1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 2 3. PROBLEMSTILLING 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 3 6. REVISORS KONKLUSJONER 6 7. REVISORS ANBEFALINGER 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 2 3. PROBLEMSTILLING 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 3 6. REVISORS KONKLUSJONER 6 7. REVISORS ANBEFALINGER 7"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG FORMÅL MED PROSJEKTET KONKLUSJON 2 2. INNLEDNING HJEMMEL OG FORMÅL AVGRENSNINGER AV PROSJEKTET HØRING 2 3. PROBLEMSTILLING PROBLEMSTILLING 1. SKAFFE OVERSIKT OVER KONTI PROBLEMSTILLING 2. HVEM HAR OVERSIKT OVER KONTI PROBLEMSTILLING 3. HVEM DISPONERER KONTOENE/ KONTANTKASSENE PROBLEMSTILLING 4. OVERENSSTEMMELSE MELLOM BANK/KASSE KOMMUNE/SKOLE PROBLEMSTILLING 5. HVEM HAR ANSVAR FOR TILSYN MED MIDLENE 3 4. FAKTADEL LOV OG REGELVERK PÅ OMRÅDET KILDER VIRKSOMHETENS OPPGAVER, MÅLSETTINGER 3 5. REVISORS VURDERING METODE REVISORS BESKRIVELSE AV FORETRUKKET PRAKSIS/REVISJONSKRITERIER KONTI SOM SKAL INN I KOMMUNEREGNSKAPET ELEVBEDRIFTER SKAL INN I KOMMUNEREGNSKAPET KONTANTKASSER KONTI SOM BØR HOLDES UTENFOR KOMMUNEREGNSKAPET REVISORS FUNN OG VURDERINGER 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 6 7. REVISORS ANBEFALINGER 7 VEDLEGG Orkanger, 20. september 2000 Inge Storås Revisjonssjef Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 1 av 7

2 1. SAMMENDRAG 1.1 Formål med prosjektet Formål med prosjektet er å påse at midler utenom kommuneregnskapet blir forvaltet på en betryggende måte. I prosjektet er det en kartlegging av midler i skolene og barnehagene i kommunen med fokus på fullmakter, fullstendighet og gyldighet. Ansvarsforhold knyttet til slike midler er vurdert i hht. uttalelse fra Kommunal- og regionaldepartementet. 1.2 Konklusjon Vi har etter vår vurdering kommet frem til at Orkdal kommune har liten oversikt over midlene som er i omløp ved enhetene i kommunen. Vi har funnet at det mangler rutiner for opprettelse og bruk av konti som ligger under de kommunale enhetene. Det var dårlig oversikt over midlene da undersøkelsen ble satt i gang, og ingen har tatt ansvar for de totale midlene. Vi fant totalt til dels store midler som burde vært inntatt i kommunens regnskap. For fremtiden bør det ved klassesparing opprettes konti på hver enkelt elev med foresatte og elev selv som disponent, slik at disse konti holdes utenfor kommuneregnskapet. Antall konti som skal inn i kommuneregnskapet bør reduseres til et minimum, midler som skal inn i kommuneregnskapet trenger ikke egne konti i bank. Når det gjelder kontantkasser har det ikke vært igangsatt tiltak for å kontrollere opplysningene vi har fått, men ser ikke bort fra at det i fremtiden kan bli aktuelt med en kontroll 2. INNLEDNING Bakgrunn for prosjektet var å kartlegge kommunenes ansvar for midler som ligger under enhetene i de sju kommunene Orkdal, Meldal, Agdenes, Hemne, Snillfjord, Hitra og Frøya. Omfanget av midlene, formål, disponering av eventuelle overskudd og i hvilken grad kommunene har oversikt på området. Vi ville også kartlegge i hvilken grad skolene selv hadde oversikt/fullmakter over midlene og i hvilken grad rektor var bevisst sitt ansvar. 2.1 Hjemmel og formål Revisjonen skal i følge kommuneloven 60 pkt. 7 og forskrift om revisjon 5 og 8 utføre forvaltningsrevisjon. Dette innebærer tilsyn med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. 2.2 Avgrensninger av prosjektet Det er kun skoler og barnehager som er tatt med i undersøkelsen, selv om vi er klar over at det finnes både kontantkasser og sparekonti/fond i andre kommunale enheter. 2.3 Høring Foreløpig rapport er sendt til høring til rådmannen 07. juli Høringsuttalelse forelå i brev av I brev fra rådmannen fremkommer ingen vesentlige merknader til rapporten. Det er fra revisjonens side viktig å presisere at kommunen sammen med de berørte enhetene gjennomfører en prosess hvor en drøfter hvordan slike midler skal håndteres i kommunen. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 2 av 7

3 3. PROBLEMSTILLING 3.1 Problemstilling 1. Skaffe oversikt over konti 3.2 Problemstilling 2. Hvem har oversikt over konti 3.3 Problemstilling 3. Hvem disponerer kontoene/ kontantkassene 3.4 Problemstilling 4. Overensstemmelse mellom bank/kasse kommune/skole 3.5 Problemstilling 5. Hvem har ansvar for tilsyn med midlene 4. FAKTADEL 4.1 Lov og regelverk på området Kommuneloven Forskrifter for Kommunal og Fylkeskommunale budsjetter og regnskaper 7.2 og 7.5 Forskrifter om revisjon og kontrollutvalg av 13.jan 1993 Brev fra Kommunal- og Arbeidsdepartementet av Håndbok for Kommunal og fylkeskommunal revisjon, hefte 9, Prinsipper for god intern kontroll. 4.2 Kilder Saldoforespørsel Vår Bank- og forsikring Postbanken Sparebank1 Midt-Norge Orkdal Sparebank Postbanken Fokus Forretningsbank Orkla S-lag Orkdal kommune v/rådmannen Intervju/samtaler med rektorer og andre ansatte/ansvarlige i barnehager/skoler. 4.3 Virksomhetens oppgaver, målsettinger De fleste konti er avsett for et spesielt formål, eller overskuddet er bestemt til et formål, for eksempel innkjøp av melk, frukt/mat, leker, utstyr og andre sosiale aktiviteter. Sparekonti i skoleklasser skal i hovedsak gå til klasseturer og ekskursjoner i regi av skolen eller på eget initiativ. En del sparing er opprettet for å lære barna å spare og forvalte penger, og en del elevbedrifter er opprettet etter innspill fra Utdanningsdepartementet, prosjektarbeid, jfr. mønsterplanen REVISORS VURDERING 5.1 Metode Det ble sendt ut brev til banker og forsikringsselskaper /butikker med antatt spareordning. Tilsvarende ble sendt rådmannen i hver kommune med oppfordring om å finne alle Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 3 av 7

4 konti og kontantkassen som skolene og barnehagene i hver kommune hadde. Også kontantkasser var av interesse da man var interessert i å finne hvor store midler som totalt var ved hver enhet. Det ble siden foretatt intervju med grunnlag i de opplysningene som kom inn. Rektorer, kommunekasse, og barnehageansatte ble kontaktet for å få klarlagt enkeltopplysninger. Deretter ble opplysningene lagt inn i regneark, og opplysningene fra bank og kommunekasse/skole ble kontrollert opp mot hverandre. Det ble raskt klart at opplysningene viste avvik, og av den grunn må differansene ses på grunnlag av opplysningene i hvert regneark. Det kan være at noen konti kun er opplyst fra skole/barnehage, eller kun fra bank. Det kan også være kontantkasser som bare skole/barnehage har oversikt over. 5.2 Revisors beskrivelse av foretrukket praksis/revisjonskriterier Etter vurdering har vi kommet frem til at kommunekassen skal ha oversikt over midlene skolene og barnehagene til enhver tid disponerer. Den enkelte skolen og barnehagen er en del av kommunens rettssubjekt. Forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter, gitt i medhold av kommunelovens 46 nr.4, pålegger kommunene bruttoføring. Det vises i denne forbindelse til revisjons forskriftens 7 nr. 5. Det medfører at alle inntekter og utgifter som tilkommer kommunen skal regnskapsføres, tilsvarende for alle utgifter. Dersom kontohaver er kommunen må alle inntekter og utgifter føres i kommunens regnskaper selv om kontoen er for et særskilt avsett formål. Som del av kommunens regnskaper vil inn- og utbetalinger være underlagt revisjonens kontroll. Vi har avdekket at konti i flere tilfeller har stått uberørt i flere år, dette har i de fleste tilfeller vært forårsaket av at konti har vært opprettet med disponenter knyttet til enkeltperson. Problemene har imidlertid oppstått den dagen disponenter har sluttet i sitt arbeid, eller en klasse har tømt en konto for penger uten å få godskrevet rentene og hvor konti ikke har blitt avsluttet. Opplysninger om disse konti har vært vanskelig å få for andre ansatte i institusjonene da disponenten ikke har vært tilgjengelig. Vi anbefaler av den grunn at alle konti opprettes med nøytral person som disponent. Dersom kontohaver er andre enn kommunen hjemler forskriftene ikke adgang til å pålegge føring som del av kommunens regnskaper Konti som skal inn i kommuneregnskapet Vi har funnet at alle midler som tilfører enhetene, verdier i form av sparing til turer, ekskursjoner, leker og annet skal inn i kommuneregnskapet. Dette medfører at foreldreforeninger og samarbeidsutvalg blir underlagt revisjonens kontroll. Melkepenger, matpenger, egenandeler fra elevene og turpenger som skal kreves inn skal faktureres av kommunekassen. Eksterne gavemidler, midler til innkjøp av utstyr og inntekter fra elevkvelder, diskotek, skoleavis og andre div. arrangement betales inn til kommunekassen. Disse midlene kan avsettes til fond til det bestemte formålet i kommuneregnskapet. Det bør utarbeides retningslinjer som fastsettes om midlene skal avsettes til fond til det aktuelle formålet. Et eventuelt overskudd av melkepenger, matpenger kan om ønskelig øremerkes i fond for særskilt tiltak ved enhetene. Innbetalinger for telefon, kopiering og erstatninger fra elever registreres i kassakladd, og oversendes kommunekassen for registrering evnt. etter vedtatte rutiner. For ettertiden gjør vi oppmerksom på at midler som skal inn i kommuneregnskapet ikke nødvendigvis må ha egne konti i bank, men kan registreres direkte ved kommunekassen. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 4 av 7

5 5.2.2 Elevbedrifter skal inn i kommuneregnskapet Elevbedrifter skal inngå i kommuneregnskapet. Dette er uavhengig av om elevbedriften er registrert i Brønnøysund registrene som egne enheter eller inngår sammen med kommunen Kontantkasser Kontantkasser skal begrenses, og unngås så langt det er mulig. Ved innsamling av penger til blomster, gaver etc, engangstiltak er kontantkasser akseptabelt. Kontantkasser skal unngås pga. mulighet for innbrudd, brann og mislighet generelt Konti som bør holdes utenfor kommuneregnskapet Vi har funnet at personal konti og klassesparing holdes utenfor kommuneregnskapet, men at det her bør utarbeides felles rutiner for alle skolene og barnehagene i kommune for oppretting av konti og navnebruk, hvor kommunens navn holdes utenfor. Når det gjelder klassesparing anbefaler vi at det opprettes konti på hver enkelt elev med foreldrene som disponent sammen med eleven selv. Det kan fortsatt være organisert sparing i forbindelse med skole hvor lærer/klasseforstander samler inn pengene og setter inn på hver elev sin konto. Man slipper på denne måten problemer som kan oppstå i forbindelse med at enkelte elever ikke betaler sin del av sparingen. Denne ordningen praktiseres allerede på enkelte skoler i noen kommuner, og det fungerer utmerket. Vi anbefaler denne ordningen på det sterkeste. 5.3 Revisors funn og vurderinger I Orkdal kommune har vi nå fått inn såpass med opplysninger at vi mener det gir et godt bilde av situasjonen rundt om på skolene og barnehagene. Men mangelfulle opplysninger fra kommunens side har gjort at saken har tatt lenger tid enn forventet. Hoston barnehage Har vi funnet at de har en kontantkasse hvor foreldrene betaler kr.35,- hver måned. I tillegg finnes det en bankkonti som er registrert på barnehagen som tilhører foreldrene, og hvor foreldre er disponenter. Med tanke på kontantkassen ser vi ingen grunn til at rutinene bør endres i denne barnehagen siden denne barnehagen blir nedlagt fra høsten. Orkanger barnehage har en konti registrert på seg under foreldreutvalget som disp. av styrer og foreldreutvalget. Har ingen opplysninger som tyder på at det finnes kontantkasse i barnehagen. Familiebarnehagen Vi har ingen andre opplysninger om denne barnehagen annet enn at det vises til sluttregnskap for Vormstad barnehage Vi har ingen andre opplysninger om denne barnehagen annet enn at det fra kommunens side vises til sluttregnskapet for Askeladden barnehage Har en konti i bank som disponeres av en person, og en konto i Postbanken hvor det ikke er opplyst noen disponent. Det er ikke klarlagt hvorvidt denne konti er gammel, og mener dette bør klarlegges og konti eventuelt avsluttes. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 5 av 7

6 For øvrig viser vi til brev av fra Økonomiavd. ved Orkdal kommune hvor det står skrevet at Askeladden barnehage, Åpen barnehage og Evjen barnehage har gitt muntlig informasjon til Økonomiavd. ved Orkdal Kommune om at de ikke har noen konti. Vi har likevel funnet konti registrert på Askeladden barnehage. Evjen skole her har vi funnet en del klassesparing, de fleste konti befinner seg i Orkdal Sparebank men vi ser også at andre bankforbindelser er brukt. Vi har også fått opplysninger om en konti i Postbanken hvor det ikke er opplyst noen disponent. Gjølme skole har flere konti som står spesifisert formål/navn, eller under skolen. Vi har også funnet to konti uten disponent. Vi stiller spørsmålstegn ved klassesparing hvor eneste navn på konto er kl.6 og disponent. Det bør være med årstall slik at konto eventuelt ved en senere anledning kan spores til den klassen som pengene tilhørte. Grøtte skole har en betydelig andel av klassesparing. Vi har ikke fått mange saldoer fra skolen når det gjelder klassesparing og kan av den grunn ikke si at rektor har kontroll over midlene som rektor har ansvar for som ansatt under kommunen. Når det gjelder skolemelk ser vi at skolen har to konti opprettet for det formål, siden det er både barne og ungdomsskole må vi gå ut fra at det er av den grunn. Personalet har en egen konto, og alt avhengig av formålet med kontoen må denne anses som privat. Orkanger barneskole Fra denne skolen har vi fått kun en konti oppgitt, og gjør oppmerksom på at vi fikk hele 16 konti oppgitt fra bank, registrert på Orkanger barneskole. Det ble også funnet er klassefond, vi går ut fra at dette gjelder vanlig klassesparing og velger av den grunn å behandle dette på linje med klassesparing. Orkanger ungdomsskole har heller ikke oppgitt klassesparing til kommunen. Vi har heller ikke funnet så mange klassesparingskonti ved skolen, men det er godt mulig det likevell er klassesparing registrert under personnavn. Og gjør oppmerksom på at konti bør avsluttes ved klassenes avgang. Årlivoll skole Har en del gamle konti i Postbanken og Orkdal Sparebank som bør avsluttes. Det ligger også en del konti som skolekretsens kulturfond og Gavekonti under skolens navn. Ved oppretting av konti for klassesparing bør årstall for klassen også være med, ikke bare klassetrinn. Det samme gjelder klassesparing for kl.10 med lærer somdisponent, hvor årstall ikke er oppgitt. Dersom disse kontiene ikke har noe med skolen å gjøre bør disse konti skilles fra skolenavnet. Vi ser også at det er en kontantkasse ved skolen som har inneholder en betydelig sum penger, dersom en kontantkasse er å foretrekke, i tillegg til en bankkonti. Bør det likevell være en øvre grense for hvor mange penger som skal være i kassen. 6. REVISORS KONKLUSJONER Vi har etter vår vurdering kommet frem til at Orkdal kommune har liten oversikt over midlene som er i omløp ved enhetene i kommunen. Vi har funnet at det mangler rutiner for opprettelse og bruk av konti som ligger under de kommunale enhetene. Det var dårlig Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 6 av 7

7 oversikt over midlene da undersøkelsen ble satt i gang, og ingen har tatt ansvar for de totale midlene. Vi fant totalt til dels store midler som burde vært inntatt i kommunens regnskap. For fremtiden bør det ved klassesparing opprettes konti på hver enkelt elev med foresatte og elev selv som disponent, slik at disse konti holdes utenfor kommuneregnskapet. Antall konti som skal inn i kommuneregnskapet bør reduseres til et minimum, midler som skal inn i kommuneregnskapet trenger ikke egne konti i bank. Når det gjelder kontantkasser har det ikke vært igangsatt tiltak for å kontrollere opplysningene vi har fått, men ser ikke bort fra at det i fremtiden kan bli aktuelt med en kontroll. 7. REVISORS ANBEFALINGER Melkepenger, mat/fruktpenger, turpenger, fond, elevbedrifter, gavemidler bør inn i kommuneregnskapet. Klassesparing bør holdes utenfor kommuneregnskapet ved at det opprettes en konto pr. elev. For andre konti utenfor kommuneregnskapet bør det føres egne regnskap. Elevbedrifter bør inkluderes i kommuneregnskapet Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 7 av 7

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS LØRENSKOG KOMMUNE RÆLINGEN KOMMUNE SKEDSMO KOMMUNE Februar 2008 INNHOLD SAMMENDRAG,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Bruk av konsulenttjenester

Bruk av konsulenttjenester Skien kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 020 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag......iii 1 Innledning......1 1.1 Bakgrunn......1 1.2 Problemstillinger......1 1.3 Avgrensing....1 2 Metode og

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk

Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk Oslo kommune Rapport 22/2006 Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk 2006 integritet og verdiskaping Rapport 22/2006 Publikasjoner fra i Oslo 1/2005 Regelverk produksjon og forvaltning

Detaljer

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Internrevisjonsrapport nr 1/06 25.08.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Formål... 5 2.3 Omfang, avgrensing...

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING Forvaltningsrevisjon Gjennomført mai september 2001 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften revisor Bærum kommunerevisjon, Pb. 62, 1300 Sandvika

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Sosiallån. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon

F R. Forvaltningsrevisjon. Sosiallån. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Sosiallån Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Lis-Ann Ødelien revisor Bærum

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Frogn kommune 21. DESEMBER 2007 RAPPORT 10/07 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Referat fra møtet Udir FK 13. mars 2013. Kl. 9.30-12.30 Tilstede: Fra Udir: Magne H.

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer