GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING"

Transkript

1 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Fredag NB! Merk dato og klokkeslett! Tid: Kl Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen Eventuelt forfall meldes snarest til sekretæren, tlf , eventuelt tlf Varamedlemmer møter bare etter nærmere varsel. Det tas sikte på å avslutte møtet innen kl SAKSLISTE Sak nr: 29/10 30/10 31/10 32/10 33/10 34/10 Saker: Godkjenning av protokoll fra forrige møte ( ) Orienteringer/referatsaker Brev adressert til kontrollutvalget vedrørende klage på byggesaksbehandler, datert Valg av sekretær for kontrollutvalget for 2011 Rapport fra Advokatfirmaet G-Partner AS, datert : Utredning av kommunal saksbehandling i forbindelse med salg av grunn og dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av næringsbygg på gnr 40 bnr , Spedalen Eventuelt Grimstad, Rolf Christian Ørnholt (sign) leder Fylkesrevisjonen i Aust-Agder Øistein Strømsland sekretær Kopi: Varamedlemmer, ordfører, rådmann, Arendal Revisjonsdistrikt IKS SEKRETÆR FOR KONTROLLUTVALGET: AUST-AGDER FYLKESREVISJON Postadresse: Besøksadresse: Telefon: E-postadresse: Postboks 788 Stoa Ragnvald Telefax: Organisasjonsnummer: ARENDAL Blakstadsvei 1

2 Sak nr: 29/10 Sak: Godkjenning av protokoll fra forrige møte ( ) Forslag til vedtak: Protokollen fra møtet godkjennes. Sak nr: 30/10 Sak: Orienteringer/referatsaker 1. Orientering ved rådmannen: Sjøboder i Skraviga. Det vises til sak nr. 24/10, pkt. nr. 1 behandlet i kontrollutvalget med vedlegg av: Brev fra Fevik Vel m/vedlegg, datert og I tillegg til foran nevnte dokumenter følger som trykte vedlegg til sak nr. 30/10 følgende dokumenter: 1. Notat datert (v/ggj.): Sammendrag av behandling av søknader om sjøboder i Skraviga 2. Fylkesmannen i Telemark, brev datert : Medhold i klage - oppføring av 5 sjøboder - gnr 38, bnr 4, Skraviga - Grimstad kommune 3. Fylkesmannen i Aust-Agder, brev datert :Grimstad kommune - klage på vedtak om mindre vesentlig reguleringsendring for oppføring av sjøboder på gnr/bnr 38/4, reguleringsplan for Skravika 4. Fylkesmannen i Aust-Agder, brev datert : Miljøvernavdelingens merknader til mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Skraviga i Grimstad kommune I møte i kontrollutvalget i sak nr. 24/10, pkt. nr. 1, fattet kontrollutvalget følgende enstemmige vedtak: Kontrollutvalget har behandlet brev fra Fevik Vel, datert og Kontrollutvalget ber rådmannen om å redegjøre i neste møte om delegasjonsvedtaket i sak nr. 519/09 er i tråd med de fullmakter som er gitt til administrasjonen i delegasjonsreglementet for Grimstad kommune, herunder også redegjøre for rutiner for kvalitetssikring av vedtak. Videre ber kontrollutvalget om redegjørelse for velforeningers partsrettigheter. I henhold til vedtaket i saken er rådmannen bedt om å gi en redegjørelse i møtet. 2. Orientering ved rådmannen/juridisk rådgiver i kommunen: Habilitetsbestemmelsene for styreleder og styremedlemmer i IKS. I møte i kontrollutvalget i sak nr. 27/10 - Eventuelt - pkt. nr. 1, ble følgende tatt opp: Anne Mo Grimdalen tok opp spørsmålet om habilitet for styreleder og styremedlemmer i IKS. Kontrollutvalget ønsker en orientering om habilitetsbestemmelsene på dette området fra juridisk rådgiver i Grimstad kommune i neste møte i kontrollutvalget. Rådmannen/juridisk rådgiver i kommunen er bedt om å gi en orientering i møtet. 2

3 3. Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 for Grimstad kommune. Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 for Grimstad kommune. I møte i kontrollutvalget i sak nr. 24/10 fattet kontrollutvalget følgende enstemmige vedtak: Kontrollutvalget har mottatt (fredag ) regnskapsrapport 2. kvartal 2010 for Grimstad kommune. Revisor og sekretær ga en foreløpig orientering om rapporten. Kontrollutvalget ønsker i neste møte orientering fra rådmannen om realitetene i innsparingstiltakene. Rådmannen/økonomisjef er bedt om å gi en orientering i møtet. 4. Orientering ved revisor: Melding om skifte i stillingen som revisjonssjef (jfr. vedlagte brev fra Arendal Revisjonsdistrikt IKS, datert ). Eventuelle andre orienteringer/referatsaker legges fram i møtet. Sak nr: 31/10 Saksbehandler: Rolf Christian Ørnholt Sak: Brev adressert til kontrollutvalget vedrørende klage på byggesaksbehandler, datert Brev fra Tom Tellefsen adressert til kontrollutvalget vedrørende klage på byggesaksbehandler, datert E-post (med vedlegg) fra Tom Tellefsen adressert til sekretæren for kontrollutvalget, datert E-post fra Tom Tellefsen adressert til sekretæren for kontrollutvalget, datert Bakgrunn for saken Kontrollutvalget behandlet i møte i sak nr. 28/10 brev fra Tom Tellefsen, Solveien 19 i Grimstad, datert Brevet er en klage på en navngitt byggesaksbehandler i Grimstad kommune. Kontrollutvalget fattet følgende enstemmige vedtak i sak nr. 28/10: Kontrollutvalget har behandlet brev fra Tom Tellefsen, datert Før kontrollutvalget tar stilling til om dette er en sak for utvalget, ber kontrollutvalget om at rådmannen redegjør for kommunens oppfølging av fylkesmannens behandling. I henhold til vedtaket i saken er rådmannen bedt om å gi en redegjørelse i kontrollutvalgets møte. Tom Tellefsen har og sendt to e-poster til sekretæren for kontrollutvalget. Dokumentene følger saken som trykte vedlegg (jfr. vedlegg nr. 2 og nr. 3). På grunnlag av de opplysninger som foreligger i saken må kontrollutvalget ta stilling til om dette er en sak for utvalget. Sekretæren viser i denne sammenheng til kontrollutvalgsforskriftens 4 med departementets merknader der det blant annet heter: 3

4 .Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret/fylkestinget, eller det framgår av forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Når det gjelder henvendelse fra andre enn kommunestyret/ fylkestinget eller revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører hjemme under utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken. Forslag til vedtak i saken vil bli lagt fram i møtet. Sak nr: 32/10 Saksbehandler: Rolf Christian Ørnholt Sak: Valg av sekretær for kontrollutvalget for Kommunestyresak nr. 79/10 2. Kontrollutvalgets vedtak i sak nr. 27/09 Bakgrunn for saken Ved behandlingen av sak 79/10 i kommunestyret vedr. forlengelse av sekretariatsfunksjonen for 2010 og 2011 fremmet ordføreren forslag om at valg av sekretær fra skulle skje i samsvar med gjeldende anskaffelsesregler i kommunen. Dette ble vedtatt mot 8 stemmer. Kontrollutvalget tok vedtaket til etterretning, og vedtok i møte at revisor, i samråd med kontrollutvalgets leder, skulle legge frem egen sak for KU i neste møte. Det anses korrekt, og i tråd med forskrift for kontrollutvalg, at kontrollutvalget forbereder saken og fremmer forslag for kommunestyret som etter forskriftens 20 skal sørge for tilfredsstillende sekretariat for kontrollutvalget. Dette samsvarer også med slik andre kommuner/fylkeskommuner har behandlet saken. Sekretær for kontrollutvalget anses for å være inhabil, og saken legges derfor frem av kontrollutvalgets leder. I og med at sak nr. 79/10 i kommunestyret gjelder sekretariatsordningen for årene 2010 og 2011, forutsetter kontrollutvalget at innhenting av tilbud på tjenesten er begrenset til året Saksutredningen fra kontrollutvalget underbygger dette, i og med at en mer permanent ordning har avventet avklaring i forhold til en fylkessammenslutning. Valg av sekretær har også tradisjonelt fulgt perioden for kommunevalg. Som det fremgår av tidligere vedtatte og forslag til budsjett for 2011 for kontrollutvalget, utgjør samlet kjøp av sekretærtjenester i et normalår under kr. Det betyr at tjenesten kan anskaffes direkte etter innhentet tilbud. Forslag til vedtak: Kontrollutvalget ber revisjonen, i samråd med leder av kontrollutvalget, om å innhente tilbud fra 4 utvalgte offentlige revisjonsenheter på sekretariatstjenester for 2011 i samsvar med forskrift om anskaffelser 3-1. Mottatte tilbud og anbefaling om valg av sekretær legges frem for kontrollutvalget i møte Etter forskrift for kontrollutvalg, 20, sendes kontrollutvalgets anbefaling til kommunestyret for videre behandling. 4

5 Sak nr: 33/10 Sak: Rapport fra Advokatfirmaet G-Partner AS, datert : Utredning av kommunal saksbehandling i forbindelse med salg av grunn og dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av næringsbygg på gnr 40 bnr , Spedalen 1. Rapport fra Advokatfirmaet G-Partner AS, datert : Utredning av kommunal saksbehandling i forbindelse med salg av grunn og dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av næringsbygg på gnr 40 bnr , Spedalen Bakgrunn for saken Kommunestyret i Grimstad behandlet i møte sak nr. 64/10 og fattet følgende enstemmige vedtak: 1) Kommunestyret viser til brev fra Kontrollutvalget datert 20. mai Kommunestyret bevilger inntil kroner fra konto Til kommunestyrets disposisjon til gjennomgang av saken om næringsbygg i Spedalen (KS-sak 041/10). 2) Mandatet for kontrollutvalgets arbeid presiseres og begrenses slik: Kontrollutvalget bør gå gjennom saksbehandlingen i saken, fra de første forespørsler om kjøp av grunn til dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av næringsbygg ble gitt i april Kontrollutvalget bør om mulig peke på forhold som kan forklare at kommunens saksbehandling ikke ble gjennomført fullt ut i samsvar med reglene i dagjeldende plan- og bygningslov. Kontrollutvalget bes også vurdere kommunens saksbehandling i forbindelse med omgjøring av dispensasjonsvedtaket høsten 2009 og formidlingen av denne beslutningen. Kommunestyret minner for ordens skyld om kommunestyrets vedtak i sak 65/07: I eventuelle senere granskinger bør alle som får sine forhold gransket, regnes som parter og gis partsrettigheter slik at deres rettssikkerhet blir fullgodt ivaretatt. 3) Kommunestyret ber samtidig rådmannen vurdere regler for og omfang av kommunalt ansattes kjøp av kommunal eiendom som ikke er kunngjort til salgs i et åpent marked. Resultat av vurderingen legges fram for kommunestyret. På grunnlag av vedtaket i kommunestyret i sak nr. 64/10 ble saken lagt fram for kontrollutvalget i møte i sak nr. 21/10. Kontrollutvalget fattet følgende enstemmige vedtak i saken: 1. Kontrollutvalget tar vedtaket i kommunestyresak nr. 64/10 til etterretning. 2. Kontrollutvalget nedsetter en styringsgruppe for å gjennomføre undersøkelse i samsvar med mandatet beskrevet i kommunestyresak nr. 64/10. Styringsgruppen består av leder og sekretær i kontrollutvalget og revisjonssjef i Arendal Revisjonsdistrikt IKS. 3. Styringsgruppen gis de nødvendige fullmakter av kontrollutvalget til å gjennomføre undersøkelsen, herunder å vurdere omfang/tiltak, utarbeide tidsplan, økonomiske rammer samt engasjering og bruk av ekstern bistand. 4. Kontrollutvalget holdes løpende orientert om framdriften i undersøkelsen. Kontrollutvalgets styringsgruppe besluttet å gå ut i markedet med en tilbudsforespørsel til anerkjente leverandører som utfører denne type undersøkelser/granskinger. Det ble utarbeidet tilbudsforespørsel i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Tilbudsforespørsel ble sendt ut til 4 eksterne leverandører: 5

6 Advokatfirmaet G-Partner AS Advokat Kjell Bentestuen, Advokatfirmaet Kjær & Co DA Ernst & Young AS PricewaterhouseCoopers AS Ved tilbudsfristens utløp ( ) var det mottatt to tilbud fra følgende: Advokatfirmaet G-Partner AS Advokat Kjell Bentestuen, Advokatfirmaet Kjær & Co DA Begge de to innkomne tilbudene ble av kontrollutvalgets styringsgruppe vurdert til å oppfylle kravene i tilbudsforespørselen. På grunnlag av tildelingskriteriene konkluderte styringsgruppen med å velge Advokatfirmaet G-Partner AS. Oppdragsavtale mellom Advokatfirmaet G-Partner AS og Grimstad kommune ved kontrollutvalget ble inngått Vedlagt denne kontrollutvalgssaken følger rapport fra G-Partner AS, datert , for behandling i kontrollutvalget. G-Partner AS vil være tilstede i kontrollutvalgets møte for å presentere rapporten. Sekretæren viser til rapporten og gjennomgangen av denne i møtet. Forslag til vedtak i saken vil bli lagt fram i møtet. Sak nr: 34/10 Sak: Eventuelt 1. I henhold til møteplanen er neste møte berammet til:

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 18. mai 2010 Tid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun, 3.etg.

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 20. oktober 2009 Tid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Torsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 12.00 15.40 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1.

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, Rådstaua Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget avholdt møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.00 Møtested: Rådstaua Til stede : Aadne K. Mykland og Bjørg Lunden Forfall : Bente Olsen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 6.november 2007 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 9/07 TID: 15.11.2007 kl. 10:00 STED: Formannskapssalen, Rådhuset SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 187/11 Tid: Mandag 31. oktober 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 03.03.14 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, 3. etg. Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 9. november 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen Jnr. 192/11 Arkiv 411 Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 20.11.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 5-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel Godkjenning av innkalling og saksliste 30/13 Godkjenning

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor FRØYA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Frøya kommune Møtedato/tid : Torsdag 19. oktober 2006 kl 09.00 Møtested/lokaler : Kommunehuset på Sistranda Kommunestyresalen.

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommunelovens 31. MØTEDATO: Onsdag 13. mai 2015 KL.: 11:00 STED: Møterom i 2. etg., Rennebu

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 18. februar 2009 2 Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 06.02.2009 01/09 0900 033 Knut-Thore Larsen 37013391

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder Anne Grethe Liland,

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Rådmanns kontor Tidspunkt: 12.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.05.2007 Tidspunkt: 17.00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tid Kl. 09.00-14.00

MØTEINNKALLING. Tid Kl. 09.00-14.00 MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 09.04.2014 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Evt. forfall meldes snarest til sekretæren, tlf. 38072705,

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1.

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 05.03.2015. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 05.03.2015. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: TYDAL KOMMUNE Dato: 05.03.2015 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Møterom Tydalshallen Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer