SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT"

Transkript

1 VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført. Dokumentene legges ut på Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0080/05 05/00337 SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT Vadsø, Hauk Johnsen ordfører

2 SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT Saksbehandler: Magne Lindi Arkivkode: M Arkivsaksnr.: 05/00337 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0042/05 Planutvalget /05 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: 1. Bystyret tar Kontrollutvalgets vedtak av til etterretning. 2. Bystyret forutsetter at Vadsø Vann og Avløp KF foretar en ny selvkostberegning i henhold til Kommunal- og regionaldepartementets rundskriv H Selvkostberegningen skal forelegges bystyret for behandling i juni Resterende del av de avsatte fondsmidlene ved avslutningen av vann- og avløpsregnskapet for 2005 videreføres til Vadsø Vann og Avløp KF m/ rentetillegg. Planutvalgets behandling den sak 0042/05: Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Planutvalgets vedtak den sak 0042/05: 1. Bystyret tar Kontrollutvalgets vedtak av til etterretning. 2. Bystyret forutsetter at Vadsø Vann og Avløp KF foretar en ny selvkostberegning i henhold til Kommunal- og regionaldepartementets rundskriv H Selvkostberegningen skal forelegges bystyret for behandling i juni Resterende del av de avsatte fondsmidlene ved avslutningen av vann- og avløpsregnskapet for 2005 videreføres til Vadsø Vann og Avløp KF m/ rentetillegg. Vedlegg: Revisjonsrapport- Selvkost Vann og avløp, Vadsø kommune Bakgrunn: Forvaltningskontrollen IS har på oppdrag fra kontrollutvalget undersøkt Vadsø kommunes selvkostregnskap for vann- og avløpstjenestene. Formålet med undersøkelsen var å finne ut om gebyrinntektene overstiger kommunens nødvendige kostnader på vann- og avløpssektoren. Side 2 av 19

3 Revisjonsrapporten følger vedlagt. Forvaltningskontrollens viktigste funn var: Vadsø kommune har fra 1999 til 2003 har avsatt til sammen kr til selvkostfond for vann og avløp. Pengene er avsatt fordi vann- og avløpsabonnentene har innbetalt ca. 5 millioner kr mer enn kommunen har beregnet at det har kostet å produsere vann- og avløpstjenestene i perioden. Av selvkostfondene er kr brukt til vann- og avløpsinvesteringer i samme periode. Bruk av disse midlene til investeringer er i strid regelverket. Forvaltningskontrollen har gitt følgende anbefalinger i forhold til det som er avdekket i revisjonsrapporten: Vadsø kommune bør utarbeide særskilte selvkostregnskap for vann og for avløp. Forvaltningskontrollen anbefaler at kommunen legger til grunn Kommunal- og arbeidsdepartementets retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Spesielt bør avsetninger av overskudd til selvkostfond anvendes i drift innen 3 til 5 år. Fordelingen av felleskostnader bør skje i forhold til reelt forbruk. En gjennomgang av kostnadsfordelingen som følge av endret oppgavefordeling anbefales. Fordelingen av felleskostnader fra bygg bør avspeile reell bruk. En gjennomgang av kostnadsfordelingen som følge av endret bruk av lokaler anbefales. Bystyrets vedtak av Enhetsprisen for vann og avløp beregnes ut fra forventede inntekter tilsvarende 100% dekningsgrad der kjerneprodukt, støttefunksjon, årlige kapitalkostnader pr 1997 og årlig kapitalkostnader for planlagte nyinvesteringer i økonomiplanperioden er med. Andelen av årlig kapitalkostnader til planlagte nyinvesteringer avsettes på fond og kommunens tolkning av vedtaket, bør vurderes opp mot Kommunal- og arbeids- departementets Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Forvaltningskontrollens rapport av er behandlet av Kontrollutvalget i møte den Kontrollutvalgets vedtak lyder som følger: Kontrollutvalget i Vadsø kommune anbefaler at administrasjonen gjennomgår beregningen for vann og avløp slik at de samsvarer med kravene til selvkostberegninger: Selvkostfondene bør bygges ned over 3-5 år slik at abonnentene ikke betaler mer enn de er pålagt gjennom lov og forskrift. Vurdering: Kommunens praksis Kommunens praksis med hensyn til selvkostprinsippet for vann og avløp har bakgrunn i Bystyrets vedtak av der følgende ble vedtatt: Enhetsprisen for vann og avløp beregnes ut fra forventede inntekter tilsvarende 100% dekningsgrad der kjerneprodukt, støttefunksjon, årlige kapitalkostnader pr 1997 og årlig kapitalkostnader for planlagte nyinvesteringer i økonomiplanperioden er med. Andelen av årlig kapitalkostnader til planlagte nyinvesteringer avsettes på fond Side 3 av 19

4 Bystyrets vedtak ble fattet med bakgrunn i nye prinsipper ( ) for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester der følgende ble lagt til grunn: - Både direkte- og indirekte kostnader bør medtas - Bare kostnader som har sammenheng med fremstilling av produkt/tjeneste medtas - Metode for fordeling av indirekte kostnader velges av kommunen - Kapitalkostnader medtas Bystyrets vedtak av er også forankret i lov om kommunale vann- og avløpsgebyrer. Av forskrift til loven har departementet uttalt følgende: Til 1. Rammen for gebyrene Denne bestemmelsen setter kommunens nødvendige kostnader på vann- og avløpssektoren som den øvre grense for hvor mye kommunen til sammen kan kreve inn i vann- og avløpsgebyrer (selvkostprinsippet). Bare kostnader som har en direkte, normal sammenheng med en forsvarlig forretningsmessig drift av vann- og avløpssektoren, kan legges inn i gebyrgrunnlaget. Vann- og avløpsgebyrene skal således ikke kunne brukes til å finansiere andre deler av kommuneforvaltningen. Før kommunen fastsetter gebyrenes størrelse, skal det foreligge overslag over forventede kostnader og inntekter på vann- og avløpssektoren. Overslagene skal omfatte kostnader til investeringer, drift og vedlikehold, samt forventet inntekt fra gebyrer og annet. Overslagene skal dekke en periode på minst 3 år og så vidt mulig knyttes til kommunens rullerende langtidsbudsjett. I desember 1996 ga Kommunal- og regionaldepartementet ut et rundskriv som omhandlet retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Disse ble utgitt med bakgrunn i behov for nærmere avklaring av prinsippet selvkost, herav hvilke kostnader som skulle legges til grunn og ut fra hvilke prinsipper de skulle beregnes etter. Ordning inntil 2003 ga en utilsiktet variasjon i prissetting av tjenesten da mange kommuner fortsatte å beregne de kommunale vann- og avløpsgebyrene etter lov om kommunale vann- og avløpsgebyrer m/ tilhørende forskrifter og departementets retningslinjer for selvkost. Som en følge av dette, ga Kommunal- og regionaldepartementet ut reviderte retningslinjer, beskrevet i rundskriv H Reviderte retningslinjer fom Enkelte kommuner har som følge av dyre investeringer eller tap på utbyggingsprosjekter vært nødt til å redusere eller ta bort den subsidieringen av betalingstjenester som har skjedd gjennom kommunens frie inntekter. For brukere og media oppfattes dette som en betydelig prisøkning, men er reelt kun inndekking av kostnadene ved å produsere tjenesten/varen der selvkostregnskapet vil være underliggende dokumentasjon for dette. Videre er utvikling av detaljert intern regnskap en forutsetning for å vise at prisene ikke er satt høyere enn kostnadene ved å produsere tjenesten. (regneark, separat programvare og lignende) Selvkost setter øvre rammer for brukerbetalinger. Selvkostprinsippet kan benyttes for en del viktige kommunale tjenester som vann og avløp, plan og byggesaksbehandling, kart- og delingsforretninger og feietjenester. Inndekningen kan være på inntil 100%. Selvkost kan også benyttes på andre områder, som barnehager, kommunale boliger, pleieomsorg og SFO. Og for disse områdene gjelder prinsippet om inntil 100% inndekning. Side 4 av 19

5 Som et generelt utgangspunkt splittes ytelsen i 3 delkomponenter, kjerneprodukt, tilleggsytelser og støttefunksjoner. Alle disse inngår i selvkostkalkylen for tjenesten. Kjerneprodukt Arbeidsinnsats, direkte bruk av varer og tjenester, kapitalkostnader (avskrivninger og finanskostnader) nyttet til å betjene brukere. Tilleggsytelser Tjenester fra andre deler av kommuneorganisasjonen. Kunderelaterte og nært knyttet til kjerneproduktet. Eks. ledelse, organisering, saksbehandling og kundekontakt, fakturering og regnskap, kontorstøtte for å levere en helhetlig tjeneste. Støttefunksjoner Pålagte- eller nødvendige aktiviteter for kommunen som helhet. Kan være vanskelig å avgrense kalkylemessig. Kan være en sporadisk/tilfeldig kostnad eller en ikke direkte relasjon til tjenester. Så som personaltjenester, lønn, bedriftshelsetjeneste, politisk- og administrativ ledelse. De fleste kommuner vil la tilleggsytelser og støttefunksjoner inngå i fellesbetegnelsen interntjenester. Som interntjenester regnes følgende: Regnskap- innfordring Kontorstøttte Revisjon Personal Personalpol. Funksjoner og velferdstiltak Sentral opplæring Kantine Trykkeri IT Sentralbord, post, tele Konsulent bistand/prosjektering Juridisk bistand Felles maskinpark Bygg- drift Aktiviteter knyttet til å representere, utvikle og lage mål for organisasjonen faller inn under begrepet strategisk ledelse og medtas ikke i selvkostkalkyle. Kapitalkostnader: Kapitalkostnader beregnes fordi årsregnskapet ikke gir riktig bilde av kostnader ved større investeringer/anskaffelser. Kapitalkostnadene består av avskrivningskostnader samt alternativkostnader, dvs. forventet markedsavkastning av investerte beløp. Kommuner som tidligere har finansiert årets investeringer direkte av gebyrinntekter har ikke lengre anledning til dette. En slik praksis er i strid med regelverket. Side 5 av 19

6 Kostnader ved anleggsmidler som brukere drar nytte av over flere år, bør fordeles over et tilsvarende antall år. Grunnlag for beregning er anskaffelseskostnader minus tidligere avskrivninger og eksterne anleggsbidrag. I kommuneregnskapet skal ikke anleggsbidrag trekkes fra avskrivningsgrunnlag. Avskrivning skjer etter lineær metode.(like årlige kostnader gjennom anleggsmidlets levetid). Kommunens finansieringsform av anleggsmiddel har ingen betydning for selvkostberegningen. Det kan beregnes kapitalkostnader av enkelte interntjenester, (bruk av bygningsareal pr ansatt.) Overskudd/underskudd fond Overskudd fra selvkosttjenesten kan framføres i et 3 5 års- perspektiv, gjennom bundet selvkostfond. Investeringer i anleggsmidler kan ikke finansieres direkte av selvkostfondet. Fondet skal tillegges renter. (halvårsvirkning). Samme prinsipp gjelder ved underskudd. Forvaltningskontrollens rapport: Tabellen nedenfor viser kommunens selvkostfond for vann og avløp. Balanse Sum Fondskonto vann Fondskonto avløp Sum Brukt til investering vann Brukt til investering vei Sum investering Avsatt til fond Tabellen over viser at det har vært avsatt kr ,- til disse fondene fra 1999 til 2003, og av dette er det brukt kr ,- til investeringer. Dette innebærer at: I 2003 er det avsatt kr til selvkostfond. Det er brukt kr til investering i vann og avløp og kr til investering i vei/nyanlegg I 2002 er det avsatt kr til selvkostfond. Det er brukt kr til investering i vann og avløp I 2001 er det avsatt kr til selvkostfond. Det er brukt kr til investering i vann og avløp Det er videre planlagt bruk av dette selvkostfondet til investeringer i 2004 og Revisors kommentar: Vadsø kommune har fra 1999 til 2003 har avsatt til sammen kr ,- til selvkostfond for vann og avløp. Pengene er avsatt fordi vann- og avløpsabonnentene har innbetalt ca. 5 millioner kr mer enn det har kostet å produsere vann- og avløpstjenestene i perioden. Side 6 av 19

7 Av selvkostfondene er kr ,- brukt til vann- og avløpsinvesteringer i samme periode. Bruk av disse midlene til direkte finansiering av investeringer er i strid med regelverket. Selv om investeringer i vann og avløp til slutt er en del av de samlede kostnader for drift av vann og avløp, er det viktig at kostnadene føres til riktig tid. Dagens gebyrpliktige ikke skal betale morgendagens gebyrpliktiges kostnader. Planlagt bruk av selvkostfondene til vann- og avløpsinvesteringer bør derfor revurderes. Kommunens selvkostberegning Vann- og avløpsavsetninger til fond framlagt til hvert enkelt årsregnskap er ikke kommunens fullstendige selvkostregnskap, men en oversikt over avsatte beløp hvert enkelt år. Det forefinnes bakgrunnsmateriale for hvert enkelt år omhandlet i rapporten. Vadsø kommune benytter departementet retningslinjer for selvkostberegning for området vann og avløp. Både direkte og indirekte kostnader medtas. Direkte kostnader hentes fra områdene benyttet for vann/avløp 350/353. Indirekte kostnader utarbeides for hvert enkelt budsjettår, og etterregnes ved regnskapsavslutning hvert år for å fastsette evt. over- /underskudd. Hvilke elementer, og i hvilken grad disse henføres vann/avløp avgjøres av virksomhetsleder hvert enkelt år. Departementets retningslinjer er lagt til grunn vedr. henførbare interntjenester. Det er ikke medtatt kapitalkostnader av intern tjenester. Det er benyttet lineære avskrivninger som anbefalt i forskriftene. Avvik mellom selvkostregnskap og kommuneregnskap skyldes forskjellige regler for avskrivning. Det er i perioden avsatt overskudd på kr ,- til fond. Av dette er benyttet kr ,- til investeringer i perioden. Rest fond pr er på kr ,-. Konklusjon: Det ble i nye retningslinjer av 2003 presisert at overskudd fra selvkost ikke skulle benyttes til investeringer, og at selvkostfondet skulle godskrives med renter. Retningslinjene fra 1996 var imidlertid uklar på dette punktet. Uklarhetene medførte at mange kommuner benyttet overskuddet fra selvkostfondet til investeringer, noe som medførte at retningslinjene revidert og innskjerpet i Overskudd selvkost er brukt og tilregnet brukt innenfor området vann/avløp og er således på ingen måte benyttet til feil formål. Innbyggeres innbetalinger vedr. vann/avløp er utelukkende benyttet til vann/avløp. Det ville også måtte være gjort en strengere vurdering om i hvilken grad disse midlene faktisk er benyttet til nyinvesteringer, eller til vedlikehold av eksisterende anlegg. Skillet mellom vedlikehold og investeringer er ikke entydig, men noe som må vurderes i hvert enkelt investeringstiltak. Som vedlikehold av anlegg regnes tiltak for å holde anlegget i stand, med en standard tilsvarende da anlegget sto ferdig som nytt. Vadsø kommune kunne ha tatt opp lån for gjennomføring av investeringstiltakene i perioden og lagt investeringskostnadene i selvkostberegningen året etter at anleggene ble tatt i bruk. Side 7 av 19

8 Dette ville ha medført at abonnentene måtte ha betalt en større andel av investeringene gjennom årsgebyrene for vann og avløp, noe som ville ha redusert fondsavsetningene. En tilbakeføring av investerte midler på 3,2 mill. kr. vil medføre endret finansiering av prosjektene til lån, og derav økte belastninger i kapitaldelen av selvkostberegningen. En slik tilbakevirkende metode ansees ikke som hensiktsmessig. Rådmannen vil i stedet anbefale at drift 2005 i stedet tilføres restfondsmidlene på 1,9 mill. kr. og resultat ved avslutning av vann- og avløp regnskapet for 2005 videreføres til selskapet Vadsø Vann og Avløp KF, med et rentetillegg på kr ,-. Vadsø Vann og Avløp KF foretar ny selvkostberegning med bakgrunn i kjerne- og internkostnader i henhold til Kommunal og regionaldepartementet retningslinjer pr Marita Jakola Skansen konst. rådmann Side 8 av 19

9 REVISJONSRAPPORT SELVKOST VANN OG AVLØP VADSØ KOMMUNE April 2005 Forvaltningskontrollen IS Telefon Side 9 av 19

10 Denne rapporten er utarbeidet av Forvaltningskontrollen IS. Vi er et interkommunalt samarbeid som driver forvaltningsrevisjon i deltakerkommunene. Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Revisjonen utføres på vegne av kommunestyret på oppdrag fra kontrollutvalget i hver kommune. Vadsø, den 25. februar 2005 Matti Dikkanen revisjonssjef Yngvar Mækelæ forvaltningsrevisor Side 10 av 19

11 INNHOLD Sammendrag INNLEDNING SELVKOSTREGNSKAPET Selvkostregnskapet Direkteførte kostnader (kjerneproduktet) Tilleggsytelser og henførte støttefunksjoner Kapitalkostnader knyttet til eiendom og nett Fondsavsetninger i drift (selvkostfond) - beregningsperiode Kapitalinntekter knyttet til selvkostfond PROBLEMSTILLINGER SLIK GJØR VADSØ KOMMUNE Selvkost regnskap Direkteført kostnader Tilleggsytelser og henførte støttefunksjoner Kapitalkostnader Avsetninger av overskudd til driftsfond (selvkostfond) Kapitalinntekter knyttet til selvkostfond ANBEFALINGER Side 11 av 19

12 Sammendrag Forvaltningskontrollen IS har på oppdrag fra kontrollutvalget undersøkt Vadsø kommunes selvkostregnskap for vann- og avløpstjenestene. Formålet med undersøkelsen er å finne ut om gebyrinntektene overstiger kommunens nødvendige kostnader på vann- og avløpssektoren. Våre viktigste funn Vadsø kommune har fra 1999 til 2003 har avsatt til sammen kr til selvkostfond for vann og avløp. Pengene er avsatt fordi vann- og avløpsabonnentene har innbetalt ca. 5 millioner kr mer enn kommunen har beregnet at det har kostet å produsere vann- og avløpstjenestene i perioden. Av selvkostfondene er kr brukt til vann- og avløpsinvesteringer i samme periode. Bruk av disse midlene til investeringer er i strid regelverket. Anbefalinger Vadsø kommune bør utarbeide særskilte selvkostregnskap for vann og for avløp. Forvaltningskontrollen anbefaler at kommunen legger til grunn Kommunal- og arbeidsdepartementets retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Spesielt bør avsetninger av overskudd til selvkostfond anvendes i drift innen 3 til 5 år. Fordelingen av felleskostnader bør skje i forhold til reelt forbruk. En gjennomgang av kostnadsfordelingen som følge av endret oppgavefordeling anbefales. Fordelingen av felleskostnader fra bygg bør avspeile reell bruk. En gjennomgang av kostnadsfordelingen som følge av endret bruk av lokaler anbefales. Bystyrets vedtak av Enhetsprisen for vann og avløp beregnes ut fra forventede inntekter tilsvarende 100% dekningsgrad der kjerneprodukt, støttefunksjon, årlige kapitalkostnader pr 1997 og årlig kapitalkostnader for planlagte nyinvesteringer i økonomiplanperioden er med. Andelen av årlig kapitalkostnader til planlagte nyinvesteringer avsettes på fond og kommunens tolkning av vedtaket, bør vurderes opp mot Kommunal- og arbeids- departementets Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Side 12 av 19

13 1 INNLEDNING Forvaltningskontrollen IS har gjennomført en undersøkelse av Vadsø kommunes selvkost for vann og avløp. Bakgrunn Kontrollutvalget i Vadsø kommune vedtok i sak 13/03 og i sak 08/04 av det skulle gjennomføres et revisjonsprosjekt på selvkost vann og avløp. Formålet med undersøkelsen er å finne ut om gebyrinntektene overstiger kommunens nødvendige kostnader på vann- og avløpssektoren, om de gebyrpliktige innbyggerne i Vadsø betaler reelle kostnader knyttet til produksjon av vann- og avløpstjenester og vurdere om beregningen er i samsvar med de lover, forskrifter, retningslinjer og vedtak som gjelder på området. Ord og uttrykk Selvkost Den merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. Selvkostregnskap etterkalkulasjon av de reelle kostnadene innenfor det aktuelle tjenesteområdet. Dette må gjøres for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost. Selvkostfond Gebyroverskudd må avsettes til selvkostfond. Kommunen kan framføre et overskudd fra selvkostregnskapet til et senere år (innenfor et 3-5 årsperspektiv). I praksis må dette skje gjennom et bundet selvkostfond. Kapitalkostnader Avskrivninger pluss rentekostnader. Avskrivningskostnader er forringelsen i et driftsmiddels verdi ut fra slitasje og elde. Funksjon Obligatorisk inndeling av kommuneregnskapet i kostnadssteder basert på aktiviteter/tjenester. Følger av rapporteringsforskriften (KOSTRA) Tidsriktighet Brukerne skal kun betale for tjenester de selv har nytte av, og dagens brukere skal ikke subsidiere bruken til andre generasjoner. Regelverk Under er en oversikt over relevante vedtak og lover med videre som angår selvkost for vann og avløp. Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10 januar Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Kommunalog arbeidsdepartementet H-2095, desember 1996 og H-2140, januar Forskrifter for vann- og avløp i Vadsø kommune. Vedtatt av Vadsø bystyre i møte med endringer i møte Plikten til å betale vann- og/eller kloakkgebyrer gjelder. Bystyrets vedtak med endring : Side 13 av 19

14 Enhetsprisen for vann og avløp beregnes ut fra forventede inntekter tilsvarende 100% dekningsgrad der kjerneprodukt, støttefunksjon, årlige kapitalkostnader pr 1997 og årlig kapitalkostnader for planlagte nyinvesteringer i økonomiplanperioden er med. Andelen av årlig kapitalkostnader til planlagte nyinvesteringer avsettes på fond. Omfang og avgrensing Undersøkelsen omfatter Vadsø kommunes regnskapsførsel og fordeling av kostnadene knyttet til beregningen av selvkost for vann og avløp. Kommunens regnskapsførsel av overnevnte områder vil bli undersøkt. Det vil ikke gjøres kontroll av underliggende bilag utover selvkostfondsposteringer og kontroll av lønnsfordelingsbilag. Avskrivningsgrunnlaget er ikke vurdert særskilt. Metoder Gjennomgang av regnskap for vann og avløp, funksjon 345 til 353. Gjennomgang av avsetninger og bruk i selvkostfondene. Gjennomgang av kommunens selvkostberegning. Samtaler med administrasjonen. 2 SELVKOSTREGNSKAPET 2.1 Selvkostregnskapet Innenfor de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for brukerbetaling, må kommunen foreta en etterkalkulasjon (selvkostregnskapet) av de reelle kostnadene innenfor det aktuelle tjenesteområdet. Dette må gjøres for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost. 2.2 Direkteførte kostnader (kjerneproduktet) Innholdet i kjerneproduktet er den arbeidsinnsats og bruk av varer, tjenester og kapital som påføres kommunen ved å betjene brukerne av tjenesten. Kostnadene knyttet til dette er lønnskostnader og øvrige driftskostnader, inkl. betaling til private for utførte tjenester. 2.3 Tilleggsytelser og henførte støttefunksjoner Ansatte som betjener brukerne direkte vil være avhengig av tjenester fra andre deler av kommuneorganisasjonen for at tjenesten kan framstå som en helhetlig tjeneste. Slike tjenester betegnes som tilleggsytelser. I retningslinjer for beregning av selvkost står det at det er viktig at kostnader for interntjenester som gjelder hele organisasjonen fordeles før en foretar fordeling av kostnader for interntjenester som gjelder et begrenset antall tjenester. Kostnader knyttet til strategisk ledelse og utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for strategisk ledelse regnes ikke som henførbare i følge veilederen. 2.4 Kapitalkostnader knyttet til eiendom og nett Kapitalkostnader som følge av anskaffelse av varige driftsmidler er en vesentlig kostnadskomponent forbundet med direkte kostnader. I retningslinjene for beregningen står det kostnader ved anleggsmidler som brukerne av betalingstjenester drar nytte av over flere Side 14 av 19

15 år (varige driftsmidler) fordeles over et tilsvarende antall år. Definering av varige driftsmidler skjer i henhold til god kommunal regnskapsskikk (GKRS). 2.5 Fondsavsetninger i drift (selvkostfond) - beregningsperiode I kommentarer til forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10 januar om kommunale vann- og avløpsgebyr framgår det at: Gebyrperioden forutsettes normalt å være ett år, slik at kommunens gebyrinntekter ikke skal overstige kostnadene i løpet av denne perioden. Beregningsperioden kan settes til lengre enn ett år for å jevne ut gebyrenes størrelse i forbindelse med større investeringer. En slik periode skal ikke overstige 5 år. [vår utheving]. Kommunen har altså anledning til å fastsette gebyrene på grunnlag av kostnadene for en noe lengre periode. Kommunens gebyrinntekter over noen år, maksimalt 5 år, skal imidlertid ikke overstige kostnadene for årene samlet. Dersom kommunen planlegger å igangsette økt aktivitet innenfor tjenesten de nærmeste årene, skal slike planlagte kostnader holdes utenom selve gebyrgrunnlaget/selvkostberegningen for inneværende år. For å ta høyde for slike planlagte økte kostnader, kan imidlertid gebyrene om ønskelig settes høyere enn selvkost innenfor grensen på 5 år. I henhold til Kommunaldepartementets retningslinjer fra 1996, bør dette skje ved at kommunen framfører et overskudd fra selvkosttjenesten til et senere år. Dette er videreført i retningslinjene H I praksis vil dette måtte skje gjennom avsetning til et selvkostfond på bakgrunn av en etterkalkulasjon. Selvkostfondet blir da en regnskapsmessig beholdning for å utligne svingninger i netto kostnader mellom år. I Kommunal og regionaldepartementets følgeskriv til retningslinjene H-2140, står det under punktet, viktige avklaringer for selvkostberegningen: Investeringskostnadene må fordeles jevnt over investeringenes levetid. Investeringer i anleggsmidler kan dermed ikke finansieres direkte av selvkostfondet/gebyrinntekter. Med utgangspunkt i ovenstående har vi i denne undersøkelsen derfor lagt til grunn at prinsippet om at investeringer i anleggsmidler ikke kan finansieres direkte av selvkostfondet (gebyrinntekter) var retningsgivende allerede i Kapitalinntekter knyttet til selvkostfond I følge veileder for selvkost skal selvkostregnskapet godskrives med kakulatoriske renter på avsatte midler i selvkostfondet. Det anbefales å bruke en rente lik effektiv rente av statsobligasjoner med gjenværende løpetid på 3 år med et tillegg på 1 prosent. For 2003 utgjorde dette 3,25 % p.a. 3 PROBLEMSTILLINGER Forvaltningskontrollen har undersøkt disse problemstillingene: 1. Er selvkostregnskap for kommunen satt opp og gjort tilgjengelig for de gebyrpliktige? 2. Hvilke kostnader er ført på funksjonen 345 distribusjon vann, 350 avløpsrensing og 353 avløpsnett/innsamling? Side 15 av 19

16 3. Har personer avlønnet på funksjonene 345 distribusjon vann, 350 avløpsrensing eller 353 avløpsnett/innsamling hatt andre oppgaver? I tilfelle ja, hvordan er disse kostnadene fordelt? 4. Hvordan er indirekte felleskostnader for lønn og andre kostnader fordelt, og hva er fordelingsgrunnlaget? 5. Er det ført kapitalkostnader, og hvordan er dette gjort? 6. Er avsetninger til selvkostfond som følge av gebyroverskudd, anvendt i drift innen 3 til 5 år? 7. Er det de gebyrpliktige tilgodesett med kapitalinntekter av selvkostfond? 4 SLIK GJØR VADSØ KOMMUNE 4.1 Selvkost regnskap I følge administrasjonen har Vadsø kommune lagt frem selvkostregnskap i noten Vann og avløpsavsetninger til fond i årsregnskapet. Noten inneholder kostnader ført under funksjon 345 distribusjon vann og 353 avløpsnett/innsamling med tillegg av andre fordelte felleskostnader. Revisors kommentar Det fremlagte selvkostregnskap er svært mangelfullt og har ikke med viktige elementer som kostnader og inntekter knyttet til funksjon 350 avløpsrensing, deler av kapitalkostnadene tilknytt investeringer og renteinntekter til selvkostfond. Etter revisors syn er dette ikke fullstendige selvkostregnskap, verken for vann eller for avløp. I det kommunale årsregnskap for 2003 er ikke funksjon 340 produksjon av vann benyttet. 4.2 Direkteført kostnader Grunnlaget for denne undersøkelsen er kostnader direkteført på funksjon 345 distribusjon vann, 350 avløpsrensing og 353 avløpsnett/innsamling på artsgruppene 10 lønn, kjøp av varer og tjenester, 13 kjøp av tjenester og 14 overføringer. Vann Avløp Sum Kjerneprodukt Lønn Materiell Vedlikehold Andre driftsutgifter Sum Tabellen over viser de direkteførte kostnadene slik Vadsø kommune legger dette frem i noten Vann og avløpsavsetninger til fond. Denne noten inneholder ikke kostnader/inntekter fra funksjon 350 avløpsrensing selv om denne funksjonen er benyttet i årsregnskap for Vadsø kommune. Side 16 av 19

17 Revisors kommentar I den fremlagte noten som administrasjonen oppgir å være selvkostregnskapet er viktige kostnads- og inntektselementer holdt utenfor. Den fremlagte noten gir oss et dårlig grunnlag for å vurdere riktigheten av de direkteførte kostnadene i selvkostregnskapet. 4.3 Tilleggsytelser og henførte støttefunksjoner I retningslinjene for selvkostberegningen står det at tilleggsytelser og støttefunksjoner skal holdes atskilt. Dette er gjort i Vadsø kommunes selvkostregnskap. Administrasjonen har lagt frem beregningene de har benyttet til fordeling av tilleggsytelser og støttefunksjoner i Henførte kostnader i selvkostregnskapet: 65% av virksomhetsleders lønnskostnader er fordelt på vann og avløp. I tillegg er 15% av lønnskostnadene er ført til avfallsinnsamling. Det betyr at 80 % av denne stillingen utgiftsføres på de gebyrfinansierte tjenestene vann, avløp og avfallsinnsamling. Av IT investeringer på kr er kr fordelt på selvkostregnskapene for vann og avløp. Husleie, lys og varme for ØFAS-bygget, telenorbygget og rådhuset er belastet vann og avløp med kr av et beregningsgrunnlag på kr Dette betyr at de gebyrpliktige områdene vann og avløp er belastet med ca. 70% av de oppgitte driftsutgiftene. Vann / avløp Beløp Lønn Stilling % Kontor/regnskap 200 % Revisjon / post tele Teknisk leder (virksomhetsleder) 65 % Ingeniør 80 % Sum lønn Andel drifstutg IT kostnader Bygg Annet Andel drifstutg Sum Tabellen over viser de henførte kostnadene slik de er beregnet av Vadsø kommune. Revisors kommentar Kommunen har lagt frem beregninger for fordeling av felleskostnader. Vi anbefaler en gjennomgang av fordelingen av lønnskostnader som følge av endret oppgavefordeling i administrasjon. En gjennomgang av fordelingen av kostnader for bygg anbefales også. 4.4 Kapitalkostnader Lineære avskrivninger skal brukes i selvkostkalkylen. Vadsø kommune har anvendt denne metoden i selvkostregnskapet. Imidlertid er kapitalkostnad oppgitt i selvkostregnskap til å Side 17 av 19

18 være kr , mens avskrivning i årsregnskapet for Vadsø kommune 2003 er kr I følge administrasjonen kan differansen skyldes renteutgifter. 4.5 Avsetninger av overskudd til driftsfond (selvkostfond) I følge veileder for selvkost kan kommunen fremføre overskudd fra selvkosttjenesten til et senere år, innenfor en 3 til 5 års periode. I praksis må det skje gjennom et bundet selvkostfond. Balanse Sum Fondskonto vann Fondskonto avløp Sum Brukt til investering vann Brukt til investering vei Sum investering Avsatt til fond Tabellen over viser kommunens selvkostfond for vann og avløp. Tabellen over viser at det har vært avsatt kr til disse fondene fra 1999 til 2003, og av dette er det brukt kr til investeringer. Slik at: I 2003 er det avsatt kr til selvkostfond. Det er brukt kr til investering i vann og avløp og kr til investering i vei/nyanlegg I 2002 er det avsatt kr til selvkostfond. Det er brukt kr til investering i vann og avløp I 2001 er det avsatt kr til selvkostfond. Det er brukt kr til investering i vann og avløp Det er videre planlagt bruk av dette selvkostfondet til investeringer i 2004 og Revisors kommentar Vadsø kommune har fra 1999 til 2003 har avsatt til sammen kr til selvkostfond for vann og avløp. Pengene er avsatt fordi vann- og avløpsabonnentene har innbetalt ca. 5 millioner kr mer enn det har kostet å produsere vann- og avløpstjenestene i perioden. Av selvkostfondene er kr brukt til vann- og avløpsinvesteringer i samme periode. Bruk av disse midlene til direkte finansiering av investeringer er i strid med regelverket. Selv om investeringer i vann og avløp til slutt er en del av de samlede kostnader for drift av vann og avløp, er det viktig at kostnadene føres til riktig tid. Dagens gebyrpliktige ikke skal betale morgendagens gebyrpliktiges kostnader. Planlagt bruk av selvkostfondene til vann- og avløpsinvesteringer bør derfor revurderes. Side 18 av 19

19 Bystyrets vedtak av Enhetsprisen for vann og avløp beregnes ut fra forventede inntekter tilsvarende 100% dekningsgrad der kjerneprodukt, støttefunksjon, årlige kapitalkostnader pr 1997 og årlig kapitalkostnader for planlagte nyinvesteringer i økonomiplanperioden er med. Andelen av årlig kapitalkostnader til planlagte nyinvesteringer avsettes på fond og kommunens tolkning av vedtaket, bør vurderes opp mot Kommunal- og arbeids- departementets Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Kommunen har avsatt overskudd til selvkostfond på konto vannforsyning, pålydende kr og konto avløp/rensing pålydende kr Disse kontoene er imidlertid ført som disposisjonsfond. Dette er kontoer som i følge retningslinjene kun skal benyttes til drift av vann og avløp. Disse kontoene bør derfor føres som bundne driftsfond. 4.6 Kapitalinntekter knyttet til selvkostfond I følge veileder for selvkost skal det legges til kakulatoriske renter på avsatte midler til selvkostfond. Den anbefalte rente vil være lik effektiv rente av statsobligasjoner med gjenværende løpetid på 3 år med et tillegg på 1 prosent. Revisors kommentar Vadsø kommune har ikke tilgodesett de gebyrpliktige med renteinntekter fra selvkostfondet. Vi har beregnet denne renteinntekten til å utgjøre ca. kr i perioden ANBEFALINGER Vadsø kommune bør utarbeide særskilte selvkostregnskap for vann og for avløp. Forvaltningskontrollen anbefaler at kommunen legger til grunn Kommunal- og arbeidsdepartementets retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Spesielt bør avsetninger av overskudd til selvkostfond anvendes i drift innen 3 til 5 år. Fordelingen av felleskostnader bør skje i forhold til reelt forbruk. En gjennomgang av kostnadsfordelingen som følge av endret oppgavefordeling anbefales. Fordelingen av felleskostnader bygg bør avspeile reell bruk. En gjennomgang av kostnadsfordelingen som følge av endret bruk av lokaler anbefales. Bystyrets vedtak av Enhetsprisen for vann og avløp beregnes ut fra forventede inntekter tilsvarende 100% dekningsgrad der kjerneprodukt, støttefunksjon, årlige kapitalkostnader pr 1997 og årlig kapitalkostnader for planlagte nyinvesteringer i økonomiplanperioden er med. Andelen av årlig kapitalkostnader til planlagte nyinvesteringer avsettes på fond og kommunens tolkning av vedtaket, bør vurderes opp mot Kommunal- og arbeids- departementets Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Side 19 av 19

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/05 05/00337 SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/05 05/00337 SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvihsgate Møtedato: 09.12.2005 Klokkeslett: kl.10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune 2004-2005 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Innsyn IT- Veiledning revisjon Regnskapsrevisjon Misligheter og

Detaljer

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for Grunnlag for fastsetting av gebyrer for Vann Avløp Renovasjon Slam Feiing Økonomiplanperioden 2013-2016 Loppa kommune Behandlet i kommunestyret den 25.10.2012 Arne Dag Isaksen Driftssjef Monika Olsen Økonomisjef/ass.rådmann

Detaljer

Klæbu kommune Rådmannen

Klæbu kommune Rådmannen Klæbu kommune Rådmannen KonSek Midt-Norge IKS v/eva Bekkavik Pb 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 14/16-36-033 OBE/RÅD 12.09.2014 Tilbakemelding på Klæbu kommune

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Loppa kommune Selvkostområder November 2006 Forord Bakgrunn for dette prosjektet er at kommunestyret i Loppa den 16. desember 2005 i sak 054/05 vedtok at en undersøkelse

Detaljer

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET LØRENSKOG KOMMUNE September 2005 Utført av Nina Neset INNHOLD 1 BAKGRUNN... 3 2 FORMÅL MED GJENNOMGANGEN... 3 3 KRITERIER FOR GJENNOMGANGEN...

Detaljer

Beregning av selvkost for VA-tjenestene

Beregning av selvkost for VA-tjenestene Beregning av selvkost for VA-tjenestene Reviderte retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester og konsekvensene for VA Ved May Rostad, e-plan AS Driftsassistansen i Møre og

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE Selvkostområder November 2006 Forord Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret i Måsøy den 04.11.2005

Detaljer

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!!

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!! SELVKOST SELVKOST Et viktig område i kommune!!! Økt fokus på dette fremover. Spes når kommuner har 100% dekningsgrad Kommunens beregninger må kunne dokumenteres Lag egen dokumentasjon (hefte) på selvkostberegningene

Detaljer

ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN

ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN Tema ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN Økonomiske premisser innen VA-sektoren 1 Formål Levere tjenester Medfører kostnader Krever inntekter Ikke noe krav til inntjening overskudd Tillat med overskudd

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Sørfold kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Sørfold kommunes plan for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT SAK 14/2013 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT INNSTILLING: Styret i ØRAS tar rapporten "Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost ØRAS" fra Øvre Romerike Revisjonsdistrikt til orientering

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost innen VAR-området NORD. Kåfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost innen VAR-området NORD. Kåfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Kåfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Kåfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2007 vedtatt å få utført forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Hamarøy kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Hamarøy kommunes plan for

Detaljer

Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling

Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 26-2014 Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling Formålet med prosjektet er å undersøke om Røros kommune

Detaljer

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015 1000 kr 1000 kr Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015 Dønna kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Kvalsund kommune

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Kvalsund kommune Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Kvalsund kommune Selvkostområder Forord Bakgrunn for dette prosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kontrollutvalget 27. september 2005 og kommunestyret

Detaljer

Selvkost. Økonomiforum Nord-Trøndelag. 17. Oktober 2016, Grong Hotell. Knut Tanem, registrert revisor. oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS

Selvkost. Økonomiforum Nord-Trøndelag. 17. Oktober 2016, Grong Hotell. Knut Tanem, registrert revisor. oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS Selvkost Økonomiforum Nord-Trøndelag 17. Oktober 2016, Grong Hotell Knut Tanem, registrert revisor oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS 1 Selvkost Definisjon på selvkost: Selvkost er den totale kostnadsøkningen

Detaljer

Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester

Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Norsk Vanns veiledning Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester ved May Rostad, Kinei AS DIHVA og DISFVA Viktige VA-utfordringer for framtiden- Rammevilkår og regler Solstrand hotell 30. 31.mars

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 KAUTOKEINO KOMMUNE. Selvkostområder

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 KAUTOKEINO KOMMUNE. Selvkostområder RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 KAUTOKEINO KOMMUNE Selvkostområder FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret i Kautokeino den 22.12.2005

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Hasvik kommune

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Hasvik kommune Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Hasvik kommune Selvkostområder Forord Bakgrunn for denne rapporten er at kontrollutvalget i Hasvik i sak 15/04 vedtok at revisjonen skulle gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Høstkonferansen 14. og 15. oktober 2009 ved May Rostad, Kinei AS Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg www.kinei.no 1 Innhold Norsk Vanns

Detaljer

Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs

Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs LOPPA KOMMUNE Driftsavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 25.9.2ts 2151698-1 Olav Henning Trondal olav.h.trondal @loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs Formannskap Kommunestyre Møtedato 17.tt.2t5

Detaljer

SELVKOSTREGNSKAPET. Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter

SELVKOSTREGNSKAPET. Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter SELVKOSTREGNSKAPET Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter Egne erfaringer Bakgrunn Revisor i 6 år Økonomikonsulent/økonomisjef 6 år Selvkostregnskap i Narvik VAR Etterkalkulasjon

Detaljer

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Selvkost Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Stavangers visjon: Sammen for en levende by Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Fakta om

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021 Økonomiplan 2018-2021 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

NKRFs REVISJONSKOMITÉ. Til NKRFs medlemmer Oslo, den

NKRFs REVISJONSKOMITÉ. Til NKRFs medlemmer Oslo, den NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 19.1.2016 INFORMASJONSSKRIV 1/2016 REVISORS OPPGAVER VED REVISJON AV SELVKOSTOMRÅDER I ÅRSREGNSKAPET 0. Innledning Revisjonskomiteens informasjonsskriv

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020 Økonomiplan 2017-2020 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Steigen kommune 2007 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Steigen kommunes plan for

Detaljer

Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing

Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing Forvaltningsrevisjon 2009 Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing Rapporten avgis til Kontrollutvalget i Oppdal som er bestiller av forvaltningsrevisjon. Formålet med undersøkelsen er å se etter

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019 Økonomiplan 2016-2019 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Beregning av selvkost på VAR-området

Beregning av selvkost på VAR-området www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2016 Beregning av selvkost på VAR-området MÅSØY KOMMUNE Innhold 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 Formålet med prosjektet... 1 0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner...

Detaljer

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1.1 Innledning EnviDan Momentum AS (heretter kalt Momentum) har på oppdrag fra Kristiansund og Nordmøre Havn IKS utarbeidet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Beiarn kommune 2007 Forord Kontrollutvalget i Beiarn kommune vedtok i møte den 14/02-2006 i sak 02/06 at Salten

Detaljer

GIVAS IKS OVERHOLDELSE AV SELVKOSTPRINSIPPET

GIVAS IKS OVERHOLDELSE AV SELVKOSTPRINSIPPET NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT GIVAS IKS OVERHOLDELSE AV SELVKOSTPRINSIPPET Gjennomført på oppdrag fra GLÅMDAL revisjon IKS MARS 2011 Utført av Nina Neset INNHOLD OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER

Detaljer

Selvkostregnskap for vann- og avløpssektoren. Beregning av alternativ kostnad for tomtearealer. Saksordfører: Inger Solberg

Selvkostregnskap for vann- og avløpssektoren. Beregning av alternativ kostnad for tomtearealer. Saksordfører: Inger Solberg ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Jostein Barstad Saksmappe: 2009/6779-28577/2009 Arkiv: Selvkostregnskap for vann- og avløpssektoren. Beregning av alternativ kostnad for tomtearealer. Saksordfører: Inger Solberg

Detaljer

Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007. Forvaltningsrevisjonsrapport

Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007. Forvaltningsrevisjonsrapport Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007 Tilbud Forvaltningsrevisjons på revisjon av Selskapet rapport AS Ås kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Balsfjord kommunalteknikk KF

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Balsfjord kommunalteknikk KF FORVALTNINGSREVISJON Balsfjord kommunalteknikk KF Rapport 2013 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Balsfjord kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av selvkost innenfor

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

Vann- og avløpsgebyrer

Vann- og avløpsgebyrer Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 14-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Vann- og avløpsgebyrer For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune Mars 2009 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR)

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Oppegård kommune Oktober 2013 RAPPORT 8/13 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Meldal kommune År 2002

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Meldal kommune År 2002 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Meldal kommune År 2002 Innholdsfortegnelse side 1 SAMMENDRAG... 3 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET...3 1.2 REVISORS VURDERINGER

Detaljer

Tillegg til budsjettdokument i hht formannskapets vedtak i sak 64/2014 punkt c som lyder:

Tillegg til budsjettdokument i hht formannskapets vedtak i sak 64/2014 punkt c som lyder: Tillegg til budsjettdokument i hht formannskapets vedtak i sak 64/2014 punkt c som lyder: a) Sidene 41, 44-52 vedr. VA i budsjettdokumentet for 2015 tas ut, og erstattes med nye ved saksutsendelse til

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting

Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting Momentum Consulting Momentum Consulting: etablert januar 2004 Kontorer i Oslo og Åndalsnes Ti ansatte,

Detaljer

Følger Trondheim kommune de nye retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Fullversjon

Følger Trondheim kommune de nye retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Fullversjon Følger Trondheim kommune de nye retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Fullversjon Trondheim kommunerevisjon Mars 2006 Forord Denne rapporten oppsummerer funnene og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Lenvik kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Lenvik kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Selvkost Selvkost Senja Senja Avfall Avfall IKS IKS Lenvik kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Lenvik kommune v/k-sekretariatet, bestilte

Detaljer

Verdal, 12. mai Bjørn Iversen ordfører (s)

Verdal, 12. mai Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Onsdag

Detaljer

Forvaltningsrevisjon i Tolga kommune: Selvkostprinsippet innenfor avløp, renovasjon og septikrenovasjon

Forvaltningsrevisjon i Tolga kommune: Selvkostprinsippet innenfor avløp, renovasjon og septikrenovasjon Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 22-2014 Forvaltningsrevisjon i Tolga kommune: Selvkostprinsippet innenfor avløp, renovasjon og septikrenovasjon Formålet med prosjektet er å undersøke om Tolga

Detaljer

FRAMTIDIG ORGANISERING AV REVISJONSTJENESTEN

FRAMTIDIG ORGANISERING AV REVISJONSTJENESTEN Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 11.12.2007 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

Innspill til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

Innspill til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Innspill til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Forord Kommunal og regionaldepartementet har ajourført retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

Selvkost i Volda kommune. Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT

Selvkost i Volda kommune. Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT Selvkost i Volda kommune Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 7/2014 Tittel: Selvkost i Volda kommune Undertittel: Vann, avløp og feiing TF-notat nr: 7/2014 Forfatter(e): Ailin Aastvedt Dato:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Beregning av avgiftsgrunnlaget innen vann, avløp og renovasjon i Meløy kommune

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Beregning av avgiftsgrunnlaget innen vann, avløp og renovasjon i Meløy kommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget innen vann, avløp og renovasjon i Meløy kommune November 2006 FORORD Kontrollutvalget i Meløy kommune vedtok i sak 02/06 at Salten kommunerevisjon

Detaljer

Budsjettreglement for Drammen kommune

Budsjettreglement for Drammen kommune Budsjettreglement for Drammen kommune Vedtatt av Drammen bystyre xx.xx.2015 1. Budsjettreglement omfang og formål 1.1. Hensikten med reglementet Budsjettreglementet fastlegger de overordnede prinsippene

Detaljer

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Konsekvenser for beregning av gebyrene Revisjon av Norsk Vanns selvkostveiledning for VA-tjenestene ved May Rostad, Kinei

Detaljer

Vann til 2021 Vanngebyrsatser I Hemsedal kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fa

Vann til 2021 Vanngebyrsatser I Hemsedal kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fa Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 Hemsedal kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

NYE RETNINGSLINJER FOR SELVKOST 16.03.16

NYE RETNINGSLINJER FOR SELVKOST 16.03.16 NYE RETNINGSLINJER FOR SELVKOST 16.03.16 Agenda Selvkost Retningslinjer for beregning av selvkost - H-3/14 de viktigste endringene Hvordan ivareta regelverket? Selvkost Definisjon selvkost: Selvkost er

Detaljer

Selvkostberegninger i Sande kommune

Selvkostberegninger i Sande kommune Forvaltningsrevisjonsrapport November 2015 Selvkostberegninger i Sande kommune Vann og avløp 2014 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon IT-revisjon Selskapskontroll Veiledning Regnskapsrevisjon Innsyn Misligheter

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter.

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 15/05563-16 Arkivkode: 2 Saksbehandler Natalia Heier Saksgang Møtedato Formannskapet 06.06.2016 Kommunestyret 13.06.2016 NITTEDAL KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2015 SAMMENDRAG: Nittedal

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOSTOMRÅDET Arkivsaksnr.: 05/23535

Saksframlegg. Trondheim kommune. FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOSTOMRÅDET Arkivsaksnr.: 05/23535 Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOSTOMRÅDET Arkivsaksnr.: 05/23535 Forslag til innstilling: 1. Bystyret ser alvorlig på de avvik som avdekkes innenfor selvkostområdet, og ber Rådmannen følge opp

Detaljer

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015.

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015. Nord-Odal kommune Arkiv: FE - 231, TI - &00 ArkivsakID: 15/2298-1 Saksbehandler: Ellisiv Hovig Dato: 18.10.2015 Saksframlegg Priser og gebyrer - kommunale tjenester 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/PROBLEMSTILLINGER...4 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS FUNN OG VURDERINGER...8

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/PROBLEMSTILLINGER...4 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS FUNN OG VURDERINGER...8 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2. INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester FORORD Kommunal- og moderniseringsdepartementet har revidert retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Berlevåg kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Karlsøy kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Karlsøy kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet FORVALTNINGSREVISJON Selvkost VAR Karlsøy kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 Forord Kontrollutvalget i Karlsøy kommune v/k-sekretariatet bestilte den 9.9.2009 ved sak 19/09 forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Møtereferat 21. september KOSTRA-VAR gruppe møte.

Møtereferat 21. september KOSTRA-VAR gruppe møte. Møtereferat 21. september 2009. KOSTRA-VAR gruppe møte. Til stede: Bent Devik, KRD Øivind Ryenbakken, Oslo Kommune Liliane Myrstad, FHI Ole Lien, Norsk Vann Gisle Berge, SSB Kari B. Mellem, SSB Referent:

Detaljer

NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR. Formannskapets forslag til vedtak:

NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR. Formannskapets forslag til vedtak: NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR Formannskapets forslag til vedtak: De presenterte forslag til gebyrreglement og gebyrvedtekter for teknisk sektor forankres i de sentrale retningslinjer for beregning

Detaljer

Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth. Gebyrer og betalingssatser 2018

Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth. Gebyrer og betalingssatser 2018 Arkivsaksnr.: 17/2290 Lnr.: 20504/17 Ark.: Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Gebyrer og betalingssatser 2018 Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens 33-1 Matrikkelloven 30 og 32. Lov om eierseksjoner

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Selvkostområdet vann og avløp vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan

Selvkostområdet vann og avløp vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan Selvkostområdet vann og avløp vedlegg til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan Innledning Dette notatet er utarbeidet som et vedlegg til rådmannens forslag til budsjett for og økonomiplan for

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll

Loppa kommune. Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 010/06-017/06 Dato: 28.04.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00-12:30 Følgende medlemmer møtte: Arne Dag Isaksen, Marie

Detaljer

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS

Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS Kommunestrukturreform og andre organisatoriske omstillinger i vannbransjen Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS Innhold Organisatoriske

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2007 Alta kommune

Rapport Forvaltningsrevisjon 2007 Alta kommune Rapport Forvaltningsrevisjon 2007 Alta kommune Selvkostområder Forord Bakgrunn for dette prosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, som ble vedtatt av kommunestyret 24. oktober 2005 i sak 81/05.

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 12. februar 2008 TID: Kl 10:00 STED: Møterom 3. etg. rådhuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg MØTEINNKALLING Dato: 09.05.2017 kl. 18:00 Sted: Lille sal i kulturhuset Ås kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert

Detaljer

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Selvkost Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Stavangers visjon: Sammen for en levende by Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Fakta om

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 22.03.2007 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Selvkost innen VAR-området NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009: 2 K O M R E V

Forvaltningsrevisjon. Selvkost innen VAR-området NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009: 2 K O M R E V Selvkost innen VAR-området K O M R E V NORD Vi skaper trygghet Rapport 2009: 2 En undersøkelse av Målselv kommunes VAR-tjenester til selvkost En rapport fra KomRev NORD IKS Tromsø, 18.10.2009 Lars-André

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL I FIAS:

SELSKAPSKONTROLL I FIAS: SELSKAPSKONTROLL I FIAS: Forvaltningsrevisjon for å kontrollere om selskapet etterlever selvkostprinsippet for husholdningsrenovasjon SELSKAPSKONTROLL 2007. Hovedkontor: Kommunehuset Orgnr 987727675 2550

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F 2 20.04.2010 Lunner SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/10 Sak 6/10 Årsmelding og regnskap 2009

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2018

Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 Grimstad kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H- 3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon i Holtålen kommune: Selvkostprinsippet innenfor vann, avløp, renovasjon, septikrenovasjon og feiing

Forvaltningsrevisjon i Holtålen kommune: Selvkostprinsippet innenfor vann, avløp, renovasjon, septikrenovasjon og feiing Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 15-2014 Forvaltningsrevisjon i Holtålen kommune: Selvkostprinsippet innenfor vann, avløp, renovasjon, septikrenovasjon og feiing Formålet med prosjektet er

Detaljer

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Reviderte retningslinjer som gjelder fom. 1.1.2015 Endringer i retningslinjer for selvkostberegninger og praktisering av

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester FORORD Kommunal- og moderniseringsdepartementet har revidert retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOST FOR TEKNISKE TJENESTER

FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOST FOR TEKNISKE TJENESTER FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOST FOR TEKNISKE TJENESTER HJELMELAND KOMMUNE MARS 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Torsken kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009:1

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Torsken kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009:1 FORVALTNINGSREVISJON Selvkost VAR Torsken kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009:1 Forord Kontrollutvalget i Torsken kommune v/k-sekretariatet, bestilte den 09.12.08 forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saknr: 6/14 VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ BYSTYRET Møtested: Rådhuset, 3.etg, bystyresalen : 12.06.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer