1. SAMMENDRAG INNLEDNING FORMÅL FAKTADEL REVISORS VURDERING REVISORS KONKLUSJONER REVISORS ANBEFALINGER...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER...9 7. REVISORS ANBEFALINGER..."

Transkript

1 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG FORMÅLET FOR PROSJEKTET REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER REVISORS ANBEFALINGER INNLEDNING BAKGRUNN HJEMMEL OG FORMÅL HØRING FORMÅL FORMÅL 1: PÅSE AT LEASING BEHANDLES ETTER GJELDENDE REGELVERK FORMÅL 2: VURDERE LØNNSOMHETEN I LEASING I FORHOLD TIL Å ANDRE ALTERNATIV FAKTADEL KILDER LEASING LEASINGOBJEKT I FRØYA KOMMUNE LOV OG REGELVERK PÅ OMRÅDET REVISORS VURDERING METODE REVISORS BESKRIVELSE AV FORETRUKKET PRAKSIS/REVISJONSKRITERIER REVISORS FUNN OG VURDERINGER REVISORS KONKLUSJONER REVISORS ANBEFALINGER VEDLEGG Orkanger, 31. januar 2000 Inge Storås Revisjonssjef Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 1 av 12

2 1. SAMMENDRAG 1.1 Formålet for prosjektet Formålet for prosjektet er å påse at leasing behandles etter gjeldende regelverk, samt å vurdere lønnsomheten i leasing i forhold til andre alternativ. 1.2 Revisors vurderinger og konklusjoner Leasingavtalene for IT-utstyr, kopimaskiner og en leiebil (VW pickup) er finansiell leasing og skulle vært behandlet som låneopptak i samsvar kommuneloven 50. Leasingavtalen for kopimaskinene har en minimumsperiode på 7 år. Revisjonen minner om at forskrift om avdragstid og andre lånevilkår ( ) normalt ikke godkjenner avdragstid utover 5 år for avansert teknisk utstyr. Revisjonen har kontaktet fylkesmannen og departementet for å få en avklaring på regnskapsmessig behandling av finansiell leasing. Det er imidlertid klart at leasingkostnader alltid er driftskostnader som skal føres i driftsregnskapet. Kostnaden på kr for leasing av IT-utstyr er innarbeidet i budsjettet for 1999, og er budsjettert i kapitalbudsjettet og regnskapsført i kapitalregnskapet. Denne kostnaden skal føres i driftsregnskapet. Det er kun innhentet ett tilbud i forbindelse med inngåelse av leasingavtalen for kopimaskiner og for en VW pickup. Dette er i strid med retningslinjene for kommunale kjøp av varer og tjenester, som krever minst tre tilbud. Det ville vært mer lønnsomt for kommunen å kjøpe IT-utstyret og den ene leiebilen (VW pickup) enn det er å lease. Første halvår 1999 er bruk av leiebiler ved pleie og omsorg (4 stk Mitsubishi Lancer) mer lønnsomt enn ansattes bruk av privat bil med kjøregodtgjørelse. 1.3 Revisors anbefalinger Avtalene som er finansiell leasing (IT-utstyr, kopimaskiner og en VW pickup) må behandles som låneopptak i samsvar med kommuneloven 50. Dette vil si at avtalene må godkjennes av fylkesmannen. Leasingkostnaden i 1999 for leasing av IT-utstyret må omposteres fra kapitalregnskapet til driftsregnskapet. Revisjonen anbefaler at det blir etablert rutiner for inngåelse av leasingavtaler. Disse rutinene må minst omfatte disse tre punktene: Det må foretas en vurdering for å avgjøre om en avtale er finansiell leasing eller leie. Denne vurderingen må gjøres før inngåelse av avtalen, da en avtale som gjelder finansiell leasing skal behandles som låneopptak. Det må foretas en vurdering av lønnsomheten i leasing sammenlignet med kjøp av driftsmidlet finansiert med låneopptak. Det må foretas en vurdering av lønnsomheten i bruk av leiebiler sammenlignet med bruk av privat bil med kjøregodtgjørelse. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 2 av 12

3 2. INNLEDNING 2.1 Bakgrunn Bakgrunnen for gjennomføringen av rapporten er en generelle økningen i bruk av leasing i kommunene, som revisjonen har fått kjennskap til gjennom regnskapsrevisjon. Ved regnskapsrevisjon er det også avdekket at leasingavtaler ikke er behandlet formelt korrekt, og risikoen for at inngåelse av leasingavtaler ikke er behandlet formelt korrekt er vurdert som forholdsvis stor. Revisjonen har også diskutert om leasing er lønnsomt for kommunene. Rapporten er i hovedsak gjennomført av revisor Audun Stenberg. 2.2 Hjemmel og formål Revisjonen skal i følge kommuneloven 60 pkt. 7 og forskrift om revisjon 5 og 8 utføre forvaltningsrevisjon. Dette innebærer tilsyn med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og foreta en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater. 2.3 Høring Rapporten ble sendt på høring til administrasjonen i Frøya kommune, og det ble bekreftet at rapportens kapittel 4, som er en faktadel, er i samsvar med de faktiske forhold. Opplysningene som danner grunnlaget for beregningene i vedlegget ble også bekreftet. 3. FORMÅL 3.1 Formål 1: Påse at leasing behandles etter gjeldende regelverk Dette formålet er brutt ned på tre problemstillinger: 3.11 Problemstilling 1 Er leasingavtaler som gjelder finansiell leasing behandlet som låneopptak i samsvar med kommuneloven 50? 3.12 Problemstilling 2 Er avtaler som gjelder finansiell leasing behandlet regnskapsmessig korrekt? 3.13 Problemstilling 3 Er inngåelse av leasingavtaler gjennomført i samsvar med kommunens innkjøpsreglement/ delegasjonsreglement? 3.2 Formål 2: Vurdere lønnsomheten i leasing i forhold til å andre alternativ Dette formålet er brutt ned på to problemstillinger: 3.21 Problemstilling 4 Er leasing av driftsmiddel mer lønnsomt enn kjøp av driftsmidlet finansiert med låneopptak? 3.22 Problemstilling 5 Er bruk av leiebiler mer lønnsomt enn bruk av privatbiler med kjøregodtgjørelse? Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 3 av 12

4 4. FAKTADEL 4.1 Kilder LOVER OG REGLER Kommuneloven med kommentarer Forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper (fastsatt av kommunal- og arbeidsdepartementet den ) Forskrift om avdragstid og andre lånevilkår (fastsatt ) SENTRALE BESTEMMELSER Rundskriv H-13/ 98 fra kommunal- og regionaldepartementet Rundskriv H-11/ 96 fra kommunal- og arbeidsdepartementet Rundskriv fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag ( ) angående finansiell leasing Anbefaling til god regnskapsskikk (nr. 17) vedrørende leasing (NSRF 1998) LOKALE BESTEMMELSER Retningslinjer for kommunale kjøp av varer og tjenester Delegasjonsreglement for Frøya kommune Vedtak i formannskapet (Sak nr: 99/0008) angående valg av leverandør av it-utstyr AVTALER/ KONTRAKTER/ ØKONOMISK DATA Avtaledokument for IT-utstyr med Frøya DataSenter Internet Midt-Norge AS Leasingavtale for IT-utstyr med HP Leie Avtale om leie av kopimaskiner med Xerox AS (1998) Avtale om leie av kopimaskiner med Xerox AS (1996) Leasingavtale for en varebil med Midt-Norge Leasing AS Leasingavtale for fire Mitsubishi Lancer med DnB Finans AS Leasingavtale for en VW pickup med Fokus Finans AS Årsbudsjett 1999 for Frøya kommune (Vedtak k-sak 123/98 av ) Årsregnskap 1998 for Frøya kommune Regnskapsdata fra Frøya kommune for regnskap 1999 INTERVJU/ SAMTALER Opplysningene er i hovedsak innhentet ved samtaler med Albert Stålskjær, Kitty Mogstad Oddvar Kristiansen og Beathe Sandvik. 4.2 Leasing I følge anbefaling til god regnskapsskikk (nr. 17) er leasing en betegnelse som brukes på en rekke forretningsformer hvor en part mot vederlag overfører til en annen part rett til bruk av et driftsmiddel for en lengre periode. En kan altså si at leasing er en form for langsiktig leie. 4.3 Leasingobjekt i Frøya kommune Frøya kommune har flere leasingobjekter fordelt på ulike etater. Dette er de avtalene revisjonen har fått kjennskap til gjennom undersøkelsene: Kommunen leaser en del IT-utstyr; 83 PC er, 27 skjermer, 24 CD-rom/Multimedia-kit og to servere. Utstyret er fordelt på administrasjonen, skolene, barnehagene og legekontoret. Det leases for øvrig to kopimaskiner som benyttes av administrasjonen i kommunen. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 4 av 12

5 Kommunen har også noen leiebiler. Revisjonen konsentrerer rapporten omkring disse leibilene; en VW pickup som brukes av teknisk etat og 4 stk Mitsubishi Lancer som benyttes av pleie- og omsorg. 4.4 Lov og regelverk på området Den økonomiske realiteten i en leasingavtale kan variere fra tradisjonell leie (operasjonell leasing) til ren finansiering (finansiell leasing). Finansiell leasing er et direkte finansieringsalternativ til lånefinansiering, og skal derfor behandles som låneopptak i samsvar med kommuneloven 50. Dette framkommer av brev fra fylkesmannen ( ). For momenter til vurdering av om en avtale skal betraktes som finansiell leasing vises det i brevet til Anbefaling til god regnskapsskikk (nr.17) vedrørende leasing fra NSRF pkt. 2.1 Finansiering eller leie. I følge Anbefaling til god regnskapsskikk (nr.17) er en leasingavtale som overfører til bruker det vesentligste av risiko og fordeler som er forbundet med å eie driftsmidlet, en finansieringsavtale (finansiell leasing). Alle andre former for leasing er leie (operasjonell leasing). Anbefalingen angir videre noen objektive hjelpekriterier som avtalene kan vurderes mot for å avgjøre om det er finansiell eller operasjonell leasing. En leasingavtale anses normalt for å være en finansieringsavtale når ett av de følgende kriterier er til stede: Avtaleperioden dekker en vesentlig del av driftsmidlets gjenværende økonomiske levetid, vanligvis 75 % eller mer. Nåverdien ved begynnelsen av leasingperioden av minimumsbetaling til leasingselskapet inklusive eventuell forskuddsbetaling, tilsvarer praktisk talt hele driftsmidlets anskaffelseskost på dette tidspunktet, vanligvis 90 % eller mer. Nåverdien beregnes ved å bruke kontraktens effektive rente. Dette vil bl.a. være tilfellet når kontrakten gir rett til forlenget leieperiode med meget lav nominell leie. 5. REVISORS VURDERING 5.1 Metode For å vurdere om leasingavtalene gjelder finansiell eller operasjonell leasing, er det benyttet analytiske kontroller og dokumentanalyser. Vilkårene i avtalene blir vurdert mot de objektive hjelpekriteriene i anbefaling til god regnskapsskikk (nr. 17) for å avgjøre om det er finansiell eller operasjonell leasing. Revisjonen benytter i tillegg regnskapsrettede kontroller og intervju/ samtaler for å få oversikt over leasingavtaler og kostnader. Det blir også kontrollert at leasingavtalene er inngått i samsvar med innkjøpsreglementet og delegasjonsreglementet for Frøya kommune. For å sammenligne lønnsomheten i leasing med kjøp/ låneopptak, blir det foretatt nåverdiberegninger av den totale leiekostnaden. Ved nåverdiberegningene blir det benyttet et anslag på den renten som kommunen ville ha fått ved en låneinstitusjon på de tidspunktene leasingavtalene ble inngått. Nåverdien av den totale leiekostnaden blir sammenholdt med kostprisen for driftsmidlet. Betingelsene i leasingavtalene blir altså sammenlignet med de betingelser som ville ha fulgt av et låneopptak. For leiebilene blir leasingkostnaden også sammenlignet med bruk av privat bil med kjøregodtgjørelse. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 5 av 12

6 5.2 Revisors beskrivelse av foretrukket praksis/revisjonskriterier God praksis på området er å følge kommuneloven. Dette vil si at ved inngåelse av leasingavtaler skal det vurderes om det er en finansieringsavtale (finansiell leasing). Hvis dette er tilfellet skal avtaleinngåelsen behandles som et låneopptak i henhold til kommuneloven 50. Dette vil si at avtalen, på lik linje med låneopptak, skal behandles av fylkesmannen. Leasingavtaler skal inngås i henhold til lokale bestemmelser; innkjøpsreglementet, delegasjonsreglement og politiske vedtak. Det går fram av forarbeidet til kommuneloven (NOU 1990:13, kap. 16) at det er et krav at de kommunale midler forvaltes kostnadseffektivt. Dette vil si at en skal velge den løsningen som gir lavest ressursbruk for å nå det ønskede resultatet. Før inngåelse av leasingavtaler må derfor leasing konkret vurderes opp mot andre alternativer med tanke på lønnsomhet. 5.3 Revisors funn og vurderinger 5.31 Formå 1: Påse at leasing behandles etter gjeldende regelverk. IT- utstyret I vår gjennomgang har vi avdekket følgende forhold: Valg av leverandør for IT-utstyret som leases av Frøya kommune ble foretatt av formannskapet (Sak nr: 99/0008). Utstyret er fordelt på administrasjonen, skolene, barnehagene og legekontoret. Kostnaden er innarbeidet i budsjettet for 1999, og er budsjettert og regnskapsført i kapitalregnskapet. I tillegg til den årlige kostnaden på , er det oppstått uforutsette utgifter i 1999 på ca i forbindelse med installasjon av utstyret. Da det var antatt at installasjonen inngikk i tilbudet fra leverandøren, er ikke denne kostnaden tatt med i budsjettet for Også dette beløpet er ført i kapitalregnskapet. Vurderinger Leiebeløpene på er en driftsutgift og skal føres i driftsregnskapet. Revisjonen vurderer leasingavtalen til å være finansiell leasing. Grunnlaget for denne vurderingen er varigheten på avtalen og den totale kostnaden i leasingavtalen sett i forhold til kostprisen på utstyret. Se vedlegg pkt Inngåelsen av avtalen er gjort i henhold til kommunens innkjøps- og delegasjonsreglement. Konklusjon Det er et krav i følge kommuneloven 46 at budsjettet skal være i balanse. For å oppfylle dette kravet må den økte kostnaden i driftsregnskapet på dekkes inn. Leasingavtalen er finansiell leasing, og skal derfor behandles som låneopptak i samsvar med kommuneloven 50. Dette er ikke gjort. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 6 av 12

7 Kopimaskinene I vår gjennomgang har vi avdekket følgende forhold: Leasingavtalen for kopimaskinene som brukes av administrasjonen i Frøya kommune ble reforhandlet uten politisk behandling i juli Avtalen løper over 7 år og er uoppsigelig i denne perioden. Leasingbeløpet for maskinene er kr per år fra år 1 til år 4. De 3 siste årene øker leasingbeløpet til kr per år. Den totale kostnaden blir da kr I forbindelse med leasingavtalen for kopimaskinene er det kun innhentet tilbud fra en leverandør. Avtalen blir sett på som en forlengelse av en avtale fra Vurderinger Revisjonen vurderer leasingavtalen til å være finansiell leasing. Grunnlaget for denne vurderingen er varigheten på avtalen. Se vedlegg pkt Revisjonen mener det er uheldig at leasingkostnaden øker med 48 % de tre siste årene, og minner om at forskrift om avdragstid og andre lånevilkår ( ) normalt ikke godkjenner avdragstid utover 5 år for avansert teknisk utstyr. I følge retningslinjer for kommunale kjøp av varer og tjenester, skal kjøp som overstiger gjennomføres som kjøp etter anbud. Dersom innkjøpet ikke lar seg spesifisere tilstrekkelig, skal det innhentes tilbud fra minst 3 leverandører. Intensjonen i disse retningslinjene må være å sikre at kommunen gjør et best mulig kjøp. Dette vil være like relevant ved inngåelse av en leasingavtale, og revisjonen forutsetter at retningslinjene også følges ved slike avtaleinngåelser. Dette gjelder selvsagt også i de tilfeller hvor en leasingavtale erstatter en annen. Konklusjon Retningslinjer for kommunele kjøp av varer og tjenester er ikke fulgt. Leasingavtalen er finansiell leasing, og skal derfor behandles som låneopptak i samsvar med kommuneloven 50. Dette er ikke gjort. Leiebilene I vår gjennomgang har vi avdekket følgende forhold: Det er ikke innhentet tilbud fra tre leverandører i forbindelse med inngåelse av avtalen for VW pickup, noe som er minstekravet ifølge retningslinjer for kommunale kjøp av varer og tjenester. Vurderinger Retningslinjer for kommunale kjøp av varer og tjenester må følges ved inngåelse av leasingavtalen for VW pickup. Revisjonen vurderer leasingavtalen for VW pickup til å være finansiell leasing. Grunnlaget for denne vurderingen er den totale kostnaden i leasingavtalen sett i forhold til kostprisen på bilen. Se vedlegg pkt Revisjonen vurderer leasingavtalen for de fire leiebilene på pleie- og omsorg til å være operasjonell leasing. Grunnlaget for denne vurderingen er den totale kostnaden i leasingavtalen sett i forhold til kostprisen på bilen. Se vedlegg pkt Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 7 av 12

8 Konklusjon Retningslinjer for kommunele kjøp av varer og tjenester er ikke fulgt for inngåelse av leasingavtalen for VW pickup. Retningslinjene er fulgt for de fire leibilene på pleie- og omsorg. Leasingavtalen for VW pickup er finansiell leasing, og skal derfor behandles som låneopptak i samsvar med kommuneloven 50. Dette er ikke gjort. Leasingavtalen for de fire leiebilene på pleie- og omsorg er operasjonell leasing, og inngåelsen av disse leasingavtalene er derfor korrekt behandlet Formål 2: Vurdere lønnsomheten i leasing i forhold til å andre alternativ. IT-utstyret Vurderinger/ konklusjon Beregninger revisjonen har gjort viser at det ville vært mer lønnsomt å kjøpe utstyret. Beregningen forutsetter en rente på 6,82 %, som er rentetilbudet fra Kommunalkreditt på det tidspunktet avtalen ble inngått. Se vedlegg pkt Kopimaskinene I vår gjennomgang har vi avdekket følgende forhold: Avtalen for leasing av kopimaskinene erstattet en tidligere leasingavtale. Denne løp fortsatt da den nye avtalen ble inngått, og prisen som er lagt til grunn i avtalen er forutsatt av at en ny leasingavtale inngås. Vurderinger/ Konklusjon Det er ikke mulig å sammenligne leasing med kjøp/ låneopptak, i og med at leasingavtalen for kopimaskiner drar med seg en del elementer fra den gamle avtalen. Leiebilene Vurderinger/ Konklusjon Beregninger revisjonen har gjort viser at det ville vært mer lønnsomt å kjøpe VW pickup. Beregningen forutsetter en rente på 4,05 %, som er rentetilbudet fra Kommunalkreditt på det tidspunktet avtalen ble inngått. Se vedlegg pkt Beregninger revisjonen har gjort viser at kostnaden ved å lease 4 stk Mitsubishi Lancer er cirka den samme som kostnaden ved et kjøp ville ha vært. Beregningen forutsetter en rente på 8,3 %, som er rentetilbudet fra Kommunalkreditt på det tidspunktet avtalen ble inngått. Se vedlegg pkt Beregninger revisjonen har gjort viser at kostnaden per kilometer første halvår 1999 for 4 stk Mitsubishi Lancer er cirka kr 2,60 per kilometer. En forutsetning for denne beregningen er at alle kostnadene knyttet til bilene er ført på rett konto. Bilene er imidlertid nye første halvår 1999, og det er grunn til å tro at kostnaden per kilometer vil øke i løpet av en treårs periode (servicekostnadene vil øke, og det må kjøpes nye dekk). Se vedlegg pkt Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 8 av 12

9 6. REVISORS KONKLUSJONER Leasingavtalene for IT-utstyr, kopimaskiner og en leiebil (VW pickup) er finansiell leasing og skulle vært behandlet som låneopptak i samsvar kommuneloven 50. Dette vil si at inngåelsen av avtalene skulle vært godkjent av fylkesmannen, noe som ikke er gjort. Leasingavtalen for kopimaskinene har en minimumsperiode på 7 år. Revisjonen minner om at forskrift om avdragstid og andre lånevilkår ( ) normalt ikke godkjenner avdragstid utover 5 år for avansert teknisk utstyr. Revisjonen har kontaktet fylkesmannen og departementet for å få en avklaring på regnskapsmessig behandling av finansiell leasing. Dette vi bli tatt opp med kommunen når avklaringen foreligger. Det er imidlertid klart at leasingkostnader alltid er driftskostnader som skal føres i driftsregnskapet. Kostnaden på kr for leasing av IT-utstyr er innarbeidet i budsjettet for 1999, og er budsjettert i kapitalbudsjettet og regnskapsført i kapitalregnskapet. Denne kostnaden på kr skal føres i driftsregnskapet. Denne økte kostnaden i driftsregnskapet må dekkes inn for å oppfylle kravet om at årsbudsjettet skal være i balanse, jfr kommuneloven 46. Det er kun innhentet ett tilbud i forbindelse med inngåelse av leasingavtalen for kopimaskiner og en VW pickup. Dette er i strid med retningslinjene for kommunale kjøp av varer og tjenester, som krever minst tre tilbud. Det ville vært mer lønnsomt for kommunen å kjøpe IT-utstyret og den ene leiebilen (VW pickup) enn det er å lease. Grunnen til dette er at rentevilkårene kommunen kunne ha fått ved et eventuelt kjøp er gunstigere enn vilkårene i leasingavtalene. Første halvår 1999 er bruk av leiebiler ved pleie og omsorg (4 stk Mitsubishi Lancer) mer lønnsomt enn ansattes bruk av privat bil med kjøregodtgjørelse. 7. REVISORS ANBEFALINGER Avtalene som er finansiell leasing (IT-utstyr, kopimaskiner og en VW pickup) må behandles som låneopptak i samsvar med kommuneloven 50. Dette vil si at avtalene må godkjennes av fylkesmannen. Leasingkostnaden i 1999 for leasing av IT-utstyret må omposteres fra kapitalregnskapet til driftsregnskapet. Revisjonen anbefaler at det blir etablert rutiner for inngåelse av leasingavtaler. Disse rutinene må minst omfatte disse tre punktene: Det må foretas en vurdering for å avgjøre om en avtale er finansiell leasing eller leie. Denne vurderingen må gjøres før inngåelse av avtalen, da en avtale som gjelder finansiell leasing skal behandles som låneopptak. Det må foretas en vurdering av lønnsomheten i leasing sammenlignet med kjøp av driftsmidlet finansiert med låneopptak. Det må foretas en vurdering av lønnsomheten i bruk av leiebiler sammenlignet med bruk av privat bil med kjøregodtgjørelse. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 9 av 12

10 8. VEDLEGG 8.1 Beregninger for å avgjøre om avtalene er finansiell leasing 8.11 Innledning Anbefaling til god regnskapsskikk (nr.17) vedrørende leasing angir noen objektive hjelpekriterier som avtalene kan vurderes mot for å avgjøre om det er finansiell leasing eller leie. En leasingavtale anses normalt for å være en finansieringsavtale når ett av de følgende kriterier er til stede: Avtaleperioden dekker en vesentlig del av driftsmidlets gjenværende økonomiske levetid, vanligvis 75 % eller mer. Nåverdien ved begynnelsen av leasingperioden av minimumsbetaling til leasingselskapet inklusive eventuell forskuddsbetaling, tilsvarer praktisk talt hele driftsmidlets anskaffelseskost på dette tidspunktet, vanligvis 90 % eller mer. Nåverdien beregnes ved å bruke kontraktens effektive rente. Dette vil bl.a. være tilfellet når kontrakten gir rett til forlenget leieperiode med meget lav nominell leie IT-utstyret Avtaleperioden er på 3 år. For at det første punktet i Anbefalingen skal være tilstede, må den økonomiske levetiden for utstyret være 4 år eller mindre. Anskaffelseskost for utstyret er kr For at det andre punktet i Anbefalingen skal være til stede, må nåverdien av minimumsbetalingene utgjøre 90 % av anskaffelseskost (kr ). Det er ikke oppgitt rente i leasingkontrakten. Punkt 2 er tilstede hvis renten som er lagt til grunn i avtalen er ca 18 % eller mindre (en rente på 18 % medfører en nåverdi på kr ) Kopimaskinene Avtaleperioden er på 7 år. For at det første punktet i Anbefalingen skal være tilstede, må den økonomiske levetiden for utstyret være 9,3 år eller mindre VW pickup Avtaleperioden er på 5 år. For at det første punktet i Anbefalingen skal være tilstede, må den økonomiske levetiden for utstyret være 6,7 år eller mindre. Anskaffelseskost for VW pickup er kr For at det andre punktet i Anbefalingen skal være til stede, må nåverdien av minimumsbetalingene utgjøre 90 % av anskaffelseskost (kr ). Renten oppgitt i leasingkontrakten er 5,9 %. Dette medfører en nåverdi på kr Mitsubishi Lancer Avtaleperioden er på 3 år. For at det første punktet i Anbefalingen skal være tilstede, må den økonomiske levetiden for utstyret være 4 år eller mindre. Anskaffelseskost for Mitsubishi Lancer er kr For at det andre punktet i Anbefalingen skal være til stede, må nåverdien av minimumsbetalingene utgjøre 90 % av anskaffelseskost (kr ). Dette kan ikke være tilfellet, da den høyest mulige nåverdien på leasingbeløpene er kr Lønnsomhetsberegninger 8.21 Innledning Alternativet til leasing er kjøp/ låneopptak. Det er derfor naturlig å ta utgangspunkt i den lånerenten kommunen ville ha fått ved et låneopptak. Denne renten blir benyttet til å beregne nåverdien av leasingbeløpene. Hvis denne nåverdien er høyere enn kostprisen for driftsmidlet, ville det vært mer lønnsomt med kjøp/ låneopptak enn leasing. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 10 av 12

11 For å beregne nåverdien av utstyret er funksjonen NÅVERDI fra Microsoft Excel benyttet IT-utstyret: Det månedlige leasingbeløpet er kr Leieperioden er 36 måneder. Den alternative lånerenten er 6,82 % (Tilbud om fast rente med ett års binding fra Kommunalkreditt). Nåverdien av de månedlige leasingbeløpene blir kr Kostprisen på utstyret var kr VW pickup Det månedlige leasingbeløpet er kr Leieperioden er 60 måneder. Den alternative lånerenten er 4,05 %. Det er i beregningen ikke tatt hensyn til sluttverdi (salgsverdi på bilen etter 5 år). Dette medfører en nåverdi av de månedlige leasingbeløpene på kr Kostprisen for bilen er kr Ved kjøp ville Frøya kommune ha eid bilen etter 5 år, og verdien på bilen ville ha økt differansen mellom leasing og låneopptak i favør låneopptak Mitsubishi Lancer Det månedlige leasingbeløpet er kr Leieperioden er 36 måneder. Den alternative lånerenten er 8,3 %. Det er regnet med en sluttverdi (salgsverdi) på bilene etter 3 år på kr ( er det leverandøren av bilen garanterer som restverdi etter 3 år, og som betales til eieren av bilen (leasingselskapet). Det er imidlertid mulig at den reelle verdien på bilen vil være noe høyere enn dette, noe som eventuelt vil favorisere låneopptak.) Dette medfører en nåverdi av de månedlige leasingbeløpene på kr Kostprisen for bilene er kr For å beregne kostnad per kilometer ved bruk av leiebilene (4 stk Mitsubishi Lancer) er det innhentet antall kjørte kilometer første halvår Dette er til sammen kilometer. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 11 av 12

12 Det er også foretatt en kontoutskrift for kontoene og i denne perioden. Disse kontoene skal inneholde alle kostnadene knyttet til leiebilene. Det er til sammen ført kr ,43 på det to kontoene første halvår Forsikringskostnaden (kr per bil per år) trekkes ut av kontoene og periodiseres (kr 4.503,50 per bil per halvår). Leasingavtalen for tre av leiebilene ble inngått i november 98. Den siste avtalen ble inngått i februar 99. De to første månedene i 99 ble det leid en bil fra Hertz Lease. Den nye leiebilen blir regnet som en erstatning for denne, og kostnadene til bilen fra Hertz Lease blir derfor medregnet. Et beløp på kr for februar trekkes ut av konto og et beløp på kr 4.198,50 trekkes ut av konto Dette er beløp som gjelder andre leiebiler. Det totalt beløpet på kontoene og blir, med de korrigeringene som er nevnt ovenfor, kr ,43. Dette medfører en kostnad på cirka kr 2,6 per kilometer. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 12 av 12

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER...

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER... Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET FOR PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2. INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN... 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Leieavtaler Fastsatt som foreløpig standard av styret i foreningen GKRS , med endringer

Leieavtaler Fastsatt som foreløpig standard av styret i foreningen GKRS , med endringer Dok.id.: 1.2.1.2.4.2.7 KRS 8 - Leieavtaler Utgave: 1.00 Skrevet av: Gjelder fra: 02.05.2012 Godkjent av: Elin Nystuen Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 9 Kommunal regnskapsstandard nr 8 Foreløpig

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter Sammendrag: Finansieringsselskapenes Forening gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER...3 1.2 REVISORS

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 89/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 89/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200904459 : E: 601 : Øyvind Levang/ Olga Davydova/ Stein Åge Sivertsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 89/10

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal klassifiseres som finansiell eller

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Orkanger, 25. februar 1999. Inge Storås revisjonssjef SNILLFJORD KOMMUNE - NÆRINGSFOND 1 SAMMENDRAG...2 2 INNLEDNING...

Innholdsfortegnelse. Orkanger, 25. februar 1999. Inge Storås revisjonssjef SNILLFJORD KOMMUNE - NÆRINGSFOND 1 SAMMENDRAG...2 2 INNLEDNING... Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG...2 2 INNLEDNING...3 3 MÅLSETTING...4 4 FAKTADEL...5 4.1 DEFINISJON... 5 4.2 FORMÅLET MED NÆRINGSFONDET... 5 4.3 ORGANISERING I KOMMUNEN... 5 4.4 REGIONALT NÆRINGSFOND...

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AV FINANSIELL LEASING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AV FINANSIELL LEASING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 26.01.17 SAK NR 008 2017 RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AV FINANSIELL LEASING Forslag til VEDTAK: 1. Styret godkjenner at finansiell leasing kan benyttes som finansieringskilde

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 2 3. PROBLEMSTILLING 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 3 6. REVISORS KONKLUSJONER 6 7. REVISORS ANBEFALINGER 7

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 2 3. PROBLEMSTILLING 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 3 6. REVISORS KONKLUSJONER 6 7. REVISORS ANBEFALINGER 7 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 FORMÅL MED PROSJEKTET 2 1.2 KONKLUSJON 2 2. INNLEDNING 2 2.1 HJEMMEL OG FORMÅL 2 2.2 AVGRENSNINGER AV PROSJEKTET 2 2.3 HØRING 2 3. PROBLEMSTILLING 3 3.1 PROBLEMSTILLING

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Til: Kommunestyret i Stjørdal v/ ordfører Fra: KomRev Trøndelag IKS Utarbeidet av: Mali K.H. Østerås og Rikke Haave Dato: 01.07.11 NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Oppsummering

Detaljer

Utfordringer for utleier og leietaker: Leasing regnskap og skatt

Utfordringer for utleier og leietaker: Leasing regnskap og skatt Utfordringer for utleier og leietaker: Leasing regnskap og skatt I artikkelen ser vi nærmere på de praktiske utfordringene med regnskapsmessig og skattemessig behandling av leieavtaler, spesielt i de tilfellene

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003, revidert august 2007 og juni 2008 1 ) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 15.12.2009 150/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 15.12.2009 150/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200904459 Arkivkode : E: 601 Saksbeh. : Marianne Schwerdt / Stein Sivertsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 120/09 Bystyret

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 17.03.2016 2012/2361-10601/2016 / N11/&41 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 05.04.2016 Fylkestinget 26.04.2016 KJØP AV MOLAND PARK BUSSANLEGG

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Regnskap for revisorer. Bokmål. Dato: Mandag 12. mai 2014. Tid: 6 timer / kl.

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Regnskap for revisorer. Bokmål. Dato: Mandag 12. mai 2014. Tid: 6 timer / kl. Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Regnskap for revisorer Bokmål Dato: Mandag 12. mai 2014 Tid: 6 timer / kl. 9-15 Antall sider inklusive forside: 6 + ett vedlegg (3 sider),

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Orkanger, Inge Storås revisjonssjef ORKDAL KOMMUNE - KRAFTFOND

Innholdsfortegnelse. Orkanger, Inge Storås revisjonssjef ORKDAL KOMMUNE - KRAFTFOND Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG...2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET... 2 1.2 OMFANG OG BEGRENSNINGER... 2 1.3 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.4 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2 INNLEDNING...3 2.1

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 12. februar 2008 TID: Kl 10:00 STED: Møterom 3. etg. rådhuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Hans-Christian Berger, Didrik Thrane-Nielsen Dato: 30. august 2012

Hans-Christian Berger, Didrik Thrane-Nielsen Dato: 30. august 2012 Memo Til: Sykehuset Telemark HF / Konst. Økonomidirektør Dana Tønnessen Fra: Hans-Christian Berger, Didrik Thrane-Nielsen Dato: 30. august 2012 Vurdering av leieavtaler i Helse Sør-Øst Faktum Sykehus Telemark

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 20.08.2013, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/1508-12 Arkiv: T51 Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken Sakstittel: OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP med noter 2016

ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP 2016 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2016 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema

Detaljer

Skattefunn åpen dag. Tromsø, 23. mars 2017

Skattefunn åpen dag. Tromsø, 23. mars 2017 Skattefunn åpen dag Tromsø, 23. mars 2017 Hvem er vi? BILDE Torill Fossheim EY Manager Statsautorisert revisor Mobile: 905 45 739 Email: torill.fossheim@no.ey.com BILDE Kurt-Egil Henriksen EY Tax & Law

Detaljer

Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14. Styret for Bergen Vann KF. Anskaffelse av TV-bil BV-5404-200414651-101. Hva saken gjelder:

Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14. Styret for Bergen Vann KF. Anskaffelse av TV-bil BV-5404-200414651-101. Hva saken gjelder: Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14 Styret for Bergen Vann KF Anskaffelse av TV-bil JOTA BV-5404-200414651-101 Hva saken gjelder: Bergen Vann KF (BV) disponerer i dag to biler med TV-utstyr for rørinspeksjon

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5. Fylkesmannen og kommunale budsjett og regnskap Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.2011 Hva er min bakgrunn?

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb Lysefjorden Ride og Kjøreklubb 2015 Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekt 4 212 527 171 782 Annen driftsinntekt 4 221

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret 31.05.2016 (K-sak 44/16) Side 1 av 11 Innhold 1. Formål... 3 2. Hjemmel og gyldighet... 3 3. Målsetting... 3 4. Risiko... 4 4. 1 Risikoprofil...

Detaljer

KRS 3 (F) Lån - Opptak, avdrag og refinansiering

KRS 3 (F) Lån - Opptak, avdrag og refinansiering KRS 3 (F) Lån - Opptak, avdrag og refinansiering Utskriftsdato: 7.12.2017 11:40:25 Status: Gjeldende Dato: 27.4.2012 Utgiver: Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Dokumenttype: Prosess Innholdsfortegnelse

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 13 Leieavtaler Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...5 Klassifisering av leieavtaler...5 Overføring

Detaljer

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb Lysefjorden Ride og Kjøreklubb 2015 Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekt 4 212 527 171 782 Annen driftsinntekt 4 221

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1. REVISORS KONKLUSJON 3 2. INNLEDNING 4 2.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen.

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.09. 2010 Møtetid: Kl. 12. 00. Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003

Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003 Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003 Juni 2003 Innholdsfortegnelse side 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR DENNE ORIENTERINGEN....3

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Bodø, 22. april Kopi: Fylkesrådet. Nordland fylkeskommune Kontrollutvalget. Nummerert brev nr. 3

Bodø, 22. april Kopi: Fylkesrådet. Nordland fylkeskommune Kontrollutvalget. Nummerert brev nr. 3 Org.nr: 977 188 326 Bodø, 22. april 2016 Til Nordland fylkeskommune Kontrollutvalget Kopi: Fylkesrådet Nummerert brev nr. 3 Fylkesrevisjonen i Nordland har gjennomført revisjonen for regnskapsåret 2015

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Vedlegg 1. Deres ref. Vår ref. Dato 07/1555-2 EVV 03.12.2007 Kommunal-

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1634-14 Arkivnr.: 212 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNES UTTALELSE

Detaljer

Levanger kontrollutvalg

Levanger kontrollutvalg MØTEINNKALLING Levanger kontrollutvalg TID: 21.06.2004 Kl. 14:00 STED: Revisjonens kontor, Gjensidigegården NB! Vi starter med omvisning på Breidablikktunet. Oppmøte kl. 13.00 på Breidablikktunet. Faste

Detaljer

Byrådssak 1371 /15. Endring av finansieringsform for EL-personbiler i kommunal tjeneste ESARK-1701-201302363-17 OLRA/ INKV

Byrådssak 1371 /15. Endring av finansieringsform for EL-personbiler i kommunal tjeneste ESARK-1701-201302363-17 OLRA/ INKV Byrådssak 1371 /15 Endring av finansieringsform for EL-personbiler i kommunal tjeneste OLRA/ INKV ESARK-1701-201302363-17 Hva saken gjelder: I Bergen kommunes Bilpolicy fra 2007, er det lagt til grunn

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2011/23-5 Arkiv: 651 SAKSFRAMLEGG Dato: 29.03.2011 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Levanger kontrollutvalg

Levanger kontrollutvalg MØTEINNKALLING Levanger kontrollutvalg TID: 22.09.2003 Kl. 13:00 STED: Revisjonens kontor, Gjensidigegården Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

KRS 1: Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidier, langsiktig og kortsiktig gjeld

KRS 1: Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidier, langsiktig og kortsiktig gjeld KRS 1: Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidier, langsiktig og kortsiktig gjeld Utskriftsdato: 1.1.2018 05:49:47 Status: Gjeldende Dato: 23.6.2005 Utgiver: Foreningen for god kommunal regnskapsskikk

Detaljer

Fosnes kommune Kontrollutvalget

Fosnes kommune Kontrollutvalget Fosnes kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget den 9. februar 2012, sak 004/12 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post:

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS , med virkning fra regnskapsåret 2016.

Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS , med virkning fra regnskapsåret 2016. Kommunal regnskapsstandard nr 3 (KRS) Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS 17.12.2015, med virkning fra regnskapsåret 2016. 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Økonomibestemmelsene i kommuneloven bygger

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Merverdiavgift. 1. Innledning. Tema: Samarbeid med Sintef Sist endret: Økonomiavdelingen. universitet

Merverdiavgift. 1. Innledning. Tema: Samarbeid med Sintef Sist endret: Økonomiavdelingen. universitet Norges teknisknaturvitenskapelige 1. Innledning... 1 2. Definisjon på omsetning ifølge mvaloven... 2 3. Samarbeid om forskningsprosjekter... 2 3.1 Oppdragsprosjekter...2 3.2 Bidragsprosjekter... 3 3.3

Detaljer

Leie av MTU og IT-utstyr. Økonomidirektør Pål Bakke, Dnr HF NSH-konferanse 30.1.04

Leie av MTU og IT-utstyr. Økonomidirektør Pål Bakke, Dnr HF NSH-konferanse 30.1.04 Leie av MTU og IT-utstyr Økonomidirektør Pål Bakke, Dnr HF NSH-konferanse 30.1.04 Aktuelle problemstillinger Ordinær leiekontrakt i hvilken grad tilbys dette av leverandørene? Finansiell leasing og operasjonell

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2012 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2012 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Kontantstrømskomponenter ved kjøp og leie Kjøp (K) Kontantstrømskomponent Leie (L) Ja Investering Nei. Ja Salgsinnbetaling etter skatt Ja

Kontantstrømskomponenter ved kjøp og leie Kjøp (K) Kontantstrømskomponent Leie (L) Ja Investering Nei. Ja Salgsinnbetaling etter skatt Ja Leasing Leasing (engelsk for leie) er utbredt i Norge, både som begrep og som finansieringsform (se www.finfo.no). Ordningen går ut på at et leasingselskap (utleier) tilbyr sine kunder (leietakere) å leie

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2011 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2011 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 3

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 3 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 3 Spesifikasjon av særlige poster, korrigering av feil og virkning av prinsippendring og Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...3 Definisjoner...3

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Lierne kommune Kontrollutvalget

Lierne kommune Kontrollutvalget Lierne kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 Behandlet av kontrollutvalget den 27. februar 2014, sak 006/14 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2017 og økonomiplan

Halden kommune årsbudsjett 2017 og økonomiplan Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: Vår ref.: 2016/4495 331.1 BOV Vår dato: 16.2.2017 Halden kommune årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 Halden kommunes

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Ved fullmaktssøknader til Helse Sør-Øst RHF skal følgende omtales og dokumenteres:

Ved fullmaktssøknader til Helse Sør-Øst RHF skal følgende omtales og dokumenteres: 1. Hva er finansiell leasing Klassifiseringen av finansielle leieavtaler er en regnskapsmessig vurdering som er regulert av Regnskapsloven, herunder Norsk Regnskaps Standard (NRS) 14. Dersom det vesentligste

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Foreløpig standard. Statlig RegnskapsStandard 13

Foreløpig standard. Statlig RegnskapsStandard 13 Foreløpig standard Statlig RegnskapsStandard 13 Leieavtaler Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Konkrete problemstillinger... 4 Overføring av økonomisk risiko

Detaljer

SAK NR ANSKAFFELSE AV NYTT LABORATORIEUTSTYR BRUK AV FINANSIELL LEASING

SAK NR ANSKAFFELSE AV NYTT LABORATORIEUTSTYR BRUK AV FINANSIELL LEASING Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.03.17 SAK NR 027 2017 ANSKAFFELSE AV NYTT LABORATORIEUTSTYR BRUK AV FINANSIELL LEASING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar til orientering at det gjennomføres anskaffelse

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 13

Statlig RegnskapsStandard 13 Statlig RegnskapsStandard 13 Leieavtaler Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Klassifisering av leieavtaler... 4 Overføring av økonomisk risiko og kontroll...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 087-2015 SYKEHUSPARTNER HF INVESTERINGSRAMME OG GODKJENNING AV FINANSIELL LEASING VEDRØRENDE PERIFERIUTSTYR OG LAGRING

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune 2004-2005 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Innsyn IT- Veiledning revisjon Regnskapsrevisjon Misligheter og

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Nytt fra GKRS. Ann Katharine Gardner

Nytt fra GKRS. Ann Katharine Gardner Nytt fra GKRS Ann Katharine Gardner GKRS 2016 Foreløpig vs endelig standard - diskuteres Standarder gjort endelige i desember 2015: KRS 3, KRS 5 og KRS 9 Rendyrker standardene Skiller ut eksempler og utfyllende

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret o

Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret o Budsjett og økonomiplan 1 Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Trond Kristoffersen. Regnskapsmodellen. Varige driftsmidler. Finansregnskap. Varige driftsmidler 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Regnskapsmodellen. Varige driftsmidler. Finansregnskap. Varige driftsmidler 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap Varige driftsmidler Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi. Sakliste. Utvalg:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi. Sakliste. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Møtested: Dahlslett, Namdalshagen Dato: 15.09.2014 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil

KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil Utskriftsdato: 16.12.2017 08:28:34 Status: Gjeldende Dato: 8.10.2010 Utgiver: Foreningen for god kommunal

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2015. Innholdsfortegnelse

ÅRSREGNSKAP 2015. Innholdsfortegnelse ÅRSREGNSKAP 2015 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2015 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema 1A 1B Side 5-6 - Investeringsregnskap

Detaljer

Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer

Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir-6-2013 Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer 10. oktober 2013 Endringer i barnehageloven fra 01.01.13 Sikrer at offentlig tilskudd og foreldrebetaling kommer

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall

Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING i Rendalen kommune Møtested: Bergset Aktivitetssenter, BAS, 2. etasje Møtedato: Torsdag, 12. mai 2016 Tid: Kl. 08.00 Saknr. 10/2016 21/2016 Sakliste Sak nr.: Innhold 10/2016 Godkjenning

Detaljer