Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune"

Transkript

1 Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: 13/83 Møtedato/tid: , kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtedeltakere: Eva Overholt (leder) Eivind Stende Ingrid M. Tørhaug-Skagseth Jan M. Leinum Øyvind Høyland (vara Husby) Forfall: Oddrun Husby Andre møtende: Kopi: Ordfører Rådmann Revisjon Midt-Norge Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 34/12, med mindre utvalget vedtar annet for den enkelte sak. Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/sverre B. Midthjell på telefon , eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Trondheim, Eva Overholt (sign.) Leder av kontrollutvalget Sverre B. Midthjell Rådgiver, Konsek

2 Sakliste 014/13 015/13 016/13 017/13 Referatsaker Tertialrapport 1. tertial orientering fra rådmannen Rapport fra forvaltningrevisjon - tidlig innsats overfor barn og unge Eventuelt

3 Referatsaker Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Skaun kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 014/13 Sverre B. Midthjell /83-1 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Referatsakene tas til orientering. Vedlegg Tilbakemeldingsbrev årsrevisjon 2012 Representantskap Revisjon Midt-Norge IKS Kvalitetskontroll RMN - melding om vedtak Saksutredning Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet: 1. Revisors tilbakemeldingsbrev etter årsrevisjonen Rapport fra representantskap i Revisjon Midt-Norge IKS Melding om gjennomført kvalitetskontroll i Revisjon Midt-Norge

4

5

6

7 Rapport fra generalforsamlinger og representantskap Selskap: Sted: Revisjon Midt-Norge IKS Quality Hotell Panorama, Trondheim Dato og tid: kl.10:00 Arkivsaknr: 11/ Møtende repr.: STFK: Hans Wendelboe Frøya: Berit Flåmo Agdenes: Hans Bernhard Meland Hemne: Gudbjørn Singstad Hitra: Forfall Klæbu: Ivar Skei Malvik: Per Walseth Meldal: Are Hilstad Melhus: Jorid Jagtøyen Midtre Gauldal: Forfall Orkdal: Forfall Selbu: Per Røsseth Skaun: Jon P. Husby Snillfjord: Jon Geir Stølan Tydal: Forfall Fra KU: Fra KonSek: Sverre B. Midthjell Til kontrollutvalg i: STFK, Frøya, Agdenes, Hemne, Hitra, Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Orkdal, Selbu, Skaun, Snillfjord, Tydal Representantskap Revisjon Midt-Norge IKS Forfall: Orkdal, Tydal (Midtre Gauldal, Hitra) Sakliste 1. Orientering fra daglig leder a. Kvalitetskontroll ble gjennomført av NKRF 25. og 26. september RMN fikk godkjent på både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. b. Strategiarbeid Strategidokument sluttført høsten c. Eiermøte Skal gjennomføres med ordførere, rådmenn, representantskap og styre. 2. Regnskap og årsberetning Valg av styre

8 Ikke på valg. Behandling av Årsmelding/regnskap Enstemmig godkjent. Overskudd på kr, total omsetning på kr. Evt. vedtektsendringer Ingen. Andre kommentarer fra møtet Vedlegg Møteinnkalling med saker Årsregnskap 2012

9 Melding om vedtak Utskrift fra møte i styret Meldingssak for representantskapet den Revisjon Midt-Norge IKS Styret Møtebok /2013 Møtedato: Sak nr.: Arkivkode: Gradering: Tidligere behandlet: Sak nr.: Saksbehandler: Inge Storås Saksbehandler: EKSTERN KVALITETSKONTROLL Endelig vedtak bekreftet i møtet: Styret tar rapportene fra kvalitetskontrollene til etterretning. Enstemmig vedtak. Forslag til vedtak i styret: Styret tar rapportene fra kvalitetskontrollene til etterretning. SAKSUTREDNING Vedlegg: Rapport forbundsbasert kvalitetskontroll utført i 2012 Saksopplysninger: Som medlem i Norges kommunerevisorforbund er vi underlagt obligatorisk kvalitetskontroll minimum hvert 5. år. NKRF`s forbundsbaserte kvalitetskontroll ble innført i Formålet med kvalitetskontrollen i hht. 12 i reglement for kvalitetskontroll, er å: 1. sikre at alle bedriftsmedlemmene som arbeider med revisjon av kommunal og fylkeskommunal virksomhet, holder en høy faglig standard ved at de utfører regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon i samsvar med lover, forskrifter og kommunal revisjonsskikk. 2. gi de kontrollerte faglig rettledning i forbindelse med kontrollen 3. gi erfaringer til å danne grunnlag for justering av eksisterende standarder og veiledninger 4. avdekke behov for etterutdanning Det er utarbeidet egne retningslinjer samt eget reglement for kvalitetskontrollen. Representantskapet og styret er orientert om at det var igangsatt ekstern kvalitetskontroll i I strategiplanen og virksomhetsplanen vedtatt i 2012 er det vedtatt at ekstern kvalitetskontroll skal forelegges styret og representantskapet. Bakgrunnen for dette er at selskapets organer skal ha tillit til at revisor har faglig kunnskap som sikrer god kvalitet på utført arbeid. Kontrollutvalget i den enkelte kommune vil få tilsendt saken til orientering etter at den er behandlet av selskapets organer.

10 Vurdering: Sluttrapporten er ikke omfattende, og er vedlagt saken i sin helhet. Selve kvalitetskontrollen gjennomføres i flere stadier, hvor kvalitetskontrolløren for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon får oversendt grunnleggende informasjon om revisjonsenheten, deretter blir det utplukk på kommune og prosjekt. Det gjennomføres deretter en stedlig kontroll over 2 dager hvor detaljene i kontrollen gjennomgås. Vi får i ettertid rapport fra den enkelte kontrollør, hvor vi har innsigelsesrett. Dette blir i sin tur behandlet av kvalitetskontrollkomiteen i NKRF som behandler rapportene og fatter vedtak. Det er dette vedtaket som nå fremlegges som en sluttrapport. Kvalitetskontrollen bekrefter at vi har etablert en god intern kvalitetskontroll i dokumentet ISQC1. Vi har delegert oppdragsansvar til alle som er kvalifisert etter lov og forskrift. Det er derfor svært tilfredsstillende å få en kvalitetskontroll som bekrefter at delegeringen ikke er til hinder for god kvalitet i arbeidet. Sluttrapportene foreligger nå fra kontrollørene med følgende konklusjoner: Regnskapsrevisjon/Finansiell revisjon: GODKJENT med merknad på følgende område; manglende dokumentasjon av rotasjonstesting, jf. ISA 330 pkt. 13 og 14 samt kontrollørens skjema D pkt Forvaltningsrevisjon: GODKJENT med merknad på følgende område; manglende samsvar mellom den formulerte problemstillingen og datagrunnlaget, jf. RSK pkt. 20 og 21 samt pkt. 28. Videre henvises til kontrollørens skjema D pkt. 6.1, 6.3, 7.1 og 9.3. Jeg er stolt over at vi kan legge fram rapporter fra ekstern kvalitetskontroll med godkjent. Kontrollene er svært omfattende og detaljerte. Av de merknader som ble påpekt er dette tatt hensyn til i vårt videre arbeid fra 2013.

11 Tertialrapport 1. tertial orientering fra rådmannen Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Skaun kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 015/13 Sverre B. Midthjell /180-4 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Rådmannens redegjørelse tas til orientering. Saksutredning Rådmannen vil orientere om den økonomiske situasjonen basert på tertialrapport for 1. tertial Tertialrapporten vil bli ettersendt når den foreligger.

12 Rapport fra forvaltningrevisjon - tidlig innsats overfor barn og unge Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Skaun kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 016/13 Sverre B. Midthjell /134-8 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Tidlig innsats overfor barn og unge til orientering, og merker seg særlig at revisjonen påpeker manglende oppfølging av lovpålagt styrking av opplæring i trinn. 2. Kommunestyret ber rådmannen vurdere nødvendige tiltak for å ivareta kommunens lovpålagte ansvar for tidlig innsats i norsk/samisk og matematikk, og eventuelt fremme forslag i forbindelse med budsjett for Kommunestyret ber rådmannen vurdere om PPT har tilstrekkelig kapasitet og eventuelt fremme forslag i forbindelse med budsjett for Vedlegg Rapport fra forvaltningsrevisjon - tidlig innsats for barn og unge Saksutredning Kontrollutvalget vedtok i sak 26/12 å bestille forvaltningsrevisjon av helhetlig innsats overfor barn og unge, i tråd med plan for forvaltningsrevisjon vedtatt av kommunestyret. I kontrollutvalgets sak 33/12 la revisor frem ulike mulige innfallsvinkler til tematikken, der kontrollutvalget falt ned på følgende vedtak: Kontrollutvalget ber om at prosjektet innrettes med fokus på tidlig innsats i barnehange og skole, kontakt med hjemmet og overganger i utdanningsløpet. Revisjon Midt-Norge oversendte rapporten Tidlig innsats i barnehage og skole som svar på denne bestillingen. Om rapporten Revisor har valgt å konkretisere bestillingen i tre problemstillinger: 1. Har kommunen lag til rette for tidlig innsats i barnehager og skoler? 2. Sørger kommunen for nødvendige tiltak i forbindelse med overganger mellom barnehage, skole og ulike skoleslag? 3. Sørger kommunen for nødvendig kontakt med hjemmet? For å vurdere den første problemstillingen har revisor tolket tidlig innsats i skole til å gjelde styrket innsats innen norsk og matematikk på trinn i

13 skolen og dekningsgrad og pedagogtetthet i barnehage, i tillegg til å vurdere kapasitet i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Innenfor den andre problemstillingen er det lagt vekt på overgang til barneskole og mellom barneog ungdomsskole. Innenfor den tredje problemstillingen vurderer revisor kommunikasjon både mellom skolen/barnehagen og foreldrenes formelle fora og direkte med det enkelte barns foresatte. Når det gjelder tidlig innsats i barnehage vurderer revisor at kommunen har opprettholdt tilfredsstillende barnehagedekning på tross av press grunnet tilflytting. Videre har kommunen i det store og det hele tilstrekkelig med pedagogisk personale til å ivareta lovkrav på området. Angående tidlig innsats i barneskolen fremhever revisor at Skaun kommune ikke har økt lærertettheten i trinn, men at lærertettheten har gått betydelig ned siden Dette er i strid med lovkrav. Revisor påpeker videre at andelen elever som skårer på laveste mestringsnivå i nasjonale prøver i 5. trinn har økt. Det innrømmes fra skoleledere særlig at det ikke har vært satt inn nok innsats i fagene engelsk og matematikk. Det tilbys leksehjelp ved alle skoler, men dette er i følge revisor ikke satt i noe system, og en av skolene har ikke tilbydt tilstrekkelig antall timer. Revisor påpeker at PPT spiller en viktig rolle innen tidlig innsats, men viser til at tjenesten har hatt kapasitetsproblemer som har ført til at tjenesten ikke har klart å oppfylle målsettinger om tilstedeværelse i skoler og barnehager. Gjennom Når det gjelder overganger i utdanningsløpet trekker revisor frem at det for overgangen mellom barnehage og skole er en vedtatt plan fra Revisor viser til et inntrykk av at skoleledelsen ivaretar dette også for barn som kommer fra barnehager utenfor kommunen. For overgangen mellom barneskole og ungdomsskole påpeker revisor at det ikke foreligger klare føringer, men at det likevel foregår et systematisk samarbeid mellom skolene. Kommunen har også en egen plan for overgang mellom 10. trinn og videregående skole. I vurdering av kontakten mellom barnehange eller skole og hjemmet trekker revisor frem at de har de utvalgene de er forpliktet til. Det er imidlertid gitt motstridende tilbakemeldinger på politikeres deltakelse i samarbeidsutvalgene. På den ene side påstås det i intervjuer med revisor at politikernes oppmøte er variabel. På den andre side gir rådmannsnivået skryt til politikerne for oppmøte i samarbeidsutvalgene. Revisor viser til at den direkte kommunikasjonen mellom skole/barnehage og foreldre skjer gjennom en rekke ulike kanaler, og stiller spørsmål ved effektiviteten i dette. Revisors konklusjoner og anbefalinger På bakgrunn av disse vurderingene kommer revisor blant annet med følgende konklusjoner: Kommunen har ikke oppfylt kravene i opplæringsloven til styrket innsats i trinn. Barnehagene har tilstrekkelig kapasitet til å tilby plass til alle med rett til det, og kompetansen tilfredsstiller minstenorm.

14 Det er god oppfølging av overgangene mellom barnehage, barneskole, ungdomsskole videregående skole, men kan være et forbedringspotensial i den løpende kontakten mellom hjem og skole. Det kommer blandede tilbakemeldinger på politikernes oppmøte i skolenes og barnehagenes samarbeidsutvalg. Revisor gir følgende anbefalinger til rådmannen: Være tydelig overfor prioriterende myndighet på hva som gjelder av lovpålagte satsinger; i dette tilfellet tidlig innsats i lesing og matematikk, leksehjelp m.m. Være oppmerksom på PPTs kapasitetssituasjon og sette i verk nødvendige tiltak. Foreta en gjennomgang og vurdering av kommunens planer og system for overgang fra barnehage til skole og overganger mellom ulike skoleslag. Foreta en gjennomgang av informasjonsflyten mellom barnehage, skole og foreldre; herunder en vurdering av forutsetningene rundt bruk av digitale verktøy. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Kommunestyret bør merke seg at revisor tydelig understreker at kommunen ikke har ivaretatt sitt lovpålagte ansvar for styrket innsats overfor elever i trinn, og bør be om å få fremlagt eventuelle forslag som kan sørge for at kommunen ivaretar sitt ansvar som skoleeier. Sekretariatet mener også det er grunn til å be rådmannen rette særlig oppmerksomhet mot kapasieten i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Dersom rådmannen vurderer at det er behov for det bør kommunestyret vurdere muligheten for å styrke den. Revisors to siste anbefalinger er henholdsvis en gjennomgang av systemer for overganger i utdanningsløpet og av informasjonsflyt mellom barnehage, skole og foreldre. Kontrollutvalgssekretariatet vil oppfordre rådmannen til å merke seg anbefalingene, men ser ikke grunnlag for å anbefale kommunestyret å be rådmannen prioritere disse gjennomgangene foran eventuelle andre oppgaver.

15 Eventuelt Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Skaun kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Sverre B. Midthjell /83-2 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Saken legges fram uten innstilling. Møtedato Saksnr 017/13

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 03.11.2011, kl. 10:00 Møtested: Deltagere: Rådhuset, møterom B i kjelleren Thor Pettersen, leder Jarl Artur Dyrvik Johan Eldar

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 13.02.2015, kl. 08:30 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: - Andre møtende: Kopi: Næringsforeningen i Orkdalsregionen, Løkken Verk

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 14.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Deltagere: Arne Morten Johnsen (Leder) Marit Overby Landrø (Nestleder)

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 14/1 Møtedato/tid: 20.01.2014, kl. 17:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Rådhuset, 2.etg. Per Walseth, leder Per-Arild Lyng,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: 13/150 Møtedato/tid: 19.11.2013, kl. 09:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Kopi: Rådhuset, Formannskapssalen Eva Overholt (leder)

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 12/159 Møtedato/tid: 05.12.2012, kl. 11:00 Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Melhus rådhus, Møterom Bergljot, 3. etg. NB! Merk

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: 13/24 Møtedato/tid: 12.02.2013, kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtedeltakere: Eva Overholt (leder) Eivind Stende Ingrid M. Tørhaug-Skagseth

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 26.03.2015, kl. 09:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Kopi: Kommunestyresalen, rådhuset Tom Skare, leder Lindis

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste:

Møteinnkalling. Sakliste: Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Agdenes kommune Møtedato/tid : Mandag 7. juni 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Rådhuset, formannskapssalen. Arkivsak : 187-2010 Deltagere : Martin

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 13/123 Møtedato/tid: 16.9.213, kl. 17: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Per Walseth, leder Per-Arild Lyng Kerstin Leistad

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 11/123 Møtedato/tid: 10.03.2011, kl. 10.00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Thulitt Deltagere: Kontrollutvalgets medlemmer Kopi:

Detaljer

Møteinnkalling SNILLFJORD KOMMUNE

Møteinnkalling SNILLFJORD KOMMUNE SNILLFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Snillfjord kommune Møtedato/tid : Tirsdag 29. juni 2010 kl 10.00 Møtested/lokaler : Rådhuset i Snillfjord, Lille møterom Arkivsak

Detaljer

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 7. mai 2010, kl. 12.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen Arkivsak

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 02.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor FRØYA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Frøya kommune Møtedato/tid : Torsdag 19. oktober 2006 kl 09.00 Møtested/lokaler : Kommunehuset på Sistranda Kommunestyresalen.

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune 1 Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: 14/47 Møtedato/tid: 19.03.2014, kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, møterom A. Møtedeltakere: Johan G.Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik Kirsten Dragses

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 12/44 Møtedato/tid: 07.05.2012, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Deltagere: Oddvar M. Lian, leder Anders J. Krokstad, nestleder

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 13/156 Møtedato/tid: 02.12.2013, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.05.2007 Tidspunkt: 17.00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Arkivsak: 13/154 Møtedato/tid: 04.11.2013, kl. 14:00 Møtested: Rådhuset, Endride Møtedeltakere: Ola Huke, leder Magne A. Thomasen, nestleder Sidsel Bodsberg

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE. Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli

ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE. Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli Vedtatt i kontrollutvalget 6.12.13 Behandlet i kommunestyret

Detaljer

Arkivsak : 219-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 29. juni 2010 kl 09.00

Arkivsak : 219-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 29. juni 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 219-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 29. juni 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra KU

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1.

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 12/27 Møtedato/tid: 07.02.2012, kl. 11:00 Møtested: Fylkeshuset, Kantstein (Tinghusplassen 3, 3. etg.) Deltagere: Siri Holm Lønseth

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: 03.03.2011, kl. 12:45 Rådhuset, Lille kommunestyresal Nils Prestmo (Leder) John Atle Krogstad (Nestleder)

Detaljer