Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Regnskap for revisorer. Bokmål. Dato: Mandag 12. mai Tid: 6 timer / kl.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Regnskap for revisorer. Bokmål. Dato: Mandag 12. mai 2014. Tid: 6 timer / kl."

Transkript

1 Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Regnskap for revisorer Bokmål Dato: Mandag 12. mai 2014 Tid: 6 timer / kl Antall sider inklusive forside: 6 + ett vedlegg (3 sider), totalt 9 sider Antall oppgaver: 4 Kandidaten besvarer alle oppgavene. Tillatte hjelpemidler: Norges Lover/ukommenterte særtrykk eller lover Revisors håndbok Rentetabeller Skattelovsamling (Jarøy eller Gjems-Onstad) Kalkulator (se kalkulatorreglementet) Merk: Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. Besvarelsen skal merkes med kandidatnummer, ikke navn. Bruk blå eller sort kulepenn på innføringsarket. Emnekode: REREG2000 (ORD)

2 Oppgave 1 (3 timer) Selskapet AS er i ferd med å avslutte regnskapet for 20x8. Du finner et utdrag av bedriftens foreløpige saldobalanse i vedlegg 1. Ikke alle kontoer er tatt med, og derfor vil summen ikke bli null. Alle tall i hele tusen. For hvert punkt skal du vise utregninger og forklare hvilke tall du benytter. Dersom det er nødvendig å foreta et valg i løsningen, må dette begrunnes. Du skal Ikke avslutte regnskapet som sådan, men forklare/vise posteringene som følger av punktene under. Utarbeid en endelig saldobalanse for alle kontoer. For noen kontoer vil du finne et spørsmålstegn i den foreløpige saldobalansen. Der skal du skrive inn det manglende tallet. Ta hensyn til utsatt skatt (27%) for de punkter hvor det er aktuelt, med mindre det er angitt noe annet. Hvis du mener at du ikke har alle kontoer, så kan du opprette på de ledige linjene nederst i skjemaet. Hvis det blir nødvendig å foreta en nåverdiberegning, skal du benytte 10 %. DU KAN SKRIVE MED BLYANT I SKJEMAET. Opplysning 1 Bedriften har produksjonsmidler bokført på konto Det som var i eie pr x8 var anskaffet for I månedsskiftet mars/april ble det anskaffet nytt utstyr for Samtidig ble det solgt utstyr som hadde vært i eie 4 år og 9 mnd. Det ble opprinnelig anskaffet for Det kjøpte utstyret er ført konto For det solgte er kun salget bokført på konto Produksjonsmidlene avskrives med 10 % lineæravskrivninger. I desember blir noe av produksjonsutstyret skadet i en brann. Regnskapsansvarlig bestemmer derfor at det skal føres en nedskrivning på 200. Skattemessig verdi pr x8 er Skattemessig avskrivning er 20 % saldoavskrivninger. Opplysning 2 Lagerbygget på konto 1125 ble anskaffet for Det er hittil avskrevet ut fra en levetid på 10 år, fordi tomta var planlagt brukt til noe annet. I løpet av 20x8 er det bestemt at rivning av bygget skal utsettes slik at korrekt levetid vil være 16 år. Regnskapsmessig løsning i denne forbindelse skal være estimatendring. Skattemessig avskrives lagerbygget med 8 % saldoavskrivninger. 2

3 Opplysning 3 I begynnelsen av året ble det anskaffet en maskin for å produsere et helt nytt produkt. Anskaffelsen er ført på konto Man regner med at dette produktet har en levetid på kun 3 år. Det er bestemt at man ikke skal avskrive investeringen med lineæravskrivninger. I stedet skal man avskrive ut fra internrentemetoden. Innbetalingsoverskudd knyttet til anskaffelsen i de tre år er: År 1: 3000 År 2: 3000 År 3: 2000 Skattemessig avskrivning er 20 % saldoavskrivninger. Opplysning 4 Aksjene på konto 1810 er aksjer i et selskap som tidligere ikke har vært børsnotert. Det er imidlertid selskapet nå, og aksjeposten tilfredsstiller betingelsene til å bli verdivurdert etter regnskapslovens 5-8. Følgende opplysninger kan gis om aksjeposten: Kurs Kurs Kurs Selskap Antall anskaff A ,0 6,0 8,0 NB! Opplysningene om kurser er i hele kroner, mens det i skjemaet skal føres tall i hele tusen. Opplysning 5 I forbindelse med regnskapsavslutningen mottar regnskapssjefen en epost fra administrerende direktør om en erstatningssak som har pågått i lengre tid. Saken dreier seg om at bedriften for en tid tilbake opplevde et tap på 110, fordi den hadde mottatt et råvareparti som viste seg å være av dårlig kvalitet. I 20x8 har det vært ført rettsak for å få tilkjent en erstatning på 130, inklusive renter for tapet. Dom er ennå ikke falt, men bedriftens advokat mener at rettsaken har forløpet så gunstig for bedriften at det ikke skal være mulig å tape denne rettsaken. Administrerende direktør ber derfor om at bedriften inntektsfører erstatningsbeløpet. Drøft valg av løsning ved hjelp av relevant standard. Skattemessig vurdering settes lik regnskapsmessig. 3

4 Opplysning 6 Bedriften har anleggsaksjer ført på konto Følgende opplysninger kan gis om anleggsaksjene: Selskap Antall Kurs anskaffelse Kurs 1.1. Kurs A B NB! Opplysningene om kurser er i hele kroner, mens det i skjemaet skal føres tall i hele tusen. Opplysning 7 I fjor tok bedriften opp et obligasjonslån i forbindelse med finansieringen av et nytt produksjonslokale (konto 2210). Lånets pålydende var på 300, og kostnadene i forbindelse med opptaket var på 2. Renten knyttet til obligasjonene var på 4 %. I det lånet skulle legges ut, økte rentene i markedet til 6%, og lånet ble lagt ut til kurs 95 for å være attraktivt i markedet. Markedet vurderte sikkerheten til lånet som meget god. Se bort fra utsatt skatt i dette momentet. Opplysning 8 I begynnelsen av 20x7 anskaffet bedriften en lastebil som ble finansiert med finansiell leasing. Kontantprisen utgjorde 600, og det beløpet ble også benyttet som anskaffelseskost i forbindelse med aktiveringen. Leieavtalen går over 3 år, og årlig leiebeløp utgjør 225. Bedriften overtar eiendomsretten til bilen ved å betale et ekstra beløp på 55 i slutten av år 20x9. Bilen er bokført på konto 1210 og gjelden på konto I år er leien betalt med 225, men bokført på konto Regnskapsmessig avskrives bilen med 20% lineæravskrivning. Selskapet AS fører de skattemessige avskrivningene. Skattemessig avskrivningssats er 20%. Opplysning 9 I 20x7 inngikk bedriften en kontrakt om bygging av et større lagerbygg for en annen bedrift. Kontrakten var på 1200, og kostnadene ble budsjettert til I 20x7 gikk det med kostnader for 200, og det ble fakturert for 280. I år er det medgått kostnader for 500, og det er fakturert for samme beløp. Pr x8 er det all grunn til å tro at den opprinnelige kalkylen vil holde. Se bort fra utsatt skatt i dette momentet. 4

5 Opplysning 10 Etter å ha gjennomført alle oppgjørsposteringer, viser regnskapet et resultat før skattekostnad på a) Foreta oppgjørsposteringene for punktene 1 9. b) Utarbeid en tabell som oppsummerer midlertidige forskjeller. Beregn årets skattekostnad og årsresultatet. Vis posteringene i skjemaet. Det avsettes ikke for utbytte. Oppgave 2 (1 t) AS M kjøpte 75% av aksjene i AS D for pr x1. På kjøpstidspunktet hadde AS D en egenkapital på Ved fastsettelse av kjøpsprisen ble det lagt til grunn en merverdi i AS D s anleggsmidler som AS M var villig til å betale 328,5 for. Samtidig ble det lagt til grunn at varelageret hadde en lavere virkelig verdi enn den bokførte. Dette reduserte kjøpsprisen ned med 43,8. Merverdien i anleggsmidlene avskrives over 5 år. Eventuell goodwill/negativ goodwill tilordnes kun majoriteten og avskrives over 5 år. De varene som det var knyttet mindreverdi til, er solgt pr x1. Ved beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel knyttet til merverdier/mindreverdier skal det brukes 27%. a) Foreta en merverdianalyse på kjøpstidspunktet. I forbindelse med regnskapsavslutningen for 20x4 gis det følgende opplysninger: 1. Egenkapitalen i AS M på kjøpstidspunktet utgjorde Egenkapitalen har økt med i AS D og med i AS M etter kjøpet og etter at selskapsregnskapene pr x4 er avsluttet. 3. I AS D s balanse pr x3 var det avsatt et utbytte på 100. Pr x4 er det avsatt et utbytte på I begynnelsen av 20x3 solgte AS M et anleggsmiddel til AS D for 600. Det var nedskrevet til null i AS M s regnskap. Gjenværende levetid på salgstidspunktet ble vurdert til 5 år. 5. AS D selger jevnlig varer til AS M. I 20x3 solgte AS D varer til AS M for 500. Pr x3 lå det varer på lager hvor AS D hadde beregnet seg en avanse på 50. I 20x4 utgjorde salget av varer 350 og pr x4 lå det varer på lager hos AS M hvor AS D hadde beregnet seg en avanse på 40. b) Beregn hvor mye egenkapitalen utgjør i konsernet pr x4 og hvor mye minoritetsinteressene utgjør pr x4. 5

6 Oppgave 3 (1 t) Diskuter kvalitetskravene og formålet med regnskapene utformet etter et resultatorientert og et balanseorientert regnskapssyn. Oppgave 4 (1 t) Du er ansatt i regnskapsavdelingen til Merkeklær AS som driver agentur med kjøp av merkeklær, sko og vesker som videreselges til kjedebutikker. Du har fått ansvar for å dokumentere selskapets årsregnskap knyttet til følgende poster: a) Bank b) Aksjer i børsnotert selskap c) Reklamasjonsavsetning Beskriv hvilke krav bokføringsloven stiller til dokumentasjonen av selskapets balanseposter. Ha med relevante lovhenvisninger. 6

7 Vedlegg 1: Skjema til kladd. SB Saldobal. Forel. Endelig 1070 Utsatt skattefordel? 1125 Lagerbygg 2 400, Produksjonsutstyr 6 900, Leaset bil 480, Spesialmaskin 6 000, Anleggsaksjer 1 400, Opptjent ikke fakturert? 1810 Aksjer 50, Annen egenkapital -600, Utsatt skatt? 2150 Langsiktig gjeld leasing? 2210 Obligasjonslån? 2500 Betalbar skatt 2970 Uopptjent inntekt? 3000 Salgsinntekter , Salg anleggsmidler -900, Gevinst salg anlegg 6000 Avskrivninger 6050 Nedskrivninger 6100 Estimatendring 6200 Tap salg anlegg 7900 Driftskostnader 4 626, Kursendring aksjer 8170 Rentekostnader 8620 Endring utsatt skatt/fordel 8650 Betalbar skatt 8960 Avsatt til annen EK 7

8 Vedlegg 1: Skjema til innlevering. Kandidat nr... SB Saldobal. Forel. Endelig 1070 Utsatt skattefordel? 1125 Lagerbygg 2 400, Produksjonsutstyr 6 900, Leaset bil 480, Spesialmaskin 6 000, Anleggsaksjer 1 400, Opptjent ikke fakturert? 1810 Aksjer 50, Annen egenkapital -600, Utsatt skatt? 2150 Langsiktig gjeld leasing? 2210 Obligasjonslån? 2500 Betalbar skatt 2970 Uopptjent inntekt? 3000 Salgsinntekter , Salg anleggsmidler -900, Gevinst salg anlegg 6000 Avskrivninger 6050 Nedskrivninger 6100 Estimatendring 6200 Tap salg anlegg 7900 Driftskostnader 4 626, Kursendring aksjer 8170 Rentekostnader 8620 Endring utsatt skatt/fordel 8650 Betalbar skatt 8960 Avsatt til annen EK 8

9 Vedlegg 1: Skjema til innlevering. Kandidat nr... SB Saldobal. Forel. Endelig 1070 Utsatt skattefordel? 1125 Lagerbygg 2 400, Produksjonsutstyr 6 900, Leaset bil 480, Spesialmaskin 6 000, Anleggsaksjer 1 400, Opptjent ikke fakturert? 1810 Aksjer 50, Annen egenkapital -600, Utsatt skatt? 2150 Langsiktig gjeld leasing? 2210 Obligasjonslån? 2500 Betalbar skatt 2970 Uopptjent inntekt? 3000 Salgsinntekter , Salg anleggsmidler -900, Gevinst salg anlegg 6000 Avskrivninger 6050 Nedskrivninger 6100 Estimatendring 6200 Tap salg anlegg 7900 Driftskostnader 4 626, Kursendring aksjer 8170 Rentekostnader 8620 Endring utsatt skatt/fordel 8650 Betalbar skatt 8960 Avsatt til annen EK 9

10 (Denne siden skal være blank) 10

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003, revidert august 2007 og juni 2008 1 ) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal

Detaljer

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg - følges reglene for innregning i årsregnskapet? Øyvind Lauknes Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon -

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 13 Leieavtaler Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...5 Klassifisering av leieavtaler...5 Overføring

Detaljer

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde Årsrapport 2007 Conecto Kunde Skyldner Innhold Administrerende direktør har ordet Vekst i trådt marked Administrerende direktør har ordet... 2 Begivenheter i 2007... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse...

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

ÅnsnnRETNrNG 2011 HEIMDAL BOLIG AS

ÅnsnnRETNrNG 2011 HEIMDAL BOLIG AS Årsrapport 211 ÅnsnnRETNrNG 211 HEIMDAL BOLIG AS VIRKSOMHETENS ART OG ORGANISERING Forretningsvirksomheten består av erverv, utvikling, produksjon og salg av fast eiendom med hovedvekt på boliger, samt

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer