Selvkost- og gebyrberegninger - brukerveiledning Versjon 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selvkost- og gebyrberegninger - brukerveiledning Versjon 2010"

Transkript

1 May Rostad 2001 Selvkost- og gebyrberegninger - brukerveiledning Versjon 2010 Dette regnearket er et verktøy for å gjøre de selvkost- og gebyrberegninger som er nødvendig for å legge fram en sak for politisk behandling om vedtak av de kommunale VA-gebyrene og ved langtidsbudsjettering av tiltak. Regnearket bygger på den brukerveiledningen som er gitt for selvkost- og gebyrberegninger i VA-gebyrforskriften og reviderte Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Overgangsordninger mht avskrivningstider på anleggene er tilrettelagt i hht til retningsliner fra KRD. Se Evt. spørsmål til bruken av regnearket og retningslinjer for beregninger kan rettes til May Rostad: Tlf / eller på epost Arket "Økonomiplan" er en sluttrapport som inneholder de opplysningene som samlet trengs i et saksframlegg. Dette arket generes automatisk basert på de dataene som legges inn i de øvrige arkene. Benytt angitt rekkefølge for å registrere data som vist under. Generelt gjelder det at det kun skal registreres data i gule felt. I skraverte felt ligger formler som ikke skal overskrives. Hvert ark er beskyttet, slik at det er kun de gule registreringsfeltene som det kan skrives i. Passord for beskyttelse er "may". Skrivebeskyttelsen må oppheves dersom det ønskes å gjøre endringer i arkene. Jeg har satt på beskyttelse for at det ikke formler m.m. ved feiltakelse skal bli slettet. 1. BRUK AV REGNEARKET OG NAVNING AV FILER: Kommunene skal utføre selvkostberegninger to ganger pr. år og regnearket benyttes begge ganger. Det er derfor viktig å holde orden på hvilken versjon av regnearket som benytte: 1. Selvkostregnskap for siste regnskapsår Forslag til navn: Avlop_Selvkostregnskap_2009 Grunnlag: Regnearket fra forrige års økonomiplan benyttes som grunnlag (Avlop_Selvkost_Okonomiplan_ ) 2. Budsjett og økonomiplan Forslag til navn: Avlop_Selvkost_Okonomiplan_ Grunnlag: Regnearket fra forrige selvkostregnskap (Avlop_Selvkostregnskap_2009) NB! Slett aldri kolonner i regnearket, da formlene bygger på hverandre fra år til år. For å ha et oversiktlig regneark, bør eldre kolonner, dvs. eldre enn siste regnskapsår, skjules. Benytt funksjonaliteten i Excel for skjuling av kolonner. Sjulte kolonner kan enkelt viser igjen ved bruk av Excel funksjonen Vis kolonner. 2. REKKEFØLGE FOR REGISTRERING OG BRUK AV REGNEARKET: A. BEREGNING AV KAPITALKOSTNADER A1. Beregning av restverdi og avskrivninger på eksisterende anlegg (investeringer i perioden ) Disse beregningene kan også benyttes til å fastsette inngangsaldo og avskrivningstider for anleggene i KOSTRA Beregningen i dette arket forutsettes at kapitalkostnadene tidligere er beregnet etter den såkalte "annuitetsmetoden." Velg arkfanen "Restverdi ": - Angi for hvert år, totalt investert. Hvis bare nettoinvestering (etter fratrekk av tilskudd) er kjent, før dette beløpet opp i kolonnen historisk anskaffelseskost og sett tilskudd til null. - Vurder hvor stor andel av investeringen som er henholdsvis vannproduksjons- og vanndistribusjonsanlegg Angi andelen i prosent i hver av kolonnene for dette. - Angi den rentesatsen som sist ble benyttet (i år 2002) for å beregne kapitalkostnadene for siste 20 år. - Regnearket beregner ut fra dette restverdi for år 2002 og beregner ut fra dette også avskrivninger for disse anleggene for årene framover til anleggene er nedskrevet (totalt 40 år for transportsystem og 20 år for øvrige investeringer) basert på lineære avskrivninger Det skal ikke registreres noe i disse arkene, som er benevnt med årstallet for når investeringen kom inn i avskrivningsgrunnlaget A2. Registrering av nye og planlagte investeringer Dette gjelder investeringer for anlegg som ble satt i drift i år 2002 og som skal inngå i avskrivningsgrunnlaget fom år samt påbegynte og planlagte investeringer som vil komme inn i avskrivningsgrunnlaget de neste fire årene 1. Velg arkfanen "Maskiner 10 år" for å registrere investeringer med 10 års avskrivningstid 2. Velg arkfanen "Anlegg 20 år" for å registrere investeringer med 20 års avskrivningstid 3. Velg arkfanen "Ledningsanlegg 40 år" for å registrere investeringer med 40 års avskrivningstid - Legg inn bruttoinvesteringene for de anleggsmidlet skal avskrives. - Fordel investeringene på funksjonenen 340 Vannproduksjon og 345 Vanndistribusjon - Ut fra dette beregnes nå avskrivninger og anleggenes restverdi etter avskrivning. - Budsjetterte investeringer erstattes med regnskapsførte investeringer for hvert år som går A3. Registrer sats for kalkulasjonsrente Velg arkfanen "Kapitalkostnader sum" - Legg inn rentesats for aktuelle regnskapsår iht. Norges Bank. Rentesatsen som skal benyttes for økonomiplanperioden må sannsynlighetsvurdere Rentesats: Effektiv rente på norske statsobligasjoner med tre års gjenstående løpetid, med et tillegg på 1 %; Statistikk, Rente Side 1 av 15

2 May Rostad 2001 B. REGISTRERING AV DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER: B1. Registrering av indirekte henførbare kostnader Velg arkfanen "Indirekte kostn" - Sett inn riktig årstall for siste års regnskap. Legg også dette til grunn for økonomiplanperioden dersom det ikke kostnadene bevisst skal reduseres - Bruk sjekklisten til å vurdere hvilke av disse tjenestene som avløpstjenesten gjør bruk av og hvor stor andel av den samlede kostnadene som skal henføres. Angi totalkostnad og andelen i %. om utgangspunkt. Side 2 av 15

3 May Rostad Merk at noen av disse kostnadene kan være direkte fordelt i drifts- og vedlikeholdsutgiftene i din kommune - Overfør beregningene for i år til riktig årstall i tabellen under. Fordel kostnadene skjønnsmessig mellom rensing og transport B2. Registrering av drift- og vedlikeholdsutgifter Velg arkfanen "Selvkostberegninger" - Legg inn regnskapsdata fra KOSTRA regnskapet - Legg inn drifts- og vedlikeholdskostnader for årets budsjett - Budsjetter også drift- og vedlikeholdskostnadene for de neste fire årene. Dersom det ikke er spesielle grunner til at driftskostnadene endres pga investeringer eller organisatoriske tiltak, benyttes årets budsjett. C. GEBYRBEREGNINGER Velg arkfanen "Gebyrberegninger" 1. Endre teksten i kolonne A, slik at det blir i samsvar med kommunens gebyrmodell 2. Legg inn regnskapsdataene 3. Legg inn årets budsjett 4. Budsjetter de påfølgende fire år ut fra dette og prognoser for ulike abonnentgrupper 5. Juster gebyrsatsen for årsgebyr, kr/m3 slik at det oppnås selvkostdekning med de samlede gebyrinntektene, evt. justering med selvkostfond (+ og Saldoen på selvkostfondet ses i skjemaet Økonomiplan (De gule linjen) 3. ENDRINGER I REGNEARKET VED OVERGANG TIL NYTT ÅR: Regnearket kan brukes i mange år framover - så framt ikke regelverket endres. 1. Bruk forrige års regneark som utgangspunkt og gi nytt navn; se pkt. 1 Bruk av regneark og navning av filer 2. Opphev beskyttelsen for hvert av de arkene som må endres ved å velge "Beskyttelse" på Verktøy-menyen og velg "Opphev arkbeskyttelse". Passord er may Når endringene på arket er gjort beskytt arket på ny: Velg "Beskyttelse" på Verktøy-menyen og velg " Beskytt ark". Benytt. passordet may, som må skrives inn to ganger 3. Oppdater rapporten "Økonomiplan": - Opphev skrivebeskyttelsen, se pkt 2 - Skjul kolonnen merket med regnskap for siste år, eks. Regnskap for Klikk på kolonnen du vil skjule og velg "Skjul" - Endre kolonneoverskrift på siste års budsjett til Regnskap. Eks. Budsjett 2009 endres til Regnskap Endre området som skal skrives ut ved å velge "Utskriftsområde" på Fil-menyen og merk av for riktige år, regnskapsår + fem år - Beskytt arket igjen, se pkt Oppdater arket "Selvkostberegninger" - Opphev skrivebeskyttelsen, se pkt. 2 - Siste års budsjett endres til regnskap. Eks. Budsjett 2009 endres til regnskap Skjul kolonne for forrige års regnskap - Beskytt arket igjen, se pkt Velg arket "Inntekter" - Opphev skrivebeskyttelsen, se pkt. 2 - Endre siste års budsjett til regnskap. Eks. Budsjett 2009 endres til Regnskap Side 3 av 15

4 Kinei AS 2009 Økonomiplan avløp Alle beløp i 1000 kr Regnskap 2009 Regnskap 2010 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Planlagde investeringar 1) Kostnader: Driftsutgifter inkl. administrasjon Sum kapitalkostnader Brutto årskostnader: Sjølvkostberekninga: 2) Inntekter: Årsgebyrer Tilknytningsgebyrer Sum gebyrinntekter Andre inntekter Sum inntekter: Selvkostfond: Overskudd/underskudd selvkostberegning 3) Saldo selvkostfond etter årets endring 4) Renteberenging selvkostfond 5) Saldo sjølvkostfond pr Dekningsgrad A-gebyrer i % av selvkost 111% 106% 97% 141% 109% Årsgebyr ekskl. mva: Mengdevariabelt gebyr kr/m Fast gebyr boliger, kr/år Årsgebyr bolig 200 m3/år, kr/år Merknad: 1) Skal inngå i avskrivningsgrunnlaget senest året etter at anlegget er satt i drift. 2) Selvkost er brutto årskostnader fratrukket "andre inntekter". 3) Overskudd avsettes til fond. Underskudd dekkes av selvkostfondet påfølgende år 4) Selvkostfondet skal gå i null innenfor 4-5 årsperioder 5) Renteberegningsgrunnlaget er gjennomsnittlig saldo for fondet over året multiplisert med rentesats, som hentes fra arkfanen "Kapitalkostnader"

5 Kinei AS 2009 AVLØP- Selvkostberegning Alle beløp i 1000 kr KOSTRA art Regnskap 2002 Regnskap 2003 Regnskap 2004 Regnskap 2005 Regnskap 2006 Regnskap 2007 Regnskap 2008 Regnskap 2009 Regnskap 2010 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap Funk Funk Funk Funk Funk Funk350 Funk 353 Funk Funk Funk Funk Funk Funk350 Funk SUM Funk SUM Funk SUM Funk SUM Funk SUM Funk SUM Funk SUM Funk SUM Funk SUM Funk SUM Funk SUM Transport Rensing Avløp Transport Rensing Avløp Transport Rensing Avløp Transport Rensing Avløp Transport Rensing Avløp Transport Rensing Avløp Transport Rensing Transport Rensing Avløp Transport Rensing Avløp Transport Rensing Avløp Transport Rensing Avløp Transport Rensing Avløp Sum årsgebyr, mengdevariable ledd Sum årsgebyr, fast ledd Sum tilknytningsgebyrer inntekter fra vanngebyrer: 640 Sum Gebyrinntekter tømming av slam, 650 fett m.m Behandling av avløpsvann for andre kommuner Inntekter leie av vannmålere Inntekter fra saksbehandlingsgebyr (P&B/F-lov) Div. andre inntekter * Andre inntekter (600: : :770) SUM INNTEKTER: L9+L Indirekte henførb. kostnader, fra funksjon Drift- og vedlikeholdsutgifter: Lønn og sosiale kostnader, korr. ref. sykelønn 010: Kjøp av varer og tjenester til kommunal tjenesteprod. 100: / Ekstern tjenesteproduksjon, pris andel driftsutgifter 300:380 - EK 1 ) Overføringer 400: Sum drift- og vedlikeholdsutgifter: L21:L Kapitalkostnader: Avskrivninger Kalkulatorisk rente Sum kommunens kapitalkostnader L27:L Ekstern tjenesteproduksjon, pris andel kapitalkostnader kfr. 350/370/ Sum kapitalkostnader: L29+L Brutto totalkostnader produksjon og distribusjon L24+L Brutto driftskostnader L18+L Brutto totalkostnader L35+L Netto driftskostnader L35-L Netto totalkostnader = "Selvkost" L36-L Driftsresultat L16-L Gebyrinntektenes andel av selvkost % L9/L38*100 #DIV/0! Bruk av fond (positivt)/avsetning til fond (negativt) L38-L

6 Gebyrberegninger Kinei AS 2009 Planperiode Regnskap 2002 Regnskap 2003 Regnskap 2009 Regnkap 2010 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap ÅRSGEBYR Pris kr/m3: Pris kr/m3: 8.25 Pris kr/m3: 6.50 Pris kr/m3: 2.60 Pris kr/m3: 3.78 Pris kr/m3: A Gebyr etter forbruk Antall Salg/abon. Solgt Inntekter Antall Antall Salg/abon. Salg Inntekter Antall Salg/abon. Salg Inntekter Antall Salg/abon. Salg Inntekter Antall Salg/abon. Salg Inntekter Antall Salg/abon. Salg Inntekter (KOSTRA art 640) abonnenter m3/år 1000 m3/år 1000 kr abonnenter abonnenter m3/år 1000 m3/år 1000 kr abonnenter m3/år 1000 m3/år 1000 kr abonnenter m3/år 1000 m3/år 1000 kr abonnenter m3/år 1000 m3/år 1000 kr abonnenter m3/år 1000 m3/år 1000 kr Vannmålerabonnenter, bolig #DIV/0! Vannmålerabonnenter, fritidsboliger #DIV/0! Bedrifter Vannmålerabonnenter, ikke bolig Boliger arealgruppe < 80 m Boliger arealgruppe m SUM forbruksgebyr B Fast gebyr Gebyr Inntekter Gebyr Inntekter Gebyr Inntekter Gebyr Inntekter Gebyr Inntekter Gebyr Inntekter (KOSTRA-art 640) Antall kr/enhet 1000 kr Antall kr/enhet 1000 kr Antall kr/enhet 1000 kr Antall kr/enhet 1000 kr Antall kr/enhet 1000 kr Antall kr/enhet 1000 kr Bolig Ikke-bolig, inntak. <32 mm Ikke-bolig, inntak < 40 mm Ikke-bolig, inntak < 63 mm SUM fast gebyr SUM ÅRSGEBYR TILKNYTNINGSGEBYR Gebyr Inntekter Gebyr Inntekter Gebyr Inntekter Gebyr Inntekter Gebyr Inntekter Gebyr Inntekter (KOSTRA art 640) Antall kr/enhet 1000 kr Antall kr/enhet 1000 kr Antall kr/enhet 1000 kr Antall kr/enhet 1000 kr Antall kr/enhet 1000 kr Antall kr/enhet 1000 kr Tilknytningsgebyr for bolig Tilknytningsgebyr gruppe Tilknytningsgebyr gruppe Tilknytningsgebyr gruppe Tilknytningsgebyr gruppe Tilknytningsgebyr gruppe SUM TILKNYTNINGSGEBYR: ANDRE INNTEKTER: KOSTRA Inntekter KOSTRA KOSTRA Inntekter KOSTRA Inntekter KOSTRA Inntekter KOSTRA Inntekter KOSTRA Inntekter (dekker andre kostn. enn avl.selvkost) art Antall kr/enhet 1000 kr art art Antall kr/enhet 1000 kr art Antall kr/enhet 1000 kr art Antall kr/enhet 1000 kr art Antall kr/enhet 1000 kr art Antall kr/enhet 1000 kr Tømming av slam, fett m.m Behandl.avløpsvann andre komm Avgiftspliktig salg Inntekter saksbehandlingsgebyr Andre inntekter 660/700: /700: /700: /700: /700: /700: /700:770 0 SUM ANDRE INNTEKER: SUM GEBYRINNTEKTER: SUM INNTEKTER:

7 Kinei AS 2010 Indirekte henførbare kostnader avløp 2009 (Regnskapstall) Avløpsvirksomheten skal belastes med en andel av felleskostnader som i kommunens regnskap er bokført under KOSTRA-funksjonene 120 Administrasjon og 130 Administrasjonslokaler: Bruk tabellen under til å vurdere hvilke av disse kostnadene som er aktuelle og beregn kostnadene og overfør beregnet kostnad til tabellen under Dersom kostnadene på disse aktivitetene er direkte fordelt på tjenestefunksjonen skal de selvfølgelig ikke tas med her. Kostnadspesifikasjon: Funksjon 120 Funksjon 130 Sum % andel Sum avløp Registreringsfelt 1000 kr 1000 kr 1000 kr avløp 1000 kr Regnskap og innfordringsfunksjon: Kontorstøtte: 0 0 Revisjonsfunksjoner: Personalfunksjon 0 0 Personalpolitiske funksjoner 0 0 Velferdstiltak overfor de ansatte: 0 0 Sentral opplæring: 0 0 Kantinedrift 0 0 Kontor og innfotjenesten 0 0 Informasjonsteknologi (drift og opplæring) Drift av sentralbord (se post 19) Felles post og teletjenester (se post 19) Juridisk bistand (kommuneadvokatens kontor): 0 0 Evt. adm. ledelse som ikke er direkte fordelt 0 0 Bygningsdrift 0 0 SUM 94 NB! Må overføres til riktig år under Angi fordelingsnøkkel for vanntjenestens andel (Antall bilag, antall ansatte, registrerte timer og lignende) Årstall Sumn avløp Avløpsrensing 350 Avløpstransport 353 (overføring) % andel 1000 kr % andel 1000 kr % 0 50% % 47 50% % 47 50% % 47 50% % 47 50% % 47 50% % 47 50% % 47 50% % 47 50% % 47 50% % 47 50% % 47 50% % 47 50% % 47 50% % 47 50% % 47 50% % 47 50% % 47 50% % 47 50%

8 Kinei AS 2010 Kapitalkostnader avløp Angi rentesats for kalkulatorisk rente i tabellen under for den aktuelle perioden Effektiv rente på norske statsobligasjoner med tre års gjenstående løpetid, med tillegg på 1 %. Gå til Norges bank og finn rentesats i tabellen under 3 år Rentesats 350 Avløpsrensing 353 Transportsystem SUM År kalk.rente Avskrivning Restverdi Kalk. renter Kap.kostn. Avskrivning Restverdi Kalk.renter Kap.kostn. Avskrivning Restverdi Kalk.renter Kap.kostn kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 2002 Annuitetsmetoden

9 Investeringer foretatt i år 2002 og senere Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr med 10 års avskrivningstid Lineære avskrivninger over anleggsmidlets levetid. Anleggene skal inngå i avskrivningsgrunnlaget senest året etter at anlegget er satt i drift. Kinei AS 2010 Beregning av avskrivninger; Funksjon 350 Avløpsrensing og slambehandling Historisk Fratrekk Avskrivnings- Avskrivninger Restverdi År anskaffelseskost evt. privat grunnlag investeringer investeringer 1000 kr annleggstilskudd 1000 kr 1000 kr 1000 kr VW Transporter UC Beskrivelse av investeringene Beregning av avskrivninger; Funksjon 353 Transportsystem Historisk Fratrekk Avskrivnings- Avskrivninger Restverdi År anskaffelseskost evt. privat grunnlag investeringer investeringer 1000 kr annleggstilskudd 1000 kr 1000 kr 1000 kr Beskrivelse av investeringene

10 Investeringer foretatt i år 2002 og senere Avløpstekniske anlegg, unntatt ledningsnett. Avskrivning over 20 år Lineære avskrivninger over anleggsmidlets levetid. Anleggene skal inngå i avskrivningsgrunnlaget senest året etter at anlegget er satt i drift. Kinei AS 2010 Beregning av avskrivninger; Funksjon 350 Avløpsrensing og slambehandling Historisk Fratrekk Avskrivnings- Avskrivninger Restverdi År anskaffelseskost evt. privat grunnlag investeringer investeringer 1000 kr annleggstilskudd 1000 kr 1000 kr 1000 kr Oppgradering Sagatun AR Beskrivelse av investeringene Beregning av avskrivninger; Funksjon 353 Transportsystem Historisk Fratrekk Avskrivnings- Avskrivninger Restverdi År anskaffelseskost evt. privat grunnlag investeringer investeringer 1000 kr annleggstilskudd 1000 kr 1000 kr 1000 kr Pumpestasjon kai Overbygg Rådhuset AP AP Sande/Granlia - Sagatun AP Bratland - Sande/Granlia Beskrivelse av investeringene

11 Kinei AS 2010 Investeringer foretatt i år 2002 og senere Avløpsledningsnettet - avskrives over 40 år Beregning av kapitalkostnader; Funksjon 353 Transportsystemet Lineære avskrivninger over ledningsnettets levetid. Anleggene skal tas inn i avskrivningsgrunnlaget senest året etter at de er satt i drift. Historisk Fratrekk Avskrivnings- Avskrivninger Restverdi År anskaffelseskost evt. privat grunnlag investeringer investeringer Beskrivelse av investeringene 1000 kr annleggstilskudd 1000 kr 1000 kr 1000 kr Avløpsledn. bak Holmatunet VA-anlegg Bala Eplehagen) Sanering Sande/Granlia - Sagatun Sanering Bratland - Sande/Granlia + VA-anlegg bustadområde Bratland-Fjærestad Slamavskillar Lunde og Nessane Kommentar - Regnskapsføring av ledningsfornyelse: Fornyelse av ledningsnettet føres her som investeringer dersom: Investeringen er > kr ,- Fornyelse av en ledningsstrekning og ikke en punktreparasjon Fornyelsen bidrar til å øke levetiden på ledningen Fornyelsen bidrar til økning av ledningens kapasitet Reparasjoner av ledningsnettet er vedlikehold og føres som en driftsutgift

12 Kinei AS 2010 Avløpsinvestering foretatt i perioden 1982 tom beregning av restverdi i Dette regnearket benyttes når kapitalkostnadene tidligere er beregnet basert på annuitetsmetoden. Fra år 2003 skal avskrivningsmetoden endres fra progressiv til lineær. På bakenforliggende ark beregnes restverdi på anleggene i år Fom 2003 avskrives anleggene lineært over resterende levetid iht. avskrivningstidene som gjelder for KOSTRA (10-40 år) Legg inn totalinvesteringene som skal tas inn i avskrivningsgrunnlaget for hvert år (året etter at det er investert) og evt. stats- eller anleggstilskudd. Angi også hvor stor andel av investeringene som utgjorde anlegg for avløpsrensing/slam og transportsystemet Gule felt er registreringsfelt. Angi rentesats for beregning av kapitalkostnad og restverdier pr : 7.39% Annuitetsfaktor: År Historisk Statstilskudd/ Netto 350 Avløpsrensing/slam 353 Transportsystem (året etter anskaffelses- anleggs- investerings % av netto- Historisk Restverdi % av netto- Historisk Restverdi investering) kostnad tilskudd kostnad investering kostnad år 2002 investering kostnad år kr 1000 kr 1000 kr (gjør anslag) 1000 kr 1000 kr (gjør anslag) 1000 kr 1000 kr SUM Kommentarer: Rentesatsen for beregning av kapitalkostnader og restverdi pr skal være renten på norske statobligasjoner med tre års gjenstående levetid + 1 %.. Renten var 6.39 % og kalkylerenten skal derfor være 7.39 %

13 Beregning av restverdi for investeringer foretatt siste 20 år Tidligere kapitalberegninger foretatt med annuitetsmetoden År Hist.kostpris Annuitets- Kapital- Renter Avskrivning Beregnet fratr. tilskudd faktor kostnad restverdi 1000 kr 1000 kr 1000 kr

14 Beregning av restverdi for investeringer foretatt siste 20 år Tidligere kapitalberegninger foretatt med annuitetsmetoden År Hist.kostpris Annuitets- Kapital- Renter Avskrivning Beregnet fratr. tilskudd faktor kostnad restverdi 1000 kr 1000 kr 1000 kr

15 Beregning av restverdi for investeringer foretatt siste 20 år Tidligere kapitalberegninger foretatt med annuitetsmetoden År Hist.kostpris Annuitets- Kapital- Renter Avskrivning Beregnet fratr. tilskudd faktor kostnad restverdi 1000 kr 1000 kr 1000 kr Lineær avskrivning over anleggets gjenstående levetid: 10 år (Total avskrivningstid 20 år) Kapitalkostnader ; funksjon 350 Avløpsrensing og slamhåndtering Restverdi Avskrivninger Restverdi År 2002 investeringer investeringer 1000 kr 1000 kr 1000 kr Kapitalkostnader ; funksjon 353 Transportsystemet Restverdi Avskrivninger Restverdi År 2002 investeringer investeringer 1000 kr 1000 kr 1000 kr år (Total avskrivningstid 40 år)

Selvkost- og gebyrberegninger - brukerveiledning Versjon 2010

Selvkost- og gebyrberegninger - brukerveiledning Versjon 2010 May Rostad 2001 Selvkost- og gebyrberegninger - brukerveiledning Versjon 2010 Dette regnearket er et verktøy for å gjøre de selvkost- og gebyrberegninger som er nødvendig for å legge fram en sak for politisk

Detaljer

Selvkost- og gebyrberegninger - brukerveiledning Versjon 2010

Selvkost- og gebyrberegninger - brukerveiledning Versjon 2010 May Rostad 21 Selvkost- og gebyrberegninger - brukerveiledning Versjon 21 Dette regnearket er et verktøy for å gjøre de selvkost- og gebyrberegninger som er nødvendig for å legge fram en sak for politisk

Detaljer

Beregning av selvkost for VA-tjenestene

Beregning av selvkost for VA-tjenestene Beregning av selvkost for VA-tjenestene Reviderte retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester og konsekvensene for VA Ved May Rostad, e-plan AS Driftsassistansen i Møre og

Detaljer

Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester

Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Norsk Vanns veiledning Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester ved May Rostad, Kinei AS DIHVA og DISFVA Viktige VA-utfordringer for framtiden- Rammevilkår og regler Solstrand hotell 30. 31.mars

Detaljer

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Høstkonferansen 14. og 15. oktober 2009 ved May Rostad, Kinei AS Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg www.kinei.no 1 Innhold Norsk Vanns

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE Selvkostområder November 2006 Forord Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret i Måsøy den 04.11.2005

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Loppa kommune Selvkostområder November 2006 Forord Bakgrunn for dette prosjektet er at kommunestyret i Loppa den 16. desember 2005 i sak 054/05 vedtok at en undersøkelse

Detaljer

Tillegg til budsjettdokument i hht formannskapets vedtak i sak 64/2014 punkt c som lyder:

Tillegg til budsjettdokument i hht formannskapets vedtak i sak 64/2014 punkt c som lyder: Tillegg til budsjettdokument i hht formannskapets vedtak i sak 64/2014 punkt c som lyder: a) Sidene 41, 44-52 vedr. VA i budsjettdokumentet for 2015 tas ut, og erstattes med nye ved saksutsendelse til

Detaljer

Klæbu kommune Rådmannen

Klæbu kommune Rådmannen Klæbu kommune Rådmannen KonSek Midt-Norge IKS v/eva Bekkavik Pb 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 14/16-36-033 OBE/RÅD 12.09.2014 Tilbakemelding på Klæbu kommune

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Hamarøy kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Hamarøy kommunes plan for

Detaljer

Det er også andre årsaker til at Bergen kommune over en del år vil ha en noe annen prisutvikling for vagebyrene

Det er også andre årsaker til at Bergen kommune over en del år vil ha en noe annen prisutvikling for vagebyrene Byrådssak 337/12 2 Gebyrregulativ for 2013: Vann, avløp og tømming av slamavskillere MHN ESARK-12-201200170-10 Hva saken gjelder: Gebyrregulativet for VA-området består av 3 selvkostområder: Vann (produksjon

Detaljer

Selvkostområdet vann og avløp vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan

Selvkostområdet vann og avløp vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan Selvkostområdet vann og avløp vedlegg til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan Innledning Dette notatet er utarbeidet som et vedlegg til rådmannens forslag til budsjett for og økonomiplan for

Detaljer

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!!

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!! SELVKOST SELVKOST Et viktig område i kommune!!! Økt fokus på dette fremover. Spes når kommuner har 100% dekningsgrad Kommunens beregninger må kunne dokumenteres Lag egen dokumentasjon (hefte) på selvkostberegningene

Detaljer

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4 Søk SØK SØK MENY Du er her: Forside Regelverk og tilsyn Barnehage Tilskudd til private barnehager Regneeksempel - tilskudd til private barne... Regneeksempel - tilskudd til private barnehager 2015 Vi har

Detaljer

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Konsekvenser for beregning av gebyrene Revisjon av Norsk Vanns selvkostveiledning for VA-tjenestene ved May Rostad, Kinei

Detaljer

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Reviderte retningslinjer som gjelder fom. 1.1.2015 Endringer i retningslinjer for selvkostberegninger og praktisering av

Detaljer

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune 2004-2005 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Innsyn IT- Veiledning revisjon Regnskapsrevisjon Misligheter og

Detaljer

Alternativ Sandbekk rensepark

Alternativ Sandbekk rensepark 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Alternativ Sandbekk rensepark 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Regnskap 2010 Selvkost =

Detaljer

Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS

Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS Kommunestrukturreform og andre organisatoriske omstillinger i vannbransjen Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS Innhold Organisatoriske

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Berlevåg kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Selvkost. Økonomiforum Nord-Trøndelag. 17. Oktober 2016, Grong Hotell. Knut Tanem, registrert revisor. oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS

Selvkost. Økonomiforum Nord-Trøndelag. 17. Oktober 2016, Grong Hotell. Knut Tanem, registrert revisor. oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS Selvkost Økonomiforum Nord-Trøndelag 17. Oktober 2016, Grong Hotell Knut Tanem, registrert revisor oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS 1 Selvkost Definisjon på selvkost: Selvkost er den totale kostnadsøkningen

Detaljer

Vann til 2021 Vanngebyrsatser I Hemsedal kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fa

Vann til 2021 Vanngebyrsatser I Hemsedal kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fa Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 Hemsedal kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Norsk Vann rapport 179/2011 Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp. VA-konferansen 2011 Ålesund 24. 25.

Norsk Vann rapport 179/2011 Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp. VA-konferansen 2011 Ålesund 24. 25. Norsk Vann rapport 179/2011 Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp ved May Rostad, Kinei AS Driftsassistansen for VA i Møre og Romsdal VA-konferansen 2011 Ålesund 24.

Detaljer

SELVKOSTREGNSKAPET. Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter

SELVKOSTREGNSKAPET. Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter SELVKOSTREGNSKAPET Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter Egne erfaringer Bakgrunn Revisor i 6 år Økonomikonsulent/økonomisjef 6 år Selvkostregnskap i Narvik VAR Etterkalkulasjon

Detaljer

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for Grunnlag for fastsetting av gebyrer for Vann Avløp Renovasjon Slam Feiing Økonomiplanperioden 2013-2016 Loppa kommune Behandlet i kommunestyret den 25.10.2012 Arne Dag Isaksen Driftssjef Monika Olsen Økonomisjef/ass.rådmann

Detaljer

Beregning av tilskudd til private barnehager Kommunene legger inn data i de feltene som har hvit bakgrunn.

Beregning av tilskudd til private barnehager Kommunene legger inn data i de feltene som har hvit bakgrunn. Beregning av tilskudd til private barnehager Kommunene legger inn data i de feltene som har hvit bakgrunn. Giellavealg u m.g. Barnehag e 3 Barneha ge 4 Barneha ge 5 Private Barnehager navn Sum Driftstilskudd

Detaljer

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015 1000 kr 1000 kr Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015 Dønna kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale

Detaljer

ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN

ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN Tema ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN Økonomiske premisser innen VA-sektoren 1 Formål Levere tjenester Medfører kostnader Krever inntekter Ikke noe krav til inntjening overskudd Tillat med overskudd

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost innen VAR-området NORD. Kåfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost innen VAR-området NORD. Kåfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Kåfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Kåfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2007 vedtatt å få utført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Selvkost i Volda kommune. Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT

Selvkost i Volda kommune. Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT Selvkost i Volda kommune Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 7/2014 Tittel: Selvkost i Volda kommune Undertittel: Vann, avløp og feiing TF-notat nr: 7/2014 Forfatter(e): Ailin Aastvedt Dato:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET LØRENSKOG KOMMUNE September 2005 Utført av Nina Neset INNHOLD 1 BAKGRUNN... 3 2 FORMÅL MED GJENNOMGANGEN... 3 3 KRITERIER FOR GJENNOMGANGEN...

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019 Økonomiplan 2016-2019 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Innspill til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

Innspill til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Innspill til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Forord Kommunal og regionaldepartementet har ajourført retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: LE-Komite for næring og miljø Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus Møtedato: 22.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2018

Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 Grimstad kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H- 3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1.1 Innledning EnviDan Momentum AS (heretter kalt Momentum) har på oppdrag fra Kristiansund og Nordmøre Havn IKS utarbeidet

Detaljer

Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp

Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp Norsk Vann rapport 179/2011 Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp ved May Rostad, Kinei AS DIHVA og DISFVA Viktige VA-utfordringer for framtiden- Rammevilkår og regler

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2015

Kommunale gebyrer - Budsjett 2015 Kommunale gebyrer - Budsjett 2015 Hemne kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-2140, Kommunal- og regionaldepartementet,

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021 Økonomiplan 2018-2021 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Vann- og avløpsgebyrer

Vann- og avløpsgebyrer Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 14-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Vann- og avløpsgebyrer For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune Mars 2009 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020 Økonomiplan 2017-2020 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2015

Kommunale gebyrer - Budsjett 2015 Kommunale gebyrer - Budsjett 2015 Dønna kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Beiarn kommune 2007 Forord Kontrollutvalget i Beiarn kommune vedtok i møte den 14/02-2006 i sak 02/06 at Salten

Detaljer

RISSA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR VANN OG AVLØP FOR 2015. Rådmannens forslag med ikrafttredelse fra 01.01.2015.

RISSA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR VANN OG AVLØP FOR 2015. Rådmannens forslag med ikrafttredelse fra 01.01.2015. 1 RISSA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR VANN OG AVLØP FOR 2015 Rådmannens forslag med ikrafttredelse fra 01.01.2015. 2 Gebyrregulativ for - og i Rissa kommune Rammer for gebyrberegning Gebyrene skal ikke overstige

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Hasvik kommune

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Hasvik kommune Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Hasvik kommune Selvkostområder Forord Bakgrunn for denne rapporten er at kontrollutvalget i Hasvik i sak 15/04 vedtok at revisjonen skulle gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

Selvkostberegninger for VA-tjenestene produsert i kommuner og selskaper. Veiledning fra NORVAR

Selvkostberegninger for VA-tjenestene produsert i kommuner og selskaper. Veiledning fra NORVAR Selvkostberegninger for VA-tjenestene produsert i kommuner og selskaper Veiledning fra NORVAR Forord Kommunale VA-virksomheter driver innenfor rammene av et selvkostregime, dvs. at gebyrbetalingen fra

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2016

Kommunale gebyrer - Budsjett 2016 Kommunale gebyrer - Budsjett 2016 Stjørdal kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Stjørdal kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

BedreVA 2016 Rapportering av Økonomidata fra Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg

BedreVA 2016 Rapportering av Økonomidata fra Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg BedreVA 2016 Rapportering av Økonomidata fra 2015 Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg may@kinei.no 905 90 720 1 Rapportering Økonomi nivå1 1. Dere rapporterer selvkostskjemaet i KOSTRA, skjema 23 innen

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2016

Kommunale gebyrer - Budsjett 2016 Kommunale gebyrer - Budsjett 216 Gildeskål kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Selvkost Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Stavangers visjon: Sammen for en levende by Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Fakta om

Detaljer

Møtereferat 21. september KOSTRA-VAR gruppe møte.

Møtereferat 21. september KOSTRA-VAR gruppe møte. Møtereferat 21. september 2009. KOSTRA-VAR gruppe møte. Til stede: Bent Devik, KRD Øivind Ryenbakken, Oslo Kommune Liliane Myrstad, FHI Ole Lien, Norsk Vann Gisle Berge, SSB Kari B. Mellem, SSB Referent:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT SAK 14/2013 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT INNSTILLING: Styret i ØRAS tar rapporten "Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost ØRAS" fra Øvre Romerike Revisjonsdistrikt til orientering

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2016

Kommunale gebyrer - Budsjett 2016 Kommunale gebyrer - Budsjett 2016 Lunner kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Sørfold kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Sørfold kommunes plan for

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8817-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kommunale eiendomsavgifter 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk

Detaljer

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA Inntekter Note Høst oppstart 1.budsjett år Fullt utbygd Starter med 25 elever høst 201 Statstilskudd 1 1 513 000 3 328 600 4 841 600 Skolepenger 2 140 000 378 000 160

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

Månedsoversikt gjennom hele året.

Månedsoversikt gjennom hele året. Ditt_navn_Avdeling_2016_Tidsregisteringsskjema-v01.0 Månedsoversikt gjennom hele året. Antall arbeidsdager Arbeidstid iht normal arbeidstid pr dag Normal Arbeidstid Ekstra arbeidstid Fravær i arbeidstiden

Detaljer

Månedsoversikt gjennom hele året.

Månedsoversikt gjennom hele året. Ditt_navn_Avdeling_2016_Tidsregisteringsskjema-v01.0 Månedsoversikt gjennom hele året. Antall arbeidsdager Arbeidstid iht normal arbeidstid pr dag Normal Arbeidstid Ekstra arbeidstid Fravær i arbeidstiden

Detaljer

Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007. Forvaltningsrevisjonsrapport

Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007. Forvaltningsrevisjonsrapport Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007 Tilbud Forvaltningsrevisjons på revisjon av Selskapet rapport AS Ås kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Gildeskål kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 02.09.2009 52/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 02.09.2009 52/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905174 : E: 231 M00 : Odd Arne Vagle Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 02.09.2009 52/09 KONSEKVENSENE MED

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2016

Kommunale gebyrer - Budsjett 2016 Kommunale gebyrer - Budsjett 2016 Dønna kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Hobøl kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing

Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing Forvaltningsrevisjon 2009 Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing Rapporten avgis til Kontrollutvalget i Oppdal som er bestiller av forvaltningsrevisjon. Formålet med undersøkelsen er å se etter

Detaljer

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR)

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Oppegård kommune Oktober 2013 RAPPORT 8/13 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

NYE RETNINGSLINJER FOR SELVKOST 16.03.16

NYE RETNINGSLINJER FOR SELVKOST 16.03.16 NYE RETNINGSLINJER FOR SELVKOST 16.03.16 Agenda Selvkost Retningslinjer for beregning av selvkost - H-3/14 de viktigste endringene Hvordan ivareta regelverket? Selvkost Definisjon selvkost: Selvkost er

Detaljer

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester FORORD Kommunal- og moderniseringsdepartementet har revidert retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

Dato: 1. november Vann, avløp, tømming av slamavskillere: Gebyrregulativ for Gebyrregulativet for VA-området består av 3 selvkostområder:

Dato: 1. november Vann, avløp, tømming av slamavskillere: Gebyrregulativ for Gebyrregulativet for VA-området består av 3 selvkostområder: Dato: 1. november 2011 Byrådssak 349/11 Byrådet Vann, avløp, tømming av slamavskillere: Gebyrregulativ for 2012 TOCO SARK-12-201107589-21 Hva saken gjelder: Gebyrregulativet for VA-området består av 3

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Kopi: Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER Rådmannen viser

Detaljer

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester FORORD Kommunal- og moderniseringsdepartementet har revidert retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 VITEC Veiledning nytt år EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf

Detaljer

Selvkostberegninger i Sande kommune

Selvkostberegninger i Sande kommune Forvaltningsrevisjonsrapport November 2015 Selvkostberegninger i Sande kommune Vann og avløp 2014 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon IT-revisjon Selskapskontroll Veiledning Regnskapsrevisjon Innsyn Misligheter

Detaljer

Resultatindikatorer og benchmarking som verktøy for effektivisering av VAtjenestene

Resultatindikatorer og benchmarking som verktøy for effektivisering av VAtjenestene Resultatindikatorer og benchmarking som verktøy for effektivisering av VAtjenestene Generelt Erfaringer fra NORVAR-prosjekt May Rostad, e-plan AS Driftsassistansen i Møre og Romsdal Årsmøte/kurs 3.-og

Detaljer

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger:

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: 1. Velg først "Vis avanserte funksjoner" Evt. hvis du ønsker å se på salget i går eller

Detaljer

Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs

Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs LOPPA KOMMUNE Driftsavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 25.9.2ts 2151698-1 Olav Henning Trondal olav.h.trondal @loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs Formannskap Kommunestyre Møtedato 17.tt.2t5

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 11160/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Teknisk utval Ulstein kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 11160/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Teknisk utval Ulstein kommunestyre ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 11160/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Teknisk utval Ulstein kommunestyre Saka gjeld: GEBYR OG INVESTERINGAR FOR VATN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG:

SAKSFRAMLEGG ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/2916 210 Harald Silseth ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: Utgiftene til reparasjon av Geithus bru føres i

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Steigen kommune 2007 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Steigen kommunes plan for

Detaljer

Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift

Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift Innledning: Regnskapet er bygd opp i et vanlig Excel regneark, med overføring fra bilagsregistrering til oppsett for resultatregnskap og balanse. Regnearket er

Detaljer

Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser

Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser Regnskapsresultat for Opplysningsvesenets fond Opplysningsvesenets fond er et selvstendig rettssubjekt som eier de eiendommer og den finanskapital

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOSTOMRÅDET Arkivsaksnr.: 05/23535

Saksframlegg. Trondheim kommune. FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOSTOMRÅDET Arkivsaksnr.: 05/23535 Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOSTOMRÅDET Arkivsaksnr.: 05/23535 Forslag til innstilling: 1. Bystyret ser alvorlig på de avvik som avdekkes innenfor selvkostområdet, og ber Rådmannen følge opp

Detaljer

17.2 Oppgave Balansebudsjettering

17.2 Oppgave Balansebudsjettering 17.2 Oppgave Balansebudsjettering Resultatbudsjett for 20x9: Salgsinntekt 10 000 Vareforbruk 7 000 Avskrivninger 900 Andre kostnader 1 600 Overskudd 500 Anleggsmidler 6 380 Egenkapital 2 462 Lager 500

Detaljer

Revidert budsjett og handlingsplan

Revidert budsjett og handlingsplan Revidert budsjett og handlingsplan 2010 1. Bakgrunn I forbindelse med tiltredelse av ny havnedirektør ble det arrangert et seminar på Bjørnefjorden hvor staben i BOH, styreleder og leder for havnerådet

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Beregning av avgiftsgrunnlaget innen vann, avløp og renovasjon i Meløy kommune

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Beregning av avgiftsgrunnlaget innen vann, avløp og renovasjon i Meløy kommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget innen vann, avløp og renovasjon i Meløy kommune November 2006 FORORD Kontrollutvalget i Meløy kommune vedtok i sak 02/06 at Salten kommunerevisjon

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 KAUTOKEINO KOMMUNE. Selvkostområder

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 KAUTOKEINO KOMMUNE. Selvkostområder RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 KAUTOKEINO KOMMUNE Selvkostområder FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret i Kautokeino den 22.12.2005

Detaljer

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Selvkost Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Stavangers visjon: Sammen for en levende by Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Fakta om

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112, Dep. 0032 Oslo Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Selvkost i vann- og avløpssektoren

Selvkost i vann- og avløpssektoren Praktisering av Selvkost i vann- og avløpssektoren May Rostad, Kinei AS Rammevilkår for VA sektoren Radisson Blue Royal Hotell Bryggen, Bergen 24.-25. mars, 2014 Organisering Styringsgruppe: Gunnar Mosevoll,

Detaljer

Retningslhjer for beregning av selykost for kommuiral!. beta!ingstjeaster

Retningslhjer for beregning av selykost for kommuiral!. beta!ingstjeaster Retningslhjer for beregning av selykost for kommuiral!. beta!ingstjeaster Høringsutkast Kommunal- og regionaldepartementet Oslo, februar 2013 Forord Kommunal- og regionaldepartementet har revidert retningslinjene

Detaljer

Selvkost og gebyr. Drangedal kommune 2014 :: 717 013

Selvkost og gebyr. Drangedal kommune 2014 :: 717 013 Selvkost og gebyr Drangedal kommune 2014 :: 717 013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... iii 2 Innledning... 1 2.1 Bestilling... 1 2.2 Bakgrunn... 1 2.3 Problemstillinger og revisjonskriterier... 2 2.4

Detaljer

SEKTOR 5 Vann, avløp og renovasjon (VAR)

SEKTOR 5 Vann, avløp og renovasjon (VAR) SEKTOR 5 Vann, avløp og renovasjon (VAR) funk. Netto driftsutgifter og tiltak ift. vedtatt budsjett 2014 - (tall i 1000 kr) Bud. 2016 Tiltak 2016 Tiltak 2017 Tiltak 2018 Tiltak 2019 340 Produksjon av vann

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER FAUSKE KOMMUNE Vedtatt av Fauske kommunestyre 19.06.14 med hjemmel i Lov

Detaljer

Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter

Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter Dato Februar 2016 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter Innledning

Detaljer