VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL"

Transkript

1 VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete på Sand i Nord-Odal. Forøvrig kan Representantskapet etter innstilling fra Styret opprette kontorer i andre kommuner. Banken har til formål å fremme sparing ved å ta imot innskudd fra kunder og å forvalte på trygg måte de midler den rår over i samsvar med de lovregler som til enhver tid gjelder for sparebanker. Sparebanken kan utføre alle vanlige bankforretninger og banktjenester i samsvar med sparebanklovens bestemmelser. KAP. 2. GRUNNFONDET 2-1 Grunnfondet Sparebankens opprinnelige grunnfond, kr ,-, var ytt av private bidragsytere. Grunnfondet er tilbakebetalt. Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten. KAP 3. REPRESENTANTSKAPET 3-1 Representantskapet Sparebankens Representantskap skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og Representantskapets vedtak. Representantskapet skal ha 16 medlemmer med 8 varamedlemmer. 10 medlemmer velges av kunder, jfr. 3-2 hvorav minst 7 skal komme fra Odalskommunene og inntil 3 kan komme fra de kommuner banken har kontorer i. Det velges 4 varamedlemmer hvorav minst 2 skal komme fra Odalskommunene. 4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av de ansatte i samsvar med forskrift av 23. desember 1977 nr om de ansattes rett til representasjon i sparebankenes og forretningsbankenes styrende organer. De ansattes valg må være avholdt innen utgangen av januar. Medlemmer av Representantskapet velges for 4 år. Varamedlemmer velges for 2 år Målet ved alle valg er å få lik kjønnsrepresentasjon. 3-2 Kundenes valg til Representantskapet. De kunder som i de siste seks måneder har hatt et kundeforhold til banken, kan delta i valg til Representantskapet. 1

2 Bare myndige personer kan, som personlige kunder eller som representant for annen kunde, stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, en på grunnlag av eget kundeforhold og en som representant for annen kunde etter fullmakt. Kundenes valg til Representantskapet skal skje på valgdager, valgmøter i samsvar med forskrift fastsatt i medhold av sparebankloven 8 a femte ledd eller som elektronisk valg når forholdene er lagt til rette for det, i samsvar med regler fastsatt av Finanstilsynet. Til Representantskapet kan kundene bare velge myndige personlige kunder som har stemmerett etter første ledd jfr. Sparebankloven 8a. Valg etter denne paragraf må være avholdt innen utgangen av april. 3-3 Kommunestyrets valg til Representantskapet Kommunestyret i Nord-Odal og Sør-Odal kommuner velger hvert fjerde år 1 medlem med 1 varamedlem fra hver kommune til Representantskapet. Valg etter denne paragraf må være avholdt innen utgangen av januar. KAP. 4. KONTROLLKOMITEEN 4-1 Kontrollkomiteen Representantskapet velger annet hvert år Kontrollkomiteen med 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Ett medlem av komiteen skal tilfredsstille de krav som stilles til dommere etter lov av13. august 1915 nr. 5 om domstolene 54 annet ledd. Leder og nestleder velges av Representantskapet ved særskilt valg. Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med sparebankens virksomhet i samsvar med sparebanklovens 13 og instruks gitt av Representantskapet og godkjent av Kredittilsynet. KAP. 5. STYRET 5-1 Styrets sammensetning Styret består av 6 medlemmer, og 2 varamedlemmer valgt av Representantskapet. Det velges minst 3 styremedlemmer fra Odalskommunene, og det gis mulighet til å velge inntil 2 styremedlemmer fra de øvrige kommuner banken har etablert seg i. Ansatte har ett medlem og ett varamedlem som velges av Representantskapet. Leder og nestleder velges av Representantskapet ved særskilt valg. Bare medlemmer av Representantskapet som er valgt av de ansatte, har forslagsrett ved valg av de ansattes styremedlem og varamedlem. Samtlige valgte medlemmer og varamedlemmer velges for to år. Av de valgte medlemmer, er henholdsvis to og tre på valg hvert år. Medlemmer og varamedlemmer som trer ut, kan gjenvelges, jfr. likevel kapittel 10. 2

3 5-2 Styret. Innkalling. Vedtak. Protokoll. Leder kaller styret sammen til møte så ofte sparebankens virksomhet tilsier det eller når et styremedlem krever det. Styret er vedtaksført når minst 3 medlemmer er til stede. For at et vedtak skal være gyldig, kreves at minst 3 medlemmer har stemt for det. Ved stemmelikhet gjør leder av styret eller møtelederens stemme utslaget. Styrets forhandlingsprotokoll skal underskrives av de tilstedeværende som står til felles ansvar, med mindre noen av dem har latt sin protest protokollere. Fraværende styremedlemmer skal gjøre seg kjent med vedtak som er truffet i deres fravær. 5-3 Styrets ansvar og plikter Styret leder sparebankens virksomhet i samsvar med lov, vedtekter og nærmere forskrifter gitt av Representantskapet. Styret er ansvarlig for at de midler sparebanken rår over, forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte. Styret skal sørge for en tilfredsstillende organisering av bankens virksomhet og har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styrets instruks gir utdypende føringer for styrets arbeid og skal årlig revideres når nytt styre trer sammen etter gjennomført valg. Styret fastsetter instruks for daglig leder med særlig vekt på oppgaver og ansvar. Styret skal påse at banken har god intern kontroll for oppfyllelse av de bestemmelser som gjelder for virksomheten, herunder verdigrunnlag og etiske retningslinjer. Styret fastsetter de nødvendige fullmakter for bankens virksomhet. Bankens samlede styre fungerer som bankens Godtgjøringsutvalg. Banksjefen eller to av styrets medlemmer i fellesskap, representerer sparebanken og forplikter den ved sin underskrift. Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter. 5-4 Styret som Revisjonsutvalg I samsvar med Finanstilsynets forskrift eller etter samtykke av Finanstilsynet, kan bankens samlede styre fungere som Revisjonsutvalg i henhold til sparebanklovens 17 c. Styret skal samlet ha den kompetanse som ut fra bankens organisasjon og virksomhet er nødvendig for å ivareta Revisjonsutvalgets oppgaver. Minst ett av medlemmene skal være uavhengig av virksomheten og ha kvalifikasjoner innen regnskap og revisjon. Revisjonsutvalgets oppgaver er: a) forberede styrets oppfølging av regnskapsrapporteringsprosessen, b) overvåke systemene for intern kontroll og risikostyring samt bankens internrevisjon om slik funksjon er etablert, c) ha løpende kontakt med bankens valgte revisor om revisjonen av årsregnskapet, d) vurdere og overvåke revisors uavhengighet, jfr. Revisorloven kapittel 4, herunder særlig i hvilken grad andre tjenester enn revisjon som er levert av revisor eller revisjonsselskapet, utgjør en trussel mot uavhengigheten. 3

4 5-5 Daglig leders ansvar og plikter Daglig leder har den daglige ledelse av sparebanken og skal følge den instruks og de pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke avgjørelser i saker som etter bankens forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Daglig leder skal sørge for at bankens bokføring er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. KAP. 6. VALGKOMITEEN 6-1 Valgkomiteen. Representantskapet velger en valgkomité. Valgkomiteen skal bestå av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer. Minst 3 av valgkomiteens medlemmer herunder valgkomiteens leder - skal velges blant de som sitter i Representantskapet. Inntil 2 av valgkomiteens medlemmer kan velges blant øvrige kunder. Valget av medlemmer og varamedlemmer gjelder for to år om gangen. Av de valgte medlemmer er henholdsvis to og tre på valg hvert år Et komitémedlem som trer ut kan gjenvelges, men ikke hvis dette fører til at funksjonsperioden varer sammenhengende utover 6 år. I slike tilfelle vil gjenvalg bare kunne skje etter at vedkommende har vært ute av valgkomiteen i minst ett år. Valgkomiteen skal forberede valg av leder, nestleder og øvrige medlemmer/varamedlemmer i Representantskapet som velges av kundene, leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til styret eksklusive de ansattes representanter, kontrollkomiteens medlemmer og varamedlemmer, samt medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen som omhandles i denne paragraf. Leder av valgkomiteen velges av Representantskapet. De ansatte velger selv sin valgkomite som skal fremme forslag på valg av ansattevalgte inn i bankens besluttende organer. Valgkomiteens innstilling skal begrunnes. Representantskapet godkjenner instruks for Valgkomiteen. KAP. 7. ÅRSOPPGJØRET 7-1 Årsoppgjøret. Beretninger. Tidsfrister. Styret skal sørge for at årsoppgjøret (resultatregnskapet, balansen og styrets årsberetning) legges fram for revisor og Kontrollkomiteen. Årsoppgjøret skal så vidt mulig være avsluttet og ferdig til revisjon innen utgangen av januar. Når revisor har lagt fram sin beretning, jfr. revisorloven 5 6, og Kontrollkomiteen har gitt sin melding med uttalelse om bankens regnskap, jfr. Sparebanklovens 13, sjette ledd, skal Styret sende årsoppgjøret, revisjonsberetningen og Kontrollkomiteens melding til samtlige medlemmer av Representantskapet innen 8 dager før det representantskapsmøte som behandler årsregnskapet. Representantskapet trer sammen hvert år som bestemt i sparebanklovens 11, første ledd pkt. b) for å ta imot styrets årsberetning, revisjonsberetning og Kontrollkomiteens melding og fastsette bankens regnskap. For øvrig kan Styret innkalle Representantskapet etter behov (Sparebanklovens 11). 4

5 KAP. 8. REVISJONEN 8-1 Revisorvalg. Godtgjørelse. Ansvar. Representantskapet velger revisor og fastsetter dennes godtgjørelse. Dersom banken plikter å ha revisjonsutvalg etter 17 c, skal revisjonsutvalgets uttalelse om forslaget til revisor forelegges Representantskapet før valget. Slutter revisor, kan Representantskapets leder sammen med Kontrollkomiteen velge en ny revisor, som tjenestegjør til neste Representantskapsmøte hvor endelig valg foretas. KAP. 9. OVERSKUDD 9-1 Overskudd - gaver Overskuddet av bankens virksomhet etter fradrag av utdeling av gaver, skal legges til sparebankens fond. Ved beregning av overskudd gjelder finansieringsvirksomhetsloven 2b 18 første ledd. Gaver kan utdeles i samsvar med finansieringsvirksomhetsloven 2b 27. KAP.10. TJENESTETID Tjenestetid for tillitsvalgte Et valgt medlem av eller leder for Representantskapet, Kontrollkomiteen eller Styret kan ikke ha dette tillitsverv i et sammenhengende tidsrom lenger enn 12 år, eller ha disse tillitsverv i et lengre samlet tidsrom enn 20 år sammenlagt. En person kan ikke velges eller gjenvelges til noen av disse verv dersom han på grunn av bestemmelsen i foregående punktum ikke kan sitte valgperioden ut. KAP. 11. VEDTEKTSENDRINGER 11-1 Vedtektsendringer Endring av disse vedtekter, kan vedtas av Representantskapet når forslag om det er fremsatt i et tidligere møte. Vedtaket er gyldig når minst to tredjedeler av dem som er til stede, og minst halvparten av alle medlemmer stemmer for det. Vedtaket kan ikke settes i verk før det er godkjent av Finanstilsynet Vedtektenes ikrafttreden Disse vedtektene trer i kraft når de er godkjent i henhold til sparebanklovens 5 siste punktum. Fra samme tid oppheves tidligere vedtekter, sist godkjent av Finanstilsynet den 30. mars Disse vedtekter er vedtatt første gang på bankens representantskapsmøte. Disse vedtekter er vedtatt andre gang på bankens representantskapsmøte. 5

VEDTEKTER. for. Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569. Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres som Oppdalsbanken.

VEDTEKTER. for. Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569. Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres som Oppdalsbanken. VEDTEKTER for Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål HOL SPAREBANK Side 1 1-1 Firma. Kontorkommune. Formål. Hol Sparebank er opprettet den 4. august 1904. VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål Sparebanken skal ha sitt sete i Hol

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

Vedtekter Jæren Sparebank

Vedtekter Jæren Sparebank Vedtekter Jæren Sparebank Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Jæren Sparebank er dannet ved sammenslutning av Klepp Sparebank og Time Sparebank den 1. januar 2015. Klepp Sparebank ble opprettet i

Detaljer

MEDLEMMER AV FORSTANDERSKAPET I FANA SPAREBANK PR. REGNSKAPSÅRET 2014

MEDLEMMER AV FORSTANDERSKAPET I FANA SPAREBANK PR. REGNSKAPSÅRET 2014 MEDLEMMER AV FORSTANDERSKAPET I FANA SPAREBANK PR. REGNSKAPSÅRET 2014 Valgt f.o.m. 1 Valgt t.o.m. På valg INNSKYTERVALGTE Anne Carlsen (leder) 2004 (2012) 2015 Grethe Utkilen (nestleder) 2005 (2013) 2016

Detaljer

VEDTEKTER. for N0TTER0 SPAREBANK FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMAL

VEDTEKTER. for N0TTER0 SPAREBANK FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMAL BANKENSEKSEMPLAR VEDTEKTER for N0TTER0 SPAREBANK KAP.l FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMAL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formal Nettere Sparebank er opprettet den 23. januar 1857. Sparebanken har sitt sete

Detaljer

Vedtekter for Kredittforeningen for Sparebanker

Vedtekter for Kredittforeningen for Sparebanker Vedtekter for Kredittforeningen for Sparebanker I. FIRMA 1 Selskapets navn er Kredittforeningen for Sparebanker. Selskapet er stiftet 03.05.2004. II. FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte mellomlange og

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA Revisjon mars 2015 VEDTEKTER FOR 2 ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA 1 Asker Seilforenings Bryggelag Bryggelagetets navn er Asker Seilforenings Bryggelag

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Til aksjonærene i Acta Holding ASA Acta Holding ASA Børehaugen 1 N- 4006 Stavanger Tel +47 21 00 30 00 Fax +47 21 00 33 65 NO 979 867 654 www.acta.no / www.actaholding.no INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR KRISE- OG INCESTSENTER I FOLLO IKS

SELSKAPSAVTALE FOR KRISE- OG INCESTSENTER I FOLLO IKS Ås kommune Vedlegg 1 Utkast til ny selskapsavtale etter sammenslåing av Incest- og Krisesenteret i Follo pr. 16.06.11 og endringer ved kommunestyrenes behandlinger høsten 2011 SELSKAPSAVTALE FOR KRISE-

Detaljer

Selskapsvedtekter for Karmsund Havn IKS

Selskapsvedtekter for Karmsund Havn IKS Selskapsvedtekter for Karmsund Havn IKS 1 Navn - organisasjonsform. Selskapets navn er Karmsund Havn IKS. I det daglige benevnt som Karmsund Havn (KH). Selskapet reguleres i Lov av 29. januar 1999 nr.

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TOTENS SPAREBANK

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TOTENS SPAREBANK REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TOTENS SPAREBANK Denne redegjørelsen følger av regnskapsloven 3-3b og Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper fra Oslo Børs. Styret bygger sine

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap.

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

Sameiet St. Olav. Forslag til. Vedtekter. Med endringer av 19.06.90, 13.12.90, 23.04.96, 24.04.02 og 20.06.06

Sameiet St. Olav. Forslag til. Vedtekter. Med endringer av 19.06.90, 13.12.90, 23.04.96, 24.04.02 og 20.06.06 Sameiet St. Olav Forslag til Vedtekter Med endringer av 19.06.90, 13.12.90, 23.04.96, 24.04.02 og 20.06.06 1. Sameiets navn Sameiets navn er St. Olav. 2. Sameiets gjenstand Gjenstand for sameie er eiendommen

Detaljer

Vedtekter. Kapittel 1 Firma og formål

Vedtekter. Kapittel 1 Firma og formål Vedtekter Eksisterende vedtekter vedtatt i representantskapets ekstraordinære årsmøte 10.11.05 med endringer av 27.04.06, 24.04.08 og 23.04.09. Styrets forslag til nye vedtekter som, dersom ny organisasjonsmodell

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

Vedtekter for Skogen boligsameie

Vedtekter for Skogen boligsameie 1 Navn og forretningssted Vedtekter for Skogen boligsameie Vedtatt av ordinært sameiermøte 25. mars 2015 Boligsameiets navn er Skogen boligsameie, stiftet den 21. juni 1983 med forretningssted i Oslo.

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 Denne redegjørelsen følger av regnskapsloven 3-3b. Styret bygger sine vurderinger på «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse»

Detaljer

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS Vedtatt i medhold av lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 (erstatter vedtekt for Romsdalshalvøya Interkommunale

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Arkivsaksnr.: 12/634-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Ordførers innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer