Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF"

Transkript

1 Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet 7.1 Innledning Mål Holde Studentrådet s tillitsvalgte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner Informasjon Alle nyvalgte medlemmer i SL skal på bli informert om reglementet og underskrive et eksemplar av dette. Eksemplaret skal arkiveres. Når nytt SL tiltrer tas økonomirutinene opp som sak på første SL-møte Endringer Endringer i økonomireglementet vedtas på Generalforsamling etter gjeldende regler. Endringer i økonomirutiner (jf. 7.8) kan vedtas av enstemmig SL Gyldighet Økonomirutiner er underlagt Vedtekter og forskrifter for Studentrådet og Økonomisk avtale mellom Studenttinget NTNU og de studenttillitsvalgte ved fakultetene. 7.2 Om organisasjonens økonomi Ansvarsforhold Generalforsamlingen: Generalforsamlingen vedtar budsjett og regnskap årlig. Revisor: Revisor ser til at regnskapet er ført i samsvar med eksterne lover og forskrifter, og at plikter overfor det offentlige blir fulgt. Revisor ser også til at regnskapet blir ført i samsvar med god regnskapsskikk. Revisor gir innstilling om regnskapet. Regnskapet revideres en gang årlig. FTR1: FTR1 har det overordnede ansvar for å holde de økonomiske disposisjoner innenfor budsjettet. SL: SL disponerer Studentrådets midler etter godkjenning fra FTR1. SL kan gjøre innkjøp til møter og daglig drift etter avtalte satser. SL vedtar utgifter på størrelse over 15 % av budsjettet.

2 Økonomiansvarlig: Økonomiansvarlig er ansvarlig for å klargjøre alle typer bilag for regnskapsføring. Bilagene påføres kontonummer, forklarende tekst, dato og sted. Økonomiansvarlig sørger for at regninger blir betalt og bilagene blir gjort klar for FTR1 sin signatur. Det vises til økonomiske avtaler eller enkeltvedtak. Bakgrunnsdokumentasjon må alltid ligge ved. Økonomiansvarlig skal foreta budsjettkontroll i henhold til god regnskapsskikk og gjeldende lovgivning og legge frem regnskapsrapporter for studentrådene og SL, jf Regnskapsførsel Regnskapsår Regnskapet følger kalenderåret Valg av revisor SL velger revisor Fullmakter Økonomiansvarlig har fullmakt til å betale ut fakturaer/regninger som kommer inn, men legger bilag til endelig godkjenning hos FTR1. FTR1 har fullmakt til å i etterkant endelig godkjenne fakturaer/regninger. Har fullmakt sammen med økonomiansvarlig til å trekke tilbake utbetalinger ved diskrepans. Har fullmakt til å opprette kontoavtaler hos eksterne, eventuelt gi denne fullmakten i enkelttilfeller til medlemmer i SL. Studentrådet s bankkonti disponeres av FTR1 og økonomiansvarlig Reisekostnader Alle reiser og reisemåte må på forhånd godkjennes av FTR1 i hvert enkelt tilfelle. Ved reiser dekker Studentrådet normalt kostnader tilsvarende billigste reisemåte. Eventuelt andre reisemåter må godkjennes av FTR1. Studentrådet følger Statens regulativ når det gjelder kjøregodtgjørelse. Reiseutgifter refunderes etterskuddsvis, og når nødvendig dokumentasjon og gyldig billag forelegges økonomiansvarlig. Utskrift av elektronisk billett som kvittering sammen med boardingkort/setekvittering er godkjent når det er spesifisert hva utlegget gjelder. Når det innvilges økonomisk støtte i forbindelse med reiser til møter, konferanser eller lignende, skal representanten som har fått innvilget støtte informere Studentrådet om hvilket utbytte reisen har gitt, slik at midlene som er benyttet kan komme studentmassen som helhet til gode. Informasjonen kan gis i form av et innlegg under et Studentrådsmøte, og bør skje ved første passende anledning.

3 7.3.5 Utgifter til mat Ved reiser av minimum 1 døgns varighet for tillitsvalgte som reiser på Studentrådet sin regning, dekkes utgiftene til mat med 80 % av Statens satser uten at det trenger å foreligge kvittering. Ved utenlandsreiser, dekkes utgiftene til mat med 100 % av Statens innenlandske satser, uten at det trenger å foreligge kvittering. Utgifter til mat dekkes ved reiser i forbindelse med Studentrådet s virksomhet. Utgifter til mat dekkes ikke ved møter/kurs/arrangementer dersom dette dekkes av arrangøren eller er inkludert i en evt. deltakeravgift. På arrangementer i Studentrådet s regi hvor det er felles bespisning på restaurant e.l., dekker Studentrådet utgifter med inntil kr. 450,- pr. person. Det er SL som i hvert enkelt tilfelle bestemmer hvorvidt utgiftene skal dekkes av Studentrådet. På alle møter med mat til flere personer angis det antall personer i refusjonsbilaget. Unntak er faste møter, som Generalforsamling og møter i Studentrådet og SL der referat foreligger og interne satser er fastsatt av SL Bestilling av billetter over konto Ved flyreiser som er dekket over Studentrådet s konto, skal billettstammen returneres til Studentrådet innen to uker etter reisens slutt sammen med utfylt reiseregning. Som hovedregel gis det ikke reiseforskudd. FTR1 kan i hvert enkelt tilfelle vurdere om det kan gis Fremmed valuta Ved utlegg med fremmed valuta skal kontoutskrift der norsk utlegg er angitt vedlegges. FTR1 kan i spesielle tilfeller gi dispensasjon fra dette og regne det ut i fra dagens kurs Innlevering av bilagsskjema til økonomiansvarlig Alle bilagsskjema skal leveres innen en måned etter utgiften har funnet sted. Unntak er reiseregning der innlevering skal skje med samme tidsfrist etter reisens slutt Forskuddsbetaling Dersom enkeltpersoner har større økonomiske utlegg på vegne av Studentrådet eller SL kan det gis forskuddsutbetaling fra studentrådets konto. Dette må godkjennes av FTR1. Et bilag som inneholder en forklarende tekst om hvordan beløpet skal benyttes, samt summen som forskuddsutbetales, dato og sted skal undertegnes av mottaker, økonomiansvarlig og FTR1. Dersom deler av eller hele summen som ble utbetalt ikke blir benyttet slik den var ment vil faktura for gjeldende beløp utsendes. Beløpet må tilbakebetales innen 14 dager etter utsendt faktura. Kvitteringer for bruk av Studentrådets penger må fremvises som en garanti på at pengene har blitt brukt til den hensikt de var utbetalt for. Kvitteringene legges ved det undertegnede bilaget slik at det kan regnskapsføres.

4 7.4 Driftsmidler Studentrådet søker om driftsstøtte fra Studenttinget på lik linje med de andre Studentrådene. Søknaden om driftsmidler utarbeides på bakgrunn av foregående års regnskap. Det kan også sendes søknad om ekstraordinære midler. Søknad utarbeides av FTR1, FTR2 og økonomiansvarlig. 7.5 Budsjett Studentrådet Budsjettet legges frem på første Allmøte i januar, og ses i sammenheng med arbeid kommende år. 7.6 Regnskap Regnskapet føres av økonomiansvarlig i SL etter anvisninger fra Studentrådet. Økonomiansvarlig legger frem økonomirapporter for Studentrådet en gang i semesteret og eventuelt på forespørsel, jf og Ved budsjettårets slutt kan Studentrådet beholde et overskudd på inntil 10 % av driftsbudsjettet. Det resterende beløpet vil etter avtale med Studenttinget enten tilbakeføres til Studenttinget eller trekkes fra søkesummen for neste budsjettår. 7.7 Økonomirutiner Regnskapsrapporter Regnskapsrapporter legges frem for Generalforsamling og Studentrådet slik det er beskrevet i Utbetalingsanvisninger og anvisninger av regninger Økonomiansvarlig: Økonomiansvarlig påfører bilagene kontonummer og tekst, og ordner/lager utbetalingsanvisninger. Det vises til økonomiske avtaler eller enkeltvedtak. Utbetalingsanvisninger signeres av både FTR1 og økonomiansvarlig. FTR1: FTR1 har ansvaret for å godkjenne alle fakturaer/utbetalingsanvisninger i bokføringen jevnlig. FTR2: FTR2 signerer refusjonsbilag som gjelder utlegg foretatt av FTR Kontoplan Overføringer/ Inntekter

5 101-8 Overføringer fra NTNU Andre inntekter/ bokskapgebyr Kontordrift Kontorrekvisita Telefon Mobiltelefon Porto Kopiering Aviser Faglitteratur/ Bøker Kontorutstyr og Inventar (Innkjøp/ vedlikehold) Leie, service og vedlikehold av kontormaskine r Datadrifter Seminarer / Møter / Kurs / Representasj on Interne kurs og seminarer Eksterne kurs, seminarer og konferanser Møteutgifter med mer Diverse sosiale aktiviteter

6 305-8 Representasjo n internt Representasjo n eksternt Reiseutgifter og billetter Reiseutgifter og billetter Reiseutgifter og billetter Nasjonalt (NSU) Diverse personalkost nader Bespisning i forbindelse med overtid Kursing administrativt personale Informasjon/ Reklamemate riale Reklame og annonser Trykksaker Informasjon og profileringsarti kler Gaver Diverse Revisjonshono rar Forsikring Konsulentbista nd

7 704-8 PC-fond Diverse Veldedighet Finansinntekt er/kostnader og gebyrer Gebyrer og avgifter Renter av innskuddskonti Kreditorer og debitorer Kreditorer Debitorer

REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP)

REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP) 1 Definisjoner/forkortelser/informasjon

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 28.03.12

ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 28.03.12 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 28.03.12 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1. Innledning Økonomireglementet,

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR ANSA REVIDERT JUNI 2010

ØKONOMIREGLEMENT FOR ANSA REVIDERT JUNI 2010 ØKONOMIREGLEMENT FOR ANSA REVIDERT JUNI 2010 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO Vedtatt av NSOs landsstyre på LS5 31.05.2015. Gjeldende fra 1.7.2015 OM ØKONOMIREGLEMENTET I henhold til vedtektenes 15.3 regulerer økonomireglementet økonomistyringen og rutiner

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Kassererveiledning Revidert 2014

Kassererveiledning Revidert 2014 Kassererveiledning Revidert 2014 1 NY KASSERER: SLIK KOMMER DU I GANG!... 6 2 KASSERERVETTREGLENE... 6 3 SJEKKLISTE VED INTERNREVISJON... 7 4 LOVER OG STATUTTER... 9 5 DITT ANSVAR I NTNUI... 9 5.1 GENERELT

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Regnskap for tannleger

Regnskap for tannleger Anton Gomnæs: Regnskap for tannleger Regnskap og økonomi for tannleger er et tema det har vært stor oppmerksomhet rundt den senere tid, ikke minst fordi det har blitt avdekket at flere tannleger har unndratt

Detaljer

Kontorarbeid og Regnskapsføring - Tips og Råd

Kontorarbeid og Regnskapsføring - Tips og Råd - Tips og Råd Innholdsfortegnelse S 3 S 3 S 4 S 5 S 6 S 8 S 9 S 10 S 11 S 13 S 14 S 15 S 15 Kontorarbeid og regnskapsføring Trenger du regnskapsfører, test deg selv Selv om du har regnskapsfører, må du

Detaljer

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA V E D T E K T E R 1 for Bergen Økologiske Landsby BA 1. NAVN, SELSKAPSFORM OG HJEMSTED (1) Enhetens navn er Bergen Økologiske Landsby BA. Bergen Økologiske Landsby BA, heretter kalt laget, er et samvirke

Detaljer

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. Vedtatt på årsmøtet 10. mars 2015. 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

Detaljer

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011.

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Barnehagen eies og drives av Skogkanten Barnehage SA. Sørumsand 2.5.2011 1 NAVN OG FORRETNINGSSTED Samvirkeforetakets navn er

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE 1 HJEMMEL Vedtektene vedtatt av Engerdal kommunestyre i K.sak 14/03, 07.04.03, med senere endringer 17.11.05 av kommunestyret i K.sak 05/72. Vedtektene erstatter

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Styresak 13/2005 Gjenginstrukser Samfundet.

Styresak 13/2005 Gjenginstrukser Samfundet. Styresak 13/2005 Gjenginstrukser Samfundet. Bakgrunn: Gjengsekretariat ved Studentersamfundet har utarbeidet et forslag til nye instrukser for gjengene. I den sammenheng omfattes også Under Dusken, Studenradio

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 03.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen, telefon: 41 47 11 66 e-post:

Detaljer

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene v2.2-18.03.2013 ALTA KOMMUNE (3) Postboks 1403 9506 ALTA Deres ref.: AR80184965 Vår ref.: 14/10016-2 Saksbehandler: Jannicke Berg Leknes Dato: 04.11.2014 Innvilger tilskudd for 1. driftsår til psykologstilling

Detaljer