1. SAMMENDRAG INNLEDNING FORMÅL FAKTADEL REVISORS VURDERING REVISORS KONKLUSJONER REVISORS ANBEFALINGER...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER...9 7. REVISORS ANBEFALINGER..."

Transkript

1 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG FORMÅLET FOR PROSJEKTET REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER REVISORS ANBEFALINGER INNLEDNING BAKGRUNN HJEMMEL OG FORMÅL HØRING FORMÅL FORMÅL 1: PÅSE AT LEASING BEHANDLES ETTER GJELDENDE REGELVERK FORMÅL 2: VURDERE LØNNSOMHETEN I LEASING I FORHOLD TIL Å ANDRE ALTERNATIV FAKTADEL KILDER LEASING LEASINGOBJEKT I FRØYA KOMMUNE LOV OG REGELVERK PÅ OMRÅDET REVISORS VURDERING METODE REVISORS BESKRIVELSE AV FORETRUKKET PRAKSIS/REVISJONSKRITERIER REVISORS FUNN OG VURDERINGER REVISORS KONKLUSJONER REVISORS ANBEFALINGER VEDLEGG Orkanger, 31. januar 2000 Inge Storås Revisjonssjef Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 1 av 12

2 1. SAMMENDRAG 1.1 Formålet for prosjektet Formålet for prosjektet er å påse at leasing behandles etter gjeldende regelverk, samt å vurdere lønnsomheten i leasing i forhold til andre alternativ. 1.2 Revisors vurderinger og konklusjoner Leasingavtalene for IT-utstyr, kopimaskiner og en leiebil (VW pickup) er finansiell leasing og skulle vært behandlet som låneopptak i samsvar kommuneloven 50. Leasingavtalen for kopimaskinene har en minimumsperiode på 7 år. Revisjonen minner om at forskrift om avdragstid og andre lånevilkår ( ) normalt ikke godkjenner avdragstid utover 5 år for avansert teknisk utstyr. Revisjonen har kontaktet fylkesmannen og departementet for å få en avklaring på regnskapsmessig behandling av finansiell leasing. Det er imidlertid klart at leasingkostnader alltid er driftskostnader som skal føres i driftsregnskapet. Kostnaden på kr for leasing av IT-utstyr er innarbeidet i budsjettet for 1999, og er budsjettert i kapitalbudsjettet og regnskapsført i kapitalregnskapet. Denne kostnaden skal føres i driftsregnskapet. Det er kun innhentet ett tilbud i forbindelse med inngåelse av leasingavtalen for kopimaskiner og for en VW pickup. Dette er i strid med retningslinjene for kommunale kjøp av varer og tjenester, som krever minst tre tilbud. Det ville vært mer lønnsomt for kommunen å kjøpe IT-utstyret og den ene leiebilen (VW pickup) enn det er å lease. Første halvår 1999 er bruk av leiebiler ved pleie og omsorg (4 stk Mitsubishi Lancer) mer lønnsomt enn ansattes bruk av privat bil med kjøregodtgjørelse. 1.3 Revisors anbefalinger Avtalene som er finansiell leasing (IT-utstyr, kopimaskiner og en VW pickup) må behandles som låneopptak i samsvar med kommuneloven 50. Dette vil si at avtalene må godkjennes av fylkesmannen. Leasingkostnaden i 1999 for leasing av IT-utstyret må omposteres fra kapitalregnskapet til driftsregnskapet. Revisjonen anbefaler at det blir etablert rutiner for inngåelse av leasingavtaler. Disse rutinene må minst omfatte disse tre punktene: Det må foretas en vurdering for å avgjøre om en avtale er finansiell leasing eller leie. Denne vurderingen må gjøres før inngåelse av avtalen, da en avtale som gjelder finansiell leasing skal behandles som låneopptak. Det må foretas en vurdering av lønnsomheten i leasing sammenlignet med kjøp av driftsmidlet finansiert med låneopptak. Det må foretas en vurdering av lønnsomheten i bruk av leiebiler sammenlignet med bruk av privat bil med kjøregodtgjørelse. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 2 av 12

3 2. INNLEDNING 2.1 Bakgrunn Bakgrunnen for gjennomføringen av rapporten er en generelle økningen i bruk av leasing i kommunene, som revisjonen har fått kjennskap til gjennom regnskapsrevisjon. Ved regnskapsrevisjon er det også avdekket at leasingavtaler ikke er behandlet formelt korrekt, og risikoen for at inngåelse av leasingavtaler ikke er behandlet formelt korrekt er vurdert som forholdsvis stor. Revisjonen har også diskutert om leasing er lønnsomt for kommunene. Rapporten er i hovedsak gjennomført av revisor Audun Stenberg. 2.2 Hjemmel og formål Revisjonen skal i følge kommuneloven 60 pkt. 7 og forskrift om revisjon 5 og 8 utføre forvaltningsrevisjon. Dette innebærer tilsyn med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og foreta en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater. 2.3 Høring Rapporten ble sendt på høring til administrasjonen i Frøya kommune, og det ble bekreftet at rapportens kapittel 4, som er en faktadel, er i samsvar med de faktiske forhold. Opplysningene som danner grunnlaget for beregningene i vedlegget ble også bekreftet. 3. FORMÅL 3.1 Formål 1: Påse at leasing behandles etter gjeldende regelverk Dette formålet er brutt ned på tre problemstillinger: 3.11 Problemstilling 1 Er leasingavtaler som gjelder finansiell leasing behandlet som låneopptak i samsvar med kommuneloven 50? 3.12 Problemstilling 2 Er avtaler som gjelder finansiell leasing behandlet regnskapsmessig korrekt? 3.13 Problemstilling 3 Er inngåelse av leasingavtaler gjennomført i samsvar med kommunens innkjøpsreglement/ delegasjonsreglement? 3.2 Formål 2: Vurdere lønnsomheten i leasing i forhold til å andre alternativ Dette formålet er brutt ned på to problemstillinger: 3.21 Problemstilling 4 Er leasing av driftsmiddel mer lønnsomt enn kjøp av driftsmidlet finansiert med låneopptak? 3.22 Problemstilling 5 Er bruk av leiebiler mer lønnsomt enn bruk av privatbiler med kjøregodtgjørelse? Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 3 av 12

4 4. FAKTADEL 4.1 Kilder LOVER OG REGLER Kommuneloven med kommentarer Forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper (fastsatt av kommunal- og arbeidsdepartementet den ) Forskrift om avdragstid og andre lånevilkår (fastsatt ) SENTRALE BESTEMMELSER Rundskriv H-13/ 98 fra kommunal- og regionaldepartementet Rundskriv H-11/ 96 fra kommunal- og arbeidsdepartementet Rundskriv fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag ( ) angående finansiell leasing Anbefaling til god regnskapsskikk (nr. 17) vedrørende leasing (NSRF 1998) LOKALE BESTEMMELSER Retningslinjer for kommunale kjøp av varer og tjenester Delegasjonsreglement for Frøya kommune Vedtak i formannskapet (Sak nr: 99/0008) angående valg av leverandør av it-utstyr AVTALER/ KONTRAKTER/ ØKONOMISK DATA Avtaledokument for IT-utstyr med Frøya DataSenter Internet Midt-Norge AS Leasingavtale for IT-utstyr med HP Leie Avtale om leie av kopimaskiner med Xerox AS (1998) Avtale om leie av kopimaskiner med Xerox AS (1996) Leasingavtale for en varebil med Midt-Norge Leasing AS Leasingavtale for fire Mitsubishi Lancer med DnB Finans AS Leasingavtale for en VW pickup med Fokus Finans AS Årsbudsjett 1999 for Frøya kommune (Vedtak k-sak 123/98 av ) Årsregnskap 1998 for Frøya kommune Regnskapsdata fra Frøya kommune for regnskap 1999 INTERVJU/ SAMTALER Opplysningene er i hovedsak innhentet ved samtaler med Albert Stålskjær, Kitty Mogstad Oddvar Kristiansen og Beathe Sandvik. 4.2 Leasing I følge anbefaling til god regnskapsskikk (nr. 17) er leasing en betegnelse som brukes på en rekke forretningsformer hvor en part mot vederlag overfører til en annen part rett til bruk av et driftsmiddel for en lengre periode. En kan altså si at leasing er en form for langsiktig leie. 4.3 Leasingobjekt i Frøya kommune Frøya kommune har flere leasingobjekter fordelt på ulike etater. Dette er de avtalene revisjonen har fått kjennskap til gjennom undersøkelsene: Kommunen leaser en del IT-utstyr; 83 PC er, 27 skjermer, 24 CD-rom/Multimedia-kit og to servere. Utstyret er fordelt på administrasjonen, skolene, barnehagene og legekontoret. Det leases for øvrig to kopimaskiner som benyttes av administrasjonen i kommunen. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 4 av 12

5 Kommunen har også noen leiebiler. Revisjonen konsentrerer rapporten omkring disse leibilene; en VW pickup som brukes av teknisk etat og 4 stk Mitsubishi Lancer som benyttes av pleie- og omsorg. 4.4 Lov og regelverk på området Den økonomiske realiteten i en leasingavtale kan variere fra tradisjonell leie (operasjonell leasing) til ren finansiering (finansiell leasing). Finansiell leasing er et direkte finansieringsalternativ til lånefinansiering, og skal derfor behandles som låneopptak i samsvar med kommuneloven 50. Dette framkommer av brev fra fylkesmannen ( ). For momenter til vurdering av om en avtale skal betraktes som finansiell leasing vises det i brevet til Anbefaling til god regnskapsskikk (nr.17) vedrørende leasing fra NSRF pkt. 2.1 Finansiering eller leie. I følge Anbefaling til god regnskapsskikk (nr.17) er en leasingavtale som overfører til bruker det vesentligste av risiko og fordeler som er forbundet med å eie driftsmidlet, en finansieringsavtale (finansiell leasing). Alle andre former for leasing er leie (operasjonell leasing). Anbefalingen angir videre noen objektive hjelpekriterier som avtalene kan vurderes mot for å avgjøre om det er finansiell eller operasjonell leasing. En leasingavtale anses normalt for å være en finansieringsavtale når ett av de følgende kriterier er til stede: Avtaleperioden dekker en vesentlig del av driftsmidlets gjenværende økonomiske levetid, vanligvis 75 % eller mer. Nåverdien ved begynnelsen av leasingperioden av minimumsbetaling til leasingselskapet inklusive eventuell forskuddsbetaling, tilsvarer praktisk talt hele driftsmidlets anskaffelseskost på dette tidspunktet, vanligvis 90 % eller mer. Nåverdien beregnes ved å bruke kontraktens effektive rente. Dette vil bl.a. være tilfellet når kontrakten gir rett til forlenget leieperiode med meget lav nominell leie. 5. REVISORS VURDERING 5.1 Metode For å vurdere om leasingavtalene gjelder finansiell eller operasjonell leasing, er det benyttet analytiske kontroller og dokumentanalyser. Vilkårene i avtalene blir vurdert mot de objektive hjelpekriteriene i anbefaling til god regnskapsskikk (nr. 17) for å avgjøre om det er finansiell eller operasjonell leasing. Revisjonen benytter i tillegg regnskapsrettede kontroller og intervju/ samtaler for å få oversikt over leasingavtaler og kostnader. Det blir også kontrollert at leasingavtalene er inngått i samsvar med innkjøpsreglementet og delegasjonsreglementet for Frøya kommune. For å sammenligne lønnsomheten i leasing med kjøp/ låneopptak, blir det foretatt nåverdiberegninger av den totale leiekostnaden. Ved nåverdiberegningene blir det benyttet et anslag på den renten som kommunen ville ha fått ved en låneinstitusjon på de tidspunktene leasingavtalene ble inngått. Nåverdien av den totale leiekostnaden blir sammenholdt med kostprisen for driftsmidlet. Betingelsene i leasingavtalene blir altså sammenlignet med de betingelser som ville ha fulgt av et låneopptak. For leiebilene blir leasingkostnaden også sammenlignet med bruk av privat bil med kjøregodtgjørelse. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 5 av 12

6 5.2 Revisors beskrivelse av foretrukket praksis/revisjonskriterier God praksis på området er å følge kommuneloven. Dette vil si at ved inngåelse av leasingavtaler skal det vurderes om det er en finansieringsavtale (finansiell leasing). Hvis dette er tilfellet skal avtaleinngåelsen behandles som et låneopptak i henhold til kommuneloven 50. Dette vil si at avtalen, på lik linje med låneopptak, skal behandles av fylkesmannen. Leasingavtaler skal inngås i henhold til lokale bestemmelser; innkjøpsreglementet, delegasjonsreglement og politiske vedtak. Det går fram av forarbeidet til kommuneloven (NOU 1990:13, kap. 16) at det er et krav at de kommunale midler forvaltes kostnadseffektivt. Dette vil si at en skal velge den løsningen som gir lavest ressursbruk for å nå det ønskede resultatet. Før inngåelse av leasingavtaler må derfor leasing konkret vurderes opp mot andre alternativer med tanke på lønnsomhet. 5.3 Revisors funn og vurderinger 5.31 Formå 1: Påse at leasing behandles etter gjeldende regelverk. IT- utstyret I vår gjennomgang har vi avdekket følgende forhold: Valg av leverandør for IT-utstyret som leases av Frøya kommune ble foretatt av formannskapet (Sak nr: 99/0008). Utstyret er fordelt på administrasjonen, skolene, barnehagene og legekontoret. Kostnaden er innarbeidet i budsjettet for 1999, og er budsjettert og regnskapsført i kapitalregnskapet. I tillegg til den årlige kostnaden på , er det oppstått uforutsette utgifter i 1999 på ca i forbindelse med installasjon av utstyret. Da det var antatt at installasjonen inngikk i tilbudet fra leverandøren, er ikke denne kostnaden tatt med i budsjettet for Også dette beløpet er ført i kapitalregnskapet. Vurderinger Leiebeløpene på er en driftsutgift og skal føres i driftsregnskapet. Revisjonen vurderer leasingavtalen til å være finansiell leasing. Grunnlaget for denne vurderingen er varigheten på avtalen og den totale kostnaden i leasingavtalen sett i forhold til kostprisen på utstyret. Se vedlegg pkt Inngåelsen av avtalen er gjort i henhold til kommunens innkjøps- og delegasjonsreglement. Konklusjon Det er et krav i følge kommuneloven 46 at budsjettet skal være i balanse. For å oppfylle dette kravet må den økte kostnaden i driftsregnskapet på dekkes inn. Leasingavtalen er finansiell leasing, og skal derfor behandles som låneopptak i samsvar med kommuneloven 50. Dette er ikke gjort. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 6 av 12

7 Kopimaskinene I vår gjennomgang har vi avdekket følgende forhold: Leasingavtalen for kopimaskinene som brukes av administrasjonen i Frøya kommune ble reforhandlet uten politisk behandling i juli Avtalen løper over 7 år og er uoppsigelig i denne perioden. Leasingbeløpet for maskinene er kr per år fra år 1 til år 4. De 3 siste årene øker leasingbeløpet til kr per år. Den totale kostnaden blir da kr I forbindelse med leasingavtalen for kopimaskinene er det kun innhentet tilbud fra en leverandør. Avtalen blir sett på som en forlengelse av en avtale fra Vurderinger Revisjonen vurderer leasingavtalen til å være finansiell leasing. Grunnlaget for denne vurderingen er varigheten på avtalen. Se vedlegg pkt Revisjonen mener det er uheldig at leasingkostnaden øker med 48 % de tre siste årene, og minner om at forskrift om avdragstid og andre lånevilkår ( ) normalt ikke godkjenner avdragstid utover 5 år for avansert teknisk utstyr. I følge retningslinjer for kommunale kjøp av varer og tjenester, skal kjøp som overstiger gjennomføres som kjøp etter anbud. Dersom innkjøpet ikke lar seg spesifisere tilstrekkelig, skal det innhentes tilbud fra minst 3 leverandører. Intensjonen i disse retningslinjene må være å sikre at kommunen gjør et best mulig kjøp. Dette vil være like relevant ved inngåelse av en leasingavtale, og revisjonen forutsetter at retningslinjene også følges ved slike avtaleinngåelser. Dette gjelder selvsagt også i de tilfeller hvor en leasingavtale erstatter en annen. Konklusjon Retningslinjer for kommunele kjøp av varer og tjenester er ikke fulgt. Leasingavtalen er finansiell leasing, og skal derfor behandles som låneopptak i samsvar med kommuneloven 50. Dette er ikke gjort. Leiebilene I vår gjennomgang har vi avdekket følgende forhold: Det er ikke innhentet tilbud fra tre leverandører i forbindelse med inngåelse av avtalen for VW pickup, noe som er minstekravet ifølge retningslinjer for kommunale kjøp av varer og tjenester. Vurderinger Retningslinjer for kommunale kjøp av varer og tjenester må følges ved inngåelse av leasingavtalen for VW pickup. Revisjonen vurderer leasingavtalen for VW pickup til å være finansiell leasing. Grunnlaget for denne vurderingen er den totale kostnaden i leasingavtalen sett i forhold til kostprisen på bilen. Se vedlegg pkt Revisjonen vurderer leasingavtalen for de fire leiebilene på pleie- og omsorg til å være operasjonell leasing. Grunnlaget for denne vurderingen er den totale kostnaden i leasingavtalen sett i forhold til kostprisen på bilen. Se vedlegg pkt Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 7 av 12

8 Konklusjon Retningslinjer for kommunele kjøp av varer og tjenester er ikke fulgt for inngåelse av leasingavtalen for VW pickup. Retningslinjene er fulgt for de fire leibilene på pleie- og omsorg. Leasingavtalen for VW pickup er finansiell leasing, og skal derfor behandles som låneopptak i samsvar med kommuneloven 50. Dette er ikke gjort. Leasingavtalen for de fire leiebilene på pleie- og omsorg er operasjonell leasing, og inngåelsen av disse leasingavtalene er derfor korrekt behandlet Formål 2: Vurdere lønnsomheten i leasing i forhold til å andre alternativ. IT-utstyret Vurderinger/ konklusjon Beregninger revisjonen har gjort viser at det ville vært mer lønnsomt å kjøpe utstyret. Beregningen forutsetter en rente på 6,82 %, som er rentetilbudet fra Kommunalkreditt på det tidspunktet avtalen ble inngått. Se vedlegg pkt Kopimaskinene I vår gjennomgang har vi avdekket følgende forhold: Avtalen for leasing av kopimaskinene erstattet en tidligere leasingavtale. Denne løp fortsatt da den nye avtalen ble inngått, og prisen som er lagt til grunn i avtalen er forutsatt av at en ny leasingavtale inngås. Vurderinger/ Konklusjon Det er ikke mulig å sammenligne leasing med kjøp/ låneopptak, i og med at leasingavtalen for kopimaskiner drar med seg en del elementer fra den gamle avtalen. Leiebilene Vurderinger/ Konklusjon Beregninger revisjonen har gjort viser at det ville vært mer lønnsomt å kjøpe VW pickup. Beregningen forutsetter en rente på 4,05 %, som er rentetilbudet fra Kommunalkreditt på det tidspunktet avtalen ble inngått. Se vedlegg pkt Beregninger revisjonen har gjort viser at kostnaden ved å lease 4 stk Mitsubishi Lancer er cirka den samme som kostnaden ved et kjøp ville ha vært. Beregningen forutsetter en rente på 8,3 %, som er rentetilbudet fra Kommunalkreditt på det tidspunktet avtalen ble inngått. Se vedlegg pkt Beregninger revisjonen har gjort viser at kostnaden per kilometer første halvår 1999 for 4 stk Mitsubishi Lancer er cirka kr 2,60 per kilometer. En forutsetning for denne beregningen er at alle kostnadene knyttet til bilene er ført på rett konto. Bilene er imidlertid nye første halvår 1999, og det er grunn til å tro at kostnaden per kilometer vil øke i løpet av en treårs periode (servicekostnadene vil øke, og det må kjøpes nye dekk). Se vedlegg pkt Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 8 av 12

9 6. REVISORS KONKLUSJONER Leasingavtalene for IT-utstyr, kopimaskiner og en leiebil (VW pickup) er finansiell leasing og skulle vært behandlet som låneopptak i samsvar kommuneloven 50. Dette vil si at inngåelsen av avtalene skulle vært godkjent av fylkesmannen, noe som ikke er gjort. Leasingavtalen for kopimaskinene har en minimumsperiode på 7 år. Revisjonen minner om at forskrift om avdragstid og andre lånevilkår ( ) normalt ikke godkjenner avdragstid utover 5 år for avansert teknisk utstyr. Revisjonen har kontaktet fylkesmannen og departementet for å få en avklaring på regnskapsmessig behandling av finansiell leasing. Dette vi bli tatt opp med kommunen når avklaringen foreligger. Det er imidlertid klart at leasingkostnader alltid er driftskostnader som skal føres i driftsregnskapet. Kostnaden på kr for leasing av IT-utstyr er innarbeidet i budsjettet for 1999, og er budsjettert i kapitalbudsjettet og regnskapsført i kapitalregnskapet. Denne kostnaden på kr skal føres i driftsregnskapet. Denne økte kostnaden i driftsregnskapet må dekkes inn for å oppfylle kravet om at årsbudsjettet skal være i balanse, jfr kommuneloven 46. Det er kun innhentet ett tilbud i forbindelse med inngåelse av leasingavtalen for kopimaskiner og en VW pickup. Dette er i strid med retningslinjene for kommunale kjøp av varer og tjenester, som krever minst tre tilbud. Det ville vært mer lønnsomt for kommunen å kjøpe IT-utstyret og den ene leiebilen (VW pickup) enn det er å lease. Grunnen til dette er at rentevilkårene kommunen kunne ha fått ved et eventuelt kjøp er gunstigere enn vilkårene i leasingavtalene. Første halvår 1999 er bruk av leiebiler ved pleie og omsorg (4 stk Mitsubishi Lancer) mer lønnsomt enn ansattes bruk av privat bil med kjøregodtgjørelse. 7. REVISORS ANBEFALINGER Avtalene som er finansiell leasing (IT-utstyr, kopimaskiner og en VW pickup) må behandles som låneopptak i samsvar med kommuneloven 50. Dette vil si at avtalene må godkjennes av fylkesmannen. Leasingkostnaden i 1999 for leasing av IT-utstyret må omposteres fra kapitalregnskapet til driftsregnskapet. Revisjonen anbefaler at det blir etablert rutiner for inngåelse av leasingavtaler. Disse rutinene må minst omfatte disse tre punktene: Det må foretas en vurdering for å avgjøre om en avtale er finansiell leasing eller leie. Denne vurderingen må gjøres før inngåelse av avtalen, da en avtale som gjelder finansiell leasing skal behandles som låneopptak. Det må foretas en vurdering av lønnsomheten i leasing sammenlignet med kjøp av driftsmidlet finansiert med låneopptak. Det må foretas en vurdering av lønnsomheten i bruk av leiebiler sammenlignet med bruk av privat bil med kjøregodtgjørelse. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 9 av 12

10 8. VEDLEGG 8.1 Beregninger for å avgjøre om avtalene er finansiell leasing 8.11 Innledning Anbefaling til god regnskapsskikk (nr.17) vedrørende leasing angir noen objektive hjelpekriterier som avtalene kan vurderes mot for å avgjøre om det er finansiell leasing eller leie. En leasingavtale anses normalt for å være en finansieringsavtale når ett av de følgende kriterier er til stede: Avtaleperioden dekker en vesentlig del av driftsmidlets gjenværende økonomiske levetid, vanligvis 75 % eller mer. Nåverdien ved begynnelsen av leasingperioden av minimumsbetaling til leasingselskapet inklusive eventuell forskuddsbetaling, tilsvarer praktisk talt hele driftsmidlets anskaffelseskost på dette tidspunktet, vanligvis 90 % eller mer. Nåverdien beregnes ved å bruke kontraktens effektive rente. Dette vil bl.a. være tilfellet når kontrakten gir rett til forlenget leieperiode med meget lav nominell leie IT-utstyret Avtaleperioden er på 3 år. For at det første punktet i Anbefalingen skal være tilstede, må den økonomiske levetiden for utstyret være 4 år eller mindre. Anskaffelseskost for utstyret er kr For at det andre punktet i Anbefalingen skal være til stede, må nåverdien av minimumsbetalingene utgjøre 90 % av anskaffelseskost (kr ). Det er ikke oppgitt rente i leasingkontrakten. Punkt 2 er tilstede hvis renten som er lagt til grunn i avtalen er ca 18 % eller mindre (en rente på 18 % medfører en nåverdi på kr ) Kopimaskinene Avtaleperioden er på 7 år. For at det første punktet i Anbefalingen skal være tilstede, må den økonomiske levetiden for utstyret være 9,3 år eller mindre VW pickup Avtaleperioden er på 5 år. For at det første punktet i Anbefalingen skal være tilstede, må den økonomiske levetiden for utstyret være 6,7 år eller mindre. Anskaffelseskost for VW pickup er kr For at det andre punktet i Anbefalingen skal være til stede, må nåverdien av minimumsbetalingene utgjøre 90 % av anskaffelseskost (kr ). Renten oppgitt i leasingkontrakten er 5,9 %. Dette medfører en nåverdi på kr Mitsubishi Lancer Avtaleperioden er på 3 år. For at det første punktet i Anbefalingen skal være tilstede, må den økonomiske levetiden for utstyret være 4 år eller mindre. Anskaffelseskost for Mitsubishi Lancer er kr For at det andre punktet i Anbefalingen skal være til stede, må nåverdien av minimumsbetalingene utgjøre 90 % av anskaffelseskost (kr ). Dette kan ikke være tilfellet, da den høyest mulige nåverdien på leasingbeløpene er kr Lønnsomhetsberegninger 8.21 Innledning Alternativet til leasing er kjøp/ låneopptak. Det er derfor naturlig å ta utgangspunkt i den lånerenten kommunen ville ha fått ved et låneopptak. Denne renten blir benyttet til å beregne nåverdien av leasingbeløpene. Hvis denne nåverdien er høyere enn kostprisen for driftsmidlet, ville det vært mer lønnsomt med kjøp/ låneopptak enn leasing. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 10 av 12

11 For å beregne nåverdien av utstyret er funksjonen NÅVERDI fra Microsoft Excel benyttet IT-utstyret: Det månedlige leasingbeløpet er kr Leieperioden er 36 måneder. Den alternative lånerenten er 6,82 % (Tilbud om fast rente med ett års binding fra Kommunalkreditt). Nåverdien av de månedlige leasingbeløpene blir kr Kostprisen på utstyret var kr VW pickup Det månedlige leasingbeløpet er kr Leieperioden er 60 måneder. Den alternative lånerenten er 4,05 %. Det er i beregningen ikke tatt hensyn til sluttverdi (salgsverdi på bilen etter 5 år). Dette medfører en nåverdi av de månedlige leasingbeløpene på kr Kostprisen for bilen er kr Ved kjøp ville Frøya kommune ha eid bilen etter 5 år, og verdien på bilen ville ha økt differansen mellom leasing og låneopptak i favør låneopptak Mitsubishi Lancer Det månedlige leasingbeløpet er kr Leieperioden er 36 måneder. Den alternative lånerenten er 8,3 %. Det er regnet med en sluttverdi (salgsverdi) på bilene etter 3 år på kr ( er det leverandøren av bilen garanterer som restverdi etter 3 år, og som betales til eieren av bilen (leasingselskapet). Det er imidlertid mulig at den reelle verdien på bilen vil være noe høyere enn dette, noe som eventuelt vil favorisere låneopptak.) Dette medfører en nåverdi av de månedlige leasingbeløpene på kr Kostprisen for bilene er kr For å beregne kostnad per kilometer ved bruk av leiebilene (4 stk Mitsubishi Lancer) er det innhentet antall kjørte kilometer første halvår Dette er til sammen kilometer. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 11 av 12

12 Det er også foretatt en kontoutskrift for kontoene og i denne perioden. Disse kontoene skal inneholde alle kostnadene knyttet til leiebilene. Det er til sammen ført kr ,43 på det to kontoene første halvår Forsikringskostnaden (kr per bil per år) trekkes ut av kontoene og periodiseres (kr 4.503,50 per bil per halvår). Leasingavtalen for tre av leiebilene ble inngått i november 98. Den siste avtalen ble inngått i februar 99. De to første månedene i 99 ble det leid en bil fra Hertz Lease. Den nye leiebilen blir regnet som en erstatning for denne, og kostnadene til bilen fra Hertz Lease blir derfor medregnet. Et beløp på kr for februar trekkes ut av konto og et beløp på kr 4.198,50 trekkes ut av konto Dette er beløp som gjelder andre leiebiler. Det totalt beløpet på kontoene og blir, med de korrigeringene som er nevnt ovenfor, kr ,43. Dette medfører en kostnad på cirka kr 2,6 per kilometer. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 12 av 12

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Leasing av biler. Januar 2009 Gjesdal kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Leasing av biler. Januar 2009 Gjesdal kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Leasing av biler Januar 2009 Gjesdal kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal klassifiseres som finansiell eller

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Finansreglement for. Sel. kommune

Finansreglement for. Sel. kommune Finansreglement for Sel kommune 1 1. Formål Kommunens strategi for finansforvaltning skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelser om optimal utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressurser

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003, revidert august 2007 og juni 2008 1 ) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal

Detaljer

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Gjennomført 08.2001 12.2001 Morten Mjølsnes Ingrid Sperre Saunes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Vera Hovelsen Bærum kommunerevisjon,

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 2 3. PROBLEMSTILLING 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 3 6. REVISORS KONKLUSJONER 6 7. REVISORS ANBEFALINGER 7

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 2 3. PROBLEMSTILLING 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 3 6. REVISORS KONKLUSJONER 6 7. REVISORS ANBEFALINGER 7 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 FORMÅL MED PROSJEKTET 2 1.2 KONKLUSJON 2 2. INNLEDNING 2 2.1 HJEMMEL OG FORMÅL 2 2.2 AVGRENSNINGER AV PROSJEKTET 2 2.3 HØRING 2 3. PROBLEMSTILLING 3 3.1 PROBLEMSTILLING

Detaljer

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager Tilskudd til ikke-kommunale barnehager - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706037 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og rammer...1 1.2 Problemstilling

Detaljer

Berlevåg kommune. Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS

Berlevåg kommune. Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS Berlevåg kommune v/ kontrollutvalget Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS Oslo, 25. januar 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS

EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS Unntatt fra offentlighet etter offentlighetslovens 5a EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 2. FORMÅL... 4 3. PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4 2.3 HØRING...4

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 13 Leieavtaler Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...5 Klassifisering av leieavtaler...5 Overføring

Detaljer

I N N H O L D. Kilder. 22 Vedlegg 1:Kommentarer til rapport. 28.06.2004 Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 1 av 1

I N N H O L D. Kilder. 22 Vedlegg 1:Kommentarer til rapport. 28.06.2004 Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 1 av 1 I N N H O L D Side 0. Sammendrag 2 0.1 Målsetting for prosjektet 2 0.2 Arbeidets omfang og begrensninger. 2 0.3 Revisors vurderinger og konklusjoner.. 2 0.4 Revisors anbefalinger 4 1. Innledning 5 1.0

Detaljer

Utleie og forvaltning av kommunale boliger

Utleie og forvaltning av kommunale boliger Utleie og forvaltning av kommunale boliger 5/2011 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleie og forvaltning av kommunale

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 89/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 89/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200904459 : E: 601 : Øyvind Levang/ Olga Davydova/ Stein Åge Sivertsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 89/10

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...5 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...6

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD BJERKREIM KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer