FORVALTNINGSREVISJON NORD. Lenvik kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVALTNINGSREVISJON NORD. Lenvik kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJON Selvkost Selvkost Senja Senja Avfall Avfall IKS IKS Lenvik kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009

2

3 Forord Kontrollutvalget i Lenvik kommune v/k-sekretariatet, bestilte den forvaltningsrevisjon av selvkost i Senja Avfall IKS. Revisjonens undersøkelse er gjennomført med henvisning til Lov av nr 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven 77 nr 4 og 78 nr 2), samt Forskrift av om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. (revisjonsforskriften) 7. Forvaltningsrevisjon er iflg. nevnte regler å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisor vurdert egen uavhengighet i forhold til Lenvik kommune og Senja Avfall IKS, jf. kommuneloven 79 og revisjonsforskriften kapittel 6, og vi kjenner ikke til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. Underveis i forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen hatt dialog med ansatte i selskapets administrasjon som har ansvar for regnskapet og utarbeiding av selvkostkalkyler. Vi takker Senja Avfall IKS for godt samarbeid i forvaltningsrevisjonsprosjektet. Sammendrag KomRev NORD har gjort forvaltningsrevisjon av Senja Avfall IKS sine selvkostkalkyler og konkluderer med at selskapets systemer og beregninger for sikring av selvkost på avfalls- og slamtjenester til husholdninger ikke er helt tilfredsstillende. Revisjonen har avdekket forbedringspotensial mht selskapets dokumentasjon av selvkostkalkyler for hhv husholdningsrenovasjon og slam uavhengig av selskapets eget regnskap og i tråd med gjeldende regelverk og sentrale retningslinjer for selvkostfinansierte kommunale tjenester. I selvkostkalkylen revisjonen har fått framlagt fra Senja Avfall IKS, inngår kapitalkostnader som avviker fra det som er korrekt i hht selvkostregelverket. Kalkylen viser også sammenblanding av kostnader som vedrører næringsavfall (kommunale etater/ virksomheter) med kostnadene til husholdningsrenovasjon. Dette sammen med det faktum at selskapet iflg kalkyleoppsettet ikke har krevd full kostnadsdekning fra deltakerkommunene for tjenestene til private husholdninger, innebærer risiko for kryssubsidiering mellom selvkost- og næringstjenestene, noe som strider mot sentrale retningslinjer og regelverk på selvkostområdet. Revisjonen anbefaler for øvrig Senja Avfall IKS å vurdere kostnadsfordeling på deltakerkommunene i forhold til antall abonnementer i kommunene i stedet for innbyggertall. Tromsø, Lars-Andrè Hanssen Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tone Steffensen Prosjektleder, forvaltningsrevisor

4 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING PROBLEMSTILLING OG REVISJONSKRITERIER Problemstilling Revisjonskriterier METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING SELVKOSTKALKYLER Revisors funn Revisors vurderinger GEBYRGRUNNLAG Henførbare kostnader Revisors funn Revisors vurderinger KONKLUSJON HØRING ANBEFALINGER DOKUMENTER OG LITTERATUR VEDLEGG...7

5 1 INNLEDNING Kontrollutvalget i Lenvik har bestilt forvaltningsrevisjonsprosjektet Selskapskontroll Senja Avfall IKS. Bakgrunnen er kommunens plan for forvaltningsrevisjon , basert på en overordnet analyse av aktuelle områder for forvaltningsrevisjon. Prosjektet har som formål å bidra til å sikre at Senja Avfall IKS følger selvkostprinsippet ved beregning av prisen for avfalls- og slambehandlingstjenesten, at selskapet følger Kommunal- og regionaldepartementets retningslinjer for oppsett av selvkostkalkyle og at avfallsselskapet har rutiner som sikrer korrekt fordeling av inntektene fra eierkommunene. 2 PROBLEMSTILLING OG REVISJONSKRITERIER 2.1 Problemstilling På grunnlag av kontrollutvalgets bestilling er det utledet følgende problemstillinger for revisjonens undersøkelse: Har Senja Avfall IKS systemer og beregninger for sikring av selvkost på avfalls- og slamtjenesten til husholdninger? 2.2 Revisjonskriterier Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Kriteriene holdes opp mot faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de konklusjoner som trekkes. Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra: Lov nr 06 om vern mot forurensninger og om avfall 26, 27 og 34 Forskrift av nr 931 om begrensning av forurensning 16-1 H-2140 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (Kommunal- og regionaldepartementet, kommunalavdelingen 2003) Forskrift av nr 1424 om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) Brev 09 mai 2007 fra Miljøverndepartementet til NORVAR AL Anvendelse av selvkostregelverket når vann- og avløpstjenester produseres av interkommunale selskaper Uttalelse 2007/002 fra Regnskapskomiteen i NKRF 1 Anvendelse av selvkostregelverket når tjenesten produseres av interkommunalt selskap Hjemmel for beregning og innkreving av gebyr for renovasjon og slamtømming fra innbyggerne er forurensningsloven 26 og 34. Bestemmelsene pålegger kommunen å innkreve gebyr til full dekning av kostnader 2 forbundet med tjenestene, samtidig som at gebyrene ikke må overstige kommunens kostnader. Det vil si at kommunen er pålagt å drive disse tjenestene til selvkost. For vann- og avløpssektoren krever forurensningsforskriften 16-1 at det før kommunens gebyrvedtak skal foreligge et overslag over kommunens antatte direkte og indirekte kostnader 3 for de nærmeste tre til fem årene. Det skal også foreligge et overslag over hvilke beløp gebyrene antas å innbringe. På 1 Norges Kommunerevisorforbund 2 Med kostnader menes her både drifts- og kapitalkostnader. 3 Dette omfatter direkte og indirekte drifts-, vedlikeholds- og kapitalkostnader på sektoren.

6 samme måte som for vann- og avløpsgebyrer, forutsetter vi som beste praksis at det før kommunens gebyrvedtak for renovasjonstjenestene skal framlegges et overslag over kommunens antatte direkte og indirekte kostnader samt gebyrinntekter på renovasjonssektoren for de nærmeste tre til fem årene. Av dette utleder vi at Senja Avfall IKS skal utarbeide forkalkyler for selvkost på renovasjonstjenestene for påfølgende regnskapsår, da selskapet anses som bundet av selvkostprinsippet på linje med kommunen. Avfallsselskapet samler inn og behandler avfall og slam fra husholdninger og hytter/ fritidseiendommer i eierkommunene. Selskapet tar også hand om grovavfall fra husholdningene. Med henvisning til Miljøverndepartementets brev til Nedre Romerike Distriktsrevisjon viser Regnskapskomiteen i NKRF 4 i Uttalelse 2007/002 til brev , der det anføres at selvstendige rettssubjekter som reelt eies av kommunen og som utfører selvkostregulerte tjenester for eierkommunene, må anses å omfattes av selvkostregelverket. Dette gjelder med mindre selskapet utfører selvkosttjenester etter forutgående anbudskonkurranse. Senja Avfall har fått oppdraget fra eierkommunene uten at det har vært avholdt konkurranse, og omfattes derfor av selvkostregelverket. Kalkylene bør framlegges for eier-/deltakerkommunene til bruk som grunnlag for kommunestyrenes gebyrvedtak. NKRFs regnskapskomitè viser i uttalelse 2007/002 også til Miljøverndepartementets brev til NORVAR, og uttaler at kravet til selvkost kan ivaretas og dokumenteres samlet for alle deltakerkommunene i regnskapet til det interkommunale selskapet, men hvis det er kommunespesifikke kostnader må beregning av selvkost foretas pr kommune. I dette ligger også en aksept av at renovasjonsselskapet, til tross for avstandsforskjeller, fordeler transportkostnader for felles renovasjonsordning likt på abonnentene/eierkommunene. Selvkostprinsippet slik det er redegjort for i gjeldende Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-2140), skal legges til grunn for kommunens gebyrberegning. Etter H-2140 er selvkost den merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. Alle henførbare kostnader knyttet til kjerneprodukt, tilleggsytelser og støttefunksjoner skal tas med i selvkostkalkylen. Iflg. retningslinjene skal det innafor selvkostområdene foretas etterkalkyler 5 av de reelle kostnadene for å kontrollere at inntektene tilsvarer selvkost. Etterkalkyler skal settes opp etter hvert regnskapsår og bør dokumenteres som grunnlag for fullstendig fakturering av tjenestenes selvkost overfor deltakerkommunene. Dersom etterkalkylene viser at inntektene overstiger selvkost, bør overstigende tilbakeføres til kommunene. Som sikring mot kryssubsidiering, må selskapet lage separate selvkostregnskap for henholdsvis husholdningsrenovasjon og slambehandling. Dette utleder vi av forurensningslovgivningens prinsipp om at kostnadene til avfallshandtering skal betales av forurenser. Forurensningsloven 27 definerer husholdningsavfall som avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende, mens avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner regnes som næringsavfall. På grunnlag av ovenstående utleder vi følgende revisjonskriterier for undersøkelsen: Senja Avfall IKS skal utarbeide forkalkyler for selvkost på husholdningsrenovasjon og slambehandling og framlegge kalkylene for eier-/deltakerkommunene. Etter utløpet av regnskapsåret skal Senja Avfall IKS sette opp etterkalkyler for selvkost på husholdningsrenovasjon og slambehandling. Etterkalkylene/selvkostregnskapene bør dokumenteres overfor deltakerkommunene. Alle direkte og indirekte kostnader til drift, vedlikehold og kapital som kan henføres til produksjon og levering av renovasjonstjenester til private husholdninger og tømming av private septiktanker, skal inngå i selvkostkalkylene. Senja Avfall IKS skal kreve betaling fra deltakerkommunene for alle faktiske kostnader forbundet med produksjon og levering av selvkosttjenestene renovasjon og slam. 4 Norges Kommunerevisorforbund 5 Selvkostregnskap Side: 2

7 3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING Forvaltningsrevisjonsprosjektet er utført i hht RSK 001, som er Norges Kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon. Faktagrunnlaget i prosjektet er innhentet gjennom undersøkelser i Senja Avfalls regnskap og selvkostkalkyler i tillegg til samtaleintervju med selskapets driftssjef, daglig leder og regnskapsansvarlig. I arbeidet med datainnsamlingen har vi kommunisert på telefon og e- post med selskapets ansvarlige på selvkostområdet. Datainnsamlingen foregikk i oktober-november Vi har sett på Senja Avfall IKS sitt selvkostregnskap for årene 2006, -07, -08 og for 2009 til og med tredje kvartal. Mer inngående undersøkelser er gjort i selvkostkalkyle og regnskap for I tillegg til faktaverifisering underveis i prosjektet, har det reviderte selskapet hatt rapporten fra forvaltningsrevisjonsprosjektet på høring. Høringskommentarene til så vel faktiske funn som revisors vurderinger er hensyntatt i den endelige rapporten fra revisjonen. 4 SELVKOSTKALKYLER Senja Avfall IKS skal utarbeide forkalkyler for selvkost på husholdningsrenovasjon og slambehandling og framlegge kalkylene for eier-/deltakerkommunene. Etter utløpet av regnskapsåret skal Senja Avfall IKS sette opp etterkalkyler for selvkost på husholdningsrenovasjon og slambehandling. Etterkalkylene/selvkostregnskapene bør dokumenteres overfor deltakerkommunene. 4.1 Revisors funn Revisjonen har fått dokumentert selskapets forkalkyler fra og med 2007, mens etterkalkyler/ selvkostregnskap er dokumentert fra og med Etterkalkylene utarbeides på grunnlag av regnskapet og omfatter hele driften, der kostnader og inntekter er fordelt på Kommunal tjeneste og Næringstjeneste etter ulike fordelingsnøkler for det som er regnskapsført i de ulike regnskapsavdelingene. Næringstjeneste omfatter handtering av avfall som næringskunder sjøl transporterer og leverer på selskapets avfallsdeponi. I kommunal tjeneste inngår husholdningsrenovasjon (inkl slam) og kommunale etater/virksomheter samt rådhus/administrasjonslokaler. Det er ikke satt opp separate kalkyler for husholdningsrenovasjon og slambehandling. Selskapet fører eget avdelingsregnskap for slam, som inneholder direkte kostnader til tjenesten. Kalkylene er ikke dokumentert overfor deltakerkommunene. 4.2 Revisors vurderinger Fra og med 2005 oppfyller selskapet kravet om etterkalkyler, mens kravet om forkalkyler er oppfylt fra Men felles selvkostregnskap for husholdningsrenovasjon og slam gir risiko for kryssubsidiering og strider mot revisjonskriteriene på dette punktet. Selskapets avdelingsregnskap for slam kan ikke betraktes som selvkostkalkyle, da det bare inneholder direkte kostnader. Manglende dokumentasjon av for- og etterkalkyler overfor selskapets deltakerkommuner er også i strid med revisjonskriteriene. Side: 3

8 5 GEBYRGRUNNLAG Alle direkte og indirekte kostnader til drift, vedlikehold og kapital som kan henføres til produksjon og levering av renovasjonstjenester til private husholdninger og tømming av private septiktanker, skal inngå i selvkostkalkylene. Senja Avfall IKS skal kreve betaling fra deltakerkommunene for alle faktiske kostnader forbundet med produksjon og levering av selvkosttjenestene renovasjon og slam. 5.1 Henførbare kostnader De sentrale retningslinjene for beregning av selvkost (H-2140) skiller mellom Direkte kostnader (kjerneprodukt) Indirekte kostnader (interntjenester=tilleggsytelser/henførbare støttefunksjoner) Direkte kostnader I direkte kostnader inngår direkte drifts- og vedlikeholdskostnader og direkte kapitalkostnader. Direkte drifts- og vedlikeholdskostnader er knyttet til den direkte produksjonen av den enkelte tjeneste, f.eks. lønn, vedlikehold av bygninger og anlegg, betaling til private for utførte tjenester m.v. Årlige kapitalkostnader består i følge retningslinjene av to elementer: kapitalslit, dvs. forringelsen i et driftsmiddels verdi ut fra slitasje og elde alternativkostnad, dvs. den avkastning kommunen alternativt kunne oppnå ved å plassere penger tilsvarende investeringsbeløpet i markedet. I et fungerende marked vil renten angi alternativkostnaden. Kapitalkostnaden beregnes på grunnlag av anskaffelseskostnad av varige driftsmidler. I det kommunale regnskapssystemet vil det si anskaffelser ført i investeringsregnskapet. Retningslinjene angir følgende forutsetninger ved utarbeidelse av en selvkostkalkyle: historisk anskaffelseskostnad benyttes som avskrivningsgrunnlag nyinvesteringene tas med i avskrivningsgrunnlaget fra og med året etter at bygget/anlegget er tatt i bruk investeringstilskudd/anleggsbidrag kommer til fradrag i avskrivningsgrunnlaget tomtekostnadene trekkes fra i avskrivningsgrunnlaget, men kostnaden skal likevel være med i grunnlaget for beregning av alternativkostnaden lineære avskrivninger avskrivningstid settes etter hvor lang økonomisk levetid de ulike anleggsmidlene antas å ha 6, som er hhv 5, 10, 20, 40 eller 50 år avhengig av type anleggsmiddel. kortere avskrivningstid kan brukes dersom det er åpenbart at den økonomiske levetiden er kortere, og anleggsmidler skal nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående rentesatsen for beregning av alternativkostnaden settes lik effektiv rente på norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid, med et tillegg på ett prosentpoeng. 6 Iflg H-2140 skal det brukes samme avskrivningsperioder som er angitt i Forskrift av om årsregnskap og årsberetning 8 Side: 4

9 Indirekte kostnader I indirekte kostnader inngår indirekte drifts- og vedlikeholdskostnader og indirekte kapitalkostnader. Som eksempler på indirekte kostnader kan nevnes kostnader til regnskap og innfordring kontorstøtte revisjon opplæring kantinedrift drift av EDB-anlegg drift av sentralbord juridisk bistand For disse kostnadene har retningslinjene angitt mulige fordelingskriterier. Det skal også beregnes kapitalkostnader for interntjenester. Disse kan beregnes etter en forenklet metode nærmere beskrevet under punkt 4.10 i retningslinjer for beregning av kommunale betalingstjenester. 5.2 Revisors funn Senja Avfall ble opprinnelig etablert som interkommunalt selskap (IKS) for å dekke eierkommunenes behov for avfallsbehandling. Ekstrakapasiteten på selskapets anlegg har blitt solgt til næringskunder. Senja Avfall IKS datterselskap Senja Avfall AS har avtaler med næringskunder om innsamling og transport av avfall samt utleie av avfallskontainere. Men når næringskunder sjøl transporterer og leverer avfall på mottaksanlegget, faktureres dette direkte fra morselskapet. Selskapets totale omsetning fordeles med 43 % på husholdninger og 57 % på næring. Omsetningsandelen 57 % på næring inkluderer hele omsetningen fra Senja Avfall AS i tillegg til det morselskapet (IKS-et) fakturerer til næringskunder. Hittil har husholdningsrenovasjon gått med underskudd og dermed blitt subsidiert av overskudd på næringsdelen, noe som ifølge selskapets ledelse har vært kjent for både selskapet og eierne. Selskapsledelsen opplyser at kryssubsidieringen vil opphøre fra og med 2009, da husholdningsdelen er blitt mer sjølbærende, og at husholdningsdelens underskudd må tas igjen i form av gebyrøkninger. Senja Avfall IKS fører regnskap etter regnskapsloven og fordeler i sin selvkostkalkyle alle selskapets direkte og indirekte drifts- og kapitalkostnader mellom kommunal tjeneste og næringstjeneste. Fordelingen gjøres etter skjønnsmessig fastsatte fordelingsnøkler for det som er regnskapsført i de ulike regnskapsavdelingene. I selvkostkalkylen for kommunal tjeneste inngår de nevnte fordelte kostnader og regnskapsførte inntekter fra husholdningsrenovasjon inkl slam og kommunale etater/ virksomheter. Selskapet fakturerer samlede fordelte kostnader til husholdningsrenovasjon og slam til eier-/ deltakerkommunene på grunnlag av antall innbyggere. Kommunene fakturerer abonnentene for gebyr fastsatt av det enkelte kommunestyre. Tjenester til kommunale etater/virksomheter faktureres direkte fra avfallsselskapet til den enkelte etat/virksomhet etter levert avfallsmengde. Regnskapet har egen avdeling for slam, der direkte kostnader forbundet med tømming av septiktanker føres. Revisjonens kontroll av beløpene for direkte og indirekte kostnader i selvkostkalkylen viser samsvar med selskapets reviderte regnskap. For 2008 og 2009 t.o.m. kvartal er det en netto differanse på kr mellom regnskap og selvkostkalkyle. Differansen må anses som uvesentlig sett i forhold til selskapets totale kostnader på nærmere 100 mill kr for samme periode. Investeringer i bygg og anlegg avskrives i regnskapet lineært over 20 år, biler og maskiner over fem til seks år. I de tilfellene selskapet har fått investeringstilskudd, er dette iflg selskapets administrative ledelse trukket fra i avskrivningsgrunnlaget. Dette bekreftes av dokumentasjon framlagt i revisors stikkprøvekontroll av regnskapsføring av investeringstilskudd til nytt forbrenningsanlegg. Det er ikke Side: 5

10 beregnet/belastet kalkulatoriske renter på investert kapital, men faktisk betalte renter på lån er utgiftsført og inngår i de fordelte kostnadene. 5.3 Revisors vurderinger Revisor legger til grunn selskapets skjønn mht prosentvis fordeling av selskapets totale kostnader til hhv kommunal tjeneste og næringstjeneste og vurderer at Senja Avfallsselskap IKS langt på vei har tatt inn i selvkostkalkylene de kostnadene som er foreskrevet i de sentrale retningslinjene H Revisor legger også til grunn at eksterne investeringstilskudd er gått til fradrag i avskrivningsgrunnlaget i tråd med retningslinjene for selvkost. Forvaltningsrevisjon av selskapets selvkostkalkyler viser imidlertid til dels vesentlige avvik i forhold til de sentrale retningslinjene H-2140 og gjeldende regelverk. For det første innebærer avskrivning av biler og maskiner over fem-seks år og bygninger over 20 år for kort avskrivningstid i selvkostregnskapet. Iflg H-2140 jf årsregnskapsforskriften 8 skal nevnte anleggsmidler avskrives over henholdsvis ti og 50 år. Stålbygg med forbrenningsovn vurderes under ett som forbrenningsanlegg, som iflg årsregnskapsforskriften skal avskrives over 20 år, slik Senja Avfall har behandlet det For øvrige bygninger (forretnings-, lager- og administrasjonsbygg) er imidlertid 50 års avskrivningstid det korrekte etter selvkostregelverket. Videre er det feil å ta inn i selvkostkalkylen faktisk betalte renter på lån i stedet for kalkulatoriske renter beregnet av investert kapital ( alternativkostnad ). Sammenblanding av kostnadene til private husholdninger og kommunale etater bryter med selvkostregelverket og medfører risiko for kryss-subsidiering. Det betyr enten at selvkostkalkylene mangler henførbare kostnader eller at ikke-henførbare kostnader belastes selvkostøkonomien. Når Senja Avfall IKS ikke har krevd deltakerkommunene for alle faktiske kostnader, har renovasjonsog slamtjenestene til private ikke vært drevet til selvkost slik regelverket krever. Fordeling av renovasjons-/slamkostnadene i forhold til innbyggertall innebærer at brukerne i deltakerkommuner med relativt mange flerpersons -husholdninger (for eks. barnefamilier) betaler mer for renovasjonsabonnement enn i kommuner med en større andel enpersons -husholdninger (for eks. eldre enslige). Kostnadsfordeling på grunnlag av antall abonnement i kommunene vil utjevne denne ulikheten. Senja Avfall IKS sin praksis med å fordele kostnader i hht innbyggere vurderes imidlertid ikke som brudd på gjeldende regelverk og retningslinjer. 7 KONKLUSJON Senja Avfall IKS har ikke fullt ut tilfredsstillende systemer og beregninger for sikring av selvkost på avfalls- og slamtjenester til husholdninger. Selskapet har forbedringspotensial mht dokumentasjon av selvkostkalkyler - uavhengig av eget regnskap - for hhv husholdningsrenovasjon og slam, renter på investert kapital, avskrivningstid, skille mellom husholdnings- og næringstjenester samt å kreve full kostnadsdekning for selvkostfinansierte tjenester. 8 HØRING Rapporten ble sendt på høring til Senja Avfall IKS med anmodning om å komme med merknader innen Selskapets kommentarer i brev følger rapporten som vedlegg. Side: 6

11 Vi har tatt hensyn til kommentarene fra det reviderte selskapet når det gjelder rapportens beskrivelse av fakta i kap 5.2 og i revisors vurderinger i kap 5.3 vedr avskrivningstid for forbrenningsanlegg, og har endret rapporten på disse punktene. Selskapets kommentarer om at det har vært til eiernes beste å ta omsetningen til kommunale etater inn i selvkostberegningen og at Dette har påvirket selvkosten i positiv retning, gir imidlertid ikke grunnlag for endring i revisors vurderinger. Avfall fra kommunale virksomheter og institusjoner er i forurensningsloven 27 definert som næringsavfall, og kostnader forbundet med innsamling og behandling av næringsavfall, skal ikke inngå i selvkostkalkylen. Forøvrig vil revisjonen bemerke at vi har vurdert de framlagte kalkylene i forhold til lov, forskrift og sentrale retningslinjer som gjelder for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Bestemmelsene på selvkostområdet er ikke helt sammenfallende med regnskapslovens bestemmelser (f eks når det gjelder rentekostnader), og derfor anbefaler revisjonen at separate selvkostkalkyler utarbeides uavhengig av selskapets eget regnskap. 9 ANBEFALINGER Senja Avfall IKS bør o o o o o utarbeide selvkostkalkyler uavhengig av selskapets regnskap og som er korrekte i hht gjeldende retningslinjer og regelverk for selvkostfinansierte kommunale tjenester sette opp separate kalkyler for selvkosttjenestene husholdningsrenovasjon og slambehandling dokumentere selvkostkalkylene overfor deltakerkommunene og gjøre rede for den skjønnsmessige kostnadsfordelingen mellom husholdnings- og næringstjenestene kreve full kostnadsdekning fra kommunene for husholdningstjenestene vurdere kostnadsfordeling på deltakerkommunene i forhold til abonnementsantall i stedet for innbyggertall 10 DOKUMENTER OG LITTERATUR Senja Avfall IKS selvkostkalkyler for og 3. kvartal 2008 Senja Avfall IKS regnskap for 2008 samlet og spesifisert på avdelinger Lov nr 06 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) Forskrift av nr 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-2140 Kommunal- og regionaldepartementet, kommunalavdelingen 2003 Forskrift av nr 1424 om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) Brev 09 mai 2007 fra Miljøverndepartementet til NORVAR AL Anvendelse av selvkostregelverket når vann- og avløpstjenester produseres av interkommunale selskaper Uttalelse 2007/002 fra Regnskapskomiteen i NKRF Anvendelse av selvkostregelverket når tjenesten produseres av interkommunalt selskap 11 VEDLEGG Høringsmerknad fra Senja Avfall IKS Side: 7

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost innen VAR-området NORD. Kåfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost innen VAR-området NORD. Kåfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Kåfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Kåfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2007 vedtatt å få utført forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Sortland kommune. unntatt fra offentlighet etter offentleglova 13, 1. ledd, jf kommuneloven 78 nr 7. Vi skaper trygghet

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Sortland kommune. unntatt fra offentlighet etter offentleglova 13, 1. ledd, jf kommuneloven 78 nr 7. Vi skaper trygghet FORVALTNINGSREVISJON Selvkost Selvkost Senja Reno-Vest Avfall IKS IKS Sortland kommune unntatt fra offentlighet etter offentleglova 13, 1. ledd, jf kommuneloven 78 nr 7 Vi skaper trygghet K O M R E V NORD

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Torsken kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009:1

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Torsken kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009:1 FORVALTNINGSREVISJON Selvkost VAR Torsken kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009:1 Forord Kontrollutvalget i Torsken kommune v/k-sekretariatet, bestilte den 09.12.08 forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost på avfallstjenester i Hålogaland Ressursselskap. Harstad kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost på avfallstjenester i Hålogaland Ressursselskap. Harstad kommune FORVALTNINGSREVISJON Selvkost på avfallstjenester i Hålogaland Ressursselskap Harstad kommune Rapport 2015 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Harstad kommune har KomRev NORD gjennomført

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT SAK 14/2013 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT INNSTILLING: Styret i ØRAS tar rapporten "Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost ØRAS" fra Øvre Romerike Revisjonsdistrikt til orientering

Detaljer

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune 2004-2005 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Innsyn IT- Veiledning revisjon Regnskapsrevisjon Misligheter og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Karlsøy kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Karlsøy kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet FORVALTNINGSREVISJON Selvkost VAR Karlsøy kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 Forord Kontrollutvalget i Karlsøy kommune v/k-sekretariatet bestilte den 9.9.2009 ved sak 19/09 forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Sørfold kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Sørfold kommunes plan for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Balsfjord kommunalteknikk KF

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Balsfjord kommunalteknikk KF FORVALTNINGSREVISJON Balsfjord kommunalteknikk KF Rapport 2013 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Balsfjord kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av selvkost innenfor

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Hamarøy kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Hamarøy kommunes plan for

Detaljer

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for Grunnlag for fastsetting av gebyrer for Vann Avløp Renovasjon Slam Feiing Økonomiplanperioden 2013-2016 Loppa kommune Behandlet i kommunestyret den 25.10.2012 Arne Dag Isaksen Driftssjef Monika Olsen Økonomisjef/ass.rådmann

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Selvkost innen VAR-området NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009: 2 K O M R E V

Forvaltningsrevisjon. Selvkost innen VAR-området NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009: 2 K O M R E V Selvkost innen VAR-området K O M R E V NORD Vi skaper trygghet Rapport 2009: 2 En undersøkelse av Målselv kommunes VAR-tjenester til selvkost En rapport fra KomRev NORD IKS Tromsø, 18.10.2009 Lars-André

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL I FIAS:

SELSKAPSKONTROLL I FIAS: SELSKAPSKONTROLL I FIAS: Forvaltningsrevisjon for å kontrollere om selskapet etterlever selvkostprinsippet for husholdningsrenovasjon SELSKAPSKONTROLL 2007. Hovedkontor: Kommunehuset Orgnr 987727675 2550

Detaljer

Klæbu kommune Rådmannen

Klæbu kommune Rådmannen Klæbu kommune Rådmannen KonSek Midt-Norge IKS v/eva Bekkavik Pb 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 14/16-36-033 OBE/RÅD 12.09.2014 Tilbakemelding på Klæbu kommune

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Kvæfjord kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2008:2

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Kvæfjord kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2008:2 FORVALTNINGSREVISJON Selvkost VAR Kvæfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008:2 Forord Kontrollutvalget i Kvæfjord kommune v/k-sekretariatet bestilte den 19.05.2008 forvaltningsrevisjon

Detaljer

Beregning av selvkost på VAR-området

Beregning av selvkost på VAR-området www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2016 Beregning av selvkost på VAR-området MÅSØY KOMMUNE Innhold 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 Formålet med prosjektet... 1 0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Steigen kommune 2007 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Steigen kommunes plan for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Beiarn kommune 2007 Forord Kontrollutvalget i Beiarn kommune vedtok i møte den 14/02-2006 i sak 02/06 at Salten

Detaljer

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet Beregning av kommunale avfallsgebyr Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet - Hvorfor en ny forskrift? - Forurensningsloven - Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften - Hvorfor

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Loppa kommune Selvkostområder November 2006 Forord Bakgrunn for dette prosjektet er at kommunestyret i Loppa den 16. desember 2005 i sak 054/05 vedtok at en undersøkelse

Detaljer

Beregning av selvkost for VA-tjenestene

Beregning av selvkost for VA-tjenestene Beregning av selvkost for VA-tjenestene Reviderte retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester og konsekvensene for VA Ved May Rostad, e-plan AS Driftsassistansen i Møre og

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112, Dep. 0032 Oslo Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET LØRENSKOG KOMMUNE September 2005 Utført av Nina Neset INNHOLD 1 BAKGRUNN... 3 2 FORMÅL MED GJENNOMGANGEN... 3 3 KRITERIER FOR GJENNOMGANGEN...

Detaljer

GIVAS IKS OVERHOLDELSE AV SELVKOSTPRINSIPPET

GIVAS IKS OVERHOLDELSE AV SELVKOSTPRINSIPPET NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT GIVAS IKS OVERHOLDELSE AV SELVKOSTPRINSIPPET Gjennomført på oppdrag fra GLÅMDAL revisjon IKS MARS 2011 Utført av Nina Neset INNHOLD OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER

Detaljer

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!!

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!! SELVKOST SELVKOST Et viktig område i kommune!!! Økt fokus på dette fremover. Spes når kommuner har 100% dekningsgrad Kommunens beregninger må kunne dokumenteres Lag egen dokumentasjon (hefte) på selvkostberegningene

Detaljer

SELVKOSTREGNSKAPET. Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter

SELVKOSTREGNSKAPET. Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter SELVKOSTREGNSKAPET Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter Egne erfaringer Bakgrunn Revisor i 6 år Økonomikonsulent/økonomisjef 6 år Selvkostregnskap i Narvik VAR Etterkalkulasjon

Detaljer

Selvkost. Økonomiforum Nord-Trøndelag. 17. Oktober 2016, Grong Hotell. Knut Tanem, registrert revisor. oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS

Selvkost. Økonomiforum Nord-Trøndelag. 17. Oktober 2016, Grong Hotell. Knut Tanem, registrert revisor. oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS Selvkost Økonomiforum Nord-Trøndelag 17. Oktober 2016, Grong Hotell Knut Tanem, registrert revisor oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS 1 Selvkost Definisjon på selvkost: Selvkost er den totale kostnadsøkningen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Beregning av avgiftsgrunnlaget innen vann, avløp og renovasjon i Meløy kommune

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Beregning av avgiftsgrunnlaget innen vann, avløp og renovasjon i Meløy kommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget innen vann, avløp og renovasjon i Meløy kommune November 2006 FORORD Kontrollutvalget i Meløy kommune vedtok i sak 02/06 at Salten kommunerevisjon

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE Selvkostområder November 2006 Forord Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret i Måsøy den 04.11.2005

Detaljer

Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester

Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Norsk Vanns veiledning Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester ved May Rostad, Kinei AS DIHVA og DISFVA Viktige VA-utfordringer for framtiden- Rammevilkår og regler Solstrand hotell 30. 31.mars

Detaljer

Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling

Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 26-2014 Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling Formålet med prosjektet er å undersøke om Røros kommune

Detaljer

Forvaltningsrevisjon i Tolga kommune: Selvkostprinsippet innenfor avløp, renovasjon og septikrenovasjon

Forvaltningsrevisjon i Tolga kommune: Selvkostprinsippet innenfor avløp, renovasjon og septikrenovasjon Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 22-2014 Forvaltningsrevisjon i Tolga kommune: Selvkostprinsippet innenfor avløp, renovasjon og septikrenovasjon Formålet med prosjektet er å undersøke om Tolga

Detaljer

ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN

ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN Tema ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN Økonomiske premisser innen VA-sektoren 1 Formål Levere tjenester Medfører kostnader Krever inntekter Ikke noe krav til inntjening overskudd Tillat med overskudd

Detaljer

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1.1 Innledning EnviDan Momentum AS (heretter kalt Momentum) har på oppdrag fra Kristiansund og Nordmøre Havn IKS utarbeidet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Saltdal kommune 2008 Forord Kontrollutvalget i Saltdal kommune vedtok i møte den 07/12-2005 i sak 11/05 at Salten

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Kvalsund kommune

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Kvalsund kommune Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Kvalsund kommune Selvkostområder Forord Bakgrunn for dette prosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kontrollutvalget 27. september 2005 og kommunestyret

Detaljer

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Høstkonferansen 14. og 15. oktober 2009 ved May Rostad, Kinei AS Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg www.kinei.no 1 Innhold Norsk Vanns

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOSTOMRÅDET Arkivsaksnr.: 05/23535

Saksframlegg. Trondheim kommune. FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOSTOMRÅDET Arkivsaksnr.: 05/23535 Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOSTOMRÅDET Arkivsaksnr.: 05/23535 Forslag til innstilling: 1. Bystyret ser alvorlig på de avvik som avdekkes innenfor selvkostområdet, og ber Rådmannen følge opp

Detaljer

SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT

SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Vann- og avløpsgebyrer

Vann- og avløpsgebyrer Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 14-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Vann- og avløpsgebyrer For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune Mars 2009 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 KAUTOKEINO KOMMUNE. Selvkostområder

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 KAUTOKEINO KOMMUNE. Selvkostområder RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 KAUTOKEINO KOMMUNE Selvkostområder FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret i Kautokeino den 22.12.2005

Detaljer

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015 1000 kr 1000 kr Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015 Dønna kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale

Detaljer

NKRFs REVISJONSKOMITÉ. Til NKRFs medlemmer Oslo, den

NKRFs REVISJONSKOMITÉ. Til NKRFs medlemmer Oslo, den NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 19.1.2016 INFORMASJONSSKRIV 1/2016 REVISORS OPPGAVER VED REVISJON AV SELVKOSTOMRÅDER I ÅRSREGNSKAPET 0. Innledning Revisjonskomiteens informasjonsskriv

Detaljer

Følger Trondheim kommune de nye retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Fullversjon

Følger Trondheim kommune de nye retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Fullversjon Følger Trondheim kommune de nye retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Fullversjon Trondheim kommunerevisjon Mars 2006 Forord Denne rapporten oppsummerer funnene og

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Konsekvenser for beregning av gebyrene Revisjon av Norsk Vanns selvkostveiledning for VA-tjenestene ved May Rostad, Kinei

Detaljer

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR)

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Oppegård kommune Oktober 2013 RAPPORT 8/13 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Hasvik kommune

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Hasvik kommune Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Hasvik kommune Selvkostområder Forord Bakgrunn for denne rapporten er at kontrollutvalget i Hasvik i sak 15/04 vedtok at revisjonen skulle gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007. Forvaltningsrevisjonsrapport

Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007. Forvaltningsrevisjonsrapport Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007 Tilbud Forvaltningsrevisjons på revisjon av Selskapet rapport AS Ås kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost

Detaljer

Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs

Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs LOPPA KOMMUNE Driftsavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 25.9.2ts 2151698-1 Olav Henning Trondal olav.h.trondal @loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs Formannskap Kommunestyre Møtedato 17.tt.2t5

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020 Økonomiplan 2017-2020 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Selvkost i Volda kommune. Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT

Selvkost i Volda kommune. Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT Selvkost i Volda kommune Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 7/2014 Tittel: Selvkost i Volda kommune Undertittel: Vann, avløp og feiing TF-notat nr: 7/2014 Forfatter(e): Ailin Aastvedt Dato:

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS Forvaltningsrevisjonsprosjekt Selvkost - ØRAS Forord Forord Denne rapporten oppsummerer funnene fra revisjonens undersøkelse av virksomheten til Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS), om hvorvidt selskapet

Detaljer

Selvkostregnskap for vann- og avløpssektoren. Beregning av alternativ kostnad for tomtearealer. Saksordfører: Inger Solberg

Selvkostregnskap for vann- og avløpssektoren. Beregning av alternativ kostnad for tomtearealer. Saksordfører: Inger Solberg ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Jostein Barstad Saksmappe: 2009/6779-28577/2009 Arkiv: Selvkostregnskap for vann- og avløpssektoren. Beregning av alternativ kostnad for tomtearealer. Saksordfører: Inger Solberg

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021 Økonomiplan 2018-2021 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Reviderte retningslinjer som gjelder fom. 1.1.2015 Endringer i retningslinjer for selvkostberegninger og praktisering av

Detaljer

Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing

Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing Forvaltningsrevisjon 2009 Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing Rapporten avgis til Kontrollutvalget i Oppdal som er bestiller av forvaltningsrevisjon. Formålet med undersøkelsen er å se etter

Detaljer

Selvkostberegninger i Sande kommune

Selvkostberegninger i Sande kommune Forvaltningsrevisjonsrapport November 2015 Selvkostberegninger i Sande kommune Vann og avløp 2014 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon IT-revisjon Selskapskontroll Veiledning Regnskapsrevisjon Innsyn Misligheter

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019 Økonomiplan 2016-2019 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Selvkost Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Stavangers visjon: Sammen for en levende by Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Fakta om

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

Gjennomført selskapskontroll: Forvaltningsrevisjonsrapport - Gjennomgang av selvkost renovasjon i IRIS

Gjennomført selskapskontroll: Forvaltningsrevisjonsrapport - Gjennomgang av selvkost renovasjon i IRIS Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.12.2012 70894/2012 2012/8422 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/217 Bystyret 13.12.2012 Gjennomført selskapskontroll: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Møtereferat 21. september KOSTRA-VAR gruppe møte.

Møtereferat 21. september KOSTRA-VAR gruppe møte. Møtereferat 21. september 2009. KOSTRA-VAR gruppe møte. Til stede: Bent Devik, KRD Øivind Ryenbakken, Oslo Kommune Liliane Myrstad, FHI Ole Lien, Norsk Vann Gisle Berge, SSB Kari B. Mellem, SSB Referent:

Detaljer

Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS

Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS Kommunestrukturreform og andre organisatoriske omstillinger i vannbransjen Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS Innhold Organisatoriske

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av selvkost i Andebu kommune

Forvaltningsrevisjon av selvkost i Andebu kommune Rapport Forvaltningsrevisjon av selvkost i Andebu kommune Oslo, 13. mai 2016 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS- forslag til revidert eierstrategi. Saksordfører: Adrian Tollefsen

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS- forslag til revidert eierstrategi. Saksordfører: Adrian Tollefsen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Morten Lauvbu Saksmappe: 2015/11093-25033/2016 Arkiv: M50 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS- forslag til revidert eierstrategi. Saksordfører: Adrian Tollefsen Utvalgssaksnr

Detaljer

NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR. Formannskapets forslag til vedtak:

NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR. Formannskapets forslag til vedtak: NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR Formannskapets forslag til vedtak: De presenterte forslag til gebyrreglement og gebyrvedtekter for teknisk sektor forankres i de sentrale retningslinjer for beregning

Detaljer

Forvaltningsrevisjon i Holtålen kommune: Selvkostprinsippet innenfor vann, avløp, renovasjon, septikrenovasjon og feiing

Forvaltningsrevisjon i Holtålen kommune: Selvkostprinsippet innenfor vann, avløp, renovasjon, septikrenovasjon og feiing Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 15-2014 Forvaltningsrevisjon i Holtålen kommune: Selvkostprinsippet innenfor vann, avløp, renovasjon, septikrenovasjon og feiing Formålet med prosjektet er

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Forvaltningsrevisjonsrapport

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Forvaltningsrevisjonsrapport KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Forvaltningsrevisjonsrapport Beregning av selvkost på områdene avløp, slamtømming, renovasjon og feiing i Eide kommune 18. november 2014 Kommunerevisjonsdistrikt

Detaljer

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2015/2209-1 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOST FOR TEKNISKE TJENESTER

FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOST FOR TEKNISKE TJENESTER FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOST FOR TEKNISKE TJENESTER HJELMELAND KOMMUNE MARS 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/05 05/00337 SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/05 05/00337 SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvihsgate Møtedato: 09.12.2005 Klokkeslett: kl.10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm Sakstittel: VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

OPPDRAGSAVTALE MELLOM KONTROLLUTVALGET

OPPDRAGSAVTALE MELLOM KONTROLLUTVALGET OPPDRAGSAVTALE MELLOM KONTROLLUTVALGET I TRYSIL KOMMUNE OG 2016 1 GENERELT Kommunen ivaretar sine lovpålagte revisjonstjenester ved deltakelse i selskapet Hedmark Revisjon IKS. Hedmark Revisjon IKS skal

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Meldal kommune År 2002

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Meldal kommune År 2002 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Meldal kommune År 2002 Innholdsfortegnelse side 1 SAMMENDRAG... 3 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET...3 1.2 REVISORS VURDERINGER

Detaljer

Vann til 2021 Vanngebyrsatser I Hemsedal kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fa

Vann til 2021 Vanngebyrsatser I Hemsedal kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fa Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 Hemsedal kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 NAMDALSEID KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal

Detaljer

Høringsnotat - Skatteplikt for kommuner som utfører avfallstjenester i et marked

Høringsnotat - Skatteplikt for kommuner som utfører avfallstjenester i et marked Saksnr. 13/256 24.04.2013 Høringsnotat - Skatteplikt for kommuner som utfører avfallstjenester i et marked Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 3 2.1 Vedtak fra ESA om finansieringen av

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON Remiks Miljøpark AS Selvkost og kapitalnedsettelse i Remiks Husholdning AS Tromsø kommune Rapport 2016 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Tromsø kommune har KomRev

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 130 Arkivsaksnr.: 16/3575

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 130 Arkivsaksnr.: 16/3575 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 130 Arkivsaksnr.: 16/3575 Saksnr. Utvalg Møtedato REVIDERT EIERSTRATEGI FOR RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN (RFD) Rådmannens innstilling Forslaget

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Selvkost VAR. Juni 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Selvkost VAR. Juni 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Selvkost VAR Juni 2008 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Innledning... 4 2.1 Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon... 4 2.2 Bakgrunn

Detaljer

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester FORORD Kommunal- og moderniseringsdepartementet har revidert retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester FORORD Kommunal- og moderniseringsdepartementet har revidert retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Forurensingsloven 34 pålegger i dag kommunene å ta et gebyr for å dekke kostnadene forbundet med håndtering

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8817-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kommunale eiendomsavgifter 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

NYE RETNINGSLINJER FOR SELVKOST 16.03.16

NYE RETNINGSLINJER FOR SELVKOST 16.03.16 NYE RETNINGSLINJER FOR SELVKOST 16.03.16 Agenda Selvkost Retningslinjer for beregning av selvkost - H-3/14 de viktigste endringene Hvordan ivareta regelverket? Selvkost Definisjon selvkost: Selvkost er

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 27.11.2012 12/707 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Torsdag 6. desember

Detaljer

Saksliste Saker til behandling 23/16 Godkjenning av protokoll fra møtet /16 Selvkost - forvaltningsrevisjonsrapport 7 25/16 Kontrollutval

Saksliste Saker til behandling 23/16 Godkjenning av protokoll fra møtet /16 Selvkost - forvaltningsrevisjonsrapport 7 25/16 Kontrollutval Kontrollutvalget i Andebu Dato: 23.05.2016 18:00 Sted: Formannskapssalen, Herredshuset Notat: Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil +47 40491344 evt. på e-post gaute@viksre.no. Varamedlemmer skal

Detaljer

Merknader til bestemmelsene i forskrift 20. desember 2010 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift

Merknader til bestemmelsene i forskrift 20. desember 2010 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift Merknader til bestemmelsene i forskrift 20. desember 2010 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift Kommunal- og regionaldepartementets Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale

Detaljer

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø.

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø. S ELSKAPSAVTALE Vardø Båtsfjord Vadsø Berlevåg Nesseby Tana Sør-Varanger Utsjok Forslag til representantskapet 28.06.2012 Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1 Selskapsavtale

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.11.2012 12/628 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Onsdag 14.november

Detaljer

Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth. Gebyrer og betalingssatser 2018

Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth. Gebyrer og betalingssatser 2018 Arkivsaksnr.: 17/2290 Lnr.: 20504/17 Ark.: Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Gebyrer og betalingssatser 2018 Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens 33-1 Matrikkelloven 30 og 32. Lov om eierseksjoner

Detaljer

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015.

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015. Nord-Odal kommune Arkiv: FE - 231, TI - &00 ArkivsakID: 15/2298-1 Saksbehandler: Ellisiv Hovig Dato: 18.10.2015 Saksframlegg Priser og gebyrer - kommunale tjenester 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Innspill til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

Innspill til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Innspill til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Forord Kommunal og regionaldepartementet har ajourført retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Berlevåg kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Tjøme kommune. Forvaltningsrevisjon. Kommunens styring og kontroll innen rutiner for inntekter på VAR-området

Tjøme kommune. Forvaltningsrevisjon. Kommunens styring og kontroll innen rutiner for inntekter på VAR-området Tjøme kommune Forvaltningsrevisjon Kommunens styring og kontroll innen rutiner for inntekter på VAR-området November 2009 Kontrollutvalget i Tjøme kommune Rapport: Styring og kontroll innen rutiner for

Detaljer