Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/ /06 Trond Øverland, /&

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006"

Transkript

1 Stor-Elvdal kommune Plan og næring Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/ /06 Trond Øverland, /& VEDTATTE VEDTEKTER FOR STOR-ELVDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND A. VEDTEKTER FOR KRAFTFONDET STOR-ELVDAL KOMMUNE 1. Hjemmel, kapital og avkastning a) Hjemmel: Vedtektene for bruk og forvaltning av kommunens kraftfond er gitt i medhold av Vassdragsreguleringsloven av , nr. 17, 11 nr. 2, 2. ledd, jf. rundskriv H-17/98 fra Kommunal- og Regionaldepartementet. b) Fondskapital: Fondskapitalen blir innbetalt av konsesjonærene som er oppgitt av NVE i medhold av pkt. 3 og 17 i konsesjonsvilkårene for delvis overføring av Glåma til Rendalen, og regulering av Savalen, Fundin m.v. opprettet av Kgl. res. av , pkt. 17, jfr. pkt.3. Stor-Elvdal kommunes andel av konsesjonsavgiften i henhold til pkt. 3 skal av konsesjonærene hvert år innbetales til fondet... Avkastningen kan benyttes til tilskudd og til betinget lån. 2. Formål Kraftfondet skal fortrinnsvis nyttes til næringsformål, og tilrettelegging for næringsformål, dvs. tiltak som stimulerer til næringsutvikling og styrking av bedrifter i Stor-Elvdal. Hovedformålet med bruken av kraftfondet er å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikling av eksisterende bedrifter/næringsliv i kommunen. Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres. Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld i private bedrifter. Dette utelukker ikke støtte av Kraftfondet ved refinansiering av en bedrift etter foretatt gjeldssanering. Det bør heller ikke gis støtte til tiltak som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet. Fondets midler kan kun nyttes til investeringer i varige driftsmidler. Det kan heller ikke gis støtte til løpende drift av kommunen. Unntatt er her avlønning av tiltakskonsulent/næringssjef, som kan finansieres av fondet. 3. Støtteformer Støtte kan gis i form av tilskudd og lån, jf. 1. Støtte gis fortrinnsvis i form av tilskudd eller lån (rentelån eller rentefritt lån), med muligheter for avdrags-frihet i inntil 5 år. Midlene bør ikke nyttes til å tegne aksjer eller andeler i private bedrifter. Dersom det tegnes kommunale aksjer, kan dette ikke utgjøre mer enn 30 % av aksjekapitalen i bedriften. Denne

2 begrensningen gjelder ikke utviklingsselskap, utleiebygg o.l. som kommunen etablerer i samarbeid med private interesser. 4. Støttevilkår og kapitalbehov Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50 % av det totale kapitalbehov for et prosjekt. Ved prosjekter av særlig betydning for kvinner og ungdom kan det gis inntil 75 % finansiering. Det kan også gis inntil 75 % støtte ved nyetableringer. 5. Forholdet til internasjonale forpliktelser på statsstøtteområdet Bruken av fondet må være i samsvar med de internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til på statsstøtteområdet. (Se EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte, EØS-tillegget til de europeiske fellesskaps tidende nr. 32 av med senere tillegg og endringer) : - En bedrift kan motta maksimalt EURO i bagatellmessig støtte (tilskudd og evt. subsidieelement i lån med nedsatt rente) over en tre-års periode. Tre-års perioden regnes fra det tidspunkt en bedrift mottar bagatellmessig støtte første gang. Den øvre grensen for bagatellmessig støtte gjelder den samlede bistand fra det offentlige. Bedriften som mottar støtte plikter å opplyse om bagatellmessig støtte den har mottatt i de siste tre år. - Bagatellmessig støtte kan gis til alle bedrifter uavhengig av størrelsen - Det kan gis bagatellmessig støtte til alle typer kostnader og næringer, unntatt støtte til primær stålproduksjon, skipsbygging, transport og eksport (med visse unntak). 6. Fondsstyre Kommunestyret oppnevner formannskapet som fondsstyre. Kommunestyret delegerer fondsstyret avgjørelsesmyndighet for alle lån og tilskuddssaker som ikke overstiger kr ,- i samlet søknadssum. Saker med samlet søknadssum over dette beløpet skal avgjøres av kommunestyret. Dersom tiltaket er igangsatt er det kurant å gi ett års utsatt arbeidsfrist, forutsatt søknad fra tiltakshaver. Dersom tiltak ikke er igangsatt ved arbeidsfristens utløp skal tilskuddet i hovedsak inndras. Stor-Elvdal kommune, kommunestyret delegerer til administrasjonen å avgjøre saker ved første gangs utsettelse av arbeidsfristen, i inntil 1 år. Ved søknader utover ett år eller ved flere utsettelser avgjøres saken av formannskapet. Lovlighetsklage: Etter kommunelovens 59 kan tre eller flere medlemmer av kommunestyret sammen bringe en avgjørelse truffet av folkevalgt organ, eller den kommunale administrasjonen, inn for departementet (fylkesmannen) til kontroll av avgjørelsens lovlighet. Forvaltningsklage: Avslag på søknad om støtte er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens 2. Vedtak fattet av administrasjonen, fondsstyret eller kommunestyret kan påklages, jf. forvaltningslovens 28, andre ledd. Fondsstyret er klageinstans for vedtak fattet av administrasjonen, klagenemnda er klageinstans for vedtak fattet av fondsstyret. Dersom vedtak er fattet av kommunestyret, er departementet (fylkesmannen) klageinstans. 7. Forvaltning av fondet Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto slik at midlene er disponible til enhver tid. Renter og avdrag tilbakeføres til fondet. Annen plassering av midlene kan kun godtas dersom dette ikke er til hinder for at midlene kan disponeres til enhver tid.

3 Budsjettet og regnskapet skal være integrert i kommunens budsjett og regnskap i samsvar med gjeldende forskrifter. Saksforberedelser for fondsstyret bør legges til kommunens nærings-og tiltaksapparat. 8. Årsmelding Det skal legges fram en melding om fondets virksomhet for kommunestyret innen 30. juni hvert år. Gjenpart av denne meldingen skal sendes fylkesmannen og fylkeskommunen. Rapportering om fondets virksomhet skal skje gjennom det samme rapporteringssystem som er bestemt for kommunale næringsfond. 9. Godkjenning av vedtekter Vedtektene kan endres etter vedtak av kommunestyret. Vedtaket skal godkjennes av fylkesmannen. Kopi av godkjente vedtekter skal sendes Hedmark fylkeskommune.

4 B. VEDTEKTER FOR DET KOMMUNALE NÆRINGSFONDET STOR-ELVDAL KOMMUNE Bakgrunn og målsetting Hedmark Fylkeskommune, Utvalg for næring og kultur vedtok i møte den 25.mars 2003, sak 03/0037, at Stor-Elvdal kommune skal omfattes av ordningen med kommunale næringsfond i Hedmark fylke. Stor-Elvdal kommune sorterer inn under B-området. De kommunale næringsfondsmidlene skal benyttes til næringsrettede tilretteleggende tiltak i kommunene og regionene. Bruken av midlene skal samsvare med prioriteringer i godkjente kommuneplaner og næringsplan. Målsettingen med støtteordningen kommunale næringsfond er å styrke kommunens muligheter til lokalt næringsutviklingsarbeid med utgangspunkt i lokalmiljøets forutsetninger og muligheter. Kommunens medvirkning og aktive engasjement er en sentral forutsetning for utviklingen av næringslivet. Vedtektene for det kommunale næringsfondet er utarbeidet i samsvar med tildelingsbrev fra Hedmark Fylkeskommune, datert , samt med bakgrunn i vedtektene for kommunens tidligere KRD-fond. 1. Formål Det kommunale næringsfondet skal nyttes til tiltak med det formål å fremme næringsutviklingsarbeidet gjennom kommunal næringsrettet tilrettelegging. 2 Støtteformer Støtte kan gis som tilskudd og lån. Støtte til enkelttiltak gis hovedsakelig som tilskudd, jf. målsettingen for bruk av midlene. Midlene kan ikke nyttes som garanti for lån til næringsvirksomhet (Jf. Kommunelovens 51). Det er ikke anledning til å benytte fondets midler til å tegne aksjer eller andeler i privat næringsvirksomhet. Det er likevel anledning til å tegne aksjer i næringsselskap, utleiebygg etc., som kommunen eier sammen med private interessenter. 3. Støttevilkår og kapitalbehov Ved kommunale prosjekter (grunnlagsinvesteringer og tiltaksarbeid) kan næringsfondsmidler gå inn som den kommunale andelen i prosjekter som er støttet av fylkeskommunen eller KRD. Det er imidlertid en forutsetning at den andelen som tas fra det kommunale næringsfondet ikke må overstige den til enhver tid fastsatte kapitalgrense. Innenfor kapitalgrensen kan også rene kommunale prosjekter fullfinansieres fra det kommunale næringsfond. Ut over dette er det ikke adgang til samfinansiering mellom midler fra næringsfondet og andre offentlige virkemidler. Saker med kapitalbehov ut over de gitte grensene, skal sendes høyere forvaltningsorgan til behandling.

5 Samlet støtte fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov. Ved prosjekter som bedrer kvinners og ungdommers sysselsettingsmuligheter og velferdstilbud kan det likevel gis inntil 75 % støtte. 4. Fondsstyre Kommunestyret oppnevner formannskapet som fondsstyre. Kommunestyret delegerer fondsstyret avgjørelsesmyndighet i alle lån og tilskuddssaker som ikke overstiger kr ,- i samlet søknadssum. Saker med samlet søknadssum over dette beløpet skal avgjøres av kommunestyret. Dersom tiltaket er igangsatt er det kurant å gi ett års utsatt arbeidsfrist, forutsatt søknad fra tiltakshaver. Dersom tiltak ikke er igangsatt ved arbeidsfristens utløp skal tilskuddet i hovedsak inndras. Fondsstyret delegerer til administrasjonen å avgjøre saker som ikke overstiger kr ,- i samlet tilskudd. Stor-Elvdal kommune, kommunestyret delegerer til administrasjonen å avgjøre saker ved første gangs utsettelse av arbeidsfristen, i inntil 1 år. Ved søknader utover ett år eller ved flere utsettelser avgjøres saken av formannskapet. Lovlighetsklage: Etter kommunelovens 59 kan tre eller flere medlemmer av kommunestyret sammen bringe en avgjørelse truffet av folkevalgt organ, eller den kommunale administrasjonen, inn for departementet (fylkesmannen) til kontroll av avgjørelsens lovlighet. Forvaltningsklage: Avslag på søknad om støtte er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens 2. Vedtak fattet av administrasjonen, fondsstyret eller kommunestyret kan påklages, jf. forvaltningslovens 28, andre ledd. Fondsstyret er klageinstans for vedtak fattet av administrasjonen, og klagenemnda er klageinstans for vedtak fattet av fondsstyret. Dersom vedtak er fattet av kommunestyret, er departementet (fylkesmannen) klageinstans. 5. Forvaltning av fondet Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto slik at midlene er disponible til enhver tid. Renter og avdrag tilbakeføres til fondet. Annen plassering av midlene kan kun godtas dersom dette ikke er til hinder for at midlene kan disponeres til enhver tid. Det skal føres eget regnskap for bruken av midlene. Regnskapet skal føres slik at det til enhver tid går fram hvilke aktører og hvilke prosjekter som er tildelt midler og hvor mye. 6. Årsmelding Det skal legge frem en melding om fondets virksomhet for kommunestyret senest samtidig med regnskapsavslutningen med kommunen hvert år. Rapportering til Hedmark fylkeskommune om fondets virksomhet skal skje gjennom det etablerte rapporteringssystem Komm.rapp, innen 15. april hvert år. 7. Godkjenning av vedtekter Vedtektene kan endres etter vedtak av kommunestyret. Kopi av godkjente vedtekter skal sendes Hedmark fylkeskommune.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag 20. april 2015 kl. 14.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 01/15 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 5. desember

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen i Drammen kommune

Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen i Drammen kommune Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen i Drammen kommune 08.05.07 1. Bakgrunn Drammen kommune har p.t. seks kommunale foretak (KF): Drammen Eiendom KF Drammen Drift

Detaljer

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nr. H-20/05 Vår ref 05/176 Dato 4. mai 2005 Forord Dette rundskrivet er ment å skulle støtte

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte Veileder EØS-avtalens regler om offentlig støtte Innhold Forord av Rigmor Aasrud 7 2 1 Innledning side 8 Hva er offentlig støtte iht. EØS-avtalen artikkel 61(1)? side 18 1.1 Hovedprinsipper i reglene om

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

av barnehage i Bærum

av barnehage i Bærum BARNEHAGEKONTORET Veiledning om etablering Veiledning om etablering av barnehage i Bærum av barnehage i Bærum April 2003 Revidert mars 2008 Innholdsfortegnelse: Forord Side 3 Generelt ved etablering av

Detaljer

Lov om barnehager med forskrifter

Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (med endringer senest ved lov 4. juli 2003 nr. 73) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 60 2015 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870262 (Kun

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer