GIVAS IKS OVERHOLDELSE AV SELVKOSTPRINSIPPET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GIVAS IKS OVERHOLDELSE AV SELVKOSTPRINSIPPET"

Transkript

1 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT GIVAS IKS OVERHOLDELSE AV SELVKOSTPRINSIPPET Gjennomført på oppdrag fra GLÅMDAL revisjon IKS MARS 2011 Utført av Nina Neset

2 INNHOLD OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER I OPPSUMMERING I ANBEFALINGER II 1 INNLEDNING BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PROSJEKTET PROBLEMSTILLINGER DATAINNSAMLING OPPBYGGING AV RAPPORTEN SELVKOSTREGELVERKET - KRITERIER GJELDER SELVKOSTREGLENE FOR SELSKAPER? SELVKOST Krav til budsjettoppstillinger og selvkostregnskap Hva inkluderes i et selvkostregnskap? Behandling av overskudd og underskudd avsetning til og bruk av fond KOSTNADSFORDELING Kostnadsfordeling mellom kommunene som deltar i IKSet Virksomhet som ikke inngår i selvkost VURDERINGSKRITERIER OVERHOLDER GIVAS IKS GJELDENDE BESTEMMELSER OM SELVKOST? BAKGRUNNSOPPLYSNINGER SELVKOST Vurderingskriterier Selvkostkalkyle og selvkostregnskap Fond Vurderinger KOSTNADSFORDELING Vurderingskriterier Organisering av GIVAS Kostnadsfordeling mellom kommunene Skille mellom virksomhet som er underlagt selvkost og annen virksomhet Vurdering LITTERATUR OG KILDEHENVISNINGER VEDLEGG 1 SELSKAPETS SVAR PÅ RAPPORTEN GIVAS IKS - selvkost

3 OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER Oppsummering Prosjektet er gjennomført av Nedre Romerike distriktsrevisjon på vegne av Glåmdal revisjon IKS. Problemstillingene i prosjektet er: 1. Overholder GIVAS IKS gjeldende bestemmelser om selvkost? 2. Skjer det kryssubsidiering mellom de to eierkommunene i IKSet på vann- og avløpsområdet? 3. Skjer det kryssubsidiering mellom områder som er underlagt selvkost og annen virksomhet i GIVAS IKS? Gjennomgangen viser at GIVAS i all hovedsak har innrettet seg etter gjeldende selvkostbestemmelser fra opprettelsen i Selskapet har negative fond fra 2005 i Grue og positive fond i Kongsvinger fra Det er ikke anledning til å fremføre underskudd lengre enn 3-5 år. Tilsvarende skal positive fond senest tilbakebetales abonnentene innen en 3-5 års periode. Departementet begrunner 3-5 års grensen med prinsippet med at en generasjon ikke skal subsidiere eller blir subsidiert av en annen. Selskapet bør påse at denne bestemmelsen overholdes. Det er krevende å få til riktig kostnadsfordeling mellom kommuner som løser tjenester innenfor vann og avløp i eget selskap. Spesielt gjelder dette selskap som både ivaretar produksjon og distribusjon av vann- og avløpstjenester. GIVAS har gjennomført flere tiltak for å sikre at kostnader belastes på riktig kostnadssted. Det er likevel behov for en bedre dokumentert vurdering på disse områdene: Fordeling av lønnskostnader mellom de ulike avdelingene i GIVAS. Fordelingsprinsippet 75 % til Kongsvinger og 25 % til Grue for kostnader som gjelder begge kommunene. Felleskostnader. Selskapets planer om å ta i bruk tidsrapporteringssystem i hele selskapet vil være en stor hjelp for å få til en god fordeling av kostnadene. Videre opplyser selskapet at de vil foreta en gjennomgang av alle fordelingsnøkler som brukes. KOSTRA-analysen som er gjennomført viser at Kongsvinger har hatt en høyere kostnadsvekst enn Grue fra selskapet ble opprettet. Gjennomgangen har ikke avdekket forhold som gir grunnlag for å konkludere med at det skjer kryssubsidiering mellom de to eierkommunene i IKSet på VA-områdene. Sjablongmessige fordelingsnøkler sammen med kostnadsutviklingen i de to kommunene gir imidlertid grunnlag for å stille spørsmål ved om fordelingen er god nok. GIVAS har etablert regnskapsmessig skille mellom VA-tjenester og annen virksomhet. Når det gjelder salg til andre, vil vi bemerke at alle inntekter og utgifter knyttet til dette bør føres på et eget ansvar. Dette for å gi tilfredsstillende informasjon for denne delen av GIVAS virksomhet. Det er også viktig for at brukerne av regnskapet skal kunne se at eksternt salg har et resultat som viser at selskapet ikke subsidierer dette med andre midler. GIVAS IKS - selvkost I

4 Anbefalinger På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen blir våre anbefalinger: 1. Selskapet bør sørge for at overskudd/underskudd avsatt til fond blir avviklet i en 3-5 års periode. 2. Fordelingsnøkler som brukes ved kostnadsfordeling i selskapet bør være dokumentert/ begrunnet. 3. Salg til andre bør i sin helhet føres på eget ansvar der tilhørende kostnader fremgår. Lillestrøm, 10. mars 2011 Nina Neset revisjonssjef GIVAS IKS - selvkost II

5 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet På vegne av Glåmdal revisjon IKS har Nedre Romerike distriktsrevisjon påtatt seg å utføre forvaltningsrevisjon i GIVAS IKS. Selskapet leverer vann- og avløpstjenester for Kongsvinger og Grue kommune. Oppdragsbeskrivelsen for forvaltningsrevisjonen er: Det foretas kontroll av at GIVAS IKS overholder gjeldende bestemmelser om selvkost. Formålet er å påse at det ikke skjer kryssubsidiering mellom monopolvirksomheten og forretningsvirksomheten. Prosjektet er gjennomført i oktober 2010 februar 2011 av Nina Neset. 1.2 Problemstillinger Vann- og avløpstjenester er blant de kommunale tjenestene som er underlagt selvkostprinsippet. Dette innebærer at innbyggerne ikke skal betale mer for dette enn det koster kommunen å levere tjenestene. Kommunalt heleide aksjeselskaper og interkommunale selskaper som utfører selvkosttjenester for kommunen uten en forutgående anbudsrunde, anses i utgangspunktet å være omfattet av gebyrregelverket og selvkostprinsippet. Andre aktiviteter som selskapet driver med utenom selvkosttjenestene, skal ikke inngå i beregningsgrunnlaget for selvkost. Med utgangspunkt i oppdragsbeskrivelsen setter vi opp følgende problemstillinger: 1. Overholder GIVAS IKS gjeldende bestemmelser om selvkost? 2. Skjer det kryssubsidiering mellom de to eierkommunene i IKSet på vann- og avløpsområdet? 3. Skjer det kryssubsidiering mellom områder som er underlagt selvkost og annen virksomhet i GIVAS IKS? 1.3 Datainnsamling Gjennomgangen baseres i hovedsak på regnskapene for GIVAS IKS i perioden , og årsberetninger for disse to årene. Vi har videre foretatt stikkprøvekontroll i regnskapet for 2010 for å undersøke kostnadsfordelingen mellom Grue og Kongsvinger. I tillegg har vi gjennomgått en rekke andre dokumenter, blant annet: - Ulike økonomioversikter lagd av GIVAS og Grue kommune. - Selskapsavtale. - Oversikt over anlegg og driftsansvar. - Regnskap budsjett og årsberetning for selskapet for årene 2008 og Brev fra revisjonen. - KOSTRA-tall for 2005 og Det er gjennomført møte med daglig leder ved GIVAS og ansvarlig for regnskapet den , i tillegg til telefonsamtaler og kontakt på e-post for å motta dokumenter og avklare enkeltforhold. Rapportens faktadel er gjenomgått i møte med selskapet den Dataenes pålitelighet og gyldighet anses tilstrekkelig for denne gjennomgangen. GIVAS IKS - selvkost 1

6 1.4 Oppbygging av rapporten Kapittel 1 omhandler formål, omfang og metode for den gjennomgangen vi har foretatt. I kapittel 2 gir vi et kort sammendrag knyttet til sentrale bestemmelser for selvkost innen vannog avløpsområdet (VA-områdene). I denne undersøkelsen er det kravene i lov, forskrift og sentrale retningslinjer innen VA-områdene som benyttes som kriterier. I kapittel 3 svarer vi på problemstilling 1. I kapittel 4 svarer vi på problemstilling 2 og 3. Selskapets svar til rapporten er tatt inn i vedlegg 1. GIVAS IKS - selvkost 2

7 2 SELVKOSTREGELVERKET - KRITERIER Vi vil i denne rapporten hovedsakelig vise til følgende regelverk: Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 nr. 17 (vass- og kloakkavgiftsloven). Forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004 nr (forurensningsforskriften). H-2140 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet i januar Brev fra Miljøverndepartementet til Nedre Romerike distriktsrevisjon Spørsmål om selvkost når vann- og avløpstjenestene er skilt ut som eget rettssubjekt Gjelder selvkostreglene for selskaper? Kommunale vann- og avløpsgebyrer skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren, jf. forurensingsforskriften 16-1, første ledd 2. Dette innebærer at innbyggerne ikke skal betale mer for vann- og avløpstjenester enn det koster kommunen å levere tjenestene. Det er kommunen som skal forholde seg til rammene for gebyrberegningen innen vann- og avløpssektoren, jf. forurensningsforskriften Ifølge brevet fra miljøverndepartementet kan kommunen likevel ikke organisere seg bort fra rammene for gebyrberegningen ved å velge alternative organisasjonsformer for sin tjenesteproduksjon. Departementet legger til grunn at begrepet kommunen i forurensingsforskriften 16-1 også omfatter selvstendige rettssubjekter som reelt eies av kommunen. Dette gjelder også dersom selskapene vurderes som egne juridiske personer i andre sammenhenger. Departementet anser derfor i utgangspunktet at blant annet kommunalt heleide akseselskaper og interkommunale selskaper er omfattet av gebyrregelverket, herunder også selvkostprinsippet. Departementet skiller likevel mellom tilfeller der selvkosttjenesten blir utført av egne rettssubjekter uten en forutgående anbudsrunde, og de tilfeller der tjenestene er tildelt etter en slik anbudsrunde. 3 Når det ikke har vært noen anbudsrunde, skal prissettingen i selskapene skje i henhold til gjeldende retningslinjer om selvkost (H-2140). Selvkostkalkylen skal settes opp i henhold til H-2140 uavhengig av hvilket regnskapsprinsipp virksomheten følger. For GIVAS IKS har det ikke vært noen anbudsrunde før selskapet begynte å levere vann- og avløpstjenester. Selskapet er derfor underlagt selvkostprinsippet og skal sette opp en selvkostkalkyle i henhold til kravene i H Nedre Romerike distriktsrevisjon har stilt spørsmål om selvkostreglene også gjelder for kommunalt eide selskaper i likelydende brev til Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet den Miljøverndepartementet besvarte henvendelsen på vegne av begge departementer den Plikten til å betale vannavgift følger av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 1, første ledd: Når ein fast eigedom har tilknyting til kommunal vass- eller kloakkleiding, anten beinveges eller gjennom privat samleiding, har eigaren skyldnad til å svare vass- og kloakkavgift til kommunen. 3 Dersom de kommunalt eide selskapene utfører tjenestene etter å ha deltatt i en anbudsrunde, mener departementet at disse selskapene må vurderes på lik linje med andre private rettssubjekter også i forhold til selvkostprinsippet. Kommunens selvkost består i slike tilfeller av anbudssummen med tillegg for eventuelle direkte og indirekte kostnader som påløper hos kommunen. GIVAS IKS - selvkost 3

8 2.2 Selvkost Krav til budsjettoppstillinger og selvkostregnskap Forurensingsforskriftens 16-1, andre ledd, inneholder krav til saksfremlegg i kommunene før gebyrenes størrelse fastsettes. Det skal foreligge overslag over kommunens antatte direkte og indirekte kostnader knyttet til drifts-, vedlikeholds- og kapitalkostnader for vannsektoren og avløpssektoren for de nærmeste 3 til 5 årene. Det skal også foreligge overslag over hvilke beløp gebyrene antas å innbringe. Overslaget skal så vidt mulig utarbeides i sammenheng med kommunens rullerende økonomiplan. Uten overslag over utgiftene er det ikke mulig for kommunene å fastsette gebyrene for vannog avløpsområdet. Det er derfor nødvendig at selskapet lager budsjett for de nærmeste 3 til 5 årene. Det skal foretas en etterkalkulasjon av reelle kostnader innenfor vann- og avløpssektoren 4 (selvkostregnskap), jf. H-2140, gjeldende fra Hva inkluderes i et selvkostregnskap? Det er de til enhver tid gjeldende retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester som bør legges til grunn når selvkost for vann- og avløpsgebyrer beregnes, jf. forurensingsforskriften 16-1, første ledd. Gjeldende retningslinjer er selvkostveilederen H-2140 fra januar 2003, der det tas utgangspunkt i følgende definisjon av selvkost (side 7): Selvkost er den merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. Bare kostnader som har en direkte, normal sammenheng med en forsvarlig forretningsdrift av vann- og avløpssektoren, skal legges inn i gebyrgrunnlaget. I H-2140 er det valgt en modell der ytelsen splittes i tre delkomponenter kjerneprodukt, tilleggsytelser og støttefunksjoner. I selvkostkalkylen inngår også kapitalkostnader. Denne kostnaden representerer den årlige andelen av investeringskostnader som kan belastes brukerne. Kapitalkostnadene i gebyrgrunnlaget kalles også kalkulatoriske kostnader. Begrepet kalkulatorisk indikerer at dette er en beregnet størrelse. Årlige kapitalkostnader består her av to elementer: - Avskrivningskostnader, dvs. forringelsen av et driftsmiddels verdi ut fra slitasje og elde. - Alternativkostnaden, dvs. den avkastning kommunen alternativt kunne oppnå ved å plassere penger tilsvarende investeringsbeløpet i markedet. 5 Videre er generasjonsprinsippet sentralt innenfor selvkostområdene, det vil si: - Dagens brukere betaler dagens kostnader. - Morgendagens brukere betaler morgendagens kostnader Behandling av overskudd og underskudd avsetning til og bruk av fond H-2140 gir regler om hvordan overskudd og underskudd innen selvkostområdene skal behandles. Et overskudd kan fremføres til et senere år innenfor et tre- til femårsperspektiv. Underskudd kan dekkes med tidligere års avsetninger til fond. For at underskudd skal kunne 4 H-2140, 2003, s H-2140, 2003, s. 17. GIVAS IKS - selvkost 4

9 fremføres, kreves det at kommunestyret har fattet et prinsippvedtak om egenbetaling ut fra selvkost året forut for inntektsåret. 6 Det er ikke anledning å fremføre underskudd lengre enn 5 år. 7 Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader, slik at gebyrene kan holdes stabile. 8 Brukerne skal kompenseres for det rentetapet som påføres ved å binde kapital, gjennom at fondet renteberegnes. Tilsvarende gjelder når det er kommunen som har til gode fra abonnentene (ved underskudd) forutsatt at kommunen har vedtatt full kostnadsdekning på området. Kalkylerenten settes lik effektiv rente på norske statsobligasjoner med 3 års gjenværende løpetid med tillegg på 1 prosent Kostnadsfordeling Kostnadsfordeling mellom kommunene som deltar i IKSet Kommunal- og regionaldepartementet har i brev til fylkesmannen i Vest-Agder kommet med avklaringer knyttet til avgrensing av selvkostregnskapet for den enkelte kommune som mottar selvkosttjenester fra ulike former for interkommunale selskaper og samarbeider. I brevet fremhever departementet at vass- og kloakkavgiftsloven med tilhørende forskrifter skal forstås slik at innbyggerne i en kommune ikke skal subsidieres av innbyggere i andre kommuner. Adekvat fordeling av kostnader på selvkostområdet på den enkelte kommune er avgjørende for å unngå kryssubsidiering. Selvkostregnskapet for den enkelte kommune skal altså avgrenses til de inntektene og kostnadene som gjelder gebyrgrunnlaget til den enkelte kommune uavhengig av hvordan kommunen organiserer selvkosttjenestene. Miljøverndepartementet fastslår i brev av at en kommune i et interkommunalt selskap bare skal belastes kostnader for nødvendige tiltak som kommer den aktuelle kommunen til nytte. Dersom et interkommunalt selskap foretar tiltak som kommer samtlige eierkommuner til nytte, vil dette være nødvendige kostnader som kan fordeles mellom kommunene. Hvis derimot tiltakene kun har nytteverdi for enkelte av eierkommunene, er det disse som må bære kostnadene. Selskapet må foreta en skjønnsmessig vurdering av hva som anses som nødvendige kostnader for de ulike kommunene. Det avgjørende ved vurderingen må være at fordelingen ikke fremstår som at enkelte kommuner blir subsidiert på bekostning av de øvrige. Selskapet må tilstrebe at kostnadsfordelingen blir mest mulig i samsvar med hva det koster å betjene de enkelte kommunene Virksomhet som ikke inngår i selvkost Når selskapet genererer inntekter fra annen aktivitet enn selvkosttjenestene, skal ikke dette være med i grunnlaget for selvkost. Det er heller ikke krav om at slike inntekter skal føres tilbake til innbyggerne i form av lavere gebyrer. Selskapet må etablere et regnskapsmessig skille mellom aktiviteter innenfor og utenfor selvkostområdet for å synliggjøre at det ikke foregår kryssubsidiering H-2140, 1993, s Brev fra kommunal- og regionaldepartementet datert den til Rælingen kommune. 8 H-2140, 2003, s H-2140, 2003, s Brev fra Miljøverndepartementet Også i brev fra Kommunal- og regionaldepartementet slås det fast at det ikke kan foregå kryssubsidiering mellom tjenester innenfor og utenfor selvkostområdet. GIVAS IKS - selvkost 5

10 2.4 Vurderingskriterier Ut fra problemstillingene og gjennomgangen over setter vi opp følgende kriterier: GIVAS IKS skal utarbeide overslag over kostnader og inntekter for de kommende 3-5 årene, slik at eierkommunene har grunnlag for å fatte vedtak om gebyrenes størrelse. GIVAS IKS skal sette opp selvkostregnskap i henhold til retningslinjene i selvkostveilederen H Eventuelle overskudd/underskudd skal overføres til fond, og godskrives renter. Opparbeidede midler på fond skal tilbakebetales abonnentene i et 3-5 års perspektiv tilsvarende er det ikke anledning å fremføre underskudd lengre enn 5 år. Regnskapet må innrettes slik at det ikke skjer kryssubsidiering mellom kommunene som er med i selskapet. Det skal være et regnskapsmessig skille mellom forretningsvirksomhet og selvkostvirksomhet. GIVAS IKS - selvkost 6

11 3 OVERHOLDER GIVAS IKS GJELDENDE BESTEMMELSER OM SELVKOST? 3.1 Bakgrunnsopplysninger GIVAS ble opprettet som interkommunalt selskap (IKS) den , og eies av kommunene Kongsvinger og Grue. Selskapet leverer både produksjon av og distribusjon av VA-tjenester. Dette innebærer at selskapet har overtatt hele ansvaret for å levere vann- og avløpstjenester overfor innbyggerne i disse to kommunene. I tillegg har selskapet ansvar for septiktanker i kommunene. GIVAS IKS utfører også tjenester for kommunene innefor vei. Detter gjelder hovedsaklig drift og vedlikehold av vei. GIVAS tar også oppdrag for andre da i konkurranse med andre tilbydere. GIVAS omsatte i 2009 for 58,8 mill., hvorav gebyrinntekter utgjør 43,3 mill. Inntekter fra øvrig virksomhet utgjør 15,5 mill. Selskapets netto driftsresultat (før interne transaksjoner) de tre siste årene: 2008: (underskudd) 2009: (underskudd) 2010: (underskudd) Selskapet hadde ikke fri egenkapital ved utgangen av Selvkost Vurderingskriterier GIVAS IKS skal utarbeide overslag over kostnader og inntekter for de kommende 3-5 årene, slik at eierkommunene har grunnlag for å fatte vedtak om gebyrenes størrelse. GIVAS IKS skal sette opp selvkostregnskap i henhold til retningslinjene i selvkostveilederen H Eventuelle overskudd/underskudd skal overføres til fond, og godskrives renter. Opparbeidet midler på fond skal tilbakebetales abonnentene i et 3-5 års perspektiv tilsvarende er det ikke anledning til å fremføre underskudd lengre enn 5 år Selvkostkalkyle og selvkostregnskap Selskapet har utarbeidet en oversikt over beregnede inntekter og utgifter som går frem til Det utarbeides videre selvkostkalkyle som danner grunnlag for årlige vedtak av gebyrenes størrelse i kommunene. Regnskapsføringen er lagt opp etter selvkostregelverket. Dette innebærer at det er de kalkulatoriske rentene som føres på tjeneste vann og avløp. Faktiske rentekostnader føres på eget ansvar. Når det gjelder avskrivning følger selvkostregelverket de kommunale prinsipper for avskrivning. I tillegg viser note 12 til regnskapet selvkostresultat for inneværende år samt utvikling på fond. GIVAS IKS - selvkost 7

12 I denne gjennomgangen har vi kontrollert at selvkostnoten er satt riktig opp for årene 2008 og Selvkostnoten viser følgende resultat, dvs. bruk og avsetning til fond for 2008 og 2009: Kongsvinger Vann Avløp Septik Grue Vann Avløp Septik Negativt beløp er underskudd Resultat som fremkommer i selvkostnote stemmer med det underliggende regnskapet for begge kommuner. Vår kontroll av kapitalgrunnlaget for 2009 viser heller ingen avvik. Vi vil imidlertid bemerke at beregnede renter på selvkostfond er tatt med i selvkostregnskapet for de enkelte år. Beregning av renter på fondsavsetning skal kun tillegges fondet Fond Overskudd/underskudd på selvkostområdene skal settes av til fond for det enkelte år. Fondene skal tillegges en rente tilsvarende norske statsobligasjoner med 3 års gjenværende løpetid med tillegg på 1 prosent. Renter av fond beregnes slik: IB* rentesats + årets overskudd/underskudd* rentesats/2. Vi har undersøkt om GIVAS avsetter overskudd/underskudd til fond, samt at fondet er tilført renter for årene 2008 og I vår beregning har vi forutsatt at fond pr var riktig. Ifølge daglig leder i GIVAS har begge kommunene vedtatt full kostnadsdekning for selvkostområdene innen VA-sektoren. Saldo fond - selvkostnote Kommune Grue Kongsvinger Områder Vann Avløp Septik Vann Avløp Septik Selvkostnote Negativt beløp er negativ saldo fond. Avsetning til fond er riktig med unntak av at fondene ikke er tillagt renter for 2009 for vann- og avløp i Grue. Glåmdal revisjon IKS har påpekt forholdet overfor selskapet i forbindelse med revisjon av regnskapene for Grue har negative fond på både vann- og avløpssektoren. Underskuddene på vannområdet er opparbeidet fra 2007, mens avløpssektoren har fremført underskudd fra Både vann, avløp og septik har positive fond fra 2005 i Kongsvinger. Gebyrene er satt ned for å bygge ned fondene. Positiv saldo fond fra 2005 skal være bygd ned senest i Vurderinger Selvkostregnskapet er utarbeidet i tråd med retningslinjene i H Tilsvarende utarbeider GIVAS overslag over kostnader og inntekter for de kommende 3-5 årene, slik at eierkommunene har grunnlag for å fatte vedtak om gebyrenes størrelse. Etter vår vurdering har selskapet fra opprettelsen i 2006 innrettet seg etter gjeldende selvkostbestemmelser. Gjennomgangen har avdekket noen forhold som selskapet bør merke seg: GIVAS IKS - selvkost 8

13 Det er ikke anledning til å fremføre underskudd lengre enn 5 år. Dette innebærer at underskudd på avløpsområdet i Grue fra 2006 ikke kan dekkes inn over en lengre periode enn til Departementet begrunner denne øvre grensen for fremføringen med prinsippet om at en generasjon ikke skal subsidiere eller blir subsidiert av en annen. Dersom ikke underskuddet på avløp fra 2006 er dekket i 2011 må GIVAS finne andre måter å dekke dette på alternativt må Grue kommune dekke dette. Tilsvarende skal positive fond fra 2005 i Kongsvinger senest tilbakebetales abonnentene i Negative fond skal renteberegnes når kommunestyret har fattet et prinsippvedtak om egenbetaling ut fra selvkost året forut for inntektsåret. Etter de opplysninger vi har, er slikt vedtak fattet i begge kommuner. De negative fondene i Grue bør av den grunn tilføres renter for GIVAS IKS - selvkost 9

14 4 KOSTNADSFORDELING Her svarer vi på problemstillingene knyttet til kostnadsfordeling mellom eierkommunene og i forhold til annen virksomhet Vurderingskriterier Regnskapet må innrettes slik at det ikke skjer kryssubsidiering mellom kommunene som er med i selskapet. Det skal være et regnskapsmessig skille mellom annen virksomhet og selvkostvirksomhet Organisering av GIVAS Grue kommune er regnskapsfører for GIVAS. Regnskapet føres etter kommunale prinsipper. Det er etablert regnskapsmessig skille mellom: deltakerkommunene for vann- og avløpsområdene, samt septik, oppdrag for kommunene på vei og salg til andre. Daglig leder Stab Vei og anlegg Plan og prosjekt Vann og avløp Daglig leder har i møte den opplyst at kostnadene i selskapet fordeles etter følgende prinsipper: Felleskostnader daglig leder/m stab: Næring: 16 % (dvs. vei og anlegg samt salg). Septiktank: 4 % Grue 4 % Kongsvinger Grue: vann 9 % avløp 10 % Kongsvinger: vann 28 % avløp 29 % Kostnader knyttet til administrasjonsbygg fordeles etter samme fordelingsnøkkel. Fordelingsnøkkelen har vært den samme siden selskapet ble opprettet. Vi er ikke forelagt noe som viser grunnlaget for denne fordelingsnøkkelen. Vann og avløp: Her er det etablert underavdelinger for drift vann og drift avløp. De ansatte er tilsatt på avdeling vann eller avdeling avløp. Fordeling mellom Grue og Kongsvinger skjer med fordelingsprosent 25 % Grue 75 % Kongsvinger. Fordelingsprosenten er satt lik eierandeler i selskapet. Kostnader som kan henføres en av kommunene fordeles ikke men føres direkte på GIVAS IKS - selvkost 10

15 den kommunen kostnaden gjelder. Investeringsprosjekt som vedrører både vann og avløp kostnadsføres med 50 % på hvert av områdene. Kostnader på prosjekter som kun vedrører en kommune og ett område kostnadsføres der. Fellesprosjekter fordeles med 25 % Grue 75 % Kongsvinger. Kostnader knyttet til maskiner og mannskap skal beregnes etter selvkost for de tjenester som ytes til kommunene. Timepris for maskiner og mannskap er kalkulert av GIVAS og belastes de ulike prosjektene etter medgått tid (timelister). Plan og prosjekt: Plan og prosjekt utfører hovedsakelig prosjektledelse og prosjektering av vann- og avløpsprosjekter som inngår i investeringsbudsjettet til GIVAS IKS. Ved utførelse brukes GIVAS anleggsavdeling samt eksterne entreprenører ved behov. Plan og Prosjekt bistår i tillegg avdelingen Vann og avløp med løpende oppgaver knyttet til drift og vedlikehold av vann- og avløpsanleggene til GIVAS IKS. De ansatte blir lønnet på drift, ansvar vann og/eller avløp, Grue og/eller Kongsvinger, avhengig av ansvarsområde til hver enkelt ansatt. Den totala belastningen på de forskjellige ansvarsområdene gjenspeiler fordelingsnøkkelen i GIVAS, dvs. 25 % Grue 75 % kongsvinger, 50 % vann- 50 % avløp. Ved arbeid med investeringsprosjekter gjennomføres en internfordeling der kostnaden med de administrative oppgavene blir belastet det aktuelle prosjekt, mens tilsvarende beløp blir inntektsført driftsregnskapet. Tidligere var belastningen beregnet ut 10 % av summen av investeringsprosjektet, fra 2011 er belastningen basert på timeregistreing, dvs. medgått tid. Vei og anlegg: Avdelingens omsetning stammer fra investeringer i vann og avløp prosjektert av Plan og prosjekt og vedlikehold og drift av kommunale veier i Grue og Kongsvinger. Avdelingen administrerer og utfører også investeringer knyttet til vei og anlegg for kommunene etter bestilling. I tillegg deltar GIVAS i konkurranser om andre oppdrag omfanget er imidlertid ikke stort Kostnadsfordeling mellom kommunene Det kan være krevende å finne frem til metoder som sikrer tilfredsstillende kostnadsfordeling mellom eierkommunene i vann og avløpsselskap som leverer tjenester til flere kommuner. Innledningsvis vil vi først se litt på hvordan kostnadene har utviklet seg fra kommunene selv produserte disse tjenestene til GIVAS fikk ansvar for dette. Vi har basert oss på KOSTRA- tall for 2005 (siste år kommunene hadde ansvar for VA-områdene) og 2009 (4 år etter at GIVAS overtok) i denne analysen. Vann - kostnadsutvikling 11 er hentet fra KOSTRA: Gebyrgrunnlag pr. tilknyttet innbygger vann Grue Kongsvinger Hedmark Gebyrgrunnlag pr. tilknyttet innbygger vann Gebyrgrunnlaget GIVAS IKS - selvkost 11

16 Av figuren ser vi at Grue har svakere kostnadsvekst enn Kongsvinger. Kostnadsveksten i Kongsvinger er også noe høyere enn for fylket samlet. Investeringsnivået på VA-sektoren er økt etter at GIVAS overtok ansvaret, spesielt gjelder dette vannområdet der veksten er størst i Kongsvinger. Dette kan forklare noe av kostnadsveksten i Kongsvinger. Selskapet bekrefter at det har blitt utført mer investeringer i Kongsvinger. Dette har sammenheng med at det ved opprettelsen av selskapet var et ønske om at gebyrene skulle være like i de to kommunene dette ga rom for større investeringer i Kongsvinger. Dette har også hatt betydning for investeringer på avløpsområdet som også påvirker kostnadsutviklingen på dette området. (Se under) Avløp beregnet kostnadsutvikling: Grue Kongsvinger Hedmark Gebyrgrunnlag pr. tilknyttet innbygger avløp 2005 Gebyrgrunnlag pr. tilknyttet innbygger avløp 2009 Vi har beregnet kostnadene for avløp både i Grue og Kongsvinger fordi antall innrapporterte innbyggere til KOSTRA var feil både i Grue og Kongsvinger 12. Av figuren ser vi at kostnadene knyttet til avløp er redusert i Grue. Det er kjerneproduktet (dvs. de ordinære driftskostnadene) som det er besparelser på. Kostnadsveksten i Kongsvinger er på nivå med fylket samlet. Kontroll med kostnadsfordelingen mellom eierkommunene GIVAS har etablert klare regnskapsmessige skiller mellom vann, avløp og septik for begge kommunene. Kostnader som gjelder en kommune og ett område blir i sin helhet belastet dette kostnadsstedet. Felleskostnader blir belastet i tråd med prinsipper omtalt over. Vi har gjennomført noen stikkprøvekontroller i regnskapet for 2010 for å se at kostnadene ble fordelt i henhold til de prinsipper som er fastsatt. Vi har sett på driftskostnader som oversteg kr i Grue og kr i Kongsvinger for september og oktober. Det er ikke avdekket avvik i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn for kostnadsfordelingen. En gjennomgang av investeringsprosjektene i 2009 viser at de fleste prosjektene gjelder den enkelte kommune og det enkelte område. Det er noen fellsprosjekter. Disse fordeles etter samme prinsipp som andre felleskostnader (75 % Kongsvinder 25 % Grue). 12 For Grue har vi brukt 3405 innbyggere for både 2005 og For Kongsvinger har vi brukt innbyggere i 2005 og for Tallene er oppgitt fra selskapet. GIVAS IKS - selvkost 12

17 Felles maskinpark På dette ansvaret føres kostnader knyttet til maskiner og mannskap både for VA-områdene og annen virksomhet i selskapet. Kostnader som påløper fordeles deretter på riktig kostnadssted ved intern fakturering. Det er utarbeidet grunnlag/kalkyle for fastsettelse av timepris både for maskiner og mannskap prisene som brukes for fakturering baserer seg på selvkost beregnet ut fra gjennomsnittlig lønn og kostnader for maskiner. Salg til andre faktureres ifølge selskapet med et påslag. Ansvarsområde 6200 (maskinpark) har gått med underskudd de siste årene selskapet bør selv vurdere hva som er årsaken til dette Skille mellom virksomhet som er underlagt selvkost og annen virksomhet Utover kjernevirksomheten knyttet til tjenester på vann- og avløpsområdet utfører selskapet andre oppgaver for eierkommunene, hovedsaklig knyttet til drift og vedlikehold på vei. I tillegg deltar selskapet i konkurranse om andre oppdrag dette kan både være oppdrag for eierkommunene eller for andre oppdragsgivere. Sistnevnte er oppdrag som ikke gjennomføres i egenregi. Regelverket om offentlig støtte og skatteplikt vil gjelde for denne type oppdrag. GIVAS IKS bør undersøke/utrede disse forholdene nærmere. Det er således ikke bare selvkostbestemmelsene som krever klare regnskapsmessige skiller her. Andre oppgaver for eierkommunene består av: Inntekter i 2009 Grue Kongsvinger Drift og vedlikehold vei Rekreasjon i tettsted Grue Kvist - mottak for kongsvinger Sum andre tjenester kommunene Andre oppdrag - salg: Inntekter i Salg (ansvar 6200) Salg (ansvar 6210) Refusjoner eierkommunene (ansvar 6200) Sum GIVAS hadde omtrent tilsvarende inntekter knyttet til oppdrag for andre i Samlet var 15,5 mill. av inntektene i GIVAS for 2009 knyttet til oppgaver som ikke vedrører tjenester innefor vann og avløp, dvs. 26 % av samlet omsetning på 58,8 mill. Arbeid med investeringsprosjekt innen VA- området det enkelte år er ikke med her. Regnskapsmessig skille - annen virksomhet Det er etablert egne ansvar for oppgaver GIVAS utfører for kommunene. Dersom det brukes maskiner eller mannskap fra plan og prosjekt blir dette fakturert etter beregnet timepris, jf. tidligere beskrivelse. Felleskostnader fordeles med 16 %, jf. rapportens pkt Når det gjelder salg til andre er avgrensingen i regnskapet ikke like klart. Deler av disse inntektene er ført på ansvar 6200 maskinpark på dette ansvaret ligger også øvrige inntekter og kostnader vedrørende maskiner og mannskap. Det er av den grunn vanskelig å skille ut kostnadene vedrørende dette salget. De øvrige inntektene er ført på eget ansvar med tilhørende kostnader. GIVAS IKS - selvkost 13

18 Selskapet har også tatt i bruk et eget timeregistreringssystem i 2010 for å få et bedre grunnlag for å fordele lønn på riktig kostnadssted. Dette er foreløpig tatt i bruk på veivedlikehold og salg til andre Vurdering Kostnadsfordeling mellom kommunene på VA-områdene GIVAS har gjennomført flere tiltak for å sikre at kostnader belastes på riktig kostnadssted. Det er etablert regnskapsmessig skille mellom kommunene og de ulike tjenestene selskapet utfører. Kostnader knyttet til bruk av maskiner og mannskap bygger på en kalkyle som danner grunnlag for intern fakturering. Felleskostnader fordeles etter fordelingsnøkler mens kostnader som kun vedrører ett område føres der. Når revisjonen likevel setter spørsmål ved om dette er tilstrekkelig har dette sammenheng med at det i mange tilfeller er nødvendig å foreta en fordeling av kostnadene på VA-områdene mellom kommunene - det gjelder bl.a. lønnskostnader. Selskapet fordeler da kostnadene med 75 % til Kongsvinger og 25 % til Grue. Det foreligger ikke noe dokumentert begrunnelse for denne fordelingen ut over at det vises til selskapsavtalene som angir tilsvarende eierandeler i selskapet. Etter vår vurdering vil en fastsatt prosentvis fordeling som brukes ikke gi en god nok fordeling av kostnadene her vil det være behov for å bruke ulike fordelingsnøkler når forholdene tilsier det. Selskapets planer om å ta i bruk tidsrapporteringssystem i hele selskapet vil være en stor hjelp for å få til en god fordeling av kostnadene. Fordelingsnøklene som brukes på felleskostnader er ikke dokumentert/begrunnet. Det er således vanskelig å vurdere om andelen som belastes de enkelte områdene er riktig. KOSTRA-analysen som er gjennomført viser at Kongsvinger har hatt en høyere kostnadsvekst enn Grue fra selskapet ble opprettet. Når flere kommuner oppretter et selskap for å ivareta felles oppgaver vil normalt små kommuner hente ut større økonomiske fordeler ved et slikt samarbeid. Avviket er imidlertid så stort at dette neppe er hele forklaringen. Vi kan således ikke se bort fra at utviklingen kan ha sammenheng med fordeling av kostnader mellom de to kommunene. Kongsvinger har også noe høyere kostnadsvekst enn gjennomsnittet i fylket fra 2005 til Dette kan ha sammenheng med økt investeringsnivå etter at GIVAS overtok. Gjennomgangen har ikke avdekket forhold som gir grunnlag for å konkludere med at det skjer kryssubsidiering mellom de to eierkommunene i IKSet på VA-områdene. Sjablongmessige fordelingsnøkler sammen med kostnadsutviklingen i de to kommunene gir imidlertid grunnlag for å stille spørsmål ved om fordelingen er god nok. Andre oppgaver for eierkommunene og salg GIVAS har etablert regnskapsmessig skille mellom VA-tjenester og annen virksomhet. Det er videre etablert et system for intern fakturering der felles maskin og mannskap benyttes. Andre felleskostnader fordeles etter en fastsatt fordelingsnøkkel. Annen virksomhet belastes med 16 % av slike kostnader. Omsetningene for denne delen av virksomheten er imidlertid 26 % av samlet virksomhet. Andelen av felleskostnader som belastes denne delen av virksomheten fremstår noe lav. Nærmere begrunnelse bør foreligge dersom denne fordelingen skal videreføres. Når det gjelder salg til andre vil vi bemerke at alle inntekter og utgifter knyttet til dette bør føres på et eget ansvar. Dette for å gi tilfredsstillende informasjon denne delen av GIVAS virksomhet. Det er også viktig for at brukerne av regnskapet skal kunne se at eksternt salg har et resultat som viser at selskapet ikke subsidierer dette med andre midler. GIVAS IKS - selvkost 14

19 LITTERATUR OG KILDEHENVISNINGER Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 nr. 17. Forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004 nr H-2140 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet i januar Brev fra Miljøverndepartementet til Nedre Romerike distriktsrevisjon Spørsmål om selvkost når vann- og avløpstjenestene er skilt ut som eget rettssubjekt. Brev fra Kommunal- og regionaldepartementet datert den og til fylkesmannen i Vest-Agder om interkommunale samarbeid på VAR-området og selvkostprinsippet. Brev fra Miljøverndepartementet til NORVAR AL Anvendelse av selvkostregelverket når vann- og avløpstjenester produseres av interkommunale selskaper Brev fra Kommunal- og regionaldepartementet til Rælingen datert om selvkostfond og behandling av overskudd/underskudd på VA-områdene. Brev fra Kommunal- og regionaldepartementet til Glåmdal revisjon IKS datert om Anvendelse av selvkostregelverket når vann- og avløpstjenester produseres av interkommunale selskaper KOSTRA-tall er hentet fra: GIVAS IKS - selvkost 15

20 VEDLEGG 1 SELSKAPETS SVAR PÅ RAPPORTEN

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET LØRENSKOG KOMMUNE September 2005 Utført av Nina Neset INNHOLD 1 BAKGRUNN... 3 2 FORMÅL MED GJENNOMGANGEN... 3 3 KRITERIER FOR GJENNOMGANGEN...

Detaljer

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune 2004-2005 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Innsyn IT- Veiledning revisjon Regnskapsrevisjon Misligheter og

Detaljer

Klæbu kommune Rådmannen

Klæbu kommune Rådmannen Klæbu kommune Rådmannen KonSek Midt-Norge IKS v/eva Bekkavik Pb 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 14/16-36-033 OBE/RÅD 12.09.2014 Tilbakemelding på Klæbu kommune

Detaljer

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for Grunnlag for fastsetting av gebyrer for Vann Avløp Renovasjon Slam Feiing Økonomiplanperioden 2013-2016 Loppa kommune Behandlet i kommunestyret den 25.10.2012 Arne Dag Isaksen Driftssjef Monika Olsen Økonomisjef/ass.rådmann

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT SAK 14/2013 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT INNSTILLING: Styret i ØRAS tar rapporten "Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost ØRAS" fra Øvre Romerike Revisjonsdistrikt til orientering

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Sørfold kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Sørfold kommunes plan for

Detaljer

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1.1 Innledning EnviDan Momentum AS (heretter kalt Momentum) har på oppdrag fra Kristiansund og Nordmøre Havn IKS utarbeidet

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019 Økonomiplan 2016-2019 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015 1000 kr 1000 kr Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015 Dønna kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale

Detaljer

Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester

Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Norsk Vanns veiledning Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester ved May Rostad, Kinei AS DIHVA og DISFVA Viktige VA-utfordringer for framtiden- Rammevilkår og regler Solstrand hotell 30. 31.mars

Detaljer

SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT

SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Loppa kommune Selvkostområder November 2006 Forord Bakgrunn for dette prosjektet er at kommunestyret i Loppa den 16. desember 2005 i sak 054/05 vedtok at en undersøkelse

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Hamarøy kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Hamarøy kommunes plan for

Detaljer

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!!

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!! SELVKOST SELVKOST Et viktig område i kommune!!! Økt fokus på dette fremover. Spes når kommuner har 100% dekningsgrad Kommunens beregninger må kunne dokumenteres Lag egen dokumentasjon (hefte) på selvkostberegningene

Detaljer

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Høstkonferansen 14. og 15. oktober 2009 ved May Rostad, Kinei AS Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg www.kinei.no 1 Innhold Norsk Vanns

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost innen VAR-området NORD. Kåfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost innen VAR-området NORD. Kåfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Kåfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Kåfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2007 vedtatt å få utført forvaltningsrevisjon

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE Selvkostområder November 2006 Forord Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret i Måsøy den 04.11.2005

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Lenvik kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Lenvik kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Selvkost Selvkost Senja Senja Avfall Avfall IKS IKS Lenvik kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Lenvik kommune v/k-sekretariatet, bestilte

Detaljer

Vann- og avløpsgebyrer

Vann- og avløpsgebyrer Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 14-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Vann- og avløpsgebyrer For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune Mars 2009 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020 Økonomiplan 2017-2020 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet Beregning av kommunale avfallsgebyr Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet - Hvorfor en ny forskrift? - Forurensningsloven - Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften - Hvorfor

Detaljer

Selvkost. Økonomiforum Nord-Trøndelag. 17. Oktober 2016, Grong Hotell. Knut Tanem, registrert revisor. oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS

Selvkost. Økonomiforum Nord-Trøndelag. 17. Oktober 2016, Grong Hotell. Knut Tanem, registrert revisor. oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS Selvkost Økonomiforum Nord-Trøndelag 17. Oktober 2016, Grong Hotell Knut Tanem, registrert revisor oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS 1 Selvkost Definisjon på selvkost: Selvkost er den totale kostnadsøkningen

Detaljer

NKRFs REVISJONSKOMITÉ. Til NKRFs medlemmer Oslo, den

NKRFs REVISJONSKOMITÉ. Til NKRFs medlemmer Oslo, den NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 19.1.2016 INFORMASJONSSKRIV 1/2016 REVISORS OPPGAVER VED REVISJON AV SELVKOSTOMRÅDER I ÅRSREGNSKAPET 0. Innledning Revisjonskomiteens informasjonsskriv

Detaljer

ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN

ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN Tema ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN Økonomiske premisser innen VA-sektoren 1 Formål Levere tjenester Medfører kostnader Krever inntekter Ikke noe krav til inntjening overskudd Tillat med overskudd

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Steigen kommune 2007 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Steigen kommunes plan for

Detaljer

Møtereferat 21. september KOSTRA-VAR gruppe møte.

Møtereferat 21. september KOSTRA-VAR gruppe møte. Møtereferat 21. september 2009. KOSTRA-VAR gruppe møte. Til stede: Bent Devik, KRD Øivind Ryenbakken, Oslo Kommune Liliane Myrstad, FHI Ole Lien, Norsk Vann Gisle Berge, SSB Kari B. Mellem, SSB Referent:

Detaljer

Beregning av selvkost på VAR-området

Beregning av selvkost på VAR-området www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2016 Beregning av selvkost på VAR-området MÅSØY KOMMUNE Innhold 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 Formålet med prosjektet... 1 0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner...

Detaljer

Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS

Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS Kommunestrukturreform og andre organisatoriske omstillinger i vannbransjen Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS Innhold Organisatoriske

Detaljer

Selvkostregnskap for vann- og avløpssektoren. Beregning av alternativ kostnad for tomtearealer. Saksordfører: Inger Solberg

Selvkostregnskap for vann- og avløpssektoren. Beregning av alternativ kostnad for tomtearealer. Saksordfører: Inger Solberg ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Jostein Barstad Saksmappe: 2009/6779-28577/2009 Arkiv: Selvkostregnskap for vann- og avløpssektoren. Beregning av alternativ kostnad for tomtearealer. Saksordfører: Inger Solberg

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Beiarn kommune 2007 Forord Kontrollutvalget i Beiarn kommune vedtok i møte den 14/02-2006 i sak 02/06 at Salten

Detaljer

Beregning av selvkost for VA-tjenestene

Beregning av selvkost for VA-tjenestene Beregning av selvkost for VA-tjenestene Reviderte retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester og konsekvensene for VA Ved May Rostad, e-plan AS Driftsassistansen i Møre og

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021 Økonomiplan 2018-2021 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

SELVKOSTREGNSKAPET. Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter

SELVKOSTREGNSKAPET. Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter SELVKOSTREGNSKAPET Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter Egne erfaringer Bakgrunn Revisor i 6 år Økonomikonsulent/økonomisjef 6 år Selvkostregnskap i Narvik VAR Etterkalkulasjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Balsfjord kommunalteknikk KF

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Balsfjord kommunalteknikk KF FORVALTNINGSREVISJON Balsfjord kommunalteknikk KF Rapport 2013 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Balsfjord kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av selvkost innenfor

Detaljer

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Konsekvenser for beregning av gebyrene Revisjon av Norsk Vanns selvkostveiledning for VA-tjenestene ved May Rostad, Kinei

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 KAUTOKEINO KOMMUNE. Selvkostområder

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 KAUTOKEINO KOMMUNE. Selvkostområder RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 KAUTOKEINO KOMMUNE Selvkostområder FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret i Kautokeino den 22.12.2005

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL I FIAS:

SELSKAPSKONTROLL I FIAS: SELSKAPSKONTROLL I FIAS: Forvaltningsrevisjon for å kontrollere om selskapet etterlever selvkostprinsippet for husholdningsrenovasjon SELSKAPSKONTROLL 2007. Hovedkontor: Kommunehuset Orgnr 987727675 2550

Detaljer

Forvaltningsrevisjon i Tolga kommune: Selvkostprinsippet innenfor avløp, renovasjon og septikrenovasjon

Forvaltningsrevisjon i Tolga kommune: Selvkostprinsippet innenfor avløp, renovasjon og septikrenovasjon Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 22-2014 Forvaltningsrevisjon i Tolga kommune: Selvkostprinsippet innenfor avløp, renovasjon og septikrenovasjon Formålet med prosjektet er å undersøke om Tolga

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Kvalsund kommune

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Kvalsund kommune Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Kvalsund kommune Selvkostområder Forord Bakgrunn for dette prosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kontrollutvalget 27. september 2005 og kommunestyret

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112, Dep. 0032 Oslo Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

Selvkostberegninger i Sande kommune

Selvkostberegninger i Sande kommune Forvaltningsrevisjonsrapport November 2015 Selvkostberegninger i Sande kommune Vann og avløp 2014 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon IT-revisjon Selskapskontroll Veiledning Regnskapsrevisjon Innsyn Misligheter

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Meldal kommune År 2002

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Meldal kommune År 2002 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Meldal kommune År 2002 Innholdsfortegnelse side 1 SAMMENDRAG... 3 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET...3 1.2 REVISORS VURDERINGER

Detaljer

Selvkost i Volda kommune. Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT

Selvkost i Volda kommune. Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT Selvkost i Volda kommune Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 7/2014 Tittel: Selvkost i Volda kommune Undertittel: Vann, avløp og feiing TF-notat nr: 7/2014 Forfatter(e): Ailin Aastvedt Dato:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR)

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Oppegård kommune Oktober 2013 RAPPORT 8/13 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Sortland kommune. unntatt fra offentlighet etter offentleglova 13, 1. ledd, jf kommuneloven 78 nr 7. Vi skaper trygghet

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Sortland kommune. unntatt fra offentlighet etter offentleglova 13, 1. ledd, jf kommuneloven 78 nr 7. Vi skaper trygghet FORVALTNINGSREVISJON Selvkost Selvkost Senja Reno-Vest Avfall IKS IKS Sortland kommune unntatt fra offentlighet etter offentleglova 13, 1. ledd, jf kommuneloven 78 nr 7 Vi skaper trygghet K O M R E V NORD

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Hasvik kommune

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Hasvik kommune Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Hasvik kommune Selvkostområder Forord Bakgrunn for denne rapporten er at kontrollutvalget i Hasvik i sak 15/04 vedtok at revisjonen skulle gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 2015

23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 2015 23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 201 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Med bakgrunn

Detaljer

Vann til 2021 Vanngebyrsatser I Hemsedal kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fa

Vann til 2021 Vanngebyrsatser I Hemsedal kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fa Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 Hemsedal kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling

Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 26-2014 Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling Formålet med prosjektet er å undersøke om Røros kommune

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Torsken kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009:1

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Torsken kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009:1 FORVALTNINGSREVISJON Selvkost VAR Torsken kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009:1 Forord Kontrollutvalget i Torsken kommune v/k-sekretariatet, bestilte den 09.12.08 forvaltningsrevisjon

Detaljer

23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 2016

23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 2016 23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 2016 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Med bakgrunn

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOSTOMRÅDET Arkivsaksnr.: 05/23535

Saksframlegg. Trondheim kommune. FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOSTOMRÅDET Arkivsaksnr.: 05/23535 Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOSTOMRÅDET Arkivsaksnr.: 05/23535 Forslag til innstilling: 1. Bystyret ser alvorlig på de avvik som avdekkes innenfor selvkostområdet, og ber Rådmannen følge opp

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Berlevåg kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Følger Trondheim kommune de nye retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Fullversjon

Følger Trondheim kommune de nye retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Fullversjon Følger Trondheim kommune de nye retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Fullversjon Trondheim kommunerevisjon Mars 2006 Forord Denne rapporten oppsummerer funnene og

Detaljer

23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 2014

23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 2014 23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 2014 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Med bakgrunn

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Beregning av avgiftsgrunnlaget innen vann, avløp og renovasjon i Meløy kommune

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Beregning av avgiftsgrunnlaget innen vann, avløp og renovasjon i Meløy kommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget innen vann, avløp og renovasjon i Meløy kommune November 2006 FORORD Kontrollutvalget i Meløy kommune vedtok i sak 02/06 at Salten kommunerevisjon

Detaljer

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Reviderte retningslinjer som gjelder fom. 1.1.2015 Endringer i retningslinjer for selvkostberegninger og praktisering av

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/05 05/00337 SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/05 05/00337 SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvihsgate Møtedato: 09.12.2005 Klokkeslett: kl.10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

VANG KOMMUNE. Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: PETHAL - 17/2175 M12,

VANG KOMMUNE. Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: PETHAL - 17/2175 M12, Internt notat VANG KOMMUNE Landbruk/teknisk etat Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: PETHAL - 17/2175 M12, 04.05.2017 Notat vedrørende finansiering av nye Tyinkrysset vassverk og selvkost Innledning

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Selvkost innen VAR-området NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009: 2 K O M R E V

Forvaltningsrevisjon. Selvkost innen VAR-området NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009: 2 K O M R E V Selvkost innen VAR-området K O M R E V NORD Vi skaper trygghet Rapport 2009: 2 En undersøkelse av Målselv kommunes VAR-tjenester til selvkost En rapport fra KomRev NORD IKS Tromsø, 18.10.2009 Lars-André

Detaljer

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Selvkost Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Stavangers visjon: Sammen for en levende by Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Fakta om

Detaljer

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/PROBLEMSTILLINGER...4 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS FUNN OG VURDERINGER...8

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/PROBLEMSTILLINGER...4 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS FUNN OG VURDERINGER...8 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2. INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2015

Kommunale gebyrer - Budsjett 2015 Kommunale gebyrer - Budsjett 2015 Hemne kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-2140, Kommunal- og regionaldepartementet,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Karlsøy kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Karlsøy kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet FORVALTNINGSREVISJON Selvkost VAR Karlsøy kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 Forord Kontrollutvalget i Karlsøy kommune v/k-sekretariatet bestilte den 9.9.2009 ved sak 19/09 forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost på avfallstjenester i Hålogaland Ressursselskap. Harstad kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost på avfallstjenester i Hålogaland Ressursselskap. Harstad kommune FORVALTNINGSREVISJON Selvkost på avfallstjenester i Hålogaland Ressursselskap Harstad kommune Rapport 2015 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Harstad kommune har KomRev NORD gjennomført

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR. Formannskapets forslag til vedtak:

NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR. Formannskapets forslag til vedtak: NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR Formannskapets forslag til vedtak: De presenterte forslag til gebyrreglement og gebyrvedtekter for teknisk sektor forankres i de sentrale retningslinjer for beregning

Detaljer

Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007. Forvaltningsrevisjonsrapport

Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007. Forvaltningsrevisjonsrapport Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007 Tilbud Forvaltningsrevisjons på revisjon av Selskapet rapport AS Ås kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost

Detaljer

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015.

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015. Nord-Odal kommune Arkiv: FE - 231, TI - &00 ArkivsakID: 15/2298-1 Saksbehandler: Ellisiv Hovig Dato: 18.10.2015 Saksframlegg Priser og gebyrer - kommunale tjenester 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing

Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing Forvaltningsrevisjon 2009 Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing Rapporten avgis til Kontrollutvalget i Oppdal som er bestiller av forvaltningsrevisjon. Formålet med undersøkelsen er å se etter

Detaljer

Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs

Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs LOPPA KOMMUNE Driftsavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 25.9.2ts 2151698-1 Olav Henning Trondal olav.h.trondal @loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs Formannskap Kommunestyre Møtedato 17.tt.2t5

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/3401-1

Frosta kommune Arkivsak: 2013/3401-1 Frosta kommune Arkivsak: 2013/3401-1 Arkiv: 231 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 30.09.2013 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 15.10.2013 Kommunestyret 29.10.2013 Avgiftsperiode

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Orkdal kommune År 2001

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Orkdal kommune År 2001 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Orkdal kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1 SAMMENDRAG... 3 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET...3 1.2 REVISORS VURDERINGER

Detaljer

Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth. Gebyrer og betalingssatser 2018

Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth. Gebyrer og betalingssatser 2018 Arkivsaksnr.: 17/2290 Lnr.: 20504/17 Ark.: Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Gebyrer og betalingssatser 2018 Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens 33-1 Matrikkelloven 30 og 32. Lov om eierseksjoner

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOST FOR TEKNISKE TJENESTER

FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOST FOR TEKNISKE TJENESTER FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOST FOR TEKNISKE TJENESTER HJELMELAND KOMMUNE MARS 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Forvaltningsrevisjonsrapport

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Forvaltningsrevisjonsrapport KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Forvaltningsrevisjonsrapport Beregning av selvkost på områdene avløp, slamtømming, renovasjon og feiing i Eide kommune 18. november 2014 Kommunerevisjonsdistrikt

Detaljer

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester FORORD Kommunal- og moderniseringsdepartementet har revidert retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

Selvkostområdet vann og avløp vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan

Selvkostområdet vann og avløp vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan Selvkostområdet vann og avløp vedlegg til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan Innledning Dette notatet er utarbeidet som et vedlegg til rådmannens forslag til budsjett for og økonomiplan for

Detaljer

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport Vann og avløp Hvaler kommune Regnskapsrevisjonsrapport Rolvsøy 19. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 3 2. METODE OG AVGRENSNING 3 3. SELVKOST 4 4. TILKNYTNINGSAVGIFTER

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2018

Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 Grimstad kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H- 3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Saltdal kommune 2008 Forord Kontrollutvalget i Saltdal kommune vedtok i møte den 07/12-2005 i sak 11/05 at Salten

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av selvkost i Andebu kommune

Forvaltningsrevisjon av selvkost i Andebu kommune Rapport Forvaltningsrevisjon av selvkost i Andebu kommune Oslo, 13. mai 2016 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Selvkost VAR. Juni 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Selvkost VAR. Juni 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Selvkost VAR Juni 2008 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Innledning... 4 2.1 Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon... 4 2.2 Bakgrunn

Detaljer

Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting

Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting Momentum Consulting Momentum Consulting: etablert januar 2004 Kontorer i Oslo og Åndalsnes Ti ansatte,

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Innspill til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

Innspill til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Innspill til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Forord Kommunal og regionaldepartementet har ajourført retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

Nye selvkostregler i 2014

Nye selvkostregler i 2014 Nye selvkostregler i 2014 May Rostad, Kinei AS Vann, avløp og nye rettsregler 2014 26. og 27. november 2014, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Innhold A. Retningslinjene for beregning av

Detaljer

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester FORORD Kommunal- og moderniseringsdepartementet har revidert retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Veiledning for praktisering av. selvkost. i vann- og avløpssektoren

Norsk Vann. Rapport. Veiledning for praktisering av. selvkost. i vann- og avløpssektoren Norsk Vann Rapport 210 2015 Veiledning for praktisering av selvkost i vann- og avløpssektoren Norsk Vann Rapport Det utgis tre typer rapporter: Rapportserie A Dette er de opprinnelige hovedrapportene.

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2016

Kommunale gebyrer - Budsjett 2016 Kommunale gebyrer - Budsjett 216 Gildeskål kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Selvkost og gebyr. Drangedal kommune 2014 :: 717 013

Selvkost og gebyr. Drangedal kommune 2014 :: 717 013 Selvkost og gebyr Drangedal kommune 2014 :: 717 013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... iii 2 Innledning... 1 2.1 Bestilling... 1 2.2 Bakgrunn... 1 2.3 Problemstillinger og revisjonskriterier... 2 2.4

Detaljer

Norges eneste VA interkommunalt selskap med totalansvar

Norges eneste VA interkommunalt selskap med totalansvar Norges eneste VA interkommunalt selskap med totalansvar www.givas.no Siv.ing ing Adel Al-Jumaily Prosjektleder for utredning av GIVAS Vann- og avløpssjef i GIVAS ett års perm 10% i GIVAS ca 2 dager i mnd.

Detaljer

NYE RETNINGSLINJER FOR SELVKOST 16.03.16

NYE RETNINGSLINJER FOR SELVKOST 16.03.16 NYE RETNINGSLINJER FOR SELVKOST 16.03.16 Agenda Selvkost Retningslinjer for beregning av selvkost - H-3/14 de viktigste endringene Hvordan ivareta regelverket? Selvkost Definisjon selvkost: Selvkost er

Detaljer

Saksliste Saker til behandling 23/16 Godkjenning av protokoll fra møtet /16 Selvkost - forvaltningsrevisjonsrapport 7 25/16 Kontrollutval

Saksliste Saker til behandling 23/16 Godkjenning av protokoll fra møtet /16 Selvkost - forvaltningsrevisjonsrapport 7 25/16 Kontrollutval Kontrollutvalget i Andebu Dato: 23.05.2016 18:00 Sted: Formannskapssalen, Herredshuset Notat: Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil +47 40491344 evt. på e-post gaute@viksre.no. Varamedlemmer skal

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Til: Kommunestyret i Stjørdal v/ ordfører Fra: KomRev Trøndelag IKS Utarbeidet av: Mali K.H. Østerås og Rikke Haave Dato: 01.07.11 NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Oppsummering

Detaljer

Budsjettreglement for Drammen kommune

Budsjettreglement for Drammen kommune Budsjettreglement for Drammen kommune Vedtatt av Drammen bystyre xx.xx.2015 1. Budsjettreglement omfang og formål 1.1. Hensikten med reglementet Budsjettreglementet fastlegger de overordnede prinsippene

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2016

Kommunale gebyrer - Budsjett 2016 Kommunale gebyrer - Budsjett 2016 Stjørdal kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer