1. SAMMENDRAG INNLEDNING FORMÅL/PROBLEMSTILLINGER FAKTADEL REVISORS FUNN OG VURDERINGER...8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/PROBLEMSTILLINGER...4 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS FUNN OG VURDERINGER...8"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG FORMÅLET MED PROSJEKTET REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER REVISORS ANBEFALINGER INNLEDNING BAKGRUNN FOR PROSJEKTET HJEMMEL OG FORMÅL IDENTIFIKASJON AV DEN REVIDERTE ENHET AVGRENSNINGER AV PROSJEKTET HØRING FORMÅL/PROBLEMSTILLINGER FORMÅL PROBLEMSTILLINGER METODE FAKTADEL KILDER KOMMUNENS OPPGAVER, FINANSIERING AV OPPGAVENE OG ETATENS ORGANISATORISKE OPPBYGGING LOV OG REGELVERK PÅ OMRÅDET REVISJONSKRITERIER REVISORS FUNN OG VURDERINGER PROBLEMSTILLING PROBLEMSTILLING PROBLEMSTILLING PROBLEMSTILLING PROBLEMSTILLING REVISORS KONKLUSJONER REVISORS ANBEFALINGER VEDLEGG Orkanger, 19. februar 2001 Inge Storås Revisjonssjef Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 1 av 1

2 1. SAMMENDRAG 1.1 Formålet med prosjektet Formålet med prosjektet er å påse at kommunen har et avgiftsnivå på vann, kloakk og feiing som er i henhold til lover og regelverk på området. I tillegg vurdere kommunens rutiner vedr. fakturering og innkreving av kommunale tjenester. 1.2 Revisors vurderinger og konklusjoner Hemne kommune priser de kommunale avgiftene til lavere enn selvkost, men holder seg likevel innenfor lover og forskrifter vedr. prising av avgiftene. Kommunen har ikke fulgt regelverket for avsetning og bruk av selvkostfond vedr. renovasjon. Ved fastsetting av satser for kommunale avgifter for 2000, har kommunestyret ikke fått seg forlagt et tilfredsstillende overslag vedr. avgiftsgrunnlaget. Saksfremlegget tilfredsstiller derfor ikke kravene i forskriften. Revisjonen har avdekket mangelfulle rutiner vedr. registrering og etterkontroll av GABregisteret, som kan medføre at fakturering av kommunale avgifter kan bli feil. Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil i fakturering og innfordring av kommunale tjenester. Likevel er det avdekket at det ikke foreligger noen rutine for etterkontroll av endringer faste data i faktureringssystemet. Dette kan medføre at fakturering av kommunale tjenester kan bli feil. 1.3 Revisors anbefalinger Med bakgrunn i de svakheter som er påpekt kan en komme med følgende anbefalinger: Kostnader som er knyttet til flere aktiviteter/produkter, dvs indirekte kostnader, bør fordeles på de aktuelle kapitler/formål. Slike kostnader kan og bør kommunen fordele regnskapsmessig som interne overføringer for å kunne dokumentere et korrekt avgiftsgrunnlag. Likeledes bør kommunen for ettertiden beregne kapitalkostnader av benyttet fri egenkapital ved investeringer på området. På denne måten blir prisen på vatn, kloakk og feiing tilnærmet selvkost. For at kommunen skal holde seg innenfor lov og regelverk når det gjelder avsetning/bruk av selvkostfond, må kommunen foreta en utligning av kapitalfond renovasjon. Det anbefales at kommuneadministrasjonen legger frem tilfredsstillende saksopplysninger til kommunestyret før vedtak om avgiftssatsene fattes, og slik forskriften krever. Minst en person til bør få tilgang til og opplæring på spørring og registrering i GAB. Videre bør det søkes å oppnå arbeidsdeling mellom registrering og etterkontroll av hva som registreres i GAB. Dette for å oppnå mest mulig fullstendighet i registreringen, og at grunnlaget for fakturering av kommunale avgifter blir riktig. Det anbefales at det ved kommunekassen etableres rutiner for etterkontroll av endring faste data ved fakturering. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 2 av 2

3 2. INNLEDNING 2.1 Bakgrunn for prosjektet Prosjektet er i utgangspunktet valgt på bakgrunn av risiko og vesentlighet. De totale inntektene vedrørende kommunale avgifter er budsjettert til kr 4,9 mill. for Ved beregning av gebyrer vedr. kommunale avgifter står kommunen ovenfor et komplisert regelverk. Siden regelverket er komplisert, vil det foreligge en generell risiko for feil på området. Rapporten er også utarbeidet som en følge av kontrollutvalgets og revisjonens planlegging og prioriteringer av forvaltningsrevisjonsprosjekter for Prosjektet er gjennomført av revisor Ann Jorid K. Hyttnes. 2.2 Hjemmel og formål Revisjonen skal i følge kommuneloven 60 pkt. 7 og forskrift om revisjon 5 og 8 utføre forvaltningsrevisjon. Dette innebærer tilsyn med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og foreta en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater. Formålet med forvaltningsrevisjon er å bidra til: Økt produktivitet, effektivitet og måloppnåelse At kommunal virksomhet drives i samsvar med regelverk Å skaffe informasjon som gir grunnlag for kommunestyrets og kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen 2.3 Identifikasjon av den reviderte enhet Prosjektet omfatter en analyse av beregningsgrunnlaget av de kommunale tjenestene vatn, avløp/kloakk og feiing og om disse er i henhold til regelverk på området. Beregningsgrunnlaget blir utarbeidet av teknisk etat i forbindelse med utarbeidelse av hovedplan henholdsvis for vatn og avløp, med eventuelle korrigeringer under den årlige budsjettprosessen. Grunnlaget for feietjenesten blir utarbeidet under den årlige budsjettprosessen. Teknisk etat har også ansvaret for oppdatering av deler av GAB-registeret. Dette danner grunnlaget for fakturering av de kommunale avgifter. Oppgaven med fakturering av kommunale avgifter er delt mellom TLM og kommunekassen. Oppgaven med fakturering av andre kommunale tjenester og innfordring av kommunale avgifter/tjenester hører inn under kommunekassens område. Disse rutinene vil bli kartlagt, vurdert og testet i prosjektet. 2.4 Avgrensninger av prosjektet I utgangspunktet omfattet prosjektet kommunale avgifter for vann, kloakk, renovasjon og feiing. Hemne kommune har imidlertid overlatt renovasjonstjenesten til Renovasjonsselskapet HAMOS, og prosjektet vil derfor ikke omfatte den kommunale tjenesten renovasjon. Prosjektet vil likevel omfatte en vurdering av kommunens selvkostfond vedrørende renovasjon. Revisjonen er kjent med at det er skjedd endringer i etterkant kartleggingsfasen, og disse er ikke alle blitt tatt hensyn til i konklusjonen. 2.5 Høring Foreløpig rapport er sendt til høring til rådmannen i Hemne kommune. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 3 av 3

4 3. FORMÅL/PROBLEMSTILLINGER 3.1 Formål Formålet med prosjektet er å påse at kommunen har et avgiftsnivå på vann, kloakk og feiing som er i henhold til lover og regelverk på området. I tillegg vurdere kommunens rutiner vedr. fakturering og innkreving av kommunale tjenester. 3.2 Problemstillinger Ut fra formålet med prosjektet har vi kommet frem til følgende problemstillinger: 1. Er avgiftene i henhold til lover og forskrifter og til selvkost? 2. Er kommunens avsetninger til og bruk av selvkostfond foretatt riktig og ihht lov og forskrift? 3. Hvordan skjer selve beregningen og fastsetting av avgiftssatsene? Vurdering av rutinene. 4. Hvordan skjer registrering og oppdatering av GAB-registeret? Vurdering av rutinene. 5. Hvordan foretas faktureringen og innkreving av kommunale tjenester? Vurdering av rutinene. 3.3 Metode Revisor sendte brev til rådmann i Hemne kommune med en orientering om oppstart av prosjektet. Informasjon er samlet inn ved intervju/møte med etatssjef Oddbjørn Berg, avdelingsleder Jarle Tøndel og kommunekasserer Ola Sødahl. Gebyrgrunnlaget for vatn, kloakk og feiing er analysert ut fra kommunens budsjetter og regnskaper, økonomiplan og hovedplan for vatn. Revisjonen har i tillegg foretatt en vurdering av kommunens beregning av avgiftsgrunnlag for vatn, kloakk og feiing opp mot regelverk på området. Rutinene rundt beregning og fastsetting av avgifsgebyrer vedr. vatn, kloakk og feiing er også vurdert mot regelverk på området. Rutinene vedr. fakturering og innfordring av kommunale avgifter/tjenester er kartlagt og vurdert. I tillegg har revisor foretatt testing av en del rutiner vedr. fakturering og innfordring. 4. FAKTADEL 4.1 Kilder Se vedlegg Kommunens oppgaver, finansiering av oppgavene og etatens organisatoriske oppbygging Kommunens oppgaver Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 24 slår fast at kommunene kan drive kommunale avløpsanlegg, mens 30 sier at kommunen skal sørge for innsamling av forbruksavfall. Renovasjon er altså en pliktig oppgave. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 4 av 4

5 Jf. lov av 5. juni 1987 om brannvern (brannvernloven) 6 skal kommunestyret påse at kommunen har en fastsatt brannordning. Jf. lovens 7 skal kommunens brannordning sikre at brannvesenet og feiervesenet er bemannet, organisert og utstyrt på en slik måte at de oppgaver som følger av loven til enhver tid kan gjennomføres i kommunen på en tilfredsstillende måte, og i samsvar med forskrifter fastsatt av departementet. Kommunen plikter derfor å ha et feiervesen. Forurensingsloven sier som sagt at kommunen kan drive kommunale avløpsanlegg, og tjenesten er således ikke en lovpålagt oppgave. Revisjonen kan heller ikke i lovverket finne at vannforsyning er en pliktig oppgave for kommunen Finansiering av oppgavene Regelverket gir kommunen anledning til å prise sine tjenester til selvkost. Staten forutsetter at kommunen utnytter muligheten til å finansiere disse oppgavene med gebyrer. De fleste kommunene har intensjon om at de kommunale avgiftene skal være til selvkost Etatenes organisatoriske oppbygging, oppgaver og målsettinger Teknisk, landbruk og miljø: Etaten ledes av etatsjef Oddbjørn Berg. Etaten har 5 avdelinger. Disse er merkantilavdeling, plan- og bygningsavdeling, anleggs- og oppmålingsavdeling, landbruksavdeling og miljøavdeling. TLM har det faglige ansvar for kommunale avgifter. Et av hovedplan for vannforsyning sine hovedmålsettinger er å tilfredsstille drikkevannsforskriften. I tillegg til dette delmålene; nok vann, godt vann, sikker vannforsyning, økonomiske forsvarlige og private vannverk I foreløpig hovedplan for avløpssektoren (under utarbeidelse og ikke vedtatt) er den overordna målesettingen å trekke rammene til kommunens miljø- og avløpspolitikk. Det overordna målet går ut på at lover og forskrifter som er utarbeidet av sentrale myndigheter skal legges til grunn for å sikre vannmiljøet fra forurensing. Hovedmålet vil være at vassdrag og fjorder skal ha en vannkvalitet som er tilfredsstillende for å ivareta deres funksjon som rekreasjonsområder, som ressurs/råstoff til næringsvirksomhet og til drikkevannskilder der dette er aktuelt. Kommunekassen: Ledes av kommunekasserer Ola Sødahl. Kommunekassen er delt i tre avdelinger, regnskap, skatt og lønn. Kommunekassen har ansvar for for fakturering og innfordring av kommunale avgifter/tjenester. Fakturering av kommunale avgifter skjer i samarbeid med TLM. 4.3 Lov og regelverk på området Revisjonskriterier Lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vann- og kloakkavgifter Loven gir kommunen hjemmel til å pålegge og fastsette gebyrer. Lovens 1 lyder: Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 5 av 5

6 Når ein fast eigendom har tilknytning til kommunal vass- og kloakkleidning, anten beinveges eller gjennom privat samleidning, har eigaren skyldnad til å svare vass- og kloakkavgift til kommunen. Lovens 3 lyder: Kommunen fastset i forskrift storleiken på avgiftene i kommunen og gjev nærare regler om gjennomføring av avgiftsvedtaket og innkreving av avgiftene Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995 Forskriftens hovedprinsipp er at brukerne av fast eiendom fullt ut skal dekke alle kostnader i forbindelse med kommunale vann- og avløpsanlegg. Videre kan en lese at kommunen kan ikke kreve inn mer i gebyr enn dens samlede kostnad på vann- og avløpssektoren (selvkost). Det er således bare kostnader som har normal sammenheng med en forsvarlig forretningsmessig gjennomføring av tiltak på vann- og avløpssektoren som kan tas med i gebyrgrunnlaget. Forskriftens 1 lyder: Kommunale vass- og kloakkavgifter skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på vann og avløpssektoren. Kommunen fastsetter i forskrift regler for beregning og innkreving av vann- og avløpsgebyrer, samt gebyrenes størrelse, innenfor rammen av denne forskriften. Før kommunen gjør vedtak om gebyrenes størrelse, skal det foreligge et overslag over kommunens antatte kostnader til investeringer, drift og vedlikehold på vann- og avløpssektoren for de nærmeste årene (minimum 3 år). Overslaget skal så vidt mulig utarbeides i sammenheng med kommunens rullerende langtidsbudsjett.. Kommentarer til denne paragrafen sier at gebyrperioden normalt er ett år, slik at gebyrinntektene ikke skal overstige kostnadene i løpet av perioden. Perioden kan imidlertid settes til lengre for å jevne ut gebyrenes størrelse i forbindelse med større investeringer. En slik periode skal ikke overstige 5 år Rundskriv T-9/86 retningslinjer for beregning av avløpsgrunnlaget for kommunale vann- og avløpsgebyrer Pkt definerer avgiftsgrunnlaget: Avgiftsgrunnlaget for vann- og kloakksektoren er det samlede beløp kommunen maksimalt kan kreve i form av avgifter i løpet av avgiftsperioden (1 år). Dette beløpet skal tilsvare faktiske kostnader for sektoren. Kommunens faktiske kostnader beregnes med utgangspunkt i selvkostprinsippet. Pkt går inn på beregning av avgiftsgrunnlaget: Kostnadskomponentene i avgiftsgrunnlaget inndeles i to hovedkomponenter: 1. Drifts- og vedlikeholdskostnader Alle utgifter som direkte eller indirekte er budsjettert til drift og vedlikehold i vann- og kloakksektoren skal tas med. 2. Kapitalkostnader Det skal beregnes kapitalkostnader på alle anskaffelser og anlegg innenfor sektoren som er til nytte for kommunen over lengre periode og som avskrives over flere år. Dette kan gjøres på to måter; standardmetoden eller metode basert på avdrag og forretning av banklån. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 6 av 6

7 Standardmetoden: Metoden baserer seg på historisk kostpris (anskaffelseskost), avskrivning etter anuitetsmetoden over 20 år og renter på langsiktig lån i Norges kommunalbank med et tillegg på en prosent. Metode basert på avdrag og forrentning av banklån: Metoden forutsetter at det alt vesentlige av investeringene er finansiert ved låneopptak, og det er da de faktiske avdrag og renter som legges til grunn. Den egenkapital som kommunen har investert bør også trekkes inn i avgiftsgrunnlaget. Egenkapitalens avgiftsgrunnlag vurderes som vanlig banklån med rentesats og avdragstid tilsvarende lån i Norges kommunalbank, med et tillegg på en prosent Veiledende retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester fra kommunal- og arbeidsdepartementet, desember 1996 Veiledende retningslinjer konkretiserer hvilke kostnader som er naturlig å inkludere i beregningsgrunnlaget for kommunale avgifter 1. Definisjon Retningslinjene tar utgangspunkt i følgende definisjon av selvkost: Selvkost er den merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. 2. Selvkostkalkyle en generell modell for produktbeskrivelse En generell modell for produktbeskrivelse som kan anvendes på de fleste tjenestetypene, er å dele opp totalytelsen i delkomponenter. Disse er; kjerneprodukt, tilleggsytelse og støttefunksjon. Retningslinjene beskriver også hvordan et overskudd/underskudd i selvkostkalkylen skal behandles, dvs. avsetting og bruk av selvkostfond. Retningslinjene sier at for de fleste tjenester hvor selvkostprinsippet er gjort gjeldende, er det ikke forutsatt at inntektene for det enkelte år maksimalt kan tilsvare årskostnaden for kommunen. I stedet er det forutsatt at inntektene over noen år (3-5 år) ikke overstiger kostnadene for årene samlet Forskrift for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper Forskriftens 15 omhandler intern kontroll. Jf. denne paragrafen er det kommunens ledelse som har ansvaret for å etablere en tilfredsstillende intern kontroll. Videre står det at utarbeidde rutiner skal dokumenteres og være gjenstand for løpende oppfølging Revisors beskrivelse av foretrukket praksis Kriterier vedr. problemstilling 1,2 og 3 God praksis på området vil i dette tilfellet være at kommunen vedtar et avgiftsregulativ, i forskrifts form, som ligger innenfor lover og forskrifter på området (se kap 4.2). Jf. forskrift om kommunale vann- og avløpssgebyrer skal slike gebyrer ikke overstige kommunens nødvendige kostnader til vann- og avløpssektoren. Veiledende retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale tjenester gir retningslinjer på hvilke kostnader som bør/kan være med i en selvkostkalkyle, og det vil være god praksis å holde seg innenfor denne. Forskriften inneholder også regler for avsetting og bruk av selvkostfond. Kriterier vedr. problemstilling 4,5 og 6 Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 7 av 7

8 Foretrukket praksis vedr. problemstilling 4,5 og 6 kan en bl.a. finne i regnskaps og budsjettforskriften 15 om intern kontroll. Her står det bl.a. at ledelsen i en kommune er ansvarlig for å planlegge og iverksette interne kontrolltiltak slik at formålene og målsettingene med virksomheten nås. Videre står det at utarbeidde rutiner skal dokumenteres og være gjenstand for løpende oppfølging og at det bør etableres regler for en hensiktsmessig arbeidsdeling. 5. REVISORS FUNN OG VURDERINGER 5.1 Problemstilling 1 Er avgiftene ihht lover og forskrifter og til selvkost? FUNN Under formål 1621 kommunale vannverk, 1630 kloakker og 1651 feiervesen i regnskapet vil konto tilsvare de direkte kostnadene knyttet til kjerneproduktet. Kapitalkostnaden i dette tilfellet i form av andel renter/avdrag konto 3900 vil også være direkte kostnader knyttet til kjerneproduktet. Konto 3901 adm.utgift kommunekassen/teknisk etat vil være indirekte kostnader knyttet til tilleggsytelser og støttefunksjoner. Dette beløpet øker med en viss %-sats hvert år tilsvarende generell prisstigning. Fordelingsnøkkel ble utarbeidet i samarbeid mellom teknisk og kommunekassen for en del år tilbake, og har ikke vært vurdert siden. VURDERING Indirekte kostnader knyttet til tilleggsytelser og støttefunksjoner: I veiledende retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale tjenester er det satt opp eksempler på en del kostnader som kan være med som indirekte kostnader i en selvkostkalkyle. Siden forskriften/retningslinjene sier bare kan/bør, kan en ikke gi et klart svar på om kommunen priser sine tjenester feil eller riktig. Forskriften sier hva kommunen max kan prise sine avgifter til. Konto 3901 under de respektive formål i kommunens regnskap tilsvarer indirekte kostnadene i retningslinjene. Kontoen dekker kostnader knyttet til kontorpersonell ved kommunekassen og teknisk etat. Ut i fra retningslinjene kan en finne at indirekte kostnader kan omhandle mye mer enn hva kommunen definerer som indirekte kostnader knyttet til tilleggsytelser og støttefunksjoner. Kommunen kan i sine beregninger vurdere å ta med en god del flere indirekte kostnader knyttet til tilleggsytelser og støttefunksjoner. Dette kan være kostnader knyttet til: Revisjon Personalfunksjon Velferds- og personalpolitiske tiltak for de ansatte (bedriftshelsetjeneste, arbeidsmiljøtiltak, vernetjeneste og lignende) IT-tjeneste (drift og opplæring) Felles post/teletjeneste/arkivering (setralbordtjeneste) Bygningsdrift (felles vedlikeholdsstab, renhold) Kapitalkostnader: Kommunen benytter ikke standardmetoden ved beregning av kapitalkostnadene, men en metode hvor faktiske renter og avdrag føres direkte under hver betalingstjeneste. Dette er Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 8 av 8

9 etter retningslinjene fullt ut lovlig. Metoden forutsetter bl.a. at kommunen har god oversikt over investeringene sine, og den gir det mest reelle bilde av de faktiske kapitalkostnadene knyttet til investeringene. Kommunen beregner imidlertid ikke kapitalkostnad av benyttet egenkapital ved finansiering av investeringer knyttet til vatn og kloakk. (Det tenkes her til egenkapital som ikke er VAR-fond.) Dette påvirker også at kostnadene blir satt for lavt. Kommunen priser de kommunale avgifter til lavere enn selvkost, men holder seg likevel innenfor lover og forskrifter på området. Konsekvensen av å prise de kommunale avgiftene til lavere enn selvkost, er at kommunen på annen måte må finansiere en del av kostnadene ved tjenesten. Revisjonen er i ettertid blitt kjent med at kommunen er med i et prosjekt, ledet av ANØ Miljøkompetanse, hvor beregning av kommunale avgifter til selvkost står sentralt. 5.2 Problemstilling 2 Er kommunens avsetninger til og bruk av selvkostfond foretatt riktig etter lov og forskrift? Veiledende retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale tjenester pkt. 6 omhandler praktisering av selvkostprinsippet, dvs behandling av overskudd eller underskudd i selvkostkalkyler og bruk av fond. Et eventuelt overskudd ett år skal avsettes til et selvkostfond som må utlignes i løpet av gebyrperioden. Gebyrperioden settes til max 5 år. Et selvkostfond betraktes som et bundet fond i henhold til budsjett og regnskapsforskriften, og kan derfor ikke brukes til andre formål i kommuneregnskapet. FUNN: Hemne kommune har ved utgangen av 2000 til sammen kr ,- fordelt på fond vannverk, kloakk, renovasjon og feiing. Tilsvarende tall for 1996 er kr ,97. Fondsmidlene har altså blitt redusert med kr ,97 de fem siste årene. Nedenfor er en oversikt over utviklingen på bundne fondsmidlene de siste årene. Tallene er hentet fra avlagt regnskap. Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Driftsfond: Vannverk , , , , ,82 Kloakk , , , , ,41 Renovasjon , , , , ,72 Feiing , , , , ,05 Sum dr.fond , , , , ,00 Kapitalfond: Kloakk , , , ,00 0,00 Renovasjon , , , , ,00 Sum kap.fond , , , , ,00 Sum FOND , , , , ,00 Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 9 av 9

10 I Hemne kommunes økonomiplan for perioden forutsettes det en ytterligere bruk av bundne driftsfond vatn på til sammen kr ,-, bruk av bundne driftsfond feiing kr ,- og bruk av bundne kapitalfond vatn på kr ,-. I økonomiplanen forutsettes det også noen avsetninger til bundne fond innen vatn, kloakk og feiing. VURDERING: Det er viktig av Hemne kommune å ha midler på selvkostfond. Kommunen vil på denne måten kunne bruke av fond i år med større kostnader, og på den måten unngå store svingninger i de kommunale avgiftene fra år til år. For 2001 er det lagt opp til en tilbakebetaling av fond for renovasjon til abonnentene ved at gebyrsatsene er satt ned (jf. K/sak 196/2000). På denne måten vil driftsfondet vedr. renovasjon bli utlignet. Siste avsetning til kapitalfond renovasjon skjedde i regnskapet før For å holde seg innenfor regelverket vedr. utligning innenfor gebyrperioden (maks 5 år), bør utligning av kapitalfond vedr. renovasjon skje i løpet av år Øvrige drifts og kapitalfond blir redusert og økt nesten hvert år pga stadige nye investeringer og nedbetaling av gjeld vedr. disse, og det vurderes derfor dithen at utligning skjer etter lov og forskrift. 5.3 Problemstilling 3 Hvordan skjer selve beregningen og fastsetting av avgiftssatsene? Vurdering av rutinene. Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer 1 3. ledd sier at før kommunen gjør vedtak om gebyrenes størrelse, skal det foreligge et overslag over kommunens antatte kostnader til investering, drift og vedlikehold på vann- og avløpssektoren for de nærmeste (minimum) 3 år. Overslaget skal så vidt mulig utarbeides i sammenheng med kommunens rullerende langtidsbudsjett. Det skal også foreligge et overslag over hvilke beløp gebyrene antas å innbringe. FUNN: I vedtatt hovedplan er i realiteten vannavgift og kloakkavgift fastsatt for 10 år framover. Dette er basert på vedtatte investeringsprosjekter og forventede driftsutgifter. Dersom det oppstår uforutsette forhold blir det foretatt endringer. Ved fastsetting av feieravgift, blir forventa utgift vurdert fra år til år under budsjettprosessen. Hovedplanen for vann og kloakk er utarbeidet av teknisk etat og vedtatt av kommunestyret. Disse inneholder vurderinger og beskrivelser av vedtatte investeringsprosjekter, kostnadsoverslag, finansiering og fremdriftsplaner. Gebyrsatsene for kommunale avgifter fastsetter kommunestyret i forbindelse med årsbudsjettet for det påfølgende år. Før dette vedtas har de allerede tidligere på året vedtatt den rullerende økonomiplanen for de kommende fire år. I saksfremlegget i forbindelse med vedtak av satsene vises det til vedtatt økonomiplan, som sier at satsene skal øke med en viss %-sats ut over generell prisstigning eller bare med generell prisstigning, og i tillegg følger et forslag fra administrasjonen på gebyrsatser for de påfølgende året. VURDERING: Grunnleggende opplysninger for vedtak av avgiftssatsene ligger etter revisors mening i vedtatt økonomiplan og hovedplan. Hovedplanen inneholder ingen grundig oversikt over hvilke kostnader som er med på å bestemme avgiftsgrunnlaget. På dette grunnlaget vil det bli vanskelig for politikerne å vurdere om alt er med, og om avgiftssatsene settes riktig. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 10 av 10

11 Ved avgiftsfastsettelse av kommunale avgifter for 2000 kan revisor ikke se at kommunestyret har fått seg forlagt et tilfredsstillende saksfremlegg vedrørende avgiftsgrunnlaget. Det foreligger ikke noe overslag over forventa inntekter og kostnader på områdene, det sies kun at avgiftene skal økes med så og så mange prosent. Saksfremlegget inneholder ikke de nødvendige opplysninger til å fastsette avgiftssatsene og tilfredsstiller derfor ikke forskriftens krav. 5.4 Problemstilling 4 Hvordan skjer registrering og oppdatering av GAB-registeret? Vurdering av rutinene. GAB er et nasjonalt register over grunneiendommer, adresser og bygninger. GAB eies av Statistisk Sentralbyrå, og registeret danner grunnlag for fakturering av kommunale avgifter i kommunen. FUNN: Ansvarlig for oppdatering/vedlikehold av GAB-registeret for Hemne kommune er avdelingsleder ved TLM. Avd.leder har tilgang både til spørring og registrering i GAB. Vedkommende foretar all registreringen i følgende registre; eiendomsregistret, adresseregistret og bygningsregistret. For andre deler av GAB-registeret har andre enn kommunen ansvar for ajourhold. Som grunnlag for registrering skrives det ut et standardskjema tilhørende hvert av registrene. Disse skrives på grunnlag av mottatte meldinger vedr. for eksempel nytt ferdig hus, påbygg, innvilget byggetillatelse osv. Arkivering foretas i mapper over den enkelte eiendom. Det er ikke mulig å ta ut journaler på registrerte endringer i GAB, og derfor foretas det sjelden etterkontroll av det som er registrert. Revisor er kjent med at det i ettertid er skjedd endringer ved at alle ved TLM har fått tilgang til spørring i GAB og i tillegg har en person til opplæring i registrering i GAB. VURDERING: Det som er registrert i GAB danner grunnlaget for hva som faktureres ut av kommunale avgifter. Derfor er det viktig at denne registreringen er fullstendig. Pr. høsten 2000 er det kun avd.leder ved TLM som har tilgang til GAB-registeret. Vedkommende fyller også ut standardskjemaene som danner grunnlaget for registreringen. For å få til en fullstendig registrering, bør en søke å få til en etterkontroll av det som er registrert inn, og arbeidsdeling mellom registrering og etterkontroll ville vært det beste. Dersom kun en person ved kontoret har tilgang til og opplæring/kunnskap om GAB, vil en også være svært utsatt ved sykdomsfravær og lignende. Det foreligger mangelfulle rutiner vedr. registrering og etterkontroll av GAB-registeret, som i verste fall kan medføre at fakturering av kommunale avgifter kan bli feil. 5.5 Problemstilling 5 Hvordan skjer fakturering og innfordring av kommunale tjenester? Vurdering av rutinene. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 11 av 11

12 FUNN: Ved kommunekassen er det utarbeidet prosedyrebeskrivelser vedr. fakturering og innfordring. Disse ajourholdes når det er nødvendig. Ved kontroll/vurdering av innfordring av kommunale tjenester, foretok revisor noen regnskapsretta handlinger. Det ble tatt ut restanselister vedr. kommunale avgifter, som viste en restanse på ca. kr ,- pr. 30/9-00. Disse restansene henføres til fakturering av kommunale avgifter for første halvår Purring er foretatt to ganger etter fakturering. VURDERING: Kommunekassen har skrevne prosedyrebeskrivelser vedr. fakturering og innfordring, som beskriver hvem som har ansvar for hva og hva som skal gjøres til enhver tid. Disse ser ut til å fungere. Ved kommunekassen er antall ansatte med arbeidsoppgaver mot kommunens regnskap 5 (ekskl. kommunekasserer). Dette muliggjør en brukbar arbeidsdeling. Etaten vil heller ikke være så sårbare ved kortvarige sykdomsfravær og lignende. Rutinene som er etablert på området ser ut til å fungere bra. En svakhet som kan nevnes, er at det ved registrering/endringer av faste date for fakturering ikke foreligger noen rutine for etterkontroll. Totale restanser for første halvår vedr. kommunale avgifter beløper seg til ca. kr ,-, og beløpet kan ikke anses som vesentlig. Jf. de interne retningslinjene for purring, skal første gangs purring skje etter 14 dager. Retningslinjene for purring ser ikke til å være fulgt i dette tilfellet. Etter å ha foretatt regnskapsretta revisjonshandlinger rettet mot fakturering og innfordring kan en ikke finne vesentlige feil eller mangler, og rutinene som er etablert synes å fungere greit. 6. REVISORS KONKLUSJONER Ved beregning av kommunale avgifter tar kommunen i sine beregninger ikke med alle de indirekte kostnadene som retningslinjene viser til. Kommunen beregner heller ikke kapitalkostnad av benyttet egenkapital til finansiering av investeringer innen sektoren. Kommunen priser derfor sine kommunale avgifter til lavere enn selvkost. Likevel priser kommunen de kommunale avgiftene innenfor lover og forskrifter på området. Konsekvensen av å prise de kommunale avgifter til lavere enn selvkost, et at kommunen på annen måte må finansiere en del av kostnaden ved tjenesten. Dette vil igjen gå ut over andre tjenester som kommunen er forpliktet til å yte. Kommunen har gått utenfor regelverket vedr. avsetning/bruk av selvkostfond vedrørende renovasjon. Regelverket sier at et eventuelt overskudd ett år skal avsettes til selvkostfond som må utlignes i løpet av gebyrperioden (max 5 år). Kommunen har vedr. selvkostfond renovasjon gått ut over 5 årsgrensa. Dersom utligning ikke er skjedd innen 5 år, skal de avsatte midlene tilbakeføres til abonnenten. Ved fastsettelse av satser for kommunale avgifter for 2000 kan revisor ikke se at kommunestyret har fått seg forlagt et tilfredsstillende saksfremlegg vedrørende avgiftsgrunnlaget. Det foreligger ikke noe overslag over forventa inntekter og kostnader på områdene, det sies Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 12 av 12

13 kun at avgiftene skal økes med så og så mange prosent. Saksfremlegget inneholder ikke de nødvendige opplysninger for å kunne fatte vedtak om gebyrsatsene og tilfredsstiller derfor ikke forskriftens krav. Det foreligger manglende arbeidsdeling mellom utfylling av standardskjema for registrering i GAB, og selve registreringen i GAB. Det foreligger heller ikke noen form for etterkontroll av registrering i GAB-registeret. Derfor er muligheter for at GAB-registeret ikke er fullstendig, og deretter for at fakturering av kommunale avgifter blir feil. Etter at revisjonen har foretatt revisjonshandlinger som omfatter fakturering og innfordring av kommunale tjenester, kan en ikke finne noen vesentlige feil. Likevel kan nevnes at det ikke foretas noen form for etterkontroll ved innlegging av faste data i faktureringssystemet. Dette muliggjør at det som faktureres ut blir feil. 7. REVISORS ANBEFALINGER Med bakgrunn i de svakheter som er påpekt kan en komme med følgende anbefalinger: Kostnader som er knyttet til flere aktiviteter/produkter, dvs indirekte kostnader, bør fordeles på de aktuelle kapitler/formål. Slike kostnader kan og bør kommunen fordele regnskapsmessig som interne overføringer for å kunne dokumentere et korrekt avgiftsgrunnlag. Likeledes bør kommunen for ettertiden beregne kapitalkostnader av benyttet fri egenkapital ved investeringer på området. På denne måten blir prisen på vatn, kloakk og feiing tilnærmet selvkost. For at kommunen skal holde seg innenfor lov og regelverk når det gjelder avsetning/bruk av selvkostfond, må kommunen foreta en utligning av kapitalfond renovasjon. Det anbefales at kommuneadministrasjonen legger frem tilfredsstillende saksopplysninger til kommunestyret før vedtak om avgiftssatsene fattes, og slik forskriften krever. Minst en person til bør få tilgang til og opplæring på spørring og registrering i GAB. Videre bør det søkes å oppnå arbeidsdeling mellom registrering og etterkontroll av hva som registreres i GAB. Dette for å oppnå mest mulig fullstendighet i registreringen, og at grunnlaget for fakturering av kommunale avgifter blir riktig. Det anbefales at det ved kommunekassen etableres rutiner for etterkontroll av endring faste data ved fakturering. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 13 av 13

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Meldal kommune År 2002

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Meldal kommune År 2002 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Meldal kommune År 2002 Innholdsfortegnelse side 1 SAMMENDRAG... 3 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET...3 1.2 REVISORS VURDERINGER

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Orkdal kommune År 2001

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Orkdal kommune År 2001 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Orkdal kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1 SAMMENDRAG... 3 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET...3 1.2 REVISORS VURDERINGER

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Frøya kommune År 2002

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Frøya kommune År 2002 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Frøya kommune År 2002 Innholdsfortegnelse side 1 SAMMENDRAG... 3 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET...3 1.2 REVISORS KONKLUSJONER...3

Detaljer

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune 2004-2005 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Innsyn IT- Veiledning revisjon Regnskapsrevisjon Misligheter og

Detaljer

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/PROBLEMSTILLING...4 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...9 6. REVISORS KONKLUSJONER...

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/PROBLEMSTILLING...4 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...9 6. REVISORS KONKLUSJONER... Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅL FOR PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2. INNLEDNING...3 2.2 HJEMMEL OG FORMÅL... 3 2.3 IDENTIFIKASJON

Detaljer

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET LØRENSKOG KOMMUNE September 2005 Utført av Nina Neset INNHOLD 1 BAKGRUNN... 3 2 FORMÅL MED GJENNOMGANGEN... 3 3 KRITERIER FOR GJENNOMGANGEN...

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE Selvkostområder November 2006 Forord Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret i Måsøy den 04.11.2005

Detaljer

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for Grunnlag for fastsetting av gebyrer for Vann Avløp Renovasjon Slam Feiing Økonomiplanperioden 2013-2016 Loppa kommune Behandlet i kommunestyret den 25.10.2012 Arne Dag Isaksen Driftssjef Monika Olsen Økonomisjef/ass.rådmann

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Loppa kommune Selvkostområder November 2006 Forord Bakgrunn for dette prosjektet er at kommunestyret i Loppa den 16. desember 2005 i sak 054/05 vedtok at en undersøkelse

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Hamarøy kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Hamarøy kommunes plan for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Sørfold kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Sørfold kommunes plan for

Detaljer

Beregning av selvkost for VA-tjenestene

Beregning av selvkost for VA-tjenestene Beregning av selvkost for VA-tjenestene Reviderte retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester og konsekvensene for VA Ved May Rostad, e-plan AS Driftsassistansen i Møre og

Detaljer

Klæbu kommune Rådmannen

Klæbu kommune Rådmannen Klæbu kommune Rådmannen KonSek Midt-Norge IKS v/eva Bekkavik Pb 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 14/16-36-033 OBE/RÅD 12.09.2014 Tilbakemelding på Klæbu kommune

Detaljer

ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN

ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN Tema ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN Økonomiske premisser innen VA-sektoren 1 Formål Levere tjenester Medfører kostnader Krever inntekter Ikke noe krav til inntjening overskudd Tillat med overskudd

Detaljer

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER...

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER... Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET FOR PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2. INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN... 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT SAK 14/2013 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT INNSTILLING: Styret i ØRAS tar rapporten "Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost ØRAS" fra Øvre Romerike Revisjonsdistrikt til orientering

Detaljer

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!!

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!! SELVKOST SELVKOST Et viktig område i kommune!!! Økt fokus på dette fremover. Spes når kommuner har 100% dekningsgrad Kommunens beregninger må kunne dokumenteres Lag egen dokumentasjon (hefte) på selvkostberegningene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Steigen kommune 2007 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Steigen kommunes plan for

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019 Økonomiplan 2016-2019 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT

SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Beiarn kommune 2007 Forord Kontrollutvalget i Beiarn kommune vedtok i møte den 14/02-2006 i sak 02/06 at Salten

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020 Økonomiplan 2017-2020 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost innen VAR-området NORD. Kåfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost innen VAR-området NORD. Kåfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Kåfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Kåfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2007 vedtatt å få utført forvaltningsrevisjon

Detaljer

SELVKOSTREGNSKAPET. Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter

SELVKOSTREGNSKAPET. Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter SELVKOSTREGNSKAPET Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter Egne erfaringer Bakgrunn Revisor i 6 år Økonomikonsulent/økonomisjef 6 år Selvkostregnskap i Narvik VAR Etterkalkulasjon

Detaljer

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015.

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015. Nord-Odal kommune Arkiv: FE - 231, TI - &00 ArkivsakID: 15/2298-1 Saksbehandler: Ellisiv Hovig Dato: 18.10.2015 Saksframlegg Priser og gebyrer - kommunale tjenester 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester

Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Norsk Vanns veiledning Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester ved May Rostad, Kinei AS DIHVA og DISFVA Viktige VA-utfordringer for framtiden- Rammevilkår og regler Solstrand hotell 30. 31.mars

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Kvalsund kommune

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Kvalsund kommune Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Kvalsund kommune Selvkostområder Forord Bakgrunn for dette prosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kontrollutvalget 27. september 2005 og kommunestyret

Detaljer

NKRFs REVISJONSKOMITÉ. Til NKRFs medlemmer Oslo, den

NKRFs REVISJONSKOMITÉ. Til NKRFs medlemmer Oslo, den NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 19.1.2016 INFORMASJONSSKRIV 1/2016 REVISORS OPPGAVER VED REVISJON AV SELVKOSTOMRÅDER I ÅRSREGNSKAPET 0. Innledning Revisjonskomiteens informasjonsskriv

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021 Økonomiplan 2018-2021 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Selvkostregnskap for vann- og avløpssektoren. Beregning av alternativ kostnad for tomtearealer. Saksordfører: Inger Solberg

Selvkostregnskap for vann- og avløpssektoren. Beregning av alternativ kostnad for tomtearealer. Saksordfører: Inger Solberg ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Jostein Barstad Saksmappe: 2009/6779-28577/2009 Arkiv: Selvkostregnskap for vann- og avløpssektoren. Beregning av alternativ kostnad for tomtearealer. Saksordfører: Inger Solberg

Detaljer

Beregning av selvkost på VAR-området

Beregning av selvkost på VAR-området www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2016 Beregning av selvkost på VAR-området MÅSØY KOMMUNE Innhold 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 Formålet med prosjektet... 1 0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner...

Detaljer

Tillegg til budsjettdokument i hht formannskapets vedtak i sak 64/2014 punkt c som lyder:

Tillegg til budsjettdokument i hht formannskapets vedtak i sak 64/2014 punkt c som lyder: Tillegg til budsjettdokument i hht formannskapets vedtak i sak 64/2014 punkt c som lyder: a) Sidene 41, 44-52 vedr. VA i budsjettdokumentet for 2015 tas ut, og erstattes med nye ved saksutsendelse til

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Hasvik kommune

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Hasvik kommune Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Hasvik kommune Selvkostområder Forord Bakgrunn for denne rapporten er at kontrollutvalget i Hasvik i sak 15/04 vedtok at revisjonen skulle gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 KAUTOKEINO KOMMUNE. Selvkostområder

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 KAUTOKEINO KOMMUNE. Selvkostområder RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 KAUTOKEINO KOMMUNE Selvkostområder FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret i Kautokeino den 22.12.2005

Detaljer

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1.1 Innledning EnviDan Momentum AS (heretter kalt Momentum) har på oppdrag fra Kristiansund og Nordmøre Havn IKS utarbeidet

Detaljer

Tjøme kommune. Forvaltningsrevisjon. Kommunens styring og kontroll innen rutiner for inntekter på VAR-området

Tjøme kommune. Forvaltningsrevisjon. Kommunens styring og kontroll innen rutiner for inntekter på VAR-området Tjøme kommune Forvaltningsrevisjon Kommunens styring og kontroll innen rutiner for inntekter på VAR-området November 2009 Kontrollutvalget i Tjøme kommune Rapport: Styring og kontroll innen rutiner for

Detaljer

Vann- og avløpsgebyrer

Vann- og avløpsgebyrer Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 14-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Vann- og avløpsgebyrer For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune Mars 2009 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 Dato: 03.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 8/14 Åfjord - Komite for kommuneutvikling 19.11.2014 Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Helge Humstad 1630 KOMMUNALE

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Høstkonferansen 14. og 15. oktober 2009 ved May Rostad, Kinei AS Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg www.kinei.no 1 Innhold Norsk Vanns

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/3401-1

Frosta kommune Arkivsak: 2013/3401-1 Frosta kommune Arkivsak: 2013/3401-1 Arkiv: 231 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 30.09.2013 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 15.10.2013 Kommunestyret 29.10.2013 Avgiftsperiode

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1634-14 Arkivnr.: 212 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNES UTTALELSE

Detaljer

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2015/2209-1 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag

Detaljer

Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007. Forvaltningsrevisjonsrapport

Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007. Forvaltningsrevisjonsrapport Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007 Tilbud Forvaltningsrevisjons på revisjon av Selskapet rapport AS Ås kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost

Detaljer

Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs

Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs LOPPA KOMMUNE Driftsavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 25.9.2ts 2151698-1 Olav Henning Trondal olav.h.trondal @loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs Formannskap Kommunestyre Møtedato 17.tt.2t5

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Beregning av avgiftsgrunnlaget innen vann, avløp og renovasjon i Meløy kommune

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Beregning av avgiftsgrunnlaget innen vann, avløp og renovasjon i Meløy kommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget innen vann, avløp og renovasjon i Meløy kommune November 2006 FORORD Kontrollutvalget i Meløy kommune vedtok i sak 02/06 at Salten kommunerevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Balsfjord kommunalteknikk KF

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Balsfjord kommunalteknikk KF FORVALTNINGSREVISJON Balsfjord kommunalteknikk KF Rapport 2013 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Balsfjord kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av selvkost innenfor

Detaljer

Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing

Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing Forvaltningsrevisjon 2009 Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing Rapporten avgis til Kontrollutvalget i Oppdal som er bestiller av forvaltningsrevisjon. Formålet med undersøkelsen er å se etter

Detaljer

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER...9 7. REVISORS ANBEFALINGER...

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER...9 7. REVISORS ANBEFALINGER... Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET FOR PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2. INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN... 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MÅLSELV KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 20.12. 2001, med endringer vedtatt i kommunestyret den 21.06.07 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

Selvkost. Økonomiforum Nord-Trøndelag. 17. Oktober 2016, Grong Hotell. Knut Tanem, registrert revisor. oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS

Selvkost. Økonomiforum Nord-Trøndelag. 17. Oktober 2016, Grong Hotell. Knut Tanem, registrert revisor. oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS Selvkost Økonomiforum Nord-Trøndelag 17. Oktober 2016, Grong Hotell Knut Tanem, registrert revisor oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS 1 Selvkost Definisjon på selvkost: Selvkost er den totale kostnadsøkningen

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 2 3. PROBLEMSTILLING 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 3 6. REVISORS KONKLUSJONER 6 7. REVISORS ANBEFALINGER 7

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 2 3. PROBLEMSTILLING 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 3 6. REVISORS KONKLUSJONER 6 7. REVISORS ANBEFALINGER 7 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 FORMÅL MED PROSJEKTET 2 1.2 KONKLUSJON 2 2. INNLEDNING 2 2.1 HJEMMEL OG FORMÅL 2 2.2 AVGRENSNINGER AV PROSJEKTET 2 2.3 HØRING 2 3. PROBLEMSTILLING 3 3.1 PROBLEMSTILLING

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/3 Sakstittel: GODKJENNING AV REGNSKAP - VANNUTBYGGING. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/3 Sakstittel: GODKJENNING AV REGNSKAP - VANNUTBYGGING. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/3 Sakstittel: GODKJENNING AV REGNSKAP - VANNUTBYGGING Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Byggregnskapet, datert

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2008/8738-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F 2 20.04.2010 Lunner SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/10 Sak 6/10 Årsmelding og regnskap 2009

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Orkanger, Inge Storås revisjonssjef ORKDAL KOMMUNE - KRAFTFOND

Innholdsfortegnelse. Orkanger, Inge Storås revisjonssjef ORKDAL KOMMUNE - KRAFTFOND Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG...2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET... 2 1.2 OMFANG OG BEGRENSNINGER... 2 1.3 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.4 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2 INNLEDNING...3 2.1

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/05 05/00337 SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/05 05/00337 SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvihsgate Møtedato: 09.12.2005 Klokkeslett: kl.10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting

Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting Momentum Consulting Momentum Consulting: etablert januar 2004 Kontorer i Oslo og Åndalsnes Ti ansatte,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR DRIFT OG UTVIKLING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.04.03 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: William Bernt Ekeli Arkivsak: 2015/1872 Løpenr.: 11104/2015

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: William Bernt Ekeli Arkivsak: 2015/1872 Løpenr.: 11104/2015 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: William Bernt Ekeli Arkivsak: 2015/1872 Løpenr.: 11104/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Teknisk utval Ulstein kommunestyre Saka gjeld: GEBYR FOR FEIING OG TILSYN

Detaljer

Forvaltningsrevisjon i Tolga kommune: Selvkostprinsippet innenfor avløp, renovasjon og septikrenovasjon

Forvaltningsrevisjon i Tolga kommune: Selvkostprinsippet innenfor avløp, renovasjon og septikrenovasjon Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 22-2014 Forvaltningsrevisjon i Tolga kommune: Selvkostprinsippet innenfor avløp, renovasjon og septikrenovasjon Formålet med prosjektet er å undersøke om Tolga

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Berit Koht

Gjelder fra: Godkjent av: Berit Koht Dok.id.: 1.2.1.1.5.5 Regnskapet Utgave: 2.00 Skrevet av: Økonomisenteret Gjelder fra: 03.12.2014 Godkjent av: Berit Koht Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Generelt Regnskapet er en oppstilling

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 4. juni 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Herredshuset Verdal møterom 3. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/3 Sakstittel: GODKJENNING AV REGNSKAP - VANNUTBYGGING. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/3 Sakstittel: GODKJENNING AV REGNSKAP - VANNUTBYGGING. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/3 Sakstittel: GODKJENNING AV REGNSKAP - VANNUTBYGGING Formannskapets innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1.Byggregnskapet,

Detaljer

KOMMUNEREGNSKAP

KOMMUNEREGNSKAP KOMMUNEREGNSKAP 28.9.2017 Leka, et levende samfunn 2 Økonomistyring Kommunenes økonomistyring er alt arbeid som gjøres for å få oversikt over planlegge kontrollere ressursbruken i kommunen. Dette arbeidet

Detaljer

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015 1000 kr 1000 kr Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015 Dønna kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8817-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kommunale eiendomsavgifter 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk

Detaljer

Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret o

Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret o Budsjett og økonomiplan 1 Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Klæbu kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Klæbu kommune Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Klæbu kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Vår saksbehandler Roger Bratland Kirsti Hoff Dato 20.11.12 Unntatt offentlighet.: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato Formannskap 29.11. Kommunestyre

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Den økonomiske internkontroll Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2011/5130 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling

Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 26-2014 Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling Formålet med prosjektet er å undersøke om Røros kommune

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 02.09.2009 52/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 02.09.2009 52/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905174 : E: 231 M00 : Odd Arne Vagle Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 02.09.2009 52/09 KONSEKVENSENE MED

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - RØYRVIK KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2007 Alta kommune

Rapport Forvaltningsrevisjon 2007 Alta kommune Rapport Forvaltningsrevisjon 2007 Alta kommune Selvkostområder Forord Bakgrunn for dette prosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, som ble vedtatt av kommunestyret 24. oktober 2005 i sak 81/05.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Selvkost innen VAR-området NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009: 2 K O M R E V

Forvaltningsrevisjon. Selvkost innen VAR-området NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009: 2 K O M R E V Selvkost innen VAR-området K O M R E V NORD Vi skaper trygghet Rapport 2009: 2 En undersøkelse av Målselv kommunes VAR-tjenester til selvkost En rapport fra KomRev NORD IKS Tromsø, 18.10.2009 Lars-André

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll

Loppa kommune. Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 010/06-017/06 Dato: 28.04.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00-12:30 Følgende medlemmer møtte: Arne Dag Isaksen, Marie

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Harald Silseth

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Harald Silseth SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/2587 231 Harald Silseth FASTSETTELSE AV RENOVASJONSAVGIFTEN FOR 2011 - REVIDERT UTGANGSPUNKT RÅDMANNENS FORSLAG: Renovasjonsavgiften økes med

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Karlsøy kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Karlsøy kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet FORVALTNINGSREVISJON Selvkost VAR Karlsøy kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 Forord Kontrollutvalget i Karlsøy kommune v/k-sekretariatet bestilte den 9.9.2009 ved sak 19/09 forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Orkanger, 25. februar 1999. Inge Storås revisjonssjef SNILLFJORD KOMMUNE - NÆRINGSFOND 1 SAMMENDRAG...2 2 INNLEDNING...

Innholdsfortegnelse. Orkanger, 25. februar 1999. Inge Storås revisjonssjef SNILLFJORD KOMMUNE - NÆRINGSFOND 1 SAMMENDRAG...2 2 INNLEDNING... Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG...2 2 INNLEDNING...3 3 MÅLSETTING...4 4 FAKTADEL...5 4.1 DEFINISJON... 5 4.2 FORMÅLET MED NÆRINGSFONDET... 5 4.3 ORGANISERING I KOMMUNEN... 5 4.4 REGIONALT NÆRINGSFOND...

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 93/ Kommunestyret 85/ Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp for 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 93/ Kommunestyret 85/ Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp for 2016 Leka kommune Stab/støtte Arkiv: 100 Arkivsaksnr: /219-19 Saksbehandler: Kirsti Hoff Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 93/15 10.11. Kommunestyret 85/15 10.12. Kommunale avgifter feiing,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer