FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOST FOR TEKNISKE TJENESTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOST FOR TEKNISKE TJENESTER"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOST FOR TEKNISKE TJENESTER HJELMELAND KOMMUNE MARS 2011

2

3 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og er tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer 2. Hovedrapporten med innledning, fakta og vurderinger, konklusjoner og anbefalinger samt vedlegg Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 6 Rapporten Innledning Formål og problemstillinger Revisjonskriterier og metode Fakta og vurderinger Organisering av tjenestene Kommunens gebyrer Kommunens utforming av gebyrregulativer Kommunens selvkostberegninger Kommunens rapportering av selvkost Konklusjoner og anbefalinger Vedlegg Selvkost Tekniske Tjenester Hjelmeland kommune

4 SAMMENDRAG Kontrollutvalget i Hjelmeland kommune har bestilt en gjennomgang av rutiner for selvkost ved tekniske tjenester. Dette omfatter vann- og avløpstjenester, feiing, plan- og byggesaksbehandling samt oppmåling. Renovasjon (husholdningsavfall) er ikke tatt med da denne tjenesten ivaretas av det interkommunale selskapet Ryfylke Miljøverk IKS (RYMI). Det er blitt sett på om brukerbetalinger er i tråd selvkostregelverket herunder om kostnader blir korrekt henført til gjeldende selvkostområder. De nevnte gebyrene kan ikke brukes til å finansiere andre deler av kommuneforvaltningen ettersom taket for gebyrene er kommunens selvkost. Kommunen har imidlertid anledning til å subsidiere de tekniske tjenestene fra andre deler av kommunebudsjettet. Det ses da bort fra husholdningsavfall hvor subsidiering ikke er tillatt iht. lovreglene. Utgangspunktet for lovreglene er at subsidiering heller ikke er anbefalt for vann- og avløpstjenester. Hjelmeland har totalt sett ganske lave gebyrer sammenlignet med andre kommuner i nærheten og gjennomsnittet for Rogaland. Bildet er imidlertid noe blandet. Det understrekes også at sammenligningen gjelder før kommunen nå legger opp til større økninger for plan- og byggesaker. Men disse gebyrene har vært betydelig lavere i Hjelmeland enn gjennomsnittet for Rogaland. Arbeidsmetodene har bestått av en kombinasjon av intervjuer, gjennomgang av regnskapsmateriale og annen dokumentasjon. Våre funn kan kort oppsummeres slik: Kommunestyret har vedtatt gebyrene i forbindelse med budsjett/økonomiplan. Fra 2011 skal selvkost praktiseres fullt ut for vann- og avløpsgebyrene. Fra 2012 gjelder det samme også for andre gebyrer for tekniske tjenester. Det påpekes at det mangler et overslag over kostnader og inntekter (forkalkyler) for vann og avløp slik som det kreves i forurensningsforskriftens Dette gjelder overslag som tar for seg de nærmeste tre til fem årene. Det er ikke lovkrav om et slikt overslag for gebyrer for andre tekniske tjenester, men det vil være en god praksis. For de gebyrene hvor kommunen skal drive etter selvkost (gjennom prinsippvedtak av kommunestyret) vil det måtte anses nødvendig. Alle de tekniske tjenestene blir da berørt fra Det er regnskapet som til slutt viser om brukerbetalinger blir beregnet i tråd med gjeldende regelverk. Vi har her anmerket enkelte forhold. Vi har ikke noe å bemerke til hvordan kommunen fører direkte driftsutgifter. For kapitalkostnader kan vi særlig bemerke to forhold. Anleggsmidlene avskrives gruppevis og Selvkost Tekniske Tjenester Hjelmeland kommune

5 saldomessig. De skal avskrives enkeltvis og lineært. Kommunen arbeider med å rette opp forholdet. Vi bemerker ellers at kommunen har brukt 5 % avskrivning for ledningsnettet. Ledningsnettet skal iht. lovreglene avskrives med 2,5 %. Det første forholdet medfører en for lang avskrivningstid og det andre forholdet medfører en for kort avskrivningstid. For indirekte driftsutgifter benytter kommunen en beregning som ligger mange år tilbake i tid. Dette er dessuten en enkel beregning som går ut på at ut på at indirekte driftsutgifter er 66 % av lønnsutgifter. Kommunen bør på nytt foreta en beregning av størrelsen på de indirekte driftsutgiftene. For tjenester som skal gå i selvkost, vil det måtte kreves en større riktighet enn ved andre tjenester. Vi har ikke avdekket kostnader som ikke er tatt med i selvkostregnskapene. De kostnadene som er tatt inn i selvkostregnskapene er henførbare, dvs. at de har med disse tjenestene å gjøre. Men det understrekes at kommunens måte å beregne indirekte driftsutgifter på ikke helt avklarer riktigheten av disse utgiftene. Kommunens selvkostnoter er tilfredsstillende presentert. Det bemerkes imidlertid at notene ikke er oppdelt fordelt på de forskjellige tjenestene det gjelder. Selvkostnotene bør vise hver av tjenestene for seg. Rent praktisk kan alle selvkosttjenester presenteres i en note som kommunens selvkostnote. Vi bemerker at noten for plan-, bygge- og oppmålingssaker har tatt med alle kostnader som er registrert på funksjonene, dvs. også de kostnader som det ikke kan kreves gebyr for. Det fremkommer da ikke det egentlige potensiale for gebyrøkninger her. Våre anbefalinger til kommunen er følgende: Vi anbefaler å bruke KRD sine retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Det kan her benyttes Skisse til selvkostkalkyle (vedlegg 1 i retningslinjene). Vi viser også til et eget selvkostverktøy utviklet av NKK. Vi anbefaler å utarbeide overslag over kostnader og inntekter (forkalkyler) for selvkosttjenestene. Dette kan eksempelvis gjøres for tre år om gangen. Vi anbefaler å utarbeide selvkostregnskaper (etterkalkyler) for hver selvkosttjeneste for seg. Dette kan praktisk fremkomme av en selvkostnote til årsregnskapet. Vi anbefaler at plan- og byggesaker samt oppmåling føres på en slik måte at det som skal gå i selvkost enkelt lar seg skille ut. Når det gjelder de feilene som er påpekt foran, forutsettes det at disse rettes opp etter hvert. Forholdene vil følges opp ved vår regnskapsrevisjon. Selvkost Tekniske Tjenester Hjelmeland kommune

6 RÅDMANNENS KOMMENTAR Vi mottok rådmannens kommentarer Generell kommentar. Rådmannen finn det nyttig med ein revisjon av Hjelmeland kommune sin sjølvkostpraksis. Dette er eit område som det tidlegare har vore lite fokus på av naturlege årsaker. Frå politisk hald har det vore relativt klare signal om å halda gebyrnivået lågt og dette har då ført til at sjølvkostområda i alle år har kome ut med relativt store underskott. Dette har ført til at temaet sjølvkost har vorte nedprioritert og vart først i rekneskapen for 2007 framført som eiga rekneskapsnote. Når ein nå nærmar seg balanse mellom sjølvkostrekneskapen og gebyrnivået, vil det vera naturleg at Hjelmeland kommune skjerpar fokuset for å oppnå maksimal balanse mellom gebyrnivå og rekneskap. Gjeldande forvaltningsrevisjon med tilhøyrande konklusjonar og tilrådingar vil verta følgd opp så langt det i praksis let seg gjera. Spesielle kommentarar: Kapitalkostnad. Når det gjeld korrekt kapitalkostnad i sjølvkostrekneskapen, har dette vore vanskeleg å følgja opp dei siste åra på grunn av at anleggsmodulen i ERV-systemet ikkje har vorte nytta og har heller ikkje vore funksjonell. Dette har ført til val av feil avskrivingsprinsipp kor saldoprinsippet har vorte nytta i staden for det lineære prinsipp som følgje av manglande historikk og informasjon. Rådmannen er likevel rimeleg skråsikker på at dette ikkje har fått avgjerande konsekvens i høve til sjølvkostrekneskapen og gebyrnivået (har lege i klar underskottsposisjon). Fom 2010 vert ny anleggsmodul teken i bruk og korrekt avskrivingsprinsipp kan då nyttast. Indirekte kostnader. Indirekte kostnader har vorte kalkulerte utifrå ein tidlegare utrekna faktor knytta mot løn; dvs. at løn/tilsett (bruk av tid) har vorte kalibrert som kostnadsdrivar/aktivitet for å få fram ulike felleskostnader, husleige, m.v. Faktoren vart utrekna i samband med ein kostnadskalkyle av ein reguleringsplanprosess. Om denne faktoren på 66 (løn multiplisert med 0,66) er representativ i dag, er vanskeleg å påstå, kanskje burde denne vore høgare?.å påstå at denne er feil er like vanskeleg. Rådmannen ser det naturleg at denne faktoren for utrekning av indirekte kostnader vert revidert, eit alternativ er sjølvsagt å sjå på korleis indirekte kostnader vert rekna inn av andre samanliknbare kommunar og kombinera desse med eige kvalifisert skjøn. Selvkost Tekniske Tjenester Hjelmeland kommune

7 Prognosar/overslag i samband med nytt gebyrgrunnlag i årsbudsjettet. Dei siste åra har ein sett tilbake på sjølvkostrekneskapen frå førre år for så å vurdera denne opp mot løpande driftsutgifter og inntekter i inneverande år for å danna seg eit justert driftsgrunnlag for gebyrnivået neste årsbudsjett. I tillegg har ein måtta laga prognosar for nye brukarar/inntekter som følgje av både oppstarta investeringstiltak og planane for kommande år. Når tilrådinga om gebyrnivå vert fremja, veit ein verken resultatet av desse variablane i inneverande år eller kva kommunestyret vil vedta av nye investeringstiltak for sjølvkostområda. Dette betyr med andre ord at risikoen for å bomma på rett gebyrnivå er høg. Rådmannen ser det vanskeleg å tilretteleggja for eit presist prognosesystem for desse variablane, men vil ha større fokus på denne plandelen enn tidlegare sjølv om omhandla prognosar/overslag ikkje er pålagde oppgåver. Uansett vil avvik som følgje av feil prognose til slutt resultera i bruk av sjølvkostfond eller avsetjing til sjølvkostfond. Prinsippvedtak om sjølvkost. Rådmannen er noko usikker på kva revisjonen ynskjer å uttrykkja som konsekvens når det i fleire høve vert referert til kommunestyret sitt prinsippvedtak om sjølvkost. Etter rådmannen si oppfatning er omhandla prisnipp fastslege i følgjande lov og føresegn: Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter (vass- og kloakkavgiftslova). - 3 og føresegn av 10. januar 1995 nr kulepunkt Intensjonen er at brukerne av fast eigedom fullt ut skal dekke kostnader i forbindelse med kommunale vann- og avløpsanlegg. Andre tiltak. Fom vil eiga programvare for utrekning av sjølvkost verta teken i bruk. Rådmannen vil leggja fram eiga revidert føresegn for VAR-området før budsjetthandsaminga for Selvkost Tekniske Tjenester Hjelmeland kommune

8 RAPPORTEN Selvkost Tekniske Tjenester Hjelmeland kommune

9 1.1 INNLEDNING FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER For flere tjenester hvor brukerbetaling er regulert, nyttes selvkost som ramme for brukerbetaling. Dette innebærer at kommunen må foreta en etterkalkulasjon (selvkostregnskap) av de reelle kostnadene innenfor de aktuelle tjenesteområdene for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost. Eventuelt overskudd i selvkostregnskapet innenfor disse områdene skal avsettes til selvkostfond. Formålet med prosjektet er å kontrollere selvkost innenfor tekniske tjenester for å se at praktiseringen er i henhold til gjeldende regelverk. Det framgår av kontrollutvalgets bestilling at følgende problemstillinger skal besvares: Hva er gjeldende vedtak for brukerbetalinger? o Blir brukerbetalinger beregnet i tråd med gjeldende regelverk? Hvordan er rutinene for behandling av kostnader? o Blir alle henførbare kostnader belastet gjeldende selvkostområde? o Blir selvkostområder belastet med kostnader som ikke er henførbare? Renovasjon (husholdningsavfall) ivaretas av det interkommunale selskapet Ryfylke Miljøverk IKS (RYMI) og inkluderes ikke i dette prosjektet REVISJONSKRITERIER OG METODE Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som brukes for å vurdere funnene i undersøkelsene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet er følgende kriteriegrunnlag anvendt: Forurensningsforskriftens kapittel 16 om kommunale vann- og avløpsgebyrer Plan- og bygningslovens 33-1 om gebyrer for plan- og byggesaker Lov om eiendomsregistrering 32 om oppmålingsgebyr KRD Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Andre lovregler og uttalelser om kommunenes selvkost Ot.prp. nr. 45 ( ) Om lov om planlegging og byggesaksbehandling Kommunal regnskapsstandarder om god kommunal regnskapsskikk Metodisk er det benyttet intervjuer og dokumentgransking. En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg. Vår samlete vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare prosjektets formål og de problemstillinger kontrollutvalget vedtok. Selvkost Tekniske Tjenester Hjelmeland kommune

10 1.2 FAKTA OG VURDERINGER ORGANISERING AV TJENESTENE De tekniske tjenestene i kommunen er organisert under avdeling for Bygdeutvikling. Tjenestene for vann, avløp og feiing ligger under den tekniske seksjonen, mens plan-, bygge- og oppmålingssaker (gebyrer for fysisk planlegging) ligger under forvaltningsseksjonen. Alle tjenestene er omtalt på kommunens nettsider under Bustad og eigedom (nærmere bestemt Bygging og Eigedom). Dette gjelder også renovasjon (husholdningsavfall) som altså ligger i eget selskap (RYMI). I tillegg har vi årets betalingssatser for alle tjenestene KOMMUNENS GEBYRER KOMMUNENS GEBYRVEDTAK Kommunens gebyrer for det kommende året blir vedtatt av kommunestyret i forbindelse med budsjett/økonomiplan. Vi har sett på gebyrvedtakene for 2010 og særlig for Det er ikke tidligere fattet prinsippvedtak om selvkost for noen gebyrer for tekniske tjenester. Kommunen har hele tiden ligget under selvkost for tjenestene. Prinsippvedtak om selvkost betyr at kommunestyret har bestemt at gebyrene skal gå i selvkost. Et slikt vedtak medfører at selvkostberegningene må følges spesielt nøye opp. Det er også noen andre regler for selvkostfond dersom det er fattet et prinsippvedtak. Det blir nå mulig å ta inn et årsunderskudd i et senere år. Kommunen har ikke i forbindelse med gebyrvedtakene utarbeidet overslag over kostnader og inntekter. I forurensningsforskriftens sår følgende: Før kommunen gjør vedtak om gebyrenes størrelse, skal det foreligge et overslag over kommunens antatte direkte og indirekte kostnader knyttet til drifts-, vedlikeholds- og kapitalkostnader på hhv. vann- og avløpssektoren for de nærmeste tre til fem årene. Overslagene skal så vidt mulig utarbeides i sammenheng med kommunens rullerende økonomiplan. Det skal også foreligge overslag over hvilke beløp gebyrene antas å innbringe. GEBYRVEDTAK FOR 2010 Gebyrer for tekniske tjenester ble øket med rundt 3 % i forhold til fjoråret. Dette var i samsvar med rådmannens forslag. For plan- og byggesaker ble det vedtatt nytt regulativ fra på bakgrunn av at gebyrbestemmelsen i den nye plan- og bygningsloven da trådte i kraft. Selve gebyrsatsene ble ikke her endret. Selvkost Tekniske Tjenester Hjelmeland kommune

11 GEBYRVEDTAK FOR 2011 Gebyrer for tekniske tjenester ble av rådmannen foreslått øket med rundt 4 % i forhold til fjoråret. Rådmannen skriver i sitt budsjettforslag at økningen er gjort ut fra tidligere politiske signaler om varsom prisøkning. Rådmannen sier imidlertid også at det er mulig å hente inn mer dersom det tas selvkost ved gebyrene. Ved formannskapets behandling av budsjettforslaget ble det vedtatt å øke brukerbetalingene med 2,5 millioner kroner i Det står ellers i formannskapets vedtak: Betalingsgebyr som kan fastsetjast på sjølvkostbasis, og som ikkje er på dette nivå i kommunen, skal opptrappast til sjølvkostnivå over ein 2 årsperiode, 2011 og I rådmannens tolkning/vurdering av formannskapets vedtak ovenfor ble økningen på 2,5 millioner kroner foreslått tatt inn gjennom en kombinasjon av gebyr- og volumøkninger. Vann- og avløpstjenestene skulle nå gå i selvkost, mens gebyrene for plan-, bygge- og oppmålingssaker nærmet seg selvkost. Rådmannens forslag ble vedtatt av kommunestyret. De prosentvise økninger ved plan- og byggesaker (det er mange satser) er varierende, men gjennomgående svært store (mellom %). Kommunen har imidlertid vurdert satsene opp mot det som Stavanger og Strand ligger på. For oppmålingssaker er ikke satsene endret så mye. De fleste er uendret, mens noen er øket mellom 0-25 %. Kommunen hadde evaluert disse satsene tidligere i forbindelse med ny lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) VÅRE VURDERINGER AV KOMMUNENS GEBYRVEDTAK Kommunestyret har vedtatt gebyrene i forbindelse med budsjett/økonomiplan. Vi har ikke noe å bemerke til selve gebyrvedtaket. Kommunen har fra 2011 lagt seg på en praksis for selvkost ved de tekniske tjenestene som er ganske vanlig i kommunene. Det gjelder nå full selvkost for vann- og avløpsgebyrene. For vann og avløp er det også utgangspunktet i lovreglene at brukerne av tjenestene i kommunen bør bære kostnadene forbundet med disse. Ut fra kommunestyrets vedtak fremkommer det ellers at det skal brukes full selvkost for gebyrene ved alle tekniske tjenester (dvs. prinsippvedtak), men at endringene tas over ett par år for tjenester hvor økningene blir store. Det siste gjelder plan- og byggesaker. Det påpekes at det mangler et overslag over kostnader og inntekter for vann og avløp slik som det kreves i forurensningsforskriftens Det er ikke lovkrav om et slikt overslag for gebyrer for andre tekniske tjenester, men det vil være en god praksis. For de gebyrene hvor kommunen skal drive etter selvkost (gjennom prinsippvedtak av kommunestyret) vil det måtte anses nødvendig. Overslagene må være oppdelt på de ulike områdene det gjelder dvs. at hver tjeneste skal vises for seg. Det blir da her 6 aktuelle tjenester: Vann, avløp, feiing, plansaker, byggesaker og oppmåling. Selvkost Tekniske Tjenester Hjelmeland kommune

12 SAMMENLIGNING MED ANDRE KOMMUNER Vi har sammenlignet Hjelmeland sine gebyrer for tekniske tjenester med andre kommuner. Det er her brukt rapporterte data i KOSTRA for De sammenlignede kommuner er de samme kommuner som Hjelmeland selv har sammenlignet seg med i årsmeldingen for I tillegg tas det med Strand. For Rogaland er det gjennomsnittet for kommunene. Tabell 1 Oversikt over gebyrer for teknske tjenester (gebyrer i kr) Kilde KOSTRA (2009) Hjelmeland Suldal Finnøy Strand Rogaland Årsgebyr for vann Tilknytningsgebyr vann Årsgebyr for avløp Tilknytningsgebyr avløp Gebyr privat reg.plan Gebyr byggesak Gebyr oppmåling Årsgebyr for feiing Figur 1 Årsgebyrer vann og avløp 2010 (beløp i kr) Kilde KOSTRA Årsgebyr for vann Årsgebyr for avløp 1 KOSTRA tar med de vanligste gebyrsatser som brukes i kommunene. For vann, avløp og feiing gjelder de oppgitte gebyrer For plan-, bygge- og oppmålingssaker (gebyrer for fysisk planlegging) gjelder de oppgitte gebyrer Rapporterte gebyrer i KOSTRA skal være uten merverdiavgift. Vann, avløp og feiing er tjenester som faktureres med merverdiavgift Selvkost Tekniske Tjenester Hjelmeland kommune

13 Figur 2 Gebyrer plan- og byggesaker samt oppmåling 2009 (beløp i kr) Kilde KOSTRA Gebyr privat reg.plan Gebyr byggesak Gebyr oppmåling VÅRE KOMMENTARER TIL SAMMENLIGNINGEN Sammenligning av gebyrnivået med andre kommuner er ikke en del av problemstillingene i forvaltningsrevisjonen. Men det vil være naturlig å ta med litt informasjon om kommunens gebyrnivå og da sammenlignet med andre kommuner. Ut fra oversiktene har Hjelmeland totalt sett ganske lave gebyrer sammenlignet med de andre kommunene. Bildet er imidlertid noe blandet. Det understrekes at sammenligningen gjelder før kommunen nå legger opp til større økninger for plan- og byggesaker. Men disse gebyrene har vært betydelig lavere i Hjelmeland enn gjennomsnittet for Rogaland KOMMUNENS UTFORMING AV GEBYRREGULATIVER Vi har sett nærmere på selve utformingen av kommunens gebyrregulativer for vann og avløp, plan- og byggesaker, oppmåling og feiing for året Dette opplegget blir videreført av kommunen i Gebyrer for vann, avløp og feiing skal gå i selvkost pr. tjenesteområde (KOSTRA funksjoner). Årsgebyrer for vann og avløp faktureres etter forbruk (målt) eller etter type bygg. Det er i tillegg betalinger for tilknytning vann og avløp. Feiing faktureres etter antall piper. Gebyrer for plan-, bygge- og oppmålingssaker faktureres etter arbeidsmengde og skal i prinsippet gå i selvkost pr. sak. Dette betinger bruk av timeregistrering på sakene. Selvkost Tekniske Tjenester Hjelmeland kommune

14 Kommunen kan likevel velge å bruke dokumenterte snitt priser pr. sakstype. 2 Dette siste er mest vanlig og gjøres da også av kommunen. Kommunen har gjort vurderinger av selvkost ved satsene for plan- og byggesaker. De siste satsene (2011) ligger på nivå med Stavanger og Strand. For oppmålingssaker har kommunen evaluert satsene i forbindelse med ny lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) VÅRE VURDERINGER AV KOMMUNENS UTFORMING AV GEBYRREGULATIVER Utformingen av gebyrregulativene anses tilfredsstillende. De er i store trekk like andre kommuners. Vi kan for øvrig bemerke at det for gebyrer for plan-, bygge- og oppmålingssaker enda ikke er klart og entydig definert hvor mange sakstyper det kan, bør eller skal være. Det kan på sikt muligens komme sentrale føringer for hvordan kommunene skal utforme gebyrregulativene for plan-, bygge- og oppmålingssaker KOMMUNENS SELVKOSTBEREGNINGER I vårt årsoppgjørsnotat om kommunen for 2009 skriver vi følgende om selvkost: "Selvkostregnskap for vann, avløp og tjenester innenfor teknisk sektor viser at kommunen ligger langt under selvkost for disse tjenestene." Kommunen har av den grunn heller ikke operert med selvkostfond på tjenesteområdene. Kommunens oversikt over selvkosttjenestene er tatt med i noter til årsregnskapet DIREKTE DRIFTSUTGIFTER Kommunens selvkostberegninger tar utgangspunkt i direkte driftsutgifter på tjenesteområdet (KOSTRA funksjonen). Direkte driftsutgifter vil hovedsakelig bestå av lønnsutgifter. I tillegg vil det medgå noe utstyr. For vann- og avløpstjenestene vil dessuten vedlikehold ført i drift kunne utgjøre en del. For lønnsutgifter er det viktig at kombinerte stillinger fordeles tilfredsstillende på de tjenesteområder hvor arbeidet gjøres. Det må da enten brukes timeregistrering og/eller dokumenterte faste fordelingsnøkler. Hjelmeland praktiserer faste fordelingsnøkler. Vi har mottatt oversikter over de fordelingsnøkler som kommunen har for arbeid som gjøres på teknisk sektor (kommunens forvaltningsseksjon og teknisk seksjon). Kommunen opplyser at de vurderer fordelingsnøkler for kombinerte stillinger for hvert år for det kommende år (rundt 01.01). De vil også i løpet av året vurdere om det skjer vesentlige endringer i slike stillinger. Anvendelsen av fordelingsnøklene skjer ved melding til den person som har ansvaret for korrekt registrering på KOSTRA funksjoner i (lønns)regnskapet. 2 Det vises til Ot.prp. nr. 45 ( ) Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (byggesaksdelen kapittel 24 om gebyr for både plan- og byggesaker). Selvkost Tekniske Tjenester Hjelmeland kommune

15 KAPITALKOSTNADER For vann- og avløpstjenestene legges det til kapitalkostnader (avskrivninger og renter). Dette er ganske store beløp på disse områdene. For de andre tekniske tjenestene foretas det så godt som aldri investeringer. Beregning av kapitalkostnader for disse tjenestene ser derfor kommunen bort fra. Vi har kontrollert kommunens kapitalkostnader for I vårt årsoppgjørsnotat om kommunen for 2009 skriver vi følgende om aktiveringer og avskrivninger: I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner så skal anleggsmidlene avskrives lineært over et visst antall år etter type anleggsmidler. I og med at kommunen ikke har oversikt over anleggsmidlenes anskaffelseskost så er det benyttet saldoavskrivninger som gir en mye lenger avskrivningstid. Avskrivningene vil derfor være feil. Kommunen vil forhåpentligvis rette dette opp i løpet av Kommunen opplyser her at de ikke har hatt et system for aktivering og avskrivning for enkeltanlegg, men har måttet aktivere og avskrive gruppevis. Dette fremkommer av note 9 til årsregnskapet for Kommunen opplyser videre at de fra 2010 har tatt i bruk en egen anleggsmodul og som vil bli brukt for årsregnskapet Vi har ikke sett på årsregnskapet for 2010 da det ikke var klart på den tiden den foreliggende rapport her ble ferdiggjort. Forholdet følges imidlertid opp ved vår regnskapsrevisjon. Kommunen har fem grupper på VAR- området. Alle gruppene er saldomessig avskrevet med 5 % dvs. over 20 år. Det er for alle gruppene beregnet kalkulatoriske renter INDIREKTE DRIFTSUTGIFTER (INTERNTJENESTER) Det tillegges estimerte indirekte driftsutgifter. Kommunen har tidligere beregnet indirekte driftsutgifter til å være 66 % av lønnsutgifter. Dette ble ansett å gjelde samtlige tjenester. Beregningen ligger noe langt tilbake i tid (1997/1998) 3, men kommunen bemerker at situasjonen for de indirekte driftsutgiftene i dag ikke er vesentlig forskjellig SPESIELLE REGNSKAPSMESSIGE FORHOLD VED VANN- OG AVLØPSTJENESTENE For vann- og avløpstjenestene er det et par regnskapsmessige forhold som har betydning for kommunens selvkost. Dette er føringen av skillet mellom drift og investeringer samt føringen av fellesprosjekter for vann, avløp og veg. Nedenfor følger en kort beskrivelse. Vi har ellers gjennom vår regnskapsrevisjon sett på disse forholdene uten at det har vært noe spesielt å bemerke. 3 Som grunnlag for satsen for indirekte utgifter ligger en prosjektoppgave uført av to ansatte i kommunen (Skiftun og Tonheim). Prosjektoppgaven var i forbindelse med et BI-studium. Tittel: Kostnadskalkyle for reguleringsplansak (basert på ABC-metodikk). Selvkost Tekniske Tjenester Hjelmeland kommune

16 SKILLE DRIFT OG INVESTERING Planmessig rehabilitering/utskifting av ledningsnettet for vann og avløp kan iht. god kommunal regnskapsskikk klassifiseres som påkostning (investering). 4 Alt annet arbeid på ledningsnettet vil da være drift. Til grunn for rehabiliteringen av Hjelmeland sitt vann- og avløpsnett ligger en 4 års plan. I kommunens investeringsbudsjett legges det hvert år inn en fast post som skal gå til hovedrehabilitering og utvidelse av vann- og avløpsnettet. Alt annet arbeid som utføres på ledningsnettet fører kommunen i drift. FELLESPROSJEKTER FOR VANN, AVLØP OG VEG Ved fellesprosjekter for vann og avløp ev. også med veg, må det passes på at utgiften kommer på det rette tjenesteområdet. Forholdet har særlig betydning for investering. I investeringsbudsjettet splitter kommunen tiltakene som går på vann, avløp og veg. For arbeid som andre gjør for kommunen vil anbudet spesifisere mellom vann, avløp og veg. For det arbeid som kommunen selv gjør brukes det timeregistrering VÅRE VURDERINGER AV KOMMUNENS SELVKOSTBEREGNINGER Direkte driftsutgifter Vi har ikke noe å bemerke til hvordan kommunen fører direkte driftsutgifter. Vurderingen som kommunen gjør ved kombinerte stillinger er ikke sett nærmere på av oss. Det vil uansett ligge en del skjønn her og det er kommunen selv som har best oversikt over hvordan stillingene brukes. Vi kan ellers understreke at det er viktig at vesentlige endringer i løpet av året blir korrigert i (lønns)regnskapet senest før kommunens årsavslutning er endelig lukket. Kapitalkostnader For kapitalkostnader har vi noen forhold å bemerke. Dette er for så vidt kjent av kommunen fra tidligere. Dette gjelder at anleggsmidlene avskrives gruppevis og saldomessig. De skal avskrives enkeltvis og lineært. Kommunen arbeider med å rette opp forholdet. Vi bemerker ellers at kommunen har brukt 5 % avskrivning på alle anleggsmidlene, dvs. også for ledningsnettet. Iht. den kommunale regnskapsforskriftens 8 skal det brukes 5 % avskrivning på tekniske anlegg, men hvor selve ledningsnettet skal avskrives med 2,5 %. Det er for alle gruppene brukt den korrekte rentesats (kalkylerente) som i KRD sine retningslinjer. 4 Det vises til foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) sin forrige utgave av foreløpig regnskapsstandard om avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet (KRS nr. 4). Begrepet rehabilitering er tatt ut av ny foreløpig regnskapsstandard (KRS nr. 4). Det innebærer likevel ingen realitetsendring, slik at tiltak som tidligere kunne klassifiseres som rehabilitering og dermed investeringsutgifter, fortsatt kan klassifiseres som dette etter ny foreløpig regnskapsstandard. Kilde: Fra høringsbrev til foreningen for god kommunal regnskapsskikk Selvkost Tekniske Tjenester Hjelmeland kommune

17 Det er innledningsvis sagt at renovasjon ivaretas av eget renovasjonsselskap (Ryfylke Miljøverk IKS) hvor alle kostnader og inntekter på dette området håndteres. Dette har vært situasjonen siden Vi ser imidlertid at det er litt aktiveringer igjen i kommunen. Det er ved utgangen av 2009 en aktivering av renovasjonsanlegg på 140 tusen kroner. Anlegget er tatt hensyn til ved kommunens selvkostberegninger i note 11 til årsregnskapet. Beløpet er helt ubetydelig og utgjør ca kroner, men det skal ikke tas med. Kommunen har ikke her lenger inntekter som kostnadene kan føres mot. Indirekte driftsutgifter (interntjenester) Kommunen benytter her en beregning som ligger mange år tilbake i tid. Kommunen bør på nytt foreta en beregning av størrelsen på de indirekte driftsutgiftene, herunder om det er noe større forskjeller mellom de enkelte tjenesteområdene. For tjenester som skal gå i selvkost, vil det måtte kreves en større riktighet enn ved andre tjenester. Ved beregningen bør kommunen bruke KRD sine retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Selvkostfond Kommunen har til nå ikke hatt selvkostfond. Selvkostfond må opprettes når overskudd på en tjeneste inntrer for første gang. Kun overskudd kan avsettes på selvkostfond. Ved underskudd på vann og avløp kan kommunen fremføre underskuddet til senere år. Kommunen har her ved prinsippvedtak bestemt at tjenestene skal gå i selvkost fra For de andre tjenestene kan ikke underskudd fremføres før kommunestyret ved prinsippvedtak har bestemt at tjenestene skal gå i selvkost. Dette gjelder fra Etter hvert som kommunen avsetter overskudd på selvkostfondene, kan det også føres underskudd på disse fondene i den grad de ikke blir negative. Selvkostfond og fremførbare underskudd skal belastes med renter. Det skal her brukes samme rentesats som for kalkulatoriske renter ved anleggsmidler. Skille drift og investering og felles prosjekter (vann- og avløpstjenestene) Vi har her intet spesielt å bemerke. Bruk av KOSTRA funksjoner og spesielt om plan-, bygge- og oppmålingssaker Når det gjelder vann, avløp og feiing kan vi normalt vurdere kommunens selvkost ved å se på hele områdene (KOSTRA funksjonene) for disse tjenestene. For plan-, bygge- og oppmålingssaker kan det bare tas gebyr for det arbeidet som retter seg mot andre og gebyrene skal i prinsippet gjenspeile det arbeid kommunen har med sakene. Det utføres på disse områdene en god del arbeid som det ikke kan tas gebyr for. Dette gjelder særlig for plansaker. For plansaker kan det kun tas gebyr for detaljregulering ved førstegangsbehandlingen. Det kan ellers ikke for noen saker tas gebyr for veiledning og klager. Dette betyr at områdene (KOSTRA funksjonene) for plan-, bygge- og oppmålingssaker aldri skal gå i selvkost. Kommunen bør derfor føre disse tjenestene på en slik måte at det som skal gå i selvkost enkelt lar seg skille ut. Selvkost Tekniske Tjenester Hjelmeland kommune

18 1.2.5 KOMMUNENS RAPPORTERING AV SELVKOST SELVKOSTNOTE FOR TJENESTENE Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har utarbeidet en foreløpig regnskapsstandard om noter og årsberetning (KRS nr. 6). I henhold til denne standarden bør det settes opp en egen selvkostnote til årsregnskapet. Denne noten skal ha med følgende informasjon: Opplyse om (vise) beregningen av gebyrfinansierte selvkosttjenester der kommunen fastsetter betalingen etter lov og forskrift herunder resultatet av selvkostberegningen gjerne over flere år. Beregningen kan for eksempel inneholde oversikt over direkte kostnader, indirekte kostnader, netto kapitalkostnader og over- underskudd. Eksempler på tjenester vil kunne være vann, avløp, renovasjon osv. Hjelmeland tar med opplysninger om selvkosttjenester i noter til årsregnskapet. For 2009 er dette presentert i note 11 for vann og avløp og note 12 for plan-, bygge- og oppmålingssaker. Vi har tatt med kommunens selvkostnoter (2009) i vedlegg VÅRE VURDERINGER AV KOMMUNENS RAPPORTERING AV SELVKOST Kommunens selvkostnoter er tilfredsstillende presentert med direkte driftsutgifter, indirekte driftsutgifter, kapitalkostnader (fordelt på avskrivninger og renter), andre inntekter, gebyrgrunnlag, gebyrinntekter og resultat. Det er også tatt med opplysninger om selvkostfond, men det har enda ikke i kommunen vært brukt selvkostfond her. Vi har foretatt kontroll av noen av tallene i kommunens selvkostnoter for 2009 mot kommunens regnskapstall. Det ble ikke avdekket avvik. Det bemerkes imidlertid at notene ikke er oppdelt fordelt på de forskjellige tjenestene det gjelder. De er vist samlet for vann og avløp samt samlet for plan-, bygge- og oppmålingssaker. Selvkostnotene bør vise hver av tjenestene for seg: vann, avløp, plansaker, byggesaker og oppmåling. Dessuten skulle også feiing vært tatt med. Rent praktisk kan alle selvkosttjenester presenteres i en note som kommunens selvkostnote. Vi bemerker at noten for plan-, bygge- og oppmålingssaker har tatt med alle kostnader som er registrert på funksjonene, dvs. også de kostnader som det ikke kan kreves gebyr for. Det fremkommer da ikke det egentlige potensiale for gebyrøkninger her. Selvkost Tekniske Tjenester Hjelmeland kommune

19 1.3 KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER Hva er gjeldende vedtak for brukerbetalinger? Kommunestyret har vedtatt gebyrene i forbindelse med budsjett/økonomiplan. Vi har ikke noe å bemerke til selve gebyrvedtaket. Fra 2011 skal selvkost praktiseres fullt ut for vann- og avløpsgebyrene. Fra 2012 gjelder det samme også for andre gebyrer for tekniske tjenester. Det påpekes at det mangler et overslag over kostnader og inntekter (forkalkyler) for vann og avløp slik som det kreves i forurensningsforskriftens Dette gjelder overslag som tar for seg de nærmeste tre til fem årene. Det er ikke lovkrav om et slikt overslag for gebyrer for andre tekniske tjenester, men det vil være en god praksis. For de gebyrene hvor kommunen skal drive etter selvkost (gjennom prinsippvedtak av kommunestyret) vil det måtte anses nødvendig. Alle de tekniske tjenestene blir da berørt fra Blir brukerbetalinger beregnet i tråd med gjeldende regelverk? Kommunen setter altså ikke opp overslag over kostnader og inntekter (forkalkyler) for tjenestene. Tjenestene vil imidlertid være satt opp i det detaljerte budsjettet. Budsjettarbeidet her vil derfor kunne avdekke om brukerbetalingene er i tråd med selvkost (balanse) for tjenestene. Men det er regnskapet som til slutt viser om brukerbetalinger blir beregnet i tråd med gjeldende regelverk. Dette spørsmålet blir dermed egentlig besvart i det følgende, og som vi der ser er det enkelte forhold som er anmerket. Utformingen av gebyrregulativer Utformingen av gebyrregulativene anses tilfredsstillende. Vi kan for øvrig bemerke at det for gebyrer for plan-, bygge- og oppmålingssaker enda ikke er klart og entydig definert hvor mange sakstyper det kan, bør eller skal være. Hvordan er rutinene for behandling av kostnader? Vi har ikke noe å bemerke til hvordan kommunen fører direkte driftsutgifter. For kapitalkostnader kan vi særlig bemerke to forhold. Anleggsmidlene avskrives gruppevis og saldomessig. De skal avskrives enkeltvis og lineært. Kommunen arbeider med å rette opp forholdet. Vi bemerker ellers at kommunen har brukt 5 % avskrivning for ledningsnettet. Ledningsnettet skal iht. lovreglene avskrives med 2,5 %. Det første forholdet medfører en for lang avskrivningstid og det andre forholdet medfører en for kort avskrivningstid. For indirekte driftsutgifter benytter kommunen en beregning som ligger mange år tilbake i tid. Dette er dessuten en enkel beregning som går ut på at ut på at indirekte driftsutgifter er 66 % av lønnsutgifter. Kommunen bør på nytt foreta en beregning av størrelsen på de indirekte driftsutgiftene. For tjenester som skal gå i selvkost, vil det Selvkost Tekniske Tjenester Hjelmeland kommune

20 måtte kreves en større riktighet enn ved andre tjenester. Ved beregningen bør kommunen bruke KRD sine retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Blir alle henførbare kostnader belastet gjeldende selvkostområde? Vi har ikke avdekket kostnader som ikke er tatt med i selvkostregnskapene. Men det understrekes at kommunens måte å beregne indirekte driftsutgifter på ikke helt avklarer om alle disse utgiftene er kommet med. Blir selvkostområder belastet med kostnader som ikke er henførbare? De kostnader som er tatt inn i selvkostregnskapene er henførbare, dvs. at de har med disse tjenestene å gjøre. Men det understrekes at kommunens måte å beregne indirekte driftsutgifter på ikke helt avklarer om det er kommet med for mye av disse utgiftene. Spesielt om rapportering av selvkost Kommunens selvkostnoter er tilfredsstillende presentert. Det bemerkes imidlertid at notene ikke er oppdelt fordelt på de forskjellige tjenestene det gjelder. Selvkostnotene bør vise hver av tjenestene for seg. Rent praktisk kan alle selvkosttjenester presenteres i en note som kommunens selvkostnote. Vi bemerker at noten for plan-, bygge- og oppmålingssaker har tatt med alle kostnader som er registrert på funksjonene, dvs. også de kostnader som det ikke kan kreves gebyr for. Det fremkommer da ikke det egentlige potensiale for gebyrøkninger her. Avsluttende kommentarer For de kommende år bør kommunen praktisere KRD sine retningslinjer fullt ut for alle de nevnte gebyrene på teknisk sektor ettersom alle disse gebyrene nå etter hvert skal beregnes med selvkost (iht. prinsippvedtak av kommunestyret). Våre anbefalinger til kommunen er følgende: Vi anbefaler å bruke KRD sine retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Det kan her benyttes Skisse til selvkostkalkyle (vedlegg 1 i retningslinjene). Vi viser også til et eget selvkostverktøy utviklet av NKK (Norges Kemner- og Kommuneøkonomers forbund). Vi anbefaler å utarbeide overslag over kostnader og inntekter (forkalkyler) for selvkosttjenestene. Dette kan eksempelvis gjøres for tre år om gangen. Vi anbefaler å utarbeide selvkostregnskaper (etterkalkyler) for hver selvkosttjeneste for seg. Dette kan praktisk fremkomme av en selvkostnote til årsregnskapet. Vi anbefaler at plan- og byggesaker samt oppmåling føres på en slik måte at det som skal gå i selvkost enkelt lar seg skille ut. Når det gjelder de feilene som er påpekt foran, forutsettes det at disse rettes opp etter hvert. Forholdene vil følges opp ved vår regnskapsrevisjon. Selvkost Tekniske Tjenester Hjelmeland kommune

21 VEDLEGG Selvkost Tekniske Tjenester Hjelmeland kommune

22 Om forvaltningsrevisjon Rogaland Revisjon IKS I kommunelovens 77.4 pålegges kontrollutvalgene i fylkeskommunene og kommunene å påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon innebærer systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra fylkestingets/kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Lovens bestemmelser er nærmere utdypet i revisjonsforskriftens kapittel 3 og kontrollutvalgsforskriftens kapittel 5. Revisjon i norsk offentlig sektor omfatter både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, i motsetning til i privat sektor hvor kun regnskapsrevisjon (finansiell-) er obligatorisk. Rogaland Revisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget i kommunen. Arbeidet er gjennomført i henhold til NKRF sin standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Les mer på Denne rapporten er utarbeidet av forvaltningsrevisor Rune Eskeland under ledelse av fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Bernt Mæland og gjennomgått av oppdragsleder Tore Kristensen. Revisjonskriterier Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som revisjonen bruker for å vurdere funnene i undersøkelsene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet er følgende kriterier anvendt: Forurensningsforskriftens kapittel 16 om kommunale vann- og avløpsgebyrer Plan- og bygningslovens 33-1 om gebyrer for plan- og byggesaker Lov om eiendomsregistrering 32 om oppmålingsgebyr KRD H-2140 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Andre lovregler og uttalelser om kommunenes selvkost (se nedenfor) Ot.prp. nr. 45 ( ) Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (byggesaksdelen kapittel 24 om gebyr for både plan- og byggesaker) Kommunal regnskapsstandard KRS nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet (foreløpig standard) Kommunal regnskapsstandard KRS nr 6 Noter og årsberetning (foreløpig standard) Andre lovregler og uttalelser om kommunenes selvkost Plan- og bygningsloven (den nye loven) og lov om eiendomsregistrering er lover som ganske nylig er trådt i kraft. Selvkostregler for tjenester på disse områdene gjaldt imidlertid også tidligere selv om dette ikke var eksplisitt nevnt i lovene. Det vises til KRD sine retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (2003) som bl.a. tar med disse tjenestene (samt feiing), den gamle byggesaksforskriftens 36 om selvkost for byggesaksgebyrer og NOU 2005:12 punkt som sier at selvkostprinsippet både gjelder for plan-, bygge- og oppmålingssaker. Nærmere beskrivelse av revisjonskriteriene For nærmere beskrivelse av revisjonskriteriene vises det til Lovdata (lovreglene), KRD (for retningslinjene) og GKRS (for regnskapsstandarder). Alt dette finnes på internett. Vi har imidlertid i dette vedlegget tatt med en Oversikt over prinsippene i KRD sine retningslinjer. Metode Tilnærmingen er basert på gjennomgang av regnskaper og rutiner, dokumenter fra kommunen og intervjuer. Rutiner gjelder dagens rutiner. For regnskaper er det sett på opplegget for 2009 (sist avsluttede regnskapsår), men det er innhentet informasjon om endringer for For brukerbetalinger og utformingen av gebyrregulativer er det tatt utgangspunkt i gebyrregulativer for For gebyrvedtak har vi spesielt sett på det som ble vedtatt for 2011 og senere. Selvkost Tekniske Tjenester Hjelmeland kommune

23 Vi henviser til følgende kilder: Eksterne (lovregler, sentrale føringer, diverse eksterne kilder) Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 Miljøverndepartementet: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften, her kapittel 16 om kommunale vann- og avløpsgebyrer) av 1. juni 2004 Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 (gebyrbestemmelsen i kraft fra 1. juli 2010) Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) av 17. juni 2005 (gebyrbestemmelsen i kraft fra 1. januar 2010) Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002 Kommunal- og regionaldepartementet: Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-2140) fra januar 2003 Kommunal- og regionaldepartementet: Ot.prp. nr. 45 ( ) Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (byggesaksdelen kapittel 24 om gebyr) Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 (opphevet) Kommunal- og regionaldepartementet: Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker av 24. juni 2003 (opphevet) Lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven) av 23. juni 1978 (opphevet) Kommunal- og regionaldepartementet: NOU 2005:12 Mer effektiv bygningslovgivning punkt prinsippet om selvkost for plan- og byggesaker samt oppmåling GKRS: Kommunal regnskapsstandard KRS nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet (foreløpig standard) av 17. desember 2009 (erstatter tidligere foreløpig standard) GKRS: Kommunal regnskapsstandard KRS nr 6 Noter og årsberetning (foreløpig standard) av 23. Juni 2005 (revidert 4. desember 2008) Interne (kommunen) Informasjon om de tekniske tjenestene på kommunens nettsider Kommunens årsmelding for 2009 herunder note 9, 11 og 12 til årsregnskapet Kommunens budsjett/økonomiplan for 2010/ og 2011/ herunder gebyrer for vann og avløp, plan- og byggesaker, oppmåling og feiing for 2010 og 2011 Kommunens gebyrregulativer for vann og avløp, plan- og byggesaker, oppmåling og feiing for året 2010 Oversikter fordelingsnøkler kombinerte stillinger på teknisk sektor Formannskapet sak 146/10 fra : Budsjett/økonomiplan (med bl.a. forslag til endringer i gebyrer) Kommunestyresak sak 067/10 fra : Budsjett/økonomiplan Gebyrendringar for sjølvkostområda i høve til formannskapet si budsjettilråding for 2011 (kommunestyrets gebyrvedtak) Selvkost Tekniske Tjenester Hjelmeland kommune

24 Oversikt over prinsippene i KRD sine retningslinjer Skissen nedenfor viser i grove trekk de kostnads- og inntektselementene som skal inngå i selvkostberegningen iht. KRD sine retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Tabell V1 Prinsippene i KRD sine retningslinjer for beregning av selvkost (KRD H-2140) Selvkost er definert som den merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste. Det betyr at kommunen kan legge til grunn direkte og indirekte kostnader som følge av den produserte tjenesten, mens kostnader som løper uavhengig av selvkostområdet skal holdes utenfor. Selvkost skiller derfor mellom kostnader som er henførbare og kostnader som ikke er henførbare i forhold til den produserte tjenesten. I retningslinjene er det valgt en modell der ytelsen splittes i tre delkomponenter, kjerneproduktet, tilleggsytelser og støttefunksjoner. Kjerneproduktet beskriver basisen i tjenesten og hva brukeren opplever som den grunnleggende tjenesten som han er villlig til å betale for. Kjerneproduktet tilsvarer de direkte henførbare driftskostnadene, samt tilhørende kapitalkostnader. Direkte henførbare driftskostnader Direkte henførbare driftskostnader vil særlig være lønn for de som produserer og leverer tjenesten. I tillegg kommer nødvendig utstyr. For vann og avløp kan det også bli noe omfang på vedlikehold ført i drift. Kapitalkostnader (avskrivninger og renter) Kapitalkostnader består av (kalkulatoriske) avskrivninger og kalkulatoriske renter (for alternativ anvendelse av kapitalen). Kapitalkostnadene skal beregnes av alle investeringer uavhengig av finansieringsform. Kapitalkostnader (avskrivninger og renter) er særlig aktuelt for vann- og avløpstjenestene hvor kommunene gjerne kan ha egne store investeringer. Selvkostprinsippet tar hensyn til tidsriktighet ved beregning av kapitalkostnader. Brukerne skal kun betale for tjenester de selv har nytte av, og dagens brukere skal ikke subsidiere bruken til andre generasjoner. Dette kalles generasjonsprinsippet og bygger på det finansielle ansvarsprinsippet som innebærer at de som drar nytte av en tjeneste også bærer kostnaden ved tjenesten, og er begrunnet i hensynet til rettferdighet mellom eksisterende og framtidige abonnenter. I det ligger at kostnader som forbrukes over flere år, må tidsavgrenses eller periodiseres. For investeringer skjer dette ved at investert kapital avskrives over kapitalens levetid. Dersom et varig driftsmiddel belastes fullt ut i anskaffelsesåret, innebærer dette et brudd på generasjonsprinsippet og prinsippet om tidsriktighet. Abonnentene dekker da det ene året hele kostnaden ved anskaffelsen gjennom betalte gebyrer samme året. Framtidige abonnenter nyter da godt av anskaffelsen fritt over resten av anskaffelsens levetid. Prinsipper for beregning av kapitalkostnadene fremgår av retningslinjene. Investeringsutgiftene fordeles jevnt over investeringenes levetid. Lineær avskrivning skal anvendes og skal basere seg på anskaffelseskost (historisk kostnad). Ved valg av avskrivningsperiode benyttes de perioder som er angitt i den kommunale regnskapsforskriften. Retningslinjene skiller mellom hva som kan defineres som varige driftsmidler og hva som kan finansieres direkte over driften. Definering av varige driftsmidler skal skje i henhold til Selvkost Tekniske Tjenester Hjelmeland kommune

25 god kommunal regnskapsskikk. Det vises her til foreløpig kommunal regnskapsstandard nr. 4 om avgrensning mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Det står her bl.a. at investeringer er eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk (økonomisk levetid på minst 3) år og som har en vesentlig verdi (minst kr). Ved beregning av alternativkostnad eller kalkulatorisk rentekostnad skal kalkylerenten settes lik effektiv rente på norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid, med et tillegg på 1 %. Grunnlaget for beregning av kalkulatoriske renter er avskrivningsgrunnlaget for beregning av kapitalkostnadene (restverdien). I tillegg kan tomteverdier som inngår i fremstillingen av tjenesten trekkes inn ved beregning av alternativkostnad. Ved salg og utrangering av anleggsmidler tillegges differansen mellom anleggsmidlets salgssum og restverdi selvkostkalkylen. Indirekte henførbare driftskostnader (tilleggsytelser og støttefunksjoner) Tilleggsytelser består av tilleggstjenester som er nødvendig for produksjon av tjenesten. Tilleggsytelser er knyttet til ledelse, regnskap, fakturering, innfordring, kontorstøtte, ekspedisjon, post og teletjenester, drift av felles maskinpark, bygningsdrift (internleie, drift og vedlikehold) med mer. Støttefunksjoner angir aktiviteter som er nødvendig for kommunen som helhet, men som står i et forhold til tjenesten som gjør at de vanskelig kan avgrense dette kalkylemessig. Støttefunksjoner er knyttet til personal- og lønnsfunksjon, kantinedrift, it-tjeneste, hustrykkeri, juridisk bistand, revisjon med mer. Bare støttefunksjoner som er henførbare skal være med i selvkostkalkylen. Tilleggsytelser og støttefunksjoner tilsvarer indirekte driftskostnader, samt tilhørende kapitalkostnader. Tilleggsytelser og støttefunksjoner benevnes også ofte som interntjenester. Generelt gjelder det at det er viktig at kostnader for interntjenester som gjelder hele organisasjonen, fordeles før en foretar en fordeling av kostnader som gjelder interntjenester for et begrenset antall tjenester. Likedan må kapitalkostnader relatert til interntjenester belastes disse før en foretar en kostnadsfordeling. Retningslinjene gir detaljerte føringer på hvilke tilleggsytelser og støttefunksjoner som kan inngå i selvkostkalkylen og hvilke prinsipper som skal legges til grunn for beregningen. Det er også beskrevet hvilke aktiviteter som ikke skal tas med i kalkylen. Strategisk ledelse og utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for strategisk ledelse skal ikke være med, heller ikke kostnader til mellomleder når disse leder tjenesteledere. Dette anses for å være aktiviteter som retter seg mot kommuneorganisasjonen som et hele, og som ikke er nødvendige for å fremstille den respektive tjenesten. Nærmere om selvkostfond og om underskudd Det kan oppstå underskudd på områdene, fordi kommunen ikke er pålagt å dekke alle kostnader på områdene gjennom gebyrer. Ved vann og avløp er riktignok utgangspunktet for lov og forskrift at brukerne av tjenestene i kommunen bør bære kostnadene forbundet med disse. Kommunen er imidlertid ikke pålagt full kostnadsdekning. Kommunene har av den grunn anledning til å subsidiere alle tekniske tjenester (unntatt husholdningsavfall som ikke er omfattet av dette prosjektet). Dersom underskuddet ikke dekkes inn gjennom bruk av fond eller fremføres til senere år, blir deler av kostnadene på områdene finansiert av andre deler av kommunebudsjettet. Dersom det er store svingninger i kostnadene fra år til år, vil det være hensiktsmessig å ha en beregningsperiode for gebyrgrunnlaget på over 3-5 år. Slike forhold kan være aktuelle ved økt aktivitet eller endret nivå på tjenestene, f.eks. ved store påbegynte investeringer (økt nivå på kapitalkostnadene). Selvkostprinsippet innebærer en øvre grense for kommunens inntekter fra betalingstjenestene. For de færreste av disse tjenestene er prinsippet nyttet som et minstekrav til inntektene. For at et underskudd på en tjeneste skal kunne føres mot selvkostfond eller fremføres til senere år, kreves det at kommunestyret har fattet et prinsippvedtak om at tjenesten skal gå i balanse (slik som det er lovkrav om for husholdningsavfall). Det samme gjelder et underskudd for en lenger beregningsperiode. Overføringen kan i praksis enklest Selvkost Tekniske Tjenester Hjelmeland kommune

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune 2004-2005 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Innsyn IT- Veiledning revisjon Regnskapsrevisjon Misligheter og

Detaljer

Klæbu kommune Rådmannen

Klæbu kommune Rådmannen Klæbu kommune Rådmannen KonSek Midt-Norge IKS v/eva Bekkavik Pb 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 14/16-36-033 OBE/RÅD 12.09.2014 Tilbakemelding på Klæbu kommune

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Loppa kommune Selvkostområder November 2006 Forord Bakgrunn for dette prosjektet er at kommunestyret i Loppa den 16. desember 2005 i sak 054/05 vedtok at en undersøkelse

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT SAK 14/2013 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT INNSTILLING: Styret i ØRAS tar rapporten "Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost ØRAS" fra Øvre Romerike Revisjonsdistrikt til orientering

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE Selvkostområder November 2006 Forord Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret i Måsøy den 04.11.2005

Detaljer

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!!

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!! SELVKOST SELVKOST Et viktig område i kommune!!! Økt fokus på dette fremover. Spes når kommuner har 100% dekningsgrad Kommunens beregninger må kunne dokumenteres Lag egen dokumentasjon (hefte) på selvkostberegningene

Detaljer

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for Grunnlag for fastsetting av gebyrer for Vann Avløp Renovasjon Slam Feiing Økonomiplanperioden 2013-2016 Loppa kommune Behandlet i kommunestyret den 25.10.2012 Arne Dag Isaksen Driftssjef Monika Olsen Økonomisjef/ass.rådmann

Detaljer

Selvkost. Økonomiforum Nord-Trøndelag. 17. Oktober 2016, Grong Hotell. Knut Tanem, registrert revisor. oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS

Selvkost. Økonomiforum Nord-Trøndelag. 17. Oktober 2016, Grong Hotell. Knut Tanem, registrert revisor. oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS Selvkost Økonomiforum Nord-Trøndelag 17. Oktober 2016, Grong Hotell Knut Tanem, registrert revisor oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS 1 Selvkost Definisjon på selvkost: Selvkost er den totale kostnadsøkningen

Detaljer

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET LØRENSKOG KOMMUNE September 2005 Utført av Nina Neset INNHOLD 1 BAKGRUNN... 3 2 FORMÅL MED GJENNOMGANGEN... 3 3 KRITERIER FOR GJENNOMGANGEN...

Detaljer

Selvkost innen tekniske tjenester

Selvkost innen tekniske tjenester Forvaltningsrevisjon Rapport Selvkost innen tekniske tjenester April 2009 Eigersund kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Sørfold kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Sørfold kommunes plan for

Detaljer

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015 1000 kr 1000 kr Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015 Dønna kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale

Detaljer

Beregning av selvkost for VA-tjenestene

Beregning av selvkost for VA-tjenestene Beregning av selvkost for VA-tjenestene Reviderte retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester og konsekvensene for VA Ved May Rostad, e-plan AS Driftsassistansen i Møre og

Detaljer

Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling

Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 26-2014 Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling Formålet med prosjektet er å undersøke om Røros kommune

Detaljer

Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester

Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Norsk Vanns veiledning Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester ved May Rostad, Kinei AS DIHVA og DISFVA Viktige VA-utfordringer for framtiden- Rammevilkår og regler Solstrand hotell 30. 31.mars

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Hamarøy kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Hamarøy kommunes plan for

Detaljer

Beregning av selvkost på VAR-området

Beregning av selvkost på VAR-området www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2016 Beregning av selvkost på VAR-området MÅSØY KOMMUNE Innhold 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 Formålet med prosjektet... 1 0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner...

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Lenvik kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Lenvik kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Selvkost Selvkost Senja Senja Avfall Avfall IKS IKS Lenvik kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Lenvik kommune v/k-sekretariatet, bestilte

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

Vann- og avløpsgebyrer

Vann- og avløpsgebyrer Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 14-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Vann- og avløpsgebyrer For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune Mars 2009 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Selvkost Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Stavangers visjon: Sammen for en levende by Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Fakta om

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 KAUTOKEINO KOMMUNE. Selvkostområder

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 KAUTOKEINO KOMMUNE. Selvkostområder RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 KAUTOKEINO KOMMUNE Selvkostområder FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret i Kautokeino den 22.12.2005

Detaljer

NKRFs REVISJONSKOMITÉ. Til NKRFs medlemmer Oslo, den

NKRFs REVISJONSKOMITÉ. Til NKRFs medlemmer Oslo, den NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 19.1.2016 INFORMASJONSSKRIV 1/2016 REVISORS OPPGAVER VED REVISJON AV SELVKOSTOMRÅDER I ÅRSREGNSKAPET 0. Innledning Revisjonskomiteens informasjonsskriv

Detaljer

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Høstkonferansen 14. og 15. oktober 2009 ved May Rostad, Kinei AS Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg www.kinei.no 1 Innhold Norsk Vanns

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Beiarn kommune 2007 Forord Kontrollutvalget i Beiarn kommune vedtok i møte den 14/02-2006 i sak 02/06 at Salten

Detaljer

Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting

Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting Momentum Consulting Momentum Consulting: etablert januar 2004 Kontorer i Oslo og Åndalsnes Ti ansatte,

Detaljer

SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT

SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Kvalsund kommune

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Kvalsund kommune Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Kvalsund kommune Selvkostområder Forord Bakgrunn for dette prosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kontrollutvalget 27. september 2005 og kommunestyret

Detaljer

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1.1 Innledning EnviDan Momentum AS (heretter kalt Momentum) har på oppdrag fra Kristiansund og Nordmøre Havn IKS utarbeidet

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOSTOMRÅDET Arkivsaksnr.: 05/23535

Saksframlegg. Trondheim kommune. FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOSTOMRÅDET Arkivsaksnr.: 05/23535 Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOSTOMRÅDET Arkivsaksnr.: 05/23535 Forslag til innstilling: 1. Bystyret ser alvorlig på de avvik som avdekkes innenfor selvkostområdet, og ber Rådmannen følge opp

Detaljer

Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth. Gebyrer og betalingssatser 2018

Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth. Gebyrer og betalingssatser 2018 Arkivsaksnr.: 17/2290 Lnr.: 20504/17 Ark.: Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Gebyrer og betalingssatser 2018 Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens 33-1 Matrikkelloven 30 og 32. Lov om eierseksjoner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost innen VAR-området NORD. Kåfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost innen VAR-området NORD. Kåfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Kåfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Kåfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2007 vedtatt å få utført forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Steigen kommune 2007 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Steigen kommunes plan for

Detaljer

Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007. Forvaltningsrevisjonsrapport

Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007. Forvaltningsrevisjonsrapport Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007 Tilbud Forvaltningsrevisjons på revisjon av Selskapet rapport AS Ås kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Balsfjord kommunalteknikk KF

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Balsfjord kommunalteknikk KF FORVALTNINGSREVISJON Balsfjord kommunalteknikk KF Rapport 2013 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Balsfjord kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av selvkost innenfor

Detaljer

Følger Trondheim kommune de nye retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Fullversjon

Følger Trondheim kommune de nye retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Fullversjon Følger Trondheim kommune de nye retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Fullversjon Trondheim kommunerevisjon Mars 2006 Forord Denne rapporten oppsummerer funnene og

Detaljer

SELVKOSTREGNSKAPET. Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter

SELVKOSTREGNSKAPET. Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter SELVKOSTREGNSKAPET Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter Egne erfaringer Bakgrunn Revisor i 6 år Økonomikonsulent/økonomisjef 6 år Selvkostregnskap i Narvik VAR Etterkalkulasjon

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Hasvik kommune

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Hasvik kommune Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Hasvik kommune Selvkostområder Forord Bakgrunn for denne rapporten er at kontrollutvalget i Hasvik i sak 15/04 vedtok at revisjonen skulle gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015.

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015. Nord-Odal kommune Arkiv: FE - 231, TI - &00 ArkivsakID: 15/2298-1 Saksbehandler: Ellisiv Hovig Dato: 18.10.2015 Saksframlegg Priser og gebyrer - kommunale tjenester 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN

ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN Tema ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN Økonomiske premisser innen VA-sektoren 1 Formål Levere tjenester Medfører kostnader Krever inntekter Ikke noe krav til inntjening overskudd Tillat med overskudd

Detaljer

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Reviderte retningslinjer som gjelder fom. 1.1.2015 Endringer i retningslinjer for selvkostberegninger og praktisering av

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Karlsøy kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Karlsøy kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet FORVALTNINGSREVISJON Selvkost VAR Karlsøy kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 Forord Kontrollutvalget i Karlsøy kommune v/k-sekretariatet bestilte den 9.9.2009 ved sak 19/09 forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Konsekvenser for beregning av gebyrene Revisjon av Norsk Vanns selvkostveiledning for VA-tjenestene ved May Rostad, Kinei

Detaljer

Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing

Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing Forvaltningsrevisjon 2009 Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing Rapporten avgis til Kontrollutvalget i Oppdal som er bestiller av forvaltningsrevisjon. Formålet med undersøkelsen er å se etter

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Beregning av avgiftsgrunnlaget innen vann, avløp og renovasjon i Meløy kommune

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Beregning av avgiftsgrunnlaget innen vann, avløp og renovasjon i Meløy kommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget innen vann, avløp og renovasjon i Meløy kommune November 2006 FORORD Kontrollutvalget i Meløy kommune vedtok i sak 02/06 at Salten kommunerevisjon

Detaljer

Selvkostberegninger i Sande kommune

Selvkostberegninger i Sande kommune Forvaltningsrevisjonsrapport November 2015 Selvkostberegninger i Sande kommune Vann og avløp 2014 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon IT-revisjon Selskapskontroll Veiledning Regnskapsrevisjon Innsyn Misligheter

Detaljer

Selvkost, gebyr og bemanning utfordrende?

Selvkost, gebyr og bemanning utfordrende? Selvkost, gebyr og bemanning utfordrende? Rica Holmenkollen Park Hotel 4. september 2014 Ketil Pedersen Faglig ansvarlig Momentum Selvkost AS Momentum Selvkost AS Momentum Selvkost AS: etablert januar

Detaljer

Vann til 2021 Vanngebyrsatser I Hemsedal kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fa

Vann til 2021 Vanngebyrsatser I Hemsedal kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fa Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 Hemsedal kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon i Tolga kommune: Selvkostprinsippet innenfor avløp, renovasjon og septikrenovasjon

Forvaltningsrevisjon i Tolga kommune: Selvkostprinsippet innenfor avløp, renovasjon og septikrenovasjon Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 22-2014 Forvaltningsrevisjon i Tolga kommune: Selvkostprinsippet innenfor avløp, renovasjon og septikrenovasjon Formålet med prosjektet er å undersøke om Tolga

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020 Økonomiplan 2017-2020 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR)

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Oppegård kommune Oktober 2013 RAPPORT 8/13 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: William Bernt Ekeli Arkivsak: 2015/1872 Løpenr.: 11104/2015

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: William Bernt Ekeli Arkivsak: 2015/1872 Løpenr.: 11104/2015 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: William Bernt Ekeli Arkivsak: 2015/1872 Løpenr.: 11104/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Teknisk utval Ulstein kommunestyre Saka gjeld: GEBYR FOR FEIING OG TILSYN

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019 Økonomiplan 2016-2019 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Sortland kommune. unntatt fra offentlighet etter offentleglova 13, 1. ledd, jf kommuneloven 78 nr 7. Vi skaper trygghet

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Sortland kommune. unntatt fra offentlighet etter offentleglova 13, 1. ledd, jf kommuneloven 78 nr 7. Vi skaper trygghet FORVALTNINGSREVISJON Selvkost Selvkost Senja Reno-Vest Avfall IKS IKS Sortland kommune unntatt fra offentlighet etter offentleglova 13, 1. ledd, jf kommuneloven 78 nr 7 Vi skaper trygghet K O M R E V NORD

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Torsken kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009:1

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Torsken kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009:1 FORVALTNINGSREVISJON Selvkost VAR Torsken kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009:1 Forord Kontrollutvalget i Torsken kommune v/k-sekretariatet, bestilte den 09.12.08 forvaltningsrevisjon

Detaljer

Selvkost i Volda kommune. Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT

Selvkost i Volda kommune. Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT Selvkost i Volda kommune Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 7/2014 Tittel: Selvkost i Volda kommune Undertittel: Vann, avløp og feiing TF-notat nr: 7/2014 Forfatter(e): Ailin Aastvedt Dato:

Detaljer

GIVAS IKS OVERHOLDELSE AV SELVKOSTPRINSIPPET

GIVAS IKS OVERHOLDELSE AV SELVKOSTPRINSIPPET NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT GIVAS IKS OVERHOLDELSE AV SELVKOSTPRINSIPPET Gjennomført på oppdrag fra GLÅMDAL revisjon IKS MARS 2011 Utført av Nina Neset INNHOLD OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Hobøl kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Berlevåg kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Selvkost VAR. Juni 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Selvkost VAR. Juni 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Selvkost VAR Juni 2008 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Innledning... 4 2.1 Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon... 4 2.2 Bakgrunn

Detaljer

NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR. Formannskapets forslag til vedtak:

NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR. Formannskapets forslag til vedtak: NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR Formannskapets forslag til vedtak: De presenterte forslag til gebyrreglement og gebyrvedtekter for teknisk sektor forankres i de sentrale retningslinjer for beregning

Detaljer

Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs

Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs LOPPA KOMMUNE Driftsavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 25.9.2ts 2151698-1 Olav Henning Trondal olav.h.trondal @loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs Formannskap Kommunestyre Møtedato 17.tt.2t5

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Innholdsfortegnelse. Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP 2014. Innholdsfortegnelse. Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema 1A 1B Side 5-6 - Investeringsregnskap

Detaljer

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester FORORD Kommunal- og moderniseringsdepartementet har revidert retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester FORORD Kommunal- og moderniseringsdepartementet har revidert retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2018

Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 Grimstad kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H- 3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112, Dep. 0032 Oslo Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Saltdal kommune 2008 Forord Kontrollutvalget i Saltdal kommune vedtok i møte den 07/12-2005 i sak 11/05 at Salten

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL I FIAS:

SELSKAPSKONTROLL I FIAS: SELSKAPSKONTROLL I FIAS: Forvaltningsrevisjon for å kontrollere om selskapet etterlever selvkostprinsippet for husholdningsrenovasjon SELSKAPSKONTROLL 2007. Hovedkontor: Kommunehuset Orgnr 987727675 2550

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2015

Kommunale gebyrer - Budsjett 2015 Kommunale gebyrer - Budsjett 2015 Hemne kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-2140, Kommunal- og regionaldepartementet,

Detaljer

Møtereferat 21. september KOSTRA-VAR gruppe møte.

Møtereferat 21. september KOSTRA-VAR gruppe møte. Møtereferat 21. september 2009. KOSTRA-VAR gruppe møte. Til stede: Bent Devik, KRD Øivind Ryenbakken, Oslo Kommune Liliane Myrstad, FHI Ole Lien, Norsk Vann Gisle Berge, SSB Kari B. Mellem, SSB Referent:

Detaljer

Selvkostregnskap for vann- og avløpssektoren. Beregning av alternativ kostnad for tomtearealer. Saksordfører: Inger Solberg

Selvkostregnskap for vann- og avløpssektoren. Beregning av alternativ kostnad for tomtearealer. Saksordfører: Inger Solberg ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Jostein Barstad Saksmappe: 2009/6779-28577/2009 Arkiv: Selvkostregnskap for vann- og avløpssektoren. Beregning av alternativ kostnad for tomtearealer. Saksordfører: Inger Solberg

Detaljer

Selvkostområdet vann og avløp vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan

Selvkostområdet vann og avløp vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan Selvkostområdet vann og avløp vedlegg til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan Innledning Dette notatet er utarbeidet som et vedlegg til rådmannens forslag til budsjett for og økonomiplan for

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/05 05/00337 SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/05 05/00337 SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvihsgate Møtedato: 09.12.2005 Klokkeslett: kl.10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Forvaltningsrevisjon i Holtålen kommune: Selvkostprinsippet innenfor vann, avløp, renovasjon, septikrenovasjon og feiing

Forvaltningsrevisjon i Holtålen kommune: Selvkostprinsippet innenfor vann, avløp, renovasjon, septikrenovasjon og feiing Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 15-2014 Forvaltningsrevisjon i Holtålen kommune: Selvkostprinsippet innenfor vann, avløp, renovasjon, septikrenovasjon og feiing Formålet med prosjektet er

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021 Økonomiplan 2018-2021 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

KRS 3 (F) Lån - Opptak, avdrag og refinansiering

KRS 3 (F) Lån - Opptak, avdrag og refinansiering KRS 3 (F) Lån - Opptak, avdrag og refinansiering Utskriftsdato: 7.12.2017 11:40:25 Status: Gjeldende Dato: 27.4.2012 Utgiver: Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Dokumenttype: Prosess Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innspill til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

Innspill til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Innspill til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Forord Kommunal og regionaldepartementet har ajourført retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/52 Møtedato/tid: 02.05.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2015

Kommunale gebyrer - Budsjett 2015 Kommunale gebyrer - Budsjett 2015 Dønna kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Selvkost Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Stavangers visjon: Sammen for en levende by Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Fakta om

Detaljer

Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS , med virkning fra regnskapsåret 2016.

Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS , med virkning fra regnskapsåret 2016. Kommunal regnskapsstandard nr 3 (KRS) Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS 17.12.2015, med virkning fra regnskapsåret 2016. 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Økonomibestemmelsene i kommuneloven bygger

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Kopi: Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER Rådmannen viser

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2016

Kommunale gebyrer - Budsjett 2016 Kommunale gebyrer - Budsjett 216 Gildeskål kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frode Haugskott Arkiv: M20 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/332-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frode Haugskott Arkiv: M20 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/332-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Haugskott Arkiv: M20 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/332-3 Evaluering av ny vann- og avløpsforskrift og betalingsregulativet Rådmannens innstilling Kommunestyret tar rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 12829/2016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 12829/2016 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 12829/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 16/137 Teknisk utval 10.11.2016 Ulstein kommunestyre Saka gjeld: GEBYR VATN

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Gildeskål kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 123/16 Formannskapet PS Kommunestyret

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 123/16 Formannskapet PS Kommunestyret Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Aspen, Eli K1-150 16/685 Saksnr Utvalg Type Dato 123/16 Formannskapet PS 22.11.2016 Kommunestyret PS KOMMUNALE GEBYR 2017 Vedlegg: SAK 28- Gebyr 2017 Gebyrer

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2016

Kommunale gebyrer - Budsjett 2016 Kommunale gebyrer - Budsjett 2016 Lunner kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Forvaltningsrevisjonsrapport

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Forvaltningsrevisjonsrapport KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Forvaltningsrevisjonsrapport Beregning av selvkost på områdene avløp, slamtømming, renovasjon og feiing i Eide kommune 18. november 2014 Kommunerevisjonsdistrikt

Detaljer

Til: Revidert kommunal regnskapsstandard nr. 4 - avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet

Til: Revidert kommunal regnskapsstandard nr. 4 - avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet Til: Revidert kommunal regnskapsstandard nr. 4 - avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet Utskriftsdato: 29.12.2017 04:30:29 Status: Gjeldende Dato: 22.4.2009 Utgiver: Foreningen

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2016

Kommunale gebyrer - Budsjett 2016 Kommunale gebyrer - Budsjett 2016 Stjørdal kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2016

Kommunale gebyrer - Budsjett 2016 Kommunale gebyrer - Budsjett 2016 Dønna kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Stjørdal kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Selvkost innen VAR-området NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009: 2 K O M R E V

Forvaltningsrevisjon. Selvkost innen VAR-området NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009: 2 K O M R E V Selvkost innen VAR-området K O M R E V NORD Vi skaper trygghet Rapport 2009: 2 En undersøkelse av Målselv kommunes VAR-tjenester til selvkost En rapport fra KomRev NORD IKS Tromsø, 18.10.2009 Lars-André

Detaljer