1. SAMMENDRAG INNLEDNING FORMÅL/PROBLEMSTILLING FAKTADEL REVISORS VURDERING REVISORS KONKLUSJONER...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/PROBLEMSTILLING...4 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...9 6. REVISORS KONKLUSJONER..."

Transkript

1 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG FORMÅL FOR PROSJEKTET REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER REVISORS ANBEFALINGER INNLEDNING HJEMMEL OG FORMÅL IDENTIFIKASJON AV DEN REVIDERTE ENHET AVGRENSNINGER AV PROSJEKTET HØRING FORMÅL/PROBLEMSTILLING FORMÅL PROBLEMSTILLINGER METODE FAKTADEL KILDER LOV OG REGELVERK PÅ OMRÅDET KOMMUNENS OPPGAVER FINANSIERING AV OPPGAVENE VIRKSOMHETENS OPPGAVER, MÅLSETTINGER BESKRIVENDE PRAKSIS I HITRA KOMMUNE REVISORS BESKRIVELSE AV FORETRUKKET PRAKSIS/REVISJONSKRITERIER REVISORS VURDERING PROBLEMSTILLING PROBLEMSTILLING PROBLEMSTILLING PROBLEMSTILLING PROBLEMSTILLING HØRING REVISORS KONKLUSJONER REVISORS ANBEFALINGER VEDLEGG Orkanger, 15. februar 2001 Inge Storås Revisjonssjef Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 1 av 1

2 1. SAMMENDRAG 1.1 Formål for prosjektet Formålet med prosjektet er å påse at kommunen har et avgiftsnivå på vann, kloakk og feiing som er i henhold til selvkost, lover og regelverk på området. Kommunens rutiner vedr. fakturering og innkreving av kommunale tjenester blir også vurdert. 1.2 Revisors vurderinger og konklusjoner Hitra kommune priser de kommunale avgifter til lavere enn selvkost. En del indirekte kostnader er ikke medtatt i beregningsgrunnlaget for gebyret. Dette fører til at kommunen på annen måte finansierer en del av kostnadene ved de kommunale tjenestene: Vann, kloakk og feiing. Som en konsekvens av dette har fylkesmannen mulighet til å redusere skjønnstilskuddet til kommunen. Med unntak av overskuddet på drift av bil i 1999 holder kommunen seg innenfor lover og forskrifter på området. I økonomiplan for forutsettes det ikke bruk av driftsfond, men iflg regelverket bør de fleste fondene være utlignet innen perioden. Spesielt vil vi framheve selvkostfond for renovasjon. Etter at Kystmiljø AS overtok renovasjonen i Hitra kommune er dette et området med liten aktivitet for kommunen, og det er vanskelig å se for seg at fondet vil bli redusert merkbart i nærmeste framtid ved ordinær drift. Det er en risiko for at Hitra kommune ikke mottar de inntektene de skal ha vedr. kommunale avgifter da det tyder på at det kan være mangelfulle rutiner for å fange opp alle som benytter seg av det kommunale tilbudet. I 1999 avskrev kommunen kr ,94 vedrørende kommunale avgifter grunnet foreldelse. Kommunen hadde opprinnelig legalpant i kravene. Innfordringsrutinene som de hittil har hatt kan virke svake sett i forhold til de gamle utestående fordringene. Kommunen har i løpet av prosjektperioden vist stor forbedrings- og endringsvilje. Økonomiavdelingen har revidert rutinene innen innfordring i tillegg til at de har nedfelt en ansvarsfordeling skriftlig. 1.3 Revisors anbefalinger Alle kostnader som er knyttet til flere aktiviteter/produkter, dvs indirekte kostnader, bør fordeles på de aktuelle kapitler/formål innen VAR-området. Slike kostnader kan og bør kommunen fordele regnskapsmessig som interne overføringer for å kunne dokumentere et korrekt avgiftsgrunnlag. Hitra kommune bør derfor foreta en gjennomgang av adm.utgiftene til økonomi- og driftsavdelingen for å anslå om denne dekker alle de nødvendige indirekte kostnader knyttet til tilleggsfunksjonene eller støttefunksjonene. På denne måten blir grunnlaget for beregningen på vann, kloakk og feiing tilnærmet selvkost. For at kommunen skal holde seg innenfor lov og regelverk når det gjelder avsetning/bruk av selvkostfond, må kommunen foreta en utligning av driftsfond renovasjon, vann og avløp innen økonomiplanperioden Hitra kommune bør legge til rette for en mer aktiv innfordring, spesielt innen tjenester. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 2 av 2

3 Rutinene rundt registrering og oppdatering av kommunale avgifter må gjennomgås med tanke på at alle som benytter seg av kommunale tjenester blir registrert og fakturert i kommunens regnskap. 2. INNLEDNING Prosjektet er valgt på bakgrunn av at regelverket er komplisert og som igjen medfører en generell risiko for feil på området. Vann, avløp, renovasjon og feiing (VARF-området) utgjør en stor utgiftspost for kommunen. De totale inntektene vedrørende kommunale avgifter var budsjettert til kr i år Prosjektet er gjennomført etter ønske fra Hitra kommune, og som en følge av kontrollutvalgets og revisjonens planlegging av forvaltningsrevisjonsprosjekter år Hjemmel og formål Revisjonen skal i følge kommuneloven 60 pkt. 7 og forskrift om revisjon 5 og 8 utføre forvaltningsrevisjon. Dette innebærer tilsyn med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak samt foreta en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater. Formålet med forvaltningsrevisjon er å bidra til: Økt produktivitet, effektivitet og måloppnåelse At kommunal virksomhet drives i samsvar med regelverk Å skaffe kommunestyret og kontrollutvalget informasjon som gir grunnlag for tilsyn med forvaltningen 2.3 Identifikasjon av den reviderte enhet Prosjektet omfatter en analyse av beregningsgrunnlaget av de kommunale tjenestene vann, avløp/kloakk og feiing og om disse er i henhold til regelverk på området. Grunnlaget blir utarbeidet av driftsavdelingen i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet. Driftsavdelingen er ansvarlig for oppdatering og vedlikehold av eiendomsregisteret i Agresso som danner grunnlaget for fakturering av de kommunale avgifter. Oppgaven med fakturering og innkreving av kommunale avgifter/tjenester hører inn under økonomiavdelingen. Disse rutinene vil bli kartlagt, vurdert og testet i prosjektet. 2.4 Avgrensninger av prosjektet I utgangspunktet omfatter prosjektet kommunale avgifter for vann, kloakk, renovasjon og feiing for år Selvkostfondene er vurdert for perioden Hitra kommune har imidlertid overlatt renovasjonstjenesten til renovasjonsselskapet Kystmiljø A/S, og prosjektet vil derfor ikke omfatte den kommunale tjenesten renovasjon. Prosjektet vil likevel omfatte en vurdering av kommunens selvkostfond vedrørende renovasjon. 2.5 Høring Foreløpig rapport ble sendt til høring til rådmannen i Hitra kommune og et høringsmøte med administrasjonen ble avholdt på Hitra den Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 3 av 3

4 3. FORMÅL/PROBLEMSTILLING 3.1 Formål Formålet med prosjektet er å påse at kommunen har et avgiftsnivå på vann, kloakk og feiing som er i henhold til selvkost, lover og regelverk på området. I tillegg vurdere kommunens rutiner vedr. fakturering og innkreving av kommunale tjenester. 3.2 Problemstillinger Ut fra formålet med prosjektet har vi kommet frem til følgende problemstillinger: 1. Er beregningene av avgiftene i henhold til selvkost, lover og forskrifter? 2. Er kommunens avsetninger til og bruk av selvkostfond foretatt riktig og ihht regelverk? 3. Hvordan skjer registrering og oppdatering av eiendomsregisteret Agresso? Vurdering av rutinene. 4. Hvordan skjer faktureringen av kommunale tjenester? Vurdering av rutinene. 5. Hvordan foretas innkreving av kommunale tjenester? Vurdering av rutinene. 3.3 Metode Revisor sendte brev til rådmann i Hitra kommune med en orientering om oppstart av prosjektet. Informasjon er samlet inn ved intervju/møte med saksbehandler på driftsavdelingen og saksbehandler på økonomiseksjonen. Intervjuobjektene ble valgt ut i samråd med ansvarlige på de to avdelingene. Intervjuene ble verifisert av intervjuobjektene. Revisjonen har i tillegg foretatt en vurdering av kommunens beregning av avgiftsgrunnlag for vann, kloakk og feiing opp mot regelverk på området. Gebyrgrunnlaget for vann, kloakk og feiing er videre analysert ut fra kommunens budsjetter og regnskaper, økonomiplan og hovedplaner for vann og avløp. Rutinene rundt beregning og fastsetting av avgiftsgebyrer vedr. vann, kloakk og feiing er også vurdert mot regelverk på området. Rutinene vedr. fakturering og innfordring av kommunale avgifter er kartlagt og vurdert. I tillegg har revisor foretatt testing av en del rutiner vedr. fakturering og innfordring. 4. FAKTADEL 4.1 Kilder Se vedlegg Lov og regelverk på området Se vedlegg Kommunens oppgaver Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 24 slår fast at kommunene kan drive kommunale avløpsanlegg, mens 30 sier at kommunen skal sørge for innsamling av forbruksavfall. Renovasjon er altså en pliktig oppgave, mens kloakk/avløp er ikke en pliktig oppgave. Jf. lov av 5. juni 1987 om brannvern (brannvernloven) 6 skal kommunestyret påse at kommunen har en fastsatt brannordning. Jf. lovens 7 skal kommunens brannordning Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 4 av 4

5 sikre at brannvesenet og feiervesenet er bemannet, organisert og utstyrt på en slik måte at de oppgaver som følger av loven til enhver tid kan gjennomføres i kommunen på en tilfredsstillende måte, og i samsvar med forskrifter fastsatt av departementet. Kommunen plikter derfor å ha et feiervesen. Jf. plan- og bygningsloven fra stilles det krav om opparbeiding av veg og hovedledning for vann og avløpsvann. Det stilles krav til at i regulerte strøk og i områder som omfattes av bebyggelsesplan, kan tomt bare deles eller bebygges dersom bl.a. hovedvannledning fører til og langs eller over tomta. Ut i fra denne loven kan en konkludere med at vannforsyning er en pliktig kommunal oppgave dersom kommunen eier områder som omfattes av en bebyggelsesplan/regulert område. Ellers er vann i andre områder en ikke lovpålagt oppgave. 4.4 Finansiering av oppgavene Regelverket gir kommunen anledning til å prise tjenesten maksimalt til selvkost. Selvkostprinsippet innebærer at prisen skal settes slik at avgiftene dekker produksjonskostnadene, men etter dagens regelverk er det opp til kommunen selv å bestemme om de skal prise til selvkost eller lavere. Staten forutsetter at kommunen utnytter muligheten til å finansiere disse oppgavene med gebyr. Hitra kommune har intensjon om at de kommunale avgiftene skal være til selvkost. Et overskudd innebærer at brukerne av betalingstjenesten har innbetalt mer enn hva som tilsvarer kommunens kostnader. Brukerne bør i så tilfelle kompenseres for det rentetap de påføres ved å binde kapital i kommunen, jfr. Retningslinjer for beregning av selvkost. Hvis de kommunale avgiftene på området blir større enn kostnadene, skal overskuddet avsettes til fond, selvkostfond. Selvkostfondet betraktes som et bundet fond i henhold til budsjett- og regnskapsforskriften, og kan derfor ikke brukes til andre formål i kommuneregnskapet. Dette overskuddet skal utlignes i løpet av gebyrperioden. En gebyrperiode på 5 år eller mer, vil etter Kommunal- og regionaldepartementets oppfatning gi en skjev belastning mellom abonnenter over tid. Dersom selvkostfondet ikke er utlignet ved gebyrperiodens utløp, skal det resterende beløp i prinsippet, inkl. renter, tilfalle abonnenten. Kommunen har panterett, legalpant, på avfallsgebyr, feieavgift og årsavgift for vann og kloakk. At det er legalpant for et krav, betyr at kommunen har panterett foran alle andre heftelser i den eiendom kravet gjelder. Kravet har lovbestemt pant uten tinglysning og det kan kreves tvangssalg uten utpanting. Panteretten faller bort dersom det ikke senest to år etter at pantekravet skulle ha vært betalt er sendt begjæring til namsmyndigheten om tvangsdekning. 4.5 Virksomhetens oppgaver, målsettinger Vatn Hovedplan , vedtatt i kommunestyret i 1994 og revidert i mai Planens hovedmål er å kunne tilby forbrukerne nok vann, godt vann, sikker forsyning, økonomisk forsvarlige rammer, gode kilder og vann til alle Kloakk/avløp Rammeplan avløp er den siste planen Hitra kommune har. Avløpsrammeplanen inngår som en del av kommuneplanen og skal danne grunnlag for: - Prioritering av tiltak på avløpssektoren Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 5 av 5

6 4.5.3 Feiing - Samordning av tiltak på andre sektorer - Prosjektering og finansiering av tiltak til lavest mulig kostnad Målsetting for planen er: - Vurdere eksisterende behandlingsanlegg og fastsette framtidige krav til rensing - Tilknytning av flest mulig boliger og annen virksomhet til kommunale slamavskillere - Utslipp som ikke tilknyttes kommunale ledninger skal være godkjent etter gjeldende forskrifter - Årskostnader for drift av avløpssystemene skal dekkes av abonnentene. For virksomheter som slipper ut avløpsvann som avviker sterkt fra sammensetningen i kommunalt avløpsvann bør det kreves tilleggsavgifter - Ledningsnettet skal være oppbygd etter separatsystemet - Sted for deponering av slam fra behandlingsanleggene må avklares 9 i Lov om brannvern sier at feiervesenet skal utføre feiing av røykpiper og andre røykkanaler, og for øvrig utføre andre oppgaver som legges til feiervesenet Renovasjon Hitra kommune har overlatt renovasjonstjenesten til renovasjonsselskapet Kystmiljøet AS og prosjektet vil derfor ikke omfatte den kommunale tjenesten renovasjon. 4.6 Beskrivende praksis i Hitra kommune Beregningsgrunnlaget for kommunale avgifter beregnes en gang i året. Beregningen skjer på grunnlag av forrige års regnskap, med en justering for prisstigning og budsjetterte investeringer. Under formål vassforsyning, avløp og rensing, slamtømming og feievesen i regnskapet vil konto tilsvare de direkte kostnadene knyttet til kjerneproduktet. Konto 391- interne overføringer, tilsvarer kostnader som kapitalkostnader i form av andel renter/avdrag som er direkte knyttet til kjerneproduktene i tillegg til indirekte kostnader som er personalkostnader fra driftsavdelingen og drift av bil brukt til vassforsyning. Konto 391-interne overføringer Belastningen på Formål vedrører personalkostnader fra driftsavdelingen. Belastningen blir foretatt etter en prosentfordeling på ansatte som jobber delvis med feltet kommunale avgifter Drift av bil gjelder en bil som er innredet som en rørleggerbil. Den blir hovedsakelig brukt til formålet vassforsyning. Regnskapssystemet Kommunen benytter økonomisystemet Agresso. Dette brukes også til registrering og fakturering av bl.a. kommunale avgifter og tjenester. Faktureringsgrunnlag/oppdatering av eiendomsregisteret GAB er et nasjonalt register over grunneiendommer, adresser og bygninger og eies av Statistisk Sentralbyrå. Hitra kommune benytter et eget manuelt opprettet eiendomsregister i Agresso som danner grunnlag for fakturering av kommunale avgifter. Data har opprinnelig blitt hentet fra GAB, men Hitra kommune benyttet AS 400, en økonomipakke, før de gikk Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 6 av 6

7 over til eiendomsregisteret i Agresso. Overføring fra AS 400 til Agresso skjedde ved at de ansatte foretok en registreringsdugnad. Eiendomsregisteret oppdateres og vedlikeholdes ved at data overføres manuelt fra en liste, et vedlikeholdsregister, som blir mottatt fra kartkontoret, GAB, en gang i måneden. Det gjelder avgiftsbelastede eiendommer. Eierskifte, fritak (hjemlet i forskrift), ferdigattest (etter melding fra plankontoret) på nye eiendommer og tilbygg samt byggetillatelse p.g.a. tilknytningsgebyr for vann, danner grunnlag for endringer i registeret. Gamle eiendommer og fritidsboliger som ikke har fått pålegg om komm.avgifter (for eksempel tvungen feiing eller har fått pålegg om å legge ned septiktank) inngår ikke i registeret. Eldre boliger som ikke har vært tilknyttet offentlig vannverk inngår heller ikke i registeret. Driftsavdelingen er ansvarlig for oppdatering og vedlikehold. Saksbehandler på drift legger inn et bygningsnr. på alle eiendommene (for å skille bygningene fra hverandre). Det er vanskelig å fange opp de som tar seg til rette på egenhånd og går utenom kommunen, som for eksempel ved: ->Slamtømming: Rutinen er slik at årsavgift for slamtømming starter året etter at de har flyttet inn. Mulighet for unndragelse er til stede. ->Vann: Det er en mulighet for at boliger kan knytte seg til ledningsnettet uten at kommunen får vite noe om denne ekstratilkoblingen. Det finnes ikke rutiner for å fange opp dette i dag. Fakturering av kommunale tjenester Endring av faste data i kommunens fakturasystem Økonomiavdelingen har tilgang til å endre faste data. En saksbehandler på økonomiavdelingen er ansvarlig for de årlige vedtaksendringene på avgiftssatsene på grunnlag av kommunestyrevedtak og lister sendt fra avdelingene den 10. hver måned. * Vann og avløp og barnehager er spesifisert på artikkelnr. og satsene endres ved at en går inn på artikkelnr. og endrer satsene. * Skole-fritidordning (SFO ) har ikke noen form for spesifikasjon på artikkelnr. etc., men registrerer hvert barn med et fast beløp. Alle de fem ansatte i økonomiavdelingen i tillegg til den ansvarlige saksbehandleren i driftsavdelingen har registreringstilgang. Fakturering Alle på økonomiavdelingen har tilgang til å fakturere for komm.tjenester. Det kjøres ut en testliste som sendes ut til de respektive avdelingene for kontroll. Behandling av kreditnotaer Vedr. komm.avgifter er det driftsavdelingen som skriver ut grunnlaget for kreditering/ tilbakeføring og da gjerne etter en henvendelse fra en kunde som er uenig i fakturaen. Henvendelsene kontrolleres så langt det er mulig å innhente informasjon, enten på byggesaksmappe eller ved befaring. Grunnlaget oversendes økonomiavdelingen for endring på kundereskontro. I tekstfeltet på blanketten skrives det hvorfor en faktura skal krediteres/tilbakeføres etc. Innbetalinger innfordring Det foretas én purring før kravet sendes til rettslig inkasso. En saksbehandler på økonomiavdelingen er ansvarlig for bokføring og punching av innbetalinger i tillegg til å sende ut 1. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 7 av 7

8 gangs purringer. Det blir purret 1 mnd. og 5 dager etter fakturautkjøring vedr. komm.avgifter og etter 25 dager når det gjelder SFO og barnehager. En saksbehandler på økonomiavdelingen er ansvarlig for inkassoarbeidet, og denne saksbehandleren kjører ut datalister over ubetalte fakturaer, og på grunnlag av listen blir det sendt ut et varsel ved særlig tvangsgrunnlag. Dersom skyldneren har et lønnsforhold blir det først sendt ut et brev: Vurdering av trekk i lønn der skyldneren har mulighet for å komme med innsigelser. Kommer det ingen innsigelser blir det trekk i lønn. Har ikke skyldneren lønnsforhold blir det tvangssalg. Renter blir inkludert i beløpet. Ca 7-8 saker i løpet av et år. Kommunale avgifter følger eiendommen 2 år tilbake i tid. Dette tilsier at en ny eier kan bli belastet med avgifter som vedrører tidligere eier. Tap på krav Det skal ikke være tap på krav på grunn av legalpant. Avstemming mot regnskap Kundereskontroen avstemmes mot hovedboka, ikke regelmessig, men når de får tid, og kundereskontroen gjennomgås og avstemmes av og til, men ikke etter noe fast system. Den avstemmes i forbindelse med årsskiftet pr Revisors beskrivelse av foretrukket praksis/revisjonskriterier Kriterier vedr. problemstilling: 1 Er beregningene av avgiftene i henhold til selvkost, lover og forskrifter? 2 Er kommunens avsetninger til og bruk av selvkostfond foretatt riktig og ihht regelverk? God praksis på området vil i dette tilfellet være at kommunen vedtar et avgiftsregulativ, i forskrifts form, som ligger innenfor lover og forskrifter på området (se vedlegg 2 pkt. 2 og 3). Jf. forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer skal slike gebyrer ikke overstige kommunens nødvendige kostnader til vann- og avløpssektoren. Veiledende retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale tjenester gir retningslinjer på hvilke kostnader som bør/kan være med i en selvkostkalkyle, og det vil være god praksis å holde seg innenfor denne. Forskriften inneholder også regler for avsetting og bruk av selvkostfond og det står bl.a. at inntekten over noen år (3-5) ikke skal overstige kostnadene for årene samlet. jfr. vedlegg 2 pkt. 4. Kriterier vedr. problemstilling: 3 Hvordan skjer registrering og oppdatering av eiendomsregisteret Agresso? Vurdering av rutinene. 4 Hvordan skjer faktureringen av kommunale tjenester? Vurdering av rutinene. 5 Hvordan foretas innkreving av kommunale tjenester? Vurdering av rutinene. Foretrukket praksis kan en bl.a. finne i regnskaps- og budsjettforskriften 15 om intern kontroll. Her står det bl.a. at ledelsen i en kommune er ansvarlig for å planlegge og iverksette interne kontrolltiltak slik at formålene og målsettingene med virksomheten nås. Videre står det at utarbeidede rutiner skal dokumenteres og være gjenstand for løpende oppfølging og at det bør etableres regler for en hensiktsmessig arbeidsdeling. Det er legalpant på kommunale avgifter noe som tilsier at kommunen ikke skal ha tap på krav vedr. de avgiftene (se vedlegg II pkt. 6). Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 8 av 8

9 5. REVISORS VURDERING 5.1 Problemstilling 1 Er beregningene av avgiftene i henhold til selvkost, lover og forskrifter? FUNN Under formål vassforsyning, avløp og rensing, slamtømming og feievesen i regnskapet blir personalkostnadene belastet etter en prosentfordeling på ansatte som jobber delvis med feltet kommunale avgifter. Prosentsatsen er den samme som er blitt brukt tidligere år. Det foreligger ikke dokumentasjon for satsene som er satt. I 1999 ble vassforsyning kostnadsført med kr ,46 mer enn faktiske kostnader vedr. drift av leiebil til formålet. VURDERING Indirekte kostnader knyttet til tilleggsytelser og støttefunksjoner: Konto 391 under de respektive formål i kommunens regnskap tilsvarer indirekte kostnader i retningslinjene det såkalte kjerneproduktet. Driftskostnader: Konto 391 under de respektive formål i kommunens regnskap tilsvarer indirekte kostnader i retningslinjene. Kontoen dekker i dag kostnader knyttet til kontorpersonell og bil til bruk i vassforsyning. Prosentsats som blir benyttet når ansatte delvis jobber med feltet kommunale avgifter kan være dokumentert ved at ansatte fører opp timer når de jobber med feltet, eller det kan være en prosentvurdering ut fra f.eks areal, hele/avdelingsvis omsetningen i kommunen. Ut i fra retningslinjene kan en finne at indirekte kostnader kan omhandle mye mer enn hva kommunen definerer som indirekte kostnader knyttet til tilleggsytelser og støttefunksjoner. I veiledende retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale tjenester er det satt opp eksempler på en del kostnader som kan være med som indirekte kostnader i en selvkostkalkyle. Siden forskriften/retningslinjene sier bare kan og bør, kan en ikke gi et klart svar på om kommunen priser sine tjenester feil eller riktig. Kommunen kan i sine beregninger vurdere å ta med en god del flere indirekte kostnader knyttet til tilleggsytelser og støttefunksjoner. Dette kan være kostnader knyttet til: Regnskaps- og innfordringsfunksjon Kontorstøtte (husleie, rekvisita o.l) Felles post/teletjeneste/arkivering (sentralbordtjeneste) Velferds- og personalpolitiske tiltak for de ansatte (bedriftshelsetjeneste, arbeidsmiljøtiltak, vernetjeneste og lignende) IT-tjeneste (drift og opplæring) Bygningsdrift (felles vedlikeholdsstab, renhold) Revisjon Kapitalkostnader: Kommunen benytter ikke standardmetoden ved beregning av kapitalkostnadene, men en metode hvor faktiske renter og avdrag føres direkte under hver betalingstjeneste. Dette er et- Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 9 av 9

10 ter retningslinjene fullt ut lovlig, men det fører til at det ikke beregnes kapitalkostnader på bruk av egenkapital. Konsekvensen av å prise de kommunale avgiftene til lavere enn selvkost, er at kommunen på en annen måte må finansiere de øvrige kostnadene ved tjenesten i tillegg til at de kan få reduserte skjønnstilskudd fra fylkesmannen. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har uttalt til kommunal Rapport: Hvis en kommune ikke utnytter eget inntektsgrunnlag er ikke det noe pluss. KONKLUSJON: Hitra kommune priser de kommunale avgifter til lavere enn selvkost. I 1999 ble kap. vassforsyning, belastet med kr ,46 for mye. I følge rundskriv T-9/86 skal avgiftsgrunnlaget tilsvare faktiske kostnader for sektoren. Personalkostnadsprosenten som blir belastet kommunale avgifter må dokumenteres. Med unntak av vassforsyning holder kommunen seg innenfor lover og forskrifter på området. Konsekvensen av å prise de kommunale avgiftene til lavere enn selvkost, er at kommunen på annen måte må finansiere de øvrige kostnadene ved tjenesten i tillegg til at de kan få reduserte skjønnstilskudd fra fylkesmannen. 5.2 Problemstilling 2 Er kommunens avsetninger til og bruk av selvkostfond foretatt riktig og i henhold til regelverket? Veiledende retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale tjenester pkt. 6 omhandler praktisering av selvkostprinsippet, dvs behandling av overskudd eller underskudd i selvkostkalkyler og bruk av fond. Et eventuelt overskudd ett år skal avsettes til et selvkostfond som må utlignes i løpet av gebyrperioden. Gebyrperioden settes til max 5 år, og dersom selvkostfondet ikke er utlignet innen gebyrperioden skal det resterende beløp i prinsippet, inkl. renter, tilfalle abonnenten. FUNN: Bundne Driftsfond pr ( Iflg. regnskap 1999) Kap. konto Fond Beløp Avløp og rensing , / Renovasjon (Kystmiljø AS) , / Nordh.vassv.membran , / Dolmøy vassv.membran , ,36 Hitra kommune har ved utgangen av 1999 til sammen kr ,36 fordelt på fondene avløp og rensing, renovasjon og vannverk. Tilsvarende tall for 1996 er kr ,67. Fondsmidlene har altså blitt redusert med kr ,31 de fire siste årene. Vedlegg III viser en oversikt over utviklingen på bundne fondsmidlene de siste årene. Tallene er hentet fra avlagt regnskap. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 10 av 10

11 I Hitra kommunes økonomiplan for perioden er det ikke budsjettert for bruk av bundne driftsfond på avløp og rensing, renovasjon og vannverk. Det er budsjettert med avsetning til bundne driftsfond i perioden innen slamtømming. VURDERING: Det er fornuftig av Hitra kommune å ha midler på selvkostfond. Kommunen vil på denne måten kunne bruke av fond i år med større kostnader, og på den måten unngå store svingninger i de kommunale avgiftene fra år til år. I økonomiplanen for forutsettes det ingen bruk av driftsfond. Siste avsetning på driftsfondene Nordh.vassv.membran og Dolmøy vass.membran skjedde i regnskapet for Driftsfondet innen avløp og rensing hadde en avsetning i 1996-regnskapet og en ny avsetning i For å holde seg innenfor regelverket vedr. utligning innenfor gebyrperioden (maks 5 år), bør utligning av driftsfondet vedr. Nordh.vassv.membran og Dolmøy vass.membran skje i løpet av år 2002, og driftsfondet innen avløp og rensing vedr. en saldo på kr ,52 brukes innen Etter som at Kystmiljø AS har tatt over renovasjonen i Hitra kommune vil dette være et område med liten aktivitet for kommunen i fremtiden. I 1998 ble det avsatt midler på bundet driftsfond til renovasjon og slam, og iflg. regelverket bør dette fondet utlignes innen KONKLUSJON: Det foreligger ingen skrevne rutiner på området. Kommunens avsetninger er foretatt riktig, men bruken er ikke innenfor regelverket. I økonomiplan for forutsettes det ikke bruk av driftsfond, men iflg regelverket bør de fleste fondene være utlignet innen perioden. 5.3 Problemstilling 3 Hvordan skjer registrering og oppdatering av Agresso? Vurdering av rutinene Data ble overført fra AS 400 til eiendomsregisteret Agresso ved at de ansatte foretok en registreringsdugnad. Eiendomsregisteret Agresso oppdateres og vedlikeholdes ved at data overføres manuelt fra en liste, et vedlikeholdsregister, som blir mottatt fra kartkontoret, GAB, en gang i måneden. FUNN: Det var ingen skrevne rutiner innen området da prosjektet ble startet, men de har blitt nedfelt skriftlig i løpet av prosjektperioden. Ansvarlig for oppdatering/vedlikehold av eiendomsregisteret Agresso for Hitra kommune er en saksbehandler ved driftsavdelingen. Når den ansvarlige registrerer endringer i Agresso kontrolleres det samtidig at korrekt grunnlag blir registrert. Grunnlaget til en del av avgiftene baserer seg på at det har kommet inn en ferdigattest og/eller annen dokumentasjon til kommunen. Saksbehandleren uttalte at det var vanskelig å fange opp de som ordner opp på egenhånd. I saksopplysning vedr. budsjettforhandlinger til gebyrregulativ for år 2000 vedr. bl.a. kommunale avgifter ble det nevnt at ved en kartlegging av eventuelle blindpassasjerer innen VAR-sektoren ble det avdekket at det kunne stilles spørsmål til om grunnlaget til over 200 eiendommer var i samsvar med de faktiske forhold. På grunn av flere forhold hadde det ikke Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 11 av 11

12 vært mulig å sette i verk tiltak for å samstemme fakturagrunnlag med de faktiske forhold. Rådmannen mente at arbeidet kunne komme i gang i løpet av 1. halvår I den forbindelse ble det i mai foretatt en kunngjøring i lokalavisen Hitra-Frøya om at de som registrerte seg før 1.juli 2000 ville slippe å betale tilknytningsgebyr det meldte seg 13 stk. Rådmannen har igjen nevnt blindpassasjerene i saksopplysningen til gebyrregulativet for år 2001 og skriver: Det er derfor sannsynligvis mange som ennå nytter gratis vann og avløp. Det er en saksbehandler ved økonomiavdelingen som er ansvarlig for å registrere endringer mottatt fra de tjenesteytende avdelingene i tillegg til de årlige endringene på avgiftssatsene på grunnlag av kommunestyrevedtak. Vann, avløp og barnehager er spesifisert på artikkelnr. og satsene endres ved at en går inn på artikkelnr. og endrer satsen. Når det gjelder SFO så er ikke satsene spesifisert på artikkelnr. Saksbehandleren registrer hvert barn med et fast beløp hver gang satsene endrer seg. Dette har saksbehandleren vurdert til å bli mindre registreringer enn om det hadde blitt opprettet artikkelnr. for de ulike timeantall. I desember 2000 var det registrert 56 barn på SFO. VURDERING: Det som er registrert i Agresso danner grunnlaget for hva som faktureres ut av kommunale avgifter. Derfor er det viktig at denne registreringen er fullstendig. For at alle som benytter seg av de kommunale tjenestene betaler avgift til kommunen er det avhengig av at kommunen har gode rutiner på registreringen. Pr. i dag er det en saksbehandler ved driftsavdelingen som er ansvarlig for oppdatering og vedlikehold av Agresso etter et vedlikeholdsregister som de mottar fra GAB. For å få til en fullstendig registrering bør en søke å få til en etterkontroll av det som er registrert inn, og arbeidsdeling mellom registrering og etterkontroll ville vært det beste. Dersom kun en person ved kontoret har kunnskap om oppdatering og vedlikehold av Agresso, vil en være svært utsatt ved sykdomsfravær og lignende. Rutinene bør være slik at satser på kommunale tjenester kan endres på en sikker, enkel og hurtig måte. Når en saksbehandler må utføre mange manuelle operasjoner vedr. SFO for å få endret et beløp er det tidkrevende i tillegg til at muligheten for feilregistrering er til stede. KONKLUSJON: Kommunen har i løpet av prosjektperioden laget en skriftlig ansvarsfordeling på området. Det tyder på at det kan være mangelfulle rutiner i forbindelse med registrering og oppdatering av kommunale avgifter og tjenester. Det er en mulighet for at kommunen ikke mottar de inntektene de skal ha ved at de har mangelfulle rutiner for å få fanget opp alle som benytter seg av det kommunale tilbudet. 5.4 Problemstilling 4 Hvordan skjer faktureringen av kommunale tjenester? Vurdering av rutinene. Hitra kommune bruker faktureringsdelen i økonomisystemet Agresso. Bokføringen skjer automatisk fra Agresso. Alle på økonomiavdelingen har mulighet for å fakturere for komm.tjenester. Registreringstilgang har de på økonomiavdelingen i tillegg til en saksbehandler på driftsavdelingen. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 12 av 12

13 Det faktureres en gang i året for feiing og slam, og to ganger i året for vann og avløp. For SFO og barnehager sendes det ut faktura en gang i måneden med unntak av en feriemåned, og de andre tjenestene faktureres fortløpende en gang i måneden. Rutinene rundt registrering er kommentert under tidligere problemstillinger. Det kjøres ut en testliste fra økonomiavdelingen som sendes ut til de respektive avdelingene for kontroll som de må returnere i underskrevet stand. Det er ingen i administrasjonen som anviser kreditnotaer eller tilbakeføringer. Når det gjelder kommunale avgifter blir det i tekstfeltet kommentert hvorfor en faktura skal tilbakeføres/krediteres. Når det gjelder hjemmehjelp etc. blir det fylt ut en posteringsblankett etter beskjed fra enheten. Ved dobbeltbetalinger fyller økonomiavdelingen ut en posteringsblankett og skriver en begrunnelse i dokument-feltet. FUNN: Faktureringsrutinene er nedfelt skriftlig i håndbok for økonomirutiner av , og på bakgrunn av den ble ansvarsfordelingen nedfelt skriftlig i løpet av prosjektperioden. Ved forespørsel om avstemming av kundereskontroen fikk de problemer med å vise når den sist ble avstemt. Økonomiansvarlig var ikke i stand til å finne når siste avstemming var foretatt, men kunne senere bekrefte at den ble avstemt for pr VURDERING: Dersom ikke alle som benytter seg av kommunale tjenester blir registrert vil det gi seg utslag i at det heller ikke vil bli sendt ut faktura. Alle regnskapsavstemminger må være utført løpende slik at uoverensstemmelser kan følges opp og avklares fortløpende. Kreditnotaer skal være anvist av en med anvisningsmyndighet KONKLUSJON: Faktureringsrutinene er i hovedsak bra, men det er manglende anvisning på kreditnotaer og tilbakeførsler. Det er avdekket manglende avstemmingsrutiner av kundereskontro mot hovedbok. 5.5 Problemstilling 5 Hvordan foretas innkreving av kommunale tjenester? Vurdering av rutinene Hitra kommune foretar innkreving av utestående fordringer selv. Utestående fordringer blir fulgt opp manuelt. Det foretas èn purring før kravet sendes til rettslig inkasso som en saksbehandler på økonomiavdelingen er ansvarlig for å følge opp. Kommunen har legalpant på kommunale avgifter noe som tilsier at de ikke skal ha tap på utestående krav. Kommunen har ikke innført noen rutiner for leveringsstopp av kommunale avgifter når betaling uteblir. FUNN: Innfordringsrutinene var ikke nedfelt skriftlig da vi startet prosjektet, men administrasjonen har fått rutinene nedfelt skriftlig i løpet av prosjektperioden. I 1999 ble det avskrevet kr ,94 på grunn av foreldelse. Manglende innfordring ble fra administrasjonen begrunnet med liten bemanning. Økonomiavdelingen sto for godkjenning av tapsføringen. Til vanlig skal tapsføring være anvist/godkjent fra den enheten det gjelder. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 13 av 13

14 Ved kontroll/vurdering av innfordring av kommunale tjenester, foretok revisor noen stikkprøver. Det ble tatt ut restanselister vedr. kommunale avgifter, som viste en restanse på kr ,12 pr Stikkprøver fra restanselisten for 2. halvår i 1999 ble tatt ut for å se hvordan innfordringsrutinene virket. Inntrykket var at det har vært liten aktivitet rundt purringen. 1. gangs purring for 2. halvår i 1999 ble foretatt 3 mnd. etter forfall. Pr har Hitra kommune kr ,85 i åpne og historiske poster som vedr. alle kommunale krav. Av dette er kr ,85 utestående fordringer som er eldre enn To kunder står for ca som det er gitt betalingsutsettelse for. VURDERING: Når rutinene ikke er nedfelt blir internkontrollen svak, og det blir vanskelig for andre å steppe inn ved for eksempel sykdom etc. Hitra kommune hadde ikke skrevne beskrivelser for innfordring av hvem som har ansvar for hva og hva som skal gjøres til enhver tid da prosjektet ble startet, men det har de nedfelt skriftlig i løpet av prosjektperioden. I regnskaps og budsjettforskriften pkt. 3.4 tap på kortsiktige fordringer står det bl.a. Det må utarbeides retningslinjer for når fordringer skal kunne avskrives i balanseregnskapet Når kommunen står for innfordringen selv bør de legge til rette for en aktiv innfordring. KONKLUSJON: Det forelå ingen dokumenterte rutiner da vi startet prosjektet, men de har blitt nedfelt skriftlig i løpet av prosjektperioden. Innfordringsrutinene som de hittil har hatt kan virke svake sett i forhold til de gamle utestående fordringene. Innfordring av komm.avgifter ser ut til å fungere bedre enn innfordring på kommunale tjenester. I 1999 avskrev kommunen bort ,94 vedr. komm.avgifter grunnet foreldelse. Kommunen hadde opprinnelig legalpant i kravene. 5.6 Høring Revisjonen hadde i møte med administrasjonen en bred gjennomgang av rapporten. Revisor har vurdert merknadene som kom fra høringsmøtet, og enkelte faktaopplysninger har ført til endringer i rapporten. I høringsmøtet gikk administrasjonen tilbake på noen faktaopplysninger som de har bekreftet skriftlig tidligere, og revisor har endret rapporten til de nye opplysningene. Problemstilling 2 Administrasjonen bemerket at vedr. Nordh.- og Dolmøy vassv.membran er membran en kostbar slitedel som må skiftes med jevne mellomrom, og avsetningen er til dette formålet. Revisor vil bemerke: Avsetningen til membran-fondene skyldes avsetning av overskudd innen kap vassforsyning og veiledende retningslinjer innen selvkostfond er klar på at de må brukes innen 5 år, og derfor fastholder vi vår vurdering. Problemstilling 5 Administrasjonen var uenig i revisors framstilling av at det hadde vært liten aktivitet rundt purringen for 2. halvår i 1999 vedr. kommunale avgifter. Revisor fastholder den uttalelsen Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 14 av 14

15 med begrunnelse i at det å sende en 1. gangs purring 3 måneder etter at fakturaen er utsendt må kunne kalles liten aktivitet. 6. REVISORS KONKLUSJONER Ved beregning av kommunale avgifter tar kommunen i sine beregninger ikke med alle de indirekte kostnadene som retningslinjene viser til. Kommunen priser derfor sine kommunale avgifter til lavere enn selvkost. Likevel priser kommunen de kommunale avgiftene innenfor lover og forskrifter på området. Konsekvensen av å prise de kommunale avgifter til lavere enn selvkost, et at kommunen på annen måte må finansiere en del av kostnaden ved tjenesten. Dette vil igjen gå ut over andre tjenester som kommunen er forpliktet til å yte. Kommunen kan få redusert skjønnstilskudd fra fylkesmannen. Hitra kommune har til sammen kr ,36 på bundne driftsfond innen renovasjon, vann og avløp. Regelverket sier at et eventuelt overskudd ett år skal avsettes til selvkostfond, og dette må være utlignet innen 5 år. I økonomiplanen for forutsettes det ikke bruk av fond. Dersom utligning ikke er skjedd innen 5 år skal de avsatte midlene, inkl. renter, tilfalle abonnentene. Det tyder på at det kan være mangelfulle rutiner i forbindelse med registrering og oppdatering av kommunale avgifter. Det er en risiko for at kommunen ikke mottar de inntektene de skal ha ved at de har mangelfulle rutiner for å få fanget opp alle som benytter seg av det kommunale tilbudet. Det ble avdekket manglende avstemmingsrutiner av kundereskontro mot hovedbok i tillegg til at kreditnotaene manglet anvisning. Regnskapsavstemminger bør bli utført løpende slik at uoverensstemmelser kan følges opp og avklares fortløpende. Når kommunen står for innfordringen selv bør de legge til rette for en aktiv innfordring. Kommunen har pr over kr i utestående fordringer som vedr. alle kommunale krav som er eldre enn Innfordringsrutinene som de hittil har hatt kan virke svake sett i forhold til de gamle utestående fordringene, men innfordring av komm.avgifter ser ut til å fungere bedre enn innfordring av komm. tjenester. Kommunen foretok avskriving av kr ,94 vedr. kommunale avgifter grunnet foreldelse. Kommunen hadde opprinnelig legalpant i kravene. Kommunen har i løpet av prosjektperioden nedfelt en ansvarsfordeling av kommunale tjenester i tillegg til en revidert rutinebeskrivelse innen innfordring. 7. REVISORS ANBEFALINGER Med bakgrunn i de svakheter som er påpekt kan en komme med følgende anbefalinger: Alle kostnader som er knyttet til flere aktiviteter/produkter, dvs indirekte kostnader, bør fordeles på de aktuelle kapitler/formål innen VAR-området. Slike kostnader kan og bør kommunen fordele regnskapsmessig som interne overføringer for å kunne dokumentere et korrekt avgiftsgrunnlag. Hitra kommune bør derfor foreta en gjennomgang av adm.utgiftene til økonomi- og driftsavdelingen for å anslå om denne dekker alle de nødvendige indirekte kostnader knyttet til tilleggsfunksjonene eller støttefunksjonene. På denne måten blir grunnlaget for beregningen på vann, kloakk og feiing tilnærmet selvkost. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 15 av 15

16 For at kommunen skal holde seg innenfor lov og regelverk når det gjelder avsetning/bruk av selvkostfond, må kommunen foreta en utligning av driftsfond renovasjon, vann og avløp innen økonomiplan-perioden Hitra kommune bør legge til rette for en mer aktiv innfordring, spesielt innen tjenester. Rutinene rundt registrering og oppdatering av kommunale avgifter må gjennomgås med tanke på at alle som benytter seg av kommunale tjenester blir registrert og fakturert i kommunens regnskap. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 16 av 16

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/PROBLEMSTILLINGER...4 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS FUNN OG VURDERINGER...8

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/PROBLEMSTILLINGER...4 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS FUNN OG VURDERINGER...8 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2. INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Orkdal kommune År 2001

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Orkdal kommune År 2001 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Orkdal kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1 SAMMENDRAG... 3 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET...3 1.2 REVISORS VURDERINGER

Detaljer

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune 2004-2005 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Innsyn IT- Veiledning revisjon Regnskapsrevisjon Misligheter og

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Meldal kommune År 2002

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Meldal kommune År 2002 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Meldal kommune År 2002 Innholdsfortegnelse side 1 SAMMENDRAG... 3 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET...3 1.2 REVISORS VURDERINGER

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Frøya kommune År 2002

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Frøya kommune År 2002 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Frøya kommune År 2002 Innholdsfortegnelse side 1 SAMMENDRAG... 3 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET...3 1.2 REVISORS KONKLUSJONER...3

Detaljer

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for Grunnlag for fastsetting av gebyrer for Vann Avløp Renovasjon Slam Feiing Økonomiplanperioden 2013-2016 Loppa kommune Behandlet i kommunestyret den 25.10.2012 Arne Dag Isaksen Driftssjef Monika Olsen Økonomisjef/ass.rådmann

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!!

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!! SELVKOST SELVKOST Et viktig område i kommune!!! Økt fokus på dette fremover. Spes når kommuner har 100% dekningsgrad Kommunens beregninger må kunne dokumenteres Lag egen dokumentasjon (hefte) på selvkostberegningene

Detaljer

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET LØRENSKOG KOMMUNE September 2005 Utført av Nina Neset INNHOLD 1 BAKGRUNN... 3 2 FORMÅL MED GJENNOMGANGEN... 3 3 KRITERIER FOR GJENNOMGANGEN...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT SAK 14/2013 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT INNSTILLING: Styret i ØRAS tar rapporten "Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost ØRAS" fra Øvre Romerike Revisjonsdistrikt til orientering

Detaljer

Gebyrregulativ Teknisk Drift

Gebyrregulativ Teknisk Drift 1 Gebyrregulativ Teknisk Drift Vann, avløp og septik 2015 Generelle bestemmelser side 2 Tilknytning side 4 Kommunalt vann og avløp side 5 Private avløpsanlegg side 6 Melhus er en mangfoldig kommune der

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Loppa kommune Selvkostområder November 2006 Forord Bakgrunn for dette prosjektet er at kommunestyret i Loppa den 16. desember 2005 i sak 054/05 vedtok at en undersøkelse

Detaljer

Beregning av selvkost for VA-tjenestene

Beregning av selvkost for VA-tjenestene Beregning av selvkost for VA-tjenestene Reviderte retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester og konsekvensene for VA Ved May Rostad, e-plan AS Driftsassistansen i Møre og

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 HAMMERFEST KOMMUNE. Fakturering, innfordring og restanseutvikling

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 HAMMERFEST KOMMUNE. Fakturering, innfordring og restanseutvikling RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 HAMMERFEST KOMMUNE Fakturering, innfordring og restanseutvikling FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Orkanger, Inge Storås revisjonssjef ORKDAL KOMMUNE - KRAFTFOND

Innholdsfortegnelse. Orkanger, Inge Storås revisjonssjef ORKDAL KOMMUNE - KRAFTFOND Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG...2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET... 2 1.2 OMFANG OG BEGRENSNINGER... 2 1.3 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.4 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2 INNLEDNING...3 2.1

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020 Økonomiplan 2017-2020 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Protokoll i sak 854/2016. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 854/2016. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 854/2016 for Boligtvistnemnda 11.11.2016 Saken gjelder: Reklamasjon på manglende tilbakeslagsventil og trykktank samt innbetaling av tilknytningsavgifter for kommunalt vann og avløp. -----------------------------------------------------------------

Detaljer

Klæbu kommune Rådmannen

Klæbu kommune Rådmannen Klæbu kommune Rådmannen KonSek Midt-Norge IKS v/eva Bekkavik Pb 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 14/16-36-033 OBE/RÅD 12.09.2014 Tilbakemelding på Klæbu kommune

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021 Økonomiplan 2018-2021 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Sørfold kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Sørfold kommunes plan for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE Selvkostområder November 2006 Forord Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret i Måsøy den 04.11.2005

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019 Økonomiplan 2016-2019 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 1 7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 7.1. Innledning Ethvert korrekt kommunalt krav, det være seg faktura, termin på utlån eller andre krav skal betales til rett tid. Enkelte ganger oppstår imidlertid situasjoner

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Vår saksbehandler Roger Bratland Kirsti Hoff Dato 20.11.12 Unntatt offentlighet.: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato Formannskap 29.11. Kommunestyre

Detaljer

Gebyrregulativ Teknisk Drift

Gebyrregulativ Teknisk Drift MELHUS KOMMUNE Gebyrregulativ Teknisk Drift Vann, avløp og septik 2017 Generelle bestemmelser side 2 Tilknytning side 4 Kommunalt vann og avløp side 5 Private avløpsanlegg side 6 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

NKRFs REVISJONSKOMITÉ. Til NKRFs medlemmer Oslo, den

NKRFs REVISJONSKOMITÉ. Til NKRFs medlemmer Oslo, den NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 19.1.2016 INFORMASJONSSKRIV 1/2016 REVISORS OPPGAVER VED REVISJON AV SELVKOSTOMRÅDER I ÅRSREGNSKAPET 0. Innledning Revisjonskomiteens informasjonsskriv

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Hamarøy kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Hamarøy kommunes plan for

Detaljer

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015.

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015. Nord-Odal kommune Arkiv: FE - 231, TI - &00 ArkivsakID: 15/2298-1 Saksbehandler: Ellisiv Hovig Dato: 18.10.2015 Saksframlegg Priser og gebyrer - kommunale tjenester 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Klæbu kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Klæbu kommune Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Klæbu kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4

Detaljer

Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth. Gebyrer og betalingssatser 2018

Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth. Gebyrer og betalingssatser 2018 Arkivsaksnr.: 17/2290 Lnr.: 20504/17 Ark.: Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Gebyrer og betalingssatser 2018 Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens 33-1 Matrikkelloven 30 og 32. Lov om eierseksjoner

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 03.09. 2003 i sak K-047-03, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vannog

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Den økonomiske internkontroll Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2011/5130 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Tjøme kommune. Forvaltningsrevisjon. Kommunens styring og kontroll innen rutiner for inntekter på VAR-området

Tjøme kommune. Forvaltningsrevisjon. Kommunens styring og kontroll innen rutiner for inntekter på VAR-området Tjøme kommune Forvaltningsrevisjon Kommunens styring og kontroll innen rutiner for inntekter på VAR-området November 2009 Kontrollutvalget i Tjøme kommune Rapport: Styring og kontroll innen rutiner for

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av kommunestyre den 16. desember 2003 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER FAUSKE KOMMUNE Vedtatt av Fauske kommunestyre 19.06.14 med hjemmel i Lov

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 1 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 2 Innhold I Generell bestemmelser... 3 1 Forskriftens formål... 3 2 Forskriftens virkeområde... 3 3 Definisjoner... 3 II Vann- og avløpsgebyrer...

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8817-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kommunale eiendomsavgifter 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MÅLSELV KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 20.12. 2001, med endringer vedtatt i kommunestyret den 21.06.07 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER...

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER... Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET FOR PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2. INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN... 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer Rælingen kommune Forskrift om vannog avløpsgebyrer Vedtatt av kommunestyret den 15.02.2017 i sak 17/16 Innholdsfortegnelse I. Generelle bestemmelser... 2 1 Forskriftens formål... 2 2 Forskriftens virkeområde...

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN

ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN Tema ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN Økonomiske premisser innen VA-sektoren 1 Formål Levere tjenester Medfører kostnader Krever inntekter Ikke noe krav til inntjening overskudd Tillat med overskudd

Detaljer

Tillegg til budsjettdokument i hht formannskapets vedtak i sak 64/2014 punkt c som lyder:

Tillegg til budsjettdokument i hht formannskapets vedtak i sak 64/2014 punkt c som lyder: Tillegg til budsjettdokument i hht formannskapets vedtak i sak 64/2014 punkt c som lyder: a) Sidene 41, 44-52 vedr. VA i budsjettdokumentet for 2015 tas ut, og erstattes med nye ved saksutsendelse til

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost innen VAR-området NORD. Kåfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost innen VAR-området NORD. Kåfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Kåfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Kåfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2007 vedtatt å få utført forvaltningsrevisjon

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 Dato: 03.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 8/14 Åfjord - Komite for kommuneutvikling 19.11.2014 Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Helge Humstad 1630 KOMMUNALE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frode Haugskott Arkiv: M20 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/332-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frode Haugskott Arkiv: M20 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/332-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Haugskott Arkiv: M20 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/332-3 Evaluering av ny vann- og avløpsforskrift og betalingsregulativet Rådmannens innstilling Kommunestyret tar rådmannens

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 8. april 2003 i medhold av lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og Miljøverndepartementets

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER M.V. VEDTATT AV ØSTRE TOTEN KOMMUNESTYRE DEN XX.XX.

ØSTRE TOTEN KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER M.V. VEDTATT AV ØSTRE TOTEN KOMMUNESTYRE DEN XX.XX. ØSTRE TOTEN KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER M.V. VEDTATT AV ØSTRE TOTEN KOMMUNESTYRE DEN XX.XX.XXXX INNHOLD Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette

Detaljer

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser).

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser). RØROS KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RØROS KOMMUNE Vedtatt av Røros kommunestyre den 7. Mai 2003 i medhold av lov om kommunale vann- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS

Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS Kommunestrukturreform og andre organisatoriske omstillinger i vannbransjen Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS Innhold Organisatoriske

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 005/12 Orientering fra administrasjonen

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 005/12 Orientering fra administrasjonen NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 13. mars 2012 TID: Kl 10.00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

TØMMING AV SLAMAVSKILLERE M.M. GJELDENDE FRA 01.01.2014

TØMMING AV SLAMAVSKILLERE M.M. GJELDENDE FRA 01.01.2014 1 Vedlegg nr. I:\avd for kommunaltekniske tjenester\var-gebyrer\slamforskrift og gebyrregulativ 2014.doc Dato: 00.00.13 FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIV FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE M.M. GJELDENDE FRA 01.01.2014

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 93/ Kommunestyret 85/ Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp for 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 93/ Kommunestyret 85/ Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp for 2016 Leka kommune Stab/støtte Arkiv: 100 Arkivsaksnr: /219-19 Saksbehandler: Kirsti Hoff Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 93/15 10.11. Kommunestyret 85/15 10.12. Kommunale avgifter feiing,

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 kap. 16,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. februar 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 7. mars 2017 15.02.2017 nr. 197 Forskrift om

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE 2006 UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET...

Detaljer

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1.1 Innledning EnviDan Momentum AS (heretter kalt Momentum) har på oppdrag fra Kristiansund og Nordmøre Havn IKS utarbeidet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Steigen kommune 2007 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Steigen kommunes plan for

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Orkanger, 25. februar 1999. Inge Storås revisjonssjef SNILLFJORD KOMMUNE - NÆRINGSFOND 1 SAMMENDRAG...2 2 INNLEDNING...

Innholdsfortegnelse. Orkanger, 25. februar 1999. Inge Storås revisjonssjef SNILLFJORD KOMMUNE - NÆRINGSFOND 1 SAMMENDRAG...2 2 INNLEDNING... Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG...2 2 INNLEDNING...3 3 MÅLSETTING...4 4 FAKTADEL...5 4.1 DEFINISJON... 5 4.2 FORMÅLET MED NÆRINGSFONDET... 5 4.3 ORGANISERING I KOMMUNEN... 5 4.4 REGIONALT NÆRINGSFOND...

Detaljer

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2015/2209-1 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2008/8738-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F 2 20.04.2010 Lunner SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/10 Sak 6/10 Årsmelding og regnskap 2009

Detaljer

DYRØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Dyrøy kommune Side 1

DYRØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Dyrøy kommune Side 1 DYRØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Dyrøy kommune Side 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER - DYRØY KOMMUNE Vedtatt av Dyrøy kommunestyre

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune 02.12.13 2 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HARSTAD KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2013 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1634-14 Arkivnr.: 212 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNES UTTALELSE

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2014/738-2 Arkiv: 231 SAKSFRAMLEGG Dato: 17.11.2014 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 27.11.2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 2 3. PROBLEMSTILLING 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 3 6. REVISORS KONKLUSJONER 6 7. REVISORS ANBEFALINGER 7

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 2 3. PROBLEMSTILLING 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 3 6. REVISORS KONKLUSJONER 6 7. REVISORS ANBEFALINGER 7 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 FORMÅL MED PROSJEKTET 2 1.2 KONKLUSJON 2 2. INNLEDNING 2 2.1 HJEMMEL OG FORMÅL 2 2.2 AVGRENSNINGER AV PROSJEKTET 2 2.3 HØRING 2 3. PROBLEMSTILLING 3 3.1 PROBLEMSTILLING

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Karlsøy kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Karlsøy kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet FORVALTNINGSREVISJON Selvkost VAR Karlsøy kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 Forord Kontrollutvalget i Karlsøy kommune v/k-sekretariatet bestilte den 9.9.2009 ved sak 19/09 forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av Gamvik kommunestyre XXXXXXX 2006 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 av 31.mai 1974, sist endret 11. juni 1993, og forskrift

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 02.12. 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 06.03.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs

Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs LOPPA KOMMUNE Driftsavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 25.9.2ts 2151698-1 Olav Henning Trondal olav.h.trondal @loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs Formannskap Kommunestyre Møtedato 17.tt.2t5

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I LØRENSKOG KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I LØRENSKOG KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 14.12 2011 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om begrensning av forurensning av

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Vår saksbehandler Flaviu Borlea Saksgang: Utvalg Dato Referanse Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.11.13 Sak nr. Tittel: 91/13 Kommunale avgifter feiing, renovasjon

Detaljer

SELVKOSTREGNSKAPET. Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter

SELVKOSTREGNSKAPET. Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter SELVKOSTREGNSKAPET Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter Egne erfaringer Bakgrunn Revisor i 6 år Økonomikonsulent/økonomisjef 6 år Selvkostregnskap i Narvik VAR Etterkalkulasjon

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR HOLMESTRAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR HOLMESTRAND KOMMUNE Holmestrand kommune Kommunaltekniske tjenester FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR HOLMESTRAND KOMMUNE I. GENERELLE BESTEMMELSER Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. februar 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 7. mars 2017 28.11.2016 nr. 1933 Forskrift om

Detaljer

Vedtekter kloakkslam

Vedtekter kloakkslam Vedtekter kloakkslam i Arendal kommune Froland kommune Grimstad kommune Forskrifter (vedtekter) for utkobling og tømming av slamavskillere (septiktanker) privet og tette tanker, samt slamavgift. Vedtatt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Beiarn kommune 2007 Forord Kontrollutvalget i Beiarn kommune vedtok i møte den 14/02-2006 i sak 02/06 at Salten

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE - 1 - FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE vedtatt av Trøgstad kommunestyre den 17.03.2009 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

Økonomireglement for Folldal kommune ØKONOMI- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE

Økonomireglement for Folldal kommune ØKONOMI- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE ØKONOMI- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE Vedtatt K-sak 50/14, 11.12.2014 side1 av 10 KAP. 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER 3 1 Formål 3 2 Hjemmel 3 KAP. 2: KOMMUNENS PLAN- OG RAPPORTERINGSSYSTEM 3 3 Økonomiplan 3

Detaljer

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV De 9 kommunene Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik samarbeider om tilsyn og oppfølging av små

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap Behandlet og vedtatt i styremøte av 30.08.2006 Vedtatt i representantskapet av 30.08.2006 I. GENERELLE BESTEMMELSER GIVAS

Detaljer

Gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing

Gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing Gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing 2016 Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 16.12.2015 sak 142/15 Innhold Rammer for gebyrberegning... 3 Vann, avløp og septik... 3 Engangsgebyr

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 4. oktober 2017 kl. 15.00 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.05.2017 nr. 1576 Forskrift

Detaljer

Rendalen kommune Økonomiavdelingen

Rendalen kommune Økonomiavdelingen Rendalen kommune Økonomiavdelingen Alle i Rendalen kommune Årsoppgjør 2017 Årsavslutningen nærmer seg og det vises til rutiner og frister som har vært fulgt ved de siste regnskapsavslutningene. Det stilles

Detaljer

FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012

FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012 FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser Side

Detaljer