Innholdsfortegnelse. Orkanger, 25. februar Inge Storås revisjonssjef SNILLFJORD KOMMUNE - NÆRINGSFOND 1 SAMMENDRAG INNLEDNING...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Orkanger, 25. februar 1999. Inge Storås revisjonssjef SNILLFJORD KOMMUNE - NÆRINGSFOND 1 SAMMENDRAG...2 2 INNLEDNING..."

Transkript

1 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG INNLEDNING MÅLSETTING FAKTADEL DEFINISJON FORMÅLET MED NÆRINGSFONDET ORGANISERING I KOMMUNEN REGIONALT NÆRINGSFOND ORGANISATORISK PLASSERING I STAT OG FYLKE RAPPORTERING LOV OG REGELVERK PÅ OMRÅDET ØKONOMISKE RAMMER REVISORS VURDERING BAKGRUNN KILDER REVISORS ARBEIDSMETODE REVISORS BESKRIVELSE AV FORETRUKKET PRAKSIS REVISORS VURDERING REVISORS KONKLUSJON REVISORS ANBEFALINGER...11 Orkanger, 25. februar 1999 Inge Storås revisjonssjef Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag side 1 av 11

2 1 Sammendrag 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET Påse at næringsfondsmidlene blir brukt i samsvar med fastsatte retningslinjer og vedtak. 1.2 OMFANG OG BEGRENSNINGER Forvaltning av næringsfond er i utgangspunktet kommunestyrets ansvar jfr. rundskriv H2-94. Når det opprettes et interkommunalt styre som tillegges avgjørelsesmyndighet, er det en delegasjon fra hvert kommunestyre. Kommunestyret har derfor et ansvar i forhold til den myndighet som utøves av Regionalt næringsfondsstyre. Prosjektet rettes derfor mot hver enkelt kommune. Denne rapporten omfatter kun Snillfjord kommune sin del av Regionalt næringsfond, som er oppbygd av overføringer fra statsbudsjettet. Rapporten omfatter ikke andre kommunale fond som for eksempel bygdeutviklingsfond. 1.3 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER Etter revisors vurdering er 30% av de kontrollerte vedtakene ikke innenfor vedtektene for Regionalt næringsfond og rundskriv H-2/94 gitt av departementet. Vilkårene satt i vedtaket er ikke alltid fullstendig oppfylt før utbetaling. En del av vedtakene er ikke i samsvar med forvaltningsloven. 1.4 REVISORS ANBEFALINGER! De 3 nevnte sakene som ikke burde vært finansiert av næringsfondet, bør behandles på nytt for å finne annen finansiering. Næringsfondet skal ikke brukes som salderingspost.! Klageadgang, klagefrist og klageinstans må oppgis slik forvaltningsloven krever.! Vedtak der søkeren ikke får det tilskudd som det søkes om skal begrunnes jfr. forvaltningsloven 24.! Det må etableres en rutine med årlig kunngjøring av næringsfondet.! Betingelsene satt i tildelingsbrevet til søkerne må oppfylles før utbetaling. Anbefalte krav til dokumentasjon som skal bekrefte en totalkostnad: Dokumentasjon bør være en spesifisert faktura som er adressert til rette vedkommende Det bør dokumenteres at kostnadene er betalt. Merverdiavgift bør ikke medtas hvis vedkommende er registrert i merverdiavgiftsregistret. Investeringsavgift kan medtas hvis det er aktuelt.! I vedtakene bør det innarbeides at kommunens revisor har rett til å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene.! Sekretariatets bevilgnings- og utbetalingsoversikt og FONDA må avstemmes mot regnskapet som banken fører. Differanser må oppklares og rettes.! Bevilget og ikke utbetalt tilskudd bør fremgå av regnskapet. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag side 2 av 11

3 2 Innledning 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET VRD har hatt ambisjoner om å gjennomføre ett årlig felles forvaltningsrevisjonsprosjekt for alle 7 kommunene. I 1998 ble næringsfondet valgt som felles forvaltningsrevisjonsprosjekt. Prosjektet i Snillfjord kommune er gjennomført av hovedrevisor Toril Ulfsnes 2.2 HJEMMEL OG FORMÅL Revisjonen skal i følge kommuneloven 60 pkt. 7 og forskrift om revisjon 5 og 8 utføre forvaltningsrevisjon. Dette innebærer tilsyn med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og foreta systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater. 2.3 BESKRIVELSE AV NÆRINGSFONDET Næringsfondet er et distriktspolitisk virkemiddel som skal brukes til å fremme næringsvirksomheten i distriktene. Kommunal-og regionaldepartementet har gitt retningslinjer som regulerer forvaltningen av disse midlene. De kommuner som oppfyller visse kriterier mottar årlige overføringer fra Statsbudsjettet til påfyll av næringfondet. 2.4 AVGRENSNINGER AV PROSJEKTET Prosjektet omfatter kun kommunalt næringsfond som er oppbygd av midler fra kommunal- og regionaldep. Det omfatter ikke kraftfond eller andre kommunale fond. Denne rapporten omfatter kun Snillfjord kommune sin del av Regionalt næringsfond Prosjektet omfatter vedtak fra 1997 og 1. halvår 1998 samt utbetaling på grunnlag av disse vedtakene så langt det er gjennomført. 2.5 HØRING Foreløpig rapport har vært til høring i Snillfjord kommune. Rådmann har gjennomgått foreløpig rapport sammen med revisor. Rådmann orienterer om at styret i Regionalt næringsfond allerede har tatt opp en sak om kunngjøring av fondet. Ellers hadde rådmannen ingen merknader til rapporten. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag side 3 av 11

4 3 Målsetting Påse at næringsfondsmidlene blir brukt i samsvar med fastsatte retningslinjer og vedtak Målsettingen er brutt ned i 5 delmålsettinger. Delmålsetting 1 Påse at vedtektene til kommunen/regionalt næringsfond er innenfor rammen i rundskriv H-2/94 Delmålsetting 2 Påse at bevilgningene fra næringsfondet er innenfor kommunens vedtekter og rundskriv H-2/94. Delmålsetting 3 Påse at forvaltningsloven følges. Delmålsetting 4 Påse at vilkårene i vedtaket og tilsagnsbrevet er oppfylt før utbetaling. Delmålsetting 5 Påse at budsjett- og regnskapsforskriftene følges. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag side 4 av 11

5 4 Faktadel 4.1 DEFINISJON Næringsfondet er overføringer fra statsbudsjettet kap. 550 post 61. Midlene skal inntas i kommuneregnskapet og skal behandles som et bundet driftsfond. 4.2 FORMÅLET MED NÆRINGSFONDET Næringsfondet er et distriktspolitisk virkemiddel. Næringsfondet skal nyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og til videreutvikling av eksisterende bedrifter. Fondet kan også nyttes til infrastrukturtiltak, herunder tilrettelegging av kommunale næringsareal og vannforsyning. Prosjekter som bidrar til bedre sysselsetting for kvinner skal prioriteres. Regionalt næringsfond ble opprettet i 1991 og består av kommunene Frøya, Hitra og Snillfjord. Regionalt næringsfond skal være et virkemiddel for å styrke næringslivet og bosettingen i regionen. Fondet kan nyttes til både fellestiltak, bedrifter og nyetablering. I de første årene ble kommunene tilgodesett med større overføringer fra Statsbudsjettet når forvaltningen av næringsfondet skjedde regionalt. Det har ikke vært tilfelle de siste årene. 4.3 ORGANISERING I KOMMUNEN Det er i hver kommune/kommunestyre som har forvaltningsmyndighet for næringsfondet. Snillfjord kommune har delegert sin myndighet til Regionalt næringsfond gjennom avtalen om Regionalt næringsfond og det årlige vedtaket om overføring av midler til Regionalt næringsfond. Søknader om midler fra næringsfondet sendes til kommunen som saksbehandler søknadene. Hovedutvalg for næring innstiller på alle saker før det går til fondsstyret for endelig beslutning. Anmodning om utbetaling av støtte sendes også til kommunen. Det er kommuneadministrasjonen som påser at vilkårene i vedtakene er oppfylt før utbetaling. Utbetalingsanvisning sendes fra kommuneadministrasjon til leder i fondsstyret for anvisning. Hvem i administrasjonen i Snillfjord som behandler søknadene og utbetalingsanmodning er avhengig av prosjektets art. Det kan være næringskonsulent, fagkonsulent skog eller fagkonsulent jordbruk. Alle konsulentene er direkte underlagt lederteamet. Årsrapport, regnskap og revisjonsberetning behandles hvert år av kommunestyret. 4.4 REGIONALT NÆRINGSFOND Fondsstyre består av 3 medlemmer, en valgt av kommunestyret fra hver av kommunene med varamedlemmer. Valget gjelder for en valgperiode. Fondsstyret består i dag av ordførerne i de respektive kommunene. Valg av leder og sekretariat skjer hvert år og har gått på rundgang mellom de tre kommunene. Rådmennene eller stedfortreder har møterett i styret. Styret for Regionalt næringsfond har hatt all myndighet til å disponere næringsfond, ikke noe har vært delegert til kommunene eller administrasjonene. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag side 5 av 11

6 I sak 71/98 anbefaler styret i regionalt næringsfond kommunene å delegere myndighet til rådmann i hver kommune innen en gitt ramme. Snillfjord kommunestyre har vedtatt anbefalingen. Dette vedtaket gjelder ikke for det tidsrom vårt utvalg er utplukket. Fondsstyrets leder anviser alle utbetalinger før de går til banken for utbetaling. 4.5 ORGANISATORISK PLASSERING I STAT OG FYLKE I staten er det kommunal- og regionaldepartementet som har ansvaret for kommunale næringsfond. De utgir retningslinjer som regulerer fondet, fastsetter den fylkesvise fordelingen av næringsfondsmidlene og forestår utbetaling til de enkelte kommunene. Departementet og Riksrevisjonen har hjemmel til å iverksette kontroll overfor kommunene og mottaker av tilskudd. Fylkeskommunen er delegert myndighet til å foreta den endelige tildeling til kommunene, men departementet har fastsatt kriterier for fylkeskommunens prioritering mellom kommunene. Fylkeskommunen er i rundskriv H-2/94 punkt 1.5 tillagt en rolle som veileder for kommunene i næringsfondssaker. Fylkeskommunene mottar også årlige midler fra Statsbudsjettet til næringsfond. 4.6 RAPPORTERING Kommunene skal hvert år sende en politisk behandlet årsrapport om næringsutviklingsarbeidet i kommunen til fylkeskommunen. Næringsfondet er en del av denne rapporten. Fylkeskommunen utarbeider på grunnlag av disse rapportene en samlet vurdering til departementet om bruken av fondene. 4.7 LOV OG REGELVERK PÅ OMRÅDET Kommunal- og arbeidsdepartementet har i rundskriv H-2/94 gitt retningslinjer for bruk og forvaltning av kommunale næringsfond. Retningslinjene fra departementet angir ytre ramme for bruken av næringsfond. Kommunen kan utarbeide mer detaljerte retningslinjer selv. Vedtekter for Regionalt næringsfond er vedtatt av Snillfjord kommunestyre. I det årlige tildelingsbrevet fra fylkeskommunen gis det ytterligere retningslinjer. I tillegg gjelder det vanlige kommunale regelverk som kommunelov, forvaltningslov og budsjett- og regnskapsforskrifter. Det internasjonale regelverk, EØS avtalen, som Norge har sluttet seg til på statsstøtteområdet gjelder også. 4.8 ØKONOMISKE RAMMER I 1998 mottok Snillfjord kommune kr i påfyll til næringsfond. Hele beløpet ble overført til regionalt næringsfond, vedtatt i K-sak 35/98. I 1998 er det av Snillfjord sin del av næringsfondet bevilget Pr har Snillfjord kommune til disposisjon av Regionalt næringsfond. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag side 6 av 11

7 5 Revisors vurdering 5.1 BAKGRUNN Vestre Revisjonsdistrikt har hatt ambisjoner om å gjennomføre felles forvaltningsrevisjonsprosjekt for alle 7 kommunene. Næringsfond er det i alle 7 kommunene, 3 av kommunene har gått sammen til regionalt næringsfond. Ved løpende revisjon er det avdekket at enkelte kommuner har forsøkt å tøye grensene i forhold til gitte retningslinjer. I 1998 ble derfor næringsfondet valgt som prosjekt. 5.2 KILDER Revisor har benyttet følgende kilder: SENTRALE BESTEMMELSER Rundskriv H-2/94 fra kommunal- og arbeidsdep., kommunale næringsfond Rundskriv H-5/94 fra kommunal- og arbeidsdep., tiltaksarbeid Rundskriv H-7/98 fra kommunal- og regionaldep., etablererstipend Rundskriv H-1/94 fra kommunal- og arbeidsdep., grunnlagsinvestering Tildelingsbrevet for 1997 og LOKALE BESTEMMELSER / DOKUMENTER Vedtekter for Regionalt næringsfond for kommunene Frøya, Hitra og Snillfjord. Næringsplan for Snillfjord kommune vedtatt i Årsberetning 1997 Regnskap 1997 Vedtak fra Regionalt næringsfond Saksmapper Avtale mellom Sparebanken Midt-Norge og Regionalt næringsfond LOVER OG FORSKRIFTER Kommuneloven Forvaltningsloven Budsjett- og regnskapsforskriften INTERVJU/SAMTALER Intervju/samtaler med næringskonsulent Audhild Bang og rådmann Ruth Astrid Mule. 5.3 REVISORS ARBEIDSMETODE Revisor har kartlagt og vurdert rutinene. Det er foretatt dokumentanalyse av et utvalg av vedtak. Vedtakene og utbetalingsanmodningene er vurdert i forhold til målsettingen for vårt prosjekt. 5.4 REVISORS BESKRIVELSE AV FORETRUKKET PRAKSIS Hva er god praksis på dette området? Det er få områder i kommuneforvaltningen at det foreligger så klare retningslinjer som ved forvaltning av næringsfondsmidlene. God praksis er selvfølgelig å følge de retningslinjene som departementet har gitt. God praksis er i tillegg at forvaltningen skjer i samsvar med kommuneloven, budsjett- og regnskapsforskriftene og forvaltningsloven. Forvaltningen bør også være i samsvar med vedtekter for Regionalt næringsfond. 5.5 REVISORS VURDERING Revisors vurdering er knyttet mot målsettingen og delmålsettingene for prosjektet. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag side 7 av 11

8 Delmålsetting 1: Påse at vedtektene til kommunen er innenfor rammen i rundskriv H-2/94. Vedtektene for Regionalt næringsfond presiserer at retningslinjene gitt av kommunaldepartementet til en hver tid skal gjelde. Vedtektene er derfor i samsvar med rundskrivet H- 2/94. Delmålsetting 2: Påse at bevilgningene fra næringsfondet er innenfor kommunens vedtekter og rundskriv H- 2/94. 3 av de 10 kontrollerte vedtakene er utenfor rammen i rundskriv H 2/94. Følgende vedtak er utenfor rammen i rundskriv H-2/94: Sak 71/97: Søknad om tilskudd til kjøp av strømaggregat. Søknaden begrunnes i at det på grunn av dårlig inntjeningsevne den siste tiden i oppdrettsnæringen, har det ikke vært rom for nyinvesteringer. Investering i strømaggregat er etter revisors mening nødvendig for å opprettholde og effektivisere driften ved oppdrettet slik at inntjeningen blir større. Tilskuddet må derfor være et driftstilskudd. Næringsfondet kan ikke brukes til driftstilskudd jfr. rundskriv H- 2/94. Sak 6/98: Søknad om tilskudd til pålagt kurs innen transportnæringa. Søker begrunner søknaden om tilskudd med at kursene er nødvendig for å beholde bilene/ tillatelse til å kjøre. Dette er etter revisors mening nødvendig kurs for å opprettholde driften, dvs. rent driftstilskudd. Næringsfondet kan ikke brukes til driftstilskudd jfr. rundskriv H- 2/94. Sak 42/98: Søknad om støtte til utarbeidelse av sjøfiskeguide. Søker skriver i sin søknad at tiltaket fikk utbetalt BU-midler på kr 6 500,-, høsten 97. Jf. rundskrivet skal det ikke gis støtte over næringsfondet til virksomhet som mottar overføringer over offentlige budsjetter. I følge rundskriv H 2/94 pkt 1.3 kan kommunalt tiltaksarbeid fullfinansieres fra næringsfondet. Det fremkommer ikke av saken at dette er et kommunalt tiltaksarbeid. Etter revisors vurdering er ikke denne bevilgningen innenfor rammen i rundskriv H2/94. Delmålsetting 3: Påse at forvaltningsloven følges. Bevilgning av tilskudd og subsidierte lån er enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2 b og det er således klageadgang etter forvaltningsloven 28. Det skal informeres om klageadgang, klagefrist og klageinstans jfr. forvaltningsloven 27. Vedtak der søkeren ikke får det tilskudd som det søkes om skal begrunnes jfr. forvaltningsloven 24. Sekretariatsfunksjonen går på rundgang mellom de tre kommunene. Nå er det Hitra som har sekretariatsfunksjonen. Den enkelte kommune bruker kommunens saksbehandlingsverktøy og maler slik at vedtakene er litt preget av hvilken kommune som er sekretæriat. Hitra sin saksbehandling ser ut til å være i samsvar med Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag side 8 av 11

9 forvaltningslovens krav. Det sendes ut melding om vedtak der det opplyses om klageadgang, klagefrist og klageinstans. Vedtakene som er skrevet av Frøya og Snillfjord inneholder ikke disse opplysningene. Oversendelsesbrev ved melding om vedtak brukes ikke. Mange av vedtakene som er kontrollert inneholder ikke opplysninger om klageadgang, klageinstans og klagefrist. En del av vedtakene som krever begrunnelse er ikke begrunnet slik forvaltningsloven 24 krever. Delmålsetting 4 Påse at vilkårene i vedtaket og tildelingsbrev er oppfylt før utbetaling. Av de utvalgte utbetalingene som er kontrollert er det en utbetaling der vilkårene etter revisors vurdering ikke er oppfylt før utbetaling. Det er sak 64/97 Vilkårene i vedtaket er ikke oppfylt før utbetaling. Det foreligger ikke sluttrapport og endelig regnskap før sluttutbetaling slik vedtaket krever. Det foreligger heller ikke legal dokumentasjon for hele grunnlaget for investeringstilskudd eller for grunnlaget for markedsføring. Revisors kontrollhandlinger viser at vilkårene i vedtaket ikke alltid er oppfylt før utbetaling. Dokumentasjon for påløpte kostnader er heller ikke alltid tilfredsstillende ut fra revisors vurdering. Delmålsetting 5: Påse at budsjett-og regnskapsforskriftene følges. Regnskapet til Regionalt næringsfond føres av Sparebank 1 på Hitra. Regnskapet er ikke ført og avsluttet i samsvar med verken regnskapslov eller kommunale forskrifter. Regnskapet føres etter kontantprinsippet Bevilget, ikke utbetalt tilskudd fremkommer ikke av regnskapet. Det er ingen avstemming mellom regnskapet og bevilgnings- og utbetalingsoversikten. Det er en differanse mellom FONDA og bevilgnings- og utbetalingsoversikten Pr er det en differanse på i følge årsberetning for Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag side 9 av 11

10 5.5 GENERELLE VURDERINGER Statens hensikt med næringsfondet er å bidra til økt lokalt engasjement innenfor næringsvirksomhet for å skape en bredere basis for sysselsettingen i den enkelte kommune. Ved avgjørelsen av om en søknad går inn under regelverket for næringsfondet, sitter vi med et inntrykk av at det er en del gråsoner. Dette gjør avgjørelsene vanskelige, og regelverket kan oppleves slik at hvis man kaller tiltaket et prosjekt, så kan støtte gis fra næringsfondet. Saksbehandler blir meget sentral i dette arbeidet. Fylket kan trekkes inn som en diskusjonspartner i vanskelige saker. KUNNGJØRING I skriv fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune av presiseres det at kommunene skal kunngjøre at de har et næringsfond. Det er ingen rutiner for årlig kunngjøring av Regionalt næringsfond. RENTER Renten tillegges fondet slik rundskrivet krever. KONTROLL Revisor har ikke vært i kontakt med mottaker av støtten for å kontrollere at støtten fra næringsfondet ble brukt slik det var forutsatt i vedtak og søknad. Slik det er i dag har verken bevilgende myndighet eller revisor adgang til å kontrollere at midlene som tildeles de enkelte søkerne, blir brukt slik det er forutsatt i vedtak og søknad. Det burde vært innarbeidet i vedtakene at rådmann/revisor skal kunne kontrollere at midlene blir brukt slik det er forutsatt. DRIFT REGIONALT NÆRINGSFOND Utgiftene til drift av Regionalt næringsfond belastes fondet. Driftsutgiftene er hovedsakelig regnskap, revisjon og servering. Næringsfondet kan ikke brukes til driftstilskudd jfr. rundskriv H- 2/94. Ut fra revisors vurdering er det tvilsomt å benytte næringsfondsmidler til drift av Regionalt næringsfond. GEVINST MED REGIONALT NÆRINGSFOND Hva som er gevinsten evt. tapet for de enkelte kommunene med at forvaltningen av næringsfond skjer i et interkommunalt styre, er ikke vurdert i denne rapporten. Det er helt klart at Regionalt næringsfond medfører at næringsfondssakene går til behandling i flere instanser enn lignende saker og kan ikke anses som effektiv forvaltning. Det er også klar ulemper med at sekretariatet går på rundgang. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag side 10 av 11

11 6 Revisors konklusjon Etter revisors vurdering er 30% av de kontrollerte vedtakene ikke innenfor vedtektene for Regionalt næringsfond og rundskriv H-2/94 gitt av departementet. Vilkårene satt i vedtaket er ikke alltid fullstendig oppfylt før utbetaling. En del av vedtakene er ikke i samsvar med forvaltningsloven. 7 Revisors anbefalinger! De 3 nevnte sakene som ikke burde vært finansiert av næringsfondet, bør behandles på nytt for å finne annen finansiering. Næringsfondet skal ikke brukes som salderingspost.! Klageadgang, klagefrist og klageinstans må oppgis slik forvaltningsloven krever.! Vedtak der søkeren ikke får det tilskudd som det søkes om skal begrunnes jfr. forvaltningsloven 24.! Det må etableres en rutine med årlig kunngjøring av næringsfondet.! Betingelsene satt i tildelingsbrevet til søkerne må oppfylles før utbetaling. Anbefalte krav til dokumentasjon som skal bekrefte en totalkostnad: Dokumentasjon bør være en spesifisert faktura som er adressert til rette vedkommende Det bør dokumenteres at kostnadene er betalt. Merverdiavgift bør ikke medtas hvis vedkommende er registrert i merverdiavgiftsregistret. Investeringsavgift kan medtas hvis det er aktuelt.! I vedtakene bør det innarbeides at kommunens revisor har rett til å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene.! Sekretariatets bevilgnings- og utbetalingsoversikt og FONDA må avstemmes mot regnskapet som banken fører. Differanser må oppklares og rettes.! Bevilget og ikke utbetalt tilskudd bør fremgå av regnskapet. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag side 11 av 11

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/228- Trond Øverland,

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/228- Trond Øverland, Stor-Elvdal kommune Sektor for samfunnsutvikling Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/228- Trond Øverland, 95779397 242 30.05.2016 4980/2016 VEDTATTE VEDTEKTER FOR STOR-ELVDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE 1 HJEMMEL Vedtektene vedtatt av Engerdal kommunestyre i K.sak 14/03, 07.04.03, med senere endringer 17.11.05 av kommunestyret i K.sak 05/72. Vedtektene erstatter

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006 Stor-Elvdal kommune Plan og næring Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006 VEDTATTE VEDTEKTER FOR STOR-ELVDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND A.

Detaljer

Vedtekter for næringsfondet Os kommune

Vedtekter for næringsfondet Os kommune Vedtekter for næringsfondet Os kommune 1 Hjemmel Vedtektene er vedtatt av Os kommunestyre i sak 18/13 den 25.04.2013. Vedtektene er gjeldende fra 1.1.2013. 2 Fondskapital Fondskapitalen består av midler

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGS- OG KRAFTFOND I AREMARK KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGS- OG KRAFTFOND I AREMARK KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGS- OG KRAFTFOND I AREMARK KOMMUNE 1. Hjemmel, kapital og avkastning a) Kraftfond: er midler gitt av Kommunal og arbeidsdepartementet med bakgrunn i Industrikonsesjonsloven

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK OG FORVALTNING AV SELJE NÆRINGSFOND

RETNINGSLINJER FOR BRUK OG FORVALTNING AV SELJE NÆRINGSFOND RETNINGSLINJER FOR BRUK OG FORVALTNING AV SELJE NÆRINGSFOND Selje Vekst KF 14.06.06 Side 1av 5 Retningslinjene for bruk og forvaltning av Selje næringsfond bygger i hovedsak på retningslinjene som Kommunal-

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 05.12.2012 PS 172/2012 Revidert i formannskapsmøte 27.10.2011 PS 150/2011 Revidert i formannskapsmøte 14.09.2011 PS 126/2011

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND. (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte , K-sak 32/07 og revidert i formannskapet )

NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND. (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte , K-sak 32/07 og revidert i formannskapet ) VEDTEKTER NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte 16.9.07, K-sak 32/07 og revidert i formannskapet 15.05.2013) 1. Bakgrunn Nesna kommunale næringsfond er bygd opp av overføringer

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 28.01.2015 FSK-sak 19/2015 Revidert i formannskapsmøte 17.07.2013 FSK-sak 80/2013 Revidert i formannskapsmøte 05.06.2013

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 27.10.2011 sak 150/11 1 Formål Næringsfondet skal brukes for å styrke næringslivet og bosettingen i Balsfjord kommune.

Detaljer

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER...

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER... Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET FOR PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2. INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN... 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Vedtatt i styret 25.09.2015 Nordkapp Kommune / Om Kapp KF Retningslinjer for bruk av næringsfondet i Om Kapp KF Vedtatt av kommunestyret 16.05.06, med senere

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRUK OG FORVALTNING AV TRYSIL KOMMUNES KRAFTFOND

VEDTEKTER FOR BRUK OG FORVALTNING AV TRYSIL KOMMUNES KRAFTFOND VEDTEKTER FOR BRUK OG FORVALTNING AV TRYSIL KOMMUNES KRAFTFOND Vedtatt av Trysil kommunestyre 29.04.94, KS-sak 016/94 Godkjent av Fylkesmannen i brev av 07.09.94. Revidert av Trysil kommunestyre 17.04.07,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV NES KOMMUNES NÆRINGSFOND

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV NES KOMMUNES NÆRINGSFOND Ytre rammer for næringsfondet er standardvedtektene fra Det Kongelige Kommunal og regionaldepartement (KRD), mens de lokale retningslinjene sier hvordan sakene prioriteres av Nes kommune. Næringsfondet

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND. Vedtatt i næringsutvalget 08.12.2014 NUV-sak 2014/21/Journalpost 2014/3941

LYNGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND. Vedtatt i næringsutvalget 08.12.2014 NUV-sak 2014/21/Journalpost 2014/3941 LYNGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vedtatt i næringsutvalget 08.12.2014 NUV-sak 2014/21/Journalpost 2014/3941 1 Formål Næringsfondet skal brukes for å styrke og stimulere næringslivet og

Detaljer

Nordkapp kommunes Næringsfond:

Nordkapp kommunes Næringsfond: Nordkapp kommunes Næringsfond: Målet med støtteordningen kommunale næringsfond er å styrke kommunens mulighet til lokalt næringsutvilkingsarbeid med utgangspunkt i lokalmiljøets forutsetninger og muligheter.

Detaljer

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870187?? (Kun for

Detaljer

Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret

Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret BØ KOMMUNE Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret 28.09.16 1. FORMÅL Formålet med Kommunalt Næringsfond er å kunne gi støtte til prosjekt/tiltak som enten a) Bidrar til å styrke og

Detaljer

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr QR000034 (Kun for

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 2 3. PROBLEMSTILLING 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 3 6. REVISORS KONKLUSJONER 6 7. REVISORS ANBEFALINGER 7

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 2 3. PROBLEMSTILLING 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 3 6. REVISORS KONKLUSJONER 6 7. REVISORS ANBEFALINGER 7 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 FORMÅL MED PROSJEKTET 2 1.2 KONKLUSJON 2 2. INNLEDNING 2 2.1 HJEMMEL OG FORMÅL 2 2.2 AVGRENSNINGER AV PROSJEKTET 2 2.3 HØRING 2 3. PROBLEMSTILLING 3 3.1 PROBLEMSTILLING

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET I LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 14.desember 2007 sak 83/07 Endret i Lebesby Kommunestyre den 06.05.2008, saksnr

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 Rundskriv om standardvedtekter for kommunale næringsfond gitt i vannkraftsaker (kraftfond og hjemfafisfond).

Detaljer

TILBUD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

TILBUD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Indergårds Bilverksted 7316 LENSVIK Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 15/101-5/BEM 242 20.02.2015 TILBUD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Vi viser til søknad fra RF13.50 registrert den 20.01.2015. Det kan

Detaljer

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning Skjema for Kapittel 762 post 70 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND Etter sammenslåing av næringsfond og primærnæringsfond

VEDTEKTER FOR TYDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND Etter sammenslåing av næringsfond og primærnæringsfond Etter vedtak 19.02.04 i kommunestyret - vises til: -------------- Formannskapets innstilling til nye vedtekter VEDTEKTER FOR TYDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND Etter sammenslåing av næringsfond og primærnæringsfond

Detaljer

Kommunalt næringsfond:

Kommunalt næringsfond: Kommunalt næringsfond: Målet med det kommunale næringsfondet er å synliggjøre kommunens støtte til næringsutvikling og nyskaping. Næringsfondet skal i hovedsak benyttes til næringsutvikling i forhold til

Detaljer

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Utvikling av skolehelsetjenesten i den videregående skole

Utvikling av skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870014 (Kun for

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern bruk i

Detaljer

Hjelpetiltak for personer med problematisk spilleadferd

Hjelpetiltak for personer med problematisk spilleadferd Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr BB000009 (Kun for intern

Detaljer

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger Skjema for Kapittel 0764 post 72 Divisjon: Spesialisthelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4

Detaljer

K1bu kommune MOTTATT VEDPEKTER FOR KOMMUNALE KRAFTFOND (NRINGSFOND) 4 MARS 1996. jr. J(ii3

K1bu kommune MOTTATT VEDPEKTER FOR KOMMUNALE KRAFTFOND (NRINGSFOND) 4 MARS 1996. jr. J(ii3 K1bu kommune jr. J(ii3 Ark.: 654 Rnr: / 91/96 SAKNR: STYRE/RÅD/UTVALG MgTE5TO: Fs-15/96 FORMANNSKAPET 22.2.96 1(s-12/96 Kommunestyret 29.2.96 Saksbehancller: INGFRID BERNPZEN VEDPEKTER FOR KOMMUNALE KRAFTFOND

Detaljer

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering Regelverk for tilskuddsordning Skjema for Kapittel 733 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr KY000004,

Detaljer

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 63 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Skolehelsetjenesten i den videregående skole

Skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern

Riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0734 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr LR000001 (Kun for

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46)

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46) VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46) Kvænangen kommune har 2 næringsfond: Næringsfond I, der fondskapitalen er statlige midler tildelt

Detaljer

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag nr 870004

Detaljer

Klage på avslag på søknad om økonomisk støtte - Singsås museum og historielag

Klage på avslag på søknad om økonomisk støtte - Singsås museum og historielag Saksframlegg Arkivnr. 242 Saksnr. 2012/2547-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 01.10.2012 Saksbehandler: Katharina Berit Fugger Klage på avslag på søknad om økonomisk støtte - Singsås museum og

Detaljer

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak Skjema for Kapittel 761 post 60 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Velg Oppdrag

Detaljer

Tilskudd til ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring

Tilskudd til ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870089 (Oppdragskoden

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000002 (Kun for

Detaljer

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak)

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000019 (Kun for

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870244 (Kun for

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kulturnæringer 2016

Regelverk for tilskudd til kulturnæringer 2016 Regelverk for tilskudd til kulturnæringer 2016 Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samisk kulturnæring med inntjening på sine produkter og tjenester. Kriterier for måloppnåelse Nyetableringer innenfor

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 14 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 14 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 14 / 2015 Regelverk for tilskudd til aktiviteter og drift av frivillige organisasjoner og andre, som bidrar til bedre

Detaljer

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 75 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870092 (Kun for

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Mål og kriterier for måloppnåelse Mål Barnehager gir tilbud om samisk språkopplæring.) Kriterier for måloppnåelse Antall barnehager

Detaljer

Pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer med demens

Pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer med demens Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870298 (Kun for

Detaljer

Folkehelsetiltak av nasjonal betydning

Folkehelsetiltak av nasjonal betydning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0714 post 70 og 0714 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr

Detaljer

Nytt skjema Oppdatering av skjema tidligere godkjent av departementet (dd.mm.åå):

Nytt skjema Oppdatering av skjema tidligere godkjent av departementet (dd.mm.åå): Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870091 (Oppdragskoden

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000001 (Kun for

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 03.09.2015 kl. 13:30

Detaljer

REGLEMENT FOR NÆRINGSFOND

REGLEMENT FOR NÆRINGSFOND VÆRØY KOMMUNES REGLEMENT FOR NÆRINGSFOND Værøy kommune 8063 Værøy Vedtatt av Værøy kommunestyre 15.04.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Bakgrunn Side 3 2.0 Formål Side 3 3.0 Mål Side 3 4.0 Utlysning av fondsmidler

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNING AV KRAFTFOND LIERNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNING AV KRAFTFOND LIERNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNING AV KRAFTFOND LIERNE KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Lierne kommune i tidsperioden

Detaljer

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk avdeling

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk avdeling Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk avdeling Mål og kriterier for måloppnåelse Mål Barnehagetilbud som bygger på samisk språk og kultur Norske barnehager med avdeling

Detaljer

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2013 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Til bykommunene

Detaljer

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018 Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 763 post 21 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61)

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 01 / 2015 Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) Innhold

Detaljer

Tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag

Tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 60 1 av 2 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000008

Detaljer

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Retningslinjer for tilskudd fra kap. 253 Folkehøyskoler post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler og post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler med stor andel av funksjonshemmede

Detaljer

Teknologisk støtte i fritidsaktiviteter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier

Teknologisk støtte i fritidsaktiviteter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870286 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 62 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Tilskudd til spesialistutdanning av tannleger

Tilskudd til spesialistutdanning av tannleger Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000002 (Kun for

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 24. SEPTEMBER 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samiske land og ressursrettigheter ivaretas i bruken av arealer i samiske

Detaljer

Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4

Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24.06.2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 17 tredje

Detaljer

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner 7.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om etablering og forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner. Formålet med bestemmelsene

Detaljer

Tilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende innsats

Tilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende innsats Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Helhetlige tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver

Helhetlige tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 NC000067 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1. REVISORS KONKLUSJON 3 2. INNLEDNING 4 2.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72)

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 18 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) Innhold 1. Formål... 3

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 20. MARS 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870165 (Kun for

Detaljer

Kap 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon for videreutdanning i samisk

Kap 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon for videreutdanning i samisk Kap 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon for videreutdanning i samisk Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon for

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid

Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger til regionalutviklingsprosjekter. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70

Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70 Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til «Kompetansepluss frivillighet» under kap. 257 post 70. Retningslinjene er utarbeidet i henhold

Detaljer

Lønn for fylkeskommunalt ansatte tannpleiere under videreutdanning.

Lønn for fylkeskommunalt ansatte tannpleiere under videreutdanning. Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870312 (Kun for

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Regelverk for søkerbasert tilskudd til joik og samisk musikk 2016

Regelverk for søkerbasert tilskudd til joik og samisk musikk 2016 Regelverk for søkerbasert tilskudd til joik og samisk musikk 2016 Hensikten med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse: Mål: Samisk musikk

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid m.v

Tilskudd til frivillig arbeid m.v Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 71 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NQ000001 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Retningslinjer for tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning, kap. 258 post 60, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 5. mars 2014 i henhold

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett.

Detaljer

RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR 2008

RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR 2008 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2007/469-6040/2009 / 242/U01 Melding Saksbehandler: Nils Langerød Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR

Detaljer