Selvkost- og gebyrberegninger - brukerveiledning Versjon 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selvkost- og gebyrberegninger - brukerveiledning Versjon 2010"

Transkript

1 May Rostad 2001 Selvkost- og gebyrberegninger - brukerveiledning Versjon 2010 Dette regnearket er et verktøy for å gjøre de selvkost- og gebyrberegninger som er nødvendig for å legge fram en sak for politisk behandling om vedtak av de kommunale VA-gebyrene og ved langtidsbudsjettering av tiltak. Regnearket bygger på den brukerveiledningen som er gitt for selvkost- og gebyrberegninger i VA-gebyrforskriften og reviderte Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Overgangsordninger mht avskrivningstider på anleggene er tilrettelagt i hht til retningsliner fra KRD. Se Evt. spørsmål til bruken av regnearket og retningslinjer for beregninger kan rettes til May Rostad: Tlf / eller på epost Arket "Økonomiplan" er en sluttrapport som inneholder de opplysningene som samlet trengs i et saksframlegg. Dette arket generes automatisk basert på de dataene som legges inn i de øvrige arkene. Benytt angitt rekkefølge for å registrere data som vist under. Generelt gjelder det at det kun skal registreres data i gule felt. I skraverte felt ligger formler som ikke skal overskrives. Hvert ark er beskyttet, slik at det er kun de gule registreringsfeltene som det kan skrives i. Passord for beskyttelse er "may". Skrivebeskyttelsen må oppheves dersom det ønskes å gjøre endringer i arkene. Jeg har satt på beskyttelse for at det ikke formler m.m. ved feiltakelse skal bli slettet. 1. BRUK AV REGNEARKET OG NAVNING AV FILER: Kommunene skal utføre selvkostberegninger to ganger pr. år og regnearket benyttes begge ganger. Det er derfor viktig å holde orden på hvilken versjon av regnearket som benytte: 1. Selvkostregnskap for siste regnskapsår Forslag til navn: Avlop_Selvkostregnskap_2009 Grunnlag: Regnearket fra forrige års økonomiplan benyttes som grunnlag (Avlop_Selvkost_Okonomiplan_ ) 2. Budsjett og økonomiplan Forslag til navn: Avlop_Selvkost_Okonomiplan_ Grunnlag: Regnearket fra forrige selvkostregnskap (Avlop_Selvkostregnskap_2009) NB! Slett aldri kolonner i regnearket, da formlene bygger på hverandre fra år til år. For å ha et oversiktlig regneark, bør eldre kolonner, dvs. eldre enn siste regnskapsår, skjules. Benytt funksjonaliteten i Excel for skjuling av kolonner. Sjulte kolonner kan enkelt viser igjen ved bruk av Excel funksjonen Vis kolonner. 2. REKKEFØLGE FOR REGISTRERING OG BRUK AV REGNEARKET: A. BEREGNING AV KAPITALKOSTNADER A1. Beregning av restverdi og avskrivninger på eksisterende anlegg (investeringer i perioden ) Disse beregningene kan også benyttes til å fastsette inngangsaldo og avskrivningstider for anleggene i KOSTRA Beregningen i dette arket forutsettes at kapitalkostnadene tidligere er beregnet etter den såkalte "annuitetsmetoden." Velg arkfanen "Restverdi ": - Angi for hvert år, totalt investert. Hvis bare nettoinvestering (etter fratrekk av tilskudd) er kjent, før dette beløpet opp i kolonnen historisk anskaffelseskost og sett tilskudd til null. - Vurder hvor stor andel av investeringen som er henholdsvis vannproduksjons- og vanndistribusjonsanlegg Angi andelen i prosent i hver av kolonnene for dette. - Angi den rentesatsen som sist ble benyttet (i år 2002) for å beregne kapitalkostnadene for siste 20 år. - Regnearket beregner ut fra dette restverdi for år 2002 og beregner ut fra dette også avskrivninger for disse anleggene for årene framover til anleggene er nedskrevet (totalt 40 år for transportsystem og 20 år for øvrige investeringer) basert på lineære avskrivninger Det skal ikke registreres noe i disse arkene, som er benevnt med årstallet for når investeringen kom inn i avskrivningsgrunnlaget A2. Registrering av nye og planlagte investeringer Dette gjelder investeringer for anlegg som ble satt i drift i år 2002 og som skal inngå i avskrivningsgrunnlaget fom år samt påbegynte og planlagte investeringer som vil komme inn i avskrivningsgrunnlaget de neste fire årene 1. Velg arkfanen "Maskiner 10 år" for å registrere investeringer med 10 års avskrivningstid 2. Velg arkfanen "Anlegg 20 år" for å registrere investeringer med 20 års avskrivningstid 3. Velg arkfanen "Ledningsanlegg 40 år" for å registrere investeringer med 40 års avskrivningstid - Legg inn bruttoinvesteringene for de anleggsmidlet skal avskrives. - Fordel investeringene på funksjonenen 340 Vannproduksjon og 345 Vanndistribusjon - Ut fra dette beregnes nå avskrivninger og anleggenes restverdi etter avskrivning. - Budsjetterte investeringer erstattes med regnskapsførte investeringer for hvert år som går A3. Registrer sats for kalkulasjonsrente Velg arkfanen "Kapitalkostnader sum" - Legg inn rentesats for aktuelle regnskapsår iht. Norges Bank. Rentesatsen som skal benyttes for økonomiplanperioden må sannsynlighetsvurdere Rentesats: Effektiv rente på norske statsobligasjoner med tre års gjenstående løpetid, med et tillegg på 1 %; Statistikk, Rente Side 1 av 15

2 May Rostad 2001 B. REGISTRERING AV DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER: B1. Registrering av indirekte henførbare kostnader Velg arkfanen "Indirekte kostn" - Sett inn riktig årstall for siste års regnskap. Legg også dette til grunn for økonomiplanperioden dersom det ikke kostnadene bevisst skal reduseres - Bruk sjekklisten til å vurdere hvilke av disse tjenestene som avløpstjenesten gjør bruk av og hvor stor andel av den samlede kostnadene som skal henføres. Angi totalkostnad og andelen i %. om utgangspunkt. Side 2 av 15

3 May Rostad Merk at noen av disse kostnadene kan være direkte fordelt i drifts- og vedlikeholdsutgiftene i din kommune - Overfør beregningene for i år til riktig årstall i tabellen under. Fordel kostnadene skjønnsmessig mellom rensing og transport B2. Registrering av drift- og vedlikeholdsutgifter Velg arkfanen "Selvkostberegninger" - Legg inn regnskapsdata fra KOSTRA regnskapet - Legg inn drifts- og vedlikeholdskostnader for årets budsjett - Budsjetter også drift- og vedlikeholdskostnadene for de neste fire årene. Dersom det ikke er spesielle grunner til at driftskostnadene endres pga investeringer eller organisatoriske tiltak, benyttes årets budsjett. C. GEBYRBEREGNINGER Velg arkfanen "Gebyrberegninger" 1. Endre teksten i kolonne A, slik at det blir i samsvar med kommunens gebyrmodell 2. Legg inn regnskapsdataene 3. Legg inn årets budsjett 4. Budsjetter de påfølgende fire år ut fra dette og prognoser for ulike abonnentgrupper 5. Juster gebyrsatsen for årsgebyr, kr/m3 slik at det oppnås selvkostdekning med de samlede gebyrinntektene, evt. justering med selvkostfond (+ og Saldoen på selvkostfondet ses i skjemaet Økonomiplan (De gule linjen) 3. ENDRINGER I REGNEARKET VED OVERGANG TIL NYTT ÅR: Regnearket kan brukes i mange år framover - så framt ikke regelverket endres. 1. Bruk forrige års regneark som utgangspunkt og gi nytt navn; se pkt. 1 Bruk av regneark og navning av filer 2. Opphev beskyttelsen for hvert av de arkene som må endres ved å velge "Beskyttelse" på Verktøy-menyen og velg "Opphev arkbeskyttelse". Passord er may Når endringene på arket er gjort beskytt arket på ny: Velg "Beskyttelse" på Verktøy-menyen og velg " Beskytt ark". Benytt. passordet may, som må skrives inn to ganger 3. Oppdater rapporten "Økonomiplan": - Opphev skrivebeskyttelsen, se pkt 2 - Skjul kolonnen merket med regnskap for siste år, eks. Regnskap for Klikk på kolonnen du vil skjule og velg "Skjul" - Endre kolonneoverskrift på siste års budsjett til Regnskap. Eks. Budsjett 2009 endres til Regnskap Endre området som skal skrives ut ved å velge "Utskriftsområde" på Fil-menyen og merk av for riktige år, regnskapsår + fem år - Beskytt arket igjen, se pkt Oppdater arket "Selvkostberegninger" - Opphev skrivebeskyttelsen, se pkt. 2 - Siste års budsjett endres til regnskap. Eks. Budsjett 2009 endres til regnskap Skjul kolonne for forrige års regnskap - Beskytt arket igjen, se pkt Velg arket "Inntekter" - Opphev skrivebeskyttelsen, se pkt. 2 - Endre siste års budsjett til regnskap. Eks. Budsjett 2009 endres til Regnskap Side 3 av 15

4 Kinei AS 2009 Økonomiplan avløp Alle beløp i 1000 kr Regnskap 2009 Regnskap 2010 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Planlagde investeringar 1) Kostnader: Driftsutgifter inkl. administrasjon Sum kapitalkostnader Brutto årskostnader: Sjølvkostberekninga: 2) Inntekter: Årsgebyrer Tilknytningsgebyrer Sum gebyrinntekter Andre inntekter Sum inntekter: Selvkostfond: Overskudd/underskudd selvkostberegning 3) Saldo selvkostfond etter årets endring 4) Renteberenging selvkostfond 5) Saldo sjølvkostfond pr Dekningsgrad A-gebyrer i % av selvkost 111% 106% 97% 141% 109% Årsgebyr ekskl. mva: Mengdevariabelt gebyr kr/m Fast gebyr boliger, kr/år Årsgebyr bolig 200 m3/år, kr/år Merknad: 1) Skal inngå i avskrivningsgrunnlaget senest året etter at anlegget er satt i drift. 2) Selvkost er brutto årskostnader fratrukket "andre inntekter". 3) Overskudd avsettes til fond. Underskudd dekkes av selvkostfondet påfølgende år 4) Selvkostfondet skal gå i null innenfor 4-5 årsperioder 5) Renteberegningsgrunnlaget er gjennomsnittlig saldo for fondet over året multiplisert med rentesats, som hentes fra arkfanen "Kapitalkostnader"

5 Kinei AS 2009 AVLØP- Selvkostberegning Alle beløp i 1000 kr KOSTRA art Regnskap 2002 Regnskap 2003 Regnskap 2004 Regnskap 2005 Regnskap 2006 Regnskap 2007 Regnskap 2008 Regnskap 2009 Regnskap 2010 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap Funk Funk Funk Funk Funk Funk350 Funk 353 Funk Funk Funk Funk Funk Funk350 Funk SUM Funk SUM Funk SUM Funk SUM Funk SUM Funk SUM Funk SUM Funk SUM Funk SUM Funk SUM Funk SUM Transport Rensing Avløp Transport Rensing Avløp Transport Rensing Avløp Transport Rensing Avløp Transport Rensing Avløp Transport Rensing Avløp Transport Rensing Transport Rensing Avløp Transport Rensing Avløp Transport Rensing Avløp Transport Rensing Avløp Transport Rensing Avløp Sum årsgebyr, mengdevariable ledd Sum årsgebyr, fast ledd Sum tilknytningsgebyrer inntekter fra vanngebyrer: 640 Sum Gebyrinntekter tømming av slam, 650 fett m.m Behandling av avløpsvann for andre kommuner Inntekter leie av vannmålere Inntekter fra saksbehandlingsgebyr (P&B/F-lov) Div. andre inntekter * Andre inntekter (600: : :770) SUM INNTEKTER: L9+L Indirekte henførb. kostnader, fra funksjon Drift- og vedlikeholdsutgifter: Lønn og sosiale kostnader, korr. ref. sykelønn 010: Kjøp av varer og tjenester til kommunal tjenesteprod. 100: / Ekstern tjenesteproduksjon, pris andel driftsutgifter 300:380 - EK 1 ) Overføringer 400: Sum drift- og vedlikeholdsutgifter: L21:L Kapitalkostnader: Avskrivninger Kalkulatorisk rente Sum kommunens kapitalkostnader L27:L Ekstern tjenesteproduksjon, pris andel kapitalkostnader kfr. 350/370/ Sum kapitalkostnader: L29+L Brutto totalkostnader produksjon og distribusjon L24+L Brutto driftskostnader L18+L Brutto totalkostnader L35+L Netto driftskostnader L35-L Netto totalkostnader = "Selvkost" L36-L Driftsresultat L16-L Gebyrinntektenes andel av selvkost % L9/L38*100 #DIV/0! Bruk av fond (positivt)/avsetning til fond (negativt) L38-L

6 Gebyrberegninger Kinei AS 2009 Planperiode Regnskap 2002 Regnskap 2003 Regnskap 2009 Regnkap 2010 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap ÅRSGEBYR Pris kr/m3: Pris kr/m3: 8.25 Pris kr/m3: 6.50 Pris kr/m3: 2.60 Pris kr/m3: 3.78 Pris kr/m3: A Gebyr etter forbruk Antall Salg/abon. Solgt Inntekter Antall Antall Salg/abon. Salg Inntekter Antall Salg/abon. Salg Inntekter Antall Salg/abon. Salg Inntekter Antall Salg/abon. Salg Inntekter Antall Salg/abon. Salg Inntekter (KOSTRA art 640) abonnenter m3/år 1000 m3/år 1000 kr abonnenter abonnenter m3/år 1000 m3/år 1000 kr abonnenter m3/år 1000 m3/år 1000 kr abonnenter m3/år 1000 m3/år 1000 kr abonnenter m3/år 1000 m3/år 1000 kr abonnenter m3/år 1000 m3/år 1000 kr Vannmålerabonnenter, bolig #DIV/0! Vannmålerabonnenter, fritidsboliger #DIV/0! Bedrifter Vannmålerabonnenter, ikke bolig Boliger arealgruppe < 80 m Boliger arealgruppe m SUM forbruksgebyr B Fast gebyr Gebyr Inntekter Gebyr Inntekter Gebyr Inntekter Gebyr Inntekter Gebyr Inntekter Gebyr Inntekter (KOSTRA-art 640) Antall kr/enhet 1000 kr Antall kr/enhet 1000 kr Antall kr/enhet 1000 kr Antall kr/enhet 1000 kr Antall kr/enhet 1000 kr Antall kr/enhet 1000 kr Bolig Ikke-bolig, inntak. <32 mm Ikke-bolig, inntak < 40 mm Ikke-bolig, inntak < 63 mm SUM fast gebyr SUM ÅRSGEBYR TILKNYTNINGSGEBYR Gebyr Inntekter Gebyr Inntekter Gebyr Inntekter Gebyr Inntekter Gebyr Inntekter Gebyr Inntekter (KOSTRA art 640) Antall kr/enhet 1000 kr Antall kr/enhet 1000 kr Antall kr/enhet 1000 kr Antall kr/enhet 1000 kr Antall kr/enhet 1000 kr Antall kr/enhet 1000 kr Tilknytningsgebyr for bolig Tilknytningsgebyr gruppe Tilknytningsgebyr gruppe Tilknytningsgebyr gruppe Tilknytningsgebyr gruppe Tilknytningsgebyr gruppe SUM TILKNYTNINGSGEBYR: ANDRE INNTEKTER: KOSTRA Inntekter KOSTRA KOSTRA Inntekter KOSTRA Inntekter KOSTRA Inntekter KOSTRA Inntekter KOSTRA Inntekter (dekker andre kostn. enn avl.selvkost) art Antall kr/enhet 1000 kr art art Antall kr/enhet 1000 kr art Antall kr/enhet 1000 kr art Antall kr/enhet 1000 kr art Antall kr/enhet 1000 kr art Antall kr/enhet 1000 kr Tømming av slam, fett m.m Behandl.avløpsvann andre komm Avgiftspliktig salg Inntekter saksbehandlingsgebyr Andre inntekter 660/700: /700: /700: /700: /700: /700: /700:770 0 SUM ANDRE INNTEKER: SUM GEBYRINNTEKTER: SUM INNTEKTER:

7 Kinei AS 2010 Indirekte henførbare kostnader avløp 2009 (Regnskapstall) Avløpsvirksomheten skal belastes med en andel av felleskostnader som i kommunens regnskap er bokført under KOSTRA-funksjonene 120 Administrasjon og 130 Administrasjonslokaler: Bruk tabellen under til å vurdere hvilke av disse kostnadene som er aktuelle og beregn kostnadene og overfør beregnet kostnad til tabellen under Dersom kostnadene på disse aktivitetene er direkte fordelt på tjenestefunksjonen skal de selvfølgelig ikke tas med her. Kostnadspesifikasjon: Funksjon 120 Funksjon 130 Sum % andel Sum avløp Registreringsfelt 1000 kr 1000 kr 1000 kr avløp 1000 kr Regnskap og innfordringsfunksjon: Kontorstøtte: 0 0 Revisjonsfunksjoner: Personalfunksjon 0 0 Personalpolitiske funksjoner 0 0 Velferdstiltak overfor de ansatte: 0 0 Sentral opplæring: 0 0 Kantinedrift 0 0 Kontor og innfotjenesten 0 0 Informasjonsteknologi (drift og opplæring) Drift av sentralbord (se post 19) Felles post og teletjenester (se post 19) Juridisk bistand (kommuneadvokatens kontor): 0 0 Evt. adm. ledelse som ikke er direkte fordelt 0 0 Bygningsdrift 0 0 SUM 94 NB! Må overføres til riktig år under Angi fordelingsnøkkel for vanntjenestens andel (Antall bilag, antall ansatte, registrerte timer og lignende) Årstall Sumn avløp Avløpsrensing 350 Avløpstransport 353 (overføring) % andel 1000 kr % andel 1000 kr % 0 50% % 47 50% % 47 50% % 47 50% % 47 50% % 47 50% % 47 50% % 47 50% % 47 50% % 47 50% % 47 50% % 47 50% % 47 50% % 47 50% % 47 50% % 47 50% % 47 50% % 47 50% % 47 50%

8 Kinei AS 2010 Kapitalkostnader avløp Angi rentesats for kalkulatorisk rente i tabellen under for den aktuelle perioden Effektiv rente på norske statsobligasjoner med tre års gjenstående løpetid, med tillegg på 1 %. Gå til Norges bank og finn rentesats i tabellen under 3 år Rentesats 350 Avløpsrensing 353 Transportsystem SUM År kalk.rente Avskrivning Restverdi Kalk. renter Kap.kostn. Avskrivning Restverdi Kalk.renter Kap.kostn. Avskrivning Restverdi Kalk.renter Kap.kostn kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 2002 Annuitetsmetoden

9 Investeringer foretatt i år 2002 og senere Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr med 10 års avskrivningstid Lineære avskrivninger over anleggsmidlets levetid. Anleggene skal inngå i avskrivningsgrunnlaget senest året etter at anlegget er satt i drift. Kinei AS 2010 Beregning av avskrivninger; Funksjon 350 Avløpsrensing og slambehandling Historisk Fratrekk Avskrivnings- Avskrivninger Restverdi År anskaffelseskost evt. privat grunnlag investeringer investeringer 1000 kr annleggstilskudd 1000 kr 1000 kr 1000 kr VW Transporter UC Beskrivelse av investeringene Beregning av avskrivninger; Funksjon 353 Transportsystem Historisk Fratrekk Avskrivnings- Avskrivninger Restverdi År anskaffelseskost evt. privat grunnlag investeringer investeringer 1000 kr annleggstilskudd 1000 kr 1000 kr 1000 kr Beskrivelse av investeringene

10 Investeringer foretatt i år 2002 og senere Avløpstekniske anlegg, unntatt ledningsnett. Avskrivning over 20 år Lineære avskrivninger over anleggsmidlets levetid. Anleggene skal inngå i avskrivningsgrunnlaget senest året etter at anlegget er satt i drift. Kinei AS 2010 Beregning av avskrivninger; Funksjon 350 Avløpsrensing og slambehandling Historisk Fratrekk Avskrivnings- Avskrivninger Restverdi År anskaffelseskost evt. privat grunnlag investeringer investeringer 1000 kr annleggstilskudd 1000 kr 1000 kr 1000 kr Oppgradering Sagatun AR Beskrivelse av investeringene Beregning av avskrivninger; Funksjon 353 Transportsystem Historisk Fratrekk Avskrivnings- Avskrivninger Restverdi År anskaffelseskost evt. privat grunnlag investeringer investeringer 1000 kr annleggstilskudd 1000 kr 1000 kr 1000 kr Pumpestasjon kai Overbygg Rådhuset AP AP Sande/Granlia - Sagatun AP Bratland - Sande/Granlia Beskrivelse av investeringene

11 Kinei AS 2010 Investeringer foretatt i år 2002 og senere Avløpsledningsnettet - avskrives over 40 år Beregning av kapitalkostnader; Funksjon 353 Transportsystemet Lineære avskrivninger over ledningsnettets levetid. Anleggene skal tas inn i avskrivningsgrunnlaget senest året etter at de er satt i drift. Historisk Fratrekk Avskrivnings- Avskrivninger Restverdi År anskaffelseskost evt. privat grunnlag investeringer investeringer Beskrivelse av investeringene 1000 kr annleggstilskudd 1000 kr 1000 kr 1000 kr Avløpsledn. bak Holmatunet VA-anlegg Bala Eplehagen) Sanering Sande/Granlia - Sagatun Sanering Bratland - Sande/Granlia + VA-anlegg bustadområde Bratland-Fjærestad Slamavskillar Lunde og Nessane Kommentar - Regnskapsføring av ledningsfornyelse: Fornyelse av ledningsnettet føres her som investeringer dersom: Investeringen er > kr ,- Fornyelse av en ledningsstrekning og ikke en punktreparasjon Fornyelsen bidrar til å øke levetiden på ledningen Fornyelsen bidrar til økning av ledningens kapasitet Reparasjoner av ledningsnettet er vedlikehold og føres som en driftsutgift

12 Kinei AS 2010 Avløpsinvestering foretatt i perioden 1982 tom beregning av restverdi i Dette regnearket benyttes når kapitalkostnadene tidligere er beregnet basert på annuitetsmetoden. Fra år 2003 skal avskrivningsmetoden endres fra progressiv til lineær. På bakenforliggende ark beregnes restverdi på anleggene i år Fom 2003 avskrives anleggene lineært over resterende levetid iht. avskrivningstidene som gjelder for KOSTRA (10-40 år) Legg inn totalinvesteringene som skal tas inn i avskrivningsgrunnlaget for hvert år (året etter at det er investert) og evt. stats- eller anleggstilskudd. Angi også hvor stor andel av investeringene som utgjorde anlegg for avløpsrensing/slam og transportsystemet Gule felt er registreringsfelt. Angi rentesats for beregning av kapitalkostnad og restverdier pr : 7.39% Annuitetsfaktor: År Historisk Statstilskudd/ Netto 350 Avløpsrensing/slam 353 Transportsystem (året etter anskaffelses- anleggs- investerings % av netto- Historisk Restverdi % av netto- Historisk Restverdi investering) kostnad tilskudd kostnad investering kostnad år 2002 investering kostnad år kr 1000 kr 1000 kr (gjør anslag) 1000 kr 1000 kr (gjør anslag) 1000 kr 1000 kr SUM Kommentarer: Rentesatsen for beregning av kapitalkostnader og restverdi pr skal være renten på norske statobligasjoner med tre års gjenstående levetid + 1 %.. Renten var 6.39 % og kalkylerenten skal derfor være 7.39 %

13 Beregning av restverdi for investeringer foretatt siste 20 år Tidligere kapitalberegninger foretatt med annuitetsmetoden År Hist.kostpris Annuitets- Kapital- Renter Avskrivning Beregnet fratr. tilskudd faktor kostnad restverdi 1000 kr 1000 kr 1000 kr

14 Beregning av restverdi for investeringer foretatt siste 20 år Tidligere kapitalberegninger foretatt med annuitetsmetoden År Hist.kostpris Annuitets- Kapital- Renter Avskrivning Beregnet fratr. tilskudd faktor kostnad restverdi 1000 kr 1000 kr 1000 kr

15 Beregning av restverdi for investeringer foretatt siste 20 år Tidligere kapitalberegninger foretatt med annuitetsmetoden År Hist.kostpris Annuitets- Kapital- Renter Avskrivning Beregnet fratr. tilskudd faktor kostnad restverdi 1000 kr 1000 kr 1000 kr Lineær avskrivning over anleggets gjenstående levetid: 10 år (Total avskrivningstid 20 år) Kapitalkostnader ; funksjon 350 Avløpsrensing og slamhåndtering Restverdi Avskrivninger Restverdi År 2002 investeringer investeringer 1000 kr 1000 kr 1000 kr Kapitalkostnader ; funksjon 353 Transportsystemet Restverdi Avskrivninger Restverdi År 2002 investeringer investeringer 1000 kr 1000 kr 1000 kr år (Total avskrivningstid 40 år)

Selvkost- og gebyrberegninger - brukerveiledning Versjon 2010

Selvkost- og gebyrberegninger - brukerveiledning Versjon 2010 May Rostad 21 Selvkost- og gebyrberegninger - brukerveiledning Versjon 21 Dette regnearket er et verktøy for å gjøre de selvkost- og gebyrberegninger som er nødvendig for å legge fram en sak for politisk

Detaljer

Beregning av selvkost for VA-tjenestene

Beregning av selvkost for VA-tjenestene Beregning av selvkost for VA-tjenestene Reviderte retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester og konsekvensene for VA Ved May Rostad, e-plan AS Driftsassistansen i Møre og

Detaljer

Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester

Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Norsk Vanns veiledning Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester ved May Rostad, Kinei AS DIHVA og DISFVA Viktige VA-utfordringer for framtiden- Rammevilkår og regler Solstrand hotell 30. 31.mars

Detaljer

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Høstkonferansen 14. og 15. oktober 2009 ved May Rostad, Kinei AS Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg www.kinei.no 1 Innhold Norsk Vanns

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE Selvkostområder November 2006 Forord Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret i Måsøy den 04.11.2005

Detaljer

Klæbu kommune Rådmannen

Klæbu kommune Rådmannen Klæbu kommune Rådmannen KonSek Midt-Norge IKS v/eva Bekkavik Pb 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 14/16-36-033 OBE/RÅD 12.09.2014 Tilbakemelding på Klæbu kommune

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Loppa kommune Selvkostområder November 2006 Forord Bakgrunn for dette prosjektet er at kommunestyret i Loppa den 16. desember 2005 i sak 054/05 vedtok at en undersøkelse

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Hamarøy kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Hamarøy kommunes plan for

Detaljer

Det er også andre årsaker til at Bergen kommune over en del år vil ha en noe annen prisutvikling for vagebyrene

Det er også andre årsaker til at Bergen kommune over en del år vil ha en noe annen prisutvikling for vagebyrene Byrådssak 337/12 2 Gebyrregulativ for 2013: Vann, avløp og tømming av slamavskillere MHN ESARK-12-201200170-10 Hva saken gjelder: Gebyrregulativet for VA-området består av 3 selvkostområder: Vann (produksjon

Detaljer

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!!

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!! SELVKOST SELVKOST Et viktig område i kommune!!! Økt fokus på dette fremover. Spes når kommuner har 100% dekningsgrad Kommunens beregninger må kunne dokumenteres Lag egen dokumentasjon (hefte) på selvkostberegningene

Detaljer

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Reviderte retningslinjer som gjelder fom. 1.1.2015 Endringer i retningslinjer for selvkostberegninger og praktisering av

Detaljer

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Konsekvenser for beregning av gebyrene Revisjon av Norsk Vanns selvkostveiledning for VA-tjenestene ved May Rostad, Kinei

Detaljer

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4 Søk SØK SØK MENY Du er her: Forside Regelverk og tilsyn Barnehage Tilskudd til private barnehager Regneeksempel - tilskudd til private barne... Regneeksempel - tilskudd til private barnehager 2015 Vi har

Detaljer

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune 2004-2005 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Innsyn IT- Veiledning revisjon Regnskapsrevisjon Misligheter og

Detaljer

Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS

Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS Kommunestrukturreform og andre organisatoriske omstillinger i vannbransjen Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS Innhold Organisatoriske

Detaljer

Alternativ Sandbekk rensepark

Alternativ Sandbekk rensepark 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Alternativ Sandbekk rensepark 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Regnskap 2010 Selvkost =

Detaljer

SELVKOSTREGNSKAPET. Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter

SELVKOSTREGNSKAPET. Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter SELVKOSTREGNSKAPET Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter Egne erfaringer Bakgrunn Revisor i 6 år Økonomikonsulent/økonomisjef 6 år Selvkostregnskap i Narvik VAR Etterkalkulasjon

Detaljer

ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN

ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN Tema ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN Økonomiske premisser innen VA-sektoren 1 Formål Levere tjenester Medfører kostnader Krever inntekter Ikke noe krav til inntjening overskudd Tillat med overskudd

Detaljer

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET LØRENSKOG KOMMUNE September 2005 Utført av Nina Neset INNHOLD 1 BAKGRUNN... 3 2 FORMÅL MED GJENNOMGANGEN... 3 3 KRITERIER FOR GJENNOMGANGEN...

Detaljer

Vann- og avløpsgebyrer

Vann- og avløpsgebyrer Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 14-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Vann- og avløpsgebyrer For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune Mars 2009 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Selvkost i Volda kommune. Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT

Selvkost i Volda kommune. Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT Selvkost i Volda kommune Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 7/2014 Tittel: Selvkost i Volda kommune Undertittel: Vann, avløp og feiing TF-notat nr: 7/2014 Forfatter(e): Ailin Aastvedt Dato:

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019 Økonomiplan 2016-2019 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

Norsk Vann rapport 179/2011 Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp. VA-konferansen 2011 Ålesund 24. 25.

Norsk Vann rapport 179/2011 Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp. VA-konferansen 2011 Ålesund 24. 25. Norsk Vann rapport 179/2011 Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp ved May Rostad, Kinei AS Driftsassistansen for VA i Møre og Romsdal VA-konferansen 2011 Ålesund 24.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost innen VAR-området NORD. Kåfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost innen VAR-området NORD. Kåfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Kåfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Kåfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2007 vedtatt å få utført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp

Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp Norsk Vann rapport 179/2011 Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp ved May Rostad, Kinei AS DIHVA og DISFVA Viktige VA-utfordringer for framtiden- Rammevilkår og regler

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020 Økonomiplan 2017-2020 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Hasvik kommune

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Hasvik kommune Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Hasvik kommune Selvkostområder Forord Bakgrunn for denne rapporten er at kontrollutvalget i Hasvik i sak 15/04 vedtok at revisjonen skulle gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Beiarn kommune 2007 Forord Kontrollutvalget i Beiarn kommune vedtok i møte den 14/02-2006 i sak 02/06 at Salten

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Innspill til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

Innspill til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Innspill til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Forord Kommunal og regionaldepartementet har ajourført retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Selvkostberegninger for VA-tjenestene produsert i kommuner og selskaper. Veiledning fra NORVAR

Selvkostberegninger for VA-tjenestene produsert i kommuner og selskaper. Veiledning fra NORVAR Selvkostberegninger for VA-tjenestene produsert i kommuner og selskaper Veiledning fra NORVAR Forord Kommunale VA-virksomheter driver innenfor rammene av et selvkostregime, dvs. at gebyrbetalingen fra

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT SAK 14/2013 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT INNSTILLING: Styret i ØRAS tar rapporten "Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost ØRAS" fra Øvre Romerike Revisjonsdistrikt til orientering

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Sørfold kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Sørfold kommunes plan for

Detaljer

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Selvkost Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Stavangers visjon: Sammen for en levende by Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Fakta om

Detaljer

RISSA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR VANN OG AVLØP FOR 2015. Rådmannens forslag med ikrafttredelse fra 01.01.2015.

RISSA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR VANN OG AVLØP FOR 2015. Rådmannens forslag med ikrafttredelse fra 01.01.2015. 1 RISSA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR VANN OG AVLØP FOR 2015 Rådmannens forslag med ikrafttredelse fra 01.01.2015. 2 Gebyrregulativ for - og i Rissa kommune Rammer for gebyrberegning Gebyrene skal ikke overstige

Detaljer

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR)

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Oppegård kommune Oktober 2013 RAPPORT 8/13 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård

Detaljer

Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing

Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing Forvaltningsrevisjon 2009 Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing Rapporten avgis til Kontrollutvalget i Oppdal som er bestiller av forvaltningsrevisjon. Formålet med undersøkelsen er å se etter

Detaljer

Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007. Forvaltningsrevisjonsrapport

Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007. Forvaltningsrevisjonsrapport Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007 Tilbud Forvaltningsrevisjons på revisjon av Selskapet rapport AS Ås kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost

Detaljer

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA Inntekter Note Høst oppstart 1.budsjett år Fullt utbygd Starter med 25 elever høst 201 Statstilskudd 1 1 513 000 3 328 600 4 841 600 Skolepenger 2 140 000 378 000 160

Detaljer

Resultatindikatorer og benchmarking som verktøy for effektivisering av VAtjenestene

Resultatindikatorer og benchmarking som verktøy for effektivisering av VAtjenestene Resultatindikatorer og benchmarking som verktøy for effektivisering av VAtjenestene Generelt Erfaringer fra NORVAR-prosjekt May Rostad, e-plan AS Driftsassistansen i Møre og Romsdal Årsmøte/kurs 3.-og

Detaljer

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester FORORD Kommunal- og moderniseringsdepartementet har revidert retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs

Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs LOPPA KOMMUNE Driftsavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 25.9.2ts 2151698-1 Olav Henning Trondal olav.h.trondal @loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs Formannskap Kommunestyre Møtedato 17.tt.2t5

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 02.09.2009 52/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 02.09.2009 52/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905174 : E: 231 M00 : Odd Arne Vagle Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 02.09.2009 52/09 KONSEKVENSENE MED

Detaljer

Månedsoversikt gjennom hele året.

Månedsoversikt gjennom hele året. Ditt_navn_Avdeling_2016_Tidsregisteringsskjema-v01.0 Månedsoversikt gjennom hele året. Antall arbeidsdager Arbeidstid iht normal arbeidstid pr dag Normal Arbeidstid Ekstra arbeidstid Fravær i arbeidstiden

Detaljer

Månedsoversikt gjennom hele året.

Månedsoversikt gjennom hele året. Ditt_navn_Avdeling_2016_Tidsregisteringsskjema-v01.0 Månedsoversikt gjennom hele året. Antall arbeidsdager Arbeidstid iht normal arbeidstid pr dag Normal Arbeidstid Ekstra arbeidstid Fravær i arbeidstiden

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Kopi: Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER Rådmannen viser

Detaljer

NYE RETNINGSLINJER FOR SELVKOST 16.03.16

NYE RETNINGSLINJER FOR SELVKOST 16.03.16 NYE RETNINGSLINJER FOR SELVKOST 16.03.16 Agenda Selvkost Retningslinjer for beregning av selvkost - H-3/14 de viktigste endringene Hvordan ivareta regelverket? Selvkost Definisjon selvkost: Selvkost er

Detaljer

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester FORORD Kommunal- og moderniseringsdepartementet har revidert retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

Selvkostberegninger i Sande kommune

Selvkostberegninger i Sande kommune Forvaltningsrevisjonsrapport November 2015 Selvkostberegninger i Sande kommune Vann og avløp 2014 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon IT-revisjon Selskapskontroll Veiledning Regnskapsrevisjon Innsyn Misligheter

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112, Dep. 0032 Oslo Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Selvkost og gebyr. Drangedal kommune 2014 :: 717 013

Selvkost og gebyr. Drangedal kommune 2014 :: 717 013 Selvkost og gebyr Drangedal kommune 2014 :: 717 013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... iii 2 Innledning... 1 2.1 Bestilling... 1 2.2 Bakgrunn... 1 2.3 Problemstillinger og revisjonskriterier... 2 2.4

Detaljer

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Selvkost Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Stavangers visjon: Sammen for en levende by Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Fakta om

Detaljer

Retningslhjer for beregning av selykost for kommuiral!. beta!ingstjeaster

Retningslhjer for beregning av selykost for kommuiral!. beta!ingstjeaster Retningslhjer for beregning av selykost for kommuiral!. beta!ingstjeaster Høringsutkast Kommunal- og regionaldepartementet Oslo, februar 2013 Forord Kommunal- og regionaldepartementet har revidert retningslinjene

Detaljer

Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift

Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift Innledning: Regnskapet er bygd opp i et vanlig Excel regneark, med overføring fra bilagsregistrering til oppsett for resultatregnskap og balanse. Regnearket er

Detaljer

Revidert budsjett og handlingsplan

Revidert budsjett og handlingsplan Revidert budsjett og handlingsplan 2010 1. Bakgrunn I forbindelse med tiltredelse av ny havnedirektør ble det arrangert et seminar på Bjørnefjorden hvor staben i BOH, styreleder og leder for havnerådet

Detaljer

Selvkost i vann- og avløpssektoren

Selvkost i vann- og avløpssektoren Praktisering av Selvkost i vann- og avløpssektoren May Rostad, Kinei AS Rammevilkår for VA sektoren Radisson Blue Royal Hotell Bryggen, Bergen 24.-25. mars, 2014 Organisering Styringsgruppe: Gunnar Mosevoll,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

Hvis ja klargjør kort: Hvis ja klargjør kort:

Hvis ja klargjør kort: Hvis ja klargjør kort: VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Jan Erik Båtstrand Tlf: 75 10 18 90 Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 14/2657-4 GEBYR OG AVGIFTSREGULATIV 2015 - SAMFUNNSUTVIKLING Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommunestyre

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2007 Alta kommune

Rapport Forvaltningsrevisjon 2007 Alta kommune Rapport Forvaltningsrevisjon 2007 Alta kommune Selvkostområder Forord Bakgrunn for dette prosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, som ble vedtatt av kommunestyret 24. oktober 2005 i sak 81/05.

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

17.2 Oppgave Balansebudsjettering

17.2 Oppgave Balansebudsjettering 17.2 Oppgave Balansebudsjettering Resultatbudsjett for 20x9: Salgsinntekt 10 000 Vareforbruk 7 000 Avskrivninger 900 Andre kostnader 1 600 Overskudd 500 Anleggsmidler 6 380 Egenkapital 2 462 Lager 500

Detaljer

Følger Trondheim kommune de nye retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Fullversjon

Følger Trondheim kommune de nye retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Fullversjon Følger Trondheim kommune de nye retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Fullversjon Trondheim kommunerevisjon Mars 2006 Forord Denne rapporten oppsummerer funnene og

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

KPMG AS Stakkevollveien 41 Postboks 6262 9292 Tromsø Enterprise

KPMG AS Stakkevollveien 41 Postboks 6262 9292 Tromsø Enterprise Gamvik Nordkyn Havn KF orget 4, 9980 Berlevåg Værveien 15, 9770 Mehamn KPMG AS Stakkevollveien 41 Postboks 6262 9292 Tromsø Enterprise Viser til deres anmodning om informasjon om Gamvik Nordkyn Havn KF.

Detaljer

Nye selvkostregler i 2014

Nye selvkostregler i 2014 Nye selvkostregler i 2014 May Rostad, Kinei AS Vann, avløp og nye rettsregler 2014 26. og 27. november 2014, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Innhold A. Retningslinjene for beregning av

Detaljer

Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling

Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 26-2014 Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling Formålet med prosjektet er å undersøke om Røros kommune

Detaljer

SEKTOR 5 Vann, avløp og renovasjon (VAR)

SEKTOR 5 Vann, avløp og renovasjon (VAR) SEKTOR 5 Vann, avløp og renovasjon (VAR) funk. Netto driftsutgifter og tiltak ift. vedtatt budsjett 2014 - (tall i 1000 kr) Bud. 2016 Tiltak 2016 Tiltak 2017 Tiltak 2018 Tiltak 2019 340 Produksjon av vann

Detaljer

Avløp 2014. Foreløpige resultater fra bedrevann Gjennomgang møte 11.6.2015 Grunnlag for kvalitetssikring

Avløp 2014. Foreløpige resultater fra bedrevann Gjennomgang møte 11.6.2015 Grunnlag for kvalitetssikring Avløp 2014 Foreløpige resultater fra bedrevann Gjennomgang møte 11.6.2015 Grunnlag for kvalitetssikring Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg www.kinei.no Tilstandsvurdering og kostnader 2014 Innbyggere

Detaljer

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 VITEC Veiledning nytt år EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Selvkost VAR. Juni 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Selvkost VAR. Juni 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Selvkost VAR Juni 2008 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Innledning... 4 2.1 Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon... 4 2.2 Bakgrunn

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Lenvik kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Lenvik kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Selvkost Selvkost Senja Senja Avfall Avfall IKS IKS Lenvik kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Lenvik kommune v/k-sekretariatet, bestilte

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 2016

23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 2016 23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 2016 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Med bakgrunn

Detaljer

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN 30. juli 205 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN FORSLAG TIL BUDSJETT 206 / ØKONOMIPLAN 206-209 BRANNVESEN brannvesen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG:

SAKSFRAMLEGG ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/2916 210 Harald Silseth ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: Utgiftene til reparasjon av Geithus bru føres i

Detaljer

konto funksjon ansvar Pr nr Prosjekt navn Beløp 02300 2650 13460 1023C Oppgradering boliger 361 300

konto funksjon ansvar Pr nr Prosjekt navn Beløp 02300 2650 13460 1023C Oppgradering boliger 361 300 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/677-1 REGULERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2015 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunen tar opp et investeringslån

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER FAUSKE KOMMUNE Vedtatt av Fauske kommunestyre 19.06.14 med hjemmel i Lov

Detaljer

H-3/14. Retningslinjerfor beregningav selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14. Retningslinjerfor beregningav selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjerfor beregningav selvkost for kommunale betalingstjenester FORORD Kommunal- og moderniseringsdepartementethar revidert retningslinjenefor beregningavselvkostfor kommunalebetalingstjenester.formåletmedretningslinjeneer

Detaljer

Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018. Note

Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018. Note Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018 Budsjett Note Høst oppstartsår 1.budsjettår Fullt utbygd skole Inntekter Statstilskudd 1 5 852 250 15 606 000 19 507 500

Detaljer

SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT

SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser

Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser Regnskapsresultat for Opplysningsvesenets fond Opplysningsvesenets fond er et selvstendig rettssubjekt som eier de eiendommer og den finanskapital

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 123/16 Formannskapet PS Kommunestyret

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 123/16 Formannskapet PS Kommunestyret Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Aspen, Eli K1-150 16/685 Saksnr Utvalg Type Dato 123/16 Formannskapet PS 22.11.2016 Kommunestyret PS KOMMUNALE GEBYR 2017 Vedlegg: SAK 28- Gebyr 2017 Gebyrer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Balsfjord kommunalteknikk KF

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Balsfjord kommunalteknikk KF FORVALTNINGSREVISJON Balsfjord kommunalteknikk KF Rapport 2013 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Balsfjord kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av selvkost innenfor

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2014. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Selvkost innen VAR-området NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009: 2 K O M R E V

Forvaltningsrevisjon. Selvkost innen VAR-området NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009: 2 K O M R E V Selvkost innen VAR-området K O M R E V NORD Vi skaper trygghet Rapport 2009: 2 En undersøkelse av Målselv kommunes VAR-tjenester til selvkost En rapport fra KomRev NORD IKS Tromsø, 18.10.2009 Lars-André

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

I. Forord. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ås, 18. juni 2015. Kristen Gjeterud

I. Forord. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ås, 18. juni 2015. Kristen Gjeterud I. Forord Denne masteroppgaven markerer slutten på livet som student og slutten på masterprogrammet i industriell økonomi. Det har vært 5 fantastiske år her på NMBU, og jeg sitter igjen med mange gode

Detaljer

Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter

Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter Dato Februar 2016 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter Innledning

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

Pensjonsutfordringer v/ KLP - Kathrine Andersen og Hilde Kjus

Pensjonsutfordringer v/ KLP - Kathrine Andersen og Hilde Kjus Pensjonsutfordringer v/ KLP - Kathrine Andersen og Hilde Kjus Agenda Pensjonsreformen og hvordan påvirker den fremtidige pensjonspremier Pensjonskostnader og budsjettering KOSTRA - føringer Pensjonsreformen

Detaljer

Budsjett, samlet for skole og SFO Note Høst oppstartsår

Budsjett, samlet for skole og SFO Note Høst oppstartsår Budsjett, samlet for skole og SFO Note Høst oppstartsår Første hele driftsår Fullt utbygd skole Inntekter Statstilskudd 7 854 000 15 708 000 15 708 000 Skolepenger 1 584 000 3 168 000 3 168 000 Andre inntekter

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer