SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET"

Transkript

1 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET LØRENSKOG KOMMUNE September 2005 Utført av Nina Neset

2 INNHOLD 1 BAKGRUNN FORMÅL MED GJENNOMGANGEN KRITERIER FOR GJENNOMGANGEN HOVEDPRINSIPPER FOR BEREGNING AV SELVKOST INNEN VANN- OG AVLØPSSEKTOREN REVISJONENS KONTROLL HVORDAN ER SELVKOST PRAKTISERT I LØRENSKOG FØR 2003? ER DE NYE RETNINGSLINJENE OM BEREGNING AV SELVKOST TATT I BRUK OG TILFREDSSTILLENDE PRAKTISERT FOR 2003? ER OVERSKUDD AVSATT TIL FOND? REVISJONENS VURDERING OG ANBEFALINGER HVORDAN ER SELVKOST PRAKTISERT I LØRENSKOG FØR 2003? ER DE NYE RETNINGSLINJENE OM BEREGNING AV SELVKOST TATT I BRUK OG TILFREDSSTILLENDE PRAKTISERT FOR 2003? ER OVERSKUDD AVSATT TIL FOND? ANBEFALINGER

3 1 BAKGRUNN Revisjonen gjennomførte et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot praktisering av selvkost for vann- og avløpsområdet i alle våre kommuner i 2003/2004. For Lørenskog kommune viste gjennomgangen at kommunen har gode rutiner og kontroll med beregning av selvkost for vannog avløpsområdet. Gjennomgangen ble av den grunn ikke oppsummert i en rapport. I sak 22/05 oversendte kommunestyret et forslag til kontrollutvalget om å undersøke hvordan selvkostbestemmelsene er praktisert i Lørenskog for VAR-områdene, herunder oppbygging av fond. Kontrollutvalget behandlet forslaget i møte , og vedtok å be om en slik oppsummering. For å etterkomme kommunestyrets ønske om en vurdering av om selvkostprinsippet er ivaretatt innen vann- og avløpsområdet, har vi utarbeidet en oppsummering av den undersøkelsen vi gjennomførte i 2003/2004. Selvkostområdene i kommunen blir i tillegg årlig fulgt opp av revisjonen i forbindelse med revisjon av kommuneregnskapet. Revisjonen har dessuten gjennomført en sammenligning av kostnader og gebyrenes størrelse i 8 kommuner på Romerike. For nærmere informasjon om dette viser vi til forvaltningsrevisjonsrapporten Vurdering av KOSTRAtall for VAR-området. 2 FORMÅL MED GJENNOMGANGEN Vann- og avløpssektoren er et område som det er og har vært knyttet mye oppmerksomhet til, både fra politisk hold og fra medienes side. Dette fordi det er et selvkostområde, der kommunene ikke har anledning til å beregne høyere gebyrer enn det kostnadene tilsier. Det er derfor viktig at inntekter og utgifter innen vann- og avløpssektoren behandles på en korrekt måte. Selvkost defineres som den merkostnaden kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. Det betyr at vann- og avløpsgebyrene ikke skal kunne brukes til å finansiere andre deler av kommuneforvaltningen. Kommunen har imidlertid anledning til å subsidiere vann- og avløpsområdet fra andre deler av kommunebudsjettet. Med virkning fra og med 2003, kom det nye og mer spesifiserte retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Formålet med gjennomgangen er å kvalitetssikre kommunens arbeid med overgang til de nye selvkostbestemmelsene. Om gebyrberegningen er i samsvar med lover, forskrifter, retningslinjer og vedtak som gjelder på området, vil således være sentralt i denne gjennomgangen. For å få et bilde av helheten, har vi også foretatt en vurdering av hvordan selvkostprinsippet har vært praktisert i Lørenskog frem til Følgende problemstillinger vurderes i gjennomgangen: 1. Hvordan er selvkost praktisert i Lørenskog før 2003? 2. Er de nye retningslinjene om beregning av selvkost tatt i bruk og tilfredsstillende praktisert fra og med 2003? 3. Er overskudd avsatt til fond? Når det gjelder avfallsområdet er det kun problemstilling 3 som er belyst i denne gjennomgangen. 3 KRITERIER FOR GJENNOMGANGEN 3.1 Hovedprinsipper for beregning av selvkost innen vann- og avløpssektoren Vi vil i denne rapporten vise til følgende regelverk på vann- og avløpsområdet: Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 nr. 17. Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995, med endringer av 27. september 1996 og 13. juli 2000, samt kommentarene til forskriften. 3

4 H-2140 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet i januar (Betegnes her H-2140, 2003.) H-2095 Veiledende retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, utgitt av Kommunal- og arbeidsdepartementet i desember H ble erstattet med H-2140 i januar (Betegnes her H-2095, 1996.) Rundskriv T-9/86 fra Miljødepartementet: Retningslinjer for beregning av avgiftsgrunnlaget for kommunale vann- og kloakkavgifter. Dette rundskrivet ble opphevet i forbindelse med innføringen av retningslinjene i H-2140 i januar (Betegnes her T-9/86.) Hva inkluderes i en selvkostkalkyle? Av forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer 1, første ledd, fremgår det: Vann- og avløpsgebyrer skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på henholdsvis vannog avløpssektoren.. Kommunens nødvendige kostnader skal beregnes med utgangspunkt i selvkostprinsippet. Selvkost skal defineres som den merkostnaden kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste 1. Bare kostnader som har en direkte, normal sammenheng med en forsvarlig forretningsdrift av vann- og avløpssektoren, skal legges inn i gebyrgrunnlaget. Vann- og avløpsgebyrene skal ikke kunne brukes til å finansiere andre deler av kommuneforvaltningen. I veilederen fra er det valgt en modell der ytelsen splittes i tre delkomponenter kjerneprodukt, tilleggsytelser og støttefunksjoner. Når det gjelder indirekte kostnader (tilleggsytelser og støttefunksjoner), så gir de nye retningslinjene for beregning av selvkost detaljerte føringer på hvordan tilleggsytelser og støttefunksjoner skal beregnes fra og med I selvkostkalkylen inngår også kapitalkostnader. Denne kostnaden representerer den årlige andelen av investeringskostnader som kan belastes brukerne. Investeringer i anleggsmidler kan ikke lengre finansieres direkte av selvkostfond (endret fra 2003). 4 Kapitalkostnadene i gebyrgrunnlaget kalles også kalkulatoriske kostnader. Begrepet kalkulatorisk indikerer at dette er en beregnet størrelse. Årlige kapitalkostnader består her av to elementer: - Avskrivningskostnader, dvs. forringelsen av et driftsmiddels verdi ut fra slitasje og elde. - Alternativkostnaden, dvs. den avkastning kommunen alternativt kunne oppnå ved å plassere penger tilsvarende investeringsbeløpet i markedet. 5 Videre er generasjonsprinsippet sentralt innenfor selvkostområdene, det vil si: - Dagens brukere betaler dagens kostnader. - Morgendagens brukere betaler morgendagens kostnader. Behandling av overskudd og underskudd avsetning til og bruk av fond Dersom avgiftsnivået er satt for høyt, vil det oppstå overskudd innen vann- og avløpssektoren. Før 1996 ble selvkost vanligvis vurdert ved å se flere år i sammenheng. Kravet var da at vannog avløpsområdene ikke skulle gi overskudd i en 5 års periode. 6 Det er først fra 1996 at kravet om å avsette eventuelle overskudd innen vann- og avgiftsområdet ble regulert i veiledende retningslinjer 7. Dette ble videreført i retningslinjene som gjelder fra H-2095, 1996 og H-2140, 2003, s H-2140, Det er også beskrevet hvilke aktiviteter som ikke bør tas med i selvkostanalysen. Strategisk ledelse og utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for strategisk ledelse skal ikke være med, og heller ikke kostnader til mellomledere når disse leder tjenesteledere. Dette anses å være aktiviteter som retter seg mot kommuneorganisasjonen som et hele, og ikke er nødvendige for å framstille betalingstjenestene. Dette er en innskjerping i forhold til tidligere retningslinjer. 4 H-2140, 2003, s H-2140, 2003, s Jf. punkt 1.3 i rundskriv T-9/86. 7 I henhold til Kommunaldepartementets veiledende retningslinjer gjeldende fra 1996, bør dette skje ved at kommunen fremfører et overskudd fra selvkosttjenesten til et senere år. I praksis vil dette måtte skje gjennom avsetning til et selvkostfond/bundet fond på bakgrunn av en etterkalkulasjon dersom kommuneregnskapet skal være fullstendig. 8 H-2140,

5 Det kan også oppstå underskudd innen vann- og avløpsområdet, fordi kommunen ikke er pålagt å dekke alle kostnader innen området gjennom gebyrer. 9 Dersom underskuddet ikke dekkes inn gjennom bruk av fond eller fremføres/overføres til kommende år, blir deler av kostnadene på vann- og avløpsområdet finansiert av andre deler av kommunebudsjettet. For at underskudd skal kunne fremføres, kreves det at kommunestyret har fattet et prinsippvedtak om egenbetaling ut fra selvkost året forut for inntektsåret. 10 Kommunen har imidlertid anledning til å dekke underskudd med tidligere avsetninger til fond, selv om det ikke foreligger vedtak om full kostnadsdekning. Kommunene bør kompensere brukerne for det rentetapet som påføres ved å binde kapital i kommunen, ved å renteberegne fondene 11. Det skal videre skilles mellom gebyr for vann og gebyr for avløp på grunnlag av kommunens kostnader forbundet med hver av disse sektorene 12. Bruk av og avsetning til vann- og avløpsfond må av den grunn behandles særskilt. Krav til budsjettoppstillinger og selvkostregnskap: Forskriftens 13 1, tredje ledd inneholder krav til saksfremlegg før vedtak om gebyrenes størrelse fastsettes. Det skal foreligge overslag over kommunens antatte direkte og indirekte kostnader knyttet til drifts-, vedlikeholds- og kapitalkostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren for de kommende 4 årene. Det skal også foreligge overslag over hvilke beløp gebyrene antas å innbringe. Overslaget skal så vidt mulig utarbeides i sammenheng med kommunens rullerende økonomiplan. Når det gjelder krav til regnskapsføring, var retningslinjene gjeldende før 2003 uklare. I retningslinjene fra staten gjeldende frem til 2003 (H-2095, 1996), var det blant annet ikke klart presisert at kostnadene skulle beregnes på grunnlag av regnskapstall. I de nye retningslinjene gjeldende fra 2003 er det nå klart at kommunen skal foreta en etterkalkulasjon (selvkostregnskap) av de reelle kostnadene innenfor vann- og avløpssektoren REVISJONENS KONTROLL 4.1 Hvordan er selvkost praktisert i Lørenskog før 2003? Med bakgrunn i regelverk og retningslinjer for vann- og avløpsområdet gjennomførte vi følgende kontroller: Om kostnadene som er belastet vann- og avløpsområdet hører hjemme der, slik at brukerne ikke blir belastet med for store utgifter. Om kapitalkostnader er beregnet riktig, og om indirekte kostnadene fremstår som rimelige. Perioden Lørenskog har belastet VA-sektoren fullt ut for kapitalkostnader og indirekte kostnader tilbake til 1989, og dette er i samsvar med Miljøverndepartementets rundskriv T-9/86. Fylkesmannen gjennomførte kontroll av avgiftsgrunnlaget i november 1992 i Lørenskog, og hadde ingen bemerkninger. Før 1996 ble selvkost vanligvis vurdert ved å se flere år i sammenheng. Kravet var da at vann- og avløpsområdene ikke skulle gi overskudd i en femårsperiode Lov eller forskrift hjemler ikke noe krav om full kostnadsdekning innen vann- og avløpsområdet på samme måte som for renovasjon, jf. kommentarer til 1, første ledd i forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer. Kommunene har av den grunn anledning til å subsidiere VA-området. 10 Jf. H-2095, 1996, s H-2095, 1996 og H-2140, Jf. kommentarer til 1, tredje ledd i forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer. 13 Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar Paragrafen ble endret den 13. juli 2000, og trådte i kraft 1. januar H-2140, 2003, side Jf. punkt 1.3 i rundskriv T-9/86. 5

6 Revisjonen har foretatt en oppsummering av inntekter og utgifter innen vann- og avløpsområdet i perioden for å se om kommunen har hatt overskudd på områdene i denne perioden. Vår kontroll viser at både vann- og avløpsområdet gikk med underskudd i denne perioden, vannområdet med ca. 8 mill., avløpsområdet med ca. 4 mill. mens avfallsområdet gikk ut omtrent i balanse. På lik linje med de øvrige kommunen i vårt distrikt subsidierte Lørenskog vann- og avløpssektoren fra andre deler av kommunebudsjettet frem til midten av nittitallet. Revisjonen har ikke gjennomført nærmere kontroll av kostnadene før 1996, siden gebyrene ikke var kostnadsdekkende. Fylkesmannens kontroll i 1992 gir også holdepunkter for at daværende retningslinjer for hvilke kostnader som kunne tas med i en selvkostkalkyle ble praktisert riktig. Perioden Tabellen under viser at gebyrene overskred kostnadsnivået for avløpsområdet i nesten hele perioden, mens vannområdet har overskudd de første årene og underskudd fra Ifølge retningslinjene fra 1996 skulle eventuelle overskudd settes av til fond. Dette er gjennomført i Lørenskog i hele perioden. For nærmere kommentarer viser vi til oppsummering av problemstilling 3 (bruk av og avsetning til fond). Tall i Vann Avløp 1000 kr Inntekter Utgifter Over/underskudd Inntekter Utgifter Over/underskudd Kostnadene varierer en del fra det ene året til det andre i Lørenskog, og dette har sammenheng med at rehabilitering av ledningsnettet stort sett er bokført i driftsregnskapet. Før 2003 hadde ikke dette reell betydning, fordi overskudd på områdene kunne overføres til investeringsregnskapet for å finansiere investeringer. Dette er endret fra Selvkostregnskapene for vann- og avløpsområdet for disse årene er gjennomgått. Vår kontroll har ikke avdekket vesentlige feil. Vi har kontrollert beregnede kapitalkostnader (renter og avdrag på investeringer). Kontrollen viser at Lørenskog har beregnet disse kostnadene i tråd med rundskriv T-9/86 frem til Indirekte kostnader 17 er sammenlignet med Rælingen og Skedsmo for årene 1997, 1999 og Indirekte kostn. Rælingen, Skedsmo og Lørenskog i kr. pr. innbygger, vann og avløp. Rælingen Skedsmo Lørenskog År VANN AVLØP VANN AVLØP VANN AVLØP I perioden eksisterte det to regelsett for hvordan kapitalkostnader for vann- og avløpssektorens skulle beregnes. Begge metodene må aksepteres. 17 Indirekte kostnader er et anslag av vann- og avløpssektorens andel av kostnader for administrasjon, regnskap, fakturering og husleie o.l. I tillegg blir vann- og avløpsområdet andel av netto kostnad driftsavdeling inne og ute ført som indirekte kostnad. 6

7 Hvor stor andel av administrative kostnader kommunene kan belaste vann- og avløpssektoren, har ofte vært et tema som blir gjenstand for diskusjon. Lørenskog har hatt et tilfredsstillende system for dokumentasjon av hvordan disse kostnadene er beregnet. Sammenlignet med Skedsmo og Rælingen er heller ikke nivået høyt i Lørenskog. 4.2 Er de nye retningslinjene om beregning av selvkost tatt i bruk og tilfredsstillende praktisert for 2003? Vi vil vurdere om de nye retningslinjene om beregning av selvkost som trådte i kraft i januar 2003 (H-2140 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, Kommunal- og regionaldepartementet januar 2003), ble tatt i bruk og tilfredsstillende praktisert i Lørenskog. Med bakgrunn i regelverk og retningslinjer for vann- og avløpsområdet gjennomførte vi følgende kontroller: Om kostnadene som er belastet vann- og avløpsområdet hører hjemme der, slik at brukerne ikke blir belastet med for store utgifter. Om de veiledende retningslinjene for fastsettelse av indirekte kostnader er lagt til grunn (justert i 2003). Kapitalkostnader skal fastsettes etter lineære avskrivninger (endret i 2003). Ny åpningsbalanse skal fastsettes til netto anskaffelseskost for investeringene de siste 20 årene, fratrukket tidligere avskrivninger. Selvkost defineres som den merkostnaden som kommunen påføres ved å levere vann- og avløpstjenester til innbyggerne. Kostnadene som føres direkte på ansvar for vann og avløp, defineres som kjerneprodukt. Dette vil være lønnsutgifter, ordinære driftsutgifter og kjøp av vann- og avløpsrensing. I tillegg belastes vann- og avløpsområdet med tilleggsytelser, støttefunksjoner og kapitalkostnader (indirekte kostnader). Tabellen under viser fordelingen av kostnader på vann- og avløpsområdet i 2002 og 2003, samt kostnadsfordelingen i prosent for Tall for 2002 er tatt med for å vise virkningene av de nye selvkostbestemmelsene. Kostnadsnivået i 2004 ligger på omtrent samme nivå som Avløp (tall i 1000 kr) Endring %-fordeling 2003 Lønn og andre driftsutgifter % Rehabilitering % Indirekte kostnader % Kjøp av tjenester RA % Kapitalkostnader % Sum % Vann (tall i 1000 kr) Endring %-fordeling 2003 Lønn og andre driftsutgifter % Rehabilitering % Indirekte kostnader % Kjøp av vann % Kapitalkostnader % Sum % Kilde: Kommuneregnskapene. Negativt fortegn betyr utgiftsøkning Lønn og andre driftskostnader (eks. vedlikehold og kjøp av vann- og avløpstjenester) Driftskostnadene i Lørenskog ble redusert noe fra 2002 til 2003 både på vann- og avløpsområdet. Endringen har ikke sammenheng med de nye veiledende retningslinjene. For 2004 økte disse kostnadene noe igjen. Revisjonen har kontrollert kostnader bokført på vann- og avløpsområdet ved stikkprøver i 2003, uten å finne kostnader som ikke kan henføres disse områdene. 7

8 Rehabilitering Lørenskog kommune fører tilnærmet alt arbeid de gjør på ledningsnettet som vedlikehold i driftsregnskapet. Grensen mellom vedlikeholdskostnader på den ene side, og nyanskaffelser og rehabiliteringskostnader som skal klassifiseres som investering på den andre side, kan være vanskelig å trekke. Her bør en foreta en nærmere vurdering av de enkelte prosjekter som er gjennomført. Det legges i liten grad nytt ledningsnett i Lørenskog. Rehabilitering skal normalt føres i investeringsregnskapet, slik at praksis i Lørenskog etter vår vurdering ikke er i tråd med gjeldende retningslinjer. (Vi viser til forvaltningsrevisjonsrapport Vurdering av KOSTRA-tall for VAR-området (2005) for nærmere utdyping av dette). Indirekte kostnader Indirekte kostnader består av støttefunksjoner og tilleggstjenester. De nye retningslinjene strammer inn og gir klare rammer for hvordan disse kostnadene skal beregnes, og spesielt gjelder dette tilleggstjenestene. Støttefunksjonene er i hovedsak knyttet til fordeling av netto driftskostnader på driftseksjonen inne og ute (Blåkollen) mellom ansvar for vann, avløp, vei og renovasjon. Fordelingen bygger på skjønn, slik at det er vanskelig å vurdere om den gir et riktig bilde av forbruket mellom disse ansvarsområdene. Vi har imidlertid ikke indikasjoner på at fordelingen er urimelig. Kr pr. tilknyttet innbygger Vann Avløp Nittedal Lørenskog Skedsmo Kilde: KOSTRA Vi har også sammenlignet vann- og avløpssektorens andel av administrasjon, regnskap, fakturering, husleie osv. (tilleggstjenester) i Nittedal, Skedsmo og Lørenskog. Når kostnadene fordeles på antall tilknyttede innbyggere, så ligger Lørenskog omtrent på samme nivå som Nittedal, mens Skedsmo ligger litt høyere. Lørenskog har utarbeidet tilfredsstillende dokumentasjon på hvordan tilleggstjenestene beregnes. Kostnadene som er tatt med ligger innenfor rammene til nye retningslinjene. Kostnadene er redusert for 2002 til 2003, noe som har sammenheng med endringene i de veiledende retningslinjene. Kjøp av vann og behandling av slam Kostnader til kjøp av vann utgjør 57 % av utgiftene på vannområdet. Kostnaden vil variere i forhold til vannforbruk og pris. I tillegg har lekkasje i ledningsnettet betydning for vannkjøp. Lørenskog har prioritert oppgradering av ledningsnettet, noe som gir utslag i reduserte kostnader på vannområdet sammenlignet med de øvrige kommunene i nærområdet (se nærmere om dette i KOSTRA VAR-rapporten). Lørenskog kjøper tjenester fra RA-2 for rensing av avløp, og dette utgjør 54 % av kostnadene på avløpsområdet. Kostnadene til avløpsrensing økte betydelig i 2004, på grunn av at RA-2 investerte i nytt nitrogenrenseanlegg. Kapitalkostnader Fra 2003 skal alle kommuner benytte lineære avskrivninger. Lørenskog kommune benyttet tidligere annuitetsmetoden ved beregning av kapitalkostnadene. I en annuitet skilles det ikke mellom renter og avdrag det enkelte året. Ved overgang til lineær avskrivningsmetode må en finne frem til ny åpningsbalanse, dvs. anskaffelseskostnad korrigert med tidligere avskrivninger. Lørenskog kommune har benyttet regneark fra ANØ Miljøkompetanse for å finne ny åpningsbalanse for beregning av kapitalkostnader. Beregningene er testet av oss og funnet i orden. Vi har også kontrollert investeringer foretatt de siste 10 årene på VA-områdene for å se at dette stemmer overens med de investeringene som inngår i kapitalgrunnlaget, og avvik er ikke registrert. Årlige kapitalkostnader (renter og avdrag) er også kontrollert, og funnet i orden. 4.3 Er overskudd avsatt til fond? I denne gjenomgangen vurderer vi om fondsavsetningen er riktig fra og med Før 1996 var det ikke krav om å vurdere resultatet innen VA-områdene over en femårsperiode. Som vi tidligere har nevnt, viste både vann- og avløpsområdet samlet en underdekning i perioden

9 Med bakgrunn i regelverk og retningslinjer for vann- og avløpsområdet, gjennomførte vi følgende kontroller: Eventuelle overskudd/underskudd skal overføres til fond. VAR-fond skal godskrives renter. Ved årets slutt bør det utarbeides en etterkalkyle/selvkostregnskap. Lørenskog kommune har regulert overskudd og underskudd ved fondsavsetninger fra 1995 for avløps- og avfallsområdet og fra 1996 for vannområdet, slik retningslinjene fra 1996 krever det. Fondene er renteberegnet hvert år. Vår beregning av hva fondene skulle ha vært pr avviker likevel noe fra det som faktisk er avsatt til fond i regnskapene. Tabellen under viser revisjonens beregning av fond, sammenholdt med saldo fond i regnskapet pr Vår beregning av fond for det enkelte året er vist i vedlegg 1. Tall i 1000 kr Vann Avløp Avfall Bokført saldo fond pr , , ,5 Revisjonens beregning 1 404, , ,2 Avvik 173, ,5 584,3 Av tabellen ser vi bokført saldo fond samlet er nærmere 3,5 mill. høyere enn vår beregning av fondenes størrelse fra 1996 og frem til Avviket er størst på avløpsområdet. En av årsakene til dette er at det ble avsatt til fond avløpsområdet i Dette beløpet er ikke med i vår oppstilling, fordi det ikke var krav til slik avsetning da. En annen årsak til avvik mellom vår beregning og kommunens beregning kan være at Lørenskog har brukt en annen rente enn anbefalt i de veiledende retningslinjene fra I tillegg er det vanskelig å se sammenheng mellom bruk av/avsetning til fond og resultatet som fremkommer i selvkostregnskapet for årene Siden våre beregninger viser at det er avsatt tilstrekkelig til fond, slik at abonnentene ikke blir belastet med for høye gebyrer, har vi ikke brukt tid på å vurdere disse avvikene nærmere. Lørenskog kommune kan imidlertid se nærmere på dette selv, dersom det er ønske om å foreta en korrigering av mulige feilføringer for tidligere år. Avvikene skriver seg sannsynligvis fra årene Etter 2000 er avsetning til fond årlig kontrollert av revisjonen. Lørenskog har utarbeidet selvkostkalkyler og etterkalkyler (selvkostregnskap) helt tilbake til Disse er oppbevart i egen perm, slik at det er enkelt å få oversikt over historikk på området. Selvkostregnskap for 1991 og 1992 manglet imidlertid. Selvkostregnskapet (etterkalkyle) er ikke tatt inn som note regnskapet. Det er imidlertid ikke krav til slik note foreløpig. 5 REVISJONENS VURDERING OG ANBEFALINGER 5.1 Hvordan er selvkost praktisert i Lørenskog før 2003? Revisjonen har ingen merknader til beregning av selvkost innen vann- og avløpsområdet frem til Vår kontroll viser at dette er gjennomført på en tilfredsstillende måte, med tilstrekkelig dokumentasjon. 5.2 Er de nye retningslinjene om beregning av selvkost tatt i bruk og tilfredsstillende praktisert for 2003? Lørenskog kommune har innarbeidet de nye selvkostbestemmelsene på en tilfredsstillende måte. Endringen i de veiledende retningslinjene får forholdsvis liten betydning i Lørenskog, noe som skyldes at kommunen ikke har kapitalkostnader innen vann- og avløpsområdet. 9

10 Revisjonen mener at bokføringspraksis i Lørenskog når det gjelder rehabilitering av ledningsnettet bør vurderes, slik at planmessig rehabilitering av ledningsnettet bokføres i investeringsregnskapet. (Se rapport om KOSTRA VAR for nærmere kommentarer og henvisning til regelverk.) Revisjonen mener at opprustning av ledningsnettet normalt vil medføre en forbedring som kommer fremtidige abonnenter til gode. Generasjonsprinsippet 18, som er sentralt innenfor selvkostområdene, tilsier at rehabilitering av ledningsnettet normalt skal fordeles over anleggenes levetid. Dette er også grunnen til at det ikke lenger er tillatt å bruke fond til investeringer på VA-områdene. Selvkostregnskap (etterkalkyle) bør etter vårt syn innarbeides som note til regnskapet, fordi det er nyttig informasjon til brukerne av regnskapet. 5.3 Er overskudd avsatt til fond? Lørenskog har avsatt overskudd til fond og renteberegnet fondene fra 1995/1996. Etter vår vurdering har kommunen satt av mer til fond enn det som har vært gjeldene minimumskrav. Spesielt gjelder dette avløpsområdet. For vann- og avløpsområdet har ikke forskriftene begrensinger i forhold til om en kommune avsetter mer til fond enn overskudd det enkelte år. Når det gjelder avfallsområdet, innebærer prinsippet om full kostnadsdekning etter dagens retningslinjer at det ikke kan avsettes for mye til fond. Administrasjonen i Lørenskog opplyser at Kommunestyret i Lørenskog fattet et prinsippvedtak om at full kostnadsdekning skulle gjelde for VA-områdene i Dette vedtaket er imidlertid ikke forelagt revisjonen. Dersom dette medfører riktighet innebærer det at Lørenskog kommune ikke kan subsidiere VA- områdene fra og med Dersom kommunen har avsatt for mye til fond etter 1997, bør dette etter revisjonens syn rettes. Lørenskog har oppsparte midler tilbake til 2001 for avløpsområdet. Fondsmidler fra 2001 må senest avikles i Generelt sett er det etter revisjonens syn ikke lenger noe grunn til å opparbeide VAR-fond i kommunene, utover det å unngå for store svinginger i gebyrene. 5.4 Anbefalinger På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen blir revisjonens anbefalinger: 1. Selvkostregnskap for VAR-områdene bør presentere som note til regnskapet. 2. Administrasjonen bør foreta en vurdering av om praksis knyttet til bokføring av vedlikehold/rehabilitering av ledningsnettet er i tråd med gjeldende bestemmelser på området. 3. Oppsparte midler på avløpsfond fra 2001 må disponeres i Kommunen bør vurdere om det er avsatt for mye til fond for årene Skedsmo, 5. september 2005 Nedre Romerike Distriktsrevisjon Nina Neset Konst. revisjonssjef 18 Generasjonsprinsippet innebærer at dagens brukere betaler dagens kostnader, morgendagens brukere betaler morgendagens kostnader. 10

11 VEDLEGG 1 FOND Revisjonens beregning ( tall i 1000) Avløp ÅR IB fond Over/underskudd Renter UB fond ,2 629, , , , ,4 (536) 57,2 694, ,6 (2 836) -46, , , ,2-708, , ,6 440, , , , , , , , , ,5 Vann , ,0 129, , , ,0 203, , , ,0 436, , , ,0 467, , , ,0 376, , , ,0 172,2 733, , ,0-67, , , ,0-205, , , ,0-74, ,4 Avfall ,0 44, , ,0 481,0 92, , ,3 25,0 125, , ,3-948,0 105, , , ,0 46,1-32, ,8-650,0-26,6-709, ,4 104,0-48,6-654, , ,0 30, , , ,0 122, ,2 Revisjonens beregning sammenholdt med saldo fond pr Vann Avløp Avfall Bokført saldo fond pr , , ,5 Revisjonens beregning 1 404, , ,2 Avvik 173, ,5 584,3 Bokført saldo på fond er høyere enn revisjonens kontrollberegning både for vann, avløp og renovasjon 11

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune 2004-2005 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Innsyn IT- Veiledning revisjon Regnskapsrevisjon Misligheter og

Detaljer

Klæbu kommune Rådmannen

Klæbu kommune Rådmannen Klæbu kommune Rådmannen KonSek Midt-Norge IKS v/eva Bekkavik Pb 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 14/16-36-033 OBE/RÅD 12.09.2014 Tilbakemelding på Klæbu kommune

Detaljer

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for Grunnlag for fastsetting av gebyrer for Vann Avløp Renovasjon Slam Feiing Økonomiplanperioden 2013-2016 Loppa kommune Behandlet i kommunestyret den 25.10.2012 Arne Dag Isaksen Driftssjef Monika Olsen Økonomisjef/ass.rådmann

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Sørfold kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Sørfold kommunes plan for

Detaljer

GIVAS IKS OVERHOLDELSE AV SELVKOSTPRINSIPPET

GIVAS IKS OVERHOLDELSE AV SELVKOSTPRINSIPPET NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT GIVAS IKS OVERHOLDELSE AV SELVKOSTPRINSIPPET Gjennomført på oppdrag fra GLÅMDAL revisjon IKS MARS 2011 Utført av Nina Neset INNHOLD OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT SAK 14/2013 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT INNSTILLING: Styret i ØRAS tar rapporten "Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost ØRAS" fra Øvre Romerike Revisjonsdistrikt til orientering

Detaljer

Beregning av selvkost for VA-tjenestene

Beregning av selvkost for VA-tjenestene Beregning av selvkost for VA-tjenestene Reviderte retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester og konsekvensene for VA Ved May Rostad, e-plan AS Driftsassistansen i Møre og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Hamarøy kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Hamarøy kommunes plan for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Steigen kommune 2007 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Steigen kommunes plan for

Detaljer

ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN

ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN Tema ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN Økonomiske premisser innen VA-sektoren 1 Formål Levere tjenester Medfører kostnader Krever inntekter Ikke noe krav til inntjening overskudd Tillat med overskudd

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE Selvkostområder November 2006 Forord Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret i Måsøy den 04.11.2005

Detaljer

SELVKOSTREGNSKAPET. Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter

SELVKOSTREGNSKAPET. Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter SELVKOSTREGNSKAPET Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter Egne erfaringer Bakgrunn Revisor i 6 år Økonomikonsulent/økonomisjef 6 år Selvkostregnskap i Narvik VAR Etterkalkulasjon

Detaljer

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!!

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!! SELVKOST SELVKOST Et viktig område i kommune!!! Økt fokus på dette fremover. Spes når kommuner har 100% dekningsgrad Kommunens beregninger må kunne dokumenteres Lag egen dokumentasjon (hefte) på selvkostberegningene

Detaljer

SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT

SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Vann- og avløpsgebyrer

Vann- og avløpsgebyrer Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 14-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Vann- og avløpsgebyrer For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune Mars 2009 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Loppa kommune Selvkostområder November 2006 Forord Bakgrunn for dette prosjektet er at kommunestyret i Loppa den 16. desember 2005 i sak 054/05 vedtok at en undersøkelse

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019 Økonomiplan 2016-2019 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Beiarn kommune 2007 Forord Kontrollutvalget i Beiarn kommune vedtok i møte den 14/02-2006 i sak 02/06 at Salten

Detaljer

Vurdering av KOSTRA-tall for VAR-området

Vurdering av KOSTRA-tall for VAR-området Revisjonsrapport Vurdering av KOSTRA-tall for VAR-området For kommunene: Aurskog- Fet Lørenskog Nes Nittedal Rælingen Skedsmo Sørum Et samarbeidsprosjekt mellom Østre Romerike Revisjonsdistrikt og Nedre

Detaljer

Selvkost. Økonomiforum Nord-Trøndelag. 17. Oktober 2016, Grong Hotell. Knut Tanem, registrert revisor. oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS

Selvkost. Økonomiforum Nord-Trøndelag. 17. Oktober 2016, Grong Hotell. Knut Tanem, registrert revisor. oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS Selvkost Økonomiforum Nord-Trøndelag 17. Oktober 2016, Grong Hotell Knut Tanem, registrert revisor oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS 1 Selvkost Definisjon på selvkost: Selvkost er den totale kostnadsøkningen

Detaljer

NKRFs REVISJONSKOMITÉ. Til NKRFs medlemmer Oslo, den

NKRFs REVISJONSKOMITÉ. Til NKRFs medlemmer Oslo, den NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 19.1.2016 INFORMASJONSSKRIV 1/2016 REVISORS OPPGAVER VED REVISJON AV SELVKOSTOMRÅDER I ÅRSREGNSKAPET 0. Innledning Revisjonskomiteens informasjonsskriv

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost innen VAR-området NORD. Kåfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost innen VAR-området NORD. Kåfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Kåfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Kåfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2007 vedtatt å få utført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Selvkostregnskap for vann- og avløpssektoren. Beregning av alternativ kostnad for tomtearealer. Saksordfører: Inger Solberg

Selvkostregnskap for vann- og avløpssektoren. Beregning av alternativ kostnad for tomtearealer. Saksordfører: Inger Solberg ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Jostein Barstad Saksmappe: 2009/6779-28577/2009 Arkiv: Selvkostregnskap for vann- og avløpssektoren. Beregning av alternativ kostnad for tomtearealer. Saksordfører: Inger Solberg

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020 Økonomiplan 2017-2020 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Beregning av avgiftsgrunnlaget innen vann, avløp og renovasjon i Meløy kommune

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Beregning av avgiftsgrunnlaget innen vann, avløp og renovasjon i Meløy kommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget innen vann, avløp og renovasjon i Meløy kommune November 2006 FORORD Kontrollutvalget i Meløy kommune vedtok i sak 02/06 at Salten kommunerevisjon

Detaljer

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR)

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Oppegård kommune Oktober 2013 RAPPORT 8/13 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Balsfjord kommunalteknikk KF

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Balsfjord kommunalteknikk KF FORVALTNINGSREVISJON Balsfjord kommunalteknikk KF Rapport 2013 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Balsfjord kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av selvkost innenfor

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Saltdal kommune 2008 Forord Kontrollutvalget i Saltdal kommune vedtok i møte den 07/12-2005 i sak 11/05 at Salten

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021 Økonomiplan 2018-2021 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Høstkonferansen 14. og 15. oktober 2009 ved May Rostad, Kinei AS Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg www.kinei.no 1 Innhold Norsk Vanns

Detaljer

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015 1000 kr 1000 kr Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015 Dønna kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale

Detaljer

Beregning av selvkost på VAR-området

Beregning av selvkost på VAR-området www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2016 Beregning av selvkost på VAR-området MÅSØY KOMMUNE Innhold 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 Formålet med prosjektet... 1 0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner...

Detaljer

Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester

Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Norsk Vanns veiledning Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester ved May Rostad, Kinei AS DIHVA og DISFVA Viktige VA-utfordringer for framtiden- Rammevilkår og regler Solstrand hotell 30. 31.mars

Detaljer

Følger Trondheim kommune de nye retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Fullversjon

Følger Trondheim kommune de nye retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Fullversjon Følger Trondheim kommune de nye retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Fullversjon Trondheim kommunerevisjon Mars 2006 Forord Denne rapporten oppsummerer funnene og

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOSTOMRÅDET Arkivsaksnr.: 05/23535

Saksframlegg. Trondheim kommune. FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOSTOMRÅDET Arkivsaksnr.: 05/23535 Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOSTOMRÅDET Arkivsaksnr.: 05/23535 Forslag til innstilling: 1. Bystyret ser alvorlig på de avvik som avdekkes innenfor selvkostområdet, og ber Rådmannen følge opp

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Kvalsund kommune

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Kvalsund kommune Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Kvalsund kommune Selvkostområder Forord Bakgrunn for dette prosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kontrollutvalget 27. september 2005 og kommunestyret

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 KAUTOKEINO KOMMUNE. Selvkostområder

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 KAUTOKEINO KOMMUNE. Selvkostområder RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 KAUTOKEINO KOMMUNE Selvkostområder FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret i Kautokeino den 22.12.2005

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Hasvik kommune

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Hasvik kommune Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Hasvik kommune Selvkostområder Forord Bakgrunn for denne rapporten er at kontrollutvalget i Hasvik i sak 15/04 vedtok at revisjonen skulle gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs

Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs LOPPA KOMMUNE Driftsavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 25.9.2ts 2151698-1 Olav Henning Trondal olav.h.trondal @loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs Formannskap Kommunestyre Møtedato 17.tt.2t5

Detaljer

Vurdering av KOSTRA-tall for VAR-området

Vurdering av KOSTRA-tall for VAR-området Revisjonsrapport Vurdering av KOSTRA-tall for VAR-området For kommunene: Aurskog- Fet Lørenskog Nes Nittedal Rælingen Skedsmo Sørum Et samarbeidsprosjekt mellom Østre Romerike Revisjonsdistrikt og Nedre

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/05 05/00337 SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/05 05/00337 SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvihsgate Møtedato: 09.12.2005 Klokkeslett: kl.10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Vurdering av KOSTRA-tall for VAR-området

Vurdering av KOSTRA-tall for VAR-området Revisjonsrapport Vurdering av KOSTRA-tall for VAR-området For kommunene: Aurskog- Fet Lørenskog Nes Nittedal Rælingen Skedsmo Sørum Et samarbeidsprosjekt mellom Østre Romerike Revisjonsdistrikt og Nedre

Detaljer

Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing

Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing Forvaltningsrevisjon 2009 Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing Rapporten avgis til Kontrollutvalget i Oppdal som er bestiller av forvaltningsrevisjon. Formålet med undersøkelsen er å se etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1.1 Innledning EnviDan Momentum AS (heretter kalt Momentum) har på oppdrag fra Kristiansund og Nordmøre Havn IKS utarbeidet

Detaljer

Selvkost i Volda kommune. Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT

Selvkost i Volda kommune. Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT Selvkost i Volda kommune Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 7/2014 Tittel: Selvkost i Volda kommune Undertittel: Vann, avløp og feiing TF-notat nr: 7/2014 Forfatter(e): Ailin Aastvedt Dato:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Selvkost innen VAR-området NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009: 2 K O M R E V

Forvaltningsrevisjon. Selvkost innen VAR-området NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009: 2 K O M R E V Selvkost innen VAR-området K O M R E V NORD Vi skaper trygghet Rapport 2009: 2 En undersøkelse av Målselv kommunes VAR-tjenester til selvkost En rapport fra KomRev NORD IKS Tromsø, 18.10.2009 Lars-André

Detaljer

Vurdering av KOSTRA-tall for VAR-området

Vurdering av KOSTRA-tall for VAR-området Revisjonsrapport Vurdering av KOSTRA-tall for VAR-området For kommunene: Aurskog- Fet Lørenskog Nes Nittedal Rælingen Skedsmo Sørum Et samarbeidsprosjekt mellom Østre Romerike Revisjonsdistrikt og Nedre

Detaljer

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015.

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015. Nord-Odal kommune Arkiv: FE - 231, TI - &00 ArkivsakID: 15/2298-1 Saksbehandler: Ellisiv Hovig Dato: 18.10.2015 Saksframlegg Priser og gebyrer - kommunale tjenester 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Lenvik kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Lenvik kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Selvkost Selvkost Senja Senja Avfall Avfall IKS IKS Lenvik kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Lenvik kommune v/k-sekretariatet, bestilte

Detaljer

Forvaltningsrevisjon i Tolga kommune: Selvkostprinsippet innenfor avløp, renovasjon og septikrenovasjon

Forvaltningsrevisjon i Tolga kommune: Selvkostprinsippet innenfor avløp, renovasjon og septikrenovasjon Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 22-2014 Forvaltningsrevisjon i Tolga kommune: Selvkostprinsippet innenfor avløp, renovasjon og septikrenovasjon Formålet med prosjektet er å undersøke om Tolga

Detaljer

NYE RETNINGSLINJER FOR SELVKOST 16.03.16

NYE RETNINGSLINJER FOR SELVKOST 16.03.16 NYE RETNINGSLINJER FOR SELVKOST 16.03.16 Agenda Selvkost Retningslinjer for beregning av selvkost - H-3/14 de viktigste endringene Hvordan ivareta regelverket? Selvkost Definisjon selvkost: Selvkost er

Detaljer

Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007. Forvaltningsrevisjonsrapport

Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007. Forvaltningsrevisjonsrapport Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007 Tilbud Forvaltningsrevisjons på revisjon av Selskapet rapport AS Ås kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/PROBLEMSTILLINGER...4 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS FUNN OG VURDERINGER...8

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/PROBLEMSTILLINGER...4 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS FUNN OG VURDERINGER...8 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2. INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Møtereferat 21. september KOSTRA-VAR gruppe møte.

Møtereferat 21. september KOSTRA-VAR gruppe møte. Møtereferat 21. september 2009. KOSTRA-VAR gruppe møte. Til stede: Bent Devik, KRD Øivind Ryenbakken, Oslo Kommune Liliane Myrstad, FHI Ole Lien, Norsk Vann Gisle Berge, SSB Kari B. Mellem, SSB Referent:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Karlsøy kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Karlsøy kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet FORVALTNINGSREVISJON Selvkost VAR Karlsøy kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 Forord Kontrollutvalget i Karlsøy kommune v/k-sekretariatet bestilte den 9.9.2009 ved sak 19/09 forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport Vann og avløp Hvaler kommune Regnskapsrevisjonsrapport Rolvsøy 19. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 3 2. METODE OG AVGRENSNING 3 3. SELVKOST 4 4. TILKNYTNINGSAVGIFTER

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL I FIAS:

SELSKAPSKONTROLL I FIAS: SELSKAPSKONTROLL I FIAS: Forvaltningsrevisjon for å kontrollere om selskapet etterlever selvkostprinsippet for husholdningsrenovasjon SELSKAPSKONTROLL 2007. Hovedkontor: Kommunehuset Orgnr 987727675 2550

Detaljer

Vann til 2021 Vanngebyrsatser I Hemsedal kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fa

Vann til 2021 Vanngebyrsatser I Hemsedal kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fa Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 Hemsedal kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt

Detaljer

Selvkostberegninger i Sande kommune

Selvkostberegninger i Sande kommune Forvaltningsrevisjonsrapport November 2015 Selvkostberegninger i Sande kommune Vann og avløp 2014 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon IT-revisjon Selskapskontroll Veiledning Regnskapsrevisjon Innsyn Misligheter

Detaljer

Nes kommune. Tema Regnskapsprinsipper og forståelse Budsjett og øk.plan Øk.situasjonen Lånegjeld Finansplasseringer Habilitet. Kommunerevisjon IKS

Nes kommune. Tema Regnskapsprinsipper og forståelse Budsjett og øk.plan Øk.situasjonen Lånegjeld Finansplasseringer Habilitet. Kommunerevisjon IKS Nes kommune Tema Regnskapsprinsipper og forståelse Budsjett og øk.plan Øk.situasjonen Lånegjeld Finansplasseringer Habilitet Kommunerevisjon IKS Revisjonssjef Åge Sandsengen Nes kommunestyret 21.juni 2016

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Meldal kommune År 2002

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Meldal kommune År 2002 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Meldal kommune År 2002 Innholdsfortegnelse side 1 SAMMENDRAG... 3 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET...3 1.2 REVISORS VURDERINGER

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Torsken kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009:1

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Torsken kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009:1 FORVALTNINGSREVISJON Selvkost VAR Torsken kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009:1 Forord Kontrollutvalget i Torsken kommune v/k-sekretariatet, bestilte den 09.12.08 forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Berlevåg kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Selvkostområdet vann og avløp vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan

Selvkostområdet vann og avløp vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan Selvkostområdet vann og avløp vedlegg til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan Innledning Dette notatet er utarbeidet som et vedlegg til rådmannens forslag til budsjett for og økonomiplan for

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Orkdal kommune År 2001

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Orkdal kommune År 2001 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Orkdal kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1 SAMMENDRAG... 3 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET...3 1.2 REVISORS VURDERINGER

Detaljer

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Konsekvenser for beregning av gebyrene Revisjon av Norsk Vanns selvkostveiledning for VA-tjenestene ved May Rostad, Kinei

Detaljer

Selvkost- og gebyrberegninger - brukerveiledning Versjon 2010

Selvkost- og gebyrberegninger - brukerveiledning Versjon 2010 May Rostad 2001 Selvkost- og gebyrberegninger - brukerveiledning Versjon 2010 Dette regnearket er et verktøy for å gjøre de selvkost- og gebyrberegninger som er nødvendig for å legge fram en sak for politisk

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting

Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting Momentum Consulting Momentum Consulting: etablert januar 2004 Kontorer i Oslo og Åndalsnes Ti ansatte,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling

Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 26-2014 Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling Formålet med prosjektet er å undersøke om Røros kommune

Detaljer

ÅRSREGNSKAP med noter 2016

ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP 2016 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2016 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema

Detaljer

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester FORORD Kommunal- og moderniseringsdepartementet har revidert retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth. Gebyrer og betalingssatser 2018

Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth. Gebyrer og betalingssatser 2018 Arkivsaksnr.: 17/2290 Lnr.: 20504/17 Ark.: Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Gebyrer og betalingssatser 2018 Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens 33-1 Matrikkelloven 30 og 32. Lov om eierseksjoner

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8817-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kommunale eiendomsavgifter 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/3401-1

Frosta kommune Arkivsak: 2013/3401-1 Frosta kommune Arkivsak: 2013/3401-1 Arkiv: 231 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 30.09.2013 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 15.10.2013 Kommunestyret 29.10.2013 Avgiftsperiode

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Til: Kommunestyret i Stjørdal v/ ordfører Fra: KomRev Trøndelag IKS Utarbeidet av: Mali K.H. Østerås og Rikke Haave Dato: 01.07.11 NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Oppsummering

Detaljer

NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR. Formannskapets forslag til vedtak:

NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR. Formannskapets forslag til vedtak: NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR Formannskapets forslag til vedtak: De presenterte forslag til gebyrreglement og gebyrvedtekter for teknisk sektor forankres i de sentrale retningslinjer for beregning

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2015

Kommunale gebyrer - Budsjett 2015 Kommunale gebyrer - Budsjett 2015 Hemne kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-2140, Kommunal- og regionaldepartementet,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Kvæfjord kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2008:2

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Kvæfjord kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2008:2 FORVALTNINGSREVISJON Selvkost VAR Kvæfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008:2 Forord Kontrollutvalget i Kvæfjord kommune v/k-sekretariatet bestilte den 19.05.2008 forvaltningsrevisjon

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll

Loppa kommune. Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 010/06-017/06 Dato: 28.04.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00-12:30 Følgende medlemmer møtte: Arne Dag Isaksen, Marie

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

Plan, kulturminne, natur og nærmiljø

Plan, kulturminne, natur og nærmiljø Plan, kulturminne, natur og nærmiljø Kapitlet omfatter følgende funksjoner: 31 Plansaksbehandling 32 Bygge og delesaksbehandling og seksjonering 33 Kart og oppmåling 335 Rekreasjon i tettsted 36 Naturforvaltning

Detaljer

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Selvkost Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Stavangers visjon: Sammen for en levende by Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Fakta om

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Selvkost VAR. Juni 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Selvkost VAR. Juni 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Selvkost VAR Juni 2008 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Innledning... 4 2.1 Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon... 4 2.2 Bakgrunn

Detaljer

Barnehagereformen. Telemarksforsking-Bø. Kontroll med bruk av skjønnsmidler 2005. Av Kjetil Lie

Barnehagereformen. Telemarksforsking-Bø. Kontroll med bruk av skjønnsmidler 2005. Av Kjetil Lie Barnehagereformen Kontroll med bruk av skjønnsmidler 2005 Av Kjetil Lie Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 11/2007 29. august 2007 Telemarksforsking-Bø 2007 TF-notat nr. 11/2007 ISSN 0802-3662 Pris: kr.

Detaljer

SAK 37/16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT VATN OG AVLØP ULSTEIN KOMMUNE

SAK 37/16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT VATN OG AVLØP ULSTEIN KOMMUNE 1 Dato: 17.11.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Ulstein SAK 37/16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT VATN OG AVLØP ULSTEIN KOMMUNE Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Vatn og avløp - Ulstein kommune. Utarbeida

Detaljer

KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil

KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil Utskriftsdato: 16.12.2017 08:28:34 Status: Gjeldende Dato: 8.10.2010 Utgiver: Foreningen for god kommunal

Detaljer

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester FORORD Kommunal- og moderniseringsdepartementet har revidert retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

Innspill til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

Innspill til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Innspill til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Forord Kommunal og regionaldepartementet har ajourført retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2018

Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 Grimstad kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H- 3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon i Holtålen kommune: Selvkostprinsippet innenfor vann, avløp, renovasjon, septikrenovasjon og feiing

Forvaltningsrevisjon i Holtålen kommune: Selvkostprinsippet innenfor vann, avløp, renovasjon, septikrenovasjon og feiing Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 15-2014 Forvaltningsrevisjon i Holtålen kommune: Selvkostprinsippet innenfor vann, avløp, renovasjon, septikrenovasjon og feiing Formålet med prosjektet er

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOST FOR TEKNISKE TJENESTER

FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOST FOR TEKNISKE TJENESTER FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOST FOR TEKNISKE TJENESTER HJELMELAND KOMMUNE MARS 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Forvaltningsrevisjonsrapport

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Forvaltningsrevisjonsrapport KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Forvaltningsrevisjonsrapport Beregning av selvkost på områdene avløp, slamtømming, renovasjon og feiing i Eide kommune 18. november 2014 Kommunerevisjonsdistrikt

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112, Dep. 0032 Oslo Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer