Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Skaun kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Skaun kommune"

Transkript

1 Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Skaun kommune År 2005

2 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG INNLEDNING BAKGRUNN FOR PROSJEKTET HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON HØRING PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER PROBLEMSTILLINGER REVISJONSKRITERIER METODE OG GJENNOMFØRING METODE GJENNOMFØRING AVGRENSNINGER AV PROSJEKTET REVISORS FUNN OG VURDERINGER PROBLEMSTILLING 1: OPPBEVARER OG DISPONERER ENHETENE MIDLER UTENFOR KOMMUNEREGNSKAPET? PROBLEMSTILLING 2: OPPBEVARER OG DISPONERER ENHETENE MIDLER SOM BURDE VÆRT TATT INN I KOMMUNEREGNSKAPET? PROBLEMSTILLING 3: RAPPORTERES BRUK AV MIDLER UTENFOR KOMMUNEREGNSKAPET TIL OVERORDNET NIVÅ? REVISORS KONKLUSJON REVISORS ANBEFALINGER KILDER VEDLEGG VEDLEGG 1-3: I SÆRTRYKK OG UNNTATT OFF, JFR. OFF.L 5A VEDLEGG 4: HØRINGSUTTALELSE Orkanger, Inge Storås Daglig leder Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 11

3 1. SAMMENDRAG I denne rapporten undersøker vi om Skaun kommune disponerer midler utenfor kommuneregnskapet. Revisjonen anbefaler på generelt grunnlag at all tilgang og bruk av kommunale midler tas inn i kommuneregnskapet. På den måten sikres det at midlene blir underlagt de samme interne kontrolltiltakene som resten av kommuneregnskapet. Hva kommuneregnskapet skal omfatte er regulert i kommunelovens 48 og forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner, midler som vedrører kommunens virksomhet skal tas inn i regnskapet. Framstillingen i rapportens funn- og vurderingsdel er strukturert rundt tre problemstillinger. Vi undersøker for det første om enhetene oppbevarer og disponerer midler utenfor kommuneregnskapet, for det andre om enhetene oppbevarer og disponerer midler som burde vært tatt inn i kommuneregnskapet og for det tredje om bruk av midler utenfor kommuneregnskapet rapporteres til overordnet nivå. For den første problemstillingen viser datamaterialet at enhetene og kontorene (heretter omtalt som enheter) i Skaun kommune disponerer midler utenfor kommuneregnskapet. Vår undersøkelse viser at de disponerte ca. 2,5 millioner på de to tidspunktene som er dekket av vår undersøkelse. Ca 2 millioner av disse midlene skriver seg fra skogavgiften. Revisors vurdering er at skogavgiften er midler som skal holdes utenfor kommuneregnskapet. Når vi holder disse utenfor er det allikevel ca en halv million kroner som holdes utenfor kommuneregnskapet. Analysen ved den andre problemstillingen viser at en stor del av disse midlene etter revisors vurdering bør tas inn i kommuneregnskapet. Dette gjelder særlig gaver og melkekonti, og på slike konti disponeres ganske store beløp. For midler som mottas fra tredjepart til særskilt formål skal det opprettes bundet fond i kommuneregnskapet hvis midlene ikke benyttes det året de mottas. For en del konti bør det foretas en nærmere vurdering av om kontiene bør tas inn i kommuneregnskapet, mens andre konti etter revisors vurdering kan holdes utenfor. Ikke alle konti oppgitt fra banker og butikker er tatt med i svaret fra enhetene, det kan derfor være konti som lederne ikke har oversikt over. Vi anbefaler av den grunn at det foretas en ny gjennomgang av midler de disponerer utenfor kommuneregnskapet. Analysen ved den tredje problemstillingen viser at omtrent 40 % av kontiene ikke rapporteres til overordnet nivå. En slik rapportering mener revisor bør gjøres for å ha en viss kontroll med midlene som kommunen eier. Revisjon Midt-Norge IKS Side 3 av 11

4 2. INNLEDNING 2.1 Bakgrunn for prosjektet Kommunens årsregnskap skal vise kommunens økonomiske stilling og tilgang og bruk av midler. For at denne informasjonen skal være fullstendig må alt være registrert i regnskapet. Vår erfaring fra lignende prosjekt i andre kommuner i revisjonsdistriktet er at enhetene disponerte en del midler utenfor kommuneregnskapet. Kommunene hadde liten oversikt over disse midlene, og deler av midlene burde etter revisors vurdering vært tatt inn i kommuneregnskapet. Prosjektet var derfor ønsket gjennomført også i Skaun kommune, og ble vedtatt gjennomført av kontrollutvalget i sak 14/ Hjemmel for forvaltningsrevisjon Revisjonsarbeidet skal omfatte forvaltningsrevisjon, jfr. kommuneloven 78 nr 2 og forskrift om revisjon 6. Forvaltningsrevisjonens innhold fremgår av forskrift om revisjon 7: Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Det sentrale i forvaltningsrevisjon er vurderinger av om resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Forvaltningsrevisjon er i denne forstand resultatorientert. 2.3 Høring Foreløpig rapport er sendt til kommunen og høringsuttalelse foreligger i brev av Kommunens høringsuttalelse medfører ingen endringer i rapporten, og revisors merknader og vurderinger tas til følge. Uttalelsen følger som vedlegg. 3. PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 3.1 Problemstillinger Generelt så anbefaler vi å ta all tilgang og bruk av kommunale midler inn i kommuneregnskapet. På den måten sikres det at midlene blir underlagt de samme interne kontrolltiltakene som resten av kommuneregnskapet, og at god kommunal regnskapsskikk følges. Kommunens regnskap blir fullstendig, da det viser all virksomhet i kommunens regi. Vårt utgangspunkt med denne revisjonen var å få oversikt over midler utenfor kommuneregnskapet. Vi ønsket også å vurdere om midler utenfor kommuneregnskapet burde tas inn, og å se på hvilken rapportering det er med midlene. Problemstillingene er på denne bakgrunn: Problemstilling 1: Oppbevarer og disponerer enhetene midler utenfor kommuneregnskapet? Problemstilling 2: Oppbevarer og disponerer enhetene midler som burde vært tatt inn i kommuneregnskapet? Problemstilling 3: Rapporteres bruk av midler utenfor kommuneregnskapet til overordnet nivå? Revisjon Midt-Norge IKS Side 4 av 11

5 3.2 Revisjonskriterier Revisjonskriterier angir en standard/norm som konkretiserer de forventninger og krav vi har i prosjektet. Kilder for revisjonskriterier kan for eksempel være lover og forskrifter, kommunens egne vedtak og retningslinjer, faglitteratur, standarder fra andre kommuner og beste praksis. Funn i problemstillingene vurderes mot revisjonskriterier for problemstillingene. I den første problemstillingen har vi ingen kriterier. Vi samler inn faktainformasjon fra enhetene og bankene. I den andre problemstillingen er det sentrale revisjonskriteriet knyttet til at dersom midlene vedrører kommunens virksomhet, så skal de tas inn i kommuneregnskapet. Hva kommuneregnskapet skal omfatte er regulert i kommunelovens 48 og forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. I forskriftens 7 står blant annet følgende: All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens og fylkeskommunens virksomhet skal fremgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal regnskapsføres brutto. Revisjonskriteriet er hentet fra denne bestemmelsen. Vi har innhentet formålene for de ulike konti, og vurdert dette opp mot revisjonskriteriet. I denne sammenheng vil også Kommunal og arbeidsdepartementet brev av være med og belyse kriteriet. Departementet uttalte at foreldrebetaling av kost i barnehager skal tas inn i kommuneregnskapet. Deres uttalelse kan anvendes analogt på andre formål. I den tredje problemstillingen er internkontroll revisjonskriteriet. Rapportering er etter revisors syn et nødvendig ledd i god intern kontroll, og det er administrasjonssjefens ansvar å sørge for at det blir etablert intern kontroll i virksomheten. I kommuneregnskapet har man rutiner for attestasjon og anvisning, budsjettkontroller, rapportering og politisk behandling av regnskapet. Kommunale midler som ikke er en del av kommuneregnskapet bør også være underlagt god intern kontroll. 4. METODE OG GJENNOMFØRING 4.1 Metode Revisor sendte den brev til rådmannen med en orientering om oppstart av prosjektet. Som metode for datainnsamling er det benyttet dokumentanalyse og samtaler som belyser datamaterialet. Det ble sendt ut brev til alle de 32 enhetene i kommunen. For en del konti har vi fått mer informasjon om formålet fra lederne gjennom telefonsamtaler. Alle enhetene svarte på vår henvendelse. I tillegg ble det sendt ut brev til 2 banker og 3 butikker i nærområdet som kan ha innskudd fra kommunens enheter. 4.2 Gjennomføring Hovedansvarlig for prosjektet er revisor Ann Jorun Lund. Prosjektet ble gjennomført i perioden november 2004 til august Revisjon Midt-Norge IKS Side 5 av 11

6 4.3 Avgrensninger av prosjektet Vi har innhentet opplysninger fra enhetene og en del banker og butikker som kan ha innskudd. Innehaver av innskudd i banker og butikker kan være personer, navn på bygninger, formål eller annet som ikke blir tatt med i bankenes svar på vår forespørsel. I tillegg kan skifte av personale ved kommunens enheter være årsak til at ikke alle midler er kjent av personalet. Det kan derfor finnes midler utenfor kommuneregnskapet som ikke har kommet til vår kunnskap. I prosjektet har vi konsentrert oss om opplysningene fra enhetene. Opplysningene fra banker og butikker er gjennomgått for å kontrollere om alle konti de har oppgitt er med i svaret fra enhetene. Vi har ikke vurdert hvor mye som totalt disponeres av enhetene i løpet av et tidsrom, kun hvor mye de har disponibelt per og Vi har derfor ingen formening om hvor mye som faktisk benyttes utenom kommuneregnskapet i løpet av et år. Vår vurdering av om konti burde vært tatt inn i kommuneregnskapet baserer seg i hovedsak på enhetenes korte svar på formålet med de ulike konti. Det kan derfor være forhold som ikke har kommet til vår kunnskap som ville ha påvirket vår vurdering. Vår gjennomgang har ikke vært rettet mot å avdekke eventuelle misligheter. 5. REVISORS FUNN OG VURDERINGER 5.1. Problemstilling 1: Oppbevarer og disponerer enhetene midler utenfor kommuneregnskapet? I denne problemstillingen blir resultatet av datainnsamlingen om midler utenfor kommuneregnskapet presentert. Enhetene ble bedt om å gi en fullstendig oversikt over midler utenfor kommuneregnskapet som de disponerer. Dette innebar opplysninger om saldo, formål, hvem som disponerer kontoene og om det rapporteres til noen, og i tilfelle til hvem dette gjøres. For en del konti har vi fått mer informasjon om formålet fra lederne gjennom telefonsamtaler. Alle enhetene svarte på vår henvendelse. I tillegg ble det sendt ut brev til 2 banker og 3 butikker i nærområdet som kan ha innskudd fra kommunens enheter. Dette ble gjort for å få en oversikt over totaliteten i midler utenfor kommuneregnskapet. Alle bankene og butikkene svarte på vår henvendelse Revisors funn Datamaterialet viser at resultatenhetene disponerer midler utenfor kommuneregnskapet. Enhetene har til sammen oppgitt at de disponerte kr per og kr per fordelt på 50 konti/ kasser, hvorav 46 ikke er en del av kommuneregnskapet (ikke oppgitt saldo på de to av de tre som er i kommuneregnskapet). Hovedbeløpet gjelder skogavgift ved næringskontoret med over 2 millioner. Når denne kontoen tas ut disponerte enhetene henholdsvis 419 tusen og 520 tusen. På begge disse tidspunktene mangler opplysninger om saldo på enkelte konti, slik at beløpene som disponeres er høyere. I tillegg har vi fått opplyst 21 konti med til sammen kr fra banker/ butikker som ikke er oppgitt fra enhetene, og som vi ikke kan se i kommuneregnskapet. Dette gjør at det er sannsynlig at enhetene disponerer midler i tillegg til det som er oppgitt. Revisjon Midt-Norge IKS Side 6 av 11

7 Det er variasjon i hvor mye de ulike enhetene disponerer. 16 av de 32 enhetene har oppgitt at de ikke disponerer midler utenfor kommuneregnskapet. De fleste konti finnes ved avdeling helse og oppvekst. I vedlegg 1 er det en oversikt over totalbeløp og antall konti utenfor kommuneregnskapet som de ulike enhetene har oppgitt som svar på vår henvendelse. I vedlegg 2 er det en oversikt over konti oppgitt fra banker/ butikker som verken er i kommuneregnskapet eller er oppgitt fra enhetene. 5.2 Problemstilling 2: Oppbevarer og disponerer enhetene midler som burde vært tatt inn i kommuneregnskapet? I denne problemstillingen blir det vurdert om midler som ikke er inntatt i kommuneregnskapet er av en slik art at de vedrører kommunens virksomhet. Vi har i vår vurdering lagt stor vekt på eierforholdet til midlene Generelle vurderinger, kommentarer og anbefalinger Vi gjør oppmerksom på at midler mottatt til særskilte formål fra tredjepart og som ikke blir brukt i det regnskapsåret de mottas, skal settes av til bundet fond i kommuneregnskapet. Hvis det avsettes på ubundet fond risikerer man at fondsavsetningen strykes hvis driftsregnskapet ved regnskapsavslutningen viser seg å gi et regnskapsmessig merforbruk, jfr 9 i forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. Unntatt fra strykninger er avsetninger som i medhold av lov, forskrift eller avtale er reservert særskilte formål. Avtale bør etter revisors syn involvere en tredjepart. Gaver mottatt fra noen til et bestemt formål, for eksempel trivselstiltak eller nye leker, skal derfor settes av på bundet fond. For små konti kan kommunen etablere rutiner for registrering i kassakladd ved resultatenhetene som oversendes kommunekassen for registrering etter behov eller etter fastsatte intervaller. Som nevnt under problemstilling 1 ble det fra banker og butikker oppgitt en del konti som ikke er oppgitt fra enhetene og som vi ikke finner i kommuneregnskapet, men som vi antar er kommunale midler. For å få fullstendig oversikt anbefaler vi derfor at enhetene foretar en ny gjennomgang av hvilke midler de disponerer utenfor kommuneregnskapet, og at de så vurderer om dette er konti som bør inn i kommuneregnskapet Revisors funn, vurderinger og konklusjon Som forventet var det mange ulike formål med kontiene som disponeres utenfor kommuneregnskapet. De formål som er oppgitt i resultatenhetenes svar er listet opp i andre kolonne i vedlegg 3. Som eksempler nevner vi klassekonti og skolemelk. Vi har i rapporten sortert de ulike formålene for kontiene i forhold til kommuneregnskapet. Vi har delt inn i konti som vi mener bør inn i kommuneregnskapet, konti som kan holdes utenfor kommuneregnskapet og konti som det bør foretas en nærmere vurdering av. Vår vurdering for hver konto er også vist i siste kolonne i vedlegg 3. Vi gjør oppmerksom på at det kan være forhold vi ikke kjenner til mht de ulike konti som ville ha påvirket våre vurderinger Konti som bør inn i kommuneregnskapet Gavekonto Revisjon Midt-Norge IKS Side 7 av 11

8 Vi antar at disse midlene er gaver til kommunal virksomhet, og at de derfor bør tas inn i kommuneregnskapet. Dette gjelder også mottatte midler fra for eksempel FAU (arbeidsutvalg). Pårørendekonto I kontrollutvalgets sak 12/1995, pårørendeutvalget Børsa sykeheim revisjon av gavemidler, ble det fattet følgende vedtak: Nedre Gauldal kommunerevisjonsidistrikt kan ikke påta seg å revidere gavemidler som disponeres av pårørendeutvalget ved Børsa sykeheim. Ved vår henvendelse i dette prosjektet ble det oppgitt at kontoen nå disponeres av styrer ved sykehjemmet. Da midlene nå disponeres av en ansatt mener vi at dette nå er kommunale midler (gavemidler) som skal registreres i kommuneregnskapet. Elevenes gavekonto "Honorar" fra lag/ org ved elevopptredener, samt støtte fra foreldreforeninga til innkjøp av utstyr. Oppsparte "honorar" deles ut som talentpris med ujevne mellomrom. Vi mener dette bør tas inn i kommuneregnskapet, da kommunen trolig blir ansvarlig hvis midlene tapes. Vi minner om muligheten til å avsette til bundet fond. Melkekonto og yoghurtkonto Alle skolene har oppgitt melkekonto. Dette er midler som er innbetalt av elevene for å dekke den enkelte elevs behov for melk til skolematen. For elevene representerer de innsamlede midlene forhåndsbetaling for en vare som forventes levert. Dersom noe skulle skje med disse midlene vil det være naturlig at skolen blir holdt ansvarlig. Dette gjør at vi betrakter det som mer betryggende at midlene registreres i kommuneregnskapet som en del av kommunens virksomhet. Kostpenger Ilhaugen barnehage Personalet betaler kostpenger som brukes til for eksempel bussbilletter og andre turformål for barna. Da pengene ikke benyttes til innkjøp av mat, er det kommunen som betaler maten. Ved å holde dette utenfor kommuneregnskapet blir ikke kommuneregnskapet fullstendig, da det ikke viser alle inntekter (kostpenger personalet) og utgifter (bussbilletter oa). Overføringen kan gjøres noen ganger i året avhengig av beløp. Kontorkasse hvor formålet er små beløp for kopiering, leie av telefon Da kommunen betaler kopi og telefonutgifter bør denne inntekten føres inn i kommuneregnskapet. Kopipenger og boksalg biblioteket Dette er inntekt som tas inn på boksalg og kopiering. Da dette skjer i regi av kommunen bør denne inntekten føres inn i kommuneregnskapet Konti som kan holdes utenfor kommuneregnskapet Skogavgift Næringsavdelingen har oppgitt skogavgift på over 2 millioner kr som holdes utenfor kommuneregnskapet. Disse midlene ble med når skogkontorene/landbruk ble en del av kommunen i Revisor har vært i kontakt både med saksbehandlere hos fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag samt landbruksdepartementet, for å få avklart hvorvidt dette anses som kommunale midler eller ikke. Jurist hos landbruksdepartementet var tydelig på at disse midler ikke var kommunale og skulle dermed holdes utenfor kommuneregnskapet. Revisor forholder seg dermed til denne vurderingen. Revisjon Midt-Norge IKS Side 8 av 11

9 Personalkonti Konti som personalet selv samler inn og benytter utenfor kommunens drift ser vi ingen grunn til at skal inn i kommuneregnskapet. Dette blir etter vårt syn et privat anliggende. Det ble oppgitt fem slike konti: gaver, blomster, matpenger personalet og to konti for kaffe. Klassekasser Ved Buvik skole har de klassekasser. Pengene kommer fra for eksempel loddsalg og overskudd på forestillinger, det foretas ikke rene innsamlinger blant elevene. For alle klassene skal pengene brukes helt opp til en tur i 7 klasse, slik at kontoen ender i 0. For en klasse ble dette ikke gjort pga spesielle omstendigheter, de midlene skal brukes når klassen har jubileum. Alle konti disponeres av skolens sekretær med rapportering til klassestyrer/ klassekontakt, slik at alle blir likt behandlet og fulgt opp. Ideelt sett mener vi at det bør opprettes kontoer i elevenes navn, slik at midlene blir den enkelte elevs private eiendel. Da det ved Buvik skole ikke er innsamling/ sparing fra den enkelte elev og alle konti får oppfølgning fra sekretær med rapportering, har vi valgt å akseptere at disse kontoene holdes utenfor kommuneregnskapet. FAU Foreldrenes arbeidsutvalg og lignende er etter vårt syn selvstendige organer som ikke er kommunal virksomhet. Vi mener derfor at midler de disponerer ikke skal inn i kommuneregnskapet. Når en kommunal enhet mottar gaver i form av gjenstander eller penger fra FAU mener vi det skal tas inn i kommuneregnskapet, fordi det da blir kommunale midler. Dette blir å behandle likt med gavekonti, se punkt Tilsvarende vurdering gjelder for FAU i barnehager. Elevrådskasse Forutsatt at dette ikke er kommunale midler og at elevrådet disponerer og står ansvarlig for midlene, kan dette holdes utenfor kommuneregnskapet. Aksjonsdagskasse Pengene kommer fra aktiviteter/ tilstelninger i forbindelse med den årlige TV-aksjonen. Pengene går til aksjonen og til å dekke utgifter i den forbindelsen. Anses ikke å være en del av kommunens virksomhet, og kan dermed holdes utenfor kommuneregnskapet. Siim-prosjektet Venn oppvekstsenter skolen Dette er midler som sannsynligvis er innsamlet til bruk ved innkjøp av planter til arboret i Eggkleiva. Kontoen har ikke vært i bruk på mange år. Den kan disponeres av rektor og rapporteres internt. Det er opplyst at dette ikke er kommunale midler. Skolen bør vurdere å avslutte kontoen dersom den ikke benyttes Konti som det bør foretas en nærmere vurdering av Kontantkasse Gullhaugtun Brukernes egne penger som disponeres av ansvarlige i boligen til innkjøp av mat. Det føres regnskap i boligen og regnskap til hjelpeverger. Ved dagens praksis disponerer ansatte andres penger uten at dette er omfattet av den interne kontroll som er etablert rundt kommuneregnskapet. Hvis kommunen blir ansvarlig ved tap av penger, anbefaler vi at kommunen kjøper inn maten og fakturerer beboerne, dvs at dette tas inn i kommuneregnskapet. Kontantkasse Meieribakken Kjøp av mat fra ansatte. 4 beboere og en avlastningsbolig bytter på å kjøpe inn felles mat. Utgiftene for avlastningsboligen belastes kommuneregnskapet. Når ansatte spiser av dette betaler de inn til en kasse som også benyttes til innkjøp av mat. Ved dagens praksis dispo- Revisjon Midt-Norge IKS Side 9 av 11

10 nerer ansatte andres penger uten at dette er omfattet av den interne kontroll som er etablert rundt kommuneregnskapet. Hvis kommunen blir ansvarlig ved tap av penger, anbefaler vi at kommunen kjøper inn maten og fakturerer beboerne og de ansatte, dvs at dette tas inn i kommuneregnskapet. 5.3 Problemstilling 3: Rapporteres bruk av midler utenfor kommuneregnskapet til overordnet nivå? Revisors funn Omtrent 40 prosent av kontiene rapporteres ikke til overordnet nivå. I vedlegg 3 er en oversikt over formål, hvem som disponerer midlene og hvem det rapporteres til for de ulike konti som er oppgitt fra resultatenhetene Revisors vurdering og konklusjon Kommunale midler bør være underlagt god intern kontroll. I kommuneregnskapet har man rutiner for attestasjon og anvisning, budsjettkontroller, rapportering og politisk behandling av regnskapet. Kommunale midler som ikke er en del av kommuneregnskapet bør også være underlagt god intern kontroll. Etter revisors syn bør et absolutt minimum av dette være å rapportere til overordnet nivå. Dette er ikke gjort for ca 40 prosent av kontiene i vår undersøkelse. 6. REVISORS KONKLUSJON Enhetene i Skaun kommune disponerer midler utenfor kommuneregnskapet. Vår undersøkelse viser at de disponerte ca. 2,5 millioner på de to tidspunktene som er dekket av vår undersøkelse. Ca 2 millioner av disse midlene skriver seg fra skogavgiften. Revisors vurdering er at dette er midler som skal holdes utenfor kommuneregnskapet. Når vi holder disse utenfor er det allikevel ca en halv million kroner som holdes utenfor kommuneregnskapet. En stor del av disse midlene bør etter revisors vurdering tas inn i kommuneregnskapet. Dette gjelder særlig gaver og melkekonti, og på slike konti disponeres ganske store beløp. For en del konti bør det foretas en nærmere vurdering av om kontiene bør tas inn i kommuneregnskapet, mens andre konti etter revisors vurdering kan holdes utenfor. Ikke alle konti oppgitt fra banker og butikker er tatt med i svaret fra enhetene, det kan derfor være konti som lederne ikke har oversikt over. Det er kr ,- fra banker/butikker som ikke er oppgitt fra enhetene, og som vi ikke kan se i kommuneregnskapet. Omtrent 40 prosent av kontiene rapporteres ikke til overordnet nivå. En slik rapportering mener revisor bør gjøres for å ha en viss kontroll med midlene som kommunen eier. 7. REVISORS ANBEFALINGER Generelt så anbefaler vi at all tilgang og bruk av midler i kommunens virksomhet tas inn i kommuneregnskapet. Revisor anbefaler at konti som nevnt i kapittel tas inn i kommuneregnskapet såfremt våre forutsetninger stemmer. For midler som mottas fra tredjepart til særskilt formål skal det opprettes bundet fond hvis midlene ikke benyttes det året de mottas. Revisjon Midt-Norge IKS Side 10 av 11

11 For konti nevnt i kapittel anbefaler vi at det foretas en nærmere vurdering av om de bør tas inn i kommuneregnskapet. I tillegg anbefaler vi at lederne av resultatenhetene foretar en ny gjennomgang av midler de disponerer utenfor kommuneregnskapet for å sikre at de har oversikt over alle midler. Eventuelt nye midler bør vurderes i forhold til kommuneregnskapet. 8. KILDER Svar fra alle enhetene i kommunen om hvilke midler de disponerer utenfor kommuneregnskapet. Saldoforespørsel ble sendt til 2 banker og 3 butikker, alle svarte på vår henvendelse. Postbanken SpareBank1Midt-Norge Coop Skaun Coop Orkla BA Coop Prix Buvika Revisjon Midt-Norge IKS Side 11 av 11

Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Melhus kommune År 2004 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Klæbu kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Klæbu kommune Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Klæbu kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 2 3. PROBLEMSTILLING 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 3 6. REVISORS KONKLUSJONER 6 7. REVISORS ANBEFALINGER 7

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 2 3. PROBLEMSTILLING 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 3 6. REVISORS KONKLUSJONER 6 7. REVISORS ANBEFALINGER 7 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 FORMÅL MED PROSJEKTET 2 1.2 KONKLUSJON 2 2. INNLEDNING 2 2.1 HJEMMEL OG FORMÅL 2 2.2 AVGRENSNINGER AV PROSJEKTET 2 2.3 HØRING 2 3. PROBLEMSTILLING 3 3.1 PROBLEMSTILLING

Detaljer

KU og regnskapsrevisjon i kommunene

KU og regnskapsrevisjon i kommunene KU og regnskapsrevisjon i kommunene 1 Kontrollutvalgets tilsyns og kontrolloppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 1.2. PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER...3 1.3. REVISORS

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 12. februar 2008 TID: Kl 10:00 STED: Møterom 3. etg. rådhuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012

INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 15. februar 2013 INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS

MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS KLÆI3 'A9KNSAK/ MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS FI±A ARK.KODE Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 73 86 61 26 E-post:eva.bekkavik@konsek.no Klæbu kommune v/ Ordfører Deres ref.: Vår ref.:

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. april 2014. Klokken: 12.00 til ca 13.30 Møtested: Kommunehuset, Vaala møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel Tid Type

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET"

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1634-14 Arkivnr.: 212 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNES UTTALELSE

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014

INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 9. februar 2015 INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-5 I N N S T I L L I N G S a k 5 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013

INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 21. februar 2014 INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

SAK 007/14 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013

SAK 007/14 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013 INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 007/14 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Thor Werner Togstad, leder Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein Kogstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER...

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER... Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET FOR PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2. INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN... 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2010

Kontrollutvalgets årsplan for 2010 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2010 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...3 1.1

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 20. februar 2008 TID: Kl. 18:00 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 20. februar 2008 TID: Kl. 18:00 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 20. februar 2008 TID: Kl. 18:00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24.04.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SKAUN KOMMUNE. Møtedato/tid : Fredag 13. Januar 2006 kl 09.00 13.25 Møtested/lokaler : Skaun rådhus, kommunestyresalen Saknr : 01/2006 08/2006

SKAUN KOMMUNE. Møtedato/tid : Fredag 13. Januar 2006 kl 09.00 13.25 Møtested/lokaler : Skaun rådhus, kommunestyresalen Saknr : 01/2006 08/2006 Møteprotokoll SKAUN KOMMUNE Møtedato/tid : Fredag 13. Januar 2006 kl 09.00 13.25 Møtested/lokaler : Skaun rådhus, kommunestyresalen Saknr : 01/2006 08/2006 Møteleder Svein Harald Antonsen Møtende medlemmer

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 011/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.:

Detaljer

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr.

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 22. juni 2011 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010

INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 28. januar 2011 INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010 1. Innledning Som følge av innføringen av nye internasjonale

Detaljer

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Møtebok Sted: Vektergården, møterom 2 etg. Tid: Tirsdag 5.5.2015, kl. 14:00 20:15. Tilstede medlemmer Tilstede varamedlemmer Forfall Andre Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild

Detaljer

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 27.04.10 Paul Stenstuen

Detaljer

Møtebok KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten

Møtebok KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten Møtebok Tid Tirsdag 28. april 2015, kl. 18.00 Sted Formannskapssalen, Fet rådhus Tilstede Helge Ullerud, leder medlemmer Grethe Holterhuset, nestleder Nils Totland Steinar Karlsen Tilstede varamedlemmer

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Vestre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Vestre Slidre kommune Møte: 04/2017 Til Sak: 06-08/2017 MØTEBOK KONTROLLUTVALGET I VESTRE SLIDRE Møtested: Kommunehuset Vestre Slidre, møterom i 3 etg. Møtedato: Onsdag 19.04.17 Møtetidspunkt: Kl. 09.00 11.30 Følgende deltok:

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL I Rådhuset

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL I Rådhuset KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-2013 Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL. 09.00 I Rådhuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 1/13 Godkjenning av protokoll

Detaljer

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter.

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 15/05563-16 Arkivkode: 2 Saksbehandler Natalia Heier Saksgang Møtedato Formannskapet 06.06.2016 Kommunestyret 13.06.2016 NITTEDAL KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2015 SAMMENDRAG: Nittedal

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. Mai 2013 Møtetid: Kl. 13.00 Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel:

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel: NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18. mai 2009 Møtetid: Kl. 10:00 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Bodø, 22. april Kopi: Fylkesrådet. Nordland fylkeskommune Kontrollutvalget. Nummerert brev nr. 3

Bodø, 22. april Kopi: Fylkesrådet. Nordland fylkeskommune Kontrollutvalget. Nummerert brev nr. 3 Org.nr: 977 188 326 Bodø, 22. april 2016 Til Nordland fylkeskommune Kontrollutvalget Kopi: Fylkesrådet Nummerert brev nr. 3 Fylkesrevisjonen i Nordland har gjennomført revisjonen for regnskapsåret 2015

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011

INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 3. februar 2012 INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namsos - Namdalshagen

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namsos - Namdalshagen Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 06.04.2017 Møtetid: Kl. 12.30 Møtested: Namsos - Namdalshagen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis Helleberg

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis Helleberg Møtebok Tid Tirsdag 13. mai 2014, kl. 10.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/15 Dato: 29.01.15 kl. 09.00 11.00. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal, medlem

Detaljer

Kommunelovens forskrift om revisjon

Kommunelovens forskrift om revisjon Kommunelovens forskrift om revisjon Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Denne forskrift gjelder ved a) revisjon av kommuners og fylkeskommuners årsregnskap. b) revisjon av kommunale og fylkeskommunale foretaks

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan

Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalget i Rendalen kommune INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVARS OGARBEIDSOMRÅDE...

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 11.05.2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, miljøbygget De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER...3 1.2 REVISORS

Detaljer

SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017

SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 15.11.16 Paul Stenstuen 036/16 417-1719-5.5

Detaljer

vært gjennomført på en god måte i 2010.

vært gjennomført på en god måte i 2010. 2.3.11 1/2011 Referater, orienteringer og Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/2011 Skatteoppkrevers årsrapport 1. Kontrollutvalget har merket seg at arbeidet med skatteinnkrevingen

Detaljer

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning Agder IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS Hovedkontor Postboks 2805, 3702 Skien TIf.:3591 7030 Fax:3591 7059 e-post post-tkr@tekomrev.no www.tekomrev.no Kontrollutvalget i Porsgrunn kommune cio Temark - og

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2011

Kontrollutvalgets årsplan for 2011 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2011 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 5. mai 2015, kl. 16.00 18.15 Sted Møterom 457, Lørenskog rådhus Tilstede Erik Bratlie, leder medlemmer Kari Bruun Jens Bruun Tilstede varamedlemmer Forfall Anita Vågsæter Andreas Halvorsen,

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Fredag 8. mai 2009 Tid: Kl. 09.00 Sted: Verran Servicekontor, møterom Fosdalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 15. APRIL 2010 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL. 08.30 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Bård Heio, Magne Medgard, Lars Brattested Møtetid: Mandag 29. mai 2017, kl. 09.00-12.00 Møtested: Møterom «Veslesalen», Kommunehuset på Nes Behandling: Sak 01, 03 og 07/2017 Kl. 09.00 09.30

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 11:00 Sted: Møterom 3. etg.

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 11:00 Sted: Møterom 3. etg. INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 11:00 Sted: Møterom 3. etg. Herredshuset NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 16.05.2013 kl. 09:00 11:25 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kari Slungård, leder

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 16.01.2014 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/14 TID: 24.01.2014, kl. 1000 STED: Formannskapssalen, Kristiansund rådhus SAKSLISTE:

Detaljer

Levanger kommune Kontrollutvalget. Kontrollutvalgets årsplan for 2009

Levanger kommune Kontrollutvalget. Kontrollutvalgets årsplan for 2009 Levanger kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2009 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

OSEN KOMMUNE KONTROLLUTVALGET J nr: KU O 01/17 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I OSEN KOMMUNEHUS - - MANDAG 6. FEBRUAR 2017 KL. 10.

OSEN KOMMUNE KONTROLLUTVALGET J nr: KU O 01/17 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I OSEN KOMMUNEHUS - - MANDAG 6. FEBRUAR 2017 KL. 10. J nr: KU O 01/17 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I OSEN KOMMUNEHUS - - MANDAG 6. FEBRUAR 2017 KL. 10.00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 72 57 82 00 Osen kommunehus Saksliste: 01/17 ÅRSMELDING

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING i Rendalen kommune Møtested: Bergset Aktivitetssenter, BAS, 2. etasje Møtedato: Torsdag, 12. mai 2016 Tid: Kl. 08.00 Saknr. 10/2016 21/2016 Sakliste Sak nr.: Innhold 10/2016 Godkjenning

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Planstyring i Skaun kommune Skaun kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Planstyring i Skaun kommune Skaun kommune Rapport forvaltningsrevisjon Planstyring i Skaun kommune Skaun kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4

Detaljer

Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune

Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Kvinesdal kommune Sak 04/13 Møtedato: 07.03.2013 Saksbehandler: kih Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 26/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - KVALITET I SKOLEN

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 26/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - KVALITET I SKOLEN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200906245 : E: A24 : S. Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 26/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - KVALITET

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 21. november 2016, Sak 30/16 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: TIRSDAG 16. DESEMBER 2008 TID: KL 09:00 STED: VERDAL RÅDHUS KOMMUNESTYRESALEN MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2016 Innherred samkommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 8. desember 2015, Sak 23/15 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post:

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 11.05.2012 12/355 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Mandag 21. mai 2012 kl 10.00 Møtested: Møterom 1. etasje administrasjonsbygget

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Orkanger, Inge Storås revisjonssjef ORKDAL KOMMUNE - KRAFTFOND

Innholdsfortegnelse. Orkanger, Inge Storås revisjonssjef ORKDAL KOMMUNE - KRAFTFOND Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG...2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET... 2 1.2 OMFANG OG BEGRENSNINGER... 2 1.3 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.4 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2 INNLEDNING...3 2.1

Detaljer

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder Knut Erik Lie, seniorrådgiver NKRF NKRFs fagkonferanse 2010 PRAKSISUNDERSØKELSE Undersøkelse gjennomført mai 2010 Kommuner og fylkeskommuner Revisjonsberetninger

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post: postmottak@porsanger.kommune.no.

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Birkenes kontrollutvalg Dato: 18.04.2016 kl. 14:00 Møtested: Helsestasjonen, møterom Himmelsyna Arkivsak: 15/10175 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post:

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Levanger kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 030/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite Møteinnkalling DATO: FREDAG 13. FEBRUAR 2009 TID: KL. 09:00 STED: MØTEROM VÆRNES STJØRDAL RÅDHUS Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS.

KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 6-2012 2013-001/TG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Tolga kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 1. desember 2016, Sak 31/16 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 01/ 2016 Sak 11/ 2015 (forts) Sak 01/2016-02/2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Heggenes Møtedato: Mandag 25. januar 2016 Møtetidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Følgende deltok

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Alvdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 24. november 2016, Sak 36/16 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer