RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE."

Transkript

1 RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. 1 Kraftfond Heimel, kapital og avkasting. Alle konsesjonsavgifter, renter og anna avkasting skal bli tatt til inntekt for kraftfond og må disponerast i samsvar med vedtektene. Det er ikkje høve til å opprette eige fond for delar av kommunen eller for spesielle næringar, med mindre dette er klart føresett i konsesjonsvilkåra. 2 Føremål. Næringsfondet skal fyrst og fremst nyttast til næringsføremål, i form av vidareutvikling av eksisterande verksemd og etablering av ny næringsverksemd.. Dette inkluderar også investeringar i kommunale og regionale fellestiltak. Døme på prosjekt som kan støttast er følgjande: Kommunalt tiltaks- og næringsarbeid t.d.næringsplanlegging, etableringsprosjekt, samarbeid skule/næringsliv og stadsutviklingsprosjekt. Fysisk tilrettelegging for næringsverksemd t.d. kommunal tilrettelegging av næringsareal, fysisk stadsutvikling og infrastruktur. Bedriftsutvikling t.d. etablerarstipend, opplæring, produktutvikling, marknadsføring, marknadsundersøking og planlegging. Investering i bedrifter t.d. utstyr, maskiner og bygningar ved oppstart eller utviding av bedrifter. Det kan ikkje gjevast stønad til sanering av gjeld eller løpande drift i private verksemder. Midlane kan heller ikkje nyttast til løpande drift av kommunen med unntak av avdrag til lån og avlønning av tiltakskonsulent/næringssjef. Utover dei prioriteringane som er gjort i Strategisk næringsplan, bør alle næringar stillast likt ved tildeling frå næringsfondet. Tiltak som bidreg til auka sysselsetting for kvinner og ungdom i kommunen skal bli gitt prioritet.

2 3 Stønadsformer Næringsfondet kan etter nærare spesifikasjoner nyttast til: Lån og garanti for lån Tilskot Fondet bør ikkje nyttast til å teikne aksjar og andelar i privat næringsverksemd. Kommunen vil lett kome i ei uheldig dobbeltrolle som ansvarleg for både investering/drift og tilskot/lån. Stønad ved t.d. nyetablering kan i staden bli gitt som tilskot eller ansvarleg/betinga lån. Det kan stillast garanti for kommunale tiltak i den grad slike er gyldige garantiføremål med omsyn til kommunelova 6-51 jf. Departementets forskrift om kommunal garantistilling. 4 Forholdet til internasjonale avtaler i høve til statsstøtte. Stønaden må vere i samsvar med det internasjonale regelverk som Noreg har slutta seg til på statsstønadsområdet. (sjå EØS avtalas regelverk for offentleg stønad, EØS- tillegget til dei europeiske fellesskapstidende nr.32, av 3. september 1994 med seinare endring og tillegg) Prosjekt i kommunalt regi, som nærings-, tiltaks- og infrastrukturprosjekt blir ikkje omfatta av reglane for offentleg stønad. Jf. 1. ledd. 5 Stønadsvilkår. Søkjar må vere over 18 år. Verksemda må vere registrert i og drivast frå kommunen. Det blir stilt følgjande krav til søkjaren: Ikkje vere dømd for økonomisk misleghald dei to siste åra. For tida ikkje vere ilagt konkurskarantene. Ikkje under rettsleg etterforsking i økonomiske saker. Godkjenner at rådmannen kan hente inn kredittopplysningar om søkjaren/verksemda. Oppdatert skatteattest frå kommunekasseraren, og attest frå skatteetaten om meirverdiavgift skal ligge ved søknaden. Eventuelt urette opplysningar/hemleghald av nødvendig eller relevante opplysningar, kan føre til krav om attendebetaling av lån/fond. Tiltak som det blir søkt stønad til skal normalt ikkje vere sett i gang før løyving eventuelt blir gitt. Ei gjennomføring av heile eller delar av tiltaket før søknad om stønad skal opplysast i søknaden.

3 Etter vedtak har verksemda tre år på å gjennomføre tiltaket. Løyvinga blir då automatisk drege inn, med mindre det innan fristen blir søkt om utsetjing. Etter kvart som tiltaket blir dokumentert gjennomført kan ein søkje inntil to delutbetalingar, basert på godkjent kostnadsoverslag. 25 % av totalbeløpet skal uansett haldast attende inntil tiltaket er gjennomført og dokumentert i samsvar med plan og vedtak. Etableringstilskot kan normalt utbetalast i sin heilskap når verksemda er sett i gang. Samla offentleg stønad (tilskot og samla fordel av rentefritt investeringslån) skal vere avgrensa til maksimal bagatellmessig stønad, innanfor ei samla grense på ECU ( omrekna i høve til referansekurs fastsett av ESA (EFTA Surveillance Authority) EFTA`s overvakingsorgan kvart år) til ein og same verksemd i ein tre- års periode. Alle verksemder kan få bagatellmessig stønad. Det kan bli gitt bagatellmessig stønad til alle typer næringar, unntatt stønad til primær stålproduksjon, skipsbygging, transport og eksport. I søknaden pliktar søkjaren å opplyse om kva slags type, eventuelle vilkår og størrelse på stønad verksemda totalt har motteke dei siste tre åra. Som hovudregel skal samla stønad frå næringsfondet og andre offentlege stønadsordningar til private verksemder ikkje overstige 50 % av det totale kapitalbehovet. Det kan bli gitt inntil 75 % stønad til nyetablering, prosjekt retta mot kompetanseutvikling, miljøretta tiltak eller prosjekter som har særleg betyding for kvinner og ungdom. Samla finansieringsplan for tiltaket skal gå fram av søknaden. Investeringslån kan normalt bli gitt med inntil 20 % når det blir ytt anna offentleg finansiering, eller 30 % når slik stønad ikkje blir ytt. Normalt må minimum kostnadsoverslag utgjere kr ,- (for den totale investeringa) før søknaden blir handsama. Tilskot kan normalt bli gitt med inntil 10 % når det blir ytt anna offentleg finansiering eller 20 % når slik stønad ikkje blir ytt. Normalt må minimum kostnadsoverslag utgjere kr ,- før søknaden blir handsama. Investeringslån skal normalt ikkje tinglysast, men blir belasta med eit etableringsgebyr på kr 2 000,- ved første delutbetaling. Ein må underskrive gjeldsbrev som inneheld låneavtale og vilkåra mellom Gol kommune og søkjar. (ansvarleg lån) Lånet er avdragsfritt i 3 eller 5 år, for deretter ei avdragsperiode på 3 eller 5 år, på bakgrunn av individuell vurdering av behov ved tildeling. Investeringslånet er rentefritt i heile perioden. Attendebetalinga skal skje to gonger i året med like store beløp i avdragsperioden. Vedrørande investeringar i utleigeobjekt (fast eigedom som t.d. utleigehytter) skal lånet likevel tinglysast, for søkjaren si rekning, med tinglysingssperre om at objektet ikkje kan nyttast til annan verksemd, enn i samsvar med planen, i 15 år. Dersom verksemda innan den avdragsfrie perioden startar å betale utbytte, vil samtidig avdragsperioden starte og det vil påløpe renter av lånet.

4 Dersom verksemda blir lagt ned eller foretaket avvikla, eller flytta ut av kommunen, skal restlån betalast tilbake straks. Utbetalt tilskot og/eller kommunen sitt opprinnelege beløp til aksjekjøp, skal med det same betalast tilbake, med mindre det er meir enn 5 år frå vedtaksdato. 5 års regel gjeld ikkje lån. Lån likestillast med eigenkapital i ein eventuell framtidig konkurs eller gjeldssaneringssituasjon. Kommunen kan krevje restlånet betalt tilbake straks, og utan søksmål (jf. Tvangsfullbyrdingslova 7 2), dersom avvikling syner frie verdiar utover dekning av pantesikra gjeld. Verksemda skal utan oppfordring sende årsrekneskap til kommunen i minimum tre år, frå og med vedtaket til og med siste året i avdragsperioden. Er verksemda revisjonspliktig skal dette vere gjennomført før innsending. I tillegg til reglane her og i 4 kan ein setje nødvendige grenser og vilkår, på bakgrunn av konkret vurdering av den einskilde sak. Dette skal framgå av vedtaket. Eventuelt brot kan føre til umiddelbar attendebetalingsplikt, med mindre det blir inngått ny avtale eller det blir godkjent fritak frå vilkår av tilsvarande kommunale styresmakter som tidligare innvilga stønad. Fondstyret avgjer størrelsen på lånebeløpet. Ut over faste løyvingar kan det årleg fordelast inntil kr ,-i samla tilskot i perioden Desse summane blir trekt frå fondet sin avkasting) Det er 2 årleg søknadsfristar for lån og tilskot. Desse er 10. januar og 30. juni. Fondsstyret avgjer kvart år om renter og restbeløp på avkastingsdelen av fondet skal attendeførast til grunnkapitalen eller framleis stå på avkastingskontoen. 6 Forvalting. Kommunestyret har peikt ut formannskapet som fondsstyre for Næringsfondet i Gol kommune. Oppgåvene til fondet vil gå fram av vedtektene for fondet. Delegasjonsregelmentet angir til kva tid kva som kan fattast av rådmannen og det enkelte kommunale organ. Saksførebuing er lagt til næringskonsulent/næringsavdelinga. Fondsmidlane blir plassert på renteberande konto slik midlane er disponible til ein kvar tid. Annan plassering kan berre bli godtatt dersom dette ikkje er til hinder for at midlane kan disponerast til kvar tid. Renter og tilbakebetalte midlar og avdrag blir ført tilbake til fondet. Fondsmidlane skal vere integrert i kommunebudsjettet og rekneskap i samsvar med gjeldane føresegner. I tillegg skal det som vedlegg til rekneskapet lages ein samla framstilling av inntekter og utgifter.

5 7 Klage. Rett til å klage har den som er part i saka eller annan med rettsleg klageinteresse. Klagefristen er tre veker rekna frå den dagen vedtaket kom fram. Eventuell klage skal sendast til: Gol kommune, klagenemnda, 3550 Gol eller Klaga skal vere underteikna, må oppgje det vedtaket det klagast over, oppgje dei endringar ein krev og dei grunnar klagen støttar seg på. 8 Årsmelding. Formannskapet legg fram årsmelding for kommunestyret kvart år i eige dokument eller saman med den generelle årsmeldinga. Denne skal også sendast til fylkesmannen og fylkeskommunen. 9 Godkjenning av retningslinene. Retningslinene kan endrast etter vedtak i kommunestyret, så lenge desse ikkje strir mot vedtektene i næringsfondet. Gol Hege Mørk, rådmann

6

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken HB 7.B.4 (N) Mars 2014 Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken 1 Formål Barnehagelån skal medverke til å dekkje behovet for gode barnehagar. Barnehagelånet skal fremje kvalitet i det fysiske

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eidfjord kommune IHR-rapport nr S-2/2010 1. FORORD Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen Økonomihåndboka del 2 av 2 Siste hovedoppdatering: 18.01.2008 Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomiseksjonen Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomihandboka del 2 FORORD Økonomihandboka er eit hjelpemiddel

Detaljer

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker,

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18)

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) www.sfj.no Budsjett 2015/Økonomiplan 2016 (17-18) Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2016 (17-18) ligg med dette føre.

Detaljer

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal Regionrådet for Hallingdal Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal del II - tillegg Prosjektrapport januar 2006 flå lå nes gol Hemsedal ål l Hol Forord til Del II - Tillegg Denne delen av Bustadsosial

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER

INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER TIL STYREMEDLEMMENE I RNH Dato: Torsdag 08.11.2012 Stad: Kommunehuset i Eidfjord Tid: Kl.09.30 Agenda: Klokka 09.30 Møte i Regionalt Næringsfond Hardanger

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 PHV/HSrev020215 Vedlagt følgjer styret si innstilling til årsmøtet 2015 basert på vedtektskomiteen sitt

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta)

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Sendt ut: 30. april 2015 Høyringsfrist:

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR TETTSTADUTVIKLING UTFYLLANDE RETNINGSLINER. Søknadsfrist 8. januar 2010

TILRETTELEGGING FOR TETTSTADUTVIKLING UTFYLLANDE RETNINGSLINER. Søknadsfrist 8. januar 2010 TILRETTELEGGING FOR TETTSTADUTVIKLING UTFYLLANDE RETNINGSLINER Søknadsfrist 8. januar 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Regionalavdelinga Side 2 Mål for verkemiddelbruken: I høve til Fylkesplanen 2005-2008

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAMANSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysningar som skal gjevast i søknadsskjemaet for del A- og B-tryggleikssertifikat

RETNINGSLINJER FOR SAMANSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysningar som skal gjevast i søknadsskjemaet for del A- og B-tryggleikssertifikat RETNINGSLINJER FOR SAMANSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysningar som skal gjevast i søknadsskjemaet for del A- og B-tryggleikssertifikat INNLEIING Dette søknadsskjemaet skal nyttast av jernbaneføretak

Detaljer

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014 Ny næring i gamle bygg i strandsona Rettleiarhefte 2014 Ny det næring vind og dei i gamle fekk bør bygg i seglet. i strandsona Rettleiarhefte Steinsland. Foto: Inger Elise Økland Børnes. Ordet er frå den

Detaljer

Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR. FAFO-rapport 153 -- -- - -

Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR. FAFO-rapport 153 -- -- - - Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR loffentleg SEKTOR FAFO-rapport 153 -- -- - - FAFO 1993 ISBN 82-7422-107-9 Omslagsfoto: Lars Bahl 2. maj - Samfoto Trykk: C Falch Hurtigtrykk. Oslo Innhald 1 Innleiing............................

Detaljer

For den sjuke Sjukepengar 4 veker 8 veker 6 månader Vilkår for sjukmelding:

For den sjuke Sjukepengar 4 veker 8 veker 6 månader Vilkår for sjukmelding: For den sjuke Sjukepengar Sjukmelding er aktuell når medisinske grunnar gjer at ein person ikkje kan vere i jobb. Sjukepengar er ein rett som blir opparbeidd via eit tilsettingsforhold eller inntekt som

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN RÅDMANNEN Vedteke i Aukra kommunestyre 18. oktober 2012, sak nr. 105/12. ephorte 12/420-3. 2 Dei kommunale barnehagane i Aukra skal drivast i samsvar

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Vedtatt av: Styret ved Universitetet i Tromsø 15. desember

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer