Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester"

Transkript

1 Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Høstkonferansen 14. og 15. oktober 2009 ved May Rostad, Kinei AS Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg 1

2 Innhold Norsk Vanns veileder Hva er selvkost Hvem omfattes av selvkostregelverket Avgrensninger av selvkosttjenestene Kort om viktige regler for regnskapsføringen KOSTRA rapportering Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg 2

3 Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg

4 Innhold i veilederen Regelverket for selvkostberegninger og VAgebyrberegninger Krav til selvkostberegninger, regnskap og rapportering Kostnadselementene i selvkostberegningen Selvkostregnskapet versus det virksomhetsregnskapet Omlegging av praksis slik at de er i samsvar med regelverket senest fom Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg 4

5 1. Hva er selvkost? Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg 5

6 Definisjoner selvkost KRDs selvkostretningslinjer H-2140: Selvkost er den merkostnaden kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste Forurensningsforskriften kap. 16 1: VA-gebyrene skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren Selvkost = Maks salgspris Økonomisk definisjon: Selvkost eller fullkost for et produkt omfatter alle virksomhetens indirekte - og direkte kostnader forbundet med å produsere og distribuere produktet/tjenesten Inkluderer også alle de faste kostnadene Selvkost + fortjeneste = Salgspris Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg 6

7 Selvkost reguleringsregime Legale monopol: Infrastrukturvirksomheter, der monopol gavner brukerne Jo flere brukere som er tilknyttet infrastrukturen, desto lavere pris Monopolister tenderer til å begrense produksjonen og maksimerer prisen Et legalt monopol, offentlig eller privat må derfor reguleres Regulatoren (VA = Kommunestyret i kommunen) Gir konsesjoner, dvs. bestemmer hvem som får være produsent Regulerer produksjonsvolum, kvalitet og pris Kontrollerer produsenten iht. dette Selvkost: Prisen defineres av gjennomsnittskostnaden med å produsere et gitt volum med en definert kvalitet Øvre grense for hvilken pris produsenten har lov til å ta fra brukeren Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg 7

8 Hvem omfattes av selvkostregelverket for kommunale VA tjenester? Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg 8

9 Hvem omfattes av regelverket? Lov om vass- og kloakkavgifter 1: Når ein fast eigedom har tilknyting til kommunal vass- eller kloakkleiding, anten beinveges eller gjennom privat samleiding, har eigaren skyldnad til å svare vass- og kloakkavgift til kommunen Gjelder bolig-, fritidsbolig- og næringseiendommer Kommunen som regulatoren fastsetter VA-gebyret Om infrastrukturen er privat eller kommunal avgjør om regelverket gjelder: Hvis 100 % kommunalt kommunale VA-gebyr/selvkost Hvis 100 % privat omfattes ikke av selvkostregelverket Mixet eierskap sak ligger i departementene for avklaring Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg 9

10 Kommunal eller privat VA-tjeneste? Kommunalt nett Kommunalt nett? Privat nett Kommunal eller interkommunal avløpsrensing eller vannproduksjon Privat produksjon Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg 10

11 Alle i produksjonskjeden omfattes Kommunens VA-etat, VA-foretak eller VA-AS Selvkostberegning i foretak og AS = inntekten fra kommunen Interkommunale selskap (IKS): Selskapets selvkostberegning = inntekten til selskapet Hvis delproduksjon - selskapet er kommunens underleverandør og kommunene eier abonnentene og får inntekten fra kommunen IKS med totalansvar inkl. eierskap ansvarlig overfor abonnenter og myndigheter og krever inn gebyrene basert på selvkost direkte fra abonnentene For selskap som evt. har konkurrert om produksjon av kommunens selvkosttjeneste: Anbudsprisen gjelder som selvkost Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg 11

12 Avgrensning selvkosttjenester Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg 12

13 Avgrensning mot andre tjenester Kun kostnader som er kommunens merkostnader med produksjon av VA-tjenestene Dokumentere at VA-gebyrene ikke subsidierer annen kommunal virksomhet Alle kostnadene som inngår i selvkostregnskapet må refereres til regnskapsførte tall: Hvor stor andel av kommunens, etatens, personens, utstyrets total er henført til produksjonen av hhv. vann og avløpstjenesten Angi en etterprøvbar fordelingsnøkkel Avgrensning mot vei er ikke helt klar: Kostnader med overvann defineres som en del av avløpsnettet, men det kan være avgrensning mot ren vei og gater og som skal skattefinansieres.. Kostnader med tømming av gatesandfang.. Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg 13

14 Avgrensninger innen VA-virksomheten Inntekter fra salg av biprodukter eller tjenester til andre enn abonnentene skal trekkes i fra bruttokostnadene hvis det produseres med samme driftsmidler som VA-tjenesten: Salg av energi Inntekter fra salg av vann eller avløp til andre enn kommunens egne abonnenter Salg av tjenester /utleie av utstyr til andre kommuner, eks. Lekkasjesøking Private anleggstilskudd trekkes fra avskrivningsgrunnlaget for investeringer (Netto-prinsippet) Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg 14

15 Avgrensinger mot myndighets- og vannmiljø/vannressursforvaltningsoppgaver Hva er kommunens merkostnader med produksjon av VA-tjenester: Hovedplaner for vann og avløp dersom de kun omfatter strategisk planlegging for utbygging av VA-infrastrukturen kan henføres Kostnader med overordnet vannmiljø- og/eller vannressursplanlegging og overvåking skal ikke henføres Åpning av bekkelukninger/sikring av bekkeskråning/div.vann i byprosjekter/generelle flomforebyggende tiltak kan ikke henføres Oppgaver som kommunal forurensningsmyndighet kan ikke henføres: Kommunalt F-tilsyn utslipp fra mindre anlegg (kap. 12) Forurensningstilsyn utslipp fra mindre tettsteder (Kap. 13) Forurensningsmyndighet oljeavskillere og påslipp av industriavløpsvann (Kap. 15) Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg 15

16 Avgrensning i VA-selskap Selskap som i det alt vesentlige produserer selvkosttjenester for eierkommunene: Inntekter fra salg av evt. biprodukter trekkes fra bruttokostnadene hvis samme produksjonsmidler som selvkosttjenesten Salg av vann/rensing av avløp til andre enn eierkommunene selges også til selvkost etter samme prinsipp som til eierne (forutsetter mindre andel) Selskap som også driver ervervsvirksomhet: Andelen som er ervervsvirksomhet er skattepliktig Hvis større omfang (> 20%), bør det etableres datterselskap AS for ervervsvirksomheten Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg 16

17 Selvkostberegningen de viktigste reglene Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg 17

18 Praktisering av selvkostprinsippet Kommunen har ikke plikt til å ha selvkostdekning på VA-tjenestene: Underskudd OK Gebyrinntektene skal ikke overstige beregnet selvkost Kommunestyret må vedta at selvkostprinsippet skal gjelde: Gebyrinntektene kan ikke overstige selvkostnadene i et 3-5 årsperspektiv Evt. overskudd avsettes på et bundet selvkostfond Evt. underskudd på selvkostregnskapet kan framføres for inndekning neste år (ikke planmessig underskudd) Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg

19 Krav Krav til selvkostbudsjett for 4-årig økonomiplanperiode i forbindelse med kommunestyrets vedtak om neste års VA-gebyr Krav til selvkostregnskap - dokumentasjon for overholdelse av selvkostregelverket når regnskapstallene foreligger Krav til KOSTRA-rapportering (ekstern rapportering) KOSTRA-regnskapet Selvkostregnskap på skjema 23 grunnlag for KOSTRA nøkkeltall Det burdet vært krav til dokumentasjon av kvalitet og kostnadseffektivitet. Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg

20 AVLØP - Økonomiplan Grunnlag for fastsetting av avløpsgebyr 2009 Alle beløp i 1000 kr Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Investeringer i nye anlegg Reinvesteringer Sum investeringer 1) Kostnader: Administrasjon (indirekte henførb.kostn) Drifts- og vedlikeholdsutgifter Sum kapitalkostnader Brutto årskostnader: Selvkostberegningen 2) Inntekter: Årsgebyrer Tilknytningsgebyrer Sum gebyrinntekter Andre inntekter Sum inntekter: Selvkostfond: Avsetning til fond / Bruk av fond (+/-) 3) Selvkostfond etter årets endring Renteberegning selvkostfond 4) Saldo selvkostfond Dekningsgrad avløpsgebyrer 130 % 97 % 98 % 98 % 99 % 99 % Årsgebyr - satser: Mengdevariabelt gebyr kr/m Fast gebyr boliger, kr/år Årsgebyr bolig 150 m3/år, kr/år Merknad: 1) Inngår i kostn.grunnlaget året etter at anleggene er satt i drift. 2) Selvkost er brutto årskostnader fratrukket andre inntekter enn gebyrinntekter 3) Positivt tall er overskudd som skal avsettes på fond. Negativt tall er underskudd og som dekkes inn ved bruk av midler avsatt på selvkostfondet 4) Renteberegningsgrunnlaget er gjennomsnittlig saldo for fondet over året multiplisert med kalkulatorisk rente (halvårsvirkning) Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg 20

21 21

22 Ta i bruk Norsk Vanns benchmarkingssystem for å dokumentere kvaliteten og hvorfor dere ber om midler for investeringer!

23 Korrekt regnskapsføring + Indirekte henførbare kostnader Beregnet andel av kostnader på funksjon 120 og Driftsutgifter Bokførte kostnader på funksjon 340, 345, 350 og 350 Lønn Kjøp av varer og tjenester Ekstern tjenesteproduksjon i foretak eller selskap Overføringer + Kapitalkostnader Kalkulatoriske kostnader Avskrivninger Kalkulatoriske renter KOSTRA regnskap funksjon vann og avløp - Andre inntekter Bokførte inntekter som ikke er gebyr = SELVKOST Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg

24 Kapitalkostnader Anskaffelser av varige driftsmidler skal ikke føres i driftsregnskapet, men avskrives over økonomisk levetid I selvkostregnskapet føres kapitalkostnader: Lineære avskrivninger over 5, 10, 20, 40 eller 50 år Kalkulatoriske renter Renten på norske statsobligasjoner med tre års gjenstående levetid + 1 % Kalkulatorisk rente = Restverdi anlegg * Kalk.rente Varige driftsmidler (investeringer): Levetid over 3 år Anskaffelseskostnader > kr ,- Nye investeringer Reinvesteringer Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg

25 Avgrensning drift og investeringer GKRS Regnskapsstandard KRS nr 4 Vedlikehold = Driftsutgift: Utgifter som påløper for å holde eiendelen i samme standard som den var på det opprinnelige anskaffelsestidspunktet gjennom avskrivningstiden Påkostning = Investering: Tiltak som fører eiendelen til en høyere standard eller til en annen funksjonalitet eller endret bruksområde enn den har vært i tidligere Tiltak som bidrar til å øke økonomiske levetid og/eller bidrar til å øke eiendelens kapasitet og funksjonalitet For ledningsnettet gjelder spesielt: Reparasjoner og utbedringer av et punkt på nettet Vedlikehold Planmessig fornyelse med standard/kapasitetsøkning Påkosting Planmessig fornyelse av ledningsstrekk med samme funksjon Valgfritt Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg

26 Ta i bruk Norsk Vanns benchmarkingssystem Dokumentere riktig standard og kostnadseffektivitet + Korrekte selvkostberegninger Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg 26

27 Norsk Vann er klar til å ta i mot påmeldingen! Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg

Nye selvkostregler i 2014

Nye selvkostregler i 2014 Nye selvkostregler i 2014 May Rostad, Kinei AS Vann, avløp og nye rettsregler 2014 26. og 27. november 2014, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Innhold A. Retningslinjene for beregning av

Detaljer

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester FORORD Kommunal- og moderniseringsdepartementet har revidert retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/52 Møtedato/tid: 02.05.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR)

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Oppegård kommune Oktober 2013 RAPPORT 8/13 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS Forvaltningsrevisjonsprosjekt Selvkost - ØRAS Forord Forord Denne rapporten oppsummerer funnene fra revisjonens undersøkelse av virksomheten til Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS), om hvorvidt selskapet

Detaljer

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 Forord Nytt kapittel [15] i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr regulerer kommunens administrative tilnærming

Detaljer

Kommunalteknisk samarbeid

Kommunalteknisk samarbeid Kommunalteknisk samarbeid 2013 PROSJEKTRAPPORT Kommunalteknisk samarbeidsutredning (KSU) Lier kommune Røyken kommune Hurum kommune Utarbeidet med bistand fra: Forord Kommunene Lier, Røyken og Hurum har

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT SAK 14/2013 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT INNSTILLING: Styret i ØRAS tar rapporten "Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost ØRAS" fra Øvre Romerike Revisjonsdistrikt til orientering

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 Noter NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 4 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 4 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Detaljer

Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON. Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 98

Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON. Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 98 Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 98 Alle opplysninger under punkt 8.5 og 8.6 er taushetsbelagte og unntatt offentlighet som forretningshemmeligheter

Detaljer

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!!

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!! SELVKOST SELVKOST Et viktig område i kommune!!! Økt fokus på dette fremover. Spes når kommuner har 100% dekningsgrad Kommunens beregninger må kunne dokumenteres Lag egen dokumentasjon (hefte) på selvkostberegningene

Detaljer

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo,

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo, Forord Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr trer i kraft fra 1. januar 2015. Kapittelet utdyper kravene til finansiering av kommunal håndtering av husholdningsavfall etter

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport Vann og avløp Hvaler kommune Regnskapsrevisjonsrapport Rolvsøy 19. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 3 2. METODE OG AVGRENSNING 3 3. SELVKOST 4 4. TILKNYTNINGSAVGIFTER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 03.12.2008 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 03.12.2008 Tid: Kl. 09:00 Sak 72/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 03.12.2008 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

Detaljer

Utgiftsbehov kommunale veger

Utgiftsbehov kommunale veger Utgiftsbehov kommunale veger - regnskapsstudie Av Einar Bowitz Lars Håkonsen Kjetil Lie Ailin Aastvedt Telemarksforsking-Bø i samarbeid med TF-notat nr 8/2007 14. august 2007 h Telemarksforsking-Bø 2007

Detaljer

Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Vannverk. Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014

Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Vannverk. Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014 Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Vannverk Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014 Innhold brukerveiledning 1 bedrevann innlogging og brukere... 3 1.1 Hjemmesiden www.bedrevann.no...

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Høringsutkast til revidert KRS som erstatter KRS nr. 2 fastsatt av styret i Foreningen GKRS 23.06.2005, med endringer senest 08.05.

Høringsutkast til revidert KRS som erstatter KRS nr. 2 fastsatt av styret i Foreningen GKRS 23.06.2005, med endringer senest 08.05. Kommunal regnskapsstandard nr. 2 (revidert) (HU) Høringsutkast til revidert KRS som erstatter KRS nr. 2 fastsatt av styret i Foreningen GKRS 23.06.2005, med endringer senest 08.05.2014 1 INNLEDNING OG

Detaljer

Vurdering av sjølvkosttenesta med omsyn til utrekning av brukarbetaling og gebyr

Vurdering av sjølvkosttenesta med omsyn til utrekning av brukarbetaling og gebyr FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført med bakgrunn i kontrollutvalsvedtak 008/08. Rapporten omfattar berekningar av sjølvkost for områda vatn, avløp, slam, feiing, byggjesak, oppmåling og

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

Resultatindikatorer og benchmarking som verktøy for effektivisering av VAtjenestene

Resultatindikatorer og benchmarking som verktøy for effektivisering av VAtjenestene Resultatindikatorer og benchmarking som verktøy for effektivisering av VAtjenestene Generelt Erfaringer fra NORVAR-prosjekt May Rostad, e-plan AS Driftsassistansen i Møre og Romsdal Årsmøte/kurs 3.-og

Detaljer

Tjøme kommune. Forvaltningsrevisjon. Kommunens styring og kontroll innen rutiner for inntekter på VAR-området

Tjøme kommune. Forvaltningsrevisjon. Kommunens styring og kontroll innen rutiner for inntekter på VAR-området Tjøme kommune Forvaltningsrevisjon Kommunens styring og kontroll innen rutiner for inntekter på VAR-området November 2009 Kontrollutvalget i Tjøme kommune Rapport: Styring og kontroll innen rutiner for

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Haavind AS Vann- og avløpsrett ISBN 978-82-414-0317-0 Norsk Vann 2010 Forfatter: Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind

Detaljer