GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL"

Transkript

1 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 18. mai 2010 Tid: Kl Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun, 3.etg. Til stede: Tore Abrahamsen (nestleder), Anne Mo Grimdalen (medlem), Jofrid Helle Skåre (medlem), Marit Wright (medlem) Fraværende: Rolf Christian Ørnholt (leder) Fra administrasjonen: Helge Moen - tilstede i forbindelse med behandling av sak nr. 16/10 Fra revisjonen: Sekretær: Knut-Thore Larsen, Arne Kjell Tellefsen Øistein Strømsland Sak nr: SAKSLISTE SAKER: 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 Godkjenning av protokoll fra forrige møte ( ) Orienteringer/referatsaker Regnskapsrapport 1. kvartal 2010 for Grimstad kommune Oppfølging av kommunestyresak nr. 41/10 - Spedalen - Næringsbygg Eventuelt Grimstad, 18. mai 2010 Tore Abrahamsen nestleder Fylkesrevisjonen i Aust-Agder Øistein Strømsland sekretær Kopi: Varamedlemmer, ordfører, rådmann, plan- og utviklingssjef, Arendal Revisjonsdistrikt IKS SEKRETÆR FOR KONTROLLUTVALGET: AUST-AGDER FYLKESREVISJON Postadresse: Besøksadresse: Telefon: E-postadresse: Postboks 788 Stoa Ragnvald Telefax: Organisasjonsnr.: ARENDAL Blakstadsvei 1

2 2 Sak nr: 14/10 Sak: Godkjenning av protokoll fra forrige møte ( ) Forslag til vedtak: Protokollen fra møtet den godkjennes. Sak nr: 15/10 Sak: Orienteringer/referatsaker 1. Brev fra rådmannen til kontrollutvalget, datert : Eierskapsmelding - framdriftsplan. Kopi av brevet var sendt ut sammen med møteinnkallingen. 2. Anne Mo Grimdalen og sekretæren orienterte om behandlingen i kommunestyret av sak om selskapskontroll i Agder Renovasjon m/datterselskaper (kommunestyremøte sak nr. 32/10). 3. Anne Mo Grimdalen og sekretæren orienterte om behandlingen i kommunestyret av sak om selskapskontroll i Konsesjonskraftfondet i Aust-Agder IKS (kommunestyremøte sak nr. 33/10). 4. Revisjonen delte ut regnskapsrapport for kontrollutvalget og orienterte om økonomisk status for utvalget. Sakene ble enstemmig tatt til orientering. Sak nr: 16/10 Sak: Regnskapsrapport 1. kvartal 2010 for Grimstad kommune Vedlegg til saken: 1. Regnskapsrapport 1. kvartal Vedlegg til regnskapsrapport 1. kvartal 2010: Rapportering av finansforvaltning 3. Saksfremstilling til møte i kommunestyret : Regnskapsrapport 1. kvartal Tiltaksoversikt - forpliktende plan driftsbudsjettet Bakgrunn for saken Kvartalsrapporteringen foregår til plan- og økonomiutvalget med endelig vedtak i kommunestyret. Regnskapsrapport for 1. kvartal 2010 behandles i plan- og økonomiutvalget og i kommunestyret Kontrollutvalgets oppgaver framgår i egen forskrift om kontrollutvalg gitt med hjemmel i kommuneloven (jfr. 77). I henhold til kontrollutvalgsforskriften er det ikke kontrollutvalgets oppgave å vurdere den interne kontrollen, men påse at denne er etablert og fungerer, eksempelvis å konstatere at det er etablert et opplegg for

3 3 regnskapsrapportering pr. kvartal. Det er ikke kontrollutvalgets oppgave å gjøre økonomifaglige vurderinger av innholdet i kvartalsrapporteringen. På denne bakgrunn legges kvartalsrapporteringen fram for kontrollutvalget til orientering. Administrasjonen er invitert til møtet i kontrollutvalget for å orientere om kvartalsrapporteringen. Forslag til vedtak i saken vil bli lagt fram i møtet Etter drøfting i møtet fremmet sekretæren følgende forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar regnskapsrapport 1. kvartal 2010 for Grimstad kommune til orientering. Sak nr: 17/10 Sak: Oppfølging av kommunestyresak nr. 41/10 - Spedalen - Næringsbygg Vedlegg til saken: Sak nr. 041/10 behandlet i kommunestyret : Geir og Jens Gjeruldsen - 40/ Spedalen - Næringsbygg (tidl. KS-sak 018/10) Bakgrunn for saken Kommunestyret i Grimstad behandlet i møte sak nr. 018/10: Geir og Jens Gjeruldsen - 40/ Spedalen - Næringsbygg. Det ble fattet følgende vedtak i saken: 1. Klagen tas ikke til følge. 2. Saken oversendes fylkesmannen for endelig klagebehandling, jf fvl 33 fjerde ledd. 3. Saken om næringsbygg på Spedalen oversendes Kontrollutvalget. På bakgrunn av dette vedtaket sendte kontrollutvalget brev, datert , til ordføreren der det ble bedt om nærmere spesifisert mandat/oppgave til kontrollutvalget i forhold til pkt. nr. 3 i kommunestyrets vedtak i sak nr. 018/10. Kommunestyret behandlet i møte sak nr. 041/10: Geir og Jens Gjeruldsen - 40/ Spedalen - Næringsbygg (tidl. KS-sak 018/10). Det ble fattet følgende vedtak i saken: Etter forespørsel fra Kontrollutvalget vil kommunestyret presisere Kontrollutvalgets oppdrag slik: a) Kontrollutvalget bør gå gjennom saksbehandlingen i saken, fra de første forespørsler om kjøp av grunn til dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av næringsbygg ble gitt i april b) Kontrollutvalget bør om mulig peke på forhold som kan forklare at kommunens saksbehandling ikke ble gjennomført fullt ut i samsvar med reglene i dagjeldende plan- og bygningslov.

4 4 c) Kontrollutvalget bør vurdere om kommunen har gode nok rutiner og gir god nok opplæring til saksbehandlere for å sikre at bestemmelsene i plan- og bygningslov og forvaltningsloven blir fulgt. d) Kontrollutvalget bes også vurdere kommunens saksbehandling i forbindelse med omgjøring av dispensasjonsvedtaket høsten 2009 og formidlingen av denne beslutningen. e) Kontrollutvalget bes spesielt vurdere regler for og omfang av kommunalt ansattes kjøp av kommunal eiendom som ikke er kunngjort til salgs i et åpent marked. Kommunestyret minner for ordens skyld om kommunestyrets vedtak i sak 65/07: I eventuelle senere granskinger bør alle som får sine forhold gransket, regnes som parter og gis partsrettigheter slik at deres rettssikkerhet blir fullgodt ivaretatt. Kontrollutvalget har i henhold til vedtaket i kommunestyret fått et omfattende oppdrag med hensyn til å undersøke en rekke forhold knyttet til saken om næringsbygg i Spedalen. Etter sekretærens vurdering har kontrollutvalget verken økonomiske ressurser eller spesialkompetanse på de områder som kommunestyret ønsker en gjennomgang og vurdering av. Slik sekretæren ser det må derfor kontrollutvalget i denne saken engasjere ekstern bistand med den nødvendige kompetansen på området for å foreta en grundig og forvarlig gjennomgang og vurdering. På bakgrunn av erfaring med liknende undersøkelser vil en slik gjennomgang kreve betydelige økonomiske ressurser. I vedtaket i kommunestyret i sak nr. 041/10 har ikke kommunestyret, etter det sekretæren kan se, nevnt økonomiske rammer for undersøkelsen. Dersom kontrollutvalget skal gjennomføre denne gjennomgangen og vurderingen, som kommunestyret legger opp til i sak nr. 041/10, er det en forutsetning at det blir stilt nødvendige økonomiske midler til rådighet. Sekretæren vil derfor foreslå for kontrollutvalget at utvalget ber kommunestyret om økonomiske midler som står i samsvar med det oppdraget kommunestyret har gitt. Undersøkelser av denne typen er en dynamisk prosess der nye forhold vil framkomme undervegs i prosessen som et resultat av granskingen og derved generere ytterligere undersøkelser. Det er vanskelig å estimere et eksakt beløp for hva en slik undersøkelse vil kreve. En mulig løsning kan derfor være at kommunestyret gir ordføreren fullmakt, innenfor en nærmere fastsatt øvre grense, til å godkjenne den endelige økonomiske rammen som kontrollutvalget mener vil trenges for å kunne foreta en forsvarlig gjennomgang og vurdering av de forhold som kommunestyret har gitt kontrollutvalget i oppdrag å undersøke. Basert på erfaring med undersøkelser/granskinger av denne type, kan det være hensiktsmessig å fastsette en slik øvre fullmaktsgrense. Når kontrollutvalget har fått de nødvendige økonomiske rammene - jfr. eksempelvis fullmakt til ordføreren med hensyn til å kunne godkjenne den økonomiske rammen kontrollutvalget mener vil trenges for å kunne gjennomføre oppdraget - vil sekretæren foreslå at kontrollutvalget nedsetter en styringsgruppe for å kunne følge opp oppdraget gitt av kommunestyret. Styringsgruppen bør få de nødvendige fullmakter av kontrollutvalget til å gjennomføre undersøkelsen, herunder å vurdere omfang/tiltak, utarbeide tidsplan, økonomiske rammer samt bruk og engasjering av ekstern bistand. Bruk av ekstern bistand vil være basert på tilbudsforespørsel i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Styringsgruppen bør bestå av leder og sekretær i kontrollutvalget og revisjonssjef i Arendal Revisjonsselskap IKS. Forslag til vedtak i saken vil bli lagt fram i møtet

5 5 Kontrollutvalget drøftet i møtet kostnader knyttet til denne typen undersøkelser/ granskinger og estimat for realistisk tidsforbruk. Denne drøftingen ble foretatt på grunnlag av erfaring og kjennskap til liknende undersøkelser/granskinger samt kjente timepriser i markedet for aktuell spesialkompetanse på området. Etter drøfting av saken i møtet ble det framsatt følgende forslag til vedtak: 1. Oppdraget gitt av kommunestyret til kontrollutvalget i sak nr. 041/10 er omfattende og ressurskrevende. Kontrollutvalget har ikke økonomiske midler eller spesialkompetanse til å foreta en så omfattende undersøkelse. Etter kontrollutvalgets vurdering er det derfor nødvendig å engasjere ekstern bistand for å gjennomføre undersøkelsen på en forsvarlig måte. Kontrollutvalget ber kommunestyret om å stille økonomiske midler til rådighet som samsvarer med omfanget av det oppdraget som kommunestyret har gitt. Kontrollutvalget vil anbefale at kommunestyret gir ordføreren fullmakt til å godkjenne det økonomiske opplegget til kontrollutvalget innenfor en øvre grense på inntil kroner. 2. Dersom kommunestyret stiller økonomiske midler til rådighet som samsvarer med oppdraget (jfr. pkt. nr. 1 foran i vedtaket), nedsetter kontrollutvalget en styringsgruppe for gjennomføring av undersøkelsen. Styringsgruppen består av leder og sekretær i kontrollutvalget og revisjonssjef i Arendal Revisjonsdistrikt IKS. Styringsgruppen får de nødvendige fullmakter av kontrollutvalget til å gjennomføre undersøkelsen, herunder å vurdere omfang/tiltak, utarbeide tidsplan, økonomiske rammer samt bruk og engasjering av ekstern bistand. Sak nr: 18/10 Sak: Eventuelt 1. Neste møte i henhold til møteplanen: Dato:

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 20. oktober 2009 Tid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, Rådstaua Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget avholdt møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.00 Møtested: Rådstaua Til stede : Aadne K. Mykland og Bjørg Lunden Forfall : Bente Olsen

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 02.12.14 kl. 13.00 14.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Martin Reinertsen, nestleder Harald Skaar, medlem Kirsti Mathiassen, medlem

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 6.november 2007 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 9/07 TID: 15.11.2007 kl. 10:00 STED: Formannskapssalen, Rådhuset SAKSLISTE

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 26.11.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 26.11.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 26.11.2008 kl. 17.00 Møtested : Møterom Øst Sakliste: SAK 38/2008 SAK 39/2008 SAK 40/2008 SAK 41/2008 SAK 42/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK REFERATSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommunelovens 31. MØTEDATO: Onsdag 13. mai 2015 KL.: 11:00 STED: Møterom i 2. etg., Rennebu

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder Anne Grethe Liland,

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 9. november 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen Jnr. 192/11 Arkiv 411 Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 187/11 Tid: Mandag 31. oktober 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE. Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli

ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE. Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli Vedtatt i kontrollutvalget 6.12.13 Behandlet i kommunestyret

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 Eventuelle forfall meldes til tlf. 91582102 eller 90793885. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1.

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 05.03.2015. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 05.03.2015. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: TYDAL KOMMUNE Dato: 05.03.2015 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Møterom Tydalshallen Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1.

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE. Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE. Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg Vedtatt i kontrollutvalget 28.11.13 Behandlet i kommunestyret 16.12.13, sak 083/13 Glåmdal sekretariat IKS Kontrollutvalgssekretariat

Detaljer

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL. Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Leder Øyvind Strand X

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL. Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Leder Øyvind Strand X Møtedato: Tirsdag 16. juni 2015 Fellesmøte 2/2015 Møtetid: Kl. 09.00 13.00 Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset på Gol Behandlede saker: 10-14/2015 Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for:

Detaljer