RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder"

Transkript

1 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE Selvkostområder November 2006

2 Forord Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon , vedtatt av kommunestyret i Måsøy den (sak 46/05). I planen er forvaltningsrevisjon av kommunens selvkostberegninger satt opp som andre prioritet. Prosjektgruppa har bestått av 1. revisor Hans Solbakken, 1. revisor Jonny Riise og fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Tove Mathisen. Sluttrapporten er gjennomgått av assisterende revisjonssjef Tor-Otto Gamst, som også er leder for forvaltningsrevisjonen. Vår kontaktperson i kommunen har vært Marianne Juul. Vi takker for et positivt samarbeid. Alta, 31. oktober 2006 Tor-Otto Gamst assisterende revisjonssjef (sign) Hans Solbakken forvaltningsrevisor (sign) 2

3 1. INNLEDNING PROSJEKTETS BAKGRUNN OG FORMÅL Bakgrunn Formål PROBLEMSTILLING AVGRENSNING REVISJONSKRITERIER Kilder til revisjonskriteriene Utledning av revisjonskriterier Fellesregler for alle selvkostområder: Kostnadskomponenter som kan medtas i selvkostkalkylen Fondsavsetninger i drift (selvkostfond) - beregningsperiode Kapitalinntekter knyttet til selvkostfond Særregler for renovasjon og septik Etterkalkulasjon Krav til saksutredning Operasjonalisering av kriterier i forhold til problemstillingen METODE Framgangsmåte Dataenes gyldighet og pålitelighet FAKTABESKRIVELSE OG VURDERINGER KOSTNADSKOMPONENTER Er kostnadskomponentene i selvkostkalkylen i henhold til retningslinjene? Blir kapitalkostnadene på selvkost korrekt beregnet? Blir selvkostregnskapet godskrevet med kalkulatoriske renter av midler på selvkostfondet? ETTERKALKULASJON Foretar kommunen etterkalkulasjon av selvkostregnskapet? Vann Avløp Renovasjon Septik/slam Feiing Blir renovasjons- og slamtjenesten subsidiert av kommunen? ADMINISTRASJONENS SAKSUTREDNING FOR AVGIFTSÅRET Er saksutredningen i henhold til forskrift? KOMMUNENS AVGIFTSINNKREVING Har kommunen tatt inn mer i avgifter enn regelverket tillater? KONKLUSJONER OPPSUMMERENDE KONKLUSJON ANBEFALINGER Tabell 1: Revisjons etterkalkulasjon for vann Tabell 2: Revisjons etterkalkulasjon for avløp Tabell 3: Revisjons etterkalkulasjon for renovasjon Tabell 4: Revisjons etterkalkulasjon for septik/slam Tabell 5: Revisjons etterkalkulasjon for feiing Tabell 6: Totaler av revisjonens etterkalkulasjoner Vedlegg: Rådmannens kommentarer 3

4 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektets bakgrunn og formål Bakgrunn Bakgrunnen for denne rapporten er at kommunestyret i Måsøy kommune den vedtok en toårig plan for forvaltningsrevisjon (sak 46/05). Av planen framgår det at kontrollutvalget ønsker at kommunerevisjonen skal foreta en vurdering av kommunens selvkostberegninger Formål Formålet med prosjektet er å undersøke om gebyrene for selvkosttjenester blir fastsatt i samsvar med regelverket. 1.3 Problemstilling Er de kommunale avgiftene på selvkostområdene beregnet og fastsatt i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer på området? 1.4 Avgrensning En fullstendig gjennomgang av alle forhold rundt fastsetting av gebyrer på selvkostområder vil være en svært omfattende og ressurskrevende oppgave. Vi har derfor valgt å begrense våre undersøkelser en del i forhold til en fullstendig gjennomgang. Renovasjonstjenesten er i de fleste kommunene i Finnmark overlatt til interkommunale renovasjonsselskap, så også i Måsøy. Dette medfører at kommunen kjøper tjenesten av Finnmark Miljøtjeneste AS. Grunnlaget for renovasjonsgebyr abonnentene betaler er dermed i all hovedsak fastsatt av selskapet ut fra deres selvkostkalkyler. Måsøy kommune krever inn gebyrene men kan i liten grad påvirke gebyrenes størrelse direkte. Vår vurdering rundt renovasjonsgebyrene er derfor begrenset til å kontrollere at kommunen ikke tar inn mer i gebyr en det de betaler for tjenesten hos Finnmark Miljøtjeneste AS 1. Revisjonens undersøkelser er begrenset til gebyrgrunnlag for 2006 og etterkalkulasjon for årene 2004 og Kontrollerte selvkostområder er avgrenset til følgende: Vann, avløp, renovasjon, septik og feiing. Øvrige selvkostområder i tillegg til de som er nevnt over er plan- og byggesaksbehandling samt kart- og delingsforretning. Dette er mindre vesentlige områder som ikke vil bli behandlet i denne rapporten. 1.5 Revisjonskriterier Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Kriteriene holdes opp mot faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de 1 Kommunen kan gjøre tillegg for egne kostnader til fakturering, innfordring o.l 4

5 konklusjoner som trekkes. Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra følgende kilder: Kilder til revisjonskriteriene Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Måsøy kommune vedtatt av kommunestyret den i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar Kommunal forskrift for innsamling mv. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, priveter, tette tanker og forskrift for avfallsgebyrer med hjemmel i av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven 26.3, 30.2, 30.3, og 34). Vedtatt i kommunestyret Lov om kommunale vass og kloakkavgifter av 31. mai Forskrift av 10. jan om kommunale vann og avløpsgebyr 2. Forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004 (forurensningsforskriften) 3. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-2140). Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 (Forurensningsloven). Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 20. juni 2003(brann- og eksplosjonsvernloven). Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) Utledning av revisjonskriterier Fellesregler for alle selvkostområder: Gebyrene skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på selvkostområdene. Kommunen må etter regnskapsårets slutt kontrollere at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost. Et eventuelt overskudd må avsettes til selvkostfond (bundet driftsfond). Avsetningen må benyttes i løpet av 3 5 år Kostnadskomponenter som kan medtas i selvkostkalkylen Direkteførte kostnader (kjerneproduktet) Innholdet i kjerneproduktet er den arbeidsinnsats og bruk av varer, tjenester og kapital som påføres kommunen ved å betjene brukerne av tjenesten. Kostnadene knyttet til dette er lønnskostnader og øvrige driftskostnader, inkl. betaling til private for utførte tjenester. Tilleggsytelser og henførbare støttefunksjoner Ansatte som betjener brukerne direkte vil være avhengig av tjenester fra andre deler av kommuneorganisasjonen for at tjenesten kan framstå som en helhetlig tjeneste. Slike tjenester betegnes som tilleggsytelser. I retningslinjer for beregning av selvkost står det at det er viktig at kostnader for interntjenester som gjelder hele organisasjonen fordeles før en foretar fordeling av kostnader for interntjenester som gjelder et begrenset antall tjenester. Kostnader knyttet til strategisk ledelse og utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for strategisk ledelse regnes ikke som henførbare ifølge veilederen. Listen nedenfor viser eksempler på kostnader som er aktuelle å ta med: 2 Avløst av Forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004 fra og med Gjelder fra vil derfor først få innvirkning på budsjettåret

6 1) Regnskaps- og innfordringsfunksjon 2) Kontorstøtte 3) Revisjonsfunksjon 4) Personalfunksjon 5) Personalpolitiske funksjoner og velferdstiltak overfor ansatte 6) Sentral opplæring 7) Kantinedrift 8) Hustrykkeri 9) Informasjonsteknologi (drift- og opplæring) 10) Drift av sentralbord og øvrige felles post- og teletjenester 11) Drift av felles maskinpark 12) Bygningsdrift Kapitalkostnader knyttet til eiendom og nett Kapitalkostnader som følge av anskaffelse av varige driftsmidler er en vesentlig kostnadskomponent forbundet med direkte kostnader. I retningslinjene for beregningen står det kostnader ved anleggsmidler som brukerne av betalingstjenester drar nytte av over flere år (varige driftsmidler) fordeles over et tilsvarende antall år. Definering av varige driftsmidler skjer i henhold til god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Kapitalkostnadene splittes i to elementer, ordinære avskrivninger og kalkulatoriske renter. Ordinære avskrivninger Ordinære avskrivninger skal følge metode for lineære 4 avskrivninger på samme vis som i driftsregnskapet. Dette ble gjort obligatorisk fra og med Metoden avløste den såkalte annuitetsmetoden som ble benyttet for beregning av kapitalkostnader tidligere. I motsetning til i driftsregnskapet skal investeringstilskudd/anleggsbidrag trekkes fra anskaffelseskost ved beregning av årlige avskrivninger i selvkostregnskapet. Avskrivningene skal starte senest året etter at anleggsmidlet er anskaffet eller tatt i bruk. Kalkulatoriske renter Ved beregningen av selvkost skal kostnadsberegningen ikke være avhengig av hvilken finansieringsform kommunen velger (bruk av lån eller egenkapital). Derfor må kapitalkostnader beregnes for alle anskaffelser av varige driftsmidler uavhengig av hvordan anskaffelsen er finansiert. Kalkulatoriske renter skal beregnes ut fra bokført verdi av anleggskostnadene inklusive tomtekostnader og fratrukket tilskudd. Kalkylerente skal settes til effektiv rente av statsobligasjoner med gjenværende løpetid på 3 år med et tillegg på 1 %. For 2003 utgjorde dette 5,24 % p.a. for ,95 % og ,9 % Fondsavsetninger i drift (selvkostfond) - beregningsperiode Dersom kommunen planlegger å igangsette økt aktivitet innenfor tjenesten de nærmeste årene, skal slike planlagte kostnader holdes utenom selve gebyrgrunnlaget/selvkostberegningen for inneværende år. For å ta høyde for slike planlagte økte kostnader, kan imidlertid gebyrene om ønskelig settes høyere enn selvkost innenfor grensen på 5 år. I henhold til Kommunaldepartementets retningslinjer fra 1996, bør dette skje ved at kommunen framfører et overskudd fra selvkosttjenesten til senere år. Dette er videreført i retningslinjene H I praksis vil dette måtte skje gjennom avsetning til et selvkostfond på bakgrunn av en etterkalkulasjon. Selvkostfondet blir da en regnskapsmessig beholdning for å utligne svingninger i netto kostnader mellom år. 4 Like store avskrivninger for hvert år fordelt over anleggsmidlets levetid. 6

7 I Kommunal og regionaldepartementets følgeskriv til retningslinjene H-2140, står det under punktet, viktige avklaringer for selvkostberegningen: Investeringskostnadene må fordeles jevnt over investeringenes levetid. Investeringer i anleggsmidler kan dermed ikke finansieres direkte av selvkostfondet/gebyrinntekter Kapitalinntekter knyttet til selvkostfond I følge veileder for selvkost skal selvkostregnskapet godskrives med kakulatoriske renter på avsatte midler i selvkostfondet. Det anbefales å benytte samme kalkylerente som for anleggsmidler jf. ovenfor Særregler for renovasjon og septik Gebyrene kan ikke settes høyere enn selvkost, men i motsetning til for andre selvkostområder kreves det her at kommunen dekker alle kostnadene gjennom gebyrer. Subsidiering av renovasjonstjenesten fra kommunens side er med andre ord ikke tillatt. Septiktømming regnes som avfallshåndtering, og skal også ha full kostnadsdekning Etterkalkulasjon Fra H-2140 pkt. 1.3 siteres følgende: Innenfor de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for brukerbetaling, må kommunen foreta en etterkalkulasjon (selvkostregnskap) av de reelle kostnadene innenfor de aktuelle tjenesteområdene. Dette må gjøres for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost Krav til saksutredning Forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni , inneholder krav til det politiske beslutningsgrunnlaget ved fastsettelse av vann- og avløpsgebyrene. Forskriftens 11-1, 2. ledd lyder slik: «Før kommunen gjør vedtak om gebyrenes størrelse, skal det foreligge et overslag over kommunens antatte direkte og indirekte kostnader til drifts-, vedlikeholds- og kapitalkostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren for de nærmeste 4 årene. Overslaget skal så vidt mulig utarbeides i sammenheng med kommunens rullerende økonomiplan. Det skal også foreligge et overslag over hvilke beløp gebyrene antas å innbringe.» Operasjonalisering av kriterier i forhold til problemstillingen På bakgrunn av problemstillingen, har vi utledet noen spørsmål som vi ønsker å få besvart i undersøkelsen. Problemstilling Revisjonskriterier Er de kommunale avgiftene på selvkostområdene beregnet og fastsatt i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer på området? Er kostnadskomponentene i selvkostkalkylen i henhold til retningslinjene? Blir kapitalkostnadene på selvkost korrekt beregnet? Blir selvkostregnskapet godskrevet med kalkulatoriske renter av midler på selvkostfondet? Foretar kommunen etterkalkulasjon av selvkostregnskapet? 5 jf. Forurensningslovens Dette er en videreføring av den samme ordlyd som tidligere fantes i Forskrift av 10. jan om kommunale vann og avløpsgebyr. 7

8 Blir renovasjons- og slamtjenesten subsidiert av kommunen? Er saksutredningen i henhold til forskrift? Har kommunen tatt inn mer i avgifter enn regelverket tillater? 1.6 Metode Framgangsmåte Metoden som er benyttet i dette forvaltningsrevisjonsprosjektet, er hovedsakelig dokumentanalyse, der relevante dokumenter som har betydning for fastsettelsen av gebyrene, er analysert og vurdert. Dette omfatter retningslinjer og aktuelle saksframlegg til kommunestyret i Måsøy kommune. I tillegg er interne administrative dokumenter gjennomgått, samt at vi har hatt samtaler med Marianne Juul som har hatt ansvaret for utarbeidelse av avgiftsgrunnlagene og saksutredning til kommunestyret for Avskrivningsoversikt er kontrollert mot kommunens balanseregnskap. Revisjonens etterkalkulasjoner er foretatt med grunnlag i kommunens regnskapstall og tall benyttet i ovennevnte avskrivningsoversikt Dataenes gyldighet og pålitelighet Med gyldige data menes at det skal være samsvar mellom formålet for undersøkelsen og de data som er samlet inn. Vi mener at innsamlede data er egnet til å svare på problemstillingen. Undersøkelsen bygger på det som foreligger av skriftlig dokumentasjon, og samtaler med Marianne Jull. Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. Dette er blant annet ivaretatt ved at faktaopplysningene i rapporten er verifisert av informanten. 2 FAKTABESKRIVELSE OG VURDERINGER 2.1 Kostnadskomponenter Regelverket stiller krav til hvordan avgiftene på selvkostområdene skal fastsettes. Hvilke kostnader som kan tas med, hvordan kapitalkostnadene skal beregnes og hvordan eventuelle regnskapsmessige overskudd/underskudd skal håndteres. Dette er regler kommunene må kjenne til og som er avgjørende for at gebyrene som abonnentene må betale skal kunne stå i forhold til den tjenesten kommunen leverer. Ifølge administrasjonen har ikke Måsøy kommune vedtatt full kostnadsdekning (selvkost) på kontrollerte selvkostområder. Måsøy kommune har følgende hovedposter i sitt selvkostregnskap: Direkte driftskostnader Indirekte kostnader Kapitalkostnader i form av avskrivninger og kalkulatoriske renter 8

9 2.1.1 Er kostnadskomponentene i selvkostkalkylen i henhold til retningslinjene? Måsøy kommunes avgiftskomponenter består av følgende: Direkte driftskostnader Her er medtatt lønnsutgifter vedlikehold, strøm, telefon, kontorutstyr, kjøp av tjenester etc. som er direkte henførbare til det enkelte selvkostområde. Måsøy kommune har utarbeidet et avgiftsgrunnlag på Excel regneark utover det som fremkommer i detaljbudsjettet. Indirekte kostnader Vann: Kommunen har kalkulert indirekte kostnader med 15 % av nettokostnader på ansvar 4000 teknisk stab, ansvar 4500 felles driftspersonell og 15 % av driftsutgifter på ansvar 4200 felles maskinpark. I tillegg beregnes 5 % indirekte kapitalkostnader med grunnlag i ansvar Avløp: Kommunen har kalkulert indirekte kostnader med 10% av nettokostnader på ansvar 4000 teknisk stab, ansvar 4500 felles driftspersonell og 10 % av driftsutgifter på ansvar 4200 felles maskinpark. Vurdering Det foreligger ingen vurdering eller dokumentasjon på fordeling av indirekte kostnader på vann og avløp. Kommunens beregningsgrunnlag for indirekte kapitalkostnader med grunnlag i ansvar 4000 teknisk stab, er ikke ihht. retningslinjer for beregning av selvkost. Indirekte kapitalkostnader kan kun beregnes av andel varige anleggsmidler som bygninger, utstyr, biler og maskiner, som har betydning for produksjon av kjerneproduktet. På renovasjon og septik er det krav om full kostnadsdekning og derfor må alle kostnadselementer som indirekte kostnader (tilleggsytelser og støttefunksjoner) også innkalkuleres i avgiftsgrunnlaget jf. pkt På andre områder er det ikke lovkrav om full kostnadsdekning, men det vil i utgangspunktet være opp til kommunestyret å avgjøre om tjenestene skal være selvkost. Kommunen har ikke utnyttet kostnadskomponenter ihht. retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Ved å utelate kostnadskomponenter listet opp under pkt har kommunen i prinsippet ikke et selvkostregnskap Blir kapitalkostnadene på selvkost korrekt beregnet? Kapitalkostnadene består av avskrivninger og kalkulatorisk rente og er beregnet i excel regneark 7. Avskrivninger Kommunen benytter lineære avskrivninger. Administrasjonen har endret avskrivningsmetode fra annuitet til lineære fra Investeringstilskudd, anleggsbidrag og refusjoner er trukket fra brutto anskaffelseskost før avskrivninger er beregnet. I balansen fremkommer det aktiverte anleggsmidler for vann, det fremkommer ingen aktiverte anleggsmidler for avløpssektoren. 7 Regnearket er utarbeidet av ANØ Miljøkompetanse AS til bruk for utarbeidelse av avgiftsgrunnlag og etterkalkulasjon 9

10 Vurdering Administrasjonen har utarbeidet avskrivninger på excel regneark som tar hensyn til avskrivningsmetode brukt før 2001 og ny metode fra Kommunens bruk av lineære avskrivninger er ihht regelverket. Avskrivninger viser imidlertid ikke hvilke anleggsmiddel det gjelder og hvor anleggsmidlet er investert. For enkelte investeringer er det foretatt fordeling i hele tusen fra vann til avløpsnettet. Det fremkommer ikke hvor kommunen har avløpsnett og eventuelle pumpestasjoner. I investeringsregnskapet er det kun sporadisk ført fordeling av mindre beløp mellom vann og avløp. Dette er likevel ikke splittet i balansen. Revisjonen har gjennomgått regnskaper for perioden 1982 til Dette er sammenlignet med administrasjonens oversikt på excel som brukes som grunnlag for beregning av kapitalkostnader i selvkostregnskapet. Administrasjonens avskrivnings-grunnlag avviker i forhold til funn i regnskapet med kr ,- på vann, og kr ,- på avløp, totalt kr ,-. Administrasjonen bør gjennomgå sitt avskrivningsgrunnlag for å korrigere nevnte avvik mot regnskapet. Konsekvensen av at investeringer ikke er splittet mellom vann og avløp, er at selvkostregnskap for vann kan være belastet med for høye avskrivninger, og selvkostregnskap for avløp med tilsvarende lave avskrivninger. Ved manglende fordeling av investeringer på avløp, vil brukerne av offentlig vann subsidiere brukere som kun har offentlig avløp. I henhold til retningslinjene skal brukerne bare betale for den tjenesten de selv har nytte av og dagens brukere skal heller ikke subsidiere fremtidige brukere. Kalkulatoriske renter Kommunen benytter kalkulatorisk rente i selvkostregnskapet. Rentesatsen som ble benyttet for 2004 og 2005 var på 4,5 %. Vurdering I henhold til retningslinjer for selvkost skal kalkulatorisk rente benyttes for å beregne alternativkostnad for å få kompensert for kapital bundet opp i varige anleggsmidler på selvkostområdene. Den anbefalte kalkylerente skal settes til effektiv rente av statsobligasjoner med gjenværende løpetid på 3 år med et tillegg på 1 %. For 2004 utgjorde dette 3,95 % og for ,90 %. For 2003 benyttet kommunen en rentesats på 7 % mens anbefalt rentesats var på 5,24 %. For årene 2004 og 2005 har kommunen bruk kalkulatorisk rente på 4,5% som er for høy i forhold til anbefalt rentesats. Dette bør korrigeres i administrasjonens beregning av kapitalkostnader jf. anbefaling under avskrivninger Blir selvkostregnskapet godskrevet med kalkulatoriske renter av midler på selvkostfondet? Renter på innestående selvkostfond Kommunen beregner kalkulatorisk rente på innestående beløp på selvkostfond. Vurdering En avsetning til selvkostfond skyldes at brukerne har betalt mer for selvkosttjenester enn beregnet. Det er derfor rimelig at brukerne blir godskrevet med kalkulatorisk rente for midler som står på fond. Kommunen har beregnet kalkulatorisk rente i selvkostregnskapet, men denne føres ikke i kommunens regnskap. I excel regneark utarbeidet av ANØ Miljøkompetanse AS er rentesatsen oppgitt til 4,5 %, men pga. feil i formelen er prosentsatsen ved utregning blitt til 0,045 %. Den korrekte rentesatsen som skal brukes er på 3,95 % og 3,90 % for hhv og Den faktiske kalkulatoriske renten som skulle vært godskrevet er 10

11 på hhv. kr ,- for 2004 og kr ,- for Renten i selvkostregnskapet er beregnet med hhv. kr 189,- og kr 122,-. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester ble gjort gjeldene fra Dette gjør at det også er manglende godskriving av kalkulatorisk renter for året Kommunens beregning av kalkulatorisk rente på innestående beløp på selvkostfond er ikke i henhold til veileder for selvkost. Beregnet rente skal bokføres i kommunens regnskap. 2.2 Etterkalkulasjon Foretar kommunen etterkalkulasjon av selvkostregnskapet? Administrasjonen har foretatt etterkalkulasjon av selvkostområdene vann og avløp for 2004 men ikke for På selvkostområdene for renovasjon, septik og feiing er det ikke foretatt etterkalkulasjon. Vurdering Etterkalkulasjon er helt avgjørende for å få bekreftet at kommunen ikke har krevd inn mer i gebyrer enn det regelverket tillater. Administrasjonen har ikke foretatt etterkalkulasjon for Jf. retningslinjer for beregning av selvkost må kommunen foreta en etterkalkulasjon (selvkostregnskap) av de reelle kostnadene innenfor de aktuelle tjenesteområdene. Dette må gjøres for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost. Revisjonen har foretatt en etterkalkulasjon for årene 2004 og 2005 og resultatene presenteres nedenfor. I vår etterkalkulasjon er sum kostnader, dekningsgrad og overdekning/underdekning beregnet med lineære avskrivninger. I tillegg har vi beregnet kalkulatorisk rente av bundet kapital i anleggsmidlene og godskrevet kalkulatorisk rente av innestående beløp på selvkostfond Vann Tabell 1: Revisjons etterkalkulasjon for vann VANN adm.etterk Rev.etterkalk. Avgiftsgr.lag Rev.etterkalk. Avgiftsgr.lag Gebyrinntekter Salg av tjenester/utstyr Driftstilskudd og refusjoner Sum inntekter i året Kalk. renteinntekter selvkostfond Sum inntekter totalt Direkte driftskostnader Fordelte lønnskostnader Fordelte adm.kostnader Kapitalkostnader Indirekte kalkulatoriske renter Overføring til inv.regnskapet Sum selvkostnad Dekningsgrad 73,0 % 79,9 % 70,3 % 76,3 % 86,6 % +Overdekning/ -underdekning Bruk av/-avsetning til fond

12 Selvkostfond pr avsetning til /+ bruk av fond Selvkostfond pr Administrasjonens etterkalkulasjon viser en underdekning for 2004 med kr ,-. I følge driftsregnskapet er ikke bruk av fond på kr ,- inntektsført under ansvar for vann. Dette er derimot inntekstført under ansvar for vann i investeringsregnskapet. Dette strider imot retningslinjer for beregning av selvkost pkt. 5 kommunen kan framføre et overskudd fra selvkosttjenesten til senere år (innenfor et 3-5-årsperspektiv). I praksis må dette skje gjennom et bundet selvkostfond. Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrer kan holdes stabile. Investeringer i anleggsmidler kan dermed ikke finansieres direkte av selvkostfond. I driftsregnskapet for 2004 har kommunen i tillegg overført kr ,- direkte til investeringsregnskap. Administrasjonens etterkalkulasjon vil etter nevnte endringer vise en underdekning på kr ,-. Hvis kommunen ønsker å bruke egenfinansiering ved investeringer i anleggsmidler på selvkostområdet, må dette brukes av kommunens øvrige midler i driftsregnskapet og kan ikke belastes selvkostregnskapet. Revisjonens etterkalkulasjonen viser at kommunen har en dekningsprosent for 2004 og 2005 på hhv. 79,9 og 76,3 %. Dette gir underdekning på hhv. kr ,- for 2004 og kr ,- for Revisjonen har i etterkalkulasjonen vist hvordan selvkostfondet for 2004 kunne vært brukt til å dekke underdekningen med kr ,-. Etter dette ville manglende dekning for 2004 vært på kr , Avløp Tabell 2: Revisjons etterkalkulasjon for avløp AVLØP adm.etterk Rev.etterkalk. Avgiftsgr.lag Rev.etterkalk. Avgiftsgr.la g Gebyrinntekter Salg av tjenester/utstyr Driftstilskudd og refusjoner Sum inntekter i året Kalk. renteinntekter selvkostfond Sum inntekter totalt Direkte driftskostnader Fordelte lønnskostnader Fordelte adm.kostnader Kapitalkostnader Indirekte kalkulatoriske renter Overføring til inv.regnskapet Sum selvkostnad Dekningsgrad 110,1 % 113,4 % 76,0 % 103,0 % 82,8 % +Overdekning/ -underdekning Bruk av/-avsetning til fond Selvkostfond pr avsetning til /+ bruk av fond Selvkostfond pr

13 Administrasjonens etterkalkulasjon viser at selvkostområdet hadde en dekningsprosent på 110,1 for Det er imidlertid feil inngående beholdning på selvkostfond for 2004 og i tillegg er det brukt feil kalkulatorisk rente ved beregning av renter av innestående selvkostfond. Overskuddet er ikke avsatt til selvkostfond ihht til regelverket. Revisjonen har foretatt etterkalkulasjon med grunnlag i regnskapstall og beregnet kapitalinntekter og kapitalkostnader med data fra regnskapet. Etterkalkulasjonen viser et avvik i forhold til administrasjonens etterkalkulasjon. Dette skyldes at administrasjonens tall i etterkalkulasjonen ikke stemmer med regnskapstall på området. Noe av dette skyldes at administrasjonen har septikbehandling med i selvkostregnskapet for avløp. Revisjonens etterkalkulasjon viser en overdekning på kr ,-. Med fordeling av indirekte kostnader på selvkostområdet for septik, vil overdekningen være noe høyere. For 2005 har ikke administrasjonen foretatt etterkalkulasjon ihht til forskriftene. Revisjonens etterkalkulasjon viser en overdekning på kr ,-. Med fordeling av indirekte kostnader på selvkostområdet for septik, vil sannsynligvis overdekningen være noe høyere Renovasjon Tabell 3: Revisjons etterkalkulasjon for renovasjon Rev.etterkalk. Rev.etterkalk. Budsjett Gebyrinntekter Salg av tjenester/utstyr Driftstilskudd og refusjoner Sum inntekter i året Kalk. renteinntekter selvkostfond Sum inntekter totalt Direkte driftskostnader Fordelte lønnskostnader Fordelte adm.kostnader Kjøp av tjenester Kapitalkostnader Indirekte kalkulatoriske renter Sum selvkostnad Dekningsgrad 109,7 % 126,6 % 108,2 % +Overdekning/ -underdekning Bruk av/-avsetning til fond Selvkostfond pr avsetning til /+ bruk av fond Selvkostfond pr Revisjonens etterkalkulasjon for renovasjon viser en overdekning for årene 2004 og I tillegg er det budsjettert med overdekning i Administrasjonen har ikke beregnet indirekte kostnader på området. Dette ville ha redusert noe av overdekningen. Overdekning for 2004 og 2005 er på hhv. kr ,- og kr ,-. Kommunens manglende beregning av indirekte kostnader gjør at det er vanskelig å fastslå det endelige resultatet på 13

14 selvkostområdet. Ut i fra størrelsen på indirekte kostnader på vann og avløp, er det sannsynlig at det skulle ha vært foretatt avsetning til bundne selvkostfond Septik/slam Tabell 4: Revisjons etterkalkulasjon for septik/slam Rev.etterkalk. Rev.etterkalk. Budsjett Gebyrinntekter Salg av tjenester/utstyr Driftstilskudd og refusjoner Sum inntekter i året Kalk. renteinntekter selvkostfond Sum inntekter totalt Direkte driftskostnader Fordelte lønnskostnader Fordelte adm.kostnader Kjøp av tjenester Kapitalkostnader Indirekte kalkulatoriske renter Sum selvkostnad Dekningsgrad 148,0 % 154,5 % 130,0 % +Overdekning/-underdekning Revisjonens etterkalkulasjon for septik viser overdekning for årene 2004 og I tillegg er det budsjettert med overdekning i Septik føres i kommunens regnskap under selvkostområdet avløp. Administrasjonens beregning av indirekte kostnader under avløp dekker sannsynligvis også indirekte kostnader for septik. Det er vanskelig å fastslå det endelige resultat for dette selvkostområdet p.g.a at administrasjonen ikke har fordelt indirekte kostnader på funksjonen 354 septik under selvkostområdet avløp. Administrasjonen bør vise septik som et eget ansvar og selvkostregnskap. Dette har sammenheng med at avløp og septikbehandling har forskjellig regelverk og bør holdes adskilt Feiing Tabell 5: Revisjons etterkalkulasjon for feiing Rev.etterkalk. Rev.etterkalk. Budsjett Gebyrinntekter Driftstilskudd og refusjoner Sum inntekter i året Kalkulatoriske rente av fond Sum inntekter totalt Direkte driftskostnader Fordelte lønnskostnader Fordelte adm.kostnader Kjøp av tjenester Avskrivninger Kalkulatoriske renter Sum selvkostnad

15 Dekningsgrad 84 % 85 % 87 % Overdekning+/underdekning Revisjonens etterkalkulasjon for feiing viser underdekning for årene 2004 og I tillegg er det budsjettert med underdekning i Underdekning for 2004 og 2005 er på hhv. kr ,- og kr ,-. Administrasjonen har ikke beregnet indirekte kostnader på området. Dette ville sannsynligvis gi en større underdekning både i 2004 og Blir renovasjons- og slamtjenesten subsidiert av kommunen? Revisjonens etterkalkulasjon for renovasjonstjenesten viser at Måsøy kommune hadde en dekningsgrad på 109,7 % i 2004 og 126,6 % i For slam/septikbehandling viser etterkalkulasjon en dekningsgrad på 148 % for 2004 og 154,5 % i Tjenestene mangler beregning av indirekte kostnader jf. krav om full kostnadsdekning. For septik/slambehandling er indirekte kostnadene beregnet under selvkostområdet for avløp. Renovasjonstjenesten viser en samlet overdekning før beregning av indirekte kostnader for årene 2004 og 2005 på kr ,-. Septik/slambehandlingen viser en overdekning på totalt kr ,-. Renovasjon og septik/slambehandling anses å ha full kostnadsdekning. 2.3 Administrasjonens saksutredning for avgiftsåret Er saksutredningen i henhold til forskrift? Vi har gjennomgått kommunestyresak 54/05 og sett på beslutningsgrunnlaget som er lagt fram for kommunestyret ved fastsettelsen av avgiftene på vann og avløp for avgiftsåret Av saksutredningen fremgår årsgebyrer for 2005 og forslag til årsgebyrer for selvkostområdene for Det opplyses i tillegg om prosentmessige økninger på avgiftene fra 2005 til Vurdering Forurensningsforskriften uttrykker klart hvilke krav beslutningsgrunnlaget må tilfredsstille før kommunen kan fastsette satser for vann- og avløpsgebyrene. I retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-2140, påpekes det at: «solid dokumentasjon vil være et effektivt virkemiddel for å vise at prisene ikke settes høyere enn kostnadene ved å produsere tjenestene». Fastsettelse av gebyrsatsene er politikernes ansvar. Den politiske beslutningen tas på grunnlag av administrasjonens beregninger. Lover, forskrifter og retningslinjer stiller krav til politikernes beslutningsgrunnlag både med hensyn til hva som faktisk skal inngå i beslutningsgrunnlaget, kommunens saksbehandling for å frambringe et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag og dokumentasjon av grunnlaget for gebyrfastsettelsen. Revisjonen kan ikke se at administrasjonen har fulgt opp dette i sitt saksfremlegg og kommunen har derved ikke oppfylt forurensningsforskriftens 11-1,2. Administrasjonens saksutredning inneholder ingen av opplysningene som kreves i lov og forskrifter. Før kommunen gjør vedtak om gebyrenes størrelse, skal det foreligge et overslag over kommunens antatte direkte og indirekte kostnader knyttet til drifts-, vedlikeholds- og kapitalkostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren for de nærmeste 4 årene. Det skal 15

16 også foreligge et overslag over hvilke beløp gebyrene antas å innbringe. I tillegg skal det vises sammenhengen med kommunens rullerende økonomiplan. For de øvrige selvkostområdene er det ikke et lovkrav om å utarbeide et slikt avgiftsgrunnlag. Dette bør etter revisjonens mening likevel gjøres for å vise at prisene ikke settes høyere enn selvkost på området. 2.4 Kommunens avgiftsinnkreving Har kommunen tatt inn mer i avgifter enn regelverket tillater? Tabell 6: Totaler av revisjonens etterkalkulasjoner Selvkostområde Totaler VANN +overdekning/-underdekning ( ) ( ) ( ) Manglende -avsetning/ +bruk til/av fond AVLØP/SEPTIK +overdekning/-underdekning Manglende -avsetning/ +bruk til/av fond ( ) (39 902) ( ) RENOVASJON +overdekning/-underdekning Manglende -avsetning/ +bruk til/av fond ( ) ( ) ( ) FEIING +overdekning/-underdekning (25 430) (24 563) (49 993) Sum subsidiert brukerne ( ) Sum manglende avsetning til fond ( ) Sum manglende bruk til fond Med bakgrunn i revisjonens etterkalkulasjon viser tabellen at Måsøy kommune har subsidiert selvkostområdet for vann og feiing med kr ,-. Subsidieringen kunne vært redusert ved bruk av fond med kr ,-. For renovasjon er det en overdekning med totalt kr ,- med tilsvarende manglende avsetning til selvkostfond. For avløp og septik er det en overdekning på kr med tilsvarende manglende avsetning til selvkostfond. For renovasjon og feiing mangler beregning av indirekte kostnader. Selv etter beregning av indirekte kostnader på selvkostområdet for renovasjon, er det tatt inn mer i avgifter enn det regelverket tillater. 3 KONKLUSJONER Er de kommunale avgiftene på selvkostområdet fastsatt i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer på området? Måsøy kommunen har i hovedsak med direkte kostnader i selvkostregnskapet. Det er beregnet indirekte kostnader på vann og avløp. Kommunen utnytter likevel ikke alle kostnadskomponenter. For de øvrige selvkostområdene er det ikke beregnet indirekte kostnader. 16

17 Måsøy kommune har ikke utarbeidet et avgiftsgrunnlag for vann og avløp som viser alle inntekter og utgifter/kostnader. Kommunen har benyttet feil rentesats ved beregning av kalkulatorisk rente av bundne selvkostfond. Revisjonens gjennomgang av avgiftene for 2004 og 2005 viser at Måsøy kommune ikke har foretatt dokumentert etterkalkulasjoner for Revisjonens etterkalkulasjonen viser at renovasjon og slam/septikbehandling er selvfinansierende. Kommunens saksfremlegg på vann og avløpsområdet er ikke i tråd med forurensningsforskriften. Revisjonens etterkalkulasjon viser at kommunen har tatt inn mer i avgifter enn regelverket tillater for selvkostområdet renovasjon jf. pkt Oppsummerende konklusjon Avgiftene på selvkostområdene er ikke beregnet og fastsatt i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer på området. Dette skyldes at kommunen ikke utarbeider et avgiftsgrunnlag som viser alle inntekter og utgifter. Kommunens regnskap på selvkostområdene inneholder ikke alle indirekte kostnader (tilleggstjenester og støttefunksjoner). I og med at kommunens regnskap på selvkostområdene ikke viser alle kostnader, må det foretas en etterkalkulasjon. Uten dokumentert etterkalkulasjon kan ikke administrasjonen vise om selvkostområdet gir høyere inntekter og/eller lavere kostnader enn opprinnelig beregnet i avgiftsgrunnlaget. Administrasjonenes saksutredning til kommunestyret ved fastsettelse av avgiftene tilfredsstiller ikke regelverket. 4 ANBEFALINGER Revisjonen anbefaler følgende forbedringer fra og med avgiftsåret 2007: 1. Det må utarbeides en fast mal for beregning av avgiftsgrunnlag på alle selvkostområder. I forbindelse med årsoppgjør må det utarbeides en etterkalkulasjon. Dette kan fremkomme enten i regnskapet direkte ved at regnskapet tilpasses kravene på selvkostregnskap, eller at etterkalkulasjon vises som egen note til årsregnskapet. 2. Under indirekte kostnader bør kostnadselementer under tilleggstjenester og støttefunksjoner beregnes og medtas i selvkostkalkylen. Detter gjelder spesielt selvkostområder hvor det er lovkrav om full kostnadsdekning (renovasjon og slambehandling). 3. Kapitalkostnader må beregnes med rentesats som er i tråd med nye retningslinjer. 4. Kommunens føring av investeringsregnskap på selvkostområdene bør opplyse hvilke anlegg investeringen gjelder og eventuell fordeling mellom vann og avløp. Aktivering av 17

18 investeringene i balansen bør spesifiseres med anlegg for vann og avløp hver for seg. Avskrivningsoversikt må spesifiseres for hvert anlegg og være i samsvar med investeringsregnskapet og balansen. Avviket mellom avskrivningsgrunnlaget og investeringer i regnskapet bør korrigeres. 5. Det bør lages en mal for saksutredning til kommunestyret, slik at lovkrav oppfylles mht. kostnadskomponenter på selvkost og hvilke inntekter det forventes å innbringe. I tillegg må nevnte forhold vise sammenheng med kommunens rullerende langtidsbudsjett. 18

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Loppa kommune Selvkostområder November 2006 Forord Bakgrunn for dette prosjektet er at kommunestyret i Loppa den 16. desember 2005 i sak 054/05 vedtok at en undersøkelse

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Kvalsund kommune

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Kvalsund kommune Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Kvalsund kommune Selvkostområder Forord Bakgrunn for dette prosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kontrollutvalget 27. september 2005 og kommunestyret

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 KAUTOKEINO KOMMUNE. Selvkostområder

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 KAUTOKEINO KOMMUNE. Selvkostområder RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 KAUTOKEINO KOMMUNE Selvkostområder FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret i Kautokeino den 22.12.2005

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Hasvik kommune

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Hasvik kommune Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Hasvik kommune Selvkostområder Forord Bakgrunn for denne rapporten er at kontrollutvalget i Hasvik i sak 15/04 vedtok at revisjonen skulle gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Hamarøy kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Hamarøy kommunes plan for

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2007 Alta kommune

Rapport Forvaltningsrevisjon 2007 Alta kommune Rapport Forvaltningsrevisjon 2007 Alta kommune Selvkostområder Forord Bakgrunn for dette prosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, som ble vedtatt av kommunestyret 24. oktober 2005 i sak 81/05.

Detaljer

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune 2004-2005 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Innsyn IT- Veiledning revisjon Regnskapsrevisjon Misligheter og

Detaljer

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!!

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!! SELVKOST SELVKOST Et viktig område i kommune!!! Økt fokus på dette fremover. Spes når kommuner har 100% dekningsgrad Kommunens beregninger må kunne dokumenteres Lag egen dokumentasjon (hefte) på selvkostberegningene

Detaljer

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for Grunnlag for fastsetting av gebyrer for Vann Avløp Renovasjon Slam Feiing Økonomiplanperioden 2013-2016 Loppa kommune Behandlet i kommunestyret den 25.10.2012 Arne Dag Isaksen Driftssjef Monika Olsen Økonomisjef/ass.rådmann

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Sørfold kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Sørfold kommunes plan for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Beiarn kommune 2007 Forord Kontrollutvalget i Beiarn kommune vedtok i møte den 14/02-2006 i sak 02/06 at Salten

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost innen VAR-området NORD. Kåfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost innen VAR-området NORD. Kåfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Kåfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Kåfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2007 vedtatt å få utført forvaltningsrevisjon

Detaljer

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET LØRENSKOG KOMMUNE September 2005 Utført av Nina Neset INNHOLD 1 BAKGRUNN... 3 2 FORMÅL MED GJENNOMGANGEN... 3 3 KRITERIER FOR GJENNOMGANGEN...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Steigen kommune 2007 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Steigen kommunes plan for

Detaljer

Klæbu kommune Rådmannen

Klæbu kommune Rådmannen Klæbu kommune Rådmannen KonSek Midt-Norge IKS v/eva Bekkavik Pb 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 14/16-36-033 OBE/RÅD 12.09.2014 Tilbakemelding på Klæbu kommune

Detaljer

SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT

SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Beregning av selvkost for VA-tjenestene

Beregning av selvkost for VA-tjenestene Beregning av selvkost for VA-tjenestene Reviderte retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester og konsekvensene for VA Ved May Rostad, e-plan AS Driftsassistansen i Møre og

Detaljer

Selvkost- og gebyrberegninger - brukerveiledning Versjon 2010

Selvkost- og gebyrberegninger - brukerveiledning Versjon 2010 May Rostad 2001 Selvkost- og gebyrberegninger - brukerveiledning Versjon 2010 Dette regnearket er et verktøy for å gjøre de selvkost- og gebyrberegninger som er nødvendig for å legge fram en sak for politisk

Detaljer

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015 1000 kr 1000 kr Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015 Dønna kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale

Detaljer

SELVKOSTREGNSKAPET. Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter

SELVKOSTREGNSKAPET. Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter SELVKOSTREGNSKAPET Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter Egne erfaringer Bakgrunn Revisor i 6 år Økonomikonsulent/økonomisjef 6 år Selvkostregnskap i Narvik VAR Etterkalkulasjon

Detaljer

Beregning av selvkost på VAR-området

Beregning av selvkost på VAR-området www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2016 Beregning av selvkost på VAR-området MÅSØY KOMMUNE Innhold 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 Formålet med prosjektet... 1 0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner...

Detaljer

ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN

ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN Tema ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN Økonomiske premisser innen VA-sektoren 1 Formål Levere tjenester Medfører kostnader Krever inntekter Ikke noe krav til inntjening overskudd Tillat med overskudd

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT SAK 14/2013 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT INNSTILLING: Styret i ØRAS tar rapporten "Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost ØRAS" fra Øvre Romerike Revisjonsdistrikt til orientering

Detaljer

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1.1 Innledning EnviDan Momentum AS (heretter kalt Momentum) har på oppdrag fra Kristiansund og Nordmøre Havn IKS utarbeidet

Detaljer

Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs

Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs LOPPA KOMMUNE Driftsavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 25.9.2ts 2151698-1 Olav Henning Trondal olav.h.trondal @loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs Formannskap Kommunestyre Møtedato 17.tt.2t5

Detaljer

NKRFs REVISJONSKOMITÉ. Til NKRFs medlemmer Oslo, den

NKRFs REVISJONSKOMITÉ. Til NKRFs medlemmer Oslo, den NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 19.1.2016 INFORMASJONSSKRIV 1/2016 REVISORS OPPGAVER VED REVISJON AV SELVKOSTOMRÅDER I ÅRSREGNSKAPET 0. Innledning Revisjonskomiteens informasjonsskriv

Detaljer

Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007. Forvaltningsrevisjonsrapport

Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007. Forvaltningsrevisjonsrapport Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007 Tilbud Forvaltningsrevisjons på revisjon av Selskapet rapport AS Ås kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Beregning av avgiftsgrunnlaget innen vann, avløp og renovasjon i Meløy kommune

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Beregning av avgiftsgrunnlaget innen vann, avløp og renovasjon i Meløy kommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget innen vann, avløp og renovasjon i Meløy kommune November 2006 FORORD Kontrollutvalget i Meløy kommune vedtok i sak 02/06 at Salten kommunerevisjon

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Meldal kommune År 2002

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Meldal kommune År 2002 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Meldal kommune År 2002 Innholdsfortegnelse side 1 SAMMENDRAG... 3 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET...3 1.2 REVISORS VURDERINGER

Detaljer

Selvkost. Økonomiforum Nord-Trøndelag. 17. Oktober 2016, Grong Hotell. Knut Tanem, registrert revisor. oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS

Selvkost. Økonomiforum Nord-Trøndelag. 17. Oktober 2016, Grong Hotell. Knut Tanem, registrert revisor. oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS Selvkost Økonomiforum Nord-Trøndelag 17. Oktober 2016, Grong Hotell Knut Tanem, registrert revisor oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS 1 Selvkost Definisjon på selvkost: Selvkost er den totale kostnadsøkningen

Detaljer

Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester

Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Norsk Vanns veiledning Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester ved May Rostad, Kinei AS DIHVA og DISFVA Viktige VA-utfordringer for framtiden- Rammevilkår og regler Solstrand hotell 30. 31.mars

Detaljer

Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling

Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 26-2014 Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling Formålet med prosjektet er å undersøke om Røros kommune

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Lenvik kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Lenvik kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Selvkost Selvkost Senja Senja Avfall Avfall IKS IKS Lenvik kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Lenvik kommune v/k-sekretariatet, bestilte

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Balsfjord kommunalteknikk KF

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Balsfjord kommunalteknikk KF FORVALTNINGSREVISJON Balsfjord kommunalteknikk KF Rapport 2013 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Balsfjord kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av selvkost innenfor

Detaljer

Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing

Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing Forvaltningsrevisjon 2009 Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing Rapporten avgis til Kontrollutvalget i Oppdal som er bestiller av forvaltningsrevisjon. Formålet med undersøkelsen er å se etter

Detaljer

Budsjettreglement for Drammen kommune

Budsjettreglement for Drammen kommune Budsjettreglement for Drammen kommune Vedtatt av Drammen bystyre xx.xx.2015 1. Budsjettreglement omfang og formål 1.1. Hensikten med reglementet Budsjettreglementet fastlegger de overordnede prinsippene

Detaljer

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4 Søk SØK SØK MENY Du er her: Forside Regelverk og tilsyn Barnehage Tilskudd til private barnehager Regneeksempel - tilskudd til private barne... Regneeksempel - tilskudd til private barnehager 2015 Vi har

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019 Økonomiplan 2016-2019 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Selvkost i Volda kommune. Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT

Selvkost i Volda kommune. Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT Selvkost i Volda kommune Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 7/2014 Tittel: Selvkost i Volda kommune Undertittel: Vann, avløp og feiing TF-notat nr: 7/2014 Forfatter(e): Ailin Aastvedt Dato:

Detaljer

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/PROBLEMSTILLINGER...4 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS FUNN OG VURDERINGER...8

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/PROBLEMSTILLINGER...4 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS FUNN OG VURDERINGER...8 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2. INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll

Loppa kommune. Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 010/06-017/06 Dato: 28.04.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00-12:30 Følgende medlemmer møtte: Arne Dag Isaksen, Marie

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021 Økonomiplan 2018-2021 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020 Økonomiplan 2017-2020 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

NYE RETNINGSLINJER FOR SELVKOST 16.03.16

NYE RETNINGSLINJER FOR SELVKOST 16.03.16 NYE RETNINGSLINJER FOR SELVKOST 16.03.16 Agenda Selvkost Retningslinjer for beregning av selvkost - H-3/14 de viktigste endringene Hvordan ivareta regelverket? Selvkost Definisjon selvkost: Selvkost er

Detaljer

Innspill til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

Innspill til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Innspill til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Forord Kommunal og regionaldepartementet har ajourført retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

Vann- og avløpsgebyrer

Vann- og avløpsgebyrer Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 14-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Vann- og avløpsgebyrer For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune Mars 2009 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Gjennomført selskapskontroll: Forvaltningsrevisjonsrapport - Gjennomgang av selvkost renovasjon i IRIS

Gjennomført selskapskontroll: Forvaltningsrevisjonsrapport - Gjennomgang av selvkost renovasjon i IRIS Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.12.2012 70894/2012 2012/8422 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/217 Bystyret 13.12.2012 Gjennomført selskapskontroll: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Høstkonferansen 14. og 15. oktober 2009 ved May Rostad, Kinei AS Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg www.kinei.no 1 Innhold Norsk Vanns

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Følger Trondheim kommune de nye retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Fullversjon

Følger Trondheim kommune de nye retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Fullversjon Følger Trondheim kommune de nye retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Fullversjon Trondheim kommunerevisjon Mars 2006 Forord Denne rapporten oppsummerer funnene og

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOSTOMRÅDET Arkivsaksnr.: 05/23535

Saksframlegg. Trondheim kommune. FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOSTOMRÅDET Arkivsaksnr.: 05/23535 Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOSTOMRÅDET Arkivsaksnr.: 05/23535 Forslag til innstilling: 1. Bystyret ser alvorlig på de avvik som avdekkes innenfor selvkostområdet, og ber Rådmannen følge opp

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/05 05/00337 SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/05 05/00337 SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvihsgate Møtedato: 09.12.2005 Klokkeslett: kl.10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Selvkost Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Stavangers visjon: Sammen for en levende by Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Fakta om

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Berlevåg kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Saltdal kommune 2008 Forord Kontrollutvalget i Saltdal kommune vedtok i møte den 07/12-2005 i sak 11/05 at Salten

Detaljer

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR)

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Oppegård kommune Oktober 2013 RAPPORT 8/13 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård

Detaljer

Vann til 2021 Vanngebyrsatser I Hemsedal kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fa

Vann til 2021 Vanngebyrsatser I Hemsedal kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fa Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 Hemsedal kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon i Holtålen kommune: Selvkostprinsippet innenfor vann, avløp, renovasjon, septikrenovasjon og feiing

Forvaltningsrevisjon i Holtålen kommune: Selvkostprinsippet innenfor vann, avløp, renovasjon, septikrenovasjon og feiing Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 15-2014 Forvaltningsrevisjon i Holtålen kommune: Selvkostprinsippet innenfor vann, avløp, renovasjon, septikrenovasjon og feiing Formålet med prosjektet er

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Orkdal kommune År 2001

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Orkdal kommune År 2001 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Orkdal kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1 SAMMENDRAG... 3 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET...3 1.2 REVISORS VURDERINGER

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Torsken kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009:1

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Torsken kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009:1 FORVALTNINGSREVISJON Selvkost VAR Torsken kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009:1 Forord Kontrollutvalget i Torsken kommune v/k-sekretariatet, bestilte den 09.12.08 forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon i Tolga kommune: Selvkostprinsippet innenfor avløp, renovasjon og septikrenovasjon

Forvaltningsrevisjon i Tolga kommune: Selvkostprinsippet innenfor avløp, renovasjon og septikrenovasjon Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 22-2014 Forvaltningsrevisjon i Tolga kommune: Selvkostprinsippet innenfor avløp, renovasjon og septikrenovasjon Formålet med prosjektet er å undersøke om Tolga

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL I FIAS:

SELSKAPSKONTROLL I FIAS: SELSKAPSKONTROLL I FIAS: Forvaltningsrevisjon for å kontrollere om selskapet etterlever selvkostprinsippet for husholdningsrenovasjon SELSKAPSKONTROLL 2007. Hovedkontor: Kommunehuset Orgnr 987727675 2550

Detaljer

Selvkostregnskap for vann- og avløpssektoren. Beregning av alternativ kostnad for tomtearealer. Saksordfører: Inger Solberg

Selvkostregnskap for vann- og avløpssektoren. Beregning av alternativ kostnad for tomtearealer. Saksordfører: Inger Solberg ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Jostein Barstad Saksmappe: 2009/6779-28577/2009 Arkiv: Selvkostregnskap for vann- og avløpssektoren. Beregning av alternativ kostnad for tomtearealer. Saksordfører: Inger Solberg

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2018

Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 Grimstad kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H- 3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Selvkostberegninger i Sande kommune

Selvkostberegninger i Sande kommune Forvaltningsrevisjonsrapport November 2015 Selvkostberegninger i Sande kommune Vann og avløp 2014 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon IT-revisjon Selskapskontroll Veiledning Regnskapsrevisjon Innsyn Misligheter

Detaljer

Tillegg til budsjettdokument i hht formannskapets vedtak i sak 64/2014 punkt c som lyder:

Tillegg til budsjettdokument i hht formannskapets vedtak i sak 64/2014 punkt c som lyder: Tillegg til budsjettdokument i hht formannskapets vedtak i sak 64/2014 punkt c som lyder: a) Sidene 41, 44-52 vedr. VA i budsjettdokumentet for 2015 tas ut, og erstattes med nye ved saksutsendelse til

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Møtereferat 21. september KOSTRA-VAR gruppe møte.

Møtereferat 21. september KOSTRA-VAR gruppe møte. Møtereferat 21. september 2009. KOSTRA-VAR gruppe møte. Til stede: Bent Devik, KRD Øivind Ryenbakken, Oslo Kommune Liliane Myrstad, FHI Ole Lien, Norsk Vann Gisle Berge, SSB Kari B. Mellem, SSB Referent:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2014. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

Hvis ja klargjør kort: Hvis ja klargjør kort:

Hvis ja klargjør kort: Hvis ja klargjør kort: VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Jan Erik Båtstrand Tlf: 75 10 18 90 Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 14/2657-4 GEBYR OG AVGIFTSREGULATIV 2015 - SAMFUNNSUTVIKLING Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommunestyre

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Karlsøy kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Karlsøy kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet FORVALTNINGSREVISJON Selvkost VAR Karlsøy kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 Forord Kontrollutvalget i Karlsøy kommune v/k-sekretariatet bestilte den 9.9.2009 ved sak 19/09 forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Selvkost VAR. Juni 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Selvkost VAR. Juni 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Selvkost VAR Juni 2008 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Innledning... 4 2.1 Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon... 4 2.2 Bakgrunn

Detaljer

GIVAS IKS OVERHOLDELSE AV SELVKOSTPRINSIPPET

GIVAS IKS OVERHOLDELSE AV SELVKOSTPRINSIPPET NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT GIVAS IKS OVERHOLDELSE AV SELVKOSTPRINSIPPET Gjennomført på oppdrag fra GLÅMDAL revisjon IKS MARS 2011 Utført av Nina Neset INNHOLD OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112, Dep. 0032 Oslo Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014 Bymenigheten Sandnes Årsregnskap 2014 RESULTAT Bymenigheten - Sandnes Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2014 2014 2013 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 405

Detaljer

Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth. Gebyrer og betalingssatser 2018

Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth. Gebyrer og betalingssatser 2018 Arkivsaksnr.: 17/2290 Lnr.: 20504/17 Ark.: Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Gebyrer og betalingssatser 2018 Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens 33-1 Matrikkelloven 30 og 32. Lov om eierseksjoner

Detaljer

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 24.09.2013 039/13 LRY Kommunestyret 03.10.2013 087/13 LRY Saksansv.: Karin Nagell Arkiv:K1-233, K2-A10 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 2015

23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 2015 23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 201 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Med bakgrunn

Detaljer

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester FORORD Kommunal- og moderniseringsdepartementet har revidert retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

Nes kommune. Tema Regnskapsprinsipper og forståelse Budsjett og øk.plan Øk.situasjonen Lånegjeld Finansplasseringer Habilitet. Kommunerevisjon IKS

Nes kommune. Tema Regnskapsprinsipper og forståelse Budsjett og øk.plan Øk.situasjonen Lånegjeld Finansplasseringer Habilitet. Kommunerevisjon IKS Nes kommune Tema Regnskapsprinsipper og forståelse Budsjett og øk.plan Øk.situasjonen Lånegjeld Finansplasseringer Habilitet Kommunerevisjon IKS Revisjonssjef Åge Sandsengen Nes kommunestyret 21.juni 2016

Detaljer

23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 2016

23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 2016 23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 2016 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Med bakgrunn

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Selvkost innen VAR-området NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009: 2 K O M R E V

Forvaltningsrevisjon. Selvkost innen VAR-området NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009: 2 K O M R E V Selvkost innen VAR-området K O M R E V NORD Vi skaper trygghet Rapport 2009: 2 En undersøkelse av Målselv kommunes VAR-tjenester til selvkost En rapport fra KomRev NORD IKS Tromsø, 18.10.2009 Lars-André

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2015

Kommunale gebyrer - Budsjett 2015 Kommunale gebyrer - Budsjett 2015 Hemne kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-2140, Kommunal- og regionaldepartementet,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: William Bernt Ekeli Arkivsak: 2015/1872 Løpenr.: 11104/2015

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: William Bernt Ekeli Arkivsak: 2015/1872 Løpenr.: 11104/2015 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: William Bernt Ekeli Arkivsak: 2015/1872 Løpenr.: 11104/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Teknisk utval Ulstein kommunestyre Saka gjeld: GEBYR FOR FEIING OG TILSYN

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 27.11.2012 12/707 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Torsdag 6. desember

Detaljer

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990 Årsregnskap 2010 Organisasjonsnummer: 969954990 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2010 2009 Salgsinntekter 2 12 613 433 13 797 801 Sum driftsinntekter 12 613 433 13 797 801 Varekostnader

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet Beregning av kommunale avfallsgebyr Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet - Hvorfor en ny forskrift? - Forurensningsloven - Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften - Hvorfor

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOST FOR TEKNISKE TJENESTER

FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOST FOR TEKNISKE TJENESTER FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOST FOR TEKNISKE TJENESTER HJELMELAND KOMMUNE MARS 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer