Kontrollutvalgets møte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollutvalgets møte"

Transkript

1 Kontrollutvalgets møte 18. februar 2009

2 2 Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: / Knut-Thore Larsen MØTE I I samsvar med vedtatt møteplan, innkalles det med det til møte i kontrollutvalget kl på fylkeshuset, møterom Fylkestannlegen møter kl og orienterer om tannbehandling for prioriterte grupper. Utdanningssjefen møter kl og orienterer om frafallsproblematikken i videregående skole. Saker til behandling: Sak : Egenvurdering av fylkesrevisors uavhengighet skriftlig erklæring s. 3 Sak : Fylkesutvalgets vedtak i møtene , og s. 4 Sak : Kontrollutvalgets melding om virksomheten i 2008 s. 5 Meldinger: Melding 01-09: Regnskapsavslutning fremdriftsplan s. 6 Orienteringer/referatsaker: : Orientering om tannhelsetilbudet for prioriterte grupper s. 8 : Orientering om frafallsproblematikken i v.g.s. : KU-konferansen på Gardermoen : FKT vurdering av videre medlemskap Eventuelt forfall bes meldt til sekretariatet, tlf eller pr. e-post slik at varamedlem kan innkalles. Med hilsen Knut-Thore Larsen sekretær Kopi m/vedlegg: Kopi u/vedlegg: Fylkesordfører, fylkesrådmann, fylkesrevisor Pressen Fylkestingets medlemmer til orientering

3 3 Aust-Agder fylkeskommune Saksfremlegg Arkivref: / /2009 / 033 Saksbehandler: Knut-Thore Larsen Saksnr. Utvalg Møtedato 09/01 Kontrollutvalget EGENVURDERING AV FYLKESREVISORS UAVHENGIGHET - SKRIFTLIG ERKLÆRING 1. Forslag til vedtak Sekretæren fremmer slikt forslag til vedtak: Fylkesrevisors vurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget datert tas til orientering. 2. Bakgrunn for saken Ifølge forskrift om revisjon, 15, skal alle oppdragsansvarlige revisorer hvert år avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Både kommuneloven, 79 og forskrift om revisjon, kap. 6 setter krav til revisors uavhengighet og objektivitet. Krav til uavhengighet og objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlig revisor (fylkesrevisor) som plikter å legge fram en skriftlig egenvurdering for kontrollutvalget. Vedlagt følger slik skriftlig egenvurdering fra fylkesrevisor datert Sekretæren har ingen merknader og anbefaler kontrollutvalget å ta denne til orientering. Vedlegg 1 Fylkesrevisors uavhengighet - skriftlig erklæring

4 4 Aust-Agder fylkeskommune Saksfremlegg Arkivref: / /2009 / 033 Saksbehandler: Knut-Thore Larsen Saksnr. Utvalg Møtedato 09/02 Kontrollutvalget FYLKESUTVALGETS VEDTAK I MØTENE OG SAMT Forslag til vedtak Sekretæren fremmer slikt forslag til vedtak: Saken tas til etterretning. 2. Bakgrunn for saken I tilleggsreglementet for kontrollutvalget heter det bl.a. at utvalget skal gjennomgå fylkesutvalgets vedtak og påse at disse til enhver tid er i overensstemmelse med fylkestingets politikk. Siden forrige møte i kontrollutvalget foreligger protokoll fra fylkesutvalgets møter den og samt Fylkesrevisor har gjennomgått sakene og har for sin del ikke merknader til ovennevnte fylkesutvalgsmøter. Sekretæren viser til ovenstående og anbefaler kontrollutvalget å ta saken til etterretning.

5 5 Aust-Agder fylkeskommune Saksfremlegg Arkivref: / /2009 / 033 Saksbehandler: Knut-Thore Larsen Saksnr. Utvalg Møtedato 09/03 Kontrollutvalget Fylkestinget S MELDING OM VIRKSOMHETEN I Forslag til vedtak Sekretæren fremmer slikt forslag til vedtak: Kontrollutvalgets melding om virksomheten i 2008 godkjennes. Meldingen oversendes fylkestinget til orientering. 2. Bakgrunn for saken Kontrollutvalget legger herved fram for fylkestinget melding om virksomheten i Meldingen er relativt kortfattet og berører kun hovedtrekkene i kontrollutvalgets oppgaver og funksjoner samt spesielle saker som er behandlet i Meldingen er bygd opp i samsvar med tidligere års meldinger. Sekretæren viser til meldingen og foreslår at meldingen godkjennes. Vedlegg 1 Melding om kontrollutvalgets virksomhet i 2008

6 6 Aust-Agder fylkeskommune Saksfremlegg Arkivref: / /2009 / 210 Saksbehandler: Knut-Thore Larsen Meldingsnr Utvalg Møtedato 09/01 Kontrollutvalget REGNSKAPSAVSLUTNING FRAMDRIFTSPLAN 1. Forslag til vedtak Sekretæren fremmer slikt forslag til vedtak: Meldingen tas til orientering. 2. Bakgrunn for saken Vedlagt følger en tidsplan for arbeidet med 2008-regnskapet. Tidsplanen tar utgangspunkt i møteplan for de fylkeskommunale organene samt tidsfrister som fylkesrådmannen har fastsatt overfor virksomhetene i forbindelse med avslutning av regnskapet og utarbeidelse av årsberetning. Fremdriftsplanen bygger på den forutsetning at fylkeskommunens årsregnskap med tilhørende oversikter og vedlegg er oversendt fylkesrevisjonen senest Denne fristen er i samsvar med forskrift om årsregnskap og årsberetning som ble vedtatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. desember 2000 og gjort gjeldende fra I henhold til ny forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. vedtatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. juni 2004 og gjort gjeldende fra 01. juli 2004, skal revisor avgi revisjonsberetning uten unødig opphold etter at årsregnskapet er avlagt og senest innen 15. april. Revisor skal i henhold til 5 i revisjonsforskriften avgi revisjonsberetning til fylkestinget. Det skal sendes kopi av revisjonsberetningen til kontrollutvalget, fylkesutvalget samt til fylkesrådmannen. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet til fylkestinget før årsregnskapet vedtas. Kopi av denne uttalelsen skal være fylkesutvalget i hende før fylkesutvalget avgir innstilling om årsregnskapet til fylkestinget (jfr. 7 i forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. juni 2004). Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har i flere år arbeidet med anbefalinger og normer for god kommunal revisjonsskikk. Fylkesrevisjonen har i de senere årene avlagt en

7 7 «standard» revisjonsberetning i tråd med forslag til anbefaling til god kommunal revisjonsskikk vedrørende form og innhold i kommune-/fylkesrevisors beretning. Høsten 1999 vedtok styret i Norges Kommunerevisorforbund en ny revisjonsstandard for revisjonsberetningen (RS 700). Denne standarden ble gjort obligatorisk fra og med revisjonsåret 2000, og fylkesrevisjonen legger denne standarden til grunn for sin beretning. I tillegg tar fylkesrevisjonen sikte på å utarbeide et revisjonsnotat til kontrollutvalget der revisjonen vil peke på forskjellige forhold som en mener kontrollutvalget bør orienteres om Sekretæren viser til ovenstående og foreslår at meldingen tas til orientering. Vedlegg: Framdriftsplan 2008

8 8 Aust-Agder fylkeskommune Referatsaker Arkivref: Saksbehandler: Knut-Thore Larsen Referatsaker Utvalg Møtedato Kontrollutvalget ORIENTERINGER/REFERATSAKER Fylkestannlegen møter ved starten av møtet (kl ) og orienterer om tannhelsetilbudet for de prioriterte gruppene b og c. Utdanningssjefen møter kl og vil orientere om frafallsproblematikken i videregående skole. KU-konferansen på Gardermoen februar Leder, revisor og sekretær orienterer. Kontrollutvalget i fylkeskommunen er medlem av Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT). Samtidlig er sekretær gjennom bedriftsmedlemskap direkte medlem av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Begge organisasjonene tilbyr konferanser, kurs og faglig bistand for kontrollutvalg og sekretærer, og konferansene er ofte nært sammenfallende i tid og innhold. Kontrollutvalget bes vurdere om medlemskapet i FKT skal opprettholdes. Oppfølging av restanseliste

9 Aust-Agder fylkeskommune Kontrollutvalget Møtedato: 18. februar 2009 PROTOKOLL Den 18. februar 2009 holdt kontrollutvalget møte på Fylkeshuset i Arendal. Møtet startet kl og ble avsluttet kl Til stede var : Arne Austenå (leder), FrP, Fritz Y. Jenssen, Ap, Kari Erdvik, H, Signy Aas Andreassen, KrF, Helga L. Olsbu, Sp Meldt avbud : Ingen Fra revisjonen møtte : Fylkesrevisor Fra administrasjonen : Fylkestannlegen og utdanningssjefen (orienteringer) Sekretær : Knut-Thore Larsen, Arendal Revisjonsdistrikt IKS Fylkestannlegen møtte kl og orienterte om tannbehandling for prioriterte grupper. Utdanningssjefen møtte kl og orienterte om frafallsproblematikken i videregående skole. Følgende saker ble behandlet: Sak 01-09: Egenvurdering av uavhengighet skriftlig erklæring. Saken var utsendt med slikt forslag til vedtak: Fylkesrevisors vurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget datert tas til orientering. Det ble fattet slikt vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. Sak 02-09: Fylkesutvalgets vedtak i møtene og samt Saken var utsendt med slikt forslag til vedtak: Saken tas til etterretning. Det ble fattet slikt vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 1

10 Sak 03-09: Kontrollutvalgets melding om virksomheten i Saken var utsendt med slikt forslag til vedtak: Kontrollutvalgets melding om virksomheten i 2008 godkjennes. Meldingen oversendes fylkestinget til orientering. Det ble fattet slikt vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. Melding 01-09: Regnskapsavslutning fremdriftsplan. Saken var utsendt med slikt forslag til vedtak: Meldingen tas til orientering. Det ble fattet slikt vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. Referatsaker: Fylkestannlegen møtte og orienterte om tannhelsetilbudet for de prioriterte gruppene b og c. KU er tilfreds med orienteringen og den fremlagte skriftlige dokumentasjon fra fylkestannlegen. KU ønsker en tilbakemelding i forbindelse med nytt lovverk. Utdanningssjefen redegjorde for frafallsproblematikken i videregående i Aust-Agder. Iverksatte tiltak ble presentert og drøftet. KU ønsker en presentasjon av utviklingen i et senere møte. Det ble kort referert fra kurset om ny offentleglov. KU-konferansen på Gardermoen februar Leder, revisor og sekretær orienterte. Dokumentasjon finnes på hjemmesidene til NKRF, siste nytt (www.nkrf.no). Medlemskapet til kontrollutvalget i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) ble drøftet. Kontrollutvalget ønsker å opprettholde sitt medlemskap i FKT for To fra KU (Austenå og Olsbu) deltar på årsmøtet og fagkonferansen til FKT mai Disse sørger selv for påmelding og avtale om reise. Neste møte : 1. april 2009 kl på Fylkeshuset (regnskap 2008) Endret møtedato : møtedato endres til Arne Austenå Kontrollutvalgets leder Knut-Thore Larsen Sekretær 2

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 11. mars 2014 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Fastsatt av styret i NKRF 24. oktober 2010 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Arbeidsgruppe... 4 Innledning... 5 Formelle bestemmelser...

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Den økonomiske internkontroll Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2011/5130 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Birkenes kommune Kontrollutvalget

Birkenes kommune Kontrollutvalget Birkenes kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Birkenes kommune - kontrollutvalget Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Møteleder: Kommunehuset, møterom Flakksvann Sigmund Aune (FRP) Forfall: Til stede:

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

KARMØY KONTROLLUTVALG

KARMØY KONTROLLUTVALG KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 20. mai 2015 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Simon Næsse. MØTESTED: Karmøy Rådhus, møterom 309 MØTESTART/MØTESLUTT:

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 30. mai kl 18.00 Sted: Rådmannskontorets møterom i Ås rådhus,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 10.05.2012 kl. 09:00 11:05 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhus 2, møterom Storkleppen Kari Slungård, leder Astrid Jensen Toralf Øverås Forfall: Møtende

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KontrollutvalgetiEvenes kommune

KontrollutvalgetiEvenes kommune KontrollutvalgetiEvenes kommune Innkallingtil kontrollutvalgsmøtetorsdag 5. juni 2014 kl. 14.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 01/14 Godkjenningav protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 3. desember 2013

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.10.2012 kl. 12:15 15:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, fungerende

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag 20. april 2015 kl. 14.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 01/15 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 5. desember

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.08.2013 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.08.2013 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.08.2013 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer