Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Skaun kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Skaun kommune"

Transkript

1 Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Skaun kommune År 2005

2 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG INNLEDNING BAKGRUNN FOR PROSJEKTET HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON HØRING PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER PROBLEMSTILLINGER REVISJONSKRITERIER METODE OG GJENNOMFØRING METODE GJENNOMFØRING AVGRENSNINGER AV PROSJEKTET REVISORS FUNN OG VURDERINGER PROBLEMSTILLING 1: OPPBEVARER OG DISPONERER ENHETENE MIDLER UTENFOR KOMMUNEREGNSKAPET? PROBLEMSTILLING 2: OPPBEVARER OG DISPONERER ENHETENE MIDLER SOM BURDE VÆRT TATT INN I KOMMUNEREGNSKAPET? PROBLEMSTILLING 3: RAPPORTERES BRUK AV MIDLER UTENFOR KOMMUNEREGNSKAPET TIL OVERORDNET NIVÅ? REVISORS KONKLUSJON REVISORS ANBEFALINGER KILDER VEDLEGG VEDLEGG 1-3: I SÆRTRYKK OG UNNTATT OFF, JFR. OFF.L 5A VEDLEGG 4: HØRINGSUTTALELSE Orkanger, Inge Storås Daglig leder Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 11

3 1. SAMMENDRAG I denne rapporten undersøker vi om Skaun kommune disponerer midler utenfor kommuneregnskapet. Revisjonen anbefaler på generelt grunnlag at all tilgang og bruk av kommunale midler tas inn i kommuneregnskapet. På den måten sikres det at midlene blir underlagt de samme interne kontrolltiltakene som resten av kommuneregnskapet. Hva kommuneregnskapet skal omfatte er regulert i kommunelovens 48 og forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner, midler som vedrører kommunens virksomhet skal tas inn i regnskapet. Framstillingen i rapportens funn- og vurderingsdel er strukturert rundt tre problemstillinger. Vi undersøker for det første om enhetene oppbevarer og disponerer midler utenfor kommuneregnskapet, for det andre om enhetene oppbevarer og disponerer midler som burde vært tatt inn i kommuneregnskapet og for det tredje om bruk av midler utenfor kommuneregnskapet rapporteres til overordnet nivå. For den første problemstillingen viser datamaterialet at enhetene og kontorene (heretter omtalt som enheter) i Skaun kommune disponerer midler utenfor kommuneregnskapet. Vår undersøkelse viser at de disponerte ca. 2,5 millioner på de to tidspunktene som er dekket av vår undersøkelse. Ca 2 millioner av disse midlene skriver seg fra skogavgiften. Revisors vurdering er at skogavgiften er midler som skal holdes utenfor kommuneregnskapet. Når vi holder disse utenfor er det allikevel ca en halv million kroner som holdes utenfor kommuneregnskapet. Analysen ved den andre problemstillingen viser at en stor del av disse midlene etter revisors vurdering bør tas inn i kommuneregnskapet. Dette gjelder særlig gaver og melkekonti, og på slike konti disponeres ganske store beløp. For midler som mottas fra tredjepart til særskilt formål skal det opprettes bundet fond i kommuneregnskapet hvis midlene ikke benyttes det året de mottas. For en del konti bør det foretas en nærmere vurdering av om kontiene bør tas inn i kommuneregnskapet, mens andre konti etter revisors vurdering kan holdes utenfor. Ikke alle konti oppgitt fra banker og butikker er tatt med i svaret fra enhetene, det kan derfor være konti som lederne ikke har oversikt over. Vi anbefaler av den grunn at det foretas en ny gjennomgang av midler de disponerer utenfor kommuneregnskapet. Analysen ved den tredje problemstillingen viser at omtrent 40 % av kontiene ikke rapporteres til overordnet nivå. En slik rapportering mener revisor bør gjøres for å ha en viss kontroll med midlene som kommunen eier. Revisjon Midt-Norge IKS Side 3 av 11

4 2. INNLEDNING 2.1 Bakgrunn for prosjektet Kommunens årsregnskap skal vise kommunens økonomiske stilling og tilgang og bruk av midler. For at denne informasjonen skal være fullstendig må alt være registrert i regnskapet. Vår erfaring fra lignende prosjekt i andre kommuner i revisjonsdistriktet er at enhetene disponerte en del midler utenfor kommuneregnskapet. Kommunene hadde liten oversikt over disse midlene, og deler av midlene burde etter revisors vurdering vært tatt inn i kommuneregnskapet. Prosjektet var derfor ønsket gjennomført også i Skaun kommune, og ble vedtatt gjennomført av kontrollutvalget i sak 14/ Hjemmel for forvaltningsrevisjon Revisjonsarbeidet skal omfatte forvaltningsrevisjon, jfr. kommuneloven 78 nr 2 og forskrift om revisjon 6. Forvaltningsrevisjonens innhold fremgår av forskrift om revisjon 7: Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Det sentrale i forvaltningsrevisjon er vurderinger av om resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Forvaltningsrevisjon er i denne forstand resultatorientert. 2.3 Høring Foreløpig rapport er sendt til kommunen og høringsuttalelse foreligger i brev av Kommunens høringsuttalelse medfører ingen endringer i rapporten, og revisors merknader og vurderinger tas til følge. Uttalelsen følger som vedlegg. 3. PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 3.1 Problemstillinger Generelt så anbefaler vi å ta all tilgang og bruk av kommunale midler inn i kommuneregnskapet. På den måten sikres det at midlene blir underlagt de samme interne kontrolltiltakene som resten av kommuneregnskapet, og at god kommunal regnskapsskikk følges. Kommunens regnskap blir fullstendig, da det viser all virksomhet i kommunens regi. Vårt utgangspunkt med denne revisjonen var å få oversikt over midler utenfor kommuneregnskapet. Vi ønsket også å vurdere om midler utenfor kommuneregnskapet burde tas inn, og å se på hvilken rapportering det er med midlene. Problemstillingene er på denne bakgrunn: Problemstilling 1: Oppbevarer og disponerer enhetene midler utenfor kommuneregnskapet? Problemstilling 2: Oppbevarer og disponerer enhetene midler som burde vært tatt inn i kommuneregnskapet? Problemstilling 3: Rapporteres bruk av midler utenfor kommuneregnskapet til overordnet nivå? Revisjon Midt-Norge IKS Side 4 av 11

5 3.2 Revisjonskriterier Revisjonskriterier angir en standard/norm som konkretiserer de forventninger og krav vi har i prosjektet. Kilder for revisjonskriterier kan for eksempel være lover og forskrifter, kommunens egne vedtak og retningslinjer, faglitteratur, standarder fra andre kommuner og beste praksis. Funn i problemstillingene vurderes mot revisjonskriterier for problemstillingene. I den første problemstillingen har vi ingen kriterier. Vi samler inn faktainformasjon fra enhetene og bankene. I den andre problemstillingen er det sentrale revisjonskriteriet knyttet til at dersom midlene vedrører kommunens virksomhet, så skal de tas inn i kommuneregnskapet. Hva kommuneregnskapet skal omfatte er regulert i kommunelovens 48 og forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. I forskriftens 7 står blant annet følgende: All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens og fylkeskommunens virksomhet skal fremgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal regnskapsføres brutto. Revisjonskriteriet er hentet fra denne bestemmelsen. Vi har innhentet formålene for de ulike konti, og vurdert dette opp mot revisjonskriteriet. I denne sammenheng vil også Kommunal og arbeidsdepartementet brev av være med og belyse kriteriet. Departementet uttalte at foreldrebetaling av kost i barnehager skal tas inn i kommuneregnskapet. Deres uttalelse kan anvendes analogt på andre formål. I den tredje problemstillingen er internkontroll revisjonskriteriet. Rapportering er etter revisors syn et nødvendig ledd i god intern kontroll, og det er administrasjonssjefens ansvar å sørge for at det blir etablert intern kontroll i virksomheten. I kommuneregnskapet har man rutiner for attestasjon og anvisning, budsjettkontroller, rapportering og politisk behandling av regnskapet. Kommunale midler som ikke er en del av kommuneregnskapet bør også være underlagt god intern kontroll. 4. METODE OG GJENNOMFØRING 4.1 Metode Revisor sendte den brev til rådmannen med en orientering om oppstart av prosjektet. Som metode for datainnsamling er det benyttet dokumentanalyse og samtaler som belyser datamaterialet. Det ble sendt ut brev til alle de 32 enhetene i kommunen. For en del konti har vi fått mer informasjon om formålet fra lederne gjennom telefonsamtaler. Alle enhetene svarte på vår henvendelse. I tillegg ble det sendt ut brev til 2 banker og 3 butikker i nærområdet som kan ha innskudd fra kommunens enheter. 4.2 Gjennomføring Hovedansvarlig for prosjektet er revisor Ann Jorun Lund. Prosjektet ble gjennomført i perioden november 2004 til august Revisjon Midt-Norge IKS Side 5 av 11

6 4.3 Avgrensninger av prosjektet Vi har innhentet opplysninger fra enhetene og en del banker og butikker som kan ha innskudd. Innehaver av innskudd i banker og butikker kan være personer, navn på bygninger, formål eller annet som ikke blir tatt med i bankenes svar på vår forespørsel. I tillegg kan skifte av personale ved kommunens enheter være årsak til at ikke alle midler er kjent av personalet. Det kan derfor finnes midler utenfor kommuneregnskapet som ikke har kommet til vår kunnskap. I prosjektet har vi konsentrert oss om opplysningene fra enhetene. Opplysningene fra banker og butikker er gjennomgått for å kontrollere om alle konti de har oppgitt er med i svaret fra enhetene. Vi har ikke vurdert hvor mye som totalt disponeres av enhetene i løpet av et tidsrom, kun hvor mye de har disponibelt per og Vi har derfor ingen formening om hvor mye som faktisk benyttes utenom kommuneregnskapet i løpet av et år. Vår vurdering av om konti burde vært tatt inn i kommuneregnskapet baserer seg i hovedsak på enhetenes korte svar på formålet med de ulike konti. Det kan derfor være forhold som ikke har kommet til vår kunnskap som ville ha påvirket vår vurdering. Vår gjennomgang har ikke vært rettet mot å avdekke eventuelle misligheter. 5. REVISORS FUNN OG VURDERINGER 5.1. Problemstilling 1: Oppbevarer og disponerer enhetene midler utenfor kommuneregnskapet? I denne problemstillingen blir resultatet av datainnsamlingen om midler utenfor kommuneregnskapet presentert. Enhetene ble bedt om å gi en fullstendig oversikt over midler utenfor kommuneregnskapet som de disponerer. Dette innebar opplysninger om saldo, formål, hvem som disponerer kontoene og om det rapporteres til noen, og i tilfelle til hvem dette gjøres. For en del konti har vi fått mer informasjon om formålet fra lederne gjennom telefonsamtaler. Alle enhetene svarte på vår henvendelse. I tillegg ble det sendt ut brev til 2 banker og 3 butikker i nærområdet som kan ha innskudd fra kommunens enheter. Dette ble gjort for å få en oversikt over totaliteten i midler utenfor kommuneregnskapet. Alle bankene og butikkene svarte på vår henvendelse Revisors funn Datamaterialet viser at resultatenhetene disponerer midler utenfor kommuneregnskapet. Enhetene har til sammen oppgitt at de disponerte kr per og kr per fordelt på 50 konti/ kasser, hvorav 46 ikke er en del av kommuneregnskapet (ikke oppgitt saldo på de to av de tre som er i kommuneregnskapet). Hovedbeløpet gjelder skogavgift ved næringskontoret med over 2 millioner. Når denne kontoen tas ut disponerte enhetene henholdsvis 419 tusen og 520 tusen. På begge disse tidspunktene mangler opplysninger om saldo på enkelte konti, slik at beløpene som disponeres er høyere. I tillegg har vi fått opplyst 21 konti med til sammen kr fra banker/ butikker som ikke er oppgitt fra enhetene, og som vi ikke kan se i kommuneregnskapet. Dette gjør at det er sannsynlig at enhetene disponerer midler i tillegg til det som er oppgitt. Revisjon Midt-Norge IKS Side 6 av 11

7 Det er variasjon i hvor mye de ulike enhetene disponerer. 16 av de 32 enhetene har oppgitt at de ikke disponerer midler utenfor kommuneregnskapet. De fleste konti finnes ved avdeling helse og oppvekst. I vedlegg 1 er det en oversikt over totalbeløp og antall konti utenfor kommuneregnskapet som de ulike enhetene har oppgitt som svar på vår henvendelse. I vedlegg 2 er det en oversikt over konti oppgitt fra banker/ butikker som verken er i kommuneregnskapet eller er oppgitt fra enhetene. 5.2 Problemstilling 2: Oppbevarer og disponerer enhetene midler som burde vært tatt inn i kommuneregnskapet? I denne problemstillingen blir det vurdert om midler som ikke er inntatt i kommuneregnskapet er av en slik art at de vedrører kommunens virksomhet. Vi har i vår vurdering lagt stor vekt på eierforholdet til midlene Generelle vurderinger, kommentarer og anbefalinger Vi gjør oppmerksom på at midler mottatt til særskilte formål fra tredjepart og som ikke blir brukt i det regnskapsåret de mottas, skal settes av til bundet fond i kommuneregnskapet. Hvis det avsettes på ubundet fond risikerer man at fondsavsetningen strykes hvis driftsregnskapet ved regnskapsavslutningen viser seg å gi et regnskapsmessig merforbruk, jfr 9 i forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. Unntatt fra strykninger er avsetninger som i medhold av lov, forskrift eller avtale er reservert særskilte formål. Avtale bør etter revisors syn involvere en tredjepart. Gaver mottatt fra noen til et bestemt formål, for eksempel trivselstiltak eller nye leker, skal derfor settes av på bundet fond. For små konti kan kommunen etablere rutiner for registrering i kassakladd ved resultatenhetene som oversendes kommunekassen for registrering etter behov eller etter fastsatte intervaller. Som nevnt under problemstilling 1 ble det fra banker og butikker oppgitt en del konti som ikke er oppgitt fra enhetene og som vi ikke finner i kommuneregnskapet, men som vi antar er kommunale midler. For å få fullstendig oversikt anbefaler vi derfor at enhetene foretar en ny gjennomgang av hvilke midler de disponerer utenfor kommuneregnskapet, og at de så vurderer om dette er konti som bør inn i kommuneregnskapet Revisors funn, vurderinger og konklusjon Som forventet var det mange ulike formål med kontiene som disponeres utenfor kommuneregnskapet. De formål som er oppgitt i resultatenhetenes svar er listet opp i andre kolonne i vedlegg 3. Som eksempler nevner vi klassekonti og skolemelk. Vi har i rapporten sortert de ulike formålene for kontiene i forhold til kommuneregnskapet. Vi har delt inn i konti som vi mener bør inn i kommuneregnskapet, konti som kan holdes utenfor kommuneregnskapet og konti som det bør foretas en nærmere vurdering av. Vår vurdering for hver konto er også vist i siste kolonne i vedlegg 3. Vi gjør oppmerksom på at det kan være forhold vi ikke kjenner til mht de ulike konti som ville ha påvirket våre vurderinger Konti som bør inn i kommuneregnskapet Gavekonto Revisjon Midt-Norge IKS Side 7 av 11

8 Vi antar at disse midlene er gaver til kommunal virksomhet, og at de derfor bør tas inn i kommuneregnskapet. Dette gjelder også mottatte midler fra for eksempel FAU (arbeidsutvalg). Pårørendekonto I kontrollutvalgets sak 12/1995, pårørendeutvalget Børsa sykeheim revisjon av gavemidler, ble det fattet følgende vedtak: Nedre Gauldal kommunerevisjonsidistrikt kan ikke påta seg å revidere gavemidler som disponeres av pårørendeutvalget ved Børsa sykeheim. Ved vår henvendelse i dette prosjektet ble det oppgitt at kontoen nå disponeres av styrer ved sykehjemmet. Da midlene nå disponeres av en ansatt mener vi at dette nå er kommunale midler (gavemidler) som skal registreres i kommuneregnskapet. Elevenes gavekonto "Honorar" fra lag/ org ved elevopptredener, samt støtte fra foreldreforeninga til innkjøp av utstyr. Oppsparte "honorar" deles ut som talentpris med ujevne mellomrom. Vi mener dette bør tas inn i kommuneregnskapet, da kommunen trolig blir ansvarlig hvis midlene tapes. Vi minner om muligheten til å avsette til bundet fond. Melkekonto og yoghurtkonto Alle skolene har oppgitt melkekonto. Dette er midler som er innbetalt av elevene for å dekke den enkelte elevs behov for melk til skolematen. For elevene representerer de innsamlede midlene forhåndsbetaling for en vare som forventes levert. Dersom noe skulle skje med disse midlene vil det være naturlig at skolen blir holdt ansvarlig. Dette gjør at vi betrakter det som mer betryggende at midlene registreres i kommuneregnskapet som en del av kommunens virksomhet. Kostpenger Ilhaugen barnehage Personalet betaler kostpenger som brukes til for eksempel bussbilletter og andre turformål for barna. Da pengene ikke benyttes til innkjøp av mat, er det kommunen som betaler maten. Ved å holde dette utenfor kommuneregnskapet blir ikke kommuneregnskapet fullstendig, da det ikke viser alle inntekter (kostpenger personalet) og utgifter (bussbilletter oa). Overføringen kan gjøres noen ganger i året avhengig av beløp. Kontorkasse hvor formålet er små beløp for kopiering, leie av telefon Da kommunen betaler kopi og telefonutgifter bør denne inntekten føres inn i kommuneregnskapet. Kopipenger og boksalg biblioteket Dette er inntekt som tas inn på boksalg og kopiering. Da dette skjer i regi av kommunen bør denne inntekten føres inn i kommuneregnskapet Konti som kan holdes utenfor kommuneregnskapet Skogavgift Næringsavdelingen har oppgitt skogavgift på over 2 millioner kr som holdes utenfor kommuneregnskapet. Disse midlene ble med når skogkontorene/landbruk ble en del av kommunen i Revisor har vært i kontakt både med saksbehandlere hos fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag samt landbruksdepartementet, for å få avklart hvorvidt dette anses som kommunale midler eller ikke. Jurist hos landbruksdepartementet var tydelig på at disse midler ikke var kommunale og skulle dermed holdes utenfor kommuneregnskapet. Revisor forholder seg dermed til denne vurderingen. Revisjon Midt-Norge IKS Side 8 av 11

9 Personalkonti Konti som personalet selv samler inn og benytter utenfor kommunens drift ser vi ingen grunn til at skal inn i kommuneregnskapet. Dette blir etter vårt syn et privat anliggende. Det ble oppgitt fem slike konti: gaver, blomster, matpenger personalet og to konti for kaffe. Klassekasser Ved Buvik skole har de klassekasser. Pengene kommer fra for eksempel loddsalg og overskudd på forestillinger, det foretas ikke rene innsamlinger blant elevene. For alle klassene skal pengene brukes helt opp til en tur i 7 klasse, slik at kontoen ender i 0. For en klasse ble dette ikke gjort pga spesielle omstendigheter, de midlene skal brukes når klassen har jubileum. Alle konti disponeres av skolens sekretær med rapportering til klassestyrer/ klassekontakt, slik at alle blir likt behandlet og fulgt opp. Ideelt sett mener vi at det bør opprettes kontoer i elevenes navn, slik at midlene blir den enkelte elevs private eiendel. Da det ved Buvik skole ikke er innsamling/ sparing fra den enkelte elev og alle konti får oppfølgning fra sekretær med rapportering, har vi valgt å akseptere at disse kontoene holdes utenfor kommuneregnskapet. FAU Foreldrenes arbeidsutvalg og lignende er etter vårt syn selvstendige organer som ikke er kommunal virksomhet. Vi mener derfor at midler de disponerer ikke skal inn i kommuneregnskapet. Når en kommunal enhet mottar gaver i form av gjenstander eller penger fra FAU mener vi det skal tas inn i kommuneregnskapet, fordi det da blir kommunale midler. Dette blir å behandle likt med gavekonti, se punkt Tilsvarende vurdering gjelder for FAU i barnehager. Elevrådskasse Forutsatt at dette ikke er kommunale midler og at elevrådet disponerer og står ansvarlig for midlene, kan dette holdes utenfor kommuneregnskapet. Aksjonsdagskasse Pengene kommer fra aktiviteter/ tilstelninger i forbindelse med den årlige TV-aksjonen. Pengene går til aksjonen og til å dekke utgifter i den forbindelsen. Anses ikke å være en del av kommunens virksomhet, og kan dermed holdes utenfor kommuneregnskapet. Siim-prosjektet Venn oppvekstsenter skolen Dette er midler som sannsynligvis er innsamlet til bruk ved innkjøp av planter til arboret i Eggkleiva. Kontoen har ikke vært i bruk på mange år. Den kan disponeres av rektor og rapporteres internt. Det er opplyst at dette ikke er kommunale midler. Skolen bør vurdere å avslutte kontoen dersom den ikke benyttes Konti som det bør foretas en nærmere vurdering av Kontantkasse Gullhaugtun Brukernes egne penger som disponeres av ansvarlige i boligen til innkjøp av mat. Det føres regnskap i boligen og regnskap til hjelpeverger. Ved dagens praksis disponerer ansatte andres penger uten at dette er omfattet av den interne kontroll som er etablert rundt kommuneregnskapet. Hvis kommunen blir ansvarlig ved tap av penger, anbefaler vi at kommunen kjøper inn maten og fakturerer beboerne, dvs at dette tas inn i kommuneregnskapet. Kontantkasse Meieribakken Kjøp av mat fra ansatte. 4 beboere og en avlastningsbolig bytter på å kjøpe inn felles mat. Utgiftene for avlastningsboligen belastes kommuneregnskapet. Når ansatte spiser av dette betaler de inn til en kasse som også benyttes til innkjøp av mat. Ved dagens praksis dispo- Revisjon Midt-Norge IKS Side 9 av 11

10 nerer ansatte andres penger uten at dette er omfattet av den interne kontroll som er etablert rundt kommuneregnskapet. Hvis kommunen blir ansvarlig ved tap av penger, anbefaler vi at kommunen kjøper inn maten og fakturerer beboerne og de ansatte, dvs at dette tas inn i kommuneregnskapet. 5.3 Problemstilling 3: Rapporteres bruk av midler utenfor kommuneregnskapet til overordnet nivå? Revisors funn Omtrent 40 prosent av kontiene rapporteres ikke til overordnet nivå. I vedlegg 3 er en oversikt over formål, hvem som disponerer midlene og hvem det rapporteres til for de ulike konti som er oppgitt fra resultatenhetene Revisors vurdering og konklusjon Kommunale midler bør være underlagt god intern kontroll. I kommuneregnskapet har man rutiner for attestasjon og anvisning, budsjettkontroller, rapportering og politisk behandling av regnskapet. Kommunale midler som ikke er en del av kommuneregnskapet bør også være underlagt god intern kontroll. Etter revisors syn bør et absolutt minimum av dette være å rapportere til overordnet nivå. Dette er ikke gjort for ca 40 prosent av kontiene i vår undersøkelse. 6. REVISORS KONKLUSJON Enhetene i Skaun kommune disponerer midler utenfor kommuneregnskapet. Vår undersøkelse viser at de disponerte ca. 2,5 millioner på de to tidspunktene som er dekket av vår undersøkelse. Ca 2 millioner av disse midlene skriver seg fra skogavgiften. Revisors vurdering er at dette er midler som skal holdes utenfor kommuneregnskapet. Når vi holder disse utenfor er det allikevel ca en halv million kroner som holdes utenfor kommuneregnskapet. En stor del av disse midlene bør etter revisors vurdering tas inn i kommuneregnskapet. Dette gjelder særlig gaver og melkekonti, og på slike konti disponeres ganske store beløp. For en del konti bør det foretas en nærmere vurdering av om kontiene bør tas inn i kommuneregnskapet, mens andre konti etter revisors vurdering kan holdes utenfor. Ikke alle konti oppgitt fra banker og butikker er tatt med i svaret fra enhetene, det kan derfor være konti som lederne ikke har oversikt over. Det er kr ,- fra banker/butikker som ikke er oppgitt fra enhetene, og som vi ikke kan se i kommuneregnskapet. Omtrent 40 prosent av kontiene rapporteres ikke til overordnet nivå. En slik rapportering mener revisor bør gjøres for å ha en viss kontroll med midlene som kommunen eier. 7. REVISORS ANBEFALINGER Generelt så anbefaler vi at all tilgang og bruk av midler i kommunens virksomhet tas inn i kommuneregnskapet. Revisor anbefaler at konti som nevnt i kapittel tas inn i kommuneregnskapet såfremt våre forutsetninger stemmer. For midler som mottas fra tredjepart til særskilt formål skal det opprettes bundet fond hvis midlene ikke benyttes det året de mottas. Revisjon Midt-Norge IKS Side 10 av 11

11 For konti nevnt i kapittel anbefaler vi at det foretas en nærmere vurdering av om de bør tas inn i kommuneregnskapet. I tillegg anbefaler vi at lederne av resultatenhetene foretar en ny gjennomgang av midler de disponerer utenfor kommuneregnskapet for å sikre at de har oversikt over alle midler. Eventuelt nye midler bør vurderes i forhold til kommuneregnskapet. 8. KILDER Svar fra alle enhetene i kommunen om hvilke midler de disponerer utenfor kommuneregnskapet. Saldoforespørsel ble sendt til 2 banker og 3 butikker, alle svarte på vår henvendelse. Postbanken SpareBank1Midt-Norge Coop Skaun Coop Orkla BA Coop Prix Buvika Revisjon Midt-Norge IKS Side 11 av 11

Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Melhus kommune År 2004 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Klæbu kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Klæbu kommune Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Klæbu kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 2 3. PROBLEMSTILLING 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 3 6. REVISORS KONKLUSJONER 6 7. REVISORS ANBEFALINGER 7

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 2 3. PROBLEMSTILLING 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 3 6. REVISORS KONKLUSJONER 6 7. REVISORS ANBEFALINGER 7 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 FORMÅL MED PROSJEKTET 2 1.2 KONKLUSJON 2 2. INNLEDNING 2 2.1 HJEMMEL OG FORMÅL 2 2.2 AVGRENSNINGER AV PROSJEKTET 2 2.3 HØRING 2 3. PROBLEMSTILLING 3 3.1 PROBLEMSTILLING

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 12. februar 2008 TID: Kl 10:00 STED: Møterom 3. etg. rådhuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAK 007/14 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013

SAK 007/14 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013 INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 007/14 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS

MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS KLÆI3 'A9KNSAK/ MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS FI±A ARK.KODE Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 73 86 61 26 E-post:eva.bekkavik@konsek.no Klæbu kommune v/ Ordfører Deres ref.: Vår ref.:

Detaljer

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER...

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER... Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET FOR PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2. INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN... 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Kommunelovens forskrift om revisjon

Kommunelovens forskrift om revisjon Kommunelovens forskrift om revisjon Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Denne forskrift gjelder ved a) revisjon av kommuners og fylkeskommuners årsregnskap. b) revisjon av kommunale og fylkeskommunale foretaks

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 011/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.:

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

SKAUN KOMMUNE. Møtedato/tid : Fredag 13. Januar 2006 kl 09.00 13.25 Møtested/lokaler : Skaun rådhus, kommunestyresalen Saknr : 01/2006 08/2006

SKAUN KOMMUNE. Møtedato/tid : Fredag 13. Januar 2006 kl 09.00 13.25 Møtested/lokaler : Skaun rådhus, kommunestyresalen Saknr : 01/2006 08/2006 Møteprotokoll SKAUN KOMMUNE Møtedato/tid : Fredag 13. Januar 2006 kl 09.00 13.25 Møtested/lokaler : Skaun rådhus, kommunestyresalen Saknr : 01/2006 08/2006 Møteleder Svein Harald Antonsen Møtende medlemmer

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS.

KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 6-2012 2013-001/TG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder Knut Erik Lie, seniorrådgiver NKRF NKRFs fagkonferanse 2010 PRAKSISUNDERSØKELSE Undersøkelse gjennomført mai 2010 Kommuner og fylkeskommuner Revisjonsberetninger

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. april 2007 kl. 12.30 15.20. Møtested: Hotell Rica Nidelven Saknr: 13/2007-19/2007 Arkivsaknr.: 200700033 Møteleder Kjetil Reinskou

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I T J Ø M E K O M M U N E

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I T J Ø M E K O M M U N E Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I T J Ø M E K O M M U N E 1. INNLEDNING - KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL, FORMÅL, OPPGAVER OG SAMMENSETNING a) Hjemmel Kommunene er pålagt å

Detaljer

v/ KomSek Trøndelag IKS

v/ KomSek Trøndelag IKS Til kontrollutvalget v/ KomSek Trøndelag IKS i Steinkjer kommune Deres ref.: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: AHa 15/1540 O-O3.03 05.11.2015 Engasjementsbrev Steinkjer kommune 1. Innledning KomRev Trøndelag

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Årsregnskap 2014. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging

Årsregnskap 2014. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Årsregnskap 2014 Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon... 3 2 Ledelseskommentarer... 4 2.1 Formål... 4 2.2 Bekreftelse... 4 2.3 Vurderinger av vesentlige

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 5. mai 2015, kl. 16.00 18.15 Sted Møterom 457, Lørenskog rådhus Tilstede Erik Bratlie, leder medlemmer Kari Bruun Jens Bruun Tilstede varamedlemmer Forfall Anita Vågsæter Andreas Halvorsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 10. november 2009 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus kommunestyresalen MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Regionale forskningsfond. Årsregnskap 2014

Regionale forskningsfond. Årsregnskap 2014 Regionale forskningsfond Årsregnskap 2014 1 Regionale forskningsfond Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2014 Beholdninger rapportert i likvidrapport Note Regnskap 2014 Inngående saldo på oppgjørskonto

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 03.05.2012 kl. 09:30 13:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Per Bjarne Bonesvoll,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 14. februar 2008 Møtetid: 0900 1130 Møtested: Miljøbygget, møterom Hurtigruta Saker: 001/08 007/08 Av 3 medlemmer møtte 3 Følgende medlemmer møtte

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Vara møter bare etter egen innkalling. Til dette møtet har medlem Tommy Tolfsen (FRP) meldt forfall og vara Tore Leif Nilsen (FRP) møter.

Vara møter bare etter egen innkalling. Til dette møtet har medlem Tommy Tolfsen (FRP) meldt forfall og vara Tore Leif Nilsen (FRP) møter. Vår ref. 15/523-2 033 /JENSAL Medlemmer og varamedlemmer Dato 30.04.2015 Kristiansand kommune - kontrollutvalget Det innkalles med dette til møte: Dato: 07.05.2015 Tid: Kl. 12:00 (NB: MERK KLOKKESLETT!)

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Den økonomiske internkontroll Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2011/5130 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

FRØYA KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

FRØYA KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL FRØYA KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 4. mai 2006 kl. 09.00 12.45. Møtested: Kommunehuset på Frøya, møterom OSK. Saknr: 10/2006-17/2006 Arkivsaknr.: Møteleder Thor Pettersen Møtende medlemmer

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14041-1 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. juni 2009 Møtetid: Kl. 19.15 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Drangedal kommune. kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 29.04.2015. Drangedal kommune - kontrollutvalget

Drangedal kommune. kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 29.04.2015. Drangedal kommune - kontrollutvalget Vår ref. 15/513-2 033 /BOSL Medlemmer og varamedlemmer Dato 29.04.2015 Drangedal kommune - Det kalles med dette inn til møte: Dato: 07.05.2015 Tid: 09:00-15:00 Sted: Kommunehuset, Møterommet Dersom de

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 113/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 3. juni 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp STYRETS OPPGAVER OG ANSVAR 1. Norsk Folkehjelps lag og regioner er å betrakte som økonomiske selvstendige enheter. Vedtak fra

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

Den gode revisjonsdialogen - med særlig fokus på forvaltningsrevisjon

Den gode revisjonsdialogen - med særlig fokus på forvaltningsrevisjon - med særlig fokus på forvaltningsrevisjon Egil Johansen, Rådmann i Porsgrunn kommune Kirsti Torbjørnson, Fagansvarlig forvaltningsrevisor i Telemark kommunerevisjon IKS Nøkkeltall: 34 379 innbyggere Positiv

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE MØTEBOK Sted: Nittedal rådhus, møterom Slåttemyra. Tid: Torsdag 7.5.2015, kl. 18:00 21:10. Tilstede medlemmer Arne Sømhovd (leder) Arvid Ruus (nestleder) Erland Vestli Gunvor A. Olsen Arne Olsen Tilstede

Detaljer

TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK

TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK DISPOSISJON OVER EMNENE 1) FØR 1993: INGEN REGLER OM FR OG SK 2) ETTER 1993: REVISJONEN SKAL UTFØRE FR, JFR. KOML 60 NR.

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune.

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. MØTEPROTOKOLL Referent: Mette Rushfeldt Dato: 5. oktober 2015 Tid: 12.00-13.34 Sted: Møterom 1, rådhuset Disse møtte: Leder Kåre Breivik, Anja Aslaksen og Steinar

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET

RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET NRK OG INNSAMLINGSAKSJONER 1 Norsk rikskringkasting har som en del av sin målsetting å bringe bred og allsidig informasjon om viktige humanitære oppgaver i samfunnet.

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

Reglement Eidsvoll kontrollutvalg

Reglement Eidsvoll kontrollutvalg EIDSVOLL KOMMUNE Reglement Eidsvoll kontrollutvalg Opprettet 17.6.13 Dette reglementet inneholder Eidsvoll kommunes særskilte bestemmelser for kontrollutvalget. Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. VALG OG SAMMENSETNING

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 22.10.2013 kl. 18:00 21:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein

Detaljer

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Folkevalgtopplæring Selbu 25. november 2011 Terje Wist Ass. revisjonsdirektør Disposisjon Styring og kontroll i kommunal sektor Rammeverk for tilsyn og kontroll

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

Drangedal kommune kontrollutvalget

Drangedal kommune kontrollutvalget Drangedal kommune kontrollutvalget Møteprotokoll fra Drangedal kommune - kontrollutvalget Møtedato: 07.05.2015 Møtested: Møteleder: Kommunehuset, Møterommet Trond Inge Haugen Til stede: Leder Nestleder

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP Kom Rev Levanger kommune v/ordfører Robert Svarva Rådhuset 7600 LEVANGER Trøndelag IKS Deres ref: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: T W I 08/527-3 0-13.4.3 18.04.2008 Oversendelse

Detaljer

SAKSLISTE: SAK 05/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 06/14 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2013, IVELAND KOMMUNE

SAKSLISTE: SAK 05/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 06/14 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2013, IVELAND KOMMUNE Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/14 MØTEBOK Dato: 21.05.2014 kl. 13.00-15.00 Sted: Kommunehuset, kommunestyresalen

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 26/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - KVALITET I SKOLEN

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 26/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - KVALITET I SKOLEN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200906245 : E: A24 : S. Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 26/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - KVALITET

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Internrevisjonsrapport nr 1/06 25.08.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Formål... 5 2.3 Omfang, avgrensing...

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møtedato/tid: 24.04.2012 kl. 14:00 16:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, møterom Endride, 3.etg. Ola Huke, leder

Detaljer

+ HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget

+ HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget + HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtested: Høylandet kommune, Kommunehuset Møtedato: 08.05.2015 Kontrollutvalgsmøte kl. 09.30 11.30 Besøk ved enhet, oppmøte kl.. 12.00-15.00 Saker: 006/15-009/15

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 KONTROLLUTVALGET ANDEBU KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 KONTROLLUTVALGET ANDEBU KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 KONTROLLUTVALGET ANDEBU KOMMUNE HJEMMEL, FORMÅL OG SAMMENSETNING Hjemmel Kommunene er i henhold til kommuneloven pålagt å ha kontrollutvalg jf. kommunelovens kap. 12. Forskrift om kontrollutvalg

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune 2004-2005 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Innsyn IT- Veiledning revisjon Regnskapsrevisjon Misligheter og

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 10.05.2012 kl. 09:00 11:05 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhus 2, møterom Storkleppen Kari Slungård, leder Astrid Jensen Toralf Øverås Forfall: Møtende

Detaljer

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder. Ellen Ødegård

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder. Ellen Ødegård HEMNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 8. mai 2009 kl. 12.00 15.00. Møtested: Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen. Saknr: 13/2009-19/2009. Arkivsaknr.: 156/2009. Møteleder: Geir Rostad

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 05.06.2012 kl. 18:00 21:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 03. mai 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 49/07 Rapport 6/2007 Økonomisk forvaltning av

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Båstad Tidspunkt: 01.06.2015 kl. 16:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer