GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL"

Transkript

1 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Torsdag 22. april 2009 Tid: Kl Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Til stede : Rolf Christian Ørnholt (leder), Anne Mo Grimdalen (medlem), Jofrid Helle Skåre (medlem), Tom Olaf Tellefsen (2. varamedlem) Forfall: Marit Wright (medlem), Siri Hoff (1. varamedlem), Kjell Bjellerås Jørgensen (1. varamedlem) Fra administrasjonen: Jon Eiklund (tilstede i forbindelse med behandling av sak nr. 10/09 og sak nr. 11/09) Vivian Fashing (tilstede i forbindelse med behandling av sak nr. 10/09 og sak nr. 11/09) Knut Johansen (tilstede i forbindelse med behandling av sak nr. 10/09 og sak nr. 11/09) Hans Ole Ziegler (tilstede i forbindelse med behandling av sak nr. 10/09 og sak nr. 11/09) Fra revisjonen : Knut-Thore Larsen Arne Kjell Tellefsen Sekretær : Øistein Strømsland Sak nr: 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 13/09 SAKER: Godkjenning av protokoll fra forrige møte ( ) Orienteringer/referatsaker Oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak nr. 018/09 Grimstad kommune - årsregnskap for 2008 Forslag til prosjektplan for: Konsulenttjenester - Grimstad kommune Eventuelt Grimstad, 22. april 2009 Rolf Christian Ørnholt leder Øistein Strømsland sekretær Kopi: Varamedlemmer, ordfører, rådmann, plan- og utviklingssjef, Arendal Revisjonsdistrikt IKS SEKRETÆR FOR KONTROLLUTVALGET: AUST-AGDER FYLKESREVISJON Postadresse: Besøksadresse: Telefon: E-postadresse: Serviceboks 606 Ragnvald Telefax: Organisasjonsnr.: ARENDAL Blakstadsvei 1

2 2 Sak nr: 08/09 Sak: Godkjenning av protokoll fra forrige møte ( ) Forslag til vedtak: Protokollen fra møtet den godkjennes. Sak nr: 09/09 Sak: Orienteringer/referatsaker 1. Skatt sør: Kontrollrapport 2008 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Grimstad kommune. (Kontrollrapport datert følger vedlagt). I henhold til kontrollrapport 2008 fra Skatt sør, datert , og årsrapport for 2008 fra skatteoppkreveren (jfr. sak nr. 02/09 i kontrollutvalget), registrerer kontrollutvalget at arbeidsgiverkontrollen ligger på et minimumsnivå. Kontrollutvalget ber administrasjonen vurdere å øke aktivitetsnivået på kontrollen Rapport utarbeidet av Agenda Utredning & Utvikling AS (datert ): Grimstad kommune - evaluering av organisasjonen. (Rapporten er tidligere sendt i egen ekspedisjon til medlemmene i kontrollutvalget). 3. Brev fra kontrollutvalget til rådmannen i Grimstad, datert , vedrørende etablering av rutine som sikrer at kontrollutvalget får skriftlig tilbakemelding om behandling av saker i kommunestyret som vedrører kontrollutvalget. 4. Årsplan for kontrollutvalget for behandlet i kommunestyret (KS-013/09). 5. Henvendelse fra leder i kontrollutvalget til ordføreren vedrørende en orientering i kommunestyret om kontrollutvalgets arbeid og funksjoner (e-post datert ) 6. Styret i Fevik Vel: Oversendt til orientering e-poster datert , og vedrørende klagesaker på utfylling i sjøen i Fevikkilen. 7. Årsmelding for Arendal Revisjonsdistrikt IKS for 2008 ble delt ut i møtet av revisor og kort kommentert. Sakene 2 7 ovenfor ble enstemmig tatt til orientering. Sak nr: 10/09 Sak: Oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak nr. 018/09 Vedlegg til saken: 1. Brev fra kontrollutvalget til rådmannen, datert Brev som vedlegg til e-post fra rådmannen til kontrollutvalget, datert

3 3 Kommunestyret hadde til behandling i møte en sak (KS-018/09) om budsjettregulering 2009 (opprinnelig satt opp i forbindelse med regjeringens tiltakspakke og en endring i frie inntekter, deflator m.v.). I tilknytning til denne saken ble også ulike forhold knyttet til årsoppgjøret 2008 debattert og ulike forslag fremmet. Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak nr. 018/09: 1. Kommunestyret ber formannskapet legge fram innstilling vedrørende budsjettregulering til neste kommunestyremøte den 4. mai sammen med innstilling når det gjelder inndekning av underskudd for Kommunestyret vedtar forslag til rapportering til politiske utvalg og kommunestyret. 3. Kommunestyret tar rådmannens orientering om økonomisk status til orientering. 4. På grunn av den usikre økonomiske situasjonen, kuttes egen prosjektstilling som rådgiver prosjektfinansiering og forventede merinntekter fra dette arbeidet strykes i handlingsprogram ved neste revisjon. Kommunestyret forutsetter at rådmannen intensiverer arbeidet med å skaffe mer ekstern finansiering til prosjekter som uansett skal gjennomføres i kommunen. 5. Med bakgrunn i den sterke veksten i antall årsverk i 2008 (anslått til 60-70), ber kommunestyret rådmannen legge fram forslag til tiltak som stanser videre vekst i antall årsverk for kommunen sett under ett, utover det som nødvendig følger av befolkningsvekst og pålagte tjenester. Rådmannen bes også vurdere tiltak for en skånsom reduksjon i antall årsverk gjennom naturlig avgang, at enkelte ledige stillinger ikke besettes og lignende. Disse tiltakene må ses i sammenheng med at det også er ønskelig med mindre bruk av overtid i enhetene og tiltak for å oppnå dette. 6. Økonomiske rapporter til kommunestyret bes utviklet slik at kommunestyret kan ha innsyn i utviklingen i brutto rammer både på enhets- og kommunenivå. Dette skal være fullt ut gjennomført fra og med budsjettforslaget for Kommunestyret ber kontrollutvalget omprioritere sitt arbeid og legge fram sak for kommunestyret helst i møte 4. mai hvor det klargjøres hva det er som gjør at man kunne få overskridelser i driftsutgiftene på kr. 110 millioner og hvorfor det ikke ble varslet og en vurdering av de tiltak som er iverksatt for å hindre gjentagelser. Det bør også gis en forklaring på hvorfor revisjonen ikke har oppdaget/varslet overskridelsene. 8. Rådmannen bes om å gi en vurdering av om nåværende organisasjonsmessige plassering av regnskapsansvarlige er hensiktsmessig og i henhold til kommunelovens bestemmelser, og eventuelt foreta en omorganisering. Kommunestyret får en orientering om dette i møte den Rådmannen bes snarest følge opp kommunestyrevedtak om nytt økonomireglement og finansreglement, og gi kommunestyret en vurdering av om anvisningsreglementet er godt nok. På bakgrunn av pkt. nr. 7 i vedtaket i saken sendte kontrollutvalget brev, datert , til rådmannen der kontrollutvalget ba om rådmannens skriftlig redegjørelse vedrørende seks forhold listet opp i brevet. Brevet følger som vedlegg nr. 1 til denne saken. Rådmannen svarte kontrollutvalget i brev som vedlegg til e-post, datert Brevet følger som vedlegg nr. 2 til denne saken. På denne bakgrunn er rådmannen invitert til møtet i kontrollutvalget for å gi informasjon om Grimstad kommunes regnskap for 2008 og redegjøre muntlig for de forhold som

4 4 kontrollutvalget har tatt opp i sitt brev. Da møtet i kontrollutvalget er fremskyndet, har rådmannen tatt forbehold om at han ikke vil være ferdig med sine analyser og vurderinger av regnskapet til møtet. I brevet fra rådmannen blir det varslet at kontrollutvalget ikke kan påregne at informasjon i særlig grad vil kunne bli gitt før det planlagte møtet i kontrollutvalget Sekretæren vurderer det derfor som urealistisk at kontrollutvalget kan legge fram sak for kommunestyret i møtet Forslag til vedtak i saken vil bli lagt fram i møtet Etter rådmannens muntlige redegjørelse i møtet og drøfting av saken fremmet sekretæren følgende forslag til vedtak: 1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse og gjennomgang av kommunens årsregnskap for 2008 i møte til foreløpig orientering. 2. Kontrollutvalget forutsetter et snarlig skriftlig svar på utvalgets brev til rådmannen, datert Kontrollutvalget nedsetter en arbeidsgruppe bestående av revisjonen, lederen av kontrollutvalget og sekretæren til å forberede en sak for kontrollutvalget som oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak nr. 018/ Kontrollutvalget forutsetter at merutgifter knyttet til revisjonens og kontrollutvalgets arbeid med oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak nr. 018/09 blir dekket. Sak nr: 11/09 Sak: Grimstad kommune - årsregnskap for 2008 Vedlegg til saken: 1. Grimstad kommune - årsregnskap for Grimstad kommune - årsmelding for Revisjonsberetning til regnskapet for Grimstad kommune for 2008 Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) fastsatte nye forskrifter for kontrollutvalg og revisjon. Disse forskriftene ble gjort gjeldende fra I henhold til 5 i forskrift for revisjon skal revisor avgi revisjonsberetning til kommunestyret. Videre skal kontrollutvalget i henhold til 7 i forskrift for kontrollutvalg avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret før årsregnskapet vedtas. Kopi av denne uttalelsen skal være formannskapet i hende før formannskapet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. Som grunnlag for kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet foreligger regnskapet for Grimstad kommune for 2008, rådmannens årsberetning samt revisjonsberetningen. Forskrift om årsregnskap og årsberetning fastsetter 15. februar som frist for avleggelse av årsregnskapet. Regnskapet for 2008 er avlagt 19. februar 2009.

5 5 Fristen for rådmannens årsberetning er 31. mars. Denne er avlagt 26. mars Revisors frist for avgivelse av revisjonsberetning er 15. april. Revisjonsberetningen er datert 14. april Regnskapet, rådmannens årsberetning og revisjonsberetningen sendt kontrollutvalgets medlemmer direkte fra revisjonen. Rådmannen er invitert for å være til stede og informere om regnskapet. Forslag til vedtak: Kontrollutvalget avgir følgende uttalelse til regnskapet: Kontrollutvalget har behandlet Grimstad kommunes årsregnskap for Sammen med årsregnskapet forelå rådmannens årsberetning samt revisjonsberetning for Kontrollutvalget har vurdert følgende forhold: Om regnskapet er ført i henhold til lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk Om disposisjonene i regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak Om årsregnskapet gir uttrykk for virksomheten i regnskapsåret I revisjonsberetningen anfører revisor at det i forhold til budsjett og løpende inntekter har vært et for høyt utgiftsnivå i Videre anfører revisor at det ikke i tilstrekkelig grad har vært foretatt regulering av budsjettet, i samsvar med kommuneloven, 47. Kontrollutvalget slutter seg til dette og revisors beretning, datert Kontrollutvalget har for øvrig ingen merknader til regnskapet for Sak nr: 12/09 Sak: Forslag til prosjektplan for: Konsulenttjenester - Grimstad kommune Vedlegg til saken: 1. Forslag til prosjektplan for: Konsulenttjenester - Grimstad kommune Fra Arendal Revisjonsdistrikt IKS har kontrollutvalget i Grimstad mottatt forslag til prosjektplan datert Forvaltningsrevisjonsprosjektet Konsulenttjenester er vedtatt i kontrollutvalgets årsplan for Prosjektet framkom på grunnlag av overordnet analyse og er beskrevet slik: Bruken av konsulenttjenester - både omfanget (samlede utgifter) og kriterier for valg av konsulent ønskes gjennomgått.

6 6 Formålet med prosjektet er beskrevet i eget avsnitt i forslag til prosjektplan der det framgår at prosjektet har tre delmål: 1. Kartleggingen av konsulentbruken skal gi en oversikt over beløp som brukes på kjøp av konsulenttjenester, og en skal få en oversikt over utviklingen på området. 2. Se om kjøp av konsulenttjenester skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser 3. Vurdere rutiner og kriterier for valg av konsulent Prosjektplanen tar videre for seg ulike problemstillinger og omtaler gjennomføring, metode og avgrensing av prosjektet. Prosjektet er planlagt gjennomført i kommunene Arendal, Froland, Grimstad og Åmli. Planlagt gjennomføring er sommer/høst Sekretæren har ingen kommentarer til forslag til prosjektplan, men vil legge til at det for gjennomføringen av prosjektet kan være fordelaktig å gi revisor adgang til å gjøre endringer i planen dersom forutsetningene som ligger til grunn for planen skulle endre seg. Forslag til vedtak: Kontrollutvalget i Grimstad godkjenner det fremlagte forslaget til prosjektplan for prosjektet: Konsulenttjenester Grimstad kommune, datert Kontrollutvalget gir revisor fullmakt til å kunne gjøre endringer i planen dersom forutsetningene som ligger til grunn for planen skulle endre seg. Sak nr: 13/09 Sak: Eventuelt 1. Nytt ekstraordinært møte i kontrollutvalget ble berammet til: Torsdag kl

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 20. oktober 2009 Tid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 18. mai 2010 Tid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun, 3.etg.

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommunelovens 31. MØTEDATO: Onsdag 13. mai 2015 KL.: 11:00 STED: Møterom i 2. etg., Rennebu

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget avholdt møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.00 Møtested: Rådstaua Til stede : Aadne K. Mykland og Bjørg Lunden Forfall : Bente Olsen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.04.2011 11/203 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Torsdag 14. april 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Støtt, rådhuset, Ørnes

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Møteinnkalling. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 22.05.2006 kl. 19.00 STED: Spiserom, kommunehuset underetg.

Møteinnkalling. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 22.05.2006 kl. 19.00 STED: Spiserom, kommunehuset underetg. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 22.05.2006 kl. 19.00 STED: Spiserom, kommunehuset underetg. Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: onsdag 6. april 2005 kl. 10.00 STED: Nordli samfunnshus, liss- salen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, Rådstaua Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.05.2007 Tidspunkt: 17.00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 21.05.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Rådmanns kontor Tidspunkt: 12.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Rådmannen og kommunekasserer er invitert til starten av møtet for å orientere/svare på spørsmål ang. årsregnskap og årsberetning.

Rådmannen og kommunekasserer er invitert til starten av møtet for å orientere/svare på spørsmål ang. årsregnskap og årsberetning. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Mandag 24.04.2006 kl. 09.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder Anne Grethe Liland,

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 12/44 Møtedato/tid: 07.05.2012, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Deltagere: Oddvar M. Lian, leder Anders J. Krokstad, nestleder

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. mai 2012 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 27.11.2012 12/707 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Torsdag 6. desember

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl. 08.30 på Kommunehuset

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl. 08.30 på Kommunehuset ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl. 08.30 på Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer