GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL"

Transkript

1 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 20. oktober 2009 Tid: Kl Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen Til stede Forfall: Politikere: Rolf Christian Ørnholt (leder), Anne Mo Grimdalen (medlem), Jofrid Helle Skåre (medlem), Tom Olaf Tellefsen (2. varamedlem) Tore Abrahamsen (nestleder)), Marit Wright (medlem), Siri Hoff (1. varamedlem), Inger Johanne Koppang (2. varamedlem), Kjell Bjellerås Jørgensen (1. varamedlem) Hans Antonsen (ordfører) - tilstede ved behandling av sak nr. 28/09 og sak nr. 29/09 pkt. 1 (forlot møtet kl ) Fra revisjonen: Knut-Thore Larsen Arne Kjell Tellefsen Nina Hauge - tilstede ved behandling av sak nr. 28/09 Sekretær: Øistein Strømsland Sak nr: 24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 SAKER: Godkjenning av protokoll fra forrige møte ( ) Orienteringer/referatsaker Årsplan for kontrollutvalget i Grimstad kommune for 2010 Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget etter 2009 Forvaltningsrevisjonsrapport: Bruk av konsulenttjenester - Grimstad kommune Eventuelt Grimstad, 20. oktober 2009 Rolf Christian Ørnholt nestleder Aust-Agder fylkesrevisjon Øistein Strømsland sekretær Kopi: Varamedlemmer, ordfører, rådmann, plan- og utviklingssjef, Arendal Revisjonsdistrikt IKS SEKRETÆR FOR KONTROLLUTVALGET: AUST-AGDER FYLKESREVISJON Postadresse: Besøksadresse: Telefon: E-postadresse: Serviceboks 606 Ragnvald Telefax: Organisasjonsnr.: ARENDAL Blakstadsvei 1

2 2 Meknad til protokollen: Sak nr. 28/09 og sak nr. 29/09 ble behandlet som de første sakene i møtet. Sak nr: 24/09 Sak: Godkjenning av protokoll fra forrige møte ( ) Forslag til vedtak: Protokollen fra møtet den godkjennes. Sak nr: 25/09 Sak: Orienteringer/referatsaker 1. Sekretæren delte ut invitasjon og orienterte om seminar for kontrollutvalgsmedlemmer, ordførere m.fl. som vil bli avholdt i fylkeshuset i Arendal Tatt til orientering. 2. Rapporten: Revisjonsrapport - likvider i Grimstad kommune, datert , ble delt ut av revisor i møtet og gjennomgått. Kontrollutvalget drøftet rapporten. På bakgrunn av drøftingen fremmet sekretæren følgende forslag til vedtak: Kontrollutvalget slutter seg til revisors konklusjoner i rapporten. Kontrollutvalget ber rådmannen følge opp revisors merknader. Sak nr: 26/09 Sak: Årsplan for kontrollutvalget i Grimstad kommune for 2010 Vedlegg til saken: 1. Utkast til årsplan for kontrollutvalget i Grimstad kommune for 2010 Vedlagt følger utkast til årsplan for kontrollutvalget for Revisor vil i møtet gjennomgå og orientere om planen. Årsplanen inneholder en møteplan, forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter og gjennomføring av selskapskontroll. Årsplanen skal etter at den er behandlet i kontrollutvalget, legges fram for kommunestyret for godkjenning. Utkastet til plan legges fram for kontrollutvalget til en foreløpig orientering og drøfting. Planen vil bli lagt fram i neste møte i kontrollutvalget for sluttbehandling.

3 3 Forslag til vedtak: Utkast til plan for kontrollutvalget for 2010 tas til foreløpig orientering Kontrollutvalget drøftet utkastet til årsplan for På bakgrunn av drøftingen endret sekretæren det utsendte forslaget til vedtak og fremmet følgende nye forslag til vedtak: Årsplan for kontrollutvalget for 2010 legges fram for kommunestyret for godkjenning. Kontrollutvalget ber om fullmakt av kommunestyret til å foreta endringer i årsplan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Sak nr: 27/09 Sak: Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget etter 2009 Vedlegg til saken: 1. Notat utarbeidet av Arendal Revisjonsdistrikt IKS, datert : Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene - evaluering av dagens ordning og anbefaling om forlengelse av avtaler. Som en konsekvens av endringer i kommunelov og forskrift for kontrollutvalg, var det fra og med ikke lenger adgang for kommunens revisor til å være sekretær for kontrollutvalget. Det ble i 2004 drøftet ulike modeller for å oppfylle forutsetningene med endringen. Resultatet ble at Grimstad kommune inngikk avtale med fylkesrevisjonen i Aust-Agder om utførelse av sekretariatsoppgaven for Avtalen ble videreført for 2006 og senere også for årene 2007 t.o.m etter vedtak i kontrollutvalget og kommunestyret. Det må derfor tas stilling til ordningen etter Vedlagt til denne saken foreligger et notat fra Arendal Revisjonsdistrikt IKS som drøfter den midlertidige ordningen og en anbefaling om at gjeldende avtale forlenges med to år. Til orientering slutter sekretæren seg til revisjonsdistriktets vurderinger og konklusjon om å forlenge avtalen med to år, dvs. ut Av habilitetsmessige grunner finner imidlertid sekretæren det ikke riktig å fremme forslag til vedtak Etter drøfting i møtet fremmet leder av kontrollutvalget følgende forslag til vedtak: Kontrollutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: Avtalen om sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget mellom fylkesrevisjonen i Aust-Agder og Grimstad kommune forlenges. Avtalen løper fram til

4 4 Sak nr: 28/09 Sak: Forvaltningsrevisjonsrapport: Bruk av konsulenttjenester - Grimstad kommune Vedlegg til saken: 1. Forvaltningsrevisjonsrapport: Bruk av konsulenttjenester - Grimstad kommune, datert Bakgrunn for saken Kontrollutvalget i Grimstad kommune har i sine årsplaner for årene vedtatt at prosjektet Bruk av konsulenttjenester skal gjennomføres. Prosjektet er framkommet på grunnlag av overordnet analyse. Kontrollutvalget har definert prosjektet slik: Bruken av konsulenttjenester - både omfanget (samlede utgifter) og kriterier for valg av konsulent ønskes gjennomgått. Kontrollutvalgene i Arendal, Froland, Grimstad og Åmli har dette prosjektet i sine årsplaner. Prosjektet skal gjennomføres i de enkelte kommunene av Arendal Revisjonsdistrikt IKS. Kontrollutvalget i Grimstad kommune behandlet i møte i sak nr. 12/09 Forslag til prosjektplan for: Konsulenttjenester - Grimstad kommune. Prosjektet er gjennomført i Grimstad kommune i perioden april september Prosjektrapporten er oversendt fra Arendal Revisjonsdistrikt IKS til kontrollutvalget i Grimstad kommune og datert Formålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet er definert slik: 1. Kartleggingen skal gi en oversikt over ressursbruken ved kjøp av konsulenttjenester, og en skal få en oversikt over utviklingen på området 2. Vurdere rutiner og kriterier for valg av konsulent, herunder vurdere om kjøp av konsulenttjenester skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser Prosjektet er på grunnlag av formålet delt inn i følgende 4 hovedproblemstillinger: 1. Kartlegging av kostnadsutvikling for bruk av konsulenttjenester 2. Hva er konsulenttjenester? 3. Følges regelverket når det gjelder rammeavtaler? 4. Hvilke kriterier legges til grunn for valg av konsulent? Utkast til rapport har vært forelagt rådmannen, og hans kommentarer framgår av vedlegg A til rapporten. Revisjonens anbefaling og forslag til tiltak framgår av rapportens kapittel 5 og er følgende: Vi vil oppfordre til at en vurderer å inngå en rammeavtale på vegne av hele kommunen og ikke bare for bygg- og eiendomstjenesten, slik det er skissert under pkt. 4.3.

5 5 Ved kjøp av alle typer konsulenttjenester må det være lovens bestemmelser som legges til grunn som kriterium for valg av konsulent. Vi vil anbefale en gjennomgang i hver enhet i Grimstad kommune for å sikre at dette overholdes. Formålet med gjennomgangen bør være at: en sørger for at de personer som trenger det, får nødvendig opplæring i, og forståelse av lov om offentlige anskaffelser går gjennom pågående prosjekt og oppgaver, og gjennomfører nødvendige handlinger for at disse skal være innenfor lovens bestemmelser utarbeider retningslinjer og/eller drøfter seg fram til en felles forståelse i forhold til at fremtidige prosjekt og oppgaver skal gjennomføres på en slik måte at valg av konsulenter skjer i henhold til lovens krav Sekretæren viser for øvrig til revisjonens rapport og vil foreslå at rapporten oversendes kommunestyret for behandling. Kontrollutvalget bør gis en tilbakemelding fra revisjonen i løpet av første halvår 2010 om kommunens oppfølging av anbefalingene/tiltakene som framgår av rapporten. Forslag til vedtak: 1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Bruk av konsulenttjenester - Grimstad kommune, datert , oversendes kommunestyret for behandling. 2. Kontrollutvalget ønsker en tilbakemelding fra revisjonen i løpet av første halvår 2010 om kommunens oppfølging av anbefalingene/tiltakene som framgår av rapporten Revisor gjennomgikk forvaltningsrevisjonsrapporten i møtet. Kontrollutvalget drøftet rapporten. På bakgrunn av drøftingen endret sekretæren det utsendte forslaget til vedtak og fremmet følgende nye forslag til vedtak: 1. Kontrollutvalget ser alvorlig på de forhold som forvaltningsrevisjonsrapporten Bruk av konsulenttjenester - Grimstad kommune, datert , avdekker. Kontrollutvalget forutsetter at rapporten behandles som egen sak i kommunestyret. 2. Forvaltningsrevisjonsprosjektet har avdekket mangelfull avtale knyttet til utbetaling av 6 mill. kroner i konsulentbistand til Ugland Teknopark AS. Kontrollutvalget ber revisjonen følge opp forholdet knyttet til avtalen mellom Ugland Teknopark AS og Grimstad kommune. 3. Kontrollutvalget ønsker en tilbakemelding fra rådmannen innen første halvår 2010 om kommunens oppfølging av anbefalingene/tiltakene som framgår av rapporten. Sak nr: 29/09 Sak: Eventuelt 1. Kontrollutvalget hadde samtale med ordføreren. I denne samtalen kom ordføreren med forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekt som etter ordførerens oppfatning burde

6 6 vurderes av kontrollutvalget i sammenheng med årsplanen for kontrollutvalget for Problemstillingen i forslaget til forvaltningsrevisjonsprosjekt ble konkretisert til en analyse av kostnadsutviklingen i prosessen undervegs i kommunens byggeprosjekt. Ordføreren anmodes om, gjerne i samråd med kontrollutvalgets leder, å legge fram forslag til et nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt for vurdering. 2. Neste møte var etter møteplanen berammet til Dette ble endret til

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget avholdt møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.00 Møtested: Rådstaua Til stede : Aadne K. Mykland og Bjørg Lunden Forfall : Bente Olsen

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, Rådstaua Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE. Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli

ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE. Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli Vedtatt i kontrollutvalget 6.12.13 Behandlet i kommunestyret

Detaljer

SØGNE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

SØGNE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SØGNE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSMELDING FOR 2013 ÅRSMELDING FRA KONTROLLUTVALGET FOR 2013 1. Innledning Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2013. Denne skal gi et bilde av utvalgets

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE. Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE. Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg Vedtatt i kontrollutvalget 28.11.13 Behandlet i kommunestyret 16.12.13, sak 083/13 Glåmdal sekretariat IKS Kontrollutvalgssekretariat

Detaljer

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Arkivsaksnr.: 12/2366-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Hjemmel: Kommuneloven Kontrollutvalgets

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 10. november 2009 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus kommunestyresalen MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.05.2007 Tidspunkt: 17.00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 20.11.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 5-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel Godkjenning av innkalling og saksliste 30/13 Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 03.03.14 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, 3. etg. Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE. Revidert 23.8.12

ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE. Revidert 23.8.12 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Revidert 23.8.12 Glåmdal sekretariat IKS Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal,

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1.

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 9. november 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen Jnr. 192/11 Arkiv 411 Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2013. Vedtatt i kontrollutvalget 10.12.12 Behandlet i kommunestyret 18.2.

KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2013. Vedtatt i kontrollutvalget 10.12.12 Behandlet i kommunestyret 18.2. ÅRSPLAN 2013 KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE Vedtatt i kontrollutvalget 10.12.12 Behandlet i kommunestyret 18.2.13, sak 009/13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL...

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommunelovens 31. MØTEDATO: Onsdag 13. mai 2015 KL.: 11:00 STED: Møterom i 2. etg., Rennebu

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tid Kl. 09.00-14.00

MØTEINNKALLING. Tid Kl. 09.00-14.00 MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 09.04.2014 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Evt. forfall meldes snarest til sekretæren, tlf. 38072705,

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 187/11 Tid: Mandag 31. oktober 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer