FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNING AV KRAFTFOND LIERNE KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNING AV KRAFTFOND LIERNE KOMMUNE"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNING AV KRAFTFOND LIERNE KOMMUNE 2013

2 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Lierne kommune i tidsperioden april til juni Undersøkelsen er gjennomført i henhold til NKRFs standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Vi takker alle som har bidratt med informasjon i prosjektet. En oversikt over tidligere gjennomførte prosjekter fra KomRev Trøndelag IKS finner du på vår hjemmeside Levanger Heidi Galguften /s/ Oppdragsansvarlig revisor Sigrid Hynne Prosjektleder Forvaltning av kraftfond 1

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag Innledning Bestilling Bakgrunn Problemstillinger og avgrensing Revisjonskriterier Metodisk tilnærming og gjennomføring kommunens forvaltning av fondet Forholdet mellom statens standardvedtekter og kommunens vedtekter Revisjonskriterier Data Revisors vurdering Bruk av midlene Revisjonskriterier Data Revisors vurdering Hovedkonklusjon og anbefalinger Rådmannens kommentarer Kilder Vedlegg 1. Rundskriv h-/ Vedlegg 2. Vedtekter Lierne kommune Forvaltning av kraftfond 2

4 SAMMENDRAG Lierne kommune mottar årlig konsesjonsavgifter på om lag 2,6 millioner kroner som plasseres i kraftfond. Rammene for kraftfondets arbeid og saksbehandlingen er regulert i egne kommunale vedtekter og i nasjonale standardvedtekter utarbeidet av Kommunal- og regionaldepartementet. Vedtektene til Lierne kommune ble vedtatt i 1996 og har vært uendret siden da, mens statens standardvedtekter har blitt revidert flere ganger, sist i Formålet med forvaltningsrevisjonen er todelt. Rapporten belyser om Lierne kommunens vedtekter er i tråd med standardvedtektene gitt av staten. Videre belyser rapporten om forvaltningen i 2011 og 2012 er i tråd med kommunens egne vedtekter og statens standardvedtekter. Rapporten bygger på informasjon innehentet først og fremst gjennom analyse av dokumenter, mens den øvrige kildetilgangen er begrenset til oppstartsmøte med rådmann samt e-postkorrespondanse og telefonsamtaler med rådmann og økonomisjef. KomRev Trøndelag IKS konkluderer med at Lierne kommunes vedtekter ikke bryter med gjeldende standardvedtekter gitt av staten. De nye standardvedtektene fra staten er imidlertid mer forståelige, samtidig som de ikke er like detaljert når det gjelder beløpsgrenser for offentlig støtte. Ut fra disse hensynene, mener revisor at kommunen kan vurdere å revidere sine vedtekter. Kommunens vedtekter og standardvedtekten fra staten angir en ramme for hva kraftfondsmidlene kan brukes til. Kraftfondets formål er fortrinnsvis å bidra til næringsutvikling, hvor en bred definisjon av næringsutvikling ligger til grunn. Om lag 2/3 av fondsmidlene blir brukt til å dekke avdrag på kommunale lån, noe statens standardvedtekter gir kommunene adgang til. Basert på gjennomgangen mener revisor at kommunens bruk av konsesjonskraftavgiftene for 2011 og 2012 er i tråd med kommunens egne vedtekter og standardvedtekter gitt av staten. Vi mener likevel at rådmannens forslag til bruk av kraftfondet med fordel kan synliggjøres noe bedre i budsjettsaken. Forvaltning av kraftfond 3

5 1. INNLEDNING 1.1 Bestilling I kontrollutvalgets behandling av Plan for forvaltningsrevisjon i sak 14/12, ble forvaltningsrevisjon med tema kraftfond og næringsfond prioritert som første prosjekt i planperioden. Planen ble vedtatt av kommunestyret i sak 54/12, hvor kommunestyret opprettholdt kontrollutvalgets prioritering. Kontrollutvalget vedtok i sak 12/13 prosjektplan hvor prosjektet ble avgrenset til å omhandle forvaltning av kraftfond. 1.2 Bakgrunn Konsesjonsavgift er en av flere typer kraftinntekter. Konsesjonsavgiften skal fungere som en kompensasjon for ulempene kommunen blir påført ved en kraftutbygging, og gi kommunen en del av verdiskapningen som finner sted gjennom utbyggingen. Lierne kommune mottar årlig konsesjonsavgifter på om lag 2,6 millioner kroner som blir plassert i kraftfond. Rammene for kraftfondets arbeid og saksbehandlingen er regulert i nasjonale standardvedtekter utarbeidet av Kommunal- og regionaldepartementet og i egne kommunale vedtekter. De nasjonale standardvedtektene tar utgangspunkt i bestemmelser i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven. 1.3 Problemstillinger og avgrensing Følgende problemstillinger blir belyst i denne undersøkelsen: Er Lierne kommunes vedtekter for kraftfond i tråd med statens standardvedtekter? Er Lierne kommunes forvaltning av kraftfondet i tråd med egne vedtekter og statens standardvedtekter? Rapporten er avgrenset ved at den vurderer forvaltningen av kraftondet for regnskapsårene 2011 og Forvaltning av kraftfond 4

6 1.4 Revisjonskriterier Revisjonskriterier er de krav og forventninger som kommunens praksis vurderes opp mot. I dette prosjektet blir kommunens praksis målt opp mot kriterier hentet fra kommunens egne vedtekter og statens standardvedtekter for kraftfond gitt i tre ulike rundskriv. Lierne kommunes vedtekter for bruk og forvaltning av kraftfond fra 1996 er utarbeidet på bakgrunn av rundskriv med standardvedtekter fra Kommunal og Regionaldepartementet (H-3/94). Vedtektene for Lierne kommune har vært uendret siden 1996, mens statens standardvedtekter ble endret både i 1998 og i Felles for statens eldre og nye standardvedtekter er følgende hovedprinsipper: Kommunen skal ha egne kommunale vedtekter som skal være behandlet av kommunestyret, og godkjent av fylkesmannen. Kommunens vedtekter kan ikke bryte med gjeldende standardvedtekter fra staten. Informasjon om bruken av midlene skal sendes fylkesmannen og fylkeskommunen. Kraft-/hjemfallsfondet bør fortrinnsvis anvendes til næringsformål, men det eksisterer en rekke unntaksbestemmelser. Det skal ikke gis støtte til løpende drift i private bedrifter. Fondsmidlene kan ikke nyttes til å dekke løpende drift av kommunen, men det er også her visse unntaksbestemmelser. Avlønning av næringssjef/næringskonsulent er tillatt. Renter og avdrag på lån regnes ikke som løpende drift. Kraftfond skal forvaltes i tråd med regelverket for offentlig støtte. Revisjonskriteriene blir nærmere omtalt under hver problemstiling (2.1.1 og ). Forvaltning av kraftfond 5

7 1.5 Metodisk tilnærming og gjennomføring Rapporten bygger på informasjon innehentet først og fremst gjennom analyse av dokumenter. Videre har det vært korrespondanse via e-post og telefon med rådmann og økonomisjef underveis når det har vært behov for å få tilsendt dokumenter og forklaringer i forhold til kommunens forvaltning. Det ble holdt oppstartsmøte med rådmannen den Et rapportutkast uten revisors vurderinger, ble sendt rådmann og økonomisjef for verifisering Her fikk de også anledning til å verifisere data og uttalelser som de har gitt i telefonsamtaler og i oppstartsmøte. Rådmannen hadde ikke merknader til revisors beskrivelse av faktaopplysninger. Selv om dette er en tydelig avgrenset forvaltningsrevisjon, er vår samlede vurdering at metodebruk og kildetilfang gir et tilstrekkelig grunnlag til å svare på problemstillingene. 2. KOMMUNENS FORVALTNING AV FONDET 2.1 Forholdet mellom statens standardvedtekter og kommunens vedtekter Revisjonskriterier Kommunens vedtekter skal være behandlet av kommunestyret og kan endres etter vedtak i kommunestyret. Videre presiseres det i alle rundskriv om kraftfond at vedtektene må være godkjent av fylkesmannen. Statens standardvedtekter angir en ytre ramme for bruken av fondsmidlene. Dette betyr at kommunen ikke kan ha vedtekter som bryter med statens vedtekter, men kommunen kan ha strengere bestemmelser, for eksempel innskrenke bruken av midlene ytterligere. Vi måler praksis i Lierne kommune opp mot følgende revisjonskriterier: Kommunens skal ha egne kommunale vedtekter. Disse skal være behandlet av kommunestyret og være godkjent av fylkesmannen De kommunale vedtektene skal ikke bryte med gjeldende standardvedtekter fra staten Data Lierne kommunes vedtekter for bruk og forvaltning av kraftfond er omtrent likelydende med statens standardvedtekter gitt i rundskriv fra Lierne Forvaltning av kraftfond 6

8 kommunes vedtekter ble behandlet av kommunestyre i sak 5/96, og godkjent av fylkesmannen i Nord-Trøndelag samme år (brev datert ). Det har vært en utvikling på rettsområdet om offentlig støtte siden rundskrivet fra 1994, noe som er bakgrunnen for at statens standardvedtekter ble revidert i 1998 og i De nye standardvedtektene fra 2011 er kortet ned, det er foretatt en opprydding i referanser, samt at de inneholder en mer generell omtale av regelverket for offentlig støtte. Kommunal og regionaldepartementet presiserer at endringene som er foretatt i 2011 ikke medfører realitetsendringer i forhold til tidligere standardvedtekter. I vedtektene for Lierne framgår det i 5 at støtte skal være begrenset til kroner ( ECU) til et og samme formål i en og samme bedrift i en treårsperiode. Ordlyden her er lik ordlyden i statens standardvedtekter fra I de nye standardvedtektene fra staten, gjeldene fra 2012, er beløpsgrensen ikke fastsatt, men det heter at bruken av fondet må være i samsvar med de internasjonale regelverk som Norge har sluttet seg til på statsstøtteområdet. Beløpsgrense for bagatellmessig støtte ligger i dag på euro 1, og er dermed betydelig høyere enn beløpsgrensen som er satt i vedtektene for Lierne kommune Revisors vurdering Lierne kommunes vedtekter fra 1996 bygger på tidligere standardvedtekter gitt i rundskriv fra Kommunal og regionaldepartementet fra Kommunens vedtekter ble godkjent av fylkesmannen i Statens standardvedtekter har blitt endret ved to anledninger etter dette, men det er først og er fremst gjort språklige justeringer og ikke gjort realitetsendringer. Beløpsgrensen i vedtektene for Lierne er langt lavere enn hva som er dagens grense for bagatellmessig støtte. Dette kan likevel ikke sies å være brudd med statens standardvedtekter, men begrenser bruken av midlene mer enn hva gjeldende standardvedtekter fra staten legger opp til. Vi konkluderer dermed med at Lierne kommunes vedtekter er i tråd med gjeldende bestemmelser gitt av staten. Vedtektene er vedtatt av kommunestyret. På den annen side er de nye standardvedtektene fra staten mer forståelige, samtidig som de ikke er like detaljerte når det gjelder beløpsgrenser for offentlig støtte. Ut fra disse hensynene, mener revisor likevel at kommunen kan vurdere å revidere sine vedtekter. 1 I dagens ordning om bagatellmessig støtte, er det bestemt at euro over tre år kan tildeles et foretak uten at dette rammes av forbudet mot offentlig støtte, så fremt en oppfyller alle vilkårene i forordningen. For støtte til veitransportsektoren gjelder en lavere terskel, euro over tre år.(kilde: Forvaltning av kraftfond 7

9 2.2 Bruk av midlene Revisjonskriterier Kommunestyret har forvaltningsmyndigheten for kraftfond, men ifølge rundskriv fra staten kan kommunestyret delegere avgjørelsesmyndighet i kraftfondssaker. Det fremgår både i statens standardvedtekter og i Lierne kommunes vedtekter at kraftfondet fortrinnsvis skal anvendes til næringsformål, men at fondet også kan benyttes til kommunale tiltak. I 2 i de nye standardvedtekter heter det: Kraft-/hjemfallsfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, som for eksempel bedriftsstøtte, tilrettelegging for næringsutvikling i regi av kommunen, stedsutvikling, ulike typer utviklingsarbeid med mer. Fondet kan også benyttes til kommunale investeringer i varige driftsmidler Videre er det presisert i de nye vedtektene fra staten at midlene kan brukes til å betale renter og avdrag på investeringer. Midlene kan ikke benyttes til å dekke løpende drift i bedrifter, noe som fremgår i de gamle og i de nye vedtektene fra staten samt i kommunens egne vedtekter. Videre kan fondsmidlene ikke nyttes til å dekke løpende drift av kommunen, men det er unntaksbestemmelser når det gjelder avlønning av næringssjef. Dette er presisert i merknader til de gamle standardvedtektene og i de nye standardvedtektene fra staten. På bakgrunn av statens standardvedtekter vurderes forvaltningen i Lierne kommune opp mot følgende revisjonskriterier: Kommunestyret har forvaltningsmyndigheten for kraftfond, men myndigheten kan delegeres. Informasjon om bruken av midlene skal sendes fylkemannen og fylkeskommunen. Kraft-/hjemfallsfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, men det eksisterer en rekke unntaksbestemmelser. Fondet kan også benyttes til kommunale investeringer i varige driftsmidler. Fondsmidlene kan ikke nyttes til å dekke løpende drift av kommunen, men det er visse unntaksbestemmelser. Avlønning av næringssjef/næringskonsulent er tillatt. Renter og avdrag på lån regnes ikke som løpende drift. Det skal ikke gis støtte til løpende drift i private bedrifter. Kraftfond skal forvaltes i tråd med regelverket for offentlig støtte Forvaltning av kraftfond 8

10 2.2.2 Data Samlet konsesjonsavgift for Lierne kommune var 2,646 millioner kroner både i 2011 og I tillegg kommer renteavkastning som blir lagt til fondet. Tabell 1 viser samlet bruk av kraftfondet for 2011 og Tabell 1. Samlet bruk av kraftfond i Lierne i 2011 og Lierne næringsselskap Avdrag på lån Tilskudd Lierne fritid Tilskudd Trøndelag forsøksring (Norsk landbruksrådgivning) Mobilprosjekt Sandøladalen Samlet bruk av fondet: Kilde: Kommunestyresak 27/12 og 18/12 (vedlegg til disse sakene) Fram til var kommunens næringsutviklingsarbeid lagt til Lierne næringsselskap AS. I 2011 og 2012 kjøpte kommunen tjenester for kroner som ble dekt av kraftfondet. I brev fra rådmann til KomRev Trøndelag IKS, datert , argumenterer rådmannen for at kjøpet dekker mye av de samme funksjonene som en kommunalt ansatt næringskonsulent ville hatt. Så lenge det er anledning til å bruke kraftfondet til å avlønne tiltakskonsulent/næringskonsulent, mener rådmannen at dette må komme inn under samme bestemmelse. Fra årsskiftet ble Lierne næringsselskap AS avviklet og det ble igjen opprettet stilling som næringskonsulent i kommunen. Lierne fritid er en paraplyorganisasjon for reiselivet i Lierne. Virksomheten har mottatt tilskudd i 2011 og 2012 på kroner. I brev av begrunner rådmannen tilskuddet med at Lierne Fritid gjør oppgaver for kommunen samt at de er en paraplyorganisasjon som er viktig for å fremme utvikling av reiselivet. Det er også gitt tilskudd på kroner til forsøksringen (Norsk Landbruksrådgivning). Norsk landbruksrådgivning har som formål å bidra til utvikling i landbruket, blant annet gjennom ulike forsøk og rådgivning. 2 Kommunestyret i Lierne har forvaltningsmyndighet for kraftfondet og det er ikke opprettet eget fondsstyre. Regnskapet for bruk av kraftfond blir hvert år lagt fram i egen sak for kommunestyret. Regnskapet for kommunale fond 2012 ble behandlet av 2 Fra nettsiden til Norsk Landbruksrådgivning (http://www.lr.no/): Norsk Landbruksrådgiving (NLR) er paraplyorganisasjon for 41 rådgivingsenheter med til sammen medlemmer og 270 ansatte over hele landet. NLR er bindeledd mellom forskning og landbruket, og innhenter, utvikler og samordner kunnskap som rådgiverne formidler til næringsutøvere i landbruket. Lokale forsøk er viktig for å utvikle og etterprøve kunnskap. Årlig utføres nærmere 800 feltforsøk hos medlemmene. Rådgivingen er i hovedsak innenfor planteproduksjon, teknikk, næringsutvikling, økonomi, klima- og miljøtiltak. NLR ble stiftet i 1962 som Norske Forsøksringers Fellesforening. Fra 1982 til 2008 var navnet Landbrukets Forsøksringer. Forvaltning av kraftfond 9

11 kommunestyret i sak 18/13. Videre ble regnskapet for kommunale fond 2011 behandlet i kommunestyret i sak 26/12. I årsplanen for 2011 og 2012 er det en verbal beskrivelse av konsesjonsavgifter. Det fremgår her at disse vil bli plassert i kraftfond, og at det blir brukt omtrent samme beløp som avsettes til fondet. Budsjett for bruk av fondet fremgår som en del av den årlige budsjettsaken, men det blir ikke vist et særskilt budsjett for bruk av kraftfond. Ifølge økonomisjefen er dette på samme måte som øvrige fond i kommunen. Vi finner at regnskapstallene for de ulike postene/kontoene for bruk av kraftfond beløpsmessig samsvarer med budsjettdokumentet. Ifølge økonomisjefen har det vært årlige faste poster for bruk av fondet. Dersom det blir endringer i tilskuddets størrelse eller gitt nye tilskudd, vil dette ifølge økonomisjefen bli lagt fram for politisk behandling. Det er dokumentert at regnskap for bruk av kraftfond er sendt fylkeskommunen og fylkesmannen til orientering i Rådmannen og økonomisjef mener at kommunens forvaltning er innenfor det kommunen etter regelverket har anledning til. Ifølge rådmannen har kommunen heller ikke fått bemerkninger vedrørende bruken fra fylkeskommunen eller fylkeskommunen, som får tilsendt informasjon om bruken av midlene hvert år Revisors vurdering Kommunestyret har hvert år behandlet detaljert regnskap for bruk av kraftfondet. Revisor mener dermed administrasjonen har synliggjort den årlige bruken av kraftfondsmidlene tilstrekkelig. Budsjett for bruk av kraftfondet inngår som en del av den årlige budsjettsaken. I årsplanen fremgår rådmannens forslag til den totale bruken av midlene. Ut fra budsjettdokumentene er det vanskelig å se direkte hvilke poster/formål midlene skal brukes til. Vi mener rådmannens forslag til bruk av kraftfondet med fordel kan synliggjøres bedre. Kommunens bruk av midlene for 2011 er sendt til orientering til fylkesmannen og fylkeskommunen, noe som er i henhold til kommunens egne vedtekter og statens standardvedtekter. Formålsparagrafen for bruken av kraftfondsmidler er svært vidt definert både i statens standardvedtekter og i kommunens vedtekter. Selv om det heter i statens standardvedtekter at midlene fortrinnsvis skal benyttes til næringsutvikling, gis det også anledning til å benytte midlene til kommunale investeringer i varige driftsmidler. Om lag 2/3 av kraftfondet i Lierne blir i dag brukt til å dekke avdrag på lån (kommunale investeringer i varige driftsmidler). Vi kan ikke si at prioriteringen Forvaltning av kraftfond 10

12 som Lierne kommune har gjort ved at størsteparten av midlene benyttes til nedbetling av lån, bryter med formålsbestemmelsene i statens standardvedtekter eller i kommunens egne vedtekter. Hvor stor andel av midlene som kan benyttes til nedbetling av lån, må være opp til kommunestyrets prioritering. Revisor deler kommunens vurdering om at kjøp av tjenester fra Lierne næringsselskap AS kan likestilles/sidestilles med avlønning av næringskonsulent, og dermed er innenfor hva midlene kan brukes til. De øvrige tilskuddene (Lierne fritid i 2011 og 2012 og Trøndelag forsøksring i 2011) har karakter av å skulle bidra til tilrettelegging for næringsliv og finansiering av utviklingsoppgaver. Vi finner dermed ingen brudd på bestemmelsene om at fondsmidlene ikke kan brukes til ordinær drift i private bedrifter. I statens og kommunens vedtekter er det satt begrensninger når det gjelder størrelsesbeløp for hva som er innenfor EØS regelverket for bagatellmessig støtte. For bruken av midler i 2011 og 2012 er dette en uaktuell problemstilling siden støttebeløpene som er gitt er såpass lave at de ikke nærmer seg grensen for bagatellmessig støtte. Basert på gjennomgangen mener revisor at kommunens bruk av konsesjonskraftavgiftene for 2011 og 2012 er i tråd med kommunens egne vedtekter og standardvedtekter gitt av staten. 3. HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER Vi konkluderer med at Lierne kommunes vedtekter er i tråd med gjeldende bestemmelser gitt av staten. De nye standardvedtektene fra staten er imidlertid mer forståelige, samtidig som de ikke er like detaljert når det gjelder beløpsgrenser for offentlig støtte. Ut fra disse hensynene, mener revisor likevel at kommunen kan vurdere å revidere/oppdatere sine vedtekter. Basert på gjennomgangen mener revisor at kommunens bruk av konsesjonskraftavgiftene for 2011 og 2012 er i tråd med kommunens egne vedtekter og standardvedtekter gitt av staten. Vi mener likevel at rådmannens forslag til bruk av kraftfondet med fordel kan synliggjøres noe bedre i budsjettsaken. Forvaltning av kraftfond 11

13 4. RÅDMANNENS KOMMENTARER En foreløpig rapport ble sendt på høring til rådmannen i Lierne kommune KomRev Trøndelag IKS mottok svar per e-post. Det fremgår her at rådmannen ikke har kommentarer til rapporten. Forvaltning av kraftfond 12

14 5. KILDER Rundskriv H-3/94: Standardvedtekter for kraftfond, Kommunal og Regionaldepartementet Rundskriv H-1/11: Standardvedtekter for kraftfond, Kommunal og- Regionaldepartementet; aftfond.pdf Rundskriv H-17/98 Standardvedtekter for kraftfond, Kommunal og regionaldepartementet html?id= Lov om vassdragsreguleringer (Vassdragsreguleringsloven). Lovdata: Lov nr 16: Lov om erverv av vannfall mv. [industrikonsesjonsloven], Lovdata: wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl html&emne=industrikonsesjonslov*&&. Lierne kommune: Vedtekter for bruk og forvaltning av kraftfond i Lierne kommune, behandlet av kommunestyret og godkjent av Fylkesmannen i brev av Regnskap for kraftfondet 2011, vedlegg til kommunestyre i sak 26/12. Regnskap for kraftondet 2012, vedlegg til kommunestyrere i sak 18/13. Brev fra Lierne kommune til KomRev Trøndelag IKS Bruk av kraftfond datert Forvaltning av kraftfond 13

15 VEDLEGG 1. RUNDSKRIV H-1/11 Forvaltning av kraftfond 14

16 Forvaltning av kraftfond 15

17 Forvaltning av kraftfond 16

18 Forvaltning av kraftfond 17

19 Forvaltning av kraftfond 18

20 Forvaltning av kraftfond 19

21 VEDLEGG 2. VEDTEKTER LIERNE KOMMUNE Forvaltning av kraftfond 20

22 Forvaltning av kraftfond 21

23 Postadresse: Postboks 2565, 7735 Steinkjer Hovedkontor: Fylkets Hus, Steinkjer Tlf Forvaltning av kraftfond 22

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 23. september 2013 Møtetid: Kl. 09.30 Møtested: Lierne kommune, Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 Rundskriv om standardvedtekter for kommunale næringsfond gitt i vannkraftsaker (kraftfond og hjemfafisfond).

Detaljer

VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR ALVDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND. (KRAFT- OG TILTAKSFOND)

VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR ALVDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND. (KRAFT- OG TILTAKSFOND) VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR ALVDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND. (KRAFT- OG TILTAKSFOND) A. VEDTEKTER FOR KRAFTFONDET ALVDAL KOMMUNE. 1. Hjemmel, kapital og avkastning a) Hjemmel. Vedtektene for bruk og forvaltning

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006 Stor-Elvdal kommune Plan og næring Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006 VEDTATTE VEDTEKTER FOR STOR-ELVDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND A.

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/228- Trond Øverland,

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/228- Trond Øverland, Stor-Elvdal kommune Sektor for samfunnsutvikling Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/228- Trond Øverland, 95779397 242 30.05.2016 4980/2016 VEDTATTE VEDTEKTER FOR STOR-ELVDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 033/13 Kommunestyret 18.09.2013 050/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 033/13 Kommunestyret 18.09.2013 050/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 7 FE- 13/863 13/5151 Sigridur Sigursveinsdottir 17.07.2013 Nye vedtekter for næringsfond i Hattfjelldal Utvalg Møtedato

Detaljer

Vedtekter for bruk og forvaltning av Rindal utviklingsfond RUF

Vedtekter for bruk og forvaltning av Rindal utviklingsfond RUF Vedtekter for bruk og forvaltning av Rindal utviklingsfond RUF vedtatt 28.01.2009 RINDAL KOMMUNE Innhold 1 RUF HJEMMEL, KAPITAL OG AVKASTNING... 2 2 FORMÅL... 3 3 STØTTEFORMER/VILKÅR... 4 4 FORHOLDET TIL

Detaljer

Det reviderte rundskrivet gjøres gjeldende fra 1.januar 2012.Vi ber fylkesmennene oversende dette brevet samt rundskrivet til berørte kommuner.

Det reviderte rundskrivet gjøres gjeldende fra 1.januar 2012.Vi ber fylkesmennene oversende dette brevet samt rundskrivet til berørte kommuner. ITylkeynanti.pr Snit3tiott Fjordane DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTF1MENT 0 1 NOV 2011 pr kt Imlit -1 I henhold til adresseliste S11-.. L Wrt \-3. sk ti(l. Deres ref Vår ref Dato 11/538-3KRT

Detaljer

K1bu kommune MOTTATT VEDPEKTER FOR KOMMUNALE KRAFTFOND (NRINGSFOND) 4 MARS 1996. jr. J(ii3

K1bu kommune MOTTATT VEDPEKTER FOR KOMMUNALE KRAFTFOND (NRINGSFOND) 4 MARS 1996. jr. J(ii3 K1bu kommune jr. J(ii3 Ark.: 654 Rnr: / 91/96 SAKNR: STYRE/RÅD/UTVALG MgTE5TO: Fs-15/96 FORMANNSKAPET 22.2.96 1(s-12/96 Kommunestyret 29.2.96 Saksbehancller: INGFRID BERNPZEN VEDPEKTER FOR KOMMUNALE KRAFTFOND

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRUK OG FORVALTNING AV TRYSIL KOMMUNES KRAFTFOND

VEDTEKTER FOR BRUK OG FORVALTNING AV TRYSIL KOMMUNES KRAFTFOND VEDTEKTER FOR BRUK OG FORVALTNING AV TRYSIL KOMMUNES KRAFTFOND Vedtatt av Trysil kommunestyre 29.04.94, KS-sak 016/94 Godkjent av Fylkesmannen i brev av 07.09.94. Revidert av Trysil kommunestyre 17.04.07,

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 NAMDALSEID KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Orkanger, Inge Storås revisjonssjef ORKDAL KOMMUNE - KRAFTFOND

Innholdsfortegnelse. Orkanger, Inge Storås revisjonssjef ORKDAL KOMMUNE - KRAFTFOND Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG...2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET... 2 1.2 OMFANG OG BEGRENSNINGER... 2 1.3 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.4 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2 INNLEDNING...3 2.1

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE 1 HJEMMEL Vedtektene vedtatt av Engerdal kommunestyre i K.sak 14/03, 07.04.03, med senere endringer 17.11.05 av kommunestyret i K.sak 05/72. Vedtektene erstatter

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Lierne kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK OG FORVALTNING AV SELJE NÆRINGSFOND

RETNINGSLINJER FOR BRUK OG FORVALTNING AV SELJE NÆRINGSFOND RETNINGSLINJER FOR BRUK OG FORVALTNING AV SELJE NÆRINGSFOND Selje Vekst KF 14.06.06 Side 1av 5 Retningslinjene for bruk og forvaltning av Selje næringsfond bygger i hovedsak på retningslinjene som Kommunal-

Detaljer

1. VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ("KRAFTFONDET") I BINDAL KOMMUNE 2. MERKNADER TIL VEDTEKTENE 3. KLAGE

1. VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET (KRAFTFONDET) I BINDAL KOMMUNE 2. MERKNADER TIL VEDTEKTENE 3. KLAGE BINDAL KOMMUNE Jf. Vassdragsreguleringslova 11 pkt 2, 2. ledd og Rundskriv H-1/11 fra Kommunal og regionaldepartementet Lokal forskrift: 1. VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ("KRAFTFONDET") I BINDAL KOMMUNE

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND Etter sammenslåing av næringsfond og primærnæringsfond

VEDTEKTER FOR TYDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND Etter sammenslåing av næringsfond og primærnæringsfond Etter vedtak 19.02.04 i kommunestyret - vises til: -------------- Formannskapets innstilling til nye vedtekter VEDTEKTER FOR TYDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND Etter sammenslåing av næringsfond og primærnæringsfond

Detaljer

Vedtekter for næringsfondet Os kommune

Vedtekter for næringsfondet Os kommune Vedtekter for næringsfondet Os kommune 1 Hjemmel Vedtektene er vedtatt av Os kommunestyre i sak 18/13 den 25.04.2013. Vedtektene er gjeldende fra 1.1.2013. 2 Fondskapital Fondskapitalen består av midler

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-242 13/1267 15/2676 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-242 13/1267 15/2676 Stian Skjærvik 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 08.04.2014 019/14 Kommunestyret 09.04.2014 023/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 08.04.2014 019/14 Kommunestyret 09.04.2014 023/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-242 13/1267 14/1231 Sigridur Sigursveinsdottir 25.02.2014 Tiltaksfondets fremtid - retningslinjer for næringsfond Utvalg

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL LEKA KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL LEKA KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 LEKA KOMMUNE Mai 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst én

Detaljer

Retningslinjer for bruk og forvaltning av Øyer kommunes næringsfond

Retningslinjer for bruk og forvaltning av Øyer kommunes næringsfond Retningslinjer for bruk og forvaltning av Øyer kommunes næringsfond Vedtatt i kommunestyret den 1. september 2011, sak 80/11 Kommunestyret fattet følgende enstemmige vedtak i sak 80/11: Kommunestyret godkjenner

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL RØYRVIK KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL RØYRVIK KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 RØYRVIK KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Onsdag 30. april 2014 Tid: Kl. 13.00 16.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen Til

Detaljer

VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR RENDALEN KOMMUNES NÆRINGSFOND

VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR RENDALEN KOMMUNES NÆRINGSFOND VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR RENDALEN KOMMUNES NÆRINGSFOND A. VEDTEKTER FOR KRAFTFONDET RENDALEN KOMMUNE 1. Hjemmel, kapital og avkastning a) Hjemmel: Vedtektene for bruk og forvaltning av kommunens

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL HØYLANDET KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL HØYLANDET KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 HØYLANDET KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Fosnes kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Rakkestad kommunestyre Ordfører Postboks 264 1891 RAKKESTAD Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2015/13164-9-169123/2015-CASSTO 510/128 14.10.2015

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 21.06.2016 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 15.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, Møterom 2 Tidspunkt: 28.09.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Torsdag 12. desember 2013 Tid: Kl. 12.00 14.40 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Næringsarbeid i Telemark

Næringsarbeid i Telemark Næringsarbeid i Telemark Gjennomførte prosjekter opplegg og metodiske utfordringer Prosjekter om næringsarbeid Bruk av næringsfond (kraftfond) i Tokke og Fyresdal kommuner (2007) Evaluering av næringsplanen

Detaljer

Lierne kommune Kontrollutvalget

Lierne kommune Kontrollutvalget Lierne kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 Behandlet av kontrollutvalget den 27. februar 2014, sak 006/14 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET"

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19.04. 2012. Møtetid: Kl. 10.00 15.00 Møtested: Lierne kommune, Lissalen Saker: Sak 007/12 018/12 Av 3 medlemmer møtte 3. Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGS- OG KRAFTFOND I AREMARK KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGS- OG KRAFTFOND I AREMARK KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGS- OG KRAFTFOND I AREMARK KOMMUNE 1. Hjemmel, kapital og avkastning a) Kraftfond: er midler gitt av Kommunal og arbeidsdepartementet med bakgrunn i Industrikonsesjonsloven

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 17.11. 2014 Møtetid: Kl. 10.00 14.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Levanger kommune Kontrollutvalget. Kontrollutvalgets årsplan for 2009

Levanger kommune Kontrollutvalget. Kontrollutvalgets årsplan for 2009 Levanger kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2009 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: FREDAG 16. SEPTEMBER 2011 TID: KL. 10:00 STED: MØTEROM VÆRNES STJØRDAL RÅDHUS NB! MERK TIDSPUNKT Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

SAKLISTE. Orientering fra revisor - sak 023/14 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. Kontrollsekretær

SAKLISTE. Orientering fra revisor - sak 023/14 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. Kontrollsekretær HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 28.11. 2014 Møtetid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes) NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL OVERHALLA KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL OVERHALLA KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 OVERHALLA KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: TIRSDAG 16. DESEMBER 2008 TID: KL 09:00 STED: VERDAL RÅDHUS KOMMUNESTYRESALEN MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Rapport etter gjennomført selskapskontroll ved Innherred Produkter AS Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2011/8142

Detaljer

SAKLISTE. 020/12 Plan for selskapskontroll /12 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Steinkjerhallen AS

SAKLISTE. 020/12 Plan for selskapskontroll /12 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Steinkjerhallen AS STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Mandag 11. juni 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Sætra (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Vedtekter og søknadsskjema

Vedtekter og søknadsskjema Til utviklingstiltak innen næringslivet i Modum Vedtekter og søknadsskjema Spørsmål kan rettes til Audun Mjøs ved rådmannskontoret, tlf 481 92 751, epost: audun.mjos@modum.kommune.no Etablererveiledning:

Detaljer

Sak 017/14 vil bli behandlet i lukket møte, jfr. Kom.l. 31,2 og Forv.l. 13.

Sak 017/14 vil bli behandlet i lukket møte, jfr. Kom.l. 31,2 og Forv.l. 13. SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 1. oktober 2014 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2010/610 Klassering: Saksbehandler: Trond Waldal RETNINGSLINJER OG VEDTEKTER FOR STEINKJER KOMMUNES NÆRINGSFOND

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTET KONTROLLUTVALGET I GRANE

PROTOKOLL FRA MØTET KONTROLLUTVALGET I GRANE Side 1 av 6 Tid: 03.05.2017 kl 1200-1445. Sted: Møterom i «Næringshagen». Tilstede: Kolbjørn Eriksen (leder), Monica Hoff (nestleder) Torild Midtlien (medlem) Tormod Thuseth (medlem) John Kappfjell (medlem)

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 9. juni 2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets hus, møterom Setra, 2.et. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 19. september 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 19. september 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 19. september 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 02.01.2012 12/003 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 10. januar 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Støtt, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Møtebok fra kontrollutvalget i Vang kommune,

Møtebok fra kontrollutvalget i Vang kommune, Til Møte nr 03/2017 Sak 10-12/ 2017 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET I VANG KOMMUNE Møtested : Møterom Skutshødn Vang kommune. Møtedato : Tirsdag 09.05.17 Møtetidspunkt : Kl.09.00-12.15 Følgende deltok i møtet

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT OPPFØLGING AV BEVILGEDE MIDLER TIL FRITID OG KULTUR

PROSJEKTRAPPORT OPPFØLGING AV BEVILGEDE MIDLER TIL FRITID OG KULTUR PROSJEKTRAPPORT OPPFØLGING AV BEVILGEDE MIDLER TIL FRITID OG KULTUR 2009 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 1.2 AVGRENSING... 3 2.

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2003 LEVANGER KONTROLLUTVALG

ÅRSRAPPORT FOR 2003 LEVANGER KONTROLLUTVALG Til Levanger kommunestyre ÅRSRAPPORT FOR 2003 LEVANGER KONTROLLUTVALG Side 1 av 5 Generelt om kontrollutvalget Kontrollutvalgets formål Alle kommuner er pålagt å ha et kontrollutvalg, jfr kommunelovens

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl. 14.15 16.15 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen Saker: Sak 033/11 041/11 Av 3 medlemmer møtte 3 Følgende

Detaljer

Verran kommune Kontrollutvalget

Verran kommune Kontrollutvalget Verran kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget i møte 12.01.2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtested: Levanger rådhus - Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 3. desember 2013 Møtetid: 10:00-13:45 Saker: 27-34/13 Av kontrollutvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE N R. 1711-1 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Nærøy kommune Kontrollutvalget

Nærøy kommune Kontrollutvalget Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget i møte 19.01.2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 12. februar 2008 TID: Kl 10:00 STED: Møterom 3. etg. rådhuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAK 001/14 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2013 TIL KOMMUNESTYRET

SAK 001/14 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2013 TIL KOMMUNESTYRET VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget lom5ek Irmdela -selptariat forkoghrollutualm SAKSPROTOKOLL SAK 001/14 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2013 TIL KOMMUNESTYRET Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv

Detaljer

Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret

Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret BØ KOMMUNE Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret 28.09.16 1. FORMÅL Formålet med Kommunalt Næringsfond er å kunne gi støtte til prosjekt/tiltak som enten a) Bidrar til å styrke og

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/15 Dato: 29.01.15 kl. 09.00 11.00. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal, medlem

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Kl vil kontrollutvalget besøke Snåsaprodukter AS og ha møter med daglig leder, ansatte og brukerrepresentant.

Kl vil kontrollutvalget besøke Snåsaprodukter AS og ha møter med daglig leder, ansatte og brukerrepresentant. SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 11. februar 2016 TID: Kl. 10.00 STED: Møterom på («gamle») Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Den økonomiske internkontroll Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2011/5130 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Møtedato: 15. september 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, møterom helsesenter.

Møtedato: 15. september 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, møterom helsesenter. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15. september 2008 Møtetid: Kl. 12.00 Møtested: Høylandet kommune, møterom helsesenter. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Røyrvik kommune Kontrollutvalget

Røyrvik kommune Kontrollutvalget Røyrvik kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget i møte den 23. januar 2012, sak 003/12 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtested: Verdal rådhus Kommunestyresalen Møtedato: 16. desember 2008 Møtetid: 09:00 11:15 Saker: 035/08-038/08 Av 5 medlemmer/varamedlemmer møtte 5. Følgende

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Fredag 20.09.2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 15.01.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 15.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 2. desember 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Frosta kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser... 4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Frosta kommune

Detaljer

Saksbehandling av dispensasjonssaker

Saksbehandling av dispensasjonssaker Saksbehandling av dispensasjons Prosjektplanen legges frem for kontrollutvalgets behandling til møte den 30.11.2016. Planen bygger på en skisse med problemstillinger som ble fremlagt i kontrollutvalgets

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MODALEN KOMMUNE. Vedtekter for næringsfondet

MODALEN KOMMUNE. Vedtekter for næringsfondet MODALEN KOMMUNE Vedtekter for næringsfondet INNHALD Vedtekter for næringsfondet - Modalen kommune 1. Kraftfond - Heimel, kapital og avkastning s. 3 1.1. Fondskapital s. 3 1.2. Avkastning s. 3 2. Føremål

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: TIRSDAG 28. NOVEMBER 2006 KL10.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RØYRVIK Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Flatanger kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Flatanger

Detaljer

Levanger kontrollutvalg

Levanger kontrollutvalg MØTEINNKALLING Levanger kontrollutvalg TID: 22.09.2003 Kl. 13:00 STED: Revisjonens kontor, Gjensidigegården Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. januar 2009 Møtetid: Kl. 11.00 ( Merk tiden! ) Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer