K1bu kommune MOTTATT VEDPEKTER FOR KOMMUNALE KRAFTFOND (NRINGSFOND) 4 MARS jr. J(ii3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K1bu kommune MOTTATT VEDPEKTER FOR KOMMUNALE KRAFTFOND (NRINGSFOND) 4 MARS 1996. jr. J(ii3"

Transkript

1 K1bu kommune jr. J(ii3 Ark.: 654 Rnr: / 91/96 SAKNR: STYRE/RÅD/UTVALG MgTE5TO: Fs-15/96 FORMANNSKAPET (s-12/96 Kommunestyret Saksbehancller: INGFRID BERNPZEN VEDPEKTER FOR KOMMUNALE KRAFTFOND (NRINGSFOND) MOTTATT 4 MARS 1996 kultuh, NÆHINt OG MILJøETATw Klæbu kommune mottar årlig konsesjonsavgiftsinntekter som følge av reguleringer i Selbusjøen m.f 1. og SylsjØen. I denne forbindelse vedtok kommunestyret , vedtekter for Næringsfond. Vedtektene var i henhold til standardvedtekter fra Kommunal- og Arbeidsdepartementet. Senere er kommunens samlede avsetninger og budsjetteringer til næringsformål samordnet, hvor det gjennom egne vedtak og delegasjonsvedtak er vedtatt egne retningslinjer for organisering og forvaltning av midlene..1. Retningslinjene for Næringsfondet, vedtatt av kommunestyret i møte , sak 58, følger vedlagt i kopi. Kommunal- og Arbeidsdepartementet har i forbindelse med bruken av kraftfondsmidlene utarbeidet et nytt rundskriv H-3/94, som trådte i kraft Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i brev av pålagt kommunen å endre sine vedtekter i tråd med de nye standard vedtekene. Rådmannen har med bakgrunn i dette utarbeidet nye vedtekter.1. for Klæbu kommunes Kraftfond,jfr. departementets standard vedtekter, slik vedlagte kopi, datert , viser. Rådmannens forslag til innstilling: Kommunestyret godkjenner framlagte vedtekter, gjeldende for Klæbu kommunes Kraftfond, datert Vedtektene er i henhold til Kommunal- og Arbeidsdepartementets standardvecltekter i rundskriv!-i-3/94. Retningslinjer for Kraftfond/Næringsfond, vedtatt av kommunestyret , skal fortsatt gjelde. Formannskapet behandlet saken den , saknr, 15/96.

2 FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret behandlet saken den , saknr. 12/96. Medlem Terje Lillemo fremmet følgende endringsforslag til pkt. i retningslinjene: Alt. 1: Lån og tilskudd - 2. avsnitt taes ut og erstattes med: Lån over kr kan utbetales i rater. Når dette skjer skal det ikke beregnes renter av lånet før det er utbetalt i sin helhet. Lån under kr utbetales i en rate. Ved votering falt Lillemos forslag til alt. 1, med i mot 22 stemmer. Alt. 2: Lån over kr kan utbetales i rater. Når dette skjer skal det kun beregnes renter for det til en hver tid utbetalte lånebeløp. Lån under kr utbetales i en rate. t Ved votering ble Lillemos forslag til alt. 2, enstemmig vedtatt. Videre fremmet Terje Lillemo følgende eridringsforslag vedr. pkt retningslinjene: Kommunestyret er av den formening at man klarer å redusere kostnadene ved oppstart eller omgjøring av en virksomhet, bør man belønnes for dette og ikke straffes. Vi mener derfor at siste setning under pkt. 4.2, taes ut. Ved votering falt Lillemo endringsforsleg til pkt. 4.2 i retningslinjene, med i mot 22 stemmer. For Øvrig ble formannskapets innstilling, enstemmig vedtatt. RETT UTSKRFr 8EXREFTS KLÆBU K0MMU - 1/3 - Særutskrift vedlagt vedtekter og retningslinjer, slik de ble vedtatt sendes: Fylkesmannen i Sør Trøndelag til godkjenning Kopi: Økonomisjefen Kommunerevisj onen KNM-etaten

3 V VEDTEKTER FOR BRUK OG FORVALTNING K1bu koffiltiunes Kraftfond Vedtatt av Klæbu kommunestyre i møte sak 12 Godkjent av Fylkesmennen i brev av 1. Hjemmel, kapital og avkastning a. Fondskapitalen er: kr. 0. Kraftfond/Næringsfond på kr innbetalt av Trondheim Energiverk, som konsesjonsavgifter i medhold av konsesjonsvilkårene for Selbusj Øen m. fl.,opprettet ved Kongelig resolusjon av 6.juni 1919 og 10. august 1923, samt konsesjonsvilkårene for Sylsjøen, opprettet ved Kongelig resolusjon av 2. juli Fondskapitalen kan bare benyttes til lån, herunder ansvarlige lån, og/eller avsettes til garantifond. b, Avkastningen er: Arlige konsesjonsavgifter som blir innbetalt av Trondheim Energiverk i medhold av konsesjonsvilkårene for Selbusjøen rn.fl og Sylsjç6en. - Renter. Avkestningen kan benyttes til tilskudd og betingede lån. 2. Formål Kraftfondet skal fortrinnsvis anvendes til riæringsformål. Fondet kan ogs eny es i Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom bør prioriteres. Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av bedrifter og kommunen. Det bør heller ikke gis støtte til virskomhet som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet. 3. Støtteformer Støtte kan gis i form av lån. Videre vil det kunne stilles garanti for kommunale tiltak i den grad slike er gyldige garantiformål i h.h.t. koinmunelovens 51, jfr. departementets forskrifter om kommunale garantistillelser. I tillegg kan det fra avkastningen gis tilskudd samt betingede lån. 4idlene bør ikke nyttes til eksjetegn ing i private bedrifter. Dersom det tegnes kommunale aksjer, kan ikke dette utgjøre mer enn 30 % av aksjekapitalen i bedriften. Denne begrensningen gjelder ikke utviklingselskaper, utleiebygg 0.1. som kommunen etablerer i samarbeid med private interessenter.

4 4 StØttevilkår Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50 % av det totale kapitalbehov for et prosjekt. Ved prosjekter av særlig betydning for kvinner og ungdom, og ved nyetablering kan det gis inntil 75 * finansiering. StØtten (tilskudd og eventuell subsidieelement i lån med nedsatt rente) skal være begrensent til a) maksimalt støtte må ligge innenfor en maksimumgrense på kr ( ECU) til et og samme formål i en bedrift i en treårsperiode. Bedrifter som mottar støtte plikter å opplyse om at støtten er mottatt fra kraftfondet (næringsfondet) ved søknad om eventuelle ytterligere støtte fra offentlige midler innen utl$pet av treårssperioden (det vises til EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte, reglene for bagatellmessig støtte (de minimis) eller b) de grenser for støtteintensitet som gjelder for støtte til bedrifter lokalisert i kommunen utfra forskriftene om støtte fra Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND). Fondsstyret kan selv velge den løsningen (formulering i vedtektene) som passer best for den enkelte kommune. 5. Forholdet til internasjonale forpliktelser på støtteområdet Bruken av fondet må være i samsvar med de internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til på statsstøtteområdet. 6. Forvaltning p) Kommunestyret oppnevner fondsstyre. Det er adgang til å delegere avgjørej.sesmyndighet fra fondsstyret til administrasjonen innenfor nærmere gitte fullmaktsgrenser, Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto slik at midlene er disponible til enhver tid. Renter og avdrag tilbakeføres til fondet. Når det gjelder klageadgang, vises til pkt. 4 i rundskriv H-3/94 fra Kommunal- og Arbeidsdepartementet 7. Årsmelding Det skal legges fram en melding om fondets virksomhet for kommunestyret hvert år. Gjenpart av denne melding skal sendes fylkesmennen og fylkeskommunen. 8. Godkjenning av vedtekter Vedtektene kan endres etter vedtak av kommunestyret. Vedtaket trenger godkjenning av fylkesmennen. Kopi av godkjente vedtekter sendes fylkeskommunen

5 /N (Lj\ RETNINGSLINJER FOR KRAFTFONDET, vedtatt av kommunestyret i møte , sak 58 NRINGSF0NDET / enciret av kommnnestyret i møte , sak FORMÅL. Bevilgning av lån og ti.lskott skal følge de vedtekter som til. enhver tid gjelder for Kraftfondet/NæriflgsfOfldet i Klæbu kow2e, med ulur-. naring- og m.tljeutvalget som Fonds tyre 2. SANSSBII?SDLINGSRRGLZR. ved behandli.ng av søknader om lån og tilskott skal det foreligg, en fyldig prosj.ktbeskrivels samt en fullst*n4lg Investering.- og finansieringsplan. 3. UTBETALING AV LÅN 00 TILSKOTT. Før lån og tilskott kan utbetales, må vilkårene for til sagnet være oppfylt. Lån over kr kan utbetales i rater. Når dette skjer. skal det kun beregnes renter for det til en hver tids utbetalte beløp. Lån under kr utbetales i en rate Lån og tilskott til. investeringer. For investeringer i bygg og/eller maskiner og annet drifts tilb.her skal det fremlegge. fullateridig/revidert bygge- og an.skaffelsesregnskap som skal var. slik oppsatt at det kan sawhozdia med den forutsatte inveateringsplanan Tilskott til andre formål. ved tilskott til oppstarti.ng undersakel ser, planlegging og prosjektering skal det fraaleggea fullst.ndlg/r vidert regnskapsoppatilling med spesiflkaajon av kestnadene, som er satt opp slik at de kan samholdes med den opprinnelige kos tnadsoppstilli.xigen Panto.bligaajon Før lån kan utbetales, skal det foreitgg tinglyst pent obligasjon med forutsatt sikkerhet og prioritet. 4. GENERZLLX RH2NXNCSLINJJR OG VILKÅR. 4.2 Rgnakap Bedrifter eller personlig. naringsdriv.nd som har mottatt lån skal, inntil lånet er ndbtalt, årlig sejide inn til. komn siat, avlagt drsregaskap for virksomheten, så snart dette fcr.ligg.r Endring av opprinnelige planer D*tSOK det etter at tilsagnet er gitt, skjer endringer i planene. skal det gis orientering om dette til kommunen. Dersom kostnadene blir mindre enn forutsatt, reduseres tilsagns.beløpet forholdsmsaig Til.bakebetaling av til skott rilskott kan lcreves tilhakebetalt. helt eller delvis, der som bygg. maskiner eller annet driftstilbehør selges Innen 3 år, eller ikke brukes i samsva.r med det som var forutsatt rllbakatrekking av tilsagn Dersom prosjektarbeidene Ikke er igangsatt Innn.1 tilsagnet ble gitt, kan tilsagnet trekkes tilbake. år etter,

6

VEDTEKTER FOR BRUK OG FORVALTNING AV TRYSIL KOMMUNES KRAFTFOND

VEDTEKTER FOR BRUK OG FORVALTNING AV TRYSIL KOMMUNES KRAFTFOND VEDTEKTER FOR BRUK OG FORVALTNING AV TRYSIL KOMMUNES KRAFTFOND Vedtatt av Trysil kommunestyre 29.04.94, KS-sak 016/94 Godkjent av Fylkesmannen i brev av 07.09.94. Revidert av Trysil kommunestyre 17.04.07,

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006 Stor-Elvdal kommune Plan og næring Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006 VEDTATTE VEDTEKTER FOR STOR-ELVDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND A.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE 1 HJEMMEL Vedtektene vedtatt av Engerdal kommunestyre i K.sak 14/03, 07.04.03, med senere endringer 17.11.05 av kommunestyret i K.sak 05/72. Vedtektene erstatter

Detaljer

Vedtekter for næringsfondet Os kommune

Vedtekter for næringsfondet Os kommune Vedtekter for næringsfondet Os kommune 1 Hjemmel Vedtektene er vedtatt av Os kommunestyre i sak 18/13 den 25.04.2013. Vedtektene er gjeldende fra 1.1.2013. 2 Fondskapital Fondskapitalen består av midler

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND Etter sammenslåing av næringsfond og primærnæringsfond

VEDTEKTER FOR TYDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND Etter sammenslåing av næringsfond og primærnæringsfond Etter vedtak 19.02.04 i kommunestyret - vises til: -------------- Formannskapets innstilling til nye vedtekter VEDTEKTER FOR TYDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND Etter sammenslåing av næringsfond og primærnæringsfond

Detaljer

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL NÆRINGSTØTTE. Vedtatt av Hol kommunestyre 15.12.2011. sak 139/11

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL NÆRINGSTØTTE. Vedtatt av Hol kommunestyre 15.12.2011. sak 139/11 INFORMASJON OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL NÆRINGSTØTTE Vedtatt av Hol kommunestyre 15.12.2011. sak 139/11 0 Innhold: Kapittel 1. Beskrivelse av kommunens tilskuddsordninger..... s. 2 Kapittel 2. Kraftfondet

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGS- OG KRAFTFOND I AREMARK KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGS- OG KRAFTFOND I AREMARK KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGS- OG KRAFTFOND I AREMARK KOMMUNE 1. Hjemmel, kapital og avkastning a) Kraftfond: er midler gitt av Kommunal og arbeidsdepartementet med bakgrunn i Industrikonsesjonsloven

Detaljer

Kommunale næringsfond. Anja Hjelseth, Telemarksforsking

Kommunale næringsfond. Anja Hjelseth, Telemarksforsking Kommunale næringsfond Anja Hjelseth, Telemarksforsking 1 Dagsorden Ulike fond Kommunale og regionale næringsfond Kraftfond Hjemfallsfond Krav til ulike fond Hva funker? Harmonisering av vedtekter Hvor

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Veiledende standard omfatter retningslinjer om vilkår som skal være oppfylt og rutiner for utbetaling av tilskudd.

FAUSKE KOMMUNE. Veiledende standard omfatter retningslinjer om vilkår som skal være oppfylt og rutiner for utbetaling av tilskudd. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JournalpostID: 12/3129 Arkiv sakid.: 12/791 I I Saksbehandler: Gudrun Hagalinsdottir Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap. II Sak nr.: I FORMANNSKAP I Dato: VEILEDENDE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE VEILEDENDE STANDARD FOR VEDTAK OM TILSAGN OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

FAUSKE KOMMUNE VEILEDENDE STANDARD FOR VEDTAK OM TILSAGN OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/3129 I I Arkiv Jom:alpostID: sak.: 121791 I Saksbehi;ndler: Gudr Hagalinsdottir Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 089/12 I FORMANNSKAP I Dato: 06.06.2012 VEILEDENDE

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 03.09.2015 kl. 13:30

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46)

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46) VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46) Kvænangen kommune har 2 næringsfond: Næringsfond I, der fondskapitalen er statlige midler tildelt

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.21 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777788. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Burfjord

Detaljer

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån.

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån. Retningslinjer for kommunale kraft- og næringsfond. Retningslinjene vart vedtek av Kommunestyret i K-sak 29/08. Retningslinjene er basert på Vedtekter for Kraftfondet, endeleg stadfesta av Fylkesmannen

Detaljer

NÆRINGSFOND DEANU GIELDA TANA KOMMUNE STARTE FOR DEG SELV? UTVIKLE VIRKSOMHETEN? 9845 TANA RETNINGSLINJER SØKERVEILEDNING

NÆRINGSFOND DEANU GIELDA TANA KOMMUNE STARTE FOR DEG SELV? UTVIKLE VIRKSOMHETEN? 9845 TANA RETNINGSLINJER SØKERVEILEDNING DEANU GIELDA TANA KOMMUNE 9845 TANA STARTE FOR DEG SELV? UTVIKLE VIRKSOMHETEN? RETNINGSLINJER SØKERVEILEDNING NÆRINGSFOND Rev. 20.10.2005 2000/001430 2005/000475 RETNINGSLINJER FOR BRUK OG FORVALTNING

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET I LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 14.desember 2007 sak 83/07 Endret i Lebesby Kommunestyre den 06.05.2008, saksnr

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 05.12.2012 PS 172/2012 Revidert i formannskapsmøte 27.10.2011 PS 150/2011 Revidert i formannskapsmøte 14.09.2011 PS 126/2011

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØR-VARANGER KOMMUNES PRIMÆRNÆRINGSFOND. Vedtatt av Sør-Varanger kommunestyre 27.03.01 Godkjent av Fylkesmannen i Finnmark 28.05.

VEDTEKTER FOR SØR-VARANGER KOMMUNES PRIMÆRNÆRINGSFOND. Vedtatt av Sør-Varanger kommunestyre 27.03.01 Godkjent av Fylkesmannen i Finnmark 28.05. 1 FORMÅL VEDTEKTER FOR SØR-VARANGER KOMMUNES PRIMÆRNÆRINGSFOND Vedtatt av Sør-Varanger kommunestyre 27.03.01 Godkjent av Fylkesmannen i Finnmark 28.05.01 Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond skal bidra

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon

Rapport forvaltningsrevisjon Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Rapport forvaltningsrevisjon 4/2009 Bruk av kraftfondet i Sirdal kommune Del I - Sirdalsvekst KF Mars 2010 SAMMENDRAG Bakgrunn Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 28.01.2015 FSK-sak 19/2015 Revidert i formannskapsmøte 17.07.2013 FSK-sak 80/2013 Revidert i formannskapsmøte 05.06.2013

Detaljer

Nordkapp kommunes Næringsfond:

Nordkapp kommunes Næringsfond: Nordkapp kommunes Næringsfond: Målet med støtteordningen kommunale næringsfond er å styrke kommunens mulighet til lokalt næringsutvilkingsarbeid med utgangspunkt i lokalmiljøets forutsetninger og muligheter.

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 27.10.2011 sak 150/11 1 Formål Næringsfondet skal brukes for å styrke næringslivet og bosettingen i Balsfjord kommune.

Detaljer

Retningsliner for næringsfondet. Gol kommune. Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00

Retningsliner for næringsfondet. Gol kommune. Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00 Retningsliner for næringsfondet i Gol kommune Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00 RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE 1 Kraftfond Heimel, kapital og avkastning Alle konsesjonsavgifter,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2011 Tid: 09:00 Merk tiden!

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2011 Tid: 09:00 Merk tiden! Berlevåg kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2011 Tid: 09:00 Merk tiden! Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND. Vedtatt i næringsutvalget 08.12.2014 NUV-sak 2014/21/Journalpost 2014/3941

LYNGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND. Vedtatt i næringsutvalget 08.12.2014 NUV-sak 2014/21/Journalpost 2014/3941 LYNGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vedtatt i næringsutvalget 08.12.2014 NUV-sak 2014/21/Journalpost 2014/3941 1 Formål Næringsfondet skal brukes for å styrke og stimulere næringslivet og

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 13.00 13:30: Informasjon fra Næringsselskapet. Saksbehandlingen

Detaljer

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Premisser Til grunn for behandling av saker i næringsfond i Berg ligger følgende: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Retningslinjer for kommunale

Detaljer