Forvaltningsrevisjon. Selvkost innen VAR-området NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009: 2 K O M R E V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltningsrevisjon. Selvkost innen VAR-området NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009: 2 K O M R E V"

Transkript

1 Selvkost innen VAR-området K O M R E V NORD Vi skaper trygghet Rapport 2009: 2

2 En undersøkelse av Målselv kommunes VAR-tjenester til selvkost En rapport fra KomRev NORD IKS Tromsø, Lars-André Hanssen Oppdragsansvarlig revisor Oddgeir Albertsen prosjektleder Selvkost innen VAR-området side: 2

3 Innholdsfortegnelse 0 SAMMENDRAG INNLEDNING BAKGRUNN OG HJEMMEL METODE OG DATAMATERIALE PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING REVISJONSKRITERIER BEREGNINGSGRUNNLAG HENFØRBARE KOSTNADER... 8 Direkte kostnader... 8 Indirekte kostnader... 8 Renter på selvkostfond REVISORS FUNN... 9 Renovasjon... 9 Slam Vann Avløp VURDERING FOR- OG ETTERKALKYLER REVISORS FUNN VURDERING SELVKOSTFOND OG UNDERSKUDDSDEKNING REVISORS FUNN VURDERING KONKLUSJON HØRING EVT. ANBEFALINGER EVT. VEDLEGG...Feil! Bokmerke er ikke definert. Selvkost innen VAR-området side: 3

4 0 SAMMENDRAG KomRev NORD har gjennomført forvaltningsrevisjon av selvkosttjenestene i Målselv kommune (vann-, avløp og renovasjonstjenesten). Undersøkelsen viser at kommunens rutiner og beregninger av selvkosttjenestene langt på vei er tilfredsstillende, men at det er noen forhold som bør gjennomgås og rettes opp. Området for slamtjenesten er ikke organisert i eget selvkostområde slik lovverket krever. Videre er det mangler ved dokumentasjonen på selvkostområdet for renovasjon, slik at kommunen ikke har tilstrekkelig grunnlag for å konkludere om tjenesten faktisk produseres til selvkost. Kommunen mottar ingen detaljert informasjon om produksjonen av tjenesten fra tjenesteleverandøren. Det foretas ikke renteberegning av selvkostfond og fordringer kommunen har på selvkostområdet slik regelverket krever. I kommunens selvkostkalkyleprogram er det en innebygd svakhet i forhold til renteberegning av kapitalkostnader ved at programmet ikke tar hensyn til endringer av renten fra år til år noe som medfører at tidligere historiske data blir endret fra år til år og at grunnlaget for framtidige beregninger blir feil. Selvkost innen VAR-området side: 4

5 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn og hjemmel Kontrollutvalget i Målselv har ønsket å få kartlagt om kommunens gebyrfastsettelse for vann-, avløps- og renovasjonstjenester (VAR) skjer til selvkost. Selvkostregnskapet for VAR-tjenestene i 2005 viste underskudd, som måtte dekkes ved bruk av opparbeidete fond til formålet. Etter dette har KomRev NORD på kontrollutvalgets bestilling gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens gebyrgrunnlag og -fastsettelse på VAR-området. Revisjonens undersøkelse er gjennomført med henvisning til kommuneloven 77 nr 4 og 78 nr 2, forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 9 og forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. 6 og 7. er iflg. regelverket å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. 1.2 Metode og datamateriale Faktagrunnlaget i forvaltningsrevisjonsprosjektet er innhentet gjennom dokumentanalyse og analyse av regnskapsdokumentasjon. Vi har gjenomgått sakspapirer til kommunestyret, økonomiplanene , og Vi gjennomgått regnskap fra 2003 fra til Vi har også hatt samtaleintervju med en ansatt som har ansvar for selvkosttjenestene på området. Datainnsamlingen foregikk i perioden september 2008 oktober PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING På grunnlag av kontrollutvalgets bestilling er det utledet følgende problemstilling for revisjonens undersøkelse: Har Målselv kommune tilfredsstillende rutiner og beregninger for sikring av at tjenestene innenfor VAR-området drives til selvkost? Undersøkelsen har i utgangspunktet vært tidsavgrenset til regnskapsåret I prosjektperioden har undersøkelsesgrunnlaget vært utvidet til å omfatte regnskapsåret Revisjonen har undersøkt forkalkyler som ble framlagt før gebyrvedtaket som ble gjort i forbindelse med behandlingen av budsjett 2007 og økonomiplan Når det gjelder etterkalkyler, har vi undersøkt selvkostregnskapene som ble framlagt for regnskapsårene Det faller utenfor revisjonens oppgaver å vurdere hensiktsmessigheten i politiske vedtak. Selvkost innen VAR-området side: 5

6 3 REVISJONSKRITERIER Innsamlede data i undersøkelsen blir vurdert opp mot kriterier utledet fra følgende kilder: Lov av nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 1, 2 og 3 Lov av nr 06 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 26 og 34 Forskrift av nr 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 16-1 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester: H-2140 (Kommunal- og regionaldepartementet, kommunalavdelingen 2003) Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Målselv kommune, sist endret Målselv kommunestyres vedtak i sak 90/05 Økonomiplan Kommunale avgifter og gebyrer - Avgiftsvedtak for 2006/2009 Målselv kommunestyres vedtak i sak 48/06 Vedr VAR Målselv fjellandsby Brev 09 mai 2007 fra Miljøverndepartementet til NORVAR AL Anvendelse av selvkostregelverket når vann- og avløpstjenester produseres av interkommunale selskaper Uttalelse 2007/002 fra Regnskapskomiteen i NKRF 1 Anvendelse av selvkostregelverket når tjenesten produseres av interkommunalt selskap Hjemmelen for kommunens beregning og innkreving av vann- og avløpsgebyr fra innbyggerne er lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 1, 2 og 3. Forurensningsforskriften 16-1 begrenser kommunens lovlige gebyrberegning til selvkost på vann- og avløpssektoren. Iflg. bestemmelsen bør de til enhver tid gjeldende retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester legges til grunn. Forskriften krever også at det før kommunens gebyrvedtak skal foreligge et overslag over kommunens antatte direkte og indirekte kostnader 2 på henholdsvis vann- og avløpssektoren for de nærmeste tre til fem årene. Regelverket på dette området pålegger ikke kommunen full kostnadsdekning gjennom innbyggernes brukerbetaling. Når det gjelder renovasjon og slamtømming, framgår det av forurensningsloven 26 og 34 at kommunen skal innkreve gebyr til full dekning av kostnader 3 forbundet med tjenestene. Avfall fra fritidseiendommer er av mindre omfang enn fra boliger i helårsbruk, og påfører kommunen mindre renovasjonskostnader, som er rammen for hva kommunen kan kreve dekket gjennom brukerne av fritidsrenovasjon. Derfor må det settes opp separate selvkostkalkyler for ordinær husholdningsrenovasjon og fritidsrenovasjon. Selvkostprinsippet slik det er redegjort for i gjeldende Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester skal legges til grunn for kommunens gebyrberegning. Iflg retningslinjene er selvkost den merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. Alle henførbare kostnader knyttet til kjerneprodukt, tilleggsytelser og støttefunksjoner skal tas med i selvkostkalkylen. Etter retningslinjene skal det innafor selvkostområdene foretas etterkalkyler 4 av de reelle kostnadene for å kontrollere at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost. Etterkalkyler/selvkostregnskap skal settes opp etter hvert regnskapsår. Det forutsettes i retningslinjene at selvkostregnskapet må sees over noen år, og at inntektene over 3-5 år ikke skal overstige kostnadene for årene samlet. Det betyr at det enkelte år kan være overskudd og andre år underskudd på kommunens selvkostområder. Differansene utjevnes gjennom et bundet selvkostfond, som tilføres akkumulert overskudd fra selvkostregnskapet og som brukes til dekning av underskudd i samme. 1 Norges Kommunerevisorforbund 2 Dette omfatter direkte og indirekte drifts-, vedlikeholds- og kapitalkostnader på sektoren. 3 Med kostnader menes her både drifts- og kapitalkostnader. 4 Selvkostregnskap Selvkost innen VAR-området side: 6

7 Målselv kommune er medeier i det interkommunale selskapet Senja Avfall IKS, som leverer renovasjonstjenester til brukerne i eierkommunene. I slike tilfeller av egenregi 5 må kommunen gjøre undersøkelser hos leverandøren for å sikre seg at tjenesten drives til selvkost. Med henvisning til Miljøverndepartementets brev 9. mai 2007 mener NKRF i uttalelse 2007/002 at kravet til selvkost kan ivaretas og dokumenteres samlet for alle deltakerkommunene i regnskapet til det interkommunale selskapet. I dette ligger en aksept av at renovasjonsselskapet, til tross for avstandsforskjeller, fordeler transportkostnader for felles renovasjonsordning likt på abonnentene/eierkommunene. Men hvis det er kommunespesifikke kostnader, må beregning av selvkost foretas pr kommune. Iflg. Målselv kommunes forskrift om vann og avløpsgebyrer 3 skal gebyrene samlet ikke overstige selvkost. Kommunestyret vedtar årlig størrelsen på gebyrene. Før vedtak fattes, skal det foreligge overslag over kommunens antatte direkte og indirekte drifts-, vedlikeholds- og kapitalkostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren for økonomiplanperioden 6. Under behandlingen av økonomiplan for i sak 90/05, vedtok kommunestyret at kostnadene til vann, avløp, slamtømming og renovasjon skal dekkes fullt ut gjennom gebyr fra innbyggerne. Det vil si at ingen VAR-tjenester skal subsidieres av kommunen. På grunnlag av ovenstående utleder vi følgende revisjonskriterier for undersøkelsen: Alle kommunens direkte og indirekte kostnader til drift, vedlikehold og kapital som kan henføres til produksjon og levering av tjenester innafor vann, avløp og renovasjon, skal legges til grunn for beregning av gebyr fra tjenestemottakerne. Kommunen må gjøre nødvendige undersøkelser for å sikre seg at Senja Avfall IKS driver renovasjonstjenestene til selvkost i tråd med regelverket. Administrasjonen skal hvert år utarbeide selvkostkalkyler på VAR-området og framlegge disse for politikerne senest i forbindelse med vedtak av gebyrregulativet. Administrasjonen skal sette opp selvkostregnskap for VAR-tjenestene etter hvert regnskapsår. Overskudd på selvkosttjenestene på VAR-området skal avsettes til bundet fond og brukes til inndekning av evt. underskudd på tjenestene senere år. Underskudd på selvkosttjenestene på VAR-området skal inndekkes gjennom økning av brukerbetalinger i den grad det ikke er dekning på bundet fond til formålet. 5 Kommunalt heleide selskaper som leverer tjenester til eierkommunene 6 Økonomiplanperioden utgjør de nærmeste fire årene. Selvkost innen VAR-området side: 7

8 4 BEREGNINGSGRUNNLAG Alle kommunens direkte og indirekte kostnader til drift, vedlikehold og kapital som kan henføres til produksjon og levering av tjenester innafor vann, avløp og renovasjon, skal legges til grunn for beregning av gebyr fra tjenestemottakerne. Kommunen må gjøre nødvendige undersøkelser for å sikre seg at Senja Avfalls IKS driver renovasjonstjenestene til selvkost i tråd med regelverket. 4.0 Henførbare kostnader Retningslinjene for beregning av selvkost skiller mellom Direkte kostnader (kjerneprodukt) Indirekte kostnader (interntjenester = tilleggsytelser og henførbare støttefunksjoner) Direkte kostnader I direkte kostnader inngår direkte drifts- og vedlikeholdskostnader og direkte kapitalkostnader. Direkte drifts- og vedlikeholdskostnader er knyttet til den direkte produksjonen av den enkelte tjeneste, f.eks. lønn, vedlikehold av bygninger og anlegg, betaling til private for utførte tjenester m.v. Årlige kapitalkostnader består i følge retningslinjene av to elementer: kapitalslit, dvs. forringelsen i et driftsmiddels verdi ut fra slitasje og elde alternativkostnad, dvs. den avkastning kommunen alternativt kunne oppnå ved å plassere penger tilsvarende investeringsbeløpet i markedet. I et fungerende marked vil renten angi alternativkostnaden. Kapitalkostnaden beregnes på grunnlag av anskaffelseskostnad av varige driftsmidler. I det kommunale regnskapssystemet vil det si anskaffelser ført i kapitalregnskapet. Retningslinjene angir følgende forutsetninger ved utarbeidelse av en selvkostkalkyle: historisk anskaffelseskostnad benyttes som avskrivningsgrunnlag nyinvesteringene tas med i avskrivningsgrunnlaget fra og med året etter at bygget/anlegget er tatt i bruk investeringstilskudd/ anleggsbidrag kommer til fradrag i avskrivningsgrunnlaget tomtekostnadene trekkes fra i avskrivningsgrunnlaget, men kostnaden skal likevel være med i grunnlaget for beregning av alternativkostnaden lineære avskrivninger avskrivningstid må settes etter hvor lang økonomisk levetid en regner med de forskjellige driftsmidlene har 7. rentesatsen for beregning av alternativkostnaden settes lik effektiv rente på norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid, med et tillegg på ett prosentpoeng. Indirekte kostnader I indirekte kostnader inngår indirekte drifts- og vedlikeholdskostnader og indirekte kapitalkostnader. Som eksempler på indirekte kostnader kan nevnes kostnader til 7 Retningslinjene for beregning av kommunale betalingstjenester av 2003 angir bruk av samme avskrivningsperioder som benyttes i KOSTRA rapporteringen Selvkost innen VAR-området side: 8

9 regnskap og innfordring kontorstøtte revisjon opplæring kantinedrift drift av EDB-anlegg drift av sentralbord juridisk bistand m.v. For disse kostnadene har retningslinjene angitt mulige fordelingskriterier. Det skal også beregnes kapitalkostnader for interntjenester. Disse kan beregnes etter en forenklet metode nærmere beskrevet under punkt 4.10 i retningslinjer for beregning av kommunale betalingstjenester. Renter på selvkostfond I retningslinjene er det forutsatt at inntektene over noen år (3-5 år) ikke skal overstige kostnadene for de samme årene. Det vil derfor oppstå overskudd eller underskudd det enkelte år. Overskudd skal avsettes til fond og inntektsføres senere år. Et overskudd innebærer at brukerne av den enkelte tjeneste har innbetalt mer enn tjenesten koster. Dersom brukerne hadde plassert pengene i bank i stedet for å innbetale overskuddet, ville de ha fått renteavkastning. Retningslinjene sier at kommunen bør kompensere brukerne for det rentetapet de er påført ved å binde kapital i kommunen. Det bør benyttes samme rente som ved beregning av kapitalkostnaden. Renter på underskudd behandles på tilsvarende måte. 4.1 Revisors funn Renovasjon Kommunens renovasjonstjeneste utføres av Senja Avfall IKS. Regning for utførte tjenester sendes til kommunen som utfører fakturering av renovasjonsgebyr. Avgiftene beregnes på bakgrunn av brev fra renovasjonsselskapet i forkant av budsjettet. Fastsettelse av renovasjonsgebyr foretas av kommunestyret. Kommunen har opplyst at den på bakgrunn av henvendelse fra revisjonen har etterspurt skriftlig grunnlaget for renovasjonsordningen i form av et selvkostregnskap som viser kostnadene knyttet til husholdningsrenovasjon. Kommunen har så langt ikke fått svar på sin henvendelse. Selvkostregnskapet på renovasjonen er beregnet på følgende måte: RENOVASJON Salgsinntekter ( ) ( ) ( ) ( ) Direkte kostnader Indirekte kostnader Kapitalkostnader Bruk av fond Avsetning til fond Selvkostfond pr ( ) (91 636) Kilde: kommuneregnskapets noteopplysninger Tall i parentes på selvkostfond betyr fond til abonnentenes fordel, tall uten parentes betyr at kommunen har penger til gode hos abonnentene Selvkost innen VAR-området side: 9

10 Fritidsboliger Kommunen har ikke tidligere hatt egen tvungen renovasjonsordning for fritidsboliger. Det har imidlertid eksistert en frivillig ordning for abonnenter med halvt renovasjonsgebyr. Ordningen er ikke organisert som et eget selvkostområde men inngår i den ordinære husholdningsrenovasjonsordningen. Fra er det innført tvungen fritidsrenovasjon. I den tvungne ordningen betales det fortsatt halvt gebyr for fritidsboliger. Containerne som benyttes til dette formålet, benyttes også av den vanlige husholdningsrenovasjonen, og det er i følge kommunen ikke mulig med dagens ordning å skille fritidsrenovasjonen fra vanlig husholdningsrenovasjon. Slam Kommunen samler inn slam fra private septikkummer gjennom privat kontraktør. Behandling av slammet skjer ved Fossmo slambehandlingsanlegg. Fakturering skjer fra kommunen til brukerne av tjenesten. Det utarbeides i følge kommunen ikke eget selvkostregnskap for slamtjenesten i kommunen. Vann Vannforsyningen er organisert innenfor kommunens egen virksomhet og er i sin helhet gebyrfinansiert slik vedtaket i kommunens økonomiplan forutsetter. Driften av vannforsyningen skjer helt i egen regi med egne ansatte. I tillegg kjøpes det inn tjenester til vedlikehold av anleggene ved behov. Kostnadene til innkjøp av tjenester har økt kraftig fra 2003 frem til i dag. Kommunen har fram til 2003 operert med beregning av kapitalkostnader etter annuitetsprinsippet. Fra 2004 har kommunen ved innkjøp av en egen regnearkmodell fra Anø Miljøkompetanse foretatt konvertering av kapitalkostnader etter annuitetsprinsippet over til serielånsprinsippet. Regnearkmodellen som er benyttet, er første versjon av programmet. Regnearkkalkylen er satt opp i henhold til rundskriv H-2140 (Kommunal- og regionaldepartementet, kommunalavdelingen 2003) med direkte kostnader, indirekte kostnader og kapitalkostnader. Regnearket ivaretar også avskrivningene gjennom egne tablåer for dette. Revisjonen har på stikkprøvebasis gjennomgått åtte investeringer i forhold til klassifisering på avskrivningsklasser i forhold til KOSTRA og at disse er satt opp korrekt i avskrivningstablået i regnearket. Vi har kontrollert at investeringen er finansiert med tilskudd, egenkapital eller lån. Vi har videre også sett på fire investeringer, hvor det har fulgt statstilskudd med, og hvor vi har kontrollert tilskuddenes behandling i forhold til avgiftsgrunnlaget. I våre stikkprøver har vi lagt vekt på å se på investeringer på forskjellige tidspunkt (eldre og nyere investeringer) Vår kontroll viser at kommunen har behandlet investeringene på riktig måte i forhold til selvkostregelverket. Vi har gjennomgått regnearkmodellen og vurdert bruken av formler for konvertering fra annuitet til serielån metoden. Vi har ikke funnet noen feil ved behandling av investeringene i regnearkmodellen, men modellen klarer ikke å ta hensyn til forandringer i rentenivå. Det betyr at når renten endres fra et år til et annet, får dette konsekvenser for tidligere og framtidige beregninger som er gjort i modellen av renter. Dette påvirker beregningene og bidrar til å gi feil tall i modellen. På grunn av svakheten knyttet til renteberegning har det ikke vært mulig for revisjonen å kontrollere bruken av rentesatser for tidligere år. Vi har kun kunnet vurdere renten for På forespørsel har kommunen ikke oversikt over hvilke rentesatsers om er benyttet tidligere. Selvkost innen VAR-området side: 10

11 VANN Salgsinntekter ( ) ( ) ( ) ( ) Direkte kostnader Indirekte kostnader Kapitalkostnader Bruk av fond Avsetning til fond ( ) ( ) Selvkostfond ( ) ( ) Kilde: kommunens regnskapsnoter Tall i parentes på selvkostfond betyr fond til abonnentens fordel, tall uten parentes, betyr at kommunen har penger til gode hos abonnentene Direkte driftskostnader Vi har gjennomgått hvilke kostnader som inngår i kalkylen. Vår kontroll av 2007 regnskapet og 2008 regnskapet viser at alle kostnader som er bokført under ansvar 6300 Vannforsyning samt 6301 Vann fjellandsbyen, i sin helhet er tatt med i grunnlaget. Kostnadsutviklingen viser at lønnsrelaterte kostnader har steget i takt med samfunnsutviklingen mens øvrige kostnader er holdt stabile. Men for året 2008 fordoblet kostnadene seg som følge av en betydelig vedlikeholdskostnad ved vannverket i Heggelia. Kommunen har praksis for at tilknytningsavgifter blir inntektsført i driftsregnskapet som overensstemmer med rundskriv H Interne driftskostnader Har ligget stabilt over hele perioden. Det er foretatt en forenklet beregning av de interne kostnadene etter en dokumentert fordelingsnøkkel. Kapitalkostnader Kapitalkostnadene har årlig økt med % og reflekterer en økt investeringsaktivitet på vannområdet. Kostnadene er nærmest fordoblet på fire år. Kostnadene er beregnet i regnearkmodellen fra Anø Miljøkompetanse. Vi har ikke funnet noen avvik mellom modellen og regnskapene. Renteberegning skjer gjennom regnearket og det benyttes rente av norske statsobligasjoner med tre års gjenstående løpetid, med et tillegg på ett prosentpoeng. Her vises det imidlertid til forannevnte om svakhet i beregningsmodellen i forhold til renteberegninger fra år til år og at det ikke er mulig å kontrollere tidligere års renteberegninger. Målselv fjellandsby På spørsmål fra revisjonen har kommunen svart at det er ikke utarbeidet noe eget selvkostregnskap, men at det lages en oversikt over investeringene som danner grunnlag for abonnementsgebyret for brukerne i fjellandsbyen. Kostnadene for fjellandsbyen inngår i den ordinære selvkostkalkylen. Vannforsyning til fjellandsbyen er finansiert delvis gjennom egne satser for tilknytningsgebyr som inntektsføres på direkte driftskostnader. Tilknytningsgebyrene føres på ansvar 6301 Vannforsyning i Målselv fjellandsby. Avløp Avløpstjenesten er organisert innenfor kommunens egen virksomhet og er i sin helhet gebyrfinansiert slik vedtaket i kommunens økonomiplan forutsetter. Driften av avløpsforsyningen skjer i egen regi med egne ansatte. Det foretas også omfattende tjenestekjøp fra eksterne til vedlikehold av anleggene. Selvkost innen VAR-området side: 11

12 Kommunen har fram til 2003 operert med beregning av kapitalkostnader etter annuitetsprinsippet. Fra 2004 har kommunen ved innkjøp av en egen regnearkmodell fra Anø Miljøkompetanse foretatt konvertering av kapitalkostnader etter annuitetsprinsippet over til serielånsprinsippet. Regnearkkalkylen er satt opp i henhold til rundskriv H-2140 (Kommunal- og regionaldepartementet, kommunalavdelingen 2003) med direkte kostnader, indirekte kostnader og kapitalkostnader. Regnearket ivaretar også avskrivningene gjennom egne tablåer for dette. Revisjonen har med hjelp av stikkprøver gjennomgått seks investeringer i forhold til klassifisering på avskrivningsklasser i forhold til KOSTRA og at disse er satt opp korrekt i avskrivningstablået i regnearket. Vi har kontrollert at investeringen er finansiert med tilskudd, egenkapital eller lån. Vi har videre også sett på fire investeringer, hvor det har fulgt statstilskudd med, og hvor vi har kontrollert tilskuddenes behandling i forhold til avgiftsgrunnlaget. Vi har kontrollert investeringer på forskjellige tidspunkt (eldre og nyere investeringer) Vår kontroll viser at kommunen har behandlet investeringene på riktig måte i forhold til selvkostregelverket. Vi har gjennomgått regnearkmodellen og vurdert bruken av formler for konvertering fra annuitet til serielån metoden. Vi har ikke funnet noen feil ved behandling av investeringene i regnearkmodellen, men modellen har en betydelig svakhet ved at den ikke klarer å ta hensyn til forandringer i rentenivå. Det betyr at når renten endres fra et år til et annet, får dette konsekvenser for tidligere og framtidige beregninger som er gjort i modellen av renter. Dette påvirker beregningene og bidrar til å gi feil tall i modellen. På grunn av svakheten knyttet til renteberegning har det ikke vært mulig for revisjonen å kontrollere bruken av rentesatser for tidligere år. Vi har kun kunnet vurdere renten for På forespørsel har kommunen ikke oversikt over hvilke rentesatser om er benyttet tidligere. AVLØP Salgsinntekter ( ) ( ) ( ) ( ) Direkte kostnader Indirekte kostnader Kapitalkostnader Bruk av fond Avsetning til fond Selvkostfond ( ) ( ) ( ) ( ) Kilde: noter til regnskapene Tall i parentes på selvkostfond betyr fond til fordel for abonnentene. Direkte driftskostnader Vi har kontrollert regnskapet for 2007 og 2008 med henblikk på kostnadene på drift. Vi har gjennomgått ansvar 6300 Vannforsyning og 6301 vannforsyning målselv fjellandsby og sett at tallene i regnskapet overensstemmer med tallene i selvkostkalkylen. Vi har også vurdert utviklingen i kostnadene post for post for å vurdere avvik mellom årene. Vi har funnet det er god sammenheng mellom regnskap og kalkyle. Kostnadene har økt jevnlig fra 2005 til Økningen (65 %) er langt større enn prisveksten i samme periode. Kommunen har brukt betydelige beløp på oppgradering av ledningsnett og renseanlegg. Tilstanden på infrastrukturen er relativt god sammenlignet med mange andre kommuner i regionen. Det er foretatt større investeringer i en periode hvor det også har vært gode støtteordninger fra staten slik at andelen finansiering med statstilskudd er relativt stor Selvkost innen VAR-området side: 12

13 sammenlignet med andre kommuner. Utgiftsveksten har i grove trekk sin årsak i økte vedlikeholdskostnader og det er disse som bidrar til kostnadsveksten på direkte kostnader. Interne driftskostnader Har ligget stabilt over hele perioden. Det er foretatt en forenklet beregning av de interne kostnadene etter en dokumentert fordelingsnøkkel. Kapitalkostnader Kapitalkostnadene har ikke økt like mye som på vannområdet og er et resultat av at kommunen i større grad driver vedlikehold enn nyinvestering på avløpsområdet. Beregningene i regnearkmodellen fra Anø Miljøkompetanse er gjort med bakgrunn i tall fra kommuneregnskapet. Modellen tar høyde for fradrag for statstilskudd slik at beregningsgrunnlaget for avskrivninger og renteberegningsgrunnlaget er i tråd med regelverket. Kapitalkostnadene er enten finansiert med lån, egenkapital eller tilskudd slik rundskrivet H-2140 forutsetter. Renteberegning skjer gjennom regnearket og det benyttes rente av norske statsobligasjoner med tre års gjenstående løpetid, med et tillegg på ett prosentpoeng. Her vises det imidlertid til forannevnte om svakhet i beregningsmodellen i forhold til renteberegninger fra år til år og at det ikke er mulig å kontrollere tidligere års renteberegninger. Målselv fjellandsby På spørsmål fra revisjonen har kommunen svart at det er ikke utarbeidet noe eget selvkostregnskap, men at det lages en oversikt over investeringene som danner grunnlag for abonnementsgebyret for brukerne i fjellandsbyen. Kostnadene for fjellandsbyen inngår i den ordinære selvkostkalkylen. Avløpstjenesten til fjellandsbyen er finansiert delvis gjennom egne satser for tilknytningsgebyr som inntektsføres på direkte driftskostnader. Tilknytningsgebyrene føres på ansvar 6401 Avløp i Målselv fjellandsby. Det er ikke beregnet renter av selvkostfondene og heller ikke beregnet renter på underskudd på selvkostområdet når det ikke er fondsmidler til å dekke dette. 4.2 Vurdering Renovasjonstjenesten er ikke tilfredsstillende dokumentert med en selvkostkalkyle som tar hensyn til alle kostnadskomponenter, om de er henførbare til Målselv kommune og som dokumenterer detaljerte direkte driftskostnader og kapitalkostnader. Det kan derfor ikke konkluderes i forhold til denne tjenesten. Renovasjonstjenesten for fritidsboliger er organisert som en inkorporert del av renovasjonsordningen. Tjenesten er fra 1. april 2009 en tvungen ordning for all fritidsbebyggelse i kommunen. Kommunen mener det er vanskelig å splitte denne ordningen i forhold til den ordinære renovasjonordningen. Mange kommuner har skilt husholdningsrenovasjon og fritidsrenovasjon i to selvkostregnskap fordi tjenesten er noe forskjellig med innsamling i dunker (husholdning) og i containere (fritid). Slik vi oppfatter regelverket, er det ikke eksplisitt ment at renovasjonstjenesten for fritidsboliger skal organiseres som et eget selvkostområde, men at det er tjenlig dersom ordningen avviker fra ordinær husholdningsrenovasjon. Alternativt kan det gjennomføres en prisdifferensiering på bakgrunn av avfallsmengde, innsamlingsmetode osv. Kommunen har i sin ordning foretatt en slik differensiering og vi vurderer kommunens praksis her som tilfredsstillende. Kommunen har ikke etablert et eget selvkostregnskap for slamtjenesten. Det strider mot krav i forurensningsloven 26 om at tjenesten skal produseres til selvkost og således skal tjenesten prissettes i eget selvkostregnskap. Selvkost innen VAR-området side: 13

14 Modellen til Anø Miljøkompetanse ivaretar ikke på en tilfredsstillende måte problematikken omkring beregning av kalkulatoriske renter på investeringene. Programmet bygger på en gjennomsnittsrente og tar ikke hensyn til at renten varierer fra år til år og. Anø Miljøkompetanse lanserte før selskapet gikk konkurs en ny versjon av programmet som ivaretar denne problematikken. Den har Målselv kommunen ikke hatt tilgang til eller benyttet ved beregningene. Derfor vil kalkylene gi feil på renteberegningene i selvkostkalkylen. Det er umulig å si hvor store konsekvenser dette vil ha for en etterberegning i forhold til kapitalkostnadene i selvkostkalkylen. Manglende renteberegning på selvkostfond og underskudd på selvkostområdet, er i strid med retningslinjene i rundskriv H FOR- OG ETTERKALKYLER Administrasjonen skal hvert år utarbeide selvkostkalkyler på VAR-området og framlegge disse for politikerne senest i forbindelse med vedtak av gebyrregulativet. Administrasjonen skal sette opp selvkostregnskap for VAR-tjenestene etter hvert regnskapsår. 5.1 Revisors funn Forkalkyler Målselv kommune fremlegger en forkalkyle på selvkostområdene som underbygger vedtaket om avgiftsnivået når budsjett og økonomiplan skal behandles. Dokumentet som brukes er en kort redegjørelse for stipulert avgiftsgrunnlag med direkte kostnader (driftskostnader og kapitalkostnader) og indirekte kostnader. I tillegg er det i økonomiplandokumentet henvist til at en detaljert selvkostkalkyle følger som utrykt vedlegg til økonomiplandokumentet. Det interkommunale renovasjonsselskapet avgir ikke noen form for forkalkyle på hva renovasjonsavgiften skal være utover et brev til kommunen på forventede kostnader uten nærmere beskrivelse av hva disse omfatter. Renovasjonsselskapets opplysninger om forventede kostnader legges til grunn for kommunestyrets gebyrvedtak. Etterkalkyler/selvkostregnskap Kommunen utarbeider note til regnskapet som viser etterkalkyle på vann-, avløp og renovasjonstjenester. Regnskapsnoten inneholder tilstrekkelig informasjon på et overordnet nivå i forhold til selvkostvirksomheten og notekravet i regnskapsforskriften på områdene vann og avløp. Når det gjelder renovasjon, bygger noten på et brev fra renovasjonsselskapet uten nærmere underdokumentasjon. 5.2 Vurdering Kommunens forkalkyler på vann- og avløpsområdet anses å være tilstrekkelig informasjon for å kunne gi politikerne mulighet til å fastsette avgiftsnivået basert på kalkylen. Når det gjelder renovasjonsområdet, er dagens praksis ikke tilfredsstillende i forhold til måten avgiftsnivået fastsettes av kommunestyret, da brevet fra avfallsselskapet ikke kan anses som en forkalkyle basert på forventede drifts- og kapitalkostnader.. Selvkost innen VAR-området side: 14

15 Etterkalkyler på vann- og avløpsområdet fremlagt som en note i regnskapet, gir etter vår vurdering tilstrekkelige opplysninger til å oppfylle kravet til selvkostregnskap. Som utrykt vedlegg til kommuneregnskapet foreligger en underdokumentasjon som i detalj beskriver etterkalkylen. Noteopplysningen til regnskapet om kostnadene på renovasjonsområdet, gir svært lite informasjon og kan ikke anses å være en tilfredsstillende etterkalkyle. 6 SELVKOSTFOND OG UNDERSKUDDSDEKNING Overskudd på selvkosttjenestene på VAR-området skal avsettes til bundet fond og brukes til inndekning av evt. underskudd på tjenestene senere år. Underskudd på selvkosttjenestene på VAR-området skal inndekkes gjennom økning av brukerbetalinger i den grad det ikke er dekning på bundet fond til formålet. 6.1 Revisors funn Utvikling selvkost fond Vann Bevegelse ( ) ( ) ( ) Avløp Bevegelse ( ) ( ) (3 289) ( ) ( ) Renovasjon Bevegelse ( ) ( ) ( ) (91 636) 0 Kilde: Kommunens balanseregnskap øreavrunding gjort av revisjonen Akkumulerte overskudd i selvkostregnskapet Overskudd i selvkostregnskapene er avsatt til fond i balansen. Dekning av underskudd i selvkostregnskapet Underskudd i selvkostregnskapet er dekket av fond så langt det har vært midler på fond. I 2007 og 2008 har det oppstått underskudd i regnskapet som ikke har dekning i fond. Disse behandles slik at de inngår i kommunens ordinære driftsresultat, men blir senere tilbakeført kommunens skattefinansierte økonomi når det frembringes overskudd i selvkostregimet. Vi har kontrollert at kommunen har foretatt avsetninger til fond og bruken av fond ved underskudd og har ikke funnet avvik fra de fremlagte selvkostkalkyler i forhold til regnskapene. Vi har også kontrollert og funnet at kommunen i 2007 har bokført underskudd på renovasjonsordningen som det ikke har vært dekning for i fondsmidler som en kortsiktig fordring i balanseregnskapet (konto med kr ,-). Fra 2008 er regelverket endret i forhold til underskudd oppstått som følge av manglende fondsdekning ved at negativt resultat skal inngå i kommunens ordinære regnskapsresultat. Dette gir imidlertid kommunen mulighet til å gå med overskudd på den aktuelle selvkostordningen senere for å dekke tidligere års underskudd. Selvkost innen VAR-området side: 15

16 6.2 Vurdering Det foretas avsetning til driftsfond og bruk av fond i tråd med regelverket. Kommunen har de siste årene i stor grad forsøkt å tilpasse avgiftsnivået i forhold til innestående fondsmidler. Brukerbetalingene skal i henhold til retningslinjene utjevnes over en 3-5 års periode. Slik vi ser det har kommunen i stor grad oppfylt kravet. Unntaket det kan stilles spørsmål ved, er på avløpsområdet hvor reduksjonen av fondet har vært for lav i forhold til 3-5 årsbestemmelsen. 7 KONKLUSJON Målselv kommunes rutiner og beregninger for sikring av selvkost på VAR-tjenestene er langt på vei tilfredsstillende. Revisjonens undersøkelse har imidlertid avdekket mangler når det gjelder for- og etterkalkyler på renovasjonsområdet, og kommunen har ikke lyktes å få dokumentert selvkostregnskap fra Senja Avfall IKS. Kommunen har heller ikke egen selvkostkalkyle for slambehandling slik forurensningsloven krever. Renteberegning på kapitalkostnader håndteres ikke på en tilfredsstillende måte i kalkyleprogrammet kommunen bruker. Videre er det i strid med retningslinjene å ikke beregne renter på selvkostfond. 8 HØRING Rapporten ble sendt til Målselv kommune på høring med uttalefrist Rådmannens høringsmerknad følger som vedlegg til rapporten. 9 ANBEFALINGER o Kommunen bør kreve selvkostregnskap fra Senja Avfall IKS o Slambehandling bør etableres som eget selvkostområde o Selvkostkalkylene for vann- og avløp bør gjennomgås på nytt med oppdatert programvare med sikte på korrigering av renteberegninger o Avløpsfondet kan reduseres raskere enn hva som har vært tilfelle siden 2005 o Det bør gjennomføres årlige tillegg av renter på selvkostfond og underskudd på selvkostområdene Selvkost innen VAR-området side: 16

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost innen VAR-området NORD. Kåfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost innen VAR-området NORD. Kåfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Kåfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Kåfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2007 vedtatt å få utført forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Lenvik kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Lenvik kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Selvkost Selvkost Senja Senja Avfall Avfall IKS IKS Lenvik kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Lenvik kommune v/k-sekretariatet, bestilte

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Torsken kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009:1

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Torsken kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009:1 FORVALTNINGSREVISJON Selvkost VAR Torsken kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009:1 Forord Kontrollutvalget i Torsken kommune v/k-sekretariatet, bestilte den 09.12.08 forvaltningsrevisjon

Detaljer

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune 2004-2005 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Innsyn IT- Veiledning revisjon Regnskapsrevisjon Misligheter og

Detaljer

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for Grunnlag for fastsetting av gebyrer for Vann Avløp Renovasjon Slam Feiing Økonomiplanperioden 2013-2016 Loppa kommune Behandlet i kommunestyret den 25.10.2012 Arne Dag Isaksen Driftssjef Monika Olsen Økonomisjef/ass.rådmann

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Balsfjord kommunalteknikk KF

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Balsfjord kommunalteknikk KF FORVALTNINGSREVISJON Balsfjord kommunalteknikk KF Rapport 2013 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Balsfjord kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av selvkost innenfor

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Karlsøy kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Karlsøy kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet FORVALTNINGSREVISJON Selvkost VAR Karlsøy kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 Forord Kontrollutvalget i Karlsøy kommune v/k-sekretariatet bestilte den 9.9.2009 ved sak 19/09 forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Sortland kommune. unntatt fra offentlighet etter offentleglova 13, 1. ledd, jf kommuneloven 78 nr 7. Vi skaper trygghet

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Sortland kommune. unntatt fra offentlighet etter offentleglova 13, 1. ledd, jf kommuneloven 78 nr 7. Vi skaper trygghet FORVALTNINGSREVISJON Selvkost Selvkost Senja Reno-Vest Avfall IKS IKS Sortland kommune unntatt fra offentlighet etter offentleglova 13, 1. ledd, jf kommuneloven 78 nr 7 Vi skaper trygghet K O M R E V NORD

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Sørfold kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Sørfold kommunes plan for

Detaljer

Klæbu kommune Rådmannen

Klæbu kommune Rådmannen Klæbu kommune Rådmannen KonSek Midt-Norge IKS v/eva Bekkavik Pb 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 14/16-36-033 OBE/RÅD 12.09.2014 Tilbakemelding på Klæbu kommune

Detaljer

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET LØRENSKOG KOMMUNE September 2005 Utført av Nina Neset INNHOLD 1 BAKGRUNN... 3 2 FORMÅL MED GJENNOMGANGEN... 3 3 KRITERIER FOR GJENNOMGANGEN...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT SAK 14/2013 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT INNSTILLING: Styret i ØRAS tar rapporten "Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost ØRAS" fra Øvre Romerike Revisjonsdistrikt til orientering

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Hamarøy kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Hamarøy kommunes plan for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Kvæfjord kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2008:2

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Kvæfjord kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2008:2 FORVALTNINGSREVISJON Selvkost VAR Kvæfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008:2 Forord Kontrollutvalget i Kvæfjord kommune v/k-sekretariatet bestilte den 19.05.2008 forvaltningsrevisjon

Detaljer

Beregning av selvkost på VAR-området

Beregning av selvkost på VAR-området www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2016 Beregning av selvkost på VAR-området MÅSØY KOMMUNE Innhold 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 Formålet med prosjektet... 1 0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner...

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Loppa kommune Selvkostområder November 2006 Forord Bakgrunn for dette prosjektet er at kommunestyret i Loppa den 16. desember 2005 i sak 054/05 vedtok at en undersøkelse

Detaljer

Beregning av selvkost for VA-tjenestene

Beregning av selvkost for VA-tjenestene Beregning av selvkost for VA-tjenestene Reviderte retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester og konsekvensene for VA Ved May Rostad, e-plan AS Driftsassistansen i Møre og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Steigen kommune 2007 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Steigen kommunes plan for

Detaljer

SELVKOSTREGNSKAPET. Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter

SELVKOSTREGNSKAPET. Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter SELVKOSTREGNSKAPET Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter Egne erfaringer Bakgrunn Revisor i 6 år Økonomikonsulent/økonomisjef 6 år Selvkostregnskap i Narvik VAR Etterkalkulasjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost på avfallstjenester i Hålogaland Ressursselskap. Harstad kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost på avfallstjenester i Hålogaland Ressursselskap. Harstad kommune FORVALTNINGSREVISJON Selvkost på avfallstjenester i Hålogaland Ressursselskap Harstad kommune Rapport 2015 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Harstad kommune har KomRev NORD gjennomført

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Beiarn kommune 2007 Forord Kontrollutvalget i Beiarn kommune vedtok i møte den 14/02-2006 i sak 02/06 at Salten

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021 Økonomiplan 2018-2021 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE Selvkostområder November 2006 Forord Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret i Måsøy den 04.11.2005

Detaljer

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!!

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!! SELVKOST SELVKOST Et viktig område i kommune!!! Økt fokus på dette fremover. Spes når kommuner har 100% dekningsgrad Kommunens beregninger må kunne dokumenteres Lag egen dokumentasjon (hefte) på selvkostberegningene

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020 Økonomiplan 2017-2020 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester

Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Norsk Vanns veiledning Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester ved May Rostad, Kinei AS DIHVA og DISFVA Viktige VA-utfordringer for framtiden- Rammevilkår og regler Solstrand hotell 30. 31.mars

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Beregning av avgiftsgrunnlaget innen vann, avløp og renovasjon i Meløy kommune

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Beregning av avgiftsgrunnlaget innen vann, avløp og renovasjon i Meløy kommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget innen vann, avløp og renovasjon i Meløy kommune November 2006 FORORD Kontrollutvalget i Meløy kommune vedtok i sak 02/06 at Salten kommunerevisjon

Detaljer

Selvkost. Økonomiforum Nord-Trøndelag. 17. Oktober 2016, Grong Hotell. Knut Tanem, registrert revisor. oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS

Selvkost. Økonomiforum Nord-Trøndelag. 17. Oktober 2016, Grong Hotell. Knut Tanem, registrert revisor. oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS Selvkost Økonomiforum Nord-Trøndelag 17. Oktober 2016, Grong Hotell Knut Tanem, registrert revisor oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS 1 Selvkost Definisjon på selvkost: Selvkost er den totale kostnadsøkningen

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Kvalsund kommune

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Kvalsund kommune Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Kvalsund kommune Selvkostområder Forord Bakgrunn for dette prosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kontrollutvalget 27. september 2005 og kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN

ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN Tema ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN Økonomiske premisser innen VA-sektoren 1 Formål Levere tjenester Medfører kostnader Krever inntekter Ikke noe krav til inntjening overskudd Tillat med overskudd

Detaljer

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Høstkonferansen 14. og 15. oktober 2009 ved May Rostad, Kinei AS Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg www.kinei.no 1 Innhold Norsk Vanns

Detaljer

SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT

SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Forvaltningsrevisjon i Tolga kommune: Selvkostprinsippet innenfor avløp, renovasjon og septikrenovasjon

Forvaltningsrevisjon i Tolga kommune: Selvkostprinsippet innenfor avløp, renovasjon og septikrenovasjon Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 22-2014 Forvaltningsrevisjon i Tolga kommune: Selvkostprinsippet innenfor avløp, renovasjon og septikrenovasjon Formålet med prosjektet er å undersøke om Tolga

Detaljer

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015 1000 kr 1000 kr Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015 Dønna kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Hasvik kommune

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Hasvik kommune Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Hasvik kommune Selvkostområder Forord Bakgrunn for denne rapporten er at kontrollutvalget i Hasvik i sak 15/04 vedtok at revisjonen skulle gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL I FIAS:

SELSKAPSKONTROLL I FIAS: SELSKAPSKONTROLL I FIAS: Forvaltningsrevisjon for å kontrollere om selskapet etterlever selvkostprinsippet for husholdningsrenovasjon SELSKAPSKONTROLL 2007. Hovedkontor: Kommunehuset Orgnr 987727675 2550

Detaljer

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1.1 Innledning EnviDan Momentum AS (heretter kalt Momentum) har på oppdrag fra Kristiansund og Nordmøre Havn IKS utarbeidet

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019 Økonomiplan 2016-2019 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Vann- og avløpsgebyrer

Vann- og avløpsgebyrer Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 14-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Vann- og avløpsgebyrer For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune Mars 2009 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Saltdal kommune 2008 Forord Kontrollutvalget i Saltdal kommune vedtok i møte den 07/12-2005 i sak 11/05 at Salten

Detaljer

GIVAS IKS OVERHOLDELSE AV SELVKOSTPRINSIPPET

GIVAS IKS OVERHOLDELSE AV SELVKOSTPRINSIPPET NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT GIVAS IKS OVERHOLDELSE AV SELVKOSTPRINSIPPET Gjennomført på oppdrag fra GLÅMDAL revisjon IKS MARS 2011 Utført av Nina Neset INNHOLD OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER

Detaljer

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR)

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Oppegård kommune Oktober 2013 RAPPORT 8/13 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård

Detaljer

Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs

Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs LOPPA KOMMUNE Driftsavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 25.9.2ts 2151698-1 Olav Henning Trondal olav.h.trondal @loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs Formannskap Kommunestyre Møtedato 17.tt.2t5

Detaljer

Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007. Forvaltningsrevisjonsrapport

Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007. Forvaltningsrevisjonsrapport Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007 Tilbud Forvaltningsrevisjons på revisjon av Selskapet rapport AS Ås kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 KAUTOKEINO KOMMUNE. Selvkostområder

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 KAUTOKEINO KOMMUNE. Selvkostområder RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 KAUTOKEINO KOMMUNE Selvkostområder FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret i Kautokeino den 22.12.2005

Detaljer

Selvkostberegninger i Sande kommune

Selvkostberegninger i Sande kommune Forvaltningsrevisjonsrapport November 2015 Selvkostberegninger i Sande kommune Vann og avløp 2014 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon IT-revisjon Selskapskontroll Veiledning Regnskapsrevisjon Innsyn Misligheter

Detaljer

NKRFs REVISJONSKOMITÉ. Til NKRFs medlemmer Oslo, den

NKRFs REVISJONSKOMITÉ. Til NKRFs medlemmer Oslo, den NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 19.1.2016 INFORMASJONSSKRIV 1/2016 REVISORS OPPGAVER VED REVISJON AV SELVKOSTOMRÅDER I ÅRSREGNSKAPET 0. Innledning Revisjonskomiteens informasjonsskriv

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOSTOMRÅDET Arkivsaksnr.: 05/23535

Saksframlegg. Trondheim kommune. FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOSTOMRÅDET Arkivsaksnr.: 05/23535 Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOSTOMRÅDET Arkivsaksnr.: 05/23535 Forslag til innstilling: 1. Bystyret ser alvorlig på de avvik som avdekkes innenfor selvkostområdet, og ber Rådmannen følge opp

Detaljer

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015.

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015. Nord-Odal kommune Arkiv: FE - 231, TI - &00 ArkivsakID: 15/2298-1 Saksbehandler: Ellisiv Hovig Dato: 18.10.2015 Saksframlegg Priser og gebyrer - kommunale tjenester 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling

Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 26-2014 Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling Formålet med prosjektet er å undersøke om Røros kommune

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Meldal kommune År 2002

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Meldal kommune År 2002 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Meldal kommune År 2002 Innholdsfortegnelse side 1 SAMMENDRAG... 3 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET...3 1.2 REVISORS VURDERINGER

Detaljer

Selvkost i Volda kommune. Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT

Selvkost i Volda kommune. Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT Selvkost i Volda kommune Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 7/2014 Tittel: Selvkost i Volda kommune Undertittel: Vann, avløp og feiing TF-notat nr: 7/2014 Forfatter(e): Ailin Aastvedt Dato:

Detaljer

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet Beregning av kommunale avfallsgebyr Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet - Hvorfor en ny forskrift? - Forurensningsloven - Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften - Hvorfor

Detaljer

Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth. Gebyrer og betalingssatser 2018

Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth. Gebyrer og betalingssatser 2018 Arkivsaksnr.: 17/2290 Lnr.: 20504/17 Ark.: Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Gebyrer og betalingssatser 2018 Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens 33-1 Matrikkelloven 30 og 32. Lov om eierseksjoner

Detaljer

Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing

Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing Forvaltningsrevisjon 2009 Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing Rapporten avgis til Kontrollutvalget i Oppdal som er bestiller av forvaltningsrevisjon. Formålet med undersøkelsen er å se etter

Detaljer

Følger Trondheim kommune de nye retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Fullversjon

Følger Trondheim kommune de nye retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Fullversjon Følger Trondheim kommune de nye retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Fullversjon Trondheim kommunerevisjon Mars 2006 Forord Denne rapporten oppsummerer funnene og

Detaljer

NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR. Formannskapets forslag til vedtak:

NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR. Formannskapets forslag til vedtak: NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR Formannskapets forslag til vedtak: De presenterte forslag til gebyrreglement og gebyrvedtekter for teknisk sektor forankres i de sentrale retningslinjer for beregning

Detaljer

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/PROBLEMSTILLINGER...4 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS FUNN OG VURDERINGER...8

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/PROBLEMSTILLINGER...4 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS FUNN OG VURDERINGER...8 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2. INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Konsekvenser for beregning av gebyrene Revisjon av Norsk Vanns selvkostveiledning for VA-tjenestene ved May Rostad, Kinei

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112, Dep. 0032 Oslo Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Selvkostområdet vann og avløp vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan

Selvkostområdet vann og avløp vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan Selvkostområdet vann og avløp vedlegg til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan Innledning Dette notatet er utarbeidet som et vedlegg til rådmannens forslag til budsjett for og økonomiplan for

Detaljer

Selvkostregnskap for vann- og avløpssektoren. Beregning av alternativ kostnad for tomtearealer. Saksordfører: Inger Solberg

Selvkostregnskap for vann- og avløpssektoren. Beregning av alternativ kostnad for tomtearealer. Saksordfører: Inger Solberg ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Jostein Barstad Saksmappe: 2009/6779-28577/2009 Arkiv: Selvkostregnskap for vann- og avløpssektoren. Beregning av alternativ kostnad for tomtearealer. Saksordfører: Inger Solberg

Detaljer

Forvaltningsrevisjon i Holtålen kommune: Selvkostprinsippet innenfor vann, avløp, renovasjon, septikrenovasjon og feiing

Forvaltningsrevisjon i Holtålen kommune: Selvkostprinsippet innenfor vann, avløp, renovasjon, septikrenovasjon og feiing Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 15-2014 Forvaltningsrevisjon i Holtålen kommune: Selvkostprinsippet innenfor vann, avløp, renovasjon, septikrenovasjon og feiing Formålet med prosjektet er

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/05 05/00337 SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/05 05/00337 SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvihsgate Møtedato: 09.12.2005 Klokkeslett: kl.10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS

Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS Kommunestrukturreform og andre organisatoriske omstillinger i vannbransjen Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS Innhold Organisatoriske

Detaljer

Møtereferat 21. september KOSTRA-VAR gruppe møte.

Møtereferat 21. september KOSTRA-VAR gruppe møte. Møtereferat 21. september 2009. KOSTRA-VAR gruppe møte. Til stede: Bent Devik, KRD Øivind Ryenbakken, Oslo Kommune Liliane Myrstad, FHI Ole Lien, Norsk Vann Gisle Berge, SSB Kari B. Mellem, SSB Referent:

Detaljer

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Reviderte retningslinjer som gjelder fom. 1.1.2015 Endringer i retningslinjer for selvkostberegninger og praktisering av

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

Vann til 2021 Vanngebyrsatser I Hemsedal kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fa

Vann til 2021 Vanngebyrsatser I Hemsedal kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fa Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 Hemsedal kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Forvaltningsrevisjonsrapport

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Forvaltningsrevisjonsrapport KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Forvaltningsrevisjonsrapport Beregning av selvkost på områdene avløp, slamtømming, renovasjon og feiing i Eide kommune 18. november 2014 Kommunerevisjonsdistrikt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Selvkost VAR. Juni 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Selvkost VAR. Juni 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Selvkost VAR Juni 2008 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Innledning... 4 2.1 Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon... 4 2.2 Bakgrunn

Detaljer

Tjøme kommune. Forvaltningsrevisjon. Kommunens styring og kontroll innen rutiner for inntekter på VAR-området

Tjøme kommune. Forvaltningsrevisjon. Kommunens styring og kontroll innen rutiner for inntekter på VAR-området Tjøme kommune Forvaltningsrevisjon Kommunens styring og kontroll innen rutiner for inntekter på VAR-området November 2009 Kontrollutvalget i Tjøme kommune Rapport: Styring og kontroll innen rutiner for

Detaljer

Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting

Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting Momentum Consulting Momentum Consulting: etablert januar 2004 Kontorer i Oslo og Åndalsnes Ti ansatte,

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Orkdal kommune År 2001

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Orkdal kommune År 2001 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Orkdal kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1 SAMMENDRAG... 3 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET...3 1.2 REVISORS VURDERINGER

Detaljer

NYE RETNINGSLINJER FOR SELVKOST 16.03.16

NYE RETNINGSLINJER FOR SELVKOST 16.03.16 NYE RETNINGSLINJER FOR SELVKOST 16.03.16 Agenda Selvkost Retningslinjer for beregning av selvkost - H-3/14 de viktigste endringene Hvordan ivareta regelverket? Selvkost Definisjon selvkost: Selvkost er

Detaljer

Tillegg til budsjettdokument i hht formannskapets vedtak i sak 64/2014 punkt c som lyder:

Tillegg til budsjettdokument i hht formannskapets vedtak i sak 64/2014 punkt c som lyder: Tillegg til budsjettdokument i hht formannskapets vedtak i sak 64/2014 punkt c som lyder: a) Sidene 41, 44-52 vedr. VA i budsjettdokumentet for 2015 tas ut, og erstattes med nye ved saksutsendelse til

Detaljer

Selvkost og gebyr. Drangedal kommune 2014 :: 717 013

Selvkost og gebyr. Drangedal kommune 2014 :: 717 013 Selvkost og gebyr Drangedal kommune 2014 :: 717 013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... iii 2 Innledning... 1 2.1 Bestilling... 1 2.2 Bakgrunn... 1 2.3 Problemstillinger og revisjonskriterier... 2 2.4

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/589 Inge Bones, tlf.:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/589 Inge Bones, tlf.: Dyrøy kommune Den lærende kommune Melding om vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/589 Inge Bones, tlf.: 77 18 92 35 231 04.12.2013 Ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer Med

Detaljer

Gjennomført selskapskontroll: Forvaltningsrevisjonsrapport - Gjennomgang av selvkost renovasjon i IRIS

Gjennomført selskapskontroll: Forvaltningsrevisjonsrapport - Gjennomgang av selvkost renovasjon i IRIS Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.12.2012 70894/2012 2012/8422 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/217 Bystyret 13.12.2012 Gjennomført selskapskontroll: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2007 Alta kommune

Rapport Forvaltningsrevisjon 2007 Alta kommune Rapport Forvaltningsrevisjon 2007 Alta kommune Selvkostområder Forord Bakgrunn for dette prosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, som ble vedtatt av kommunestyret 24. oktober 2005 i sak 81/05.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON Remiks Miljøpark AS Selvkost og kapitalnedsettelse i Remiks Husholdning AS Tromsø kommune Rapport 2016 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Tromsø kommune har KomRev

Detaljer

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Selvkost Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Stavangers visjon: Sammen for en levende by Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Fakta om

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Berlevåg kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Revidering av Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Overhalla kommune med tilhørende gebyrregulativ. Høring og utlegging til offentlig ettersyn.

Revidering av Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Overhalla kommune med tilhørende gebyrregulativ. Høring og utlegging til offentlig ettersyn. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/5630-6 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Revidering av Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Overhalla kommune med tilhørende gebyrregulativ.

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: LE-Komite for næring og miljø Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus Møtedato: 22.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av selvkost i Andebu kommune

Forvaltningsrevisjon av selvkost i Andebu kommune Rapport Forvaltningsrevisjon av selvkost i Andebu kommune Oslo, 13. mai 2016 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8817-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kommunale eiendomsavgifter 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 03.12.2008 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 03.12.2008 Tid: Kl. 09:00 Sak 72/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 03.12.2008 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

Detaljer

Gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing

Gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing Gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing 2016 Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 16.12.2015 sak 142/15 Innhold Rammer for gebyrberegning... 3 Vann, avløp og septik... 3 Engangsgebyr

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Innspill til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

Innspill til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Innspill til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Forord Kommunal og regionaldepartementet har ajourført retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport Vann og avløp Hvaler kommune Regnskapsrevisjonsrapport Rolvsøy 19. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 3 2. METODE OG AVGRENSNING 3 3. SELVKOST 4 4. TILKNYTNINGSAVGIFTER

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOST FOR TEKNISKE TJENESTER

FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOST FOR TEKNISKE TJENESTER FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOST FOR TEKNISKE TJENESTER HJELMELAND KOMMUNE MARS 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1634-14 Arkivnr.: 212 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNES UTTALELSE

Detaljer

Selvkost, gebyr og bemanning utfordrende?

Selvkost, gebyr og bemanning utfordrende? Selvkost, gebyr og bemanning utfordrende? Rica Holmenkollen Park Hotel 4. september 2014 Ketil Pedersen Faglig ansvarlig Momentum Selvkost AS Momentum Selvkost AS Momentum Selvkost AS: etablert januar

Detaljer

23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 2015

23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 2015 23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 201 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Med bakgrunn

Detaljer