1. SAMMENDRAG INNLEDNING FORMÅL/MÅLSETTING FAKTADEL REVISORS VURDERING REVISORS KONKLUSJONER...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER..."

Transkript

1 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG FORMÅLET FOR PROSJEKTET REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER REVISORS ANBEFALINGER INNLEDNING BAKGRUNN HJEMMEL OG FORMÅL HØRING FORMÅL/MÅLSETTING FORMÅL 1: PÅSE AT LEASING BEHANDLES ETTER GJELDENDE REGELVERK FORMÅL 2: VURDERE LØNNSOMHETEN I LEASING I FORHOLD TIL Å ANDRE ALTERNATIV FAKTADEL KILDER LEASING LEASINGOBJEKT I ORKDAL KOMMUNE LOV OG REGELVERK PÅ OMRÅDET REVISORS VURDERING METODE REVISORS BESKRIVELSE AV FORETRUKKET PRAKSIS/ REVISJONSKRITERIER REVISORS FUNN OG VURDERINGER GENERELLE VURDERINGER OG KOMMENTARER REVISORS KONKLUSJONER REVISORS ANBEFALINGER VEDLEGG...9 Orkanger, 04. april 2000 Inge Storås Revisjonssjef Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 1 av 10

2 1. SAMMENDRAG 1.1 Formålet for prosjektet Formålet for prosjektet er å påse at leasing behandles etter gjeldende regelverk, samt å vurdere lønnsomheten i leasing i forhold til andre alternativ. 1.2 Revisors vurderinger og konklusjoner Leasingavtalene som gjelder lastebilen, traktoren og kopimaskinene er finansiell leasing, og skulle vært behandlet som låneopptak i samsvar med kommuneloven 50,6. ledd. Dette vil si at inngåelsene av leasingavtalene skulle vært behandlet av fylkesmannen. Revisjonen har kontaktet fylkesmannen og departementet for å få en avklaring på regnskapsmessig behandling av finansiell leasing. Dette vi bli tatt opp med kommunen når avklaringen foreligger. Ved kjøp av lastebilen og traktoren finansiert ved låneopptak ville kommunen ha nedbetalt dette lånet i løpet av leieperioden (5 år). Den månedlige ytelsen (renter og avdrag) nødvendig for å forrente og avdra lånet ville vært lavere enn det månedlige leasingbeløpet kommunen nå betaler for å lease disse driftsmidlene. Kommunen ville da ha eid driftsmidlene etter 5 år med den salgsverdien disse ville hatt. Kostprisen for lastebilen var opprinnelig kr En salgsverdi på lastebilen etter 5 år på for eksempel kr ville vært en ren gevinst for Orkdal kommune ved kjøp sammenlignet med leasing. Kostnadene knyttet til lastebilen er sammenlignet med kjøp av tilsvarende tjenester fra en ekstern leverandør. Beregningene viser at kostnaden blir omtrent den samme. Ved kjøp av kopimaskinene ville kommunen ha nedbetalt dette lånet i løpet av leieperioden (5 år). Den månedlige ytelsen (renter og avdrag) nødvendig for å forrente og avdra lånet ville vært lavere enn det månedlige leasingbeløpet kommunen betaler for å lease kopimaskinene. Kommunen betaler i følge egne beregninger kr 3,83 per kilometer for leiebilene. Dette medfører at ansattes bruk av privat bil med kjøregodtgjørelse i dette tilfellet ville vært et rimeligere alternativ enn leasing. Tilsvarende beregninger fra andre kommuner har vist at leasing av biler er mer lønnsomt enn bruk av privat bil med kjøregodtgjørelse. 1.3 Revisors anbefalinger Avtalene som er finansiell leasing (lastebilen, traktoren og kopimaskinene) må behandles som låneopptak i samsvar med kommuneloven 50, 6. ledd. Dette vil si at avtalene må godkjennes av fylkesmannen. Revisjonen anbefaler at det blir etablert rutiner for inngåelse av leasingavtaler. Disse rutinene må minst omfatte disse tre punktene: Det må foretas en vurdering for å avgjøre om en avtale er finansiell leasing eller leie. Denne vurderingen må gjøres før inngåelse av avtalen, da en avtale som gjelder finansiell leasing skal behandles som låneopptak. Det må foretas en vurdering av lønnsomheten i leasing sammenlignet med kjøp av driftsmidlet finansiert med låneopptak. Det må foretas en vurdering av lønnsomheten i bruk av leiebiler sammenlignet med bruk av privat bil med kjøregodtgjørelse. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 2 av 10

3 2. INNLEDNING 2.1 Bakgrunn Bakgrunnen for gjennomføringen av rapporten er en generell økning i bruk av leasing i kommunene, som revisjonen har fått kjennskap til gjennom regnskapsrevisjon. Gjennom regnskapsrevisjon er det også avdekket at leasingavtaler ikke er behandlet formelt korrekt, og risikoen for at inngåelse av leasingavtaler ikke er behandlet formelt korrekt er vurdert som forholdsvis stor. Revisjon har også diskutert om leasing er lønnsomt for kommunene. Rapporten er gjennomført av revisor Audun Stenberg. 2.2 Hjemmel og formål Revisjonen skal i følge kommuneloven 60 pkt. 7 og forskrift om revisjon 5 og 8 utføre forvaltningsrevisjon. Dette innebærer tilsyn med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og foreta en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater. 2.3 Høring Rapporten ble sendt på høring til administrasjonen i Orkdal kommune, og det ble bekreftet at rapportens kapittel 4, som er en faktadel, er i samsvar med de faktiske forhold. 3. FORMÅL/MÅLSETTING 3.1 Formål 1: Påse at leasing behandles etter gjeldende regelverk Dette formålet er brutt ned på tre problemstillinger: 3.11 Problemstilling 1 Er leasingavtaler som gjelder finansiell leasing behandlet som låneopptak i samsvar med kommuneloven 50? 3.12 Problemstilling 2 Er avtaler som gjelder finansiell leasing behandlet regnskapsmessig korrekt? 3.13 Problemstilling 3 Er inngåelse av leasingavtaler gjennomført i samsvar med kommunens innkjøpsreglement/ delegasjonsreglement? 3.2 Formål 2: Vurdere lønnsomheten i leasing i forhold til å andre alternativ. Dette formålet er brutt ned på to problemstillinger: 3.21 Problemstilling 4 Er leasing av driftsmiddel mer lønnsomt enn kjøp av driftsmidlet finansiert med låneopptak? 3.22 Problemstilling 5 Er bruk av leiebiler mer lønnsomt enn bruk av privatbiler med kjøregodtgjørelse? Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 3 av 10

4 4. FAKTADEL 4.1 Kilder LOVER OG REGLER Kommuneloven med kommentarer Forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper (fastsatt av kommunal- og arbeidsdepartementet den ) Forskrift om avdragstid og andre lånevilkår (fastsatt ) SENTRALE BESTEMMELSER Rundskriv H-13/ 98 fra kommunal- og regionaldepartementet Rundskriv H-11/ 96 fra kommunal- og arbeidsdepartementet Rundskriv fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag ( ) angående finansiell leasing Anbefaling til god regnskapsskikk (nr. 17) vedrørende leasing (NSRF 1998) LOKALE BESTEMMELSER Innkjøpsreglementet for Orkdal kommune Delegasjonsreglementet for Orkdal kommune Kommunestyrets vedtak om ramme for leasing av maskinpark kommunalteknikk Hovedutvalg for Helse- og sosial: vedtak om leieavtale for biler AVTALER/ KONTRAKTER/ ØKONOMISK DATA Kjøpekontrakt for lastebil og traktor ved seksjon for kommnalteknikk Leasingavtale for lastebil og traktor ved seksjon for kommunalteknikk Leiebilavtale mellom Orkdal kommune og Orkdal Bil AS Leieavtaler for kopimaskiner med Høysæther Utleie AS Regnskapsdata for Orkdal kommune for regnskap 1999 INTERVJU/ SAMTALER Opplysningene er i hovedsak innhentet ved samtaler med Svein E. Møkkelgård - seksjonssjef for kommunalteknikk, Dagrunn Mæhlen - seksjonssjef for hjemmetjenesten, Toril Mesteig - seksjonssjef for helse- og sosialtjenester, Jarle Risli - regnskapskonsulent og Arve Garberg - økonomikonsulent. 4.2 Leasing I følge anbefaling til god regnskapsskikk (nr. 17) er leasing en betegnelse som brukes på en rekke forretningsformer hvor en part mot vederlag overfører til en annen part rett til bruk av et driftsmiddel for en lengre periode. En kan altså si at leasing er en form for langsiktig leie. Den økonomiske realiteten i avtalene kan variere fra tradisjonell leie til ren finansiering. 4.3 Leasingobjekt i Orkdal kommune Orkdal kommune har flere leasingobjekter fordelt på ulike seksjoner. Dette er de avtalene revisjonen har fått kjennskap til gjennom undersøkelsene: Kommunen har en del leiebiler, som brukes av seksjon for hjemmetjenester og seksjon for helse- og sosialtjenester. Seksjon for kommunalteknikk leaser en lastebil og en traktor. Orkdal kommune leaser i tillegg en del kopimaskiner. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 4 av 10

5 4.4 Lov og regelverk på området Den økonomiske realiteten i en leasingavtale kan variere fra tradisjonell leie (operasjonell leasing) til ren finansiering (finansiell leasing). Finansiell leasing er et direkte finansieringsalternativ til lånefinansiering, og skal derfor behandles som låneopptak i samsvar med kommuneloven 50. Dette framkommer av brev fra fylkesmannen ( ). For momenter til vurdering av om en avtale skal betraktes som finansiell leasing vises det i brevet til Anbefaling til god regnskapsskikk (nr.17) vedrørende leasing fra NSRF pkt. 2.1 Finansiering eller leie. I følge Anbefaling til god regnskapsskikk (nr.17) er en leasingavtale som overfører til bruker det vesentligste av risiko og fordeler som er forbundet med å eie driftsmidlet, en finansieringsavtale (finansiell leasing). Alle andre former for leasing er leie (operasjonell leasing). Anbefalingen angir videre noen objektive hjelpekriterier som avtalene kan vurderes mot for å avgjøre om det er finansiell eller operasjonell leasing. En leasingavtale anses normalt for å være en finansieringsavtale når ett av de følgende kriterier er til stede: Avtaleperioden dekker en vesentlig del av driftsmidlets gjenværende økonomiske levetid, vanligvis 75 % eller mer. Nåverdien ved begynnelsen av leasingperioden av minimumsbetaling til leasingselskapet inklusive eventuell forskuddsbetaling, tilsvarer praktisk talt hele driftsmidlets anskaffelseskost på dette tidspunktet, vanligvis 90 % eller mer. Nåverdien beregnes ved å bruke kontraktens effektive rente. Dette vil bl.a. være tilfellet når kontrakten gir rett til forlenget leieperiode med meget lav nominell leie. 5. REVISORS VURDERING 5.1 Metode For å vurdere om leasingavtalene gjelder finansiell eller operasjonell leasing, er det benyttet analytiske kontroller. Vilkårene i avtalene blir vurdert mot de objektive hjelpekriteriene i anbefaling til god regnskapsskikk (nr. 17) for å avgjøre om det er finansiell eller operasjonell leasing. Revisjonen benytter i tillegg regnskapsrettede kontroller og intervju/ samtaler for å få oversikt over leasingavtaler og kostnader. Det blir også kontrollert at leasingavtalene er inngått i samsvar med innkjøpsreglementet og delegasjonsreglementet for Orkdal kommune. For å sammenligne lønnsomheten i leasing med kjøp/ låneopptak, blir det foretatt nåverdiberegninger av den totale leiekostnaden. Ved nåverdiberegningene blir det benyttet et anslag på den renten som kommunen ville ha fått ved Kommunekreditt på de tidspunktene leasingavtalene ble inngått. Nåverdien av den totale leiekostnaden blir sammenholdt med kostprisen for driftsmidlet. Betingelsene i leasingavtalene blir altså sammenlignet med de betingelser som ville ha fulgt av et låneopptak. Kostnadene knyttet til lastebilen er også sammenlignet med kjøp av tilsvarende tjenester fra en ekstern leverandør. For leiebilene blir leasingkostnaden også sammenlignet med bruk av privat bil med kjøregodtgjørelse. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 5 av 10

6 5.2 Revisors beskrivelse av foretrukket praksis/ revisjonskriterier God praksis på området er å følge kommuneloven. Dette vil si at ved inngåelse av leasingavtaler skal det vurderes om det er en finansieringsavtale (finansiell leasing). Hvis dette er tilfellet skal avtaleinngåelsen behandles som et låneopptak i henhold til kommuneloven 50. Dette vil si at avtalen, på lik linje med låneopptak, skal behandles av fylkesmannen. Leasingavtaler skal inngås i henhold til lokale bestemmelser; innkjøpsreglementet, delegasjonsreglement og politiske vedtak. Det går fram av forarbeidet til kommuneloven (NOU 1990:13, kap. 16) at det er et krav at de kommunale midler forvaltes kostnadseffektivt. Dette vil si at en skal velge den løsningen som gir lavest ressursbruk for å nå det ønskede resultatet. Før inngåelse av leasingavtaler må derfor leasing konkret vurderes opp mot andre alternativer med tanke på lønnsomhet. 5.3 Revisors funn og vurderinger Formål 1: Påse at leasing behandles etter gjeldende regelverk Lastebilen/ Traktoren I vår gjennomgang har vi avdekket følgende forhold: Nåverdien av minimumsbetalingene utgjør mer enn 90 % av kostprisen for lastebilen og traktoren. Se vedlegg pkt Vurderinger Revisjonen vurderer leasingavtalene for lastebilen og traktoren som leases av teknisk etat til å være finansiell leasing. Grunnlaget for denne vurderingen er den totale kostnaden i leasingavtalene sett i forhold til kostprisen for utstyret. Avtalene er korrekt inngått i henhold til kommunens innkjøps- og delegasjonsreglement. Konklusjon Leasingavtalene for lastebilen og traktoren er finansiell leasing, og skal derfor behandles som låneopptak i samsvar med kommuneloven 50, 6. ledd. Dette er ikke gjort. Kopimaskinene Vurderinger Revisjonen vurderer leasingavtalene for kopimaskinene til å være finansiell leasing. Grunnlaget for denne vurderingen er varigheten på avtalen. Se vedlegg pkt Avtalen er korrekt inngått i henhold til kommunens innkjøps- og delegasjonsreglement. Konklusjon Leasingavtalene for kopimaskinene er finansiell leasing, og skal derfor behandles som låneopptak i samsvar med kommuneloven 50. Dette er ikke gjort. Leiebilene Vurderinger Revisjonen vurderer leasingavtalen for leiebilene til å være operasjonell leasing. Grunnlaget for denne vurderingen er varigheten på avtalen. Se vedlegg pkt Avtalene er korrekt inngått i henhold til kommunens innkjøps- og delegasjonsreglement. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 6 av 10

7 Konklusjon Leasingavtalen for de fire leiebilene er operasjonell leasing, og inngåelsen av disse leasingavtalene er derfor korrekt behandlet. Formål 2: Vurdere lønnsomheten i leasing i forhold til andre alternativ Lastebilen/ Traktoren Vurderinger/ konklusjon Beregninger revisjonen har gjort viser at det ville vært mer lønnsomt å kjøpe lastebilen og traktoren enn det er å lease. Beregningene forutsetter renter på henholdsvis 8,15% og 7,65%, som er rentetilbudet fra Kommunekreditt på det tidspunktet avtalene ble inngått. Ved kjøp av lastebilen og traktoren finansiert ved låneopptak ville kommunen ha nedbetalt dette lånet i løpet av leieperioden (5 år). Den månedlige ytelsen (renter og avdrag) nødvendig for å forrente og avdra lånet ville vært lavere enn det månedlige leasingbeløpet kommunen nå betaler for å lease disse driftsmidlene. Kommunen ville da ha eid driftsmidlene etter 5 år med den salgsverdien disse ville hatt. I stedet må kommunen etter 5 år fortsette å lease eller kjøpe driftsmidlene av leasingselskapet, hvis den ønsker fortsatt å disponere driftsmidlene. Kostprisen for lastebilen var opprinnelig kr En salgsverdi på lastebilen etter 5 år på for eksempel kr ville vært en ren gevinst for Orkdal kommune ved kjøp sammenlignet med leasing. Se vedlegg pkt Kostnadene knyttet til lastebilen er sammenlignet med kjøp av tilsvarende tjenester fra en ekstern leverandør. Beregningene viser at kostnaden blir omtrent den samme. Kopimaskinene Vurderinger/ konklusjon Beregninger revisjonen har gjort viser at det ville vært mer lønnsomt å kjøpe kopimaskinene enn det er å lease. Beregningene forutsetter en rente på 4,65%, som er rentetilbudet fra Kommunekreditt på det tidspunktet avtalene ble inngått. Se vedlegg pkt Leiebilene Vurderinger/ konklusjon Ifølge beregninger gjort av seksjon for hjemmetjenesten er kostanden for leiebilene per kr 3,83 per kilometer. Dette framkommer ved å sammenholde antall kjørte kilometer fra januar til august 1999 med kostnadene forbundet med bilene i den samme perioden. Kostnadene består av leasingkostnader og drivstoff, og utgjør kr i perioden. Antall kjørte kilometer er Kjøregodtgjørelse ved bruk av privat bil i tjenesten er til sammenligning kr 3,20 per km. 5.4 Generelle vurderinger og kommentarer En leasingavtale vil ofte være uoppsigelig i minimumsperioden. En avtale som har en minimumsperiode på for eksempel 5 år vil derfor innebære en like stor forpliktelse for kommunen som et låneopptak. Det er derfor viktig at avtaler som gjelder finansiell leasing blir behandlet som låneopptak. Dette vil si at inngåelsen av avtalene må behandles av kommunestyret og godkjennes av fylkesmannen. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 7 av 10

8 6. REVISORS KONKLUSJONER Leasingavtalene som gjelder lastebilen, traktoren og kopimaskinene er finansiell leasing, og skulle vært behandlet som låneopptak i samsvar med kommuneloven 50, 6. ledd. Dette vil si at inngåelsene av leasingavtalene skulle vært behandlet av fylkesmannen. Revisjonen har kontaktet fylkesmannen og departementet for å få en avklaring på regnskapsmessig behandling av finansiell leasing. Dette vi bli tatt opp med kommunen når avklaringen foreligger. Det er imidlertid klart at leasingkostnader alltid er driftskostnader som skal føres i driftsregnskapet. Alle avtalene er inngått i henhold til kommunens delegasjons- og innkjøpsreglement. Ved kjøp av lastebilen og traktoren finansiert ved låneopptak ville kommunen ha nedbetalt dette lånet i løpet av leieperioden (5 år). Den månedlige ytelsen (renter og avdrag) nødvendig for å forrente og avdra lånet ville vært lavere enn det månedlige leasingbeløpet kommunen nå betaler for å lease disse driftsmidlene. Kommunen ville da ha eid driftsmidlene etter 5 år med den salgsverdien disse ville hatt. I stedet må kommunen etter 5 år fortsette å lease eller kjøpe driftsmidlene av leasingselskapet, hvis den ønsker fortsatt å disponere driftsmidlene. Kostprisen for lastebilen var opprinnelig kr En salgsverdi på lastebilen etter 5 år på for eksempel kr ville vært en ren gevinst for Orkdal kommune ved kjøp sammenlignet med leasing. Kostnadene knyttet til lastebilen er sammenlignet med kjøp av tilsvarende tjenester fra en ekstern leverandør. Beregningene viser at kostnaden blir omtrent den samme. Ved kjøp av kopimaskinene ville kommunen ha nedbetalt dette lånet i løpet av leieperioden (5 år). Den månedlige ytelsen (renter og avdrag) nødvendig for å forrente og avdra lånet ville vært lavere enn det månedlige leasingbeløpet kommunen betaler for å lease kopimaskinene. Kommunen betaler i følge egne beregninger kr 3,83 per kilometer for leiebilene. Dette medfører at ansattes bruk av privat bil med kjøregodtgjørelse i dette tilfellet ville vært et rimeligere alternativ enn leasing. Tilsvarende beregninger fra andre kommuner har vist at leasing av biler er mer lønnsomt enn bruk av privat bil med kjøregodtgjørelse. 7. REVISORS ANBEFALINGER Avtalene som er finansiell leasing (lastebilen, traktoren og kopimaskinene) må behandles som låneopptak i samsvar med kommuneloven 50, 6. ledd. Dette vil si at avtalene må godkjennes av fylkesmannen. Revisjonen anbefaler at det blir etablert rutiner for inngåelse av leasingavtaler. Disse rutinene må minst omfatte disse tre punktene: Det må foretas en vurdering for å avgjøre om en avtale er finansiell leasing eller leie. Denne vurderingen må gjøres før inngåelse av avtalen, da en avtale som gjelder finansiell leasing skal behandles som låneopptak. Det må foretas en vurdering av lønnsomheten i leasing sammenlignet med kjøp av driftsmidlet finansiert med låneopptak. Det må foretas en vurdering av lønnsomheten i bruk av leiebiler sammenlignet med bruk av privat bil med kjøregodtgjørelse. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 8 av 10

9 8 VEDLEGG 8.1 Beregninger for å avgjøre om avtalene er finansiell leasing 8.11 Innledning Anbefaling til god regnskapsskikk (nr.17) vedrørende leasing angir noen objektive hjelpekriterier som avtalene kan vurderes mot for å avgjøre om det er finansiell leasing eller leie. En leasingavtale anses normalt for å være en finansieringsavtale når ett av de følgende kriterier er til stede: Avtaleperioden dekker en vesentlig del av driftsmidlets gjenværende økonomiske levetid, vanligvis 75 % eller mer. Nåverdien ved begynnelsen av leasingperioden av minimumsbetaling til leasingselskapet inklusive eventuell forskuddsbetaling, tilsvarer praktisk talt hele driftsmidlets anskaffelseskost på dette tidspunktet, vanligvis 90 % eller mer. Nåverdien beregnes ved å bruke kontraktens effektive rente. Dette vil bl.a. være tilfellet når kontrakten gir rett til forlenget leieperiode med meget lav nominell leie Lastebilen/ traktoren Avtaleperioden er i begge tilfeller 5 år. For at det første punktet i Anbefalingen skal være tilstede, må den økonomiske levetiden for utstyret være 6,7 år eller mindre. Anskaffelseskost for lastebilen er kr For at det andre punktet i Anbefalingen skal være til stede, må nåverdien av minimumsbetalingene utgjøre 90 % av anskaffelseskost (kr ). Den effektive renten er i avtalen oppgitt til å være 10,04 %. Summen av nåverdien av innbetalingene og forskudd (kr ) blir kr Anskaffelseskost for traktoren er kr For at det andre punktet i Anbefalingen skal være til stede, må nåverdien av minimumsbetalingene utgjøre 90 % av anskaffelseskost (kr ). Den effektive renten er i avtalen oppgitt til å være 10,02 %. Nåverdien av innbetalingene blir kr Kopimaskinene Avtaleperioden for kopimaskinene er 5 år. For at det første punktet i Anbefalingen skal være tilstede, må den økonomiske levetiden for utstyret være 6,7 år eller mindre Leiebilene Avtaleperioden for leiebilene er 3 år. For at det første punktet i Anbefalingen skal være tilstede, må den økonomiske levetiden for utstyret være 4 år eller mindre. 8.2 Lønnsomhetsberegninger 8.21 Innledning Alternativet til leasing er kjøp/ låneopptak. Det er derfor naturlig å ta utgangspunkt i den lånerenten kommunen ville ha fått ved et låneopptak. Denne renten blir benyttet til å beregne nåverdien av leasingbeløpene. Hvis denne nåverdien er høyere enn kostprisen for driftsmidlet, ville det vært mer lønnsomt med kjøp/ låneopptak enn leasing. For å beregne nåverdien av utstyret er funksjonen NÅVERDI fra Microsoft Excel benyttet Lastebilen/ traktoren Det månedlige leasingbeløpet for lastebilen er kr Den alternative lånerenten er 8,65 % (Tilbud fra Kommunalkreditt). Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 9 av 10

10 Nåverdien av de månedlige leasingbeløpene blir kr I tillegg kommer forskuddsleien på kr Dette medfører en samlet nåverdi på lastebilen på kr Kostprisen er kr Ved et eventuelt kjøp ville kommunen ha eid lastebilen etter 5 år. Ved et eventuelt kjøp/ låneopptak ville Orkdal kommune ha eid lastebilen etter 5 år, og verdien på bilen ville ha økt differansen mellom leasing og låneopptak i favør låneopptak. Det månedlige leasingbeløpet for traktoren er kr Den alternative lånerenten er 7,65 % (Tilbud fra Kommunalkreditt). Nåverdien av de månedlige leasingbeløpene på traktoren blir da kr Kostprisen er kr Ved et eventuelt kjøp/ låneopptak ville Orkdal kommune ha eid traktoren etter 5 år, og verdien på bilen ville ha økt differansen mellom leasing og låneopptak i favør låneopptak Kopimaskinene Det månedlige leasingbeløpet for kopimaskinene er kr Den alternative lånerenten er 4,65 %. Nåverdien av de månedlige leasingbeløpene på traktoren blir da kr I tilbudet fra leverandøren av kopimaskinene er kostprisen oppgitt til å være kr Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 10 av 10

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER...9 7. REVISORS ANBEFALINGER...

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER...9 7. REVISORS ANBEFALINGER... Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET FOR PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2. INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN... 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Leieavtaler Fastsatt som foreløpig standard av styret i foreningen GKRS , med endringer

Leieavtaler Fastsatt som foreløpig standard av styret i foreningen GKRS , med endringer Dok.id.: 1.2.1.2.4.2.7 KRS 8 - Leieavtaler Utgave: 1.00 Skrevet av: Gjelder fra: 02.05.2012 Godkjent av: Elin Nystuen Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 9 Kommunal regnskapsstandard nr 8 Foreløpig

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal klassifiseres som finansiell eller

Detaljer

Utfordringer for utleier og leietaker: Leasing regnskap og skatt

Utfordringer for utleier og leietaker: Leasing regnskap og skatt Utfordringer for utleier og leietaker: Leasing regnskap og skatt I artikkelen ser vi nærmere på de praktiske utfordringene med regnskapsmessig og skattemessig behandling av leieavtaler, spesielt i de tilfellene

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER...3 1.2 REVISORS

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 89/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 89/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200904459 : E: 601 : Øyvind Levang/ Olga Davydova/ Stein Åge Sivertsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 89/10

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 17.03.2016 2012/2361-10601/2016 / N11/&41 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 05.04.2016 Fylkestinget 26.04.2016 KJØP AV MOLAND PARK BUSSANLEGG

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003, revidert august 2007 og juni 2008 1 ) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/1508-12 Arkiv: T51 Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken Sakstittel: OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Orkanger, 25. februar 1999. Inge Storås revisjonssjef SNILLFJORD KOMMUNE - NÆRINGSFOND 1 SAMMENDRAG...2 2 INNLEDNING...

Innholdsfortegnelse. Orkanger, 25. februar 1999. Inge Storås revisjonssjef SNILLFJORD KOMMUNE - NÆRINGSFOND 1 SAMMENDRAG...2 2 INNLEDNING... Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG...2 2 INNLEDNING...3 3 MÅLSETTING...4 4 FAKTADEL...5 4.1 DEFINISJON... 5 4.2 FORMÅLET MED NÆRINGSFONDET... 5 4.3 ORGANISERING I KOMMUNEN... 5 4.4 REGIONALT NÆRINGSFOND...

Detaljer

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter Sammendrag: Finansieringsselskapenes Forening gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AV FINANSIELL LEASING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AV FINANSIELL LEASING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 26.01.17 SAK NR 008 2017 RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AV FINANSIELL LEASING Forslag til VEDTAK: 1. Styret godkjenner at finansiell leasing kan benyttes som finansieringskilde

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Orkanger, Inge Storås revisjonssjef ORKDAL KOMMUNE - KRAFTFOND

Innholdsfortegnelse. Orkanger, Inge Storås revisjonssjef ORKDAL KOMMUNE - KRAFTFOND Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG...2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET... 2 1.2 OMFANG OG BEGRENSNINGER... 2 1.3 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.4 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2 INNLEDNING...3 2.1

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 2 3. PROBLEMSTILLING 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 3 6. REVISORS KONKLUSJONER 6 7. REVISORS ANBEFALINGER 7

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 2 3. PROBLEMSTILLING 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 3 6. REVISORS KONKLUSJONER 6 7. REVISORS ANBEFALINGER 7 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 FORMÅL MED PROSJEKTET 2 1.2 KONKLUSJON 2 2. INNLEDNING 2 2.1 HJEMMEL OG FORMÅL 2 2.2 AVGRENSNINGER AV PROSJEKTET 2 2.3 HØRING 2 3. PROBLEMSTILLING 3 3.1 PROBLEMSTILLING

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 13 Leieavtaler Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...5 Klassifisering av leieavtaler...5 Overføring

Detaljer

Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14. Styret for Bergen Vann KF. Anskaffelse av TV-bil BV-5404-200414651-101. Hva saken gjelder:

Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14. Styret for Bergen Vann KF. Anskaffelse av TV-bil BV-5404-200414651-101. Hva saken gjelder: Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14 Styret for Bergen Vann KF Anskaffelse av TV-bil JOTA BV-5404-200414651-101 Hva saken gjelder: Bergen Vann KF (BV) disponerer i dag to biler med TV-utstyr for rørinspeksjon

Detaljer

Foreløpig standard. Statlig RegnskapsStandard 13

Foreløpig standard. Statlig RegnskapsStandard 13 Foreløpig standard Statlig RegnskapsStandard 13 Leieavtaler Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Konkrete problemstillinger... 4 Overføring av økonomisk risiko

Detaljer

Hans-Christian Berger, Didrik Thrane-Nielsen Dato: 30. august 2012

Hans-Christian Berger, Didrik Thrane-Nielsen Dato: 30. august 2012 Memo Til: Sykehuset Telemark HF / Konst. Økonomidirektør Dana Tønnessen Fra: Hans-Christian Berger, Didrik Thrane-Nielsen Dato: 30. august 2012 Vurdering av leieavtaler i Helse Sør-Øst Faktum Sykehus Telemark

Detaljer

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5. Fylkesmannen og kommunale budsjett og regnskap Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.2011 Hva er min bakgrunn?

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Regnskap for revisorer. Bokmål. Dato: Mandag 12. mai 2014. Tid: 6 timer / kl.

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Regnskap for revisorer. Bokmål. Dato: Mandag 12. mai 2014. Tid: 6 timer / kl. Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Regnskap for revisorer Bokmål Dato: Mandag 12. mai 2014 Tid: 6 timer / kl. 9-15 Antall sider inklusive forside: 6 + ett vedlegg (3 sider),

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 13

Statlig RegnskapsStandard 13 Statlig RegnskapsStandard 13 Leieavtaler Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Klassifisering av leieavtaler... 4 Overføring av økonomisk risiko og kontroll...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

På bakgrunn av dette er Regnskap konsern bedt om å redegjøre for vår oppfatning av den veide avskrivningstiden for investeringene.

På bakgrunn av dette er Regnskap konsern bedt om å redegjøre for vår oppfatning av den veide avskrivningstiden for investeringene. REGNSKAPS NOTAT UTKAST 30.august 2013 Fra Regnskap konsern Vedr Grieghallen IKS avdragstid Bakgrunn Fra Finans har Regnskap Konsern mottatt følgende informasjon «Grieghallen IKS skal opprettes og gjennomføre

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret 31.05.2016 (K-sak 44/16) Side 1 av 11 Innhold 1. Formål... 3 2. Hjemmel og gyldighet... 3 3. Målsetting... 3 4. Risiko... 4 4. 1 Risikoprofil...

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Klæbu kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Klæbu kommune Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Klæbu kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

KRS 3 (F) Lån - Opptak, avdrag og refinansiering

KRS 3 (F) Lån - Opptak, avdrag og refinansiering KRS 3 (F) Lån - Opptak, avdrag og refinansiering Utskriftsdato: 7.12.2017 11:40:25 Status: Gjeldende Dato: 27.4.2012 Utgiver: Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Dokumenttype: Prosess Innholdsfortegnelse

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Til: Kommunestyret i Stjørdal v/ ordfører Fra: KomRev Trøndelag IKS Utarbeidet av: Mali K.H. Østerås og Rikke Haave Dato: 01.07.11 NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Oppsummering

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Merverdiavgiftsbehandling i Agdenes kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Merverdiavgiftsbehandling i Agdenes kommune Rapport forvaltningsrevisjon Merverdiavgiftsbehandling i Agdenes kommune År 2004 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE

FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE Sak nr., vedtatt av kommunestyret i møte den / 2002 Innhold Innledning, virksomhetsområde og avklaringer 3 1. Overordnet målsetting for finansfunksjonen i kommunen.

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1. REVISORS KONKLUSJON 3 2. INNLEDNING 4 2.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2010 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2010 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 29.1.10 1/10 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/10 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/10

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003

Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003 Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003 Juni 2003 Innholdsfortegnelse side 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR DENNE ORIENTERINGEN....3

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2012 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2012 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET"

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 12. februar 2008 TID: Kl 10:00 STED: Møterom 3. etg. rådhuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2011 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2011 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2014 N Notat om kjøp av Vistamar

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2014 N Notat om kjøp av Vistamar Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2014 N Notat om kjøp av Vistamar 3 Henvendelse fra Peder Morset Eiendom om kjøp av Vistamar Bakgrunnen for dette notatet er at Kontrollkomiteen har fått en henvendelse

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb Lysefjorden Ride og Kjøreklubb 2015 Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekt 4 212 527 171 782 Annen driftsinntekt 4 221

Detaljer

Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS , med virkning fra regnskapsåret 2016.

Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS , med virkning fra regnskapsåret 2016. Kommunal regnskapsstandard nr 3 (KRS) Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS 17.12.2015, med virkning fra regnskapsåret 2016. 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Økonomibestemmelsene i kommuneloven bygger

Detaljer

Merverdiavgift. 1. Innledning. Tema: Samarbeid med Sintef Sist endret: Økonomiavdelingen. universitet

Merverdiavgift. 1. Innledning. Tema: Samarbeid med Sintef Sist endret: Økonomiavdelingen. universitet Norges teknisknaturvitenskapelige 1. Innledning... 1 2. Definisjon på omsetning ifølge mvaloven... 2 3. Samarbeid om forskningsprosjekter... 2 3.1 Oppdragsprosjekter...2 3.2 Bidragsprosjekter... 3 3.3

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet Finansregnskap Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Trond Kristoffersen Generelt Formål med finansregnskapet Økonomisk informasjon som er nytte for brukerne Korrekt kostnad og inntekt i resultatregnskapet

Detaljer

Skatte- og avgiftsmessig klassifisering av OPS-avtaler for bygg

Skatte- og avgiftsmessig klassifisering av OPS-avtaler for bygg Skatte- og avgiftsmessig klassifisering av OPS-avtaler for bygg Radisson Blu Plaza Hotel, 11. september 2014 Advokat Kjell-Andre Honerud Advokat Christian O. Hartmann Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE MODUM KOMMUNE Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Modum, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER KOMMUNALE / FYLKESKOMMUNALE SELSKAPSFORMER

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1634-14 Arkivnr.: 212 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNES UTTALELSE

Detaljer

Finansiering av ROVAR

Finansiering av ROVAR Finansiering av ROVAR Rapport fra arbeidsgruppen Juni 2005 1. Bakgrunn og innledning Styringsgruppen nedsatte i møte den 27. april 2005 en arbeidsgruppe som skal utrede og fremme forslag til finansieringen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE Krødsherad kommune Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Krødsherad, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Kontrollutvalgets oppgaver 1 2. Kommunale

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb Lysefjorden Ride og Kjøreklubb 2015 Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekt 4 212 527 171 782 Annen driftsinntekt 4 221

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Kontantstrømskomponenter ved kjøp og leie Kjøp (K) Kontantstrømskomponent Leie (L) Ja Investering Nei. Ja Salgsinnbetaling etter skatt Ja

Kontantstrømskomponenter ved kjøp og leie Kjøp (K) Kontantstrømskomponent Leie (L) Ja Investering Nei. Ja Salgsinnbetaling etter skatt Ja Leasing Leasing (engelsk for leie) er utbredt i Norge, både som begrep og som finansieringsform (se www.finfo.no). Ordningen går ut på at et leasingselskap (utleier) tilbyr sine kunder (leietakere) å leie

Detaljer

Eie eller leie? Andre aktuelle problemstillinger med konsekvenser for bruktbil og restverdiutvikling

Eie eller leie? Andre aktuelle problemstillinger med konsekvenser for bruktbil og restverdiutvikling Eie eller leie? Andre aktuelle problemstillinger med konsekvenser for bruktbil og restverdiutvikling NBF Bruktbilkonferanse 20. november 2012 Kjell Rese 1 Hva betyr privatleasing for bruktbilprisene? Tar

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Vedtatt av kommunestyret 02.11.16, sak 97/2016 Side 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. FINANSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE... 3 1.1 HENSIKTEN MED REGLEMENTET...

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006.

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. 6 ØKONOMI Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. RESULTATREGNSKAP 31.12.2006 DRIFTSINNTEKTER Regnskap Regnskap Note 31.12.2006 31.12.2005 Energiomsetning

Detaljer

Nytt fra GKRS. Ann Katharine Gardner

Nytt fra GKRS. Ann Katharine Gardner Nytt fra GKRS Ann Katharine Gardner GKRS 2016 Foreløpig vs endelig standard - diskuteres Standarder gjort endelige i desember 2015: KRS 3, KRS 5 og KRS 9 Rendyrker standardene Skiller ut eksempler og utfyllende

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP med noter 2016

ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP 2016 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2016 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 15.12.2009 150/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 15.12.2009 150/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200904459 Arkivkode : E: 601 Saksbeh. : Marianne Schwerdt / Stein Sivertsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 120/09 Bystyret

Detaljer

Møte med Birkenes kommune

Møte med Birkenes kommune Møte med Birkenes kommune Onsdag 21.oktober 2015 Innledning til temamøte om økonomi Fungerende fylkesmann Knut Berg Økonomirådgiver Jostein Nordhus Temaer til møte 1. Kommuneloven stiller krav til at budsjett/økonomiplan

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Vestringsbygda 2910 Aurdal Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2012 Virksomhet

Detaljer

Maskiner i landbruket Økonomiske aspekter. Arne Ingvar Dobloug Økonomirådgiver

Maskiner i landbruket Økonomiske aspekter. Arne Ingvar Dobloug Økonomirådgiver Maskiner i landbruket Økonomiske aspekter Arne Ingvar Dobloug Økonomirådgiver Hvorfor bytte? Grunnene kan være flere. Blanding av økonomi og psykologi: Økt kapasitet eller bare gjenanskaffe? Eie eller

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

KRS 1: Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidier, langsiktig og kortsiktig gjeld

KRS 1: Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidier, langsiktig og kortsiktig gjeld KRS 1: Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidier, langsiktig og kortsiktig gjeld Utskriftsdato: 1.1.2018 05:49:47 Status: Gjeldende Dato: 23.6.2005 Utgiver: Foreningen for god kommunal regnskapsskikk

Detaljer

Ved fullmaktssøknader til Helse Sør-Øst RHF skal følgende omtales og dokumenteres:

Ved fullmaktssøknader til Helse Sør-Øst RHF skal følgende omtales og dokumenteres: 1. Hva er finansiell leasing Klassifiseringen av finansielle leieavtaler er en regnskapsmessig vurdering som er regulert av Regnskapsloven, herunder Norsk Regnskaps Standard (NRS) 14. Dersom det vesentligste

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Skaun kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Skaun kommune Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Skaun kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4

Detaljer

Lierne kommune Kontrollutvalget

Lierne kommune Kontrollutvalget Lierne kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 Behandlet av kontrollutvalget den 27. februar 2014, sak 006/14 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Skattefunn åpen dag. Tromsø, 23. mars 2017

Skattefunn åpen dag. Tromsø, 23. mars 2017 Skattefunn åpen dag Tromsø, 23. mars 2017 Hvem er vi? BILDE Torill Fossheim EY Manager Statsautorisert revisor Mobile: 905 45 739 Email: torill.fossheim@no.ey.com BILDE Kurt-Egil Henriksen EY Tax & Law

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2013 2016 LEBESBY KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Innledning Dette dokumentet viser hovedresultatene fra overordnet analyse av Lebesby

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Berit Koht

Gjelder fra: Godkjent av: Berit Koht Dok.id.: 1.2.1.1.5.5 Regnskapet Utgave: 2.00 Skrevet av: Økonomisenteret Gjelder fra: 03.12.2014 Godkjent av: Berit Koht Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Generelt Regnskapet er en oppstilling

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2015/2847-2 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Orkdal kommune År 2001

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Orkdal kommune År 2001 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Orkdal kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1 SAMMENDRAG... 3 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET...3 1.2 REVISORS VURDERINGER

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING i Rendalen kommune Møtested: Bergset Aktivitetssenter, BAS, 2. etasje Møtedato: Torsdag, 12. mai 2016 Tid: Kl. 08.00 Saknr. 10/2016 21/2016 Sakliste Sak nr.: Innhold 10/2016 Godkjenning

Detaljer