SELSKAPSKONTROLL I FIAS:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SELSKAPSKONTROLL I FIAS:"

Transkript

1 SELSKAPSKONTROLL I FIAS: Forvaltningsrevisjon for å kontrollere om selskapet etterlever selvkostprinsippet for husholdningsrenovasjon SELSKAPSKONTROLL Hovedkontor: Kommunehuset Orgnr Os i Østerdalen Telefon: E-post Mobil:

2 Innhold 1 Innledning Selskapskontroll Kort om FIAS Selvkost Formål, avgrensning og metode Formål Avgrensning av prosjektet Metode Problemstilling og revisjonskriterier Problemstillinger Problemstillingene belyses ved hjelp av følgende revisjonskriterier Faktadel og revisjonens vurderinger FIAS og selvkost Skille mellom husholdningsavfall og næringsavfall Framgangsmåte ved beregning av selvkost Før- og etterberegning av selvkostkalkyler Kalkulatoriske kapitalkostnader Behandling av overskudd og underskudd i selvkostregnskapet Renteberegning av selvkostfond Selskapets høringsuttalelse 16 6 Sammendrag 17 7 Revisjonens anbefaling 19 Vedlegg: - Tilbakemelding på foreløpig rapport fra FIAS - Innledningsavsnittet i FIAS budsjett for 2008 Os, den 21. november 2007 Svein Magne Evavold revisjonssjef Revisjon Fjell IKS side 2 av 19

3 1 INNLEDNING 1.1 Selskapskontroll I kommunelovens 77 nr 5 pålegges kontrollutvalget å føre kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. Kommunelovens 80 utdyper videre i hvilke selskaper selskapskontrollen kan utføres, og på hvilken måte selskapskontrollen kan gjennomføres. Selskapskontroll kan bare gjennomføres der kommunen alene, eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier selskapet fullt ut, og i heleide datterselskaper til slike selskaper. I slike selskaper har kommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger som anses nødvendig for kontrollen, og opplysningene kan innhentes fra selskapets daglige leder, styret eller fra selskapets valgte revisor. Kontrollutvalget og revisor kan også selv foreta undersøkelser i selskapet. Videre har kontrollutvalget og kommunens revisor rett til å være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende selskapsorganer. Selskapskontrollen kan deles i to: - eierskapskontroll - forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon er definert i kommunelovens 77 nr. 4, som systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon er frivillig og således opp til kommunestyret å bestemme gjennom å vedta planen for selskapskontroll. Kontrollutvalgene i Holtålen, Røros, Os, Tolga, Alvdal, Folldal, Stor-Elvdal og Engerdal kommune har vedtatt at det skal gjennomføres selskapskontroll i Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS (FIAS ) i form av forvaltningsrevisjon. 1.2 Kort om FIAS FIAS er et kommunalt eid aksjeselskap med kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal som eiere. Selskapet ble omdannet fra interkommunalt selskap til aksjeselskap fra Etter aksjonæravtalen skal selskapet være ansvarlig for alle operative funksjoner innenfor renovasjon, avfallshåndtering og avfallsbehandling, herunder etablere og drive systemer for kildesortering, gjenbruk, gjenvinning og forsvarlig innsamling og disponering av avfall. Selskapet skal i egen regi forestå renovasjonstjenester, avfallshåndtering og avfallsbehandling overfor bedrifter og virksomheter som ikke er husholdninger eller fritidseiendommer. Dette omfatter også alle økonomiske forhold. Selskapet har eiendomsrett til alt avfall som oppstår i husholdningene, samt alt annet avfall som leveres inn til selskapet. Revisjon Fjell IKS side 3 av 19

4 I 2005 ble hele kundemassen innen næringsrenovasjon overført til Retura Sør- Trøndelag AS. I 2006 er porteføljen for næringsrenovasjon overdratt til Reco AS som viderefører virksomheten under merkevaren Retura. Det innebærer at FIAS ikke lenger er involvert i innsamling av næringsavfall. FIAS tar fortsatt imot alt næringsavfall til behandling og omsetning sammen med husholdningsavfallet. 1.3 Selvkost Forurensningsloven inndeler avfall i tre hovedtyper: husholdningsavfall (avfall fra husholdninger), næringsavfall (avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner) og spesialavfall (avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall pga. størrelse eller farlighet). Ifølge forurensningslovens 30 skal kommunen sørge for innsamling av husholdningsavfall, og forurensningsmyndigheten kan pålegge kommunene å innføre ordninger for sortering av avfallet. Etter forurensningslovens 34 skal kommunen fastsette gebyrer som fullt ut (dvs. balanse) dekker dens kostnader forbundet med innsamling, transport og mottak m.v. av avfallet. Bestemmelsen gjelder ikke for næringsavfall og spesialavfall. I følge forurensningslovens 34 bør kommunene fastsette differensierte gebyrer, der dette vil kunne bidra til avfallsreduksjon og økt gjenvinning. Differensierte gebyrer vil særlig være aktuelt for å skille forskjellige avfallsmengder og avfallstyper. Nye retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H- 2140) ble innført fra 2003, og erstattet tidligere veiledende retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-2095). Retningslinjene angir de prinsipper som skal benyttes i selvkostkalkyler innenfor alle typer av kommunale/fylkeskommunale tjenester der selvkost er satt som tak. For avfallssektoren er det utarbeidet en egen veileder om beregning av kommunale avfallsgebyrer. Denne veilederen bygger på de generelle retningslinjene, men inneholder en del spesielle problemstillinger for avfallsområdet. For kommuner som samler inn og/eller behandler næringsavfall sammen med husholdningsavfallet, må det etableres rutiner som skiller kostnadene og inntektene forbundet med de to avfallstypene. Det er en forutsetning for beregning av selvkost og fastsettelse av de kommunale avfallsgebyrene som belastes husholdningene. I forbindelse med regnskapsavslutningen skal det foretas en etterkalkulasjon av de reelle kostnadene for husholdningsavfall for å føre kontroll med at inntektene ikke overstiger selvkost. Det kan fremføres et overskudd eller underskudd fra selvkosttjenesten til et senere år (innenfor et perspektiv på 3-5 år). I praksis må dette skje gjennom et bundet selvkostfond. Revisjon Fjell IKS side 4 av 19

5 2 FORMÅL, AVGRENSNING OG METODE 2.1 Formål Formålet med selskapskontrollen er å undersøke om FIAS etterlever bestemmelsene i forurensningsloven og retningslinjer gitt av statlige myndigheter for beregning av selvkost. 2.2 Avgrensing av prosjektet Undersøkelsen begrenses til å se på om FIAS oppfyller gitte bestemmelser om beregning av selvkost, herunder: - Skille mellom kostnader og inntekter for avfall som kommunen har plikt til å samle inn og behandle og tilsvarende for annet avfall - avsetting av overskudd til selvkostfond og eventuell framføring av underskudd - før- og etterberegning av selvkostkalkyler - beregning av kalkulatoriske kostnader - renteberegning av selvkostfond 2.3 Metode Informasjon innhentes fra selskapets årsmelding, årsregnskap, budsjettdokumenter og interne kalkyler/selvkostregnskap. Dessuten innhentes informasjon ved intervju/kommunikasjon med selskapets administrasjon. Prosjektet er gjennomført av Revisjon Fjell IKS ved Svein Magne Evavold i samsvar med RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av styret i Norges Kommunerevisorforbund 23. mai PROBLEMSTILLING OG REVISJONSKRITERIER 3.1 Vi stiller følgende hovedproblemstilling: Oppfyller selskapet bestemmelser i lover, forskrifter og retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale renovasjonstjenester? Konkrete/avgrensede problemstillinger: - Skilles det mellom kostnader og inntekter for avfall som kommunen har plikt til å samle inn, motta og/eller behandle og tilsvarende for annet avfall? - Hvilken framgangsmåte benytter selskapet i beregningen av selvkost, herunder fordeling av felleskostnader? - Gjøres det før- og etterberegning av selvkostkalkyler? Revisjon Fjell IKS side 5 av 19

6 - Beregnes kalkulatoriske kostnader i samsvar med retningslinjene? - Praktisering av selvkostprinsippet- hvordan behandles overskudd eller underskudd i selvkostregnskapet bruk av fond? - Gjøres det kalkulatoriske renteberegninger av selvkostfond? 3.2 Problemstillingene belyses ved hjelp av følgende revisjonskriterier: Lover: - Forurensingsloven 34. (avfallsgebyr) Kommunen skal fastsette gebyrer til dekning av kostnader forbundet med avfallssektoren, herunder innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll m.v. Kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene. Med kostnader menes både kapitalkostnader og driftskostnader. For avfall som kommunen har plikt til å samle inn, motta og/eller behandle etter 29, 30 eller 31 må gebyret ikke overstige kommunens kostnader. Sentrale forskrifter og retningslinjer: - Rundskriv H-2140 fra KRD Kap. 2: Kap 3: Selvkostkalkylen Kap 4: Kapitalkostnader Kap 5: Behandling av overskudd eller underskudd i selvkostkalkylen bruk av fond. - SFT TA-2001/2003 Veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr - Forskrift om årsregnskap og årsberetning av Vurderingsregler 4 FAKTADEL OG REVISJONENS VURDERINGER 4.1 FIAS og selvkost FIAS er en monopolleverandør med hensyn til husholdningsavfall i eierkommunene. Eierkommunene har overlatt til selskapet å utføre renovasjonstjenester som er pålagt kommunene uten en forutgående anbudskonkurranse. Kommunene Røros og Stor-Elvdal står selv for innsamling og transport av husholdningsavfall i egen regi, men plikter å levere innsamlet avfall til FIAS. Alle eierkommunene ivaretar selv forvaltningsmessige oppgaver knyttet til husholdningsrenovasjonen. I følge forurensningsloven er det kommunene som må forholde seg til bestemmelsen om gebyrberegning. Kommunene kan imidlertid ikke organisere seg bort fra rammene for gebyrberegning ved å velge alternative organisasjonsformer for sin tjenesteproduksjon. Begrepet kommune i regelverket vil også omfatte selvstendige Revisjon Fjell IKS side 6 av 19

7 rettssubjekter som eies av kommunen, selv om disse formelt sett er egne juridiske personer. Kommunalt heleide aksjeselskap som utfører selvkosttjenester for kommunen uten at det er gjennomført en forutgående anbudskonkurranse vil derfor være omfattet av regelverket for gebyrer og selvkostprinsippet. Slike selskap må sette opp selvkostkalkyle i henhold til retningslinjene i rundskriv H-2140 over direkte kostnader og tilleggsytelser og støttefunksjoner som kan henføres til kjerneproduktet, uavhengig av hvilket regnskapsprinsipp selskapet følger. Selskapets likviditetsbehov kan ikke legges inn i selvkost. Likviditetsbehov ved løpende drift og/eller i forbindelse med investeringer må derfor håndteres på annen måte enn gjennom gebyrøkninger. For selskap som i tillegg til å drive lovpålagte selvkosttjenester også har aktiviteter som ikke er selvkostregulert, vil inntekter/kostnader fra denne aktiviteten ikke inngå i beregningsgrunnlaget for selvkost. Det vil derfor være nødvendig at selskapet etablerer et regnskapsmessig skille mellom aktiviteter innenfor og utenfor selvkostområdet for å synliggjøre at det ikke foregår kryssubsidiering. En uttalelse fra Miljøverndepartementet av gjør det klart at i de tilfellene en anbudskonkurranse er bestemmende for hvem som skal utføre selvkosttjenesten for kommunen, kan selskapene som deltar i anbudsrunden, beregne sine anbud uavhengig av selvkostprinsippet. Kommunen er på sin side bundet av selvkostprinsippet. 4.2 Skille mellom kostnader og inntekter for avfall som kommunen har plikt til å samle inn og behandle og tilsvarende for annet avfall Revisjonens funn knyttet til problemstillingen: FIAS håndterer både husholdningsavfall og næringsavfall og begge aktivitetene kan til dels være sterkt integrert. Selskapet må derfor lage egne økonomiske oppsett over kostnader som kan henføres til de to avfallstypene. Videre må gebyrinntektene og andre inntekter holdes atskilt for de to avfallstypene. Det vil i noen sammenhenger være enkelt å henføre kostnader direkte til henholdsvis husholdningsavfall og næringsavfall, mens det i andre sammenhenger vil være behov for å benytte ulike former for fordelinger for å tilordne kostnadene på de to avfallstypene. Selskapet fører avdelingsregnskap hvor totalregnskapet er delt i 6 avdelinger Administrasjon Felleskostnader drift Kommunal renovasjon Næringsrenovasjon Septikktømming Slambehandling Her er de 2 første interne avdelinger for felleskostnader og de 4 siste er resultatavdelinger. Revisjon Fjell IKS side 7 av 19

8 Avdeling 640 Administrasjon er budsjettert med utgifter på kr 3,8 mill for 2007 som fordeler seg på personalkostnader administrasjon og felles driftskostnader (avskrivninger, husleie, utstyr/maskiner, telefon, forsikringer m.m.). Avdeling 641 Felleskostnader drift er budsjettert med utgifter på kr 9,9 mill for De største utgiftspostene er personalkostnader på kr 4,3 mill og driftskostnader på kr 4,8 mill hvor avskrivninger utgjør kr 2,1 mill. I tillegg er finanskostnader beregnet til kr 0,8 mill. Avdeling Kommunal renovasjon. I budsjettet balanserer inntekter og utgifter med kr 26,5 mill. Utgiftssiden består av utgifter som kan henføres direkte til denne avdelingen, kr 15,9 mill og fordelte felleskostnader med kr 10,6 mill. Den største utgiftsposten er vareforbruk (innsamling, transport, behandling) som utgjør kr 13,6 mill. Inntektene kommer fra oppgjør fra kommunene og fra salg av fraksjoner. Avdeling 643 Næringsrenovasjon. For 2007 er budsjetterte utgifter kr 7,6 mill ( utgifter direkte henført til avdelingen kr 4,8 mill og fordelte felleskostnader kr 2,8 mill) og budsjetterte driftsinntekter på kr 7,8 mill. FIAS har nå bare inntekter på behandling etter at Reco AS har overtatt kundeporteføljen og har inntektene fra transporten. Avdeling 644 Septikktømming er budsjettert med et overskudd på kr Driftskostnadene dekkes med refusjon fra de kommunene som er omfattet av ordningen. Administrasjon av avdelingen faktureres ved internfaktura. Avdeling 645 Slambehandling drives forretningsmessig med budsjetterte inntekter på kr 1,9 mill og et overskudd på kr Fellestjenester fra avdelingene 640 administrasjon og 641 felleskostnader drift faktureres ved internfaktura. Revisjonens vurdering: Selskapet benytter avdelingsregnskap i sin regnskapsføring. Avdelingsregnskapet er slik innrettet at det gir et godt grunnlag for å kunne skille mellom kostnader og inntekter for avfall som kommunen/selskapet har plikt til å samle inn og behandle og tilsvarende for annet avfall. Alle kostnader som vedrører lovpålagt renovasjon er samlet i avdelingsregnskapet for kommunal renovasjon. 4.3 Hvilken framgangsmåte benytter selskapet i beregningen av selvkost, herunder fordeling av felleskostnader? Felleskostnadene på avdelingene 640 administrasjon og 641 felleskostnader drift fordeles på resultatavdelingene 642 kommunal renovasjon og 643 næringsrenovasjon etter fordelingsnøkler. Dette skal gjenspeile i hvilken grad avdelingene belaster fellesressursene. Revisjon Fjell IKS side 8 av 19

9 Fordeling av felleskostnader etter budsjett og regnskap for 2006: Avdeling 640 administr Fordelte Kostnader Budsjett Fordelte Kostnader Regnskap Prosentvis fordeling Til % Intern Fakturering Til % Sum Til % felles Til % Sum husholdn 643 næring SUM Tilsvarende fordeling av felleskostnader etter budsjett for 2007: Avdeling Fordelte Kostnader Prosentvis fordeling Intern Fakturering 640 Til % Til % Til % Til % SUM 0 0 Revisjon Fjell IKS side 9 av 19

10 FIAS begrunner selv fordelingen i sitt budsjettdokument for 2007 slik: 640 administrasjon. For denne avdelingen har vi foretatt en vurdering av hver enkelts arbeidsoppgaver knyttet opp mot hver resultatavdeling. Avdeling 643 næringsrenovasjon har ikke lenger egne ansatte etter at Reco overtok kundeporteføljen, så alle kostnader knyttet til lønn og personalområdet tilfaller nå avdeling 642- kommunal renovasjon. De oppgavene som gjenstår mot vår næringsrenovasjon for administrasjonen er regnskap, kalkyler og prissetting, forhandling og oppfølging av kontrakter vedrørende direkteleveranser til Fias og andel av generelle administrasjonsoppgaver. Etter en totalvurdering har vi kommet fram til at dette utgjør 10 % av den totale ressursbruken på avdelingen. Det vil si at 90 % av ressursene går med til å administrere ordningen for husholdningene. 641 drift. I budsjettet for 2006 ble felleskostnadene for driftsavdelingen (avd 641) fordelt etter merkostnadsprinsippet. Begrunnelsen for denne finnes i budsjettdokumentet for Vi viderefører dette prinsippet for Det er foretatt en korrigering av beregningen som vist nedenfor. Det vil si at merkostnaden ved å ta inn næringsavfall gjennom systemene vi har (gjenvinningsstasjoner og Eid/Torpet) er på 2,35 mill kr, og det utgjør 24,5 % av budsjettet for 641 drift. I en totalvurdering kommer vi fram til at en rimelig fordeling av merkostnadene for 641 drift vil være 75 % til 642 kommunal renovasjon og 25 % til 643 næringsrenovasjon Avdelingene 644 og 645 faktureres med faste beløp hver måned etter antatt ressursbruk for avdelingene. FIAS vil analysere denne ressursbruken nærmere i 2007 for om mulig å finne mer korrekt grunnlag for faktureringen. Direkte fordeling på avdelingene 642 kommunal renovasjon og 643 næringsrenovasjon. Kostnader og inntekter som kan henføres til en avdeling føres direkte i avdelingsregnskapet for vedkommende avdeling. En del poster som salg av fraksjoner, innsamling/transport og uttransport/ekstern behandling må fordeles på avdelingene 642 kommunal renovasjon og 643 næringsrenovasjon. Dette blir gjort med bakgrunn i fordelingsnøkler. FIAS opplyser at det ved budsjettarbeidet for 2006 ble foretatt en grundig gjennomgang av alle fraksjoner for å avdekke hvor avfallet kommer inn. Det er ulike kostnader og inntekter forbundet med innsamling, behandling, transport og salg avhengig av opprinnelsessted. For å kunne henføre kostnader og inntekter mest mulig korrekt til den enkelte avdeling er det med utgangspunkt i grunnlagsmaterialet utarbeidet et sett fordelingsnøkler som tar hensyn til ulikhetene for hver fraksjon. Budsjettet for avdeling 642 gir grunnlaget for beregning av enhetsprisene til kommunene, samlet kostnad fordelt på antall abonnenter. Kostnader med innsamling og behandling holdes hver for seg fordi to kommuner står for innsamlingen selv og ikke skal belastes for innsamlingskostnader. Antall abonnenter oppgis fra kommunene og FIAS beregner pris pr abonnent for Røros/Stor- Elvdal og øvrige kommuner, dvs at kostnader fordeles likt på alle abonnentene bortsett fra innsamlingskostnader som ikke belastes abonnenter i Røros/Stor-Elvdal. Revisjon Fjell IKS side 10 av 19

11 FIAS har dermed som intensjon å ivareta selvkostprinsippet samlet for alle kommunene i samarbeidet. FIAS opplyser i uttalelsen til den foreløpige rapporten at selskapet vil gå inn for å opprette 3 selvkostfond, ett for Røros, ett for Stor-Elvdal og ett for de øvrige kommunene. De nevnte kommunene utfører vesentlige deler av den kommunale renovasjonen i egen regi og i Røros er også selve innsamlingsordningen vesentlig annerledes enn i de øvrige kommunene. Revisjonens vurdering: Grunnlaget for beregning av selvkost legges ved utarbeidelsen av kommende års budsjett. Sentralt i denne sammenhengen er å beregne fordelingsnøkler for kostnader med tilleggstjenester og støttefunksjoner: - administrasjon - felleskostnader drift og direkte fordeling mellom kommunal renovasjon og næringsrenovasjon. Fordelingen av administrasjonskostnadene er endret fra 2006 til 2007 etter at Reco AS har overtatt kundemassen innen næringsrenovasjon. Det innebærer en stor kostnadsøkning for kommunal renovasjon da budsjetterte fordelte kostnader har økt fra kr 2,5 mill til kr 3,4 mill. I budsjettdokumentet synes det ikke å være godt dokumentert hvorfor ressursbruken vedr kommunal renovasjon har økt så sterkt. Selskapet kan for øvrig legge fram en grundig dokumentasjon som begrunner de fordelingsprosentene som legges til grunn for kommende års budsjett. Som grunnlagsdata inngår blant annet nøyaktige registreringer av mengder fordelt på leverandør og fraksjoner. I enkelte sammenhenger må slike beregninger bygge på noe skjønn, men etter vår vurdering er fastsatte fordelinger begrunnet og dokumentert så godt det lar seg gjøre. Med utgangspunkt i dette budsjettgrunnlaget beregnes så selvkost for hver kommune. I utgangspunktet er selvkost knyttet til den enkelte kommune og ulike kostnader med for eksempel transport ville da gi forskjellige priser for de ulike kommunene. Miljøverndepartementet har vurdert dette spørsmålet i brev av og konkluderer med at kostnadene kan belastes likt på kommunene når alle anses å ha like stor nytte av tjenestene, selv om det er ulike kostnader med å betjene de ulike kommunene for eksempel på grunn av ulike avstander. Den praksis FIAS har benyttet med å fordele kostnader likt på alle abonnenter i hele distriktet kan vurderes til å være i samsvar med selvkostprinsippet så lenge alle abonnentene i alle kommunene anses å ha like stor nytte av tjenestene. I og med at brukerne i noen kommuner har en annen nytte av FIAS tjenester enn i de øvrige kommunene vil det være riktig at det opprettes egne selvkostfond for de kommunene som har avvikende ordninger. Den beregnede betalingen fra kommunene ligger fast gjennom året. Overskudd eller underskudd i avdelingsregnskapet for kommunal renovasjon vil dermed utgjøre et avvik i forhold til selvkost for året og må dermed overføres til senere år. På samme måte benyttes de fastsatte fordelingsprosentene i avdelingsregnskapene gjennom hele året. Revisjon Fjell IKS side 11 av 19

12 4.4 Gjøres det før- og etterberegning av selvkostkalkyler? Revisjonens funn knyttet til problemstillingen: Gebyrgrunnlaget for husholdningsavfall må beregnes to ganger i året: - I forbindelse med budsjettarbeidet og fastsettelse av gebyrer for husholdningsavfall - I forbindelse med regnskapsavslutningen. Denne beregningen vil være etterkalkulasjon av de reelle kostnadene innenfor husholdningsrenovasjon for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke avviker fra kommunens selvkost. FIAS foretar en forkalkyle med selvkostberegning for husholdningsavfall som grunnlag for kommende års budsjett og gebyrfastsetting. De prinsippene som selskapet benytter er beskrevet i punktene 4.2 og 4.3 i rapporten. De viktigste postene som det må tas hensyn til i etterkalkylen er direkte kostnader med tjenesten, kostnader med tilleggsytelser og støttefunksjoner (fordelte utgifter) og kalkulatoriske kostnader (renter og avskrivninger). Avdelingsregnskap/budsjett for kommunal renovasjon for 2006: Regnskap Budsjett Revidert Budsjett Opprinnelig Inntekter Driftskostnader Fordelte kostnader Totalt resultat Selskapet bruker de prinsippene som er fastsatt i budsjettet i regnskapsføringen gjennom hele året. Avdelingsregnskapet for kommunal renovasjon utgjør dermed selvkostregnskapet for året. Revisjonens vurdering: FIAS foretar en forkalkyle med selvkostberegning som grunnlag for kommende års budsjett og gebyrfastsetting. Vi mener at avdelingsbudsjettet for kommunal renovasjon tilfredsstiller kravene til en forkalkyle av selvkost. Årsregnskapet føres etter de prinsippene som ble fastsatt i budsjettet uten noen justeringer i året. Det foretas dermed ikke noen etterkalkyle av selvkost for om mulig å ta hensyn til endringer som har skjedd i året. Endringer får dermed først virkning for neste års budsjett/forkalkyle. Vi mener at det av flere årsaker er nødvendig å foreta en etterkalkyle av selvkost. Etterkalkylen er sentral i retningslinjene for beregning av selvkost og skal fange opp endringer i forhold til forkalkylen. Vi mener at avdelingsregnskapet for kommunal renovasjon ikke er god nok etterkalkyle av selvkost. Revisjon Fjell IKS side 12 av 19

13 4.5 Beregnes kalkulatoriske kapitalkostnader i samsvar med retningslinjene? Revisjonens funn knyttet til problemstillingen: Det skal foretas beregninger av kapitalkostnader basert på de angitte prinsipper for alle anleggsmidler som er relevante for selvkostkalkylen. Dette gjelder absolutt for anleggsmidler som utelukkende eller i hovedsak nyttes i en bestemt tjeneste (betalingstjeneste). For noen interntjenester (tilleggsytelser og støttefunksjoner) kan det også kunne være nødvendig å foreta beregning av kapitalkostnader. Årlige kapitalkostnader består av to elementer: - Avskrivingskostnader, dvs. forringelse i et driftsmiddel ut fra slitasje og elde. Lineær avskrivingsmetode skal brukes i selvkostkalkylen. Lineære avskrivninger gir best samlet kostnadsriktighet, tidsriktighet og anvendbarhet ved beregning av avskrivninger. Ved valg av avskrivningsperiode for ulike investeringer benyttes de periodene som er angitt i Forskrift om årsregnskap og årsberetning av Alternativkostnaden, dvs. den avkasting kommunen alternativt kunne oppnå ved å plassere penger tilsvarende investeringsbeløpet i et marked. I et fungerende marked vil renten angi alternativkostnaden. Kalkylerenten skal settes lik effektiv rente på norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid, med et tillegg på 1 prosent (gjennomsnitt over året). Kapitalkostnader i flg regnskap for 2006 og budsjett 2006/2007: Regnskap 2006 Budsjett 2006 Budsjett adm Finansposter Avskrivninger Regnskap 2006 Budsjett 2006 Budsjett felles Finansposter Avskrivninger % av felleskostnadene på avdeling 640 administrasjon og 75 % av felleskostnadene på avdeling 641 felleskostnader drift er for 2006 fordelt til avdeling 642 kommunal renovasjon. Revisjon Fjell IKS side 13 av 19

14 Regnskap 2006 Budsjett 2006 Budsjett kommunal Finansposter Avskrivninger FIAS har beregnet kapitalkostnadene slik: - Finanskostnader inngår i selvkostberegningen med kostnadsførte renter på lån og inntektesførte finansinntekter. - Kapitalkostnader består av avskrivninger i samsvar med regnskapsloven. Belastet kapitalkostnad i selvkostregnskapet for 2006 framkommer dermed slik: - avskrivninger på avd finanskostnader fra avd 641 ( x 75 %) avskrivninger fra avd 641 ( x 75 %) finansposter fra avd 640 ( x 67 %) avskrivninger fra avd 640 ( x 67 %) = Sum kapitalkostnad 2006: Revisjonens vurdering: Retningslinjene for beregning av selvkost i rundskriv H-2140 angir hvordan kapitalkostnadene skal fastsettes ved beregning av selvkost. Vi har ikke foretatt noen egen gjennomgang og vurdering av bokførte avskrivninger. Vi ser imidlertid at levetiden for noen anleggsmidler er fastsatt forskjellig fra det som framgår av retningslinjer for beregning av selvkost, jfr Forskrift om årsregnskap og årsberetning Bruk av ulike avskrivningstider vil gi forskjellig kapitalkostnad for de enkelte år, men vil jevne seg ut over tid. Vi foretar ingen korrigert beregning av avskrivningene. Samtidig forutsetter vi at fordelingen av investeringer og finansiering samsvarer noenlunde med den fordelingsprosenten som FIAS har lagt til grunn. Alternativkostnaden (finanskostnaden) skal beregnes etter en kalkylerente som settes lik effektiv rente på norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid, med et tillegg på 1 prosent. Denne kalkylerenten var for 2006 på 4.74 %. Ut fra disse forutsetningene kan kapitalkostnaden for 2006 beregnes slik: - avskrivninger finanskostnader fra avd 640 ( ) : 2 x 4,74 % x 67 % finanskostnader fra avd 641 ( ) : 2 x 4,74 % x 75 % finanskostnader fra avd 642 ( ) : 2 x 4,74 % = Sum kapitalkostnad Det betyr at selvkostregnskapet for 2006 er belastet med kr for lite i kapitalkostnader. Revisjon Fjell IKS side 14 av 19

15 4.6 Praktisering av selvkostprinsippet hvordan behandles overskudd eller underskudd i selvkostregnskapet bruk av fond? Revisjonens funn knyttet til problemstillingen: Det kan framføres overskudd eller underskudd fra selvkosttjenesten til et senere år innenfor et perspektiv på 3 5 år. Dette må i praksis skje gjennom bruk av bundet selvkostfond. Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes stabile. Det er normalt ønskelig å holde en viss stabilitet i nivået på gebyrene selv om det er kostnadsvariasjoner mellom forskjellig regnskapsår. I tillegg kan det være behov for fleksibilitet i forhold til endringer i inntekter og kostnader, for eksempel som følge av større investeringer. Avdelingsregnskapet for avdeling 642 kommunal renovasjon har vist følgende resultat i perioden : År Resultat Akkumulert Resultat Sum Akkumulert overskudd på selvkost utgjør ved utgangen av 2006 kr Overskuddet er bygd opp siden I årsregnskapene til FIAS inngår overskudd på selvkost i selskapets årsresultat og er i balansen avsatt til opptjent egenkapital. Opptjent egenkapital pr utgjør kr , hvorav overskudd på selvkost utgjør kr Revisjonens vurdering: Overskudd på selvkost i FIAS er bygd opp i årene En kan vurdere dette som akseptabelt innenfor en 3 5 års periode, men videre framover må betalingen fra abonnentene reduseres slik at overskuddet kan bygges ned igjen. Selskapet har et uttrykt mål om å øke selskapets egenkapital til 25 %. Så langt utgjør overskudd på selvkost en vesentlig del av den bokførte egenkapitalen i selskapet. Etter vår mening er ikke overskudd på selvkost opptjent egenkapital. Overskuddet framkommer etter at det er krevd for høy betaling fra abonnentene, noe som abonnentene skal ha tilbake (innenfor et perspektiv på 3 5 år). Revisjon Fjell IKS side 15 av 19

16 I selskapets årsregnskap framkommer det ingen informasjon om at en vesentlig del av det som er benevnt som selskapets opptjente egenkapital faktisk tilhører abonnentene. Vi mener at dette er vesentlig informasjon som burde kommet til uttrykk i selskapets årsregnskap. 4.7 Gjøres det kalkulatoriske renteberegninger av selvkostfond? Revisjonens funn knyttet til problemstillingen: På avsatte midler til selvkostfond skal det legges til kalkulatoriske renter som skal reflektere alternativavkastningen brukerne går glipp av ved at midlene er bundet i selvkostfond. Dermed blir brukerne kompensert for det rentetapet de påføres ved å binde kapital i selskapet. Det skal brukes samme kalkylerente som ved beregning av kalkulatoriske finanskostnader. Beregningsgrunnlaget er gjennomsnittlig beholdning det enkelte år. FIAS har ikke beregnet og godskrevet selvkostregnskapet med beregnede renter. Dette utgjør for årene følgende beløp: ,24 % kr ,95 % kr ,90 % kr ,74 % kr Revisjonens vurdering: FIAS har ikke beregnet renter på selvkostfond i samsvar med retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Brukerne går dermed glipp av kompensasjon for rentetap som følge av at midlene er bundet i selskapet. 5. SELSKAPETS HØRINGSUTTALELSE Revisjonens foreløpige rapport ble oversendt til FIAS 17. september 2007 med anmodning om å gi en uttalelse til rapporten. Selskapet har gitt tilbakemelding på den foreløpige rapporten datert 31. oktober Selskapets uttalelse vedlegges rapporten i sin helhet. Her tas med selskapets sluttkommentar fra tilbakemeldingen. FIAS aksepterer i all hovedsak de merknader som Revisjon Fjell IKS har til selskapets etterlevelse av selvkostprinsippet. Vi har allerede innarbeidet selvkostprinsippet i budsjettet for Med utgangspunkt i vårt ordinære budsjett har vi foretatt en egen selvkostberegning. Jeg vedlegger vårt budsjett for 2008 som dokumentasjon. I budsjettet har vi foretatt forkalkyler som også inkluderer beregning Revisjon Fjell IKS side 16 av 19

17 av kalkulatoriske kapitalkostnader. Ved regnskapsårets (2008) slutt vil vi foreta etterkalkyle. Vi tilbakefører også 1,0 mill kr fra akkumulert overskudd til brukerne. Vi ønsker å fortsette med de avskrivningsmetoder vi hittil har benyttet. For det første er det en nesten umulig oppgave å gjøre om det avskrivningstablået som vi har etablert. For det andre mener vi at de avskrivningsregler KRD opererer med ikke er til brukernes fordel. Vi vil opprette selvkostfond hvor akkumulert overskudd hittil for kommunal renovasjon inngår. Vi mener at det må opprettes tre selvkostfond; ett for Røros kommune, ett for Stor-Elvdal kommune og ett for de resterende åtte kommuner. De to nevnte kommuner utfører vesentlige deler av den kommunale renovasjonen i egen regi. I Røros kommune er også selve innsamlingsordningen vesentlig annerledes enn i de øvrige kommunene (det innebærer blant annet at avfallsmengdene som samles inn fra husholdningene er en god del større enn i de øvrige kommuner). Med andre ord har brukerne i disse kommunene en annen nytte av FIAS tjenester enn brukerne i de øvrige åtte kommuner, jfr. Miljøverndepartementets brev av Avgjørelsen om hvordan selvkostfond skal innrettes må besluttes av eierne. Vi må videre ta konsekvensen av at akkumulert overskudd ikke kan betraktes som egenkapital på vanlig måte og vurdere hvordan selskapet skal sikre sin soliditet. Dette spørsmålet må vi ta opp med eierne. 6. SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER Denne rapporten handler om hvordan FIAS forvalter selvkostprinsippet for husholdningsrenovasjon. Formålet med undersøkelsen har vært å undersøke om FIAS etterlever bestemmelser i forurensningsloven og retningslinjer fastsatt av kommunalog regionaldepartementet for beregning av selvkost. Selvkost er definert som den merkostnad kommunene påføres ved å produsere lovpålagte renovasjonstjenester. Eierkommunene har overlatt til selskapet å utføre renovasjonstjenester som er pålagt kommunene. FIAS vil dermed være underlagt regelverket for gebyrer og selvkostprinsippet. FIAS håndterer både husholdningsavfall og næringsavfall og begge aktivitetene kan til dels være sterkt integrert. Selskapet må derfor lage egne økonomiske oppsett over kostnader og inntekter som kan henføres til de to avfallstypene. Selskapet benytter avdelingsregnskap i sin regnskapsføring. Avdelingsregnskapet er slik innrettet at det gir et godt grunnlag for å kunne skille mellom kostnader og inntekter for avfall som kommunen/selskapet har plikt til å samle inn og behandle og tilsvarende for annet avfall. Alle kostnader som vedrører lovpålagt renovasjon er samlet i avdelingsregnskapet for kommunal renovasjon. FIAS legger grunnlaget for beregning av selvkost ved utarbeidelsen av kommende års budsjett. I tillegg til å kunne skille mellom kostnader som direkte vedrører kommunal renovasjon eller næringsrenovasjon vil det være sentralt å beregne fordelingsnøkler for kostnader med tilleggstjenester og støttefunksjoner. Revisjon Fjell IKS side 17 av 19

18 Selskapet har lagt fram en grundig dokumentasjon som begrunner de fordelingsprosentene som legges til grunn for kommende års budsjett. I enkelte sammenhenger må slike beregninger bygge på noe skjønn, men etter vår vurdering er fastsatte fordelinger begrunnet og dokumentert så godt det lar seg gjøre. Med utgangspunkt i budsjettgrunnlaget beregnes så selvkost for hver kommune. Den praksis FIAS har benyttet med å fordele kostnader likt på alle abonnenter i hele distriktet kan vurderes til å være i samsvar med selvkostprinsippet så lenge abonnentene i alle kommunene anses å ha like stor nytte av tjenestene. I og med at brukerne i noen kommuner har en annen nytte av FIAS tjenester enn i de øvrige kommunene vil det være riktig å foreta egne selvkostberegninger for de kommunene som har avvikende ordninger. Den beregnede betalingen fra kommunene ligger fast gjennom året. Overskudd eller underskudd i avdelingsregnskapet for kommunal renovasjon vil dermed utgjøre et avvik i forhold til selvkost for året og må dermed overføres til senere år. For å kunne ivareta selvkostprinsippet må gebyrgrunnlaget beregnes 2 ganger i året, forkalkyle i forbindelse med budsjettarbeidet og etterkalkulasjon i forbindelse med regnskapsavslutningen. FIAS foretar en forkalkyle med selvkostberegning som grunnlag for kommende års budsjett og gebyrfastsetting. Vi mener at avdelingsbudsjettet for kommunal renovasjon tilfredsstiller kravene til en forkalkyle av selvkost. Årsregnskapet føres etter de prinsippene som ble fastsatt i budsjettet uten noen justeringer i året. Det foretas dermed ikke noen etterkalkyle av selvkost for om mulig å ta hensyn til endringer som har skjedd i året. Endringer får dermed først virkning for neste års budsjett/forkalkyle. Vi mener at det er nødvendig å foreta en etterkalkyle av selvkost. Etterkalkylen er sentral i retningslinjene for beregning av selvkost og skal fange opp endringer i forhold til forkalkylen. Vi mener at avdelingsregnskapet for kommunal renovasjon ikke er god nok etterkalkyle av selvkost. Retningslinjene for beregning av selvkost i rundskriv H-2140 angir hvordan kapitalkostnadene skal fastsettes ved beregning av selvkost. Selskapet har beregnet avskrivninger i samsvar med regnskapsloven. Dette kan avvike noe fra prinsippene som framgår av retningslinjene, men vil jevne seg ut over tid. Selskapet har benyttet faktiske rentekostnader isteden for å beregne alternativkostnaden (finanskostnadene) etter fastsatt kalkylerente slik retningslinjene angir. Det betyr at selvkostregnskapet for 2006 er belastet med for lave kapitalkostnader. FIAS har bygd opp et overskudd på selvkost som utgjør om lag kr 5 mill i årene En kan vurdere dette som akseptabelt innenfor en 3 5 års periode, men videre framover må betalingen fra abonnentene reduseres slik at overskuddet kan bygges ned igjen. Selskapet har et uttrykt mål om å øke selskapets egenkapital til 25 %. Så langt utgjør overskudd på selvkost en vesentlig del av den bokførte egenkapitalen i selskapet. Revisjon Fjell IKS side 18 av 19

19 Etter vår mening er ikke overskudd på selvkost opptjent egenkapital. Overskuddet framkommer etter at det er krevd for høy betaling fra abonnentene, noe som abonnentene skal ha tilbake (innenfor et perspektiv på 3 5 år). Selskapets likviditetsbehov kan ikke legges inn i selvkost. Likviditetsbehov ved løpende drift og/eller i forbindelse med investeringer må derfor håndteres på annen måte enn gjennom gebyrøkninger. I selskapets årsregnskap framkommer det ingen informasjon om at en vesentlig del av det som er benevnt som selskapets opptjente egenkapital faktisk tilhører abonnentene. Vi mener at dette er vesentlig informasjon som burde kommet til uttrykk i selskapets årsregnskap. På avsatte midler til selvkostfond skal det legges til kalkulatoriske renter som skal reflektere alternativavkastningen brukerne går glipp av ved at midlene er bundet i selvkostfond. Dermed blir brukerne kompensert for det rentetapet de påføres ved å binde kapital i selskapet. FIAS har ikke beregnet renter på selvkostfond i samsvar med retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Brukerne går dermed glipp av kompensasjon for rentetap som følge av at midlene er bundet i selskapet. 7. REVISJONENS ANBEFALING Kommunal og regionaldepartementet har i rundskriv H-2140 gitt retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale renovasjonstjenester. Våre undersøkelser i FIAS har vist at det har vært mangler i forhold til etterlevelse av retningslinjene. Det framgår av selskapets tilbakemelding på vår foreløpige rapport at selskapet i hovedsak aksepterer de merknadene vi har gitt uttrykk for. Selskapet har allerede i budsjettet for 2008 innarbeidet endringer for å kunne etterleve selvkostprinsippet. Vi vil likevel her gi uttrykk for noen vesentlige forhold som selskapet bør fokusere på. Vi anbefaler at FIAS bør: 1. Foreta etterkalkyle av selvkost. 2. Beregne kalkulatoriske kapitalkostnader i samsvar med fastsatte retningslinjer i selvkostregnskapet. 3. Skille ut selvkostfond (abonnentenes midler) fra selskapets egenkapital. 4. Bygge ned selskapets selvkostfond gjennom å redusere gebyrene. 5. Godskrive selvkostregnskapet med beregnede renter på selvkostfond. Revisjon Fjell IKS side 19 av 19

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune 2004-2005 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Innsyn IT- Veiledning revisjon Regnskapsrevisjon Misligheter og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT SAK 14/2013 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT INNSTILLING: Styret i ØRAS tar rapporten "Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost ØRAS" fra Øvre Romerike Revisjonsdistrikt til orientering

Detaljer

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for Grunnlag for fastsetting av gebyrer for Vann Avløp Renovasjon Slam Feiing Økonomiplanperioden 2013-2016 Loppa kommune Behandlet i kommunestyret den 25.10.2012 Arne Dag Isaksen Driftssjef Monika Olsen Økonomisjef/ass.rådmann

Detaljer

Klæbu kommune Rådmannen

Klæbu kommune Rådmannen Klæbu kommune Rådmannen KonSek Midt-Norge IKS v/eva Bekkavik Pb 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 14/16-36-033 OBE/RÅD 12.09.2014 Tilbakemelding på Klæbu kommune

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Lenvik kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Lenvik kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Selvkost Selvkost Senja Senja Avfall Avfall IKS IKS Lenvik kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Lenvik kommune v/k-sekretariatet, bestilte

Detaljer

Forvaltningsrevisjon i Tolga kommune: Selvkostprinsippet innenfor avløp, renovasjon og septikrenovasjon

Forvaltningsrevisjon i Tolga kommune: Selvkostprinsippet innenfor avløp, renovasjon og septikrenovasjon Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 22-2014 Forvaltningsrevisjon i Tolga kommune: Selvkostprinsippet innenfor avløp, renovasjon og septikrenovasjon Formålet med prosjektet er å undersøke om Tolga

Detaljer

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet Beregning av kommunale avfallsgebyr Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet - Hvorfor en ny forskrift? - Forurensningsloven - Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften - Hvorfor

Detaljer

Etterlevelse av selvkostprinsippet for feie og tilsynstjenester

Etterlevelse av selvkostprinsippet for feie og tilsynstjenester SELSKAPSKONTROLL 2010 Midt-Hedmark brann og redningsvesen IKS Etterlevelse av selvkostprinsippet for feie og tilsynstjenester REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf Os: 62 47 03 30 E-post:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost innen VAR-området NORD. Kåfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost innen VAR-området NORD. Kåfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Kåfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Kåfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2007 vedtatt å få utført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Beregning av selvkost for VA-tjenestene

Beregning av selvkost for VA-tjenestene Beregning av selvkost for VA-tjenestene Reviderte retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester og konsekvensene for VA Ved May Rostad, e-plan AS Driftsassistansen i Møre og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Hamarøy kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Hamarøy kommunes plan for

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112, Dep. 0032 Oslo Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Sørfold kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Sørfold kommunes plan for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost på avfallstjenester i Hålogaland Ressursselskap. Harstad kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost på avfallstjenester i Hålogaland Ressursselskap. Harstad kommune FORVALTNINGSREVISJON Selvkost på avfallstjenester i Hålogaland Ressursselskap Harstad kommune Rapport 2015 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Harstad kommune har KomRev NORD gjennomført

Detaljer

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015 1000 kr 1000 kr Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015 Dønna kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale

Detaljer

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET LØRENSKOG KOMMUNE September 2005 Utført av Nina Neset INNHOLD 1 BAKGRUNN... 3 2 FORMÅL MED GJENNOMGANGEN... 3 3 KRITERIER FOR GJENNOMGANGEN...

Detaljer

Beregning av selvkost på VAR-området

Beregning av selvkost på VAR-området www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2016 Beregning av selvkost på VAR-området MÅSØY KOMMUNE Innhold 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 Formålet med prosjektet... 1 0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Beiarn kommune 2007 Forord Kontrollutvalget i Beiarn kommune vedtok i møte den 14/02-2006 i sak 02/06 at Salten

Detaljer

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!!

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!! SELVKOST SELVKOST Et viktig område i kommune!!! Økt fokus på dette fremover. Spes når kommuner har 100% dekningsgrad Kommunens beregninger må kunne dokumenteres Lag egen dokumentasjon (hefte) på selvkostberegningene

Detaljer

NKRFs REVISJONSKOMITÉ. Til NKRFs medlemmer Oslo, den

NKRFs REVISJONSKOMITÉ. Til NKRFs medlemmer Oslo, den NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 19.1.2016 INFORMASJONSSKRIV 1/2016 REVISORS OPPGAVER VED REVISJON AV SELVKOSTOMRÅDER I ÅRSREGNSKAPET 0. Innledning Revisjonskomiteens informasjonsskriv

Detaljer

Selvkost. Økonomiforum Nord-Trøndelag. 17. Oktober 2016, Grong Hotell. Knut Tanem, registrert revisor. oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS

Selvkost. Økonomiforum Nord-Trøndelag. 17. Oktober 2016, Grong Hotell. Knut Tanem, registrert revisor. oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS Selvkost Økonomiforum Nord-Trøndelag 17. Oktober 2016, Grong Hotell Knut Tanem, registrert revisor oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS 1 Selvkost Definisjon på selvkost: Selvkost er den totale kostnadsøkningen

Detaljer

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1.1 Innledning EnviDan Momentum AS (heretter kalt Momentum) har på oppdrag fra Kristiansund og Nordmøre Havn IKS utarbeidet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Sortland kommune. unntatt fra offentlighet etter offentleglova 13, 1. ledd, jf kommuneloven 78 nr 7. Vi skaper trygghet

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Sortland kommune. unntatt fra offentlighet etter offentleglova 13, 1. ledd, jf kommuneloven 78 nr 7. Vi skaper trygghet FORVALTNINGSREVISJON Selvkost Selvkost Senja Reno-Vest Avfall IKS IKS Sortland kommune unntatt fra offentlighet etter offentleglova 13, 1. ledd, jf kommuneloven 78 nr 7 Vi skaper trygghet K O M R E V NORD

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Steigen kommune 2007 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Steigen kommunes plan for

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Loppa kommune Selvkostområder November 2006 Forord Bakgrunn for dette prosjektet er at kommunestyret i Loppa den 16. desember 2005 i sak 054/05 vedtok at en undersøkelse

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Balsfjord kommunalteknikk KF

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Balsfjord kommunalteknikk KF FORVALTNINGSREVISJON Balsfjord kommunalteknikk KF Rapport 2013 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Balsfjord kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av selvkost innenfor

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOSTOMRÅDET Arkivsaksnr.: 05/23535

Saksframlegg. Trondheim kommune. FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOSTOMRÅDET Arkivsaksnr.: 05/23535 Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOSTOMRÅDET Arkivsaksnr.: 05/23535 Forslag til innstilling: 1. Bystyret ser alvorlig på de avvik som avdekkes innenfor selvkostområdet, og ber Rådmannen følge opp

Detaljer

GIVAS IKS OVERHOLDELSE AV SELVKOSTPRINSIPPET

GIVAS IKS OVERHOLDELSE AV SELVKOSTPRINSIPPET NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT GIVAS IKS OVERHOLDELSE AV SELVKOSTPRINSIPPET Gjennomført på oppdrag fra GLÅMDAL revisjon IKS MARS 2011 Utført av Nina Neset INNHOLD OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Karlsøy kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Karlsøy kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet FORVALTNINGSREVISJON Selvkost VAR Karlsøy kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 Forord Kontrollutvalget i Karlsøy kommune v/k-sekretariatet bestilte den 9.9.2009 ved sak 19/09 forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021 Økonomiplan 2018-2021 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020 Økonomiplan 2017-2020 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling

Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 26-2014 Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling Formålet med prosjektet er å undersøke om Røros kommune

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE Selvkostområder November 2006 Forord Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret i Måsøy den 04.11.2005

Detaljer

Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing

Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing Forvaltningsrevisjon 2009 Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing Rapporten avgis til Kontrollutvalget i Oppdal som er bestiller av forvaltningsrevisjon. Formålet med undersøkelsen er å se etter

Detaljer

Følger Trondheim kommune de nye retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Fullversjon

Følger Trondheim kommune de nye retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Fullversjon Følger Trondheim kommune de nye retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Fullversjon Trondheim kommunerevisjon Mars 2006 Forord Denne rapporten oppsummerer funnene og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Beregning av avgiftsgrunnlaget innen vann, avløp og renovasjon i Meløy kommune

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Beregning av avgiftsgrunnlaget innen vann, avløp og renovasjon i Meløy kommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget innen vann, avløp og renovasjon i Meløy kommune November 2006 FORORD Kontrollutvalget i Meløy kommune vedtok i sak 02/06 at Salten kommunerevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Torsken kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009:1

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Torsken kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009:1 FORVALTNINGSREVISJON Selvkost VAR Torsken kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009:1 Forord Kontrollutvalget i Torsken kommune v/k-sekretariatet, bestilte den 09.12.08 forvaltningsrevisjon

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019 Økonomiplan 2016-2019 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Høringsnotat - Skatteplikt for kommuner som utfører avfallstjenester i et marked

Høringsnotat - Skatteplikt for kommuner som utfører avfallstjenester i et marked Saksnr. 13/256 24.04.2013 Høringsnotat - Skatteplikt for kommuner som utfører avfallstjenester i et marked Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 3 2.1 Vedtak fra ESA om finansieringen av

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune Plan for selskapskontroll for Trysil kommune 1. BAKGRUNN... 2. KRAVET TIL SELSKAPSKONTROLL... 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL... a) Obligatorisk eierskapskontroll... b) Valgfri forvaltningsrevisjon... 4.

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2015/2209-1 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag

Detaljer

Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester

Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Norsk Vanns veiledning Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester ved May Rostad, Kinei AS DIHVA og DISFVA Viktige VA-utfordringer for framtiden- Rammevilkår og regler Solstrand hotell 30. 31.mars

Detaljer

ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN

ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN Tema ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN Økonomiske premisser innen VA-sektoren 1 Formål Levere tjenester Medfører kostnader Krever inntekter Ikke noe krav til inntjening overskudd Tillat med overskudd

Detaljer

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Høstkonferansen 14. og 15. oktober 2009 ved May Rostad, Kinei AS Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg www.kinei.no 1 Innhold Norsk Vanns

Detaljer

SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT

SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

SELVKOSTREGNSKAPET. Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter

SELVKOSTREGNSKAPET. Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter SELVKOSTREGNSKAPET Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter Egne erfaringer Bakgrunn Revisor i 6 år Økonomikonsulent/økonomisjef 6 år Selvkostregnskap i Narvik VAR Etterkalkulasjon

Detaljer

Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs

Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs LOPPA KOMMUNE Driftsavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 25.9.2ts 2151698-1 Olav Henning Trondal olav.h.trondal @loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs Formannskap Kommunestyre Møtedato 17.tt.2t5

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2016 Vedlegg: Beregningsgrunnlag for renovasjon 2012-2016 Andre saksdokumenter

Detaljer

Særutskrift. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 17/8 Utredningskomiteen /62 Kommunestyret

Særutskrift. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 17/8 Utredningskomiteen /62 Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2017/346-5695/2017 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Grønne valg - tildeling av enerett på kommunalt næringsavfall til FIAS Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS Forvaltningsrevisjonsprosjekt Selvkost - ØRAS Forord Forord Denne rapporten oppsummerer funnene fra revisjonens undersøkelse av virksomheten til Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS), om hvorvidt selskapet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon i Holtålen kommune: Selvkostprinsippet innenfor vann, avløp, renovasjon, septikrenovasjon og feiing

Forvaltningsrevisjon i Holtålen kommune: Selvkostprinsippet innenfor vann, avløp, renovasjon, septikrenovasjon og feiing Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 15-2014 Forvaltningsrevisjon i Holtålen kommune: Selvkostprinsippet innenfor vann, avløp, renovasjon, septikrenovasjon og feiing Formålet med prosjektet er

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Saltdal kommune 2008 Forord Kontrollutvalget i Saltdal kommune vedtok i møte den 07/12-2005 i sak 11/05 at Salten

Detaljer

Vann til 2021 Vanngebyrsatser I Hemsedal kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fa

Vann til 2021 Vanngebyrsatser I Hemsedal kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fa Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 Hemsedal kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm Sakstittel: VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av selvkost i Andebu kommune

Forvaltningsrevisjon av selvkost i Andebu kommune Rapport Forvaltningsrevisjon av selvkost i Andebu kommune Oslo, 13. mai 2016 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR)

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Oppegård kommune Oktober 2013 RAPPORT 8/13 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård

Detaljer

NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR. Formannskapets forslag til vedtak:

NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR. Formannskapets forslag til vedtak: NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR Formannskapets forslag til vedtak: De presenterte forslag til gebyrreglement og gebyrvedtekter for teknisk sektor forankres i de sentrale retningslinjer for beregning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Finansiering av ROVAR

Finansiering av ROVAR Finansiering av ROVAR Rapport fra arbeidsgruppen Juni 2005 1. Bakgrunn og innledning Styringsgruppen nedsatte i møte den 27. april 2005 en arbeidsgruppe som skal utrede og fremme forslag til finansieringen

Detaljer

Gjennomført selskapskontroll: Forvaltningsrevisjonsrapport - Gjennomgang av selvkost renovasjon i IRIS

Gjennomført selskapskontroll: Forvaltningsrevisjonsrapport - Gjennomgang av selvkost renovasjon i IRIS Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.12.2012 70894/2012 2012/8422 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/217 Bystyret 13.12.2012 Gjennomført selskapskontroll: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Vann- og avløpsgebyrer

Vann- og avløpsgebyrer Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 14-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Vann- og avløpsgebyrer For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune Mars 2009 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007. Forvaltningsrevisjonsrapport

Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007. Forvaltningsrevisjonsrapport Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007 Tilbud Forvaltningsrevisjons på revisjon av Selskapet rapport AS Ås kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost

Detaljer

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 Forord Nytt kapittel [15] i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr regulerer kommunens administrative tilnærming

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2016 FJELLREGIONEN INTERKOMMUNALE AVFALLSSELSKAP AS

ÅRSRAPPORT 2016 FJELLREGIONEN INTERKOMMUNALE AVFALLSSELSKAP AS FJELLREGIONEN INTERKOMMUNALE AVFALLSSELSKAP AS Organisasjonsnummer 974 429 500 MVA Foretaksregisteret Innhold: Årsberetning 2016... 2 Årsregnskap 2016... 5 Noter for årsregnskapet 2016... 9 Sammendrag

Detaljer

Saksliste Saker til behandling 23/16 Godkjenning av protokoll fra møtet /16 Selvkost - forvaltningsrevisjonsrapport 7 25/16 Kontrollutval

Saksliste Saker til behandling 23/16 Godkjenning av protokoll fra møtet /16 Selvkost - forvaltningsrevisjonsrapport 7 25/16 Kontrollutval Kontrollutvalget i Andebu Dato: 23.05.2016 18:00 Sted: Formannskapssalen, Herredshuset Notat: Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil +47 40491344 evt. på e-post gaute@viksre.no. Varamedlemmer skal

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Selvkost innen VAR-området NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009: 2 K O M R E V

Forvaltningsrevisjon. Selvkost innen VAR-området NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009: 2 K O M R E V Selvkost innen VAR-området K O M R E V NORD Vi skaper trygghet Rapport 2009: 2 En undersøkelse av Målselv kommunes VAR-tjenester til selvkost En rapport fra KomRev NORD IKS Tromsø, 18.10.2009 Lars-André

Detaljer

Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS

Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS Kommunestrukturreform og andre organisatoriske omstillinger i vannbransjen Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS Innhold Organisatoriske

Detaljer

Møtereferat 21. september KOSTRA-VAR gruppe møte.

Møtereferat 21. september KOSTRA-VAR gruppe møte. Møtereferat 21. september 2009. KOSTRA-VAR gruppe møte. Til stede: Bent Devik, KRD Øivind Ryenbakken, Oslo Kommune Liliane Myrstad, FHI Ole Lien, Norsk Vann Gisle Berge, SSB Kari B. Mellem, SSB Referent:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad

MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad Kommunens rolle på forurensningsområdet - forvalter av kommunepliktene og som forurensningsaktør Forurensningsmyndigheten ( 81) Riksnivå: Kongen, Departementet og Miljødirektoratet

Detaljer

Selvkostregnskap for vann- og avløpssektoren. Beregning av alternativ kostnad for tomtearealer. Saksordfører: Inger Solberg

Selvkostregnskap for vann- og avløpssektoren. Beregning av alternativ kostnad for tomtearealer. Saksordfører: Inger Solberg ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Jostein Barstad Saksmappe: 2009/6779-28577/2009 Arkiv: Selvkostregnskap for vann- og avløpssektoren. Beregning av alternativ kostnad for tomtearealer. Saksordfører: Inger Solberg

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Kvalsund kommune

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Kvalsund kommune Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Kvalsund kommune Selvkostområder Forord Bakgrunn for dette prosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kontrollutvalget 27. september 2005 og kommunestyret

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Kvæfjord kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2008:2

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Kvæfjord kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2008:2 FORVALTNINGSREVISJON Selvkost VAR Kvæfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008:2 Forord Kontrollutvalget i Kvæfjord kommune v/k-sekretariatet bestilte den 19.05.2008 forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Berlevåg kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting

Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting Momentum Consulting Momentum Consulting: etablert januar 2004 Kontorer i Oslo og Åndalsnes Ti ansatte,

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Alvdal kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget ------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtested: Kommunestyresalen Alvdal kommunehus Møtedato: Tirsdag

Detaljer

Selvkost i Volda kommune. Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT

Selvkost i Volda kommune. Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT Selvkost i Volda kommune Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 7/2014 Tittel: Selvkost i Volda kommune Undertittel: Vann, avløp og feiing TF-notat nr: 7/2014 Forfatter(e): Ailin Aastvedt Dato:

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Selvkost VAR. Juni 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Selvkost VAR. Juni 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Selvkost VAR Juni 2008 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Innledning... 4 2.1 Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon... 4 2.2 Bakgrunn

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Finnmark Miljøtjeneste AS. Selskapskontroll. Offentlige anskaffelser Selvkost

Finnmark Miljøtjeneste AS. Selskapskontroll. Offentlige anskaffelser Selvkost Finnmark Miljøtjeneste AS Selskapskontroll Offentlige anskaffelser Selvkost Telefon 78 96 24 05 /78 98 86 72 forvaltningsrevisjon@ffk.no post@fkrev.no 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Finnmark

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015.

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015. Nord-Odal kommune Arkiv: FE - 231, TI - &00 ArkivsakID: 15/2298-1 Saksbehandler: Ellisiv Hovig Dato: 18.10.2015 Saksframlegg Priser og gebyrer - kommunale tjenester 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Plan for selskapskontroll valgperioden

Plan for selskapskontroll valgperioden Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2008/1117-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Plan for selskapskontroll valgperioden 2007-2011 VEDLEGG 1. Utkast

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT For kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer og Øyer. Forskriften gjelder fra 1. juli 2017 og avløser forskrift datert 1. juli 2014.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 27.11.2012 12/707 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Torsdag 6. desember

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Kontrollutvalget i Båtsfjord kommune

Kontrollutvalget i Båtsfjord kommune Kontrollutvalget i Båtsfjord kommune MØTEPROTOKOLL Arkiv 419.5.4 Dato: 12. september 2017 Tid: 11.00 12.00. Sted: Rådhuset, Båtsfjord Disse møtte Arne Th. Pedersen, Majken Holmgren, Mona Wrengsted og Sigmund

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 KAUTOKEINO KOMMUNE. Selvkostområder

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 KAUTOKEINO KOMMUNE. Selvkostområder RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 KAUTOKEINO KOMMUNE Selvkostområder FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret i Kautokeino den 22.12.2005

Detaljer

Beregning av kommunale avfallsgebyr Utdypning av avfallsforskriftens kapittel 15

Beregning av kommunale avfallsgebyr Utdypning av avfallsforskriftens kapittel 15 M-258 2014 VEILEDER Beregning av kommunale avfallsgebyr Utdypning av avfallsforskriftens kapittel 15 KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Publisert/revidert Publisert 24. november 2014 Revidert

Detaljer

Selvkostberegninger i Sande kommune

Selvkostberegninger i Sande kommune Forvaltningsrevisjonsrapport November 2015 Selvkostberegninger i Sande kommune Vann og avløp 2014 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon IT-revisjon Selskapskontroll Veiledning Regnskapsrevisjon Innsyn Misligheter

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer