Kemneren i Ullensaker kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kemneren i Ullensaker kommune"

Transkript

1 1 Kemneren i Ullensaker kommune

2 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet Skatteoppkreverkontoret Ressurser Organisering Ressurser og kompetanse Internkontroll Vurdering av skatteinngangen Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret Skatteregnskapet Avleggelse av skatteregnskapet Avregningsoppgjøret Margin Margin for skatteåret Kommentarer til marginavsetningen for Innfordring av krav Restanseutviklingen Totale restanser og berostilte krav Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser Restanser eldre år Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år Skattehjelpen Innfordringens effektivitet Vurdering av kontorets resultat pr Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen Særnamskompetanse Ettergivelse Arbeidsgiverkontroll Organisering av arbeidsgiverkontrollen Planlagte og gjennomførte kontroller Resultater fra arbeidsgiverkontrollen Vurdering av arbeidsgiverkontrollen Samarbeid med andre kontrollaktører Gjennomførte informasjonstiltak Vedlegg 1. Årsregnskapet for Vedlegg 2. Årsrapport fra Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike... 19

3 3 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret Kemnerens arbeids- og ansvarsområde følger av lov av 17. juni 2005 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav, samt forskrifter, instrukser og retningslinjer fastsatt med hjemmel i lov. Skatteavdelingens arbeidsområde består i å innkreve skatter og avgifter for kommune, stat, fylke og folketrygd, føre skatteregnskapet og foreta skatteoppgjør etter gjeldene lover og forskrifter, foreta regnskapskontroll hos kommunens arbeidsgivere og fremlegge søknader om ettergivelse for skatteutvalget. Kemneren har namsmannskompetanse for egne krav, og har derfor myndighet til å gjennomføre de fleste innfordringstiltak. I tillegg til skatteområdet har også kemneren ansvar for innkreving av kommunens utestående fordringer. Kemnerkontoret genererer store kontantstrømmer. I 2014 er samlet innkrevd beløp på vel 5 milliarder kroner Ressurser Ressursfordeling Årsverk Andel Skatteregnskap 2,1 21,9 % Innfordring av skatter og avgifter 3,5 36,5 % Arbeidsgiverkontroll 1,9 19,8 % Informasjonsvirksomhet 0,1 1,0 % Skatteutvalg 0,1 1,0 % Administrasjon 0,3 3,1 % Innkreving av kommunale krav 1,6 16,7 % Sum ressursbruk 9,6 100 % Kemnerkontoret i Ullensaker har i utgangspunktet 8 stillingshjemler. I en av stillingshjemlene har det i 2014 vært innvilget 10% permisjon. I tillegg har en av de andre saksbehandlerne valgt å gå ned i 80% stilling. Ut over dette deltar Ullensaker kemnerkontor sammen med de andre kemnerkontorene på Øvre Romerike i en felles kontrollenhet, Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike(AØR). Enheten hadde i 2014 seks stillingshjemler. AØR har i 2014 hatt vakanser i stillinger grunnet permisjoner og sykdom. Ullensaker kemnerkontors andel av denne kontrollenheten utgjør ca. 36%. Justert for vakanser utgjør Ullensakers kommunes andel av ressursene ved enheten 1,9 årsverk Organisering Oppgavene ved kontoret er organisert som følger: - 2 saksbehandlere jobber med føring og oppfølging av regnskapsføringen, avstemming og kontroll av lønns og trekkoppgaver, avregningsoppgjør og informasjonsvirksomhet.

4 4-3,3 stillingshjemler brukes innen innfordring av skatter og avgifter. En saksbehandler (80% av full stilling) har ansvar for innkreving av skatter og avgifter fra upersonlige arbeidsgivere/skattytere. 2,5 stillingshjemler er rettet inn mot innkreving av skatter og avgifter fra personlige arbeidsgivere/skattytere. Innfordringsmedarbeiderne foretar alle typer innfordringsskritt mot skyldner. - Bokettersyn foretas av medarbeiderne i AØR på vegne av kemneren i Ullensaker. - Ut over dette har brukes det også 1,5 stillingshjemler på innkreving av kommunens utestående fordringer. - Kemner deler sin stilling mellom de ulike ansvarsområdene etter behov. I tillegg har kemneren ansvar for personaloppfølging, rapportering og diverse andre oppgaver knyttet til drift av kontoret Ressurser og kompetanse Det har i 2014 blitt brukt 0,1 færre årsverk enn i Dette har sammenheng med at en av saksbehandlerne på kemnerkontoret har valgt å gå ned i 80% stilling, samtidig som kommunens andel av AØR sine ressurser har økt noe. På kemnerkontoret ble det i 2014 brukt 6,1 årsverk på skatteområdet, noe som er 0,2 stillingshjemler lavere enn året før. Bakgrunnen er at en av saksbehandlerne på innfordringsområdet har gått ned til 80% stilling. Bemanningen anses tilfredsstillende for å løse kontorets oppgaver. Ullensaker kommune er en av de kommunene som de siste 15 årene har vokst raskest i landet både hva gjelder innbyggere og arbeidsgivere. Effektivisering både på eget kontor og gjennom datasystemer har gjort det mulig for kontoret å løse sine oppgaver uten bemanningsøkning i denne perioden. Kontoret har også dyktige og godt skolerte saksbehandlere med lang erfaring fra arbeidsområdet. I tillegg er også flere av de ansatte ved kontoret bosatt i kommunen og har dermed gode lokalkunnskaper, noe som har vært med på å løse saker på en smidig og effektiv måte. Når det gjelder Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike så ble den for noen år siden styrket med en stillingshjemmel. Bakgrunnen for dette var en langvarig og sterk vekst i antall arbeidsgivere i regionen, samt stort behov for kontroll. Det avdekkes store beløp ved kontroller hos arbeidsgiverne i Ullensaker hvert år. Kemneren har også inntrykk av at det også er en del useriøse næringsdrivende som flytter til Ullensaker. En god og rask oppfølging fra kontrollsiden har gjennom mange år derfor vært nødvendig. Medarbeiderne ved AØR har god kompetanse til å utføre sine oppgaver og har lang erfaring fra kontrollområdet eller tilstøtende arbeidsområder. 1.2 Internkontroll I henhold til Skatteoppkreverinstruksens 2-2 skal skatteoppkreveren sørge for at kontoret har en tilfredsstillende internkontroll. Kontoret har følgende styrings og kontrollaktiviteter: - Fastsatte innkrevingsmål for de ulike skattene og avgiftene. Utvikling i forhold til målsetningene følges opp månedlig. Ved behov analyseres restansemassen for å finne gode tiltak for å kunne oppnå målsetningene.

5 5 - Daglig oppfølging og føring av skatteregnskapet. - Månedlig avstemming av skatteregnskapet - Egne kontrollrutiner - God oppfølging av arbeidslister - Det er så langt utarbeidet ca. 25 prosedyrer for både innfordring, regnskapsføring og kontroll som inngår i kommunens kvalitetssystem - Virksomhetsplan - Oppfølging av tilgangskontroll til SOFIE - Gode arkiveringsrutiner - Kompetanseutvikling av medarbeiderne 1.3 Vurdering av skatteinngangen År Antall innbyggere * Antall arbeidsgivere ** Antall lønns/tr.oppgaver ** Skattøre 12,05 12,8 12,8 11,3 11,6 11,6 11,4 Kommunens andel fra forsk.pl 30,10 % 31,20 % 31,50 % 28,00 % 28,60 % 28,80 % *Foreløpige tall 28,54 % ** Tall for 2014 foreligger ikke Tabellen viser at det også i 2014 har vært vekst i befolkning. Befolkningsveksten i 2014 økte sammenlignet med tidligere år. Også boligbyggingen ser nå ut til å øke, slik at vi antar at befolkningsøkningen fremover vil ligge på dagens nivå. Tall for antall arbeidsgivere har økt noe, mens antall innleverte lønns- og trekkoppgaver viser en nedgang fra 2012 til Dette kan ha sammenheng med at enkelte større arbeidsgivere har byttet kontorkommuner. Av statistikk fra SSB fremgår det at det har vært en økning i antall arbeidsplasser i kommunen på ca. 500 siste år, og at antall arbeidsplasser innen kommunegrensen var ved utgangen av 2013 på Skattøre har gått ned fra 11,6 i 2013 til 11,4 i Kommunens andel av skatteinntektene i 2013 var på 28,8%, mens den ble redusert til 28,54% for Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret Endring i kr 2013/2014 Endring i % 2013/ Arbeidsgiveravgift ( ) ( ) ( ) 4,6 % Kildeskatt ( ) ( ) ( ) 12,0 % Personlige skatteytere ( ) ( ) ( ) 2,5 % Selskapsskatt ( ) ( ) ( ) 40,3 % Renter ( ) ( ) ( ) 97,8 % Innfordringsutgifter ,3 % Sum innkrevet ( ) ( ) ( ) 6,9 % - Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift ,6 % Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift ,2 % Fordelt til Fylkeskommunen ,2 % Fordelt til kommunen ,4 % Fordelt til Staten ,1 % Krav som er ufordelt (3) 2 (5) -250,0 % Plassering mellom kommuner (22 906) ,4 % Avsatt margin i løpet av året ,5 % Sum fordelt ,9 %

6 Tabellen over viser at det i 2014 har blitt innkrevd 5,05 milliarder kr. Dette er 327 mill. kr mer enn i 2013, eller en vekst på 6,9%. 6 Sum innkrevet. Ser vi på de enkelte innkrevde skattartene så viser disse følgende: Arbeidsgiveravgift. Økningen i arbeidsgiveravgift er på 4,6%. Økningen har sammenheng med generell økning i lønnsnivået på ca. 3,5% fra 2013 til I tillegg har det blitt flere arbeidsplasser innen kommunegrensen, noe som også vil føre til økning i innberettet arbeidsgiveravgift. Personlige skattytere. Denne skattegruppen består av forskuddstrekk, forskuddsskatt og restskatt. Veksten her ble på kun 2,5%. Økningen er svært lav tatt i betraktning at lønnsøkningen i 2014 antas å ha vært på 3,5%, i tillegg har kommunen hatt en befolkningsøkning på ca. 2,4%. Selskapsskatt Innkrevd selskapsskatt har økt med 40,3% fra året før. Skatteinntekten fra foretak økte kraftig fra 2013 til 2014 og er nå på rekordhøye 641 mill. kr. Renter/innfordringsutgifter. Det har i 2014 vært en vesentlig økning i innbetaling av forsinkelsesrenter, mens utgifter knyttet til innfordringsaktiviteter og renteutgifter har økt lite fra Sum fordelt. Innkrevde skatter og avgifter er fordelt som følger: Fordelt til folketrygden arbeidsgiveravgift/medlemsavgift Av samlet skatteinntekt for 2014 på vel 5 milliarder kr ble 2207 mill.kr fordelt til folketrygden. Dette er 129 mill. kr mer enn i En økning på 6,2%. Overføringen til folketrygden består av innbetalt arbeidsgiveravgift og medlemsavgift fra arbeidstakerne. Den største veksten har vært i medlemsavgiften fra arbeidstakere. Fordelt til fylkeskommunen. Fylkeskommunens andel av skatteinntektene var i 2014 på 176 mill. kr. Dette er en økning fra 2013 på 7 mill. kr (4,2%) Bakgrunnen for økningen er generell lønnsøkning og befolkningsøkning. Fordelt til kommunen. Kommunens skatteinntekter økte med 2,4% fra 2013 til Økningen har sammenheng med befolkningsøkning, generell lønnsøkning og at kommunens andel av skatteinntektene ble redusert med 0,26%poeng. Inntektene er også påvirket av at det ved skatteoppgjøret for 2013 ikke var avsatte nok midler til å dekke utbetaling av tilgodebeløp. Skatteoppgjøret gikk med underskudd og kommunen måtte bidra med 7 mill. kr for å dekke utbetalingene. Fordelt til staten. Statens skatteinntekter økte i 2014 med 11,1%.. Hovedårsaken er at innkrevd selskapsskatt økte med 184 mill. kr fra 2013 til Uten denne økningen vill statens skatteinntekter blitt lavere enn i 2013.

7 7 Margin. Marginavsetningen har økt i takt med økt skatteinnbetaling, og det ble i 2014 avsatt 262 mill. kr for å møte utbetalinger av tilgodebeløp ved skatteoppgjørene Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret Mnd Innbetalt skatt i 2013 Budsj. inng Innbetalt skatt i 2014 Avvik budsj. - reell inngang Avvik inngang 2014/2013 Jan ,44 % Feb ,09 % Mar ,38 % Apr ,59 % Mai ,28 % Jun ,88 % Jul ,08 % Aug ,54 % Sep ,01 % Okt ,83 % Nov ,17 % Des ,06 % Sum ,38 % Tabellen over viser kommunens andel av skatteinntektene i 2014 sammenlignet med 2013 samt budsjettert skatteinngang. Vi ser at samlet skatteinngang ble på 785,8 mill. kr. I rådmannens budsjettforslag ble det foreslått å budsjettere med en skatteinngang på 808 mill. kr. Prognoser ut over 2014 tilsa at dette skatteanslaget var for høy og skatteanslaget ble flere ganger nedjustert. Kommunens skatteinngang for 2014 har vært preget av følgende forhold: - Skattøre ble nedjustert fra 11,6 til 11,4. dette førte til at kommunens andel av skatteinntektene sank fra 28,8% til 28,54% i Som følge av dette har kommunen fått ca. 7 mill. kr lavere skatteinntekt i Befolkningsøkning med 2,4% fra 2013 til 2014 har vært med på å øke kommunens inntekter tilsvarende. - Beregninger fra SSB anslår at lønnsøkningene i 2014 har vært på i 3,5%, noe som vil være med på øke kommunens skatteinntekter. - I tillegg fikk kommunen en ekstraordinær skatteinntekt i mai på 5 mill. kr i forbindelse med at Skattedirektoratet flyttet på skattytere for å få disse til rett skattekommune. - Ut over dette var det avsatt for lite marginavsetning for å møte utbetaling av tilgodebeløp ved skatteoppgjøret for 2013 (marginoppgjøret). Kommunens andel av underskuddet ble på 7 mill. kr og måtte belastes løpende skatteinntekter.

8 8 2. Skatteregnskapet 2.1 Avleggelse av skatteregnskapet Oppfølgingen av skatteregnskapet og avstemming av oppgaver er viktig både for innkrevingsarbeidet ved kontoret og for at kommunens arbeidsgivere og skattytere får rett oppgjør til rett tid. Kontoret følger opp disse områdene på en god måte og har god kontroll på skatteregnskapsføringen. Det er ved ettersyn fra Skatt øst i 2014 imidlertid gitt pålegg på følgende områder: - Dokumentasjon og arkivering av manuelle bilag - Lokale rutinebeskrivelser - Manuelt registrerte bankkonto - Betalingsavtaler. Kemnerkontoret gjennomgår sine rutiner på disse områdene og har iverksatt tiltak for å forbedre kvaliteten på disse områdene. kommune bekrefter at skatteregnskapet for 2014 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere 3-1. Årsregnskapet for 2014 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatteoppkreveren. 2.2 Avregningsoppgjøret Antall skattytere Sum utlignet skatt i mill kr Antall aksjeselskap Sum utlignet skatt i mill. kr Ved siste avregningsoppgjør (for inntektsåret 2013) ble det registrert skattytere i Ullensaker. Av disse var det 4152 skattytere som hadde skatteoppgjør uten skatt. Det ble ved skatteoppgjøret for 2013 utlignet 2,66 milliarder kr i skatt. Når det gjelder aksjeselskaper så er det foretatt skatteoppgjør for 1450 selskaper i Ullensaker. Til sammen ble det utlignet 649 mill. kr i skatt på disse foretakene. Med unntak av juli ble det fra 26. juni lagt ut nye skatteoppgjør ukentlig frem til midten av oktober, hvor siste skatteoppgjør for inntektsåret 2013 ble foretatt. Deretter har det blitt sendt ut korrigerte skatteoppgjør etter klagebehandling og endringer ukentlig. Skatteoppgjørene følges opp løpende på en god måte, og det gis tilbakemelding til Skatt øst der hvor vi finner at det er åpenbare feil eller mangler ved oppgjørene. 2.3 Margin Margin for skatteåret 2013 MARGINAVSETNING SKATTEÅRET 2013 Beløp Avsatt margin for ligningsåret Utbetalt tilgodebeløp ved avregningsoppgjøret Underskudd ved marginoppgjøret ( )

9 Av tabellen over fremgår det at det for ligningsåret 2013 ble avsatt 255,1 mill. kr i margin. Marginavsetning gjøres slik at kemneren kan møte forventede utbetalinger av tilgodebeløp ved skatteoppgjøret. I Ullensaker har man valgt å avsette 9% av skatteinntektene fra personlige skattytere for å møte forventende utbetalinger av tilgodebeløp. Av tabellen fremgår det videre at det ble utbetalt 280 mill. kr i tilgodebeløp til kommunens skattytere ved skatteoppgjøret for ligningsåret 2013 sommeren/høsten Som det fremgår av tabellen over var det avsatt 24,6 mill. kr for lite for å møte utbetalingene av tilgodebeløp. Dette har derfor blitt belastet skattekreditorene. Kommunens andel av dette utgjør ca. 7 mill. kr. Bakgrunnen for dette er at skattekontoret har utskrevet langt mer i forskuddsskatt/ forskuddstrekk enn det som har blitt fastholdt ved skatteoppgjøret. Ved skatteoppgjøret 2013 ble det utskrevet 104,53% i forskuddsskatt/forskuddstrekk i forhold til det som ble fasthold. Tallene for året før var på 103%, mens det for årene før det har ligget rundt 101% av fastholdt skatt. Denne økningen har ført til en kraftig økning i utbetaling av tilgodebeløp og er årsaken til underskuddet ved marginoppgjøret i Kommentarer til marginavsetningen for 2014 MARGINAVSETNING SKATTEÅRET 2014 Beløp Avsatt margin for ligningsåret Brukt margin for ligningsåret Innestående margin pr Oversikten over viser at pr utgangen av 2014 var det avsatt 221,4 mill. kr for å møte utbetaling av tilgodebeløp ved skatteoppgjøret til sommeren/høsten På samme tid i fjor var det avsatt 214,2 mill. kr. Marginavsetningen forventes å øke til 270 mill. kr utover våren. De siste årene har Ullensaker kemnerkontor satt av 9% av innbetalingene fra forskuddspliktige i marginavsetning. Dette har vist seg tilstrekkelig til og med skatteoppgjørene til og med I 2014 kom ligningsoppgjøret for Som det fremgår over gikk man der med nesten 25 mill. kr i underskudd. En gjennomgang av ligningsstatistikken viser at utskrevet skattekort og forskuddsskatt for 2013 har vært alt for høyt i forhold til det som har blitt fastholdt ved ligningsoppgjøret. Utviklingen de senere årene viser at skattekontoret bommer mer og mer med utskriving av skatt. For skatteoppgjøret for 2014 (som blir gjennomført i 2015), bør skattekontoret ha klart å forbedre utskrivningen slik at man ikke igjen får store underskudd i forbindelse med marginoppgjøret.

10 10 3. Innfordring av krav 3.1 Restanseutviklingen Totale restanser og berostilte krav Restanse (forfalte debetkrav) Herav berostilt restanse Restanse (forfalte debetkrav) Herav berostilt restanse Skatteart Sum restanse pr. skatteart Sum restanse diverse krav Sum restanse pr. skatteart inkl. diverse krav Endring i restanse 2013/2014 Endring i berostilt restanse 2013/ Arbeidsgiveravgift inkl. avsavnsrenter Artistskatt Forsinkelsesrenter Forskuddsskatt bedrift Forskuddsskatt person Forskuddstrekk inkl. avsavnsrenter Gebyr Innfordringsinntekter Inntekt av summarisk fellesoppgjør Kildeskatt Restskatt bedrift inkl. avsavnsrenter, avregningsrenter og tilbakesøkingskrav Restskatt person inkl. avsavnsrenter, avregningsrenter og tilbakesøkingskrav Diverse krav Samlet utestående beløp ved utgangen av 2014 var på 197,6 mill. kr, hvorav kr gjelder innkreving av utenlandske skatter og avgifter Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser Samlet utestående restanse var ved årsskiftet på vel 197,6 mill. kr. Av dette var 3,7 mill. kr berostilte krav. Dette er krav som man ikke regner med å kunne innkreve i uoverskuelig framtid, men hvor kravet er opprettholdt mot skyldner. Samlet utestående krav er omtrent uendret fra forrige år. Restskatt person inkl. avsavnsrenter, avregningsrenter og tilbakesøkningskrav. Ca. 2/3 av samlet utestående krav er restskatt. Utestående restskatt er på 123,5 mill. kr, noe som er en nedgang fra i fjor på 2,7 mill. kr. Årsaken til nedgangen antas å være følgende: - Godt innkrevingsarbeid hvor det er oppnådd gode innkrevingsresultater det siste året har ført til at en stor andel av utestående er innkrevet, og har blitt innkrevd kortere tid etter forfall. - Flere større restansesaker har vært behandlet og løst hos Skatt øst. - Opprydning og bedre rutiner knyttet til avregningsoppgjøret for utenlandske skattytere Det skal også bemerkes at det også i 2014 har vært fastsatt flere større restskatter etter bokettersyn. Disse er ofte krevende å innfordre. En gjennomgang av alle forfalte restskattekrav på kr og større per forfall viser at disse utgjør til sammen 49 mill. kr av den utestående restskatten på 123,5 mill. kr. Det er 45 personer som til sammen skylder dette beløpet. Erfaringsmessig så vet vi at disse skattyterne også har andre restskattekrav på mindre beløp enn kr pr forfall, slik at vi kan anta at denne gruppen samlet skylder mill. kr i restskatt, dvs. ca. halvparten av det utestående beløpet.

11 Med tanke på at det i løpet av høsten har forfalt over 102 mill. kroner i restskatt til betaling, er en nedgang på 2,7 mill. kr i samlet utestående restskatt et godt resultat. Forskuddsskatt person Utestående forskuddsskatt har det seneste året blitt redusert med kr, og er nå på 22,7 mill. kr. Utestående forskuddsskatt har ligget på dette nivået i flere år og endrer seg lite fra år til år. Forskuddstrekk inkl. avsavnsrenter/arbeidsgiveravgift inkl. avsavnsrenter Utestående arbeidsgiveravgift har det seneste året blitt redusert med , mens utestående forskuddstrekk har vært uendret. I løpet av høsten 2014 synes det som om færre arbeidsgivere enn før betaler rettidig. Vi kan derfor forvente at utestående skattetrekk og arbeidsgiveravgift vil øke i det kommende året. De fleste av de eldre kravene på dette området er krav i konkursbo Restanser eldre år Inntektsår Sum restanse Herav skatteart " Restskatt - person" 2012 ( ,00) ( ,00) 2011 ( ,00) ( ,00) 2010 ( ,00) ( ,00) 2009 og eldre ( ,26) Tabellen viser samlede restanse for eldre år, samt hvor stor andel restskatten utgjør av den samlede restansen for det enkelte år Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år Samlet utestående krav for eldre år tom er på 160,8 mill. kr. Dette er i det alt vesentlige ubetalte restskatter. Noe av årsaken til at restansen er så vidt høy har sammenheng med at det ved bokettersyn de senere årene har blitt avdekket store beløp som har vært unndratt beskatning. Vi har flere saker hvor skattyter har fått etterberegnet store beløp i skatter og avgifter. Disse utgjør en vesentlig del av utestående eldre restanser. Noen av disse skattene er under klagebehandling, og vi avventer med innfordring av kravene til sakene er avgjort. I de andre sakene pågår det innfordring av utestående krav der hvor dette er mulig. Noen av sakene forventes løst i løpet av 2015, mens det i andre tilfeller vil være snakk om mange år før hele kravet kan forventes innbetalt. Vi har her også flere krav som er så vidt store at sett i forhold til skyldner inntekt og formuesforhold kan vi ikke forvente at disse kravene vil bli innkrevd i overskuelig tid Skattehjelpen De senere årene har Skatteetaten opprettet en egen enhet som skal følge opp saker der hvor skattyter reelt sett har blitt lignet feil, eller hvor skattyter har blitt skjønnslignet som følge av manglende innlevering av selvangivelse. Mange skattytere har som følge av feil ligning/høyt ilagt skjønn fått store problemer men å få etablert seg og komme videre i livet. Bakgrunnen for en del av skjønnsligningene har ofte sammenheng med rus, samlivsbrudd, sykdom eller fengselsopphold etc., og Skatteetaten har sett behovet for å kunne ta opp

12 feilaktige ligninger på nytt slik at disse skattyterne kan få ordnet opp i sine problemer på skatteområdet. Kemnerkontoret har gjennom flere år hatt et godt samarbeid med skattehjelpen og har oversendt saker til skattehjelpen. De senere årene har imidlertid antall som er oversendt til skattehjelpen vært lavere enn før Innfordringens effektivitet Når det gjelder innfordringens effektivitet velger vi å ta utgangspunkt i hvor enkelt det er å drive innkreving i Ullensaker. Statistikk fra flere andre offentlige og private innstanser viser følgende: Ullsokningen regnes i en undersøkelse foretatt av et inkassoselskap for å være blant landets 10% dårligst betalere I 2009 var det svært høy inkassogjeld blant Ullsokningene. Det er liten grunn til å tro at dette har endret seg siden da. Også når det gjelder innbetaling av andre offentlige skatter og avgifter viser det seg at Ullsokningen er en dårlig betaler. Ullsokningen har høy snittgjeld sett i forhold inntekt På skatteområdet ser vi at Ullensaker ofte ligger dårlig an når det gjelder rettidig og forsinket innbetaling av skatt. Når det gjelder skjønnsligninger så har vi tidligere sett at andelen av restskatt som er skjønnsfastsatt ofte har vært høyere i Ullensaker enn i Akershuskommunene. Skjønnsfastsettelsen har imidlertid falt det seneste året, noe som lettet innfordring av utestående krav. Dette er forhold som er med på å gi oss ekstra utfordringer i forhold til innkreving av skatter og avgifter Vurdering av kontorets resultat pr Skatteart Mål Oppnådde resultater pr Restskatt personlige s/y ,50 % 89,20 % Andel innkrevd restskatt pers. s/y ,00 % 50,70 % Forskuddsskatt personlige s/y ,40 % 98,80 % Forskuddstrekk ,80 % 99,90 % Arbeidsgiveravgift ,70 % 99,90 % Forskuddsskatt bedrift ,00 % 100,00 % Restskatt bedrift ,00 % 99,20 % Skattedirektoratet og Skatt øst fastsetter hvert år innkrevingsmål for kemnerkontoret. Det måles da hvor stor andel av den enkelte skatteart som kontoret klarer å innkreve innen Med unntak av restskatt for personlige skattytere og andel innkrevd restskatt personlige skattytere har kemnerkontoret alle oppnådd målsetningene for Når det gjelder restskatt personlige skattytere nådde man ikke helt opp til målsetningene. Noe av bakgrunnen er endringer i skatteoppgjør i løpet av året, i saker som er vanskelig å innkreve på den korte tiden som er frem til

13 3.2.2 Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat Et utdrag av hovedaktivitetene hva gjelder innfordring viser følgende aktivitetsnivå de to siste årene: Innfordringssktivitet Antall debitorer Antall aktiviteter 2014 Antall debitorer 2013 Antall aktiviteter 2013 Anmeldelse Betalingsavtale Standard Gjeldsordning Konkurs Motregning Purring/Varsling Telefoninkasso Tvangsdekning Utleggsforretning Standard Utleggsforretning Vurdering Utleggstrekk Standard SUM Tabellen over viser en oversikt over hovedaktivitetene som har blitt iverksatt for å innfordre utestående skatter og avgifter. Tabellen viser antall debitorer/krav som det har vært iverksatt tiltak mot, og antall aktiviteter som har blitt gjennomført knyttet til den enkelte innfordringsaktivitet. Tabellen viser f.eks. under konkurs alle aktiviteter som har blitt utført tilknyttet konkursområdet slik som konkursbegjæring, melde krav i boet osv. Ut over det som fremkommer i tabellen over er det utførte mange andre aktiviteter som ikke fremkommer. Av tabellen ser vi at det har blitt utført aktiviteter rettet mot 3928 krav. Det har i 2014 blitt iverksatt færre aktivitet enn i året før. Vi ser av tabellen over at nedgangen er stor når det gjelder antall purringer. Dette har sammenheng med at langt færre en tidligere har fått restskatt, samt at arbeidsgiverne i større grad enn tidligere har betalt rettidig. Vi har også gjennom hele 2014 sett at næringsdrivende og arbeidsgivere i langt større grad enn tidligere har betalt skatter og avgifter rettidig. I slutten av året ser det imidlertid ut til at denne trenden er i ferd med å snu. Antall igangsatte aktiviteter pr krav har imidlertid gått opp fra 2,8 til 3,0, noe som kan tyde på at det har vært nødvendig med et noe høyere aktivitetsnivå pr krav. Under kapittel 4 i rapporten fremkommer det også at det de siste årene har blitt avdekket store beløp som skulle vært innberettet som lønn. Disse ettersynene fører til at skattytere får etterberegnet lønn med tilhørende skatter. Disse kan det ofte by på utfordringer å innfordre. Det samme gjelder også etterberegninger fra Skatt øst hvor det i flere tilfeller har blitt fastsatt restskatter på over 1 mill. kr Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen Kontoret bruker følgende tiltak for å få til en effektiv innkreving av utestående skatter og avgifter i Ullensaker:

14 14 - Kontoret har valgt å unnlate å bruke telefoninkasso da dette har vist seg å ha liten effekt og kun forsinker innkrevingsprosessen - Ved gjennomføring av innfordringstiltak vil tiltak som raskt gir kontantinnbetalinger bli prioritert fremfor sikring av krav i eiendeler. - Videreutvikling av kompetanse hos innfordringsmedarbeiderne - Tett oppfølging og rask åpning av konkurs hos arbeidsgivere og aksjeselskap som unnlater å gjøre opp utestående skatter og avgifter. Dette for å tvinge frem oppgjør, og for å unngå at utestående krav øker. - Tett oppfølging av resultatutviklingen på innfordringsområdet og analyser for eventuelt å korrigere innsatsen. - I tillegg finner man også frem til skattytere som åpenbart er feillignet og som har fått restskatter. Disse sakene tas opp enten med skattyter eller direkte med skattekontoret for å få korrigert ligningen. - Saksbehandlerne kommer også i kontakt med skattytere som er skjønnslignet. Man har der et godt samarbeid med skattehjelpen slik at sakene kan tas opp for ny vurdering for derved å redusere utestående fordringer. 3.3 Særnamskompetanse Kemneren i Ullensaker har særnamsmannskompetanse, dvs. kan pante for egne krav. Denne brukes der hvor man finner dette hensiktsmessig for å innkreve utestående krav. 3.4 Ettergivelse/skatteutvalg. Skattytere som har svak økonomi og tilstrekkelige rimelighetsårsaker (sykdom, uførhet etc.) kan søke om å få ettergitt skatt. Det har i 2014 blitt ettergitt skatter, renter og omkostninger i fire saker. Samlet ettergitt beløp er på kr. 4. Arbeidsgiverkontroll 4.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen Kontroll med kommunens arbeidsgivere utføres for kemneren i Ullensaker av Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike (AØR). Dette er et interkommunalt foretak organisert etter kommuneloven 27 hvor kommunene Eidsvoll, Hurdal, Gjerdrum, Nannestad, Nes og Ullensaker er deltakerkommuner. Ullensaker kommune dekker ca. 36% av utgiftene til AØR og får tilsvarende kontrollressurser tilbake. Enheten består av leder og 5 kontrollører. Enheten flyttet høsten 2013 inn i nye lokaler i Eidsvoll sentrum, og ble der samlokalisert med Eidsvoll kemnerkontor. 4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller Skattedirektoratet setter i sine planer krav til at det skal gjennomføres kontroller hos 5% av kommunens arbeidsgivere. Gjennomføringen av kontrollene er nå spesielt viktige i og med bruk av forhåndsutfylt selvangivelse og stille aksept.

15 4.3 Resultater fra arbeidsgiverkontrollen 15 År Forslag til økning av grunn-lag arbeidsgiver-avgift SUM forslag til økning av inntekt som følge av kontroll av AØR Forslag til økning av grunnlag arbeidsgiveravgift. Bokettersyn foretatt av AØR har i 2014 avdekket at det har vært innrapportert 8,4 mill. kr for lite i grunnlag for arbeidsgiveravgift. Det er her ikke tatt inn avdekning av arbeidsgiveravgiftsgrunnlag i konkursboet. Bakgrunnen for dette har sammenheng med at det i svært få tilfeller blir utlodning fra konkursboet for ubetalt arbeidsgiveravgift. 83% av de avdekkede beløp har arbeidsgiver valgt å godkjenne ved egenretting. De resterende beløpene har blitt oversendt til Skatt øst for fastsetting. Sum forslag økning av inntekt som følge av kontroll av AØR Det har i 2014 blitt foreslått økning av inntekt på til sammen 33,8 mill. kr etter kontroll hos arbeidsgivere. Nesten 44% av dette beløpet har blitt egenrettet av arbeidsgiver etter kontrollen. De resterende beløpene har blitt oversendt til Skatt øst for fastsetting av ny ligning på skattyter. 4.4 Vurdering av arbeidsgiverkontrollen Forslag til økning av arbeidsgiveravgift og inntekt er i 2014 noe lavere enn i 2013, men på linje med det nivået man har ligget på de 5-6 siste årene. Ut fra avdekkede beløp ligger man i Ullensaker svært høyt sett i forhold til andre kommuner på vår størrelse. Dette viser at behovet for kontroll hos kommunens arbeidsgivere. Det har gjennom flere år vært forhold som tyder på at Ullensaker kommune tiltrekker seg en del useriøse arbeidsgivere, og at dette er med på å gi de høye avdekningsresultatene vi har. Kontrollenheten har også en viktig oppgave i forhold til å rydde opp i og lage lønns- og trekkoppgaver i foretak som går konkurs. Dette er et viktig område da skattyterne ellers ikke vil blitt godskrevet skattetrekk, og derved vil endt opp med store restskatter etter skatteoppgjøret. Til sammen har det i 2014 blitt avholdt 25 kontroller hos arbeidsgivere som ikke leverer lønns- og trekkoppgaver. Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike har i 2014 deltatt i en felles aksjon med Skatt øst i forhold til å følge opp arbeidsgivere som er pålagt å føre personallister.

16 Tett oppfølging og videre kontroll med kommunens arbeidsgivere vil være et viktig virkemiddel fremover for kemneren i Ullensaker Samarbeid med andre kontrollaktører I 2014 har AØR deltatt i samarbeidsprosjekt med Skatt øst med kontrollfokus på følgende områder på - Personallistekontroller - Lån/mellomregningskonto - Bygg/anlegg/eiendomsbransjen Det har vært avholdt til sammen 21 kontroller på disse områdene i Ullensaker i Gjennomførte informasjonstiltak Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike har i samarbeid med skatteoppkreverne i deltakerkommunene avholdt informasjonsdag for arbeidsgivere i personer deltok på dette kurset. Kemnerne på Øvre Romerike er godt fornøyd med oppslutningen om den årlige informasjonsdagen og har fått god tilbakemelding fra kursdeltakerne. Ut over dette sender kemnerkontoret ut informasjon til nye arbeidsgivere i kommunen. Kemnerkontoret har også eget område på kommunens hjemmeside hvor det ligger informasjon rettet mot kommunens skattytere og arbeidsgivere. Det legges ut ny informasjon ved behov. Sted/dato: Jessheim Kemneren i Ullensaker Vedlegg: Årsregnskapet for signert av skatteoppkreveren. Årsrapport fra Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike for 2014.

17 17 Vedlegg 1.

18 18

19 19 Vedlegg 2.

20 20

21 21

22 22

23 23

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Kemneren i Ullensaker

Kemneren i Ullensaker 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Skatteoppkreveren i Verdal kommune

Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport 215/dato: 2.1.216 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603402 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 Bystyret 01.03.2011 ÅRSRAPPORT

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Agdenes kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015 1 MOTTATT 22 JAN. 215 /)/z,:c(_ // _ /25? /PM «Ga _ J I g \\ Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Overhalla kommune i Årsrappon 2.1.215 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

Skatteoppkreveren i Sørum

Skatteoppkreveren i Sørum 1 Årsrapport for 2010 Skatteoppkreveren i Sørum kommune 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411 1 MOTTATT 26 JAN. 212 428-1-1-411 Årsrapport for 211 Skatteoppkreveren i Overhalla kommune Arsrapport ardato: 18.1.212 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 1 Årsrapport for 2014 Sel kommune Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser (Gjeld kontora i samarbeidet

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget ' SAK008/17 SKA TTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2016 Møtedato 27.03.2017 Saksnr. Arkiv 008/17 419-1724-5.3 Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen 1 Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren i Ørland kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen 1 &Q2 v Årsrapportfor 2014 Skatteoppkreveren kommune i Rissa 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/ Skatteoppkreveren i

Detaljer

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011 1 Årsrapport for kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret SKATT- INNFORDRINGS- OG KONTROLLAVDELINGEN Sentrale hovedoppgaver Skatteregnskap, inn-/utbetalinger,

Detaljer

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc mx///bi T Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Søgne kommune i,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.._...3

Detaljer

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen k f i lolb/1>(o S 1 \ Årsrapport for 2016 Skatteoppkreveren Åfjord kommune i Årsrapport år/dato: 2016/12.01.2017 Kemnerkontoret for Fosen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1

Detaljer

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik 1 Årsrapportfor 211 Skatteoppkreveren i Gamvik kommune Årsrapport211/19.1.212 Skatteoppkrevereni Gamvik 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser

Detaljer

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren 1018 Søgne Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon 2 InnhOld 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 I I.1 Ressurser

Detaljer

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport for 2013 Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport 2013/Verran Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag 20.01.2013 2 Innhold Generelt om skatteoppeverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppeverkontoret

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Åfjord kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor Årsregnskap og årsrapport 2010 Skatteoppkreverkontor 1.1 Innledning/oppsummering 1.2 Organisering, ressurser og kompetanse 1.3 Intern kontroll 1.4 Diverse nøkkeltall 1.5 Skatteinngang 1.6 Betaling og regnskap

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt ~NIES KOMMINE Vestnes kommune 639 VESTNES Deres ref: Vår ref: Saksbeh: 211/45 Steinar Mundal 23 31.1.211 Årsrapport 21 for Vestnes kommune. Vedla t følger

Detaljer

Skatteoppkreveren i Krødsherad

Skatteoppkreveren i Krødsherad 1 Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Krødsherad kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009 Saksfremlegg Saksnr.: Arkiv: Sakbeh.: Sakstittel: 10/1740-4 232 Ester Nilsen SKATTEREGNSKAP 2010 - ÅRSRAPPORT Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato:

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato: Årsrapport for 2010 Eigersund kommune ArsrappOIt år/dato: 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordelin!! Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000672 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 Bystyret 02.03.2010 20/10 ÅRSRAPPORT-SKATTEREGNSKAPET

Detaljer

MOSS KOMMUNE. Årsrapport for 2016 Moss kemnerkontor

MOSS KOMMUNE. Årsrapport for 2016 Moss kemnerkontor MOSS KOMMUNE Årsrapport for 2016 2 Innhold 1. Generelt om kemnerkontorets virksomhet... 3 1.1 Kemnerkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 4 1.1.3 Ressurser og kompetanse... 4 Skatteregnskap

Detaljer

16 JAN JAN 2017

16 JAN JAN 2017 MOTTATT 'RISMKUMMUNE 16 JAN 217 19 JAN 217 mm KOMMUNE aksnr 1 [52:1 Kemnerkontoret for Fosen 5 --~ 712 Leksvik, den 16.1.217 Økonomisjef Ørland, Rissa, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik VEDRØRENDE ÅRSRAPPORT

Detaljer

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Halvårsberetning 2007 SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Innledning Marginavsetning Skatteinngang Fordelingsprosenter Resultatkrav/oppnådd resultat Oversikt restanser

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL Skatteoppkreveren i Hallingdal 1 HISTORIKK Skatteoppkreveren i Hallingdal er et samarbeid mellom Hallingdalskommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol

Detaljer

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune 1 Årsrapport for 2013 Skatteoppkreveren i Alta kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser

Detaljer

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i HJARTDAL kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Trondheim kemnerkontor var i 2015 kr. 25 593 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr. 4 834,6

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser 3. Medarbeidere 5. Brukerne.. 6. Skatteinngangen til kommunene...7. Skatteregnskapet 8

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser 3. Medarbeidere 5. Brukerne.. 6. Skatteinngangen til kommunene...7. Skatteregnskapet 8 Årsmelding 2011 Innholdsfortegnelse Innledning.....3 Organisering og ressurser 3 Medarbeidere 5 Brukerne.. 6 Skatteinngangen til kommunene........7 Skatteregnskapet 8 Marginoppgjøret for 2010.......8 Skatteinnfordring

Detaljer

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014 I Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Stavanger kommune :. - 1 dj I pt e e * 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser 3 1.1.2 Organisering

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser...3. Medarbeidere...5. Brukerne...5. Skatteinngangen til kommunene...

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser...3. Medarbeidere...5. Brukerne...5. Skatteinngangen til kommunene... Årsmelding 2013 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Organisering og ressurser...3 Medarbeidere...5 Brukerne...5 Skatteinngangen til kommunene....6 Skatteregnskapet.....7 Marginoppgjør...7 Skatteinnfordring

Detaljer

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2016 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Kemneren i Trondheimsregionen var i 2016 kr. 26 882,3 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr.

Detaljer

SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND

SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND 0534 Gran 0533 Lunner 0532 Jevnaker Virksomhetsplan 2014 Side 1 av 11 1 INNLEDNING Skatteoppkreveren for Hadeland er skatteoppkrever for Gran, Lunner og Jevnaker kommune.

Detaljer

1 Årsmelding 2012 Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i

1 Årsmelding 2012 Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i 1 Årsmelding 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Organisering og ressurser...3 Medarbeidere...5 Brukerne...5 Skatteinngangen til kommunene....6 Skatteregnskapet.....7 Marginoppgjør...7 Skatteinnfordring

Detaljer

Skatteoppkreveren i Vestnes kommune

Skatteoppkreveren i Vestnes kommune 1 Saksnr. (D6 O8 F12.2c,If 1/F,S.INILS i i :, Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Vestnes kommune Årsrapport år/dato:215/22.1.215 Skatteoppkreveren i Molde og Vestnes 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

Saksframlegg. Arkivsak: 15/138-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2015 MARS. K-kode: 232

Saksframlegg. Arkivsak: 15/138-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2015 MARS. K-kode: 232 Saksframlegg Arkivsak: 15/138-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2015 MARS Saken skal behandles av: Formannskapet Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saken blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2015/194598 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Rita Larsen 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018044 2017/72998 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 232 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: SKATTEREGNSKAP HALVÅR

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 232 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: SKATTEREGNSKAP HALVÅR Saksfremlegg Saksnr.: 07/2245-1 Arkiv: 232 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: SKATTEREGNSKAP 2007-1. HALVÅR Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2016/ 146486 Kommunestyret i Herøy kommune, postmottak@heroy.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR

u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR DeresdatoArkivVår dato 21221. januar 2015 DeresreferanseVår referansesaksbehandler 2015/151Hilde Sveås Verran kommune Liavegen 1 7790 MALM Årsra pport og skatteregnskap

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Formannskapssalen, Stord rådhus Dato: 04.04.2017 Tidspunkt: 14:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Fitjar kommune Møteinnkalling

Fitjar kommune Møteinnkalling Fitjar kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 28.03.2017 Tidspunkt: 09:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Som personlig skatteyter er det endel informasjon som er viktig for deg å vite mer om:

Som personlig skatteyter er det endel informasjon som er viktig for deg å vite mer om: Som personlig skatteyter er det endel informasjon som er viktig for deg å vite mer om: - Penger tilgode ved skatteoppgjøret - Restskatt ved skatteoppgjøret - Klage på skatteoppgjøret - Lemping av skatt

Detaljer

Skatteoppkrevjaren i Skodje kommune

Skatteoppkrevjaren i Skodje kommune 1 Skatteoppkrevjaren si Årsmelding for 2008 2 1. Generelt om skatteoppkrevjaren si verksemd 1.1. Skatteoppkrevjarkontoret 1.1.1 Ressursar Fordeling av ressursar Talet på årsverk hjå SKO som kun er benyttet

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Bjarte Madland FE - 026 15/104 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Høyring - overføring

Detaljer

Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene. 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder

Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene. 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder Tema Konkursvurdering Erfaring - behandling av konkursbegjæringer

Detaljer

9IO JoJ joddejsjv. JUBAS! UeJeUW)I L r i .!. 3NflV JLAiO)I U3DNVAVIS. W.1r. . ii.. r I I. .II j. i li EIJS. I -;: i. .\It.

9IO JoJ joddejsjv. JUBAS! UeJeUW)I L r i .!. 3NflV JLAiO)I U3DNVAVIS. W.1r. . ii.. r I I. .II j. i li EIJS. I -;: i. .\It. JUBAS! UeJeUW)I 9IO JoJ joddejsjv 3NflV JLAiO)I U3DNVAVIS i. ii.. r.!.! li i il.ii j - h.l r i..2 : I.. I I i I. III 1 I I I IIKI i i I i I II.\It 4* I -;: i I W.1r i li EIJS i I li n 2 Innhold 1. Generelt

Detaljer

Innkalling Styremøte 12.02.2014 Side 1 av 5

Innkalling Styremøte 12.02.2014 Side 1 av 5 Innkalling Styremøte 12.02.2014 Side 1 av 5 Styret for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Tirsdag, 25. februar 2014 Sted: Kemneren i Follo, kl. 14.00 16.00 DAGSORDEN:

Detaljer

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn/ 15. september 2017 Berit Pettersen Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045/77751325 2012/157157 Skatteoppkreveren i Tana kommune

Detaljer

Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4

Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4 Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4 Representantskapet for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Fredag 25. april, kl. 11.00 11.50 Sted:

Detaljer

Virksomhetsplan. Virksomhetsplan for Nordre Sunnmøre kemnerkontor, 2015 Side 1

Virksomhetsplan. Virksomhetsplan for Nordre Sunnmøre kemnerkontor, 2015 Side 1 Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan for Nordre Sunnmøre kemnerkontor, 2015 Side 1 1. KONTORETS ORGANISASJON OG RESSURSER 1.1 ORGANISASJONSKART OG RESSURSFORDELING Det er fra 1. oktober 2009 inngått avtale

Detaljer

Arsrapport for

Arsrapport for 1 7//» Arsrapport for 2 1 6 Selkonunune Skatteoppkrevjaren Ottadalen i Årsrapport 216/ 18.1.217 Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret...

Detaljer

Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015

Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015 Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015 Høring - overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten Finansdepartementet har sendt på høring forslag om overføring av skatteoppkreverfunksjonen

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE ANGÅENDE OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN TIL SKATTEETATEN

HØRINGSUTTALELSE ANGÅENDE OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN TIL SKATTEETATEN Haugesund kommune Rådmannen Saksframlegg Dato: Saksnr: Løpenr: Arkivkode: 17.02.2015 2015/1209 7520/2015 203 Saksbehandler: Frode Thorseth Tlf: 52743140 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 04.03.15 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Likvider 41 551 068 39 787 738. Sum -475 420 312-474 127 476. Fordelt til kommunen 102 720 141 104 268 780 Fordelt til Staten 166 500 996 168 598 218

Likvider 41 551 068 39 787 738. Sum -475 420 312-474 127 476. Fordelt til kommunen 102 720 141 104 268 780 Fordelt til Staten 166 500 996 168 598 218 Arsregnskap - kommune - sammendrag Utvalgskriterier: Komm nr: '1621', År: '2014', Hovedbokstype : 'k' Valgt àr Forrige àr Likvider 41 551 068 39 787 738 Skyldig skattekreditorene -1 271 291-345 546 Skyldig

Detaljer

Skatt nord. Gøril Heitmann. Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord

Skatt nord. Gøril Heitmann. Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord Skatt nord Gøril Heitmann Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord Kort om skatteoppkrevernes oppgaver Føring av skatteregnskap Innkreving av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, selskapsskatt, personskatt

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 27.05.2015 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/3202 SL SWN/KR 01.12.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/3202 SL SWN/KR 01.12.2014 Høringsinstanseneiht. liste Deres ref Vår ref Dato 14/3202 SL SWN/KR 01.12.2014 Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten - høring 1. Innledning Finansdepartementetsender med dette på høring forslag

Detaljer

Kontrolirapport 2010 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i kommune

Kontrolirapport 2010 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i kommune Vedlegg sak 12/11 til KU 11.5.11 Skatteetaten Saksbehandlar Dykkar dato Vår dato Kjersti Hoptand Hotlup 15.02.2011 Direkte tif Dykkar referanse Vår referanse 55578464 2010/98730 Kommunestyret i Bømlo kommune

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/137-2 57653/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.06.2015 Stavanger

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Marit Rinnan Arkivsaknr.: 2013/1580-13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/477. Kommunestyret

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/477. Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/477 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 07.03.2016 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 07.03.2016 1. Saksprotokoll fra formannskapet 22.02.2016,

Detaljer

Kontrolirapport 2011 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i 1219 Bomlo kommune

Kontrolirapport 2011 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i 1219 Bomlo kommune e Skatteetaten Saksbehandtar Dykkar dato Vår dato Oddmund Midtbø 20.02.2012 1 Vedlegg sak 13/12 til KU 21.3.12 Direkte tlf Dykkar referanse Vår referanse 55578424 2011/122423 Kommunestyret i Bomlo kommune

Detaljer

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Ottar Johnsen 3.11.2016 Berit Pettersen Telefon Deres referanse Vår referanse 469 36277 2012/157157 Skatteoppkreveren i Tana kommune postmottak@tana.kommune.no

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Møte nr. 2/2012 SAKLISTE EVENTUELT REFERATSAKER/MELDINGAR

Møte nr. 2/2012 SAKLISTE EVENTUELT REFERATSAKER/MELDINGAR ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 2/2012 Kontrollutvalet i Hå VERT KALLA INNKALLES TIL MØTE 25. april 2012 KL. 12.00 I Møterom 3. etasje i rådhuset - liten sal Møtet er opent for publikum

Detaljer

1. GENERELT OM KEMNERENS VIRKSOMHET... 3

1. GENERELT OM KEMNERENS VIRKSOMHET... 3 Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse 1. GENERELT OM KEMNERENS VIRKSOMHET... 3 1.1 Kemnerkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 4 1.1.3 Ressurser og kompetanse... 5 1.2 Internkontroll...

Detaljer

SKODJE KOMMUNE ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR SKATTEOPPKREVJAREN

SKODJE KOMMUNE ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR SKATTEOPPKREVJAREN SKODJE KOMMUNE ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR SKATTEOPPKREVJAREN ÅR 2007 1. AVDELINGA SIN ORGANISASJON OG RESSURSER Skatterekneskapen for 2007 er avslutta pr 31.12.07. I samband med avlegging av rekneskapen

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

Kemneren i Hemne Årsrapport og regnskap 2012

Kemneren i Hemne Årsrapport og regnskap 2012 Kemneren i Hemne Årsrapport og regnskap 2012 - 2 - Innhold ÅRSREGNSKAP... - 3 - Forklaring til årsregnskapet... - 4 - Likvider... - 4 - Skyldig skattekreditorene... - 4 - Skyldig andre... - 4 - Udisponibelt

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato

é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato OttarJohnsen Vår dato 01_12_2o-15 Telefon Deres referanse Vár referanse 469 36277 2013/109573 Skatteoppkrevereni HALD " " ' Postboks 1006 Flåm' RD KOMMUNE >~,s"

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel November 2008 - Opplag: 10.000 - Trykk: Aske Trykk AS (www.aske.no) RF-2025 B. Kontaktinformasjon Brønnøysundregistrene for spørsmål om organisasjonsnummer Postadresse: NO-8910 BRØNNØYSUND, NORGE Telefon:

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør Serviceerklæring Innhold 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør 7 Arv og gaver 8 Næringsdrivende Selvangivelse

Detaljer

Høringsnotat - Endringer i regelverket om skatteoppgjør

Høringsnotat - Endringer i regelverket om skatteoppgjør 28.05.2010 Høringsnotat - Endringer i regelverket om skatteoppgjør 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG Finansdepartementet foreslår å åpne for flere skatteoppgjør for personlige skattytere enn de to man har i

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

SKATTEUTVIKLING FOR STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG 2007-2014

SKATTEUTVIKLING FOR STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG 2007-2014 Vedlegg F Notat Dato: 19. september 2014 SKATTEUTVIKLING FOR STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG 2007-2014 Dette notatet belyser årsaker til forskjeller i skatteinngangen for Stavanger, Sandnes, Sola

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Høringsuttalelse fra Lunner kommune; Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten.

Høringsuttalelse fra Lunner kommune; Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Deres referanse: 14/3202 SL SWN/KR Høringsuttalelse fra Lunner kommune; Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Bakgrunnen for høringen Skattedirektoratet fikk 23. juni 2014 i oppdrag å utrede

Detaljer

Innst. S. nr. 66. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:10 ( )

Innst. S. nr. 66. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:10 ( ) Innst. S. nr. 66 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 3:10 (2006-2007) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse

Detaljer

Midtre Namdal Region. Midtre Namdal Regionråd. Det Kongelige Forsynings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo

Midtre Namdal Region. Midtre Namdal Regionråd. Det Kongelige Forsynings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd EORNY{NGS- OG ADNlIN1STPASJOKM=.PARTENtrNTET Det Kongelige Forsynings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo Melding om vedtak Vår ref:

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 KVINESDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Til kontrollutvalgets medlemmer

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger meldinger SKD 1/12 9. januar 2012 Rettsavdelingen, innkreving Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 1 7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 7.1. Innledning Ethvert korrekt kommunalt krav, det være seg faktura, termin på utlån eller andre krav skal betales til rett tid. Enkelte ganger oppstår imidlertid situasjoner

Detaljer

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K-

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K- Saksframlegg Arkivsak: 12/129-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2012 Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saka blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 3. april 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus - formannskapssalen. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets

Detaljer

God skatteinngang i 2016 KLP

God skatteinngang i 2016 KLP God skatteinngang i KLP Skatt og rammetilskudd januar april Skatteveksten i Nasjonalbudsjettet er anslått til 6,0 % (des. 2015) Januar Regnskap Januar Januar Avvik Endring 15-16 Endring landet Skatt 71

Detaljer