MØTEPROTOKOLL. Tid Kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Tid Kl. 09.00-12.30"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tid Kl Møtested: Rådhusgt etg. (gml. rådhus) Til stede : Ragnhild Thomassen (fung.leder), Arne Bergersen, Terje Stiansen, Kristen Bjormyr (vara), Dega Abdi Aman (vara) Forfall : Jan Askeland (leder), Anne Rostad Inviterte : Administrerende direktør Odd Terje Døvik (sak 22/14) Andre : Line Bosnes Hegna, Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (sak 19-21/14, 23-24/14) Fra revisjonen : Revisjonssjef Steinar Johansen, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes, hovedrevisor Thorny Grethe Olsen, forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Kristoffersen, Sekretær : Anne Helene Grunni, Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS Sak nr: 18/14 19/14 20/14 21/14 22/14 23/14 24/14 SAKSLISTE Saker: Godkjennelse av innkalling og protokoll forrige møte Referatsaker Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Sosialtjenester» Endring i plan for forvaltningsrevisjon Orientering fra Returkraft AS Orienteringer Eventuelt Neste møte Arendal, 11. juni 2014 Ragnhild Thomassen Fung.leder Anne Helene Grunni KU- sekretær Kopi: Varamedlemmer, ordfører, revisor, rådmann, politisk sekretariat, Agderposten. SEKRETÆR FOR KONTROLLUTVALGET: KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Postadr. : Postboks 417 Lund Telefon: Telefax: Kristiansand E-postadresse: Kontoradr.: Tollbodgt. 6 Org.nr.:

2 Sak nr: 18/14 Sak: Protokoll forrige møte ( ) Protokollen fra møtet godkjennes. Sak nr: 19/14 Sak: Referatsaker A : Diverse referater. A.1 : Bystyret har vedtatt å søke om å bli medeier i Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS fra 1. juli A.2 : Orientering til formannskapet om kommuneproposisjonen A.3 : Brev fra kommunal- og moderniseringsdepartementet om oppfordring om deltakelse i evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat av A.4 : Kontrollutvalgets årsmelding for 2013 er behandlet av bystyret Sak nr: 20/14 Sak: Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Sosialtjenester» Prosjektet «Sosialtjenester» er vedtatt i kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon for perioden og i årsplan for Prosjektet har fremkommet på grunnlag av en overordnet analyse (2012). Analysen peker på at Arendal kommune har store utgifter til produksjon av sosiale tjenester og at utgiftene er større enn i sammenlignbare kommuner. Forvaltningsrevisjonsprosjektet har hatt som formål å kartlegge om saksbehandlingen og rutiner ved sosialtjenesten i kommunen er tilfredsstillende. Revisjonen har gjennomført prosjektet i samsvar med bestillingen og har basert prosjektet på følgende problemstillinger: 1. Er Arendals kommunes saksbehandling og tildeling av sosialhjelp tilfredsstillende i henhold til formelle krav og forventninger? 2. I hvilken grad oppfyller kommunen plikten til internkontroll? Revisjonen vurderer på et overordnet nivå at saksbehandlingen hos NAV-Arendal i hovedsak er tilfredsstillende gjennom at majoriteten av enkeltvedtak som har blitt gjennomgått oppfyller de vesentlige formelle krav. Revisjonen peker på under hovedfunnene at det er enkelte svakheter med hensyn til kvaliteten på begrunnelse i saker søknader har blitt innvilget, at flere av vedtakene har feil i hjemmelshenvisningen, at det ikke finnes et helhetlig internkontrollsystem og at det ikke er foretatt risikovurdering. Revisjonen anbefaler kommunen å gjennomføre de tiltak som kreves for å sørge for at NAV-Arendal oppfyller plikten til internkontroll. Dette bør baseres på en helhetlig 2

3 risikovurdering av de kommunale ansvarsoppgavene til NAV-Arendal. Videre anbefaler revisjonen at man ved NAV-Arendal fortsetter å ha fokus på gode enkeltvedtak, og at man i saksbehandlingen fokuserer på begrunnelse av vedtak. Rådmannen har hatt rapporten til gjennomlesning. Tilbakemelding og kommentarer finnes i rapportens vedlegg a). Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Sosialtjenester» til etterretning. Kontrollutvalget anbefaler bystyret å gjøre følgende vedtak: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Sosialtjenester» til etterretning og ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding innen om hvordan anbefalingene blir fulgt opp. Sak nr: 21/14 Sak: Endring i plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget behandlet «Plan for forvaltningsrevisjon » i møte under sak 16/12. Planen var basert på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighet, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorene og virksomhetene. Bystyret behandlet plan for forvaltningsrevisjon i møte og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret godkjenner plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i Arendal kommune for Bystyret delegerer til kontrollutvalget å foreta eventuelle endringer i planen i løpet av planperioden. I henhold til kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon var det planlagt å gjennomføre følgende 8 forvaltningsrevisjonsprosjekter i Arendal kommune i planperioden: 1. Iverksetting og oppfølging av politiske vedtak 2. Tilpasset opplæring og spesialundervisning 3. Sosialtjenester 4. Anskaffelser drift 5. Barnevernstjenesten 6. Administrasjonens saksutredning 7. Avviksrapportering 8. Samhandlingsreformen Pr. juni 2014 er de tre høyeste prioriterte prosjektene blitt gjennomført og behandlet av kontrollutvalget. Revisjonen viser til at fremdriften i planperioden har vært svakere enn ønskelig og at dette i hovedsak skyldes at arbeidet med de to seneste forvaltningsrevisjonsrapportene har blitt betydelig forsinket. Revisjonen anslår at det er realistisk å gjennomføre 2 av de gjenstående prosjektene i inneværende planperiode. Ut fra risikovurderingene som ble gjennomført i overordnet analyse og revisjonens erfaringer de senere årene, anbefales kontrollutvalget å prioritere en av følgende kombinasjoner: 3

4 Alternativ 1: Anskaffelser drift (høsten 2014) Barnevernstjenesten (våren 2015) Alternativ 2: Barnevernstjenesten (høsten 2014/vinteren 2015) Samhandlingsreformen (våren/høsten 2015) Kontrollutvalget tar notat om endring i plan for forvaltningsrevisjon til orientering, og prioriterer forvaltningsrevisjonsprosjektene under alternativ i siste del av planperioden. Kontrollutvalget tar notat om endring i plan for forvaltningsrevisjon til orientering, og prioriterer forvaltningsrevisjonsprosjektene, Anskaffelse drift og Barnevernstjenesten (alternativ 1), i siste del av planperioden. Sak nr: 22/14 Sak: Orientering fra Returkraft AS Kontrollutvalget har invitert administrerende direktør Odd Terje Døvik i Returkraft AS for å komme og orientere om selskapets virksomhet. Administrerende direktør gav kontrollutvalget en orientering om følgende hovedpunkter: Returkraft-prosjektet er en suksesshistorie ut fra driftsstabilitet, har landets laveste utslipp, rekordlavt sykefravær, 0 fraværsskader og et stort antall besøkende fra barnehager, barne- og ungdomsskoler, videregående skoler og universitetet. Tvisten med Maren og dom i voldgiften. Ny forskrift for beregning av avfallsgebyr som er til behandling hos departementet. Fastrenteavtalene og kalkulatoriske rente. Selskapet har innført et regnskapsmessig skille for husholdning og næring fra Markedspris på næringsavfall. Anlegget på Langemyr og leveranse av fjernvarme.. Sak nr: 23/14 Sak: Orienteringer A : Aktuelle saker A.1 : Fast orientering fra leder 1. Invitere ordfører og rådmann til møte i november, med tema «intern kontroll» 4

5 A.2 : Fast orientering fra revisjonen prosjektregnskap i kommunen og 38 prosjekter i Arendal Eiendom spillemiddelregnskap og momskompensasjon. 3. Startet med planlegging for Har hatt div. møter, og på avslutningsmøtet ble det kommunisert at tidsfristen i forbindelse med årsoppgjøret er for stram. A.3 : Fast orientering fra sekretariatet 1. Henvendelse på e-post av og svar fra kontrollutvalget. 2. Kontrollutvalgets arkiv for 2005 tom 2012 er levert til Arendal kommune, og arkivet for 2013 og 2014 vil bli overlevert til nytt sekretariat. Sak nr: 24/14 Sak: Eventuelt A : Eventuelt A.1 : Fung.leder oppfordret utvalget til å komme med forslag til tema til NKRFs Kontrollutvalgskonferanse som skal holdes i februar A.2 : Presentasjon av nytt sekretariat for kontrollutvalget av Line Bosnes Hegna i Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS. B : Neste møte Dato : Neste møte er onsdag 17. september

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tid Kl. 09.00-14.00

MØTEINNKALLING. Tid Kl. 09.00-14.00 MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 09.04.2014 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Evt. forfall meldes snarest til sekretæren, tlf. 38072705,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget avholdt møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.00 Møtested: Rådstaua Til stede : Aadne K. Mykland og Bjørg Lunden Forfall : Bente Olsen

Detaljer

SØGNE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

SØGNE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SØGNE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSMELDING FOR 2013 ÅRSMELDING FRA KONTROLLUTVALGET FOR 2013 1. Innledning Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2013. Denne skal gi et bilde av utvalgets

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 9. november 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen Jnr. 192/11 Arkiv 411 Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommunelovens 31. MØTEDATO: Onsdag 13. mai 2015 KL.: 11:00 STED: Møterom i 2. etg., Rennebu

Detaljer

Lillesand kommune Kontrollutvalget

Lillesand kommune Kontrollutvalget Lillesand kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Lillesand kommune - kontrollutvalget Møtedato: 01.06.2015 Møtested: Møteleder: Forfall: Medlem Til stede: Leder Medlem Medlem Medlem Varamedlem Sekretær

Detaljer

Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede

Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede Hans Chr. Wilberg (leder) medlemmer Gunn Elin Blakkisrud Tilstede Finn Bergstrøm varamedlemmer Bjørg Olaug Strand

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 03.05.2012 kl. 09:30 13:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Per Bjarne Bonesvoll,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 1 KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE. Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE. Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg Vedtatt i kontrollutvalget 28.11.13 Behandlet i kommunestyret 16.12.13, sak 083/13 Glåmdal sekretariat IKS Kontrollutvalgssekretariat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.05.2007 Tidspunkt: 17.00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

Detaljer

KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer Torbjørn Øgle Rud Herbjørn Karlsen Marianne Lappegård Yngve Halvorsen Anne Grethe Mathisen Kopi av innkallingen sendes: Revisjon Ordfører Øivind Sand Rådmann

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2013. Vedtatt i kontrollutvalget 10.12.12 Behandlet i kommunestyret 18.2.

KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2013. Vedtatt i kontrollutvalget 10.12.12 Behandlet i kommunestyret 18.2. ÅRSPLAN 2013 KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE Vedtatt i kontrollutvalget 10.12.12 Behandlet i kommunestyret 18.2.13, sak 009/13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS Behandlet i kontrollutvalget 12.2.13 Vedtatt i kommunestyret 4.3.13, sak 012/13 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 13. september 2012 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2012/19033-19 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Dan Kåre Nilsen, leder Bjørnar Pettersen, medlem Per-Tore Schjelderup, varamedlem

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 13.02.2015, kl. 08:30 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: - Andre møtende: Kopi: Næringsforeningen i Orkdalsregionen, Løkken Verk

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer