FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNING AV KRAFTFOND LIERNE KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNING AV KRAFTFOND LIERNE KOMMUNE"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNING AV KRAFTFOND LIERNE KOMMUNE 2013

2 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Lierne kommune i tidsperioden april til juni Undersøkelsen er gjennomført i henhold til NKRFs standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Vi takker alle som har bidratt med informasjon i prosjektet. En oversikt over tidligere gjennomførte prosjekter fra KomRev Trøndelag IKS finner du på vår hjemmeside Levanger Heidi Galguften /s/ Oppdragsansvarlig revisor Sigrid Hynne Prosjektleder Forvaltning av kraftfond 1

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag Innledning Bestilling Bakgrunn Problemstillinger og avgrensing Revisjonskriterier Metodisk tilnærming og gjennomføring kommunens forvaltning av fondet Forholdet mellom statens standardvedtekter og kommunens vedtekter Revisjonskriterier Data Revisors vurdering Bruk av midlene Revisjonskriterier Data Revisors vurdering Hovedkonklusjon og anbefalinger Rådmannens kommentarer Kilder Vedlegg 1. Rundskriv h-/ Vedlegg 2. Vedtekter Lierne kommune Forvaltning av kraftfond 2

4 SAMMENDRAG Lierne kommune mottar årlig konsesjonsavgifter på om lag 2,6 millioner kroner som plasseres i kraftfond. Rammene for kraftfondets arbeid og saksbehandlingen er regulert i egne kommunale vedtekter og i nasjonale standardvedtekter utarbeidet av Kommunal- og regionaldepartementet. Vedtektene til Lierne kommune ble vedtatt i 1996 og har vært uendret siden da, mens statens standardvedtekter har blitt revidert flere ganger, sist i Formålet med forvaltningsrevisjonen er todelt. Rapporten belyser om Lierne kommunens vedtekter er i tråd med standardvedtektene gitt av staten. Videre belyser rapporten om forvaltningen i 2011 og 2012 er i tråd med kommunens egne vedtekter og statens standardvedtekter. Rapporten bygger på informasjon innehentet først og fremst gjennom analyse av dokumenter, mens den øvrige kildetilgangen er begrenset til oppstartsmøte med rådmann samt e-postkorrespondanse og telefonsamtaler med rådmann og økonomisjef. KomRev Trøndelag IKS konkluderer med at Lierne kommunes vedtekter ikke bryter med gjeldende standardvedtekter gitt av staten. De nye standardvedtektene fra staten er imidlertid mer forståelige, samtidig som de ikke er like detaljert når det gjelder beløpsgrenser for offentlig støtte. Ut fra disse hensynene, mener revisor at kommunen kan vurdere å revidere sine vedtekter. Kommunens vedtekter og standardvedtekten fra staten angir en ramme for hva kraftfondsmidlene kan brukes til. Kraftfondets formål er fortrinnsvis å bidra til næringsutvikling, hvor en bred definisjon av næringsutvikling ligger til grunn. Om lag 2/3 av fondsmidlene blir brukt til å dekke avdrag på kommunale lån, noe statens standardvedtekter gir kommunene adgang til. Basert på gjennomgangen mener revisor at kommunens bruk av konsesjonskraftavgiftene for 2011 og 2012 er i tråd med kommunens egne vedtekter og standardvedtekter gitt av staten. Vi mener likevel at rådmannens forslag til bruk av kraftfondet med fordel kan synliggjøres noe bedre i budsjettsaken. Forvaltning av kraftfond 3

5 1. INNLEDNING 1.1 Bestilling I kontrollutvalgets behandling av Plan for forvaltningsrevisjon i sak 14/12, ble forvaltningsrevisjon med tema kraftfond og næringsfond prioritert som første prosjekt i planperioden. Planen ble vedtatt av kommunestyret i sak 54/12, hvor kommunestyret opprettholdt kontrollutvalgets prioritering. Kontrollutvalget vedtok i sak 12/13 prosjektplan hvor prosjektet ble avgrenset til å omhandle forvaltning av kraftfond. 1.2 Bakgrunn Konsesjonsavgift er en av flere typer kraftinntekter. Konsesjonsavgiften skal fungere som en kompensasjon for ulempene kommunen blir påført ved en kraftutbygging, og gi kommunen en del av verdiskapningen som finner sted gjennom utbyggingen. Lierne kommune mottar årlig konsesjonsavgifter på om lag 2,6 millioner kroner som blir plassert i kraftfond. Rammene for kraftfondets arbeid og saksbehandlingen er regulert i nasjonale standardvedtekter utarbeidet av Kommunal- og regionaldepartementet og i egne kommunale vedtekter. De nasjonale standardvedtektene tar utgangspunkt i bestemmelser i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven. 1.3 Problemstillinger og avgrensing Følgende problemstillinger blir belyst i denne undersøkelsen: Er Lierne kommunes vedtekter for kraftfond i tråd med statens standardvedtekter? Er Lierne kommunes forvaltning av kraftfondet i tråd med egne vedtekter og statens standardvedtekter? Rapporten er avgrenset ved at den vurderer forvaltningen av kraftondet for regnskapsårene 2011 og Forvaltning av kraftfond 4

6 1.4 Revisjonskriterier Revisjonskriterier er de krav og forventninger som kommunens praksis vurderes opp mot. I dette prosjektet blir kommunens praksis målt opp mot kriterier hentet fra kommunens egne vedtekter og statens standardvedtekter for kraftfond gitt i tre ulike rundskriv. Lierne kommunes vedtekter for bruk og forvaltning av kraftfond fra 1996 er utarbeidet på bakgrunn av rundskriv med standardvedtekter fra Kommunal og Regionaldepartementet (H-3/94). Vedtektene for Lierne kommune har vært uendret siden 1996, mens statens standardvedtekter ble endret både i 1998 og i Felles for statens eldre og nye standardvedtekter er følgende hovedprinsipper: Kommunen skal ha egne kommunale vedtekter som skal være behandlet av kommunestyret, og godkjent av fylkesmannen. Kommunens vedtekter kan ikke bryte med gjeldende standardvedtekter fra staten. Informasjon om bruken av midlene skal sendes fylkesmannen og fylkeskommunen. Kraft-/hjemfallsfondet bør fortrinnsvis anvendes til næringsformål, men det eksisterer en rekke unntaksbestemmelser. Det skal ikke gis støtte til løpende drift i private bedrifter. Fondsmidlene kan ikke nyttes til å dekke løpende drift av kommunen, men det er også her visse unntaksbestemmelser. Avlønning av næringssjef/næringskonsulent er tillatt. Renter og avdrag på lån regnes ikke som løpende drift. Kraftfond skal forvaltes i tråd med regelverket for offentlig støtte. Revisjonskriteriene blir nærmere omtalt under hver problemstiling (2.1.1 og ). Forvaltning av kraftfond 5

7 1.5 Metodisk tilnærming og gjennomføring Rapporten bygger på informasjon innehentet først og fremst gjennom analyse av dokumenter. Videre har det vært korrespondanse via e-post og telefon med rådmann og økonomisjef underveis når det har vært behov for å få tilsendt dokumenter og forklaringer i forhold til kommunens forvaltning. Det ble holdt oppstartsmøte med rådmannen den Et rapportutkast uten revisors vurderinger, ble sendt rådmann og økonomisjef for verifisering Her fikk de også anledning til å verifisere data og uttalelser som de har gitt i telefonsamtaler og i oppstartsmøte. Rådmannen hadde ikke merknader til revisors beskrivelse av faktaopplysninger. Selv om dette er en tydelig avgrenset forvaltningsrevisjon, er vår samlede vurdering at metodebruk og kildetilfang gir et tilstrekkelig grunnlag til å svare på problemstillingene. 2. KOMMUNENS FORVALTNING AV FONDET 2.1 Forholdet mellom statens standardvedtekter og kommunens vedtekter Revisjonskriterier Kommunens vedtekter skal være behandlet av kommunestyret og kan endres etter vedtak i kommunestyret. Videre presiseres det i alle rundskriv om kraftfond at vedtektene må være godkjent av fylkesmannen. Statens standardvedtekter angir en ytre ramme for bruken av fondsmidlene. Dette betyr at kommunen ikke kan ha vedtekter som bryter med statens vedtekter, men kommunen kan ha strengere bestemmelser, for eksempel innskrenke bruken av midlene ytterligere. Vi måler praksis i Lierne kommune opp mot følgende revisjonskriterier: Kommunens skal ha egne kommunale vedtekter. Disse skal være behandlet av kommunestyret og være godkjent av fylkesmannen De kommunale vedtektene skal ikke bryte med gjeldende standardvedtekter fra staten Data Lierne kommunes vedtekter for bruk og forvaltning av kraftfond er omtrent likelydende med statens standardvedtekter gitt i rundskriv fra Lierne Forvaltning av kraftfond 6

8 kommunes vedtekter ble behandlet av kommunestyre i sak 5/96, og godkjent av fylkesmannen i Nord-Trøndelag samme år (brev datert ). Det har vært en utvikling på rettsområdet om offentlig støtte siden rundskrivet fra 1994, noe som er bakgrunnen for at statens standardvedtekter ble revidert i 1998 og i De nye standardvedtektene fra 2011 er kortet ned, det er foretatt en opprydding i referanser, samt at de inneholder en mer generell omtale av regelverket for offentlig støtte. Kommunal og regionaldepartementet presiserer at endringene som er foretatt i 2011 ikke medfører realitetsendringer i forhold til tidligere standardvedtekter. I vedtektene for Lierne framgår det i 5 at støtte skal være begrenset til kroner ( ECU) til et og samme formål i en og samme bedrift i en treårsperiode. Ordlyden her er lik ordlyden i statens standardvedtekter fra I de nye standardvedtektene fra staten, gjeldene fra 2012, er beløpsgrensen ikke fastsatt, men det heter at bruken av fondet må være i samsvar med de internasjonale regelverk som Norge har sluttet seg til på statsstøtteområdet. Beløpsgrense for bagatellmessig støtte ligger i dag på euro 1, og er dermed betydelig høyere enn beløpsgrensen som er satt i vedtektene for Lierne kommune Revisors vurdering Lierne kommunes vedtekter fra 1996 bygger på tidligere standardvedtekter gitt i rundskriv fra Kommunal og regionaldepartementet fra Kommunens vedtekter ble godkjent av fylkesmannen i Statens standardvedtekter har blitt endret ved to anledninger etter dette, men det er først og er fremst gjort språklige justeringer og ikke gjort realitetsendringer. Beløpsgrensen i vedtektene for Lierne er langt lavere enn hva som er dagens grense for bagatellmessig støtte. Dette kan likevel ikke sies å være brudd med statens standardvedtekter, men begrenser bruken av midlene mer enn hva gjeldende standardvedtekter fra staten legger opp til. Vi konkluderer dermed med at Lierne kommunes vedtekter er i tråd med gjeldende bestemmelser gitt av staten. Vedtektene er vedtatt av kommunestyret. På den annen side er de nye standardvedtektene fra staten mer forståelige, samtidig som de ikke er like detaljerte når det gjelder beløpsgrenser for offentlig støtte. Ut fra disse hensynene, mener revisor likevel at kommunen kan vurdere å revidere sine vedtekter. 1 I dagens ordning om bagatellmessig støtte, er det bestemt at euro over tre år kan tildeles et foretak uten at dette rammes av forbudet mot offentlig støtte, så fremt en oppfyller alle vilkårene i forordningen. For støtte til veitransportsektoren gjelder en lavere terskel, euro over tre år.(kilde: Forvaltning av kraftfond 7

9 2.2 Bruk av midlene Revisjonskriterier Kommunestyret har forvaltningsmyndigheten for kraftfond, men ifølge rundskriv fra staten kan kommunestyret delegere avgjørelsesmyndighet i kraftfondssaker. Det fremgår både i statens standardvedtekter og i Lierne kommunes vedtekter at kraftfondet fortrinnsvis skal anvendes til næringsformål, men at fondet også kan benyttes til kommunale tiltak. I 2 i de nye standardvedtekter heter det: Kraft-/hjemfallsfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, som for eksempel bedriftsstøtte, tilrettelegging for næringsutvikling i regi av kommunen, stedsutvikling, ulike typer utviklingsarbeid med mer. Fondet kan også benyttes til kommunale investeringer i varige driftsmidler Videre er det presisert i de nye vedtektene fra staten at midlene kan brukes til å betale renter og avdrag på investeringer. Midlene kan ikke benyttes til å dekke løpende drift i bedrifter, noe som fremgår i de gamle og i de nye vedtektene fra staten samt i kommunens egne vedtekter. Videre kan fondsmidlene ikke nyttes til å dekke løpende drift av kommunen, men det er unntaksbestemmelser når det gjelder avlønning av næringssjef. Dette er presisert i merknader til de gamle standardvedtektene og i de nye standardvedtektene fra staten. På bakgrunn av statens standardvedtekter vurderes forvaltningen i Lierne kommune opp mot følgende revisjonskriterier: Kommunestyret har forvaltningsmyndigheten for kraftfond, men myndigheten kan delegeres. Informasjon om bruken av midlene skal sendes fylkemannen og fylkeskommunen. Kraft-/hjemfallsfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, men det eksisterer en rekke unntaksbestemmelser. Fondet kan også benyttes til kommunale investeringer i varige driftsmidler. Fondsmidlene kan ikke nyttes til å dekke løpende drift av kommunen, men det er visse unntaksbestemmelser. Avlønning av næringssjef/næringskonsulent er tillatt. Renter og avdrag på lån regnes ikke som løpende drift. Det skal ikke gis støtte til løpende drift i private bedrifter. Kraftfond skal forvaltes i tråd med regelverket for offentlig støtte Forvaltning av kraftfond 8

10 2.2.2 Data Samlet konsesjonsavgift for Lierne kommune var 2,646 millioner kroner både i 2011 og I tillegg kommer renteavkastning som blir lagt til fondet. Tabell 1 viser samlet bruk av kraftfondet for 2011 og Tabell 1. Samlet bruk av kraftfond i Lierne i 2011 og Lierne næringsselskap Avdrag på lån Tilskudd Lierne fritid Tilskudd Trøndelag forsøksring (Norsk landbruksrådgivning) Mobilprosjekt Sandøladalen Samlet bruk av fondet: Kilde: Kommunestyresak 27/12 og 18/12 (vedlegg til disse sakene) Fram til var kommunens næringsutviklingsarbeid lagt til Lierne næringsselskap AS. I 2011 og 2012 kjøpte kommunen tjenester for kroner som ble dekt av kraftfondet. I brev fra rådmann til KomRev Trøndelag IKS, datert , argumenterer rådmannen for at kjøpet dekker mye av de samme funksjonene som en kommunalt ansatt næringskonsulent ville hatt. Så lenge det er anledning til å bruke kraftfondet til å avlønne tiltakskonsulent/næringskonsulent, mener rådmannen at dette må komme inn under samme bestemmelse. Fra årsskiftet ble Lierne næringsselskap AS avviklet og det ble igjen opprettet stilling som næringskonsulent i kommunen. Lierne fritid er en paraplyorganisasjon for reiselivet i Lierne. Virksomheten har mottatt tilskudd i 2011 og 2012 på kroner. I brev av begrunner rådmannen tilskuddet med at Lierne Fritid gjør oppgaver for kommunen samt at de er en paraplyorganisasjon som er viktig for å fremme utvikling av reiselivet. Det er også gitt tilskudd på kroner til forsøksringen (Norsk Landbruksrådgivning). Norsk landbruksrådgivning har som formål å bidra til utvikling i landbruket, blant annet gjennom ulike forsøk og rådgivning. 2 Kommunestyret i Lierne har forvaltningsmyndighet for kraftfondet og det er ikke opprettet eget fondsstyre. Regnskapet for bruk av kraftfond blir hvert år lagt fram i egen sak for kommunestyret. Regnskapet for kommunale fond 2012 ble behandlet av 2 Fra nettsiden til Norsk Landbruksrådgivning (http://www.lr.no/): Norsk Landbruksrådgiving (NLR) er paraplyorganisasjon for 41 rådgivingsenheter med til sammen medlemmer og 270 ansatte over hele landet. NLR er bindeledd mellom forskning og landbruket, og innhenter, utvikler og samordner kunnskap som rådgiverne formidler til næringsutøvere i landbruket. Lokale forsøk er viktig for å utvikle og etterprøve kunnskap. Årlig utføres nærmere 800 feltforsøk hos medlemmene. Rådgivingen er i hovedsak innenfor planteproduksjon, teknikk, næringsutvikling, økonomi, klima- og miljøtiltak. NLR ble stiftet i 1962 som Norske Forsøksringers Fellesforening. Fra 1982 til 2008 var navnet Landbrukets Forsøksringer. Forvaltning av kraftfond 9

11 kommunestyret i sak 18/13. Videre ble regnskapet for kommunale fond 2011 behandlet i kommunestyret i sak 26/12. I årsplanen for 2011 og 2012 er det en verbal beskrivelse av konsesjonsavgifter. Det fremgår her at disse vil bli plassert i kraftfond, og at det blir brukt omtrent samme beløp som avsettes til fondet. Budsjett for bruk av fondet fremgår som en del av den årlige budsjettsaken, men det blir ikke vist et særskilt budsjett for bruk av kraftfond. Ifølge økonomisjefen er dette på samme måte som øvrige fond i kommunen. Vi finner at regnskapstallene for de ulike postene/kontoene for bruk av kraftfond beløpsmessig samsvarer med budsjettdokumentet. Ifølge økonomisjefen har det vært årlige faste poster for bruk av fondet. Dersom det blir endringer i tilskuddets størrelse eller gitt nye tilskudd, vil dette ifølge økonomisjefen bli lagt fram for politisk behandling. Det er dokumentert at regnskap for bruk av kraftfond er sendt fylkeskommunen og fylkesmannen til orientering i Rådmannen og økonomisjef mener at kommunens forvaltning er innenfor det kommunen etter regelverket har anledning til. Ifølge rådmannen har kommunen heller ikke fått bemerkninger vedrørende bruken fra fylkeskommunen eller fylkeskommunen, som får tilsendt informasjon om bruken av midlene hvert år Revisors vurdering Kommunestyret har hvert år behandlet detaljert regnskap for bruk av kraftfondet. Revisor mener dermed administrasjonen har synliggjort den årlige bruken av kraftfondsmidlene tilstrekkelig. Budsjett for bruk av kraftfondet inngår som en del av den årlige budsjettsaken. I årsplanen fremgår rådmannens forslag til den totale bruken av midlene. Ut fra budsjettdokumentene er det vanskelig å se direkte hvilke poster/formål midlene skal brukes til. Vi mener rådmannens forslag til bruk av kraftfondet med fordel kan synliggjøres bedre. Kommunens bruk av midlene for 2011 er sendt til orientering til fylkesmannen og fylkeskommunen, noe som er i henhold til kommunens egne vedtekter og statens standardvedtekter. Formålsparagrafen for bruken av kraftfondsmidler er svært vidt definert både i statens standardvedtekter og i kommunens vedtekter. Selv om det heter i statens standardvedtekter at midlene fortrinnsvis skal benyttes til næringsutvikling, gis det også anledning til å benytte midlene til kommunale investeringer i varige driftsmidler. Om lag 2/3 av kraftfondet i Lierne blir i dag brukt til å dekke avdrag på lån (kommunale investeringer i varige driftsmidler). Vi kan ikke si at prioriteringen Forvaltning av kraftfond 10

12 som Lierne kommune har gjort ved at størsteparten av midlene benyttes til nedbetling av lån, bryter med formålsbestemmelsene i statens standardvedtekter eller i kommunens egne vedtekter. Hvor stor andel av midlene som kan benyttes til nedbetling av lån, må være opp til kommunestyrets prioritering. Revisor deler kommunens vurdering om at kjøp av tjenester fra Lierne næringsselskap AS kan likestilles/sidestilles med avlønning av næringskonsulent, og dermed er innenfor hva midlene kan brukes til. De øvrige tilskuddene (Lierne fritid i 2011 og 2012 og Trøndelag forsøksring i 2011) har karakter av å skulle bidra til tilrettelegging for næringsliv og finansiering av utviklingsoppgaver. Vi finner dermed ingen brudd på bestemmelsene om at fondsmidlene ikke kan brukes til ordinær drift i private bedrifter. I statens og kommunens vedtekter er det satt begrensninger når det gjelder størrelsesbeløp for hva som er innenfor EØS regelverket for bagatellmessig støtte. For bruken av midler i 2011 og 2012 er dette en uaktuell problemstilling siden støttebeløpene som er gitt er såpass lave at de ikke nærmer seg grensen for bagatellmessig støtte. Basert på gjennomgangen mener revisor at kommunens bruk av konsesjonskraftavgiftene for 2011 og 2012 er i tråd med kommunens egne vedtekter og standardvedtekter gitt av staten. 3. HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER Vi konkluderer med at Lierne kommunes vedtekter er i tråd med gjeldende bestemmelser gitt av staten. De nye standardvedtektene fra staten er imidlertid mer forståelige, samtidig som de ikke er like detaljert når det gjelder beløpsgrenser for offentlig støtte. Ut fra disse hensynene, mener revisor likevel at kommunen kan vurdere å revidere/oppdatere sine vedtekter. Basert på gjennomgangen mener revisor at kommunens bruk av konsesjonskraftavgiftene for 2011 og 2012 er i tråd med kommunens egne vedtekter og standardvedtekter gitt av staten. Vi mener likevel at rådmannens forslag til bruk av kraftfondet med fordel kan synliggjøres noe bedre i budsjettsaken. Forvaltning av kraftfond 11

13 4. RÅDMANNENS KOMMENTARER En foreløpig rapport ble sendt på høring til rådmannen i Lierne kommune KomRev Trøndelag IKS mottok svar per e-post. Det fremgår her at rådmannen ikke har kommentarer til rapporten. Forvaltning av kraftfond 12

14 5. KILDER Rundskriv H-3/94: Standardvedtekter for kraftfond, Kommunal og Regionaldepartementet Rundskriv H-1/11: Standardvedtekter for kraftfond, Kommunal og- Regionaldepartementet; aftfond.pdf Rundskriv H-17/98 Standardvedtekter for kraftfond, Kommunal og regionaldepartementet html?id= Lov om vassdragsreguleringer (Vassdragsreguleringsloven). Lovdata: Lov nr 16: Lov om erverv av vannfall mv. [industrikonsesjonsloven], Lovdata: wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl html&emne=industrikonsesjonslov*&&. Lierne kommune: Vedtekter for bruk og forvaltning av kraftfond i Lierne kommune, behandlet av kommunestyret og godkjent av Fylkesmannen i brev av Regnskap for kraftfondet 2011, vedlegg til kommunestyre i sak 26/12. Regnskap for kraftondet 2012, vedlegg til kommunestyrere i sak 18/13. Brev fra Lierne kommune til KomRev Trøndelag IKS Bruk av kraftfond datert Forvaltning av kraftfond 13

15 VEDLEGG 1. RUNDSKRIV H-1/11 Forvaltning av kraftfond 14

16 Forvaltning av kraftfond 15

17 Forvaltning av kraftfond 16

18 Forvaltning av kraftfond 17

19 Forvaltning av kraftfond 18

20 Forvaltning av kraftfond 19

21 VEDLEGG 2. VEDTEKTER LIERNE KOMMUNE Forvaltning av kraftfond 20

22 Forvaltning av kraftfond 21

23 Postadresse: Postboks 2565, 7735 Steinkjer Hovedkontor: Fylkets Hus, Steinkjer Tlf Forvaltning av kraftfond 22

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 Rundskriv om standardvedtekter for kommunale næringsfond gitt i vannkraftsaker (kraftfond og hjemfafisfond).

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006 Stor-Elvdal kommune Plan og næring Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006 VEDTATTE VEDTEKTER FOR STOR-ELVDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND A.

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/228- Trond Øverland,

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/228- Trond Øverland, Stor-Elvdal kommune Sektor for samfunnsutvikling Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/228- Trond Øverland, 95779397 242 30.05.2016 4980/2016 VEDTATTE VEDTEKTER FOR STOR-ELVDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND

Detaljer

Det reviderte rundskrivet gjøres gjeldende fra 1.januar 2012.Vi ber fylkesmennene oversende dette brevet samt rundskrivet til berørte kommuner.

Det reviderte rundskrivet gjøres gjeldende fra 1.januar 2012.Vi ber fylkesmennene oversende dette brevet samt rundskrivet til berørte kommuner. ITylkeynanti.pr Snit3tiott Fjordane DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTF1MENT 0 1 NOV 2011 pr kt Imlit -1 I henhold til adresseliste S11-.. L Wrt \-3. sk ti(l. Deres ref Vår ref Dato 11/538-3KRT

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 033/13 Kommunestyret 18.09.2013 050/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 033/13 Kommunestyret 18.09.2013 050/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 7 FE- 13/863 13/5151 Sigridur Sigursveinsdottir 17.07.2013 Nye vedtekter for næringsfond i Hattfjelldal Utvalg Møtedato

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRUK OG FORVALTNING AV TRYSIL KOMMUNES KRAFTFOND

VEDTEKTER FOR BRUK OG FORVALTNING AV TRYSIL KOMMUNES KRAFTFOND VEDTEKTER FOR BRUK OG FORVALTNING AV TRYSIL KOMMUNES KRAFTFOND Vedtatt av Trysil kommunestyre 29.04.94, KS-sak 016/94 Godkjent av Fylkesmannen i brev av 07.09.94. Revidert av Trysil kommunestyre 17.04.07,

Detaljer

K1bu kommune MOTTATT VEDPEKTER FOR KOMMUNALE KRAFTFOND (NRINGSFOND) 4 MARS 1996. jr. J(ii3

K1bu kommune MOTTATT VEDPEKTER FOR KOMMUNALE KRAFTFOND (NRINGSFOND) 4 MARS 1996. jr. J(ii3 K1bu kommune jr. J(ii3 Ark.: 654 Rnr: / 91/96 SAKNR: STYRE/RÅD/UTVALG MgTE5TO: Fs-15/96 FORMANNSKAPET 22.2.96 1(s-12/96 Kommunestyret 29.2.96 Saksbehancller: INGFRID BERNPZEN VEDPEKTER FOR KOMMUNALE KRAFTFOND

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE 1 HJEMMEL Vedtektene vedtatt av Engerdal kommunestyre i K.sak 14/03, 07.04.03, med senere endringer 17.11.05 av kommunestyret i K.sak 05/72. Vedtektene erstatter

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 NAMDALSEID KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK OG FORVALTNING AV SELJE NÆRINGSFOND

RETNINGSLINJER FOR BRUK OG FORVALTNING AV SELJE NÆRINGSFOND RETNINGSLINJER FOR BRUK OG FORVALTNING AV SELJE NÆRINGSFOND Selje Vekst KF 14.06.06 Side 1av 5 Retningslinjene for bruk og forvaltning av Selje næringsfond bygger i hovedsak på retningslinjene som Kommunal-

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND Etter sammenslåing av næringsfond og primærnæringsfond

VEDTEKTER FOR TYDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND Etter sammenslåing av næringsfond og primærnæringsfond Etter vedtak 19.02.04 i kommunestyret - vises til: -------------- Formannskapets innstilling til nye vedtekter VEDTEKTER FOR TYDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND Etter sammenslåing av næringsfond og primærnæringsfond

Detaljer

Vedtekter for næringsfondet Os kommune

Vedtekter for næringsfondet Os kommune Vedtekter for næringsfondet Os kommune 1 Hjemmel Vedtektene er vedtatt av Os kommunestyre i sak 18/13 den 25.04.2013. Vedtektene er gjeldende fra 1.1.2013. 2 Fondskapital Fondskapitalen består av midler

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Næringsarbeid i Telemark

Næringsarbeid i Telemark Næringsarbeid i Telemark Gjennomførte prosjekter opplegg og metodiske utfordringer Prosjekter om næringsarbeid Bruk av næringsfond (kraftfond) i Tokke og Fyresdal kommuner (2007) Evaluering av næringsplanen

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-242 13/1267 15/2676 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-242 13/1267 15/2676 Stian Skjærvik 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 08.04.2014 019/14 Kommunestyret 09.04.2014 023/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 08.04.2014 019/14 Kommunestyret 09.04.2014 023/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-242 13/1267 14/1231 Sigridur Sigursveinsdottir 25.02.2014 Tiltaksfondets fremtid - retningslinjer for næringsfond Utvalg

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR RENDALEN KOMMUNES NÆRINGSFOND

VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR RENDALEN KOMMUNES NÆRINGSFOND VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR RENDALEN KOMMUNES NÆRINGSFOND A. VEDTEKTER FOR KRAFTFONDET RENDALEN KOMMUNE 1. Hjemmel, kapital og avkastning a) Hjemmel: Vedtektene for bruk og forvaltning av kommunens

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL HØYLANDET KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL HØYLANDET KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 HØYLANDET KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGS- OG KRAFTFOND I AREMARK KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGS- OG KRAFTFOND I AREMARK KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGS- OG KRAFTFOND I AREMARK KOMMUNE 1. Hjemmel, kapital og avkastning a) Kraftfond: er midler gitt av Kommunal og arbeidsdepartementet med bakgrunn i Industrikonsesjonsloven

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 02.01.2012 12/003 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 10. januar 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Støtt, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Rakkestad kommunestyre Ordfører Postboks 264 1891 RAKKESTAD Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2015/13164-9-169123/2015-CASSTO 510/128 14.10.2015

Detaljer

kontrollsekretær E-post: per.helge.genberg@komsek.no Tel: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12

kontrollsekretær E-post: per.helge.genberg@komsek.no Tel: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. september 2009 Møtetid: Kl. 1000 Møtested: Miljøbygget, Sal II De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19.04. 2012. Møtetid: Kl. 10.00 15.00 Møtested: Lierne kommune, Lissalen Saker: Sak 007/12 018/12 Av 3 medlemmer møtte 3. Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Rapport etter gjennomført selskapskontroll ved Innherred Produkter AS Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2011/8142

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 12. februar 2008 TID: Kl 10:00 STED: Møterom 3. etg. rådhuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SAKLISTE. 020/12 Plan for selskapskontroll /12 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Steinkjerhallen AS

SAKLISTE. 020/12 Plan for selskapskontroll /12 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Steinkjerhallen AS STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Mandag 11. juni 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Sætra (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Vedtekter og søknadsskjema

Vedtekter og søknadsskjema Til utviklingstiltak innen næringslivet i Modum Vedtekter og søknadsskjema Spørsmål kan rettes til Audun Mjøs ved rådmannskontoret, tlf 481 92 751, epost: audun.mjos@modum.kommune.no Etablererveiledning:

Detaljer

Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret

Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret BØ KOMMUNE Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret 28.09.16 1. FORMÅL Formålet med Kommunalt Næringsfond er å kunne gi støtte til prosjekt/tiltak som enten a) Bidrar til å styrke og

Detaljer

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes) NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Flatanger kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Flatanger

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 13. november 2012 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 9. juni 2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets hus, møterom Setra, 2.et. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 19. september 2011 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Den økonomiske internkontroll Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2011/5130 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 27. mai 2014 Tid: Kl. 09:00 Sted: Verdal rådhus møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 2. desember 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE N R. 1711-1 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Levanger kommune. Behandlet i kontrollutvalget den 26.5.2008, sak 024/08

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Levanger kommune. Behandlet i kontrollutvalget den 26.5.2008, sak 024/08 Levanger kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011 Levanger kommune Behandlet i kontrollutvalget den 26.5.2008, sak 024/08 Vedtatt av kommunestyret den 25.6.2008, sak PS 59/08 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer

Detaljer

Verran kommune Kontrollutvalget

Verran kommune Kontrollutvalget Verran kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget i møte 12.01.2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK

TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK DISPOSISJON OVER EMNENE 1) FØR 1993: INGEN REGLER OM FR OG SK 2) ETTER 1993: REVISJONEN SKAL UTFØRE FR, JFR. KOML 60 NR.

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. januar 2009 Møtetid: Kl. 11.00 ( Merk tiden! ) Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 10. november 2009 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus kommunestyresalen MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Nærøy kommune Kontrollutvalget

Nærøy kommune Kontrollutvalget Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget i møte 19.01.2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 16.januar 2012 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Orkanger, 25. februar 1999. Inge Storås revisjonssjef SNILLFJORD KOMMUNE - NÆRINGSFOND 1 SAMMENDRAG...2 2 INNLEDNING...

Innholdsfortegnelse. Orkanger, 25. februar 1999. Inge Storås revisjonssjef SNILLFJORD KOMMUNE - NÆRINGSFOND 1 SAMMENDRAG...2 2 INNLEDNING... Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG...2 2 INNLEDNING...3 3 MÅLSETTING...4 4 FAKTADEL...5 4.1 DEFINISJON... 5 4.2 FORMÅLET MED NÆRINGSFONDET... 5 4.3 ORGANISERING I KOMMUNEN... 5 4.4 REGIONALT NÆRINGSFOND...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 NY REVISJONSORDNING FOR DØNNA KOMMUNE. Kontrollutvalgets innstilling: 1. Dønna kommune ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Onsdag 25. september 2013 Tid: Kl. 12.00 15.10 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun, 3.

Detaljer

Klage på avslag på søknad om økonomisk støtte - Singsås museum og historielag

Klage på avslag på søknad om økonomisk støtte - Singsås museum og historielag Saksframlegg Arkivnr. 242 Saksnr. 2012/2547-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 01.10.2012 Saksbehandler: Katharina Berit Fugger Klage på avslag på søknad om økonomisk støtte - Singsås museum og

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - MERÅKER KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon...2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2

Detaljer

Kragerø kommune Kontrollutvalg

Kragerø kommune Kontrollutvalg Kragerø kommune Kontrollutvalg Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 31.01.2011 Møtested: Møteleder: Glasshuset Gotfred Nilsen Frafall: Medlem Brit Sjetne Vara Medlem Lasse Lyng

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite Møteinnkalling DATO: FREDAG 29. MAI 2009 TID: KL. 09:00 STED: MØTEROM HALSEN STJØRDAL RÅDHUS Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 05.12.2012 PS 172/2012 Revidert i formannskapsmøte 27.10.2011 PS 150/2011 Revidert i formannskapsmøte 14.09.2011 PS 126/2011

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf ,

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf , Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Fondsstyret Dato: 24.01.2017 Møtested: Trysil rådhus, Kommunestyresalen Tidspunkt: 09:00 Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget,

Detaljer

Levanger kontrollutvalg

Levanger kontrollutvalg MØTEINNKALLING Levanger kontrollutvalg TID: 22.09.2003 Kl. 13:00 STED: Revisjonens kontor, Gjensidigegården Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT TILSETTINGSRUTINER I GILDESKÅL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT TILSETTINGSRUTINER I GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT TILSETTINGSRUTINER I GILDESKÅL KOMMUNE November 2006 FORORD Kontrollutvalget i Gildeskål kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS gjennomgå tilsettingsrutinene i kommunen.

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12.09.2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall, Namsos De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Odda kommune Kvam herad Eidfjord kommune Ullensvang

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 022/14 Referatsaker

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 022/14 Referatsaker NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 11.11.2014 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 28.08.13 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleiar Arild Forgard, medlem

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP Kom Rev Levanger kommune v/ordfører Robert Svarva Rådhuset 7600 LEVANGER Trøndelag IKS Deres ref: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: T W I 08/527-3 0-13.4.3 18.04.2008 Oversendelse

Detaljer

Kommunale næringsfond. Anja Hjelseth, Telemarksforsking

Kommunale næringsfond. Anja Hjelseth, Telemarksforsking Kommunale næringsfond Anja Hjelseth, Telemarksforsking 1 Dagsorden Ulike fond Kommunale og regionale næringsfond Kraftfond Hjemfallsfond Krav til ulike fond Hva funker? Harmonisering av vedtekter Hvor

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2013 2016 LEBESBY KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Innledning Dette dokumentet viser hovedresultatene fra overordnet analyse av Lebesby

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Birkenes kontrollutvalg Dato: 18.04.2016 kl. 14:00 Møtested: Helsestasjonen, møterom Himmelsyna Arkivsak: 15/10175 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post:

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 9. november 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram (RUP)

Regionalt utviklingsprogram (RUP) Regionalt utviklingsprogram (RUP) Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2009 Sammendrag og revisors konklusjon KomRev Trøndelag IKS har gjennomført en foranalyse av Regionalt

Detaljer

Møteinnkalling. SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 22.11.2006 kl. 18.00 STED: Møterom Herredshuset

Møteinnkalling. SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 22.11.2006 kl. 18.00 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 22.11.2006 kl. 18.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Innherred Samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Tilsagnsnr: KMD-2015-10 Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 29. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus møterom 3035. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, revisor, ordfører

Detaljer

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 28. august 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna (1.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer