Hans-Christian Berger, Didrik Thrane-Nielsen Dato: 30. august 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hans-Christian Berger, Didrik Thrane-Nielsen Dato: 30. august 2012"

Transkript

1 Memo Til: Sykehuset Telemark HF / Konst. Økonomidirektør Dana Tønnessen Fra: Hans-Christian Berger, Didrik Thrane-Nielsen Dato: 30. august 2012 Vurdering av leieavtaler i Helse Sør-Øst Faktum Sykehus Telemark HF (ST) ønsker å få vurdert hvorvidt 5 leieavtaler skal klassifiseres som operasjonelle eller finansielle leieavtaler i et regnskap avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. De fem avtalene som ST ønsker å få vurdert er: 1) Vinje Utkast leiekontrakt mellom Åmot Bilservice Eiendom AS og ST, ikke inngått. 2) Horten Leiekontrakt mellom Horten og omegn Røde Kors og Sykehuset i Vestfold datert ) Holmestrand Leiekontrakt mellom Jarlsberg EiendomSelskap AS og Sykehuset i Vestfold datert 10/ ) Kragerø Leiekontrakt mellom Arnesen AS og ST, ikke datert. 5) Drangedal Leiekontrakt mellom Nome Ambulanse AS og ST datert Som bistand for vår vurdering har vi i tillegg mottatt: a) Notat datert fra Einar Ramsli og Halvar Garvik til Dana Tønnesen. b) Brev datert fra Bess Margrethe Frøyshov og Dana Tønnesen til Bente Mikkelsen og Ann-Margrethe Langbakk. c) Udatert og usignert notat med svar til brev fra Daniela Tønnesen datert Problemstilling Basert på veiledningen i Norsk RegnskapsStandard 14 Leieavtaler kommer vi med vår vurdering av hvorvidt leiekontraktene spesifisert ovenfor skal klassifiseres som operasjonelle eller som finansielle leieavtaler. Grunnlag for diskusjon NRS 14 punkt 20 legger til grunn følgende hovedregler: En leieavtale klassifiseres som finansiell eller operasjonell i samsvar med avtalens reelle innhold. Dersom det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til det underliggende leieobjekt er gått over på leietaker klassifiseres avtalen som finansiell og tilhørende eiendeler og forpliktelser balanseføres. Andre leieavtaler klassifiseres som operasjonelle. PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo T: ( ), Org.no.: NO MVA, Medlem av Den norske Revisorforening

2 NRS 14 punkt 21 utdyper at: Klassifisering av leieavtalen som finansiell eller operasjonell skjer på tidspunkt for avtaleinngåelsen. Klassifiseringen vurderes ut i fra hvorvidt det har funnet sted en overføring av økonomisk risiko og kontroll. Som hjelpemiddel ved denne vurderingen anvendes indikatorer på finansielle leieavtaler. Indikatorer på finansielle leieavtaler er gitt i punktene 26 til 27. Punkt 26 gir indikatorer som alene medfører at leieavtalen vurderes som finansiell: Det kan være flere forhold som kan indikere at det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll er overført til leietaker. Dersom ett av følgende kriterier er til stede skal det regnskapsmessig legges til grunn at leieforholdet er å anse som en finansiell leieavtale: Leietaker etaker har rett til kjøp av eiendelen til en pris som forventes å være vesentlig lavere enn markedsverdi på det tidspunkt retten kan benyttes. På tidspunkt for inngåelse av leieavtalen er det derfor rimelig sikkert at leietaker vil kjøpe eiendelen. Estimert leieperiode går over det vesentligste av eiendelens økonomiske levetid. Nåverdien av estimerte leiebetalinger tilsvarer i hovedsak markedsverdien av eiendelen ved inngåelse av leieavtalen. Eiendelen er av så spesiell karakter at den, uten vesentligeentlige endringer eller modifikasjoner, ikke kan brukes av andre enn leietaker. Punkt 27 gir indikatorer som samlet sett medfører at leieavtalen vurderes som finansiell: Andre indikasjoner som alene eller kombinert kan medføre at leieavtalen skal klassifiseres som en finansiell leieavtale er: At leietaker ved å si opp leieavtalen står ansvarlig for et eventuelt tap for utleier Det vesentligste av gevinst og tap som følge av variasjoner i markedsverdien på eiendelen tilfaller leietaker. Leietaker har etter utløpet av den opprinnelige avtalen rett til å fornye denne for en tidsbegrenset periode, til en leie som ligger vesentlig under markedsleie for en tilsvarende eiendel. Dersom det foreligger andre forhold som gjør det rimelig sikkert at leietaker vil overta leieobjektet i løpet av avtaleperioden eller senere. Diskusjon Leieavtale 1 Vinje Forbehold: Vi har ikke blitt forelagt en endelig leieavtale og kan derfor ikke komme med noen endelig vurdering av hvorvidt leieavtalen er finansiell eller operasjonell. Vi er ikke kjent med leieobjektets verdi ved leieavtalens inngåelse. Leieperioden er på 20,5 år. 2

3 Leieobjektet er på ca 280 kvm og er nytt. Årlig leie er på kr pluss indeksjustering Leiebeløpet utgjør drøyt 990 kr pr m2. Vi kjenner ikke til markedsverdien på leieobjektet eller forventet levetid, men basert på en antagelse at leieobjektet er nytt forventer vi at 20,5 år ikke utgjør det vesentligste av leieobjektets levetid. Vi ser at denne leiekontrakten, ved en markedsverdi på leieobjektet på under 5 mill eks tomt kan bli å klassifisere som finansiell. Leieavtale 2 Horten Basert på den informasjonen vi finner i kontrakten har vi at: Avtalen har en løpetid på 20 år, rett for ST til 10 års forlengelse til markedsmessige vilkår og betinget oppsigelsesadgang for ST etter 5 år. Leieobjektet er på ca 481 kvm pluss 16 parkeringsplasser og er delvis nytt. Årlig leie er på kr pluss indeksjustering. Leiebeløpet utgjør 750 kr pr m2. Vi kjenner ikke til markedsverdien på leieobjektet eller forventet levetid, men basert på en antagelse at leieobjektet er nytt forventer vi at 20 år ikke utgjør det vesentligste av leieobjektets levetid og at en leie på 750 kr pr kvm over 20 år ikke vil være nok til å betale for det vesentligste av leieobjektets virkelige verdi. Vår foreløpige forventing er at denne leieavtalen er en operasjonell leieavtale. Leieavtale 3 Holmestrand Basert på vedlegg til leiekontrakten antar vi at byggekostnaden for leieobjektet er kr 6,2 mill og at dette utgjør markedsverdien av leieobjektet eks tomeverdi. Dette utgjør en pris pr kvm på ca kr Basert på den informasjonen vi finner i kontrakten har vi at: 3

4 Avtalen har en løpetid på 20 år og en måned, rett for ST til 5 års forlengelse av avtalevilkårene og betinget oppsigelsesadgang for ST etter 10 år. Leieobjektet ektet synes ikke å være av så spesiell karakter at det ikke kan brukes av andre leietagere Leieobjektet er på ca 362 kvm pluss 5 parkeringsplasser og er nytt. Årlig leie er på kr pluss økning i konsumprisindeks. Leietager har risiko for økning i offentlige avgifter og eiendomsskatt. Utleier kan regulere leieprisen opp til markedsleie hvert år etter 3 års utleie. Leiebeløpet utgjør 975 kr pr m2. Vi antar at leiekontrakten ikke går over det vesentligste av utleieobjektets levetid. Det forhold at ST skal betale en erstatning til utleier som skal dekke utleiers finansiering dersom den betingede oppsigelsesadgangen benyttes etter år 10 eller senere trekker klart i retning av finansiell leieavtale. le. Vi kan ikke se at det foreligger noen av de andre forhold som beskrevet i NRS 14 punkt 27 som skulle tilsi at det Vi kjenner ikke verdien av tomten. Husleien justeres opp med prisvekst og ved stigning i markedsleie. Når vi gjennomfører en nåverdiberegning av leiebeløpene med en realrente på 2% finner vi at nåverdien av leiebeløpene ligger på eller svært tett oppunder hva som tilsvarer i tilsvarer i hovedsak markedsverdien av eiendelen ved inngåelse av leieavtalen. Dette er før vi ser på den potensielle merleien som ligger i justeringer opp til markedsleie i leieperioden. Vår foreløpige forventing er at denne leieavtalen er en finansiell leieavtale. Leieavtale 4 Kragerø Forbehold: Vi har ikke blitt forelagt en endelig leieavtale og kan derfor ikke komme med noen endelig vurdering av hvorvidt leieavtalen er finansiell eller operasjonell. Vi er ikke kjent med leieobjektets verdi ved leieavtalens inngåelse. Leieperioden er på 20 år. Leietager har rett til forlengelse for 2 perioder av 5 år. Leieobjektet er spesialtilpasset for ST, men synes ikke å være av så spesiell karakter at det ikke kan brukes av andre leietageree Leieobjektet er på ca 369 kvm inneareal og 305 kvm uteareal og er nytt. Årlig leie er på kr pluss indeksjustering. Leiebeløpet inkluderer utgifter til strøm, varme renhold og felleskostnader. Leiebeløpetebeløpet utgjør drøyt kr pr m2. Vi antar at leien ikke går over det vesentligste av leieobjektets levetid. 4

5 Leiebeløpet inkluderer betaling for en rekke tjenester som skal ekskluderes fra leieberegningen, men nåverdien av det avtalte leiebeløpet vil bli betydelig. Vår klare foreløpige forventing er at denne leieavtalen er en finansiell leieavtale. Leieavtale 5 Drangedal Leieperioden er på 15 år med 6 måneders gjensidig oppsigelsesperiode for begge parter deretter. Leietager har risiko for økning i offentlige avgifter og eiendomsskatt. Leieobjektet er på 140 kvm. Leietager dekker kostnader for eventuell innvendig oppussing Årlig leie er på kr pluss økning i konsumprisindeks. Leiebeløpet utgjør kr pr m2. Vi antar at leien ikke går over det vesentligste av leieobjektets levetid. virkelig verdi av leieobjektet ektet før konklusjon om operasjonell eller finansiell leie kan trekkes. Vår foreløpige forventing er at denne leieavtalen er en finansiell leieavtale. Samlet foreløpig konklusjon Det punktet som for avtalene synes å være det avgjørende punktet for hvorvidt avtalene skal klassifiseres som finansielle eller operasjonelle er forholdet mellom nåverdien av leiebetalingene og virkelig verdi på leieobjektet. Vi mangler gjennomgående informasjon om virkelig verdi på leieobjektene og kan derfor ikke dra noen endelige konklusjoner. Ved et eventuelt fravær av faktiske markedstakster tror vi at vi vil kunne ha stor nytte av samtaler med takstkyndige personer som kjenner markedsforholdene i Vestfold og Telemark. Basert på den informasjonen vi har vurderer vi det som sannsynlig at leieavtalen i Horten er operasjonell, leieavtalene i Kragerø og Holmestrand er finansielle, mens de øvrige avtalene kan være finansielle eller svært nær grensen for finansielle avtaler. 5

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal klassifiseres som finansiell eller

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003, revidert august 2007 og juni 2008 1 ) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 13 Leieavtaler Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...5 Klassifisering av leieavtaler...5 Overføring

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 13

Statlig RegnskapsStandard 13 Statlig RegnskapsStandard 13 Leieavtaler Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Klassifisering av leieavtaler... 4 Overføring av økonomisk risiko og kontroll...

Detaljer

Finansreglement for. Sel. kommune

Finansreglement for. Sel. kommune Finansreglement for Sel kommune 1 1. Formål Kommunens strategi for finansforvaltning skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelser om optimal utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressurser

Detaljer

Nettverkssamling 14. mars 2013

Nettverkssamling 14. mars 2013 Nettverkssamling 14. mars 2013 Personalnytt fra økonomiseksjonen: Egil Bjørn Berglund gikk av med pensjon 01.03.13 Siv Talstad Hansen overtar rådgiverstillingen etter Egil Bjørn Vi har gjort litt interne

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/32 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/32 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Regnskapsmessig behandling av finansielle leieavtaler - en introduksjon av praksis

Regnskapsmessig behandling av finansielle leieavtaler - en introduksjon av praksis Regnskapsmessig behandling av finansielle leieavtaler - en introduksjon av praksis av Ørjan Renø Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (30 studiepoeng) Handelshøgskolen

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Nye Molde sjukehus når og hvordan?

Nye Molde sjukehus når og hvordan? Vista Analyse AS Helse Nordmøre og Romsdal HF Nye Molde sjukehus når og hvordan? Forprosjekt Er OPS et alternativ og en realistisk gjennomføringsmodell for Nye Molde sjukehus? Oslo 1.september 2005 Advokatfirmaet

Detaljer

Veiledning Regnskapsføring av inntekt (Oktober 1996, revidert august 2007. Omgjort til veiledning oktober 2010)

Veiledning Regnskapsføring av inntekt (Oktober 1996, revidert august 2007. Omgjort til veiledning oktober 2010) Veiledning Regnskapsføring av inntekt (Oktober 1996, revidert august 2007. Omgjort til veiledning oktober 2010) Innholdsfortegnelse: 1 Bakgrunn, formål og virkeområde... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål...

Detaljer

FORENINGEN FOR GOD KOMMUNAL REGNSKAPSSKIKK MÅ STANDARDENE FØLGES OG STATUS I ARBEIDET PR NOVEMBER 2006

FORENINGEN FOR GOD KOMMUNAL REGNSKAPSSKIKK MÅ STANDARDENE FØLGES OG STATUS I ARBEIDET PR NOVEMBER 2006 Av utredningsleder Jon Ivar Stakkeland Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Kristiansand november 2006 FORENINGEN FOR GOD KOMMUNAL REGNSKAPSSKIKK MÅ STANDARDENE FØLGES OG STATUS I ARBEIDET PR NOVEMBER

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Husleier næringsbygg. Oktober 2009 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Husleier næringsbygg. Oktober 2009 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Husleier næringsbygg Oktober 2009 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

L E I E A V T A L E. Leietaker har kontrollmålt de arealer som er nevnt i kontraktsbilag 1 og 2 og overtar ansvaret for leiearealets størrelse.

L E I E A V T A L E. Leietaker har kontrollmålt de arealer som er nevnt i kontraktsbilag 1 og 2 og overtar ansvaret for leiearealets størrelse. 1 L E I E A V T A L E Mellom JNS Eiendom AS (o.nr. 985 277 206) som utleier og NAV Nord-Trøndelag (o.nr. ) som leietaker er det inngått slik leieavtale: 1. Gjenstand for leie. JNS Eiendom AS er eier av

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. --- 1 --- Navn: Adresse: Telefon: 1.1 UTLEIER 1.2 LEIETAKER Navn: Adresse: Telefon:

Detaljer

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT VED INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT Dette er en brosjyre for deg som skal inngå avtale om leie av bolig eller som allerede leier bolig. Leie av bolig reguleres av husleieloven

Detaljer

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22 Pallas Eiendom AS Østre Skostredet 9 5017 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato: Kamilla Wesolowska Sak nr: 14/1145-4 Saksbehandler: Brit Røthe 30.10.2014 Dir.tlf: 45 49 00 40 Vurdering av husleiekontrakt -

Detaljer

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Vår dato: Saksbehandlere:Hanne Bentsen/Jan-Erik Hansen og Jens Herstad Dato. 19.05.2008 Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Innledning Ved nyttår overtok Helse

Detaljer

Update. Forhandling av leiekontrakter side 4. «Deres hus og hoteller brenner» side 33

Update. Forhandling av leiekontrakter side 4. «Deres hus og hoteller brenner» side 33 Update Update 2 2012 Næringseiendom Forhandling av leiekontrakter side 4 «Deres hus og hoteller brenner» side 33 MVA og justering enkelte tema av stor betydning for utleiere side 35 update 2 2012 Næringseiendom

Detaljer

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER...9 7. REVISORS ANBEFALINGER...

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER...9 7. REVISORS ANBEFALINGER... Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET FOR PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2. INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN... 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Vedrørende vilkår i husleiekontrakt

Vedrørende vilkår i husleiekontrakt Fredensborg Eiendomsselskap AS Møllerveien 4 0182 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Jeanette Berg Sak nr: 14/1136-3 Saksbehandler: Ida Øygard Haavardsholm 30.10.2014 Dir.tlf: 93 08 10 40 Vedrørende vilkår

Detaljer

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Kontrakts nr. Leietid 10 år + 5 år + 5 år UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Utleier : OBOS Forretningsbygg AS Organisasjonsnr.: 930869147 Adresse : Hammersborg torg 1, 0129 Oslo PB 6666 St.Olavs Pl.,

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Utleie og forvaltning av kommunale boliger

Utleie og forvaltning av kommunale boliger Utleie og forvaltning av kommunale boliger 5/2011 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleie og forvaltning av kommunale

Detaljer

På bakgrunn av dette er Regnskap konsern bedt om å redegjøre for vår oppfatning av den veide avskrivningstiden for investeringene.

På bakgrunn av dette er Regnskap konsern bedt om å redegjøre for vår oppfatning av den veide avskrivningstiden for investeringene. REGNSKAPS NOTAT UTKAST 30.august 2013 Fra Regnskap konsern Vedr Grieghallen IKS avdragstid Bakgrunn Fra Finans har Regnskap Konsern mottatt følgende informasjon «Grieghallen IKS skal opprettes og gjennomføre

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Notat Til : Rådmannen Fra : Bystyret Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Bakgrunn I Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Leasing av biler. Januar 2009 Gjesdal kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Leasing av biler. Januar 2009 Gjesdal kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Leasing av biler Januar 2009 Gjesdal kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER)

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) 1 UTLEIER (1) Tide Eiendom Straume AS (Navneskrifte ifm overtakelse til HFK Bussanlegg Straume AS) (2) Organisasjonsnr. 990 944 970 2 LEIETAKER

Detaljer

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer