Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /10 Bystyret /10 ÅRSRAPPORT-SKATTEREGNSKAPET 2009 Vedlagt følger årsrapport vedr. skatteregnskapet for Det utarbeides eget dokument ved skatteregnskapet som sendes til Skatt vest. Forslag til VEDTAK: Årsrapport vedr. skatteregnskapet tas til orientering RÅDMANNEN I SANDNES, Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør Side 1 av 1

2 1 Formannskapet sak 23/10 vedlegg Årsrapport for 2009 Sandnes kemnerkontor

3 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret Vi ser en forbedring i forhold til det nye landsdekkende skatteregnskaps- og innfordringssystemet SOFIE (skatt, oppfølging, forvaltning, innfordring, ettersyn). Noe gjenstår, men det har kontinuerlig kommet nye og forbedrede versjoner, som igjen har gjort arbeidsoppgavene lettere her på kemnerkontoret. DTI (debitortilpasset innfordring) er fra 2006 brukt som innfordringsverktøy, og Sandnes kemnerkontor har i denne sammenheng vært pilotkommune sammen med 10 andre kommuner. Dette har utviklet seg ytterligere ved at DTI nå i 2009 er implementert i SOFIE, og at Skattedirektoratet vil tilby DTI til alle kommuner. Hovedprinsippet med DTI er å bruke minst mulig ressurser på dem som har fått restskatt og som har anledning til å gjøre opp for seg. Mer innsats blir i stedet rettet mot dem det er stor sannsynlighet for at ikke betaler. DTIsystemet rangerer skattytere som skylder restskatt etter sannsynligheten for at de skal betale sitt utestående. Noe forenklet kan vi si at dette er en metode for innkreving som er tilpasset den som skylder skatt. Dette er et beslutningsstøttesystem i forbindelse med valg av tiltak i innkrevingsarbeidet og systematiserer bruk av informasjon. Dette har så langt vært en positiv faktor i innkrevingsarbeidet her på kemnerkontoret Ressurser og organisering Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk ved SKO som kun er benyttet til SKO-funksjonen i regnskapsåret % Ressursbruk ved SKO, fordeling av årsverk Skatteregnskap 1,0 6,25 % Innfordring av skatt/arbeidsgiveravgift 9,0 56,25% Kontrollvirksomhet 3,0 18,75% Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige og 1,5 regnskapsførere/revisorer 9,375 % Skatteutvalg 0,5 3,125 % Administrasjon 1,0 6,25% (Andel fordelt skal være 100 %) Sum 100 % Ressurser og kompetanse Arbeidsmessig er det en god fordeling av økonomer/registrerte revisorer og jurister samt saksbehandlere med solid erfaring både internt fra kemnerkontoret og fra Skatt vest. Arbeidet bærer preg av at medarbeiderne utfyller hverandre faglig sett; og dette kombinert med godt samarbeid fører til effektivitet og kvalitet i det arbeidet som utføres Internkontroll Arbeidet med å utforme og evaluere arbeidsbeskrivelser og rutiner er en kontinuerlig prosess som det regelmessig blir satt fokus på. I tillegg til interne rutiner på avdelingen er det også i innfordrings- og regnskapssystemet detaljerte rutinebeskrivelser som er knyttet mot den enkelte arbeidsoppgave.

4 Vurdering av skatteinngangen Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret Skatteinntektene fordeles til de aktuelle aktørene; kommune, stat, fylke og trygd. Inntekten blir fordelt etter oppgitte fordelingssatser, disse fordelingstall blir justert to-tre ganger i året. Total skatte og avgiftsinngang i 2009 var på 7,770 milliarder kroner Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret Kommunens andel av skatteinngangen for 2009 var på 1,616 milliarder kroner. Dette er en økning med 8,1 % sammenlignet med året før. Imidlertid ligger vi under kommunens budsjett med 56,5 millioner kroner. Det har de to siste månedene i 2009 vært en markert nedgang i skatteinngangen i forhold til budsjett. Dette har for øvrig vært en klar tendens i flere kommuner i Rogaland. Noe endelig svar på årsak til denne utviklingen har vi foreløpig ikke og må vurdere tendensene også utover i Skatteutvalg Skatteutvalget har myndighet til å behandle søknader om ettergivelse av skatt med renter og omkostninger av billighet. Skatteutvalget har myndighet til å ettergi skatt med renter og omkostninger av billighet på hovedstol for inntil kr ,-, samt renter og omkostninger inntil kr ,-. Skatt vest har imidlertid en myndighetsgrense på inntil kr ,-. Over dette beløp må saken sendes til Skattedirektoratet. Som et ledd i reorganiseringen av skatteetaten bortfalt ligningskontorene som egne forvaltningsenheter fra 1. januar Skattemyndighetene organiseres med fem regioner, slik at hver region omfatter flere fylker. Hver enkelt region får ett organ, skattekontoret, som blant annet erstatter dagens ligningskontor, fylkesskattekontor og skattefogdkontor. Som følge av at ligningskontoret bortfalt som egen forvaltningsenhet, var det nødvendig med en omlegging av strukturen for skatteutvalgene. Denne omleggingen har fått virkning fra og med i sammenheng med ikrafttredelse av ny skattebetalingslov. Departementet foreslo derfor i Ot.prp.nr.1 ( ) på side å endre skattebetalingsloven av 2005 slik at det skal være et folkevalgt skatteutvalg for hvert skattekontor, dvs. at man får fem regionale skatteutvalg. Stortinget hadde ingen merknader til departementets forslag, og dette er nå hjemlet i skattebetalingsloven. Skatteutvalgene skal være folkevalgte organer. Medlemmer og varamedlemmer av skatteutvalgene oppnevnes av fylkestingene i vedkommende region etter mønster av oppnevning av medlemmer til skatteklagenemndene. Skatteutvalget skal i hver region organiseres i avdelinger som består av tre medlemmer. Hvor mange avdelinger et skatteutvalg består av, avhenger av hvor mange medlemmer det totalt sett er behov for i regionen. Skatteoppkreveren sender sin innstilling til skattekontoret i regionen, som deretter fordeler sakene mellom avdelingene. På denne måten vil skatteetaten også få bedre oversikt over det totale antallet saker om betalingsutsettelse og lemping. Avdelingene av skatteutvalget treffer sine avgjørelser skriftlig eller i møte der alle tre avdelingens medlemmer deltar, og avgjørelser treffes ved simpelt flertall. Fram til nå har hver enkelt kommune finansiert de kommunale skatteutvalgenes virksomhet. Regelendringen medfører at skatteetaten skal dekke honorarer til utvalgsmedlemmer og de administrative kostnadene ved de regionale skatteutvalgene. Kostnadene er anslått til om lag tre millioner kroner. Skatteetatens økte kostnader som følge av regelendringen forutsettes dekket ved en varig rammeoverføring fra Kommunal- og regionaldepartementet. Sandnes kemnerkontor har sendt 9 innstillinger til skatteutvalget. Det er 2 avslag, 1 sak er fremdeles under behandling, og det er innvilget lemping på billighetsgrunnlag i 6 saker. Det er ettergitt til sammen kr ,-

5 4 2. Skatteregnskapet 2.1. Avleggelse av skatteregnskapet Avleggelse av skatteregnskapet Skatteoppkreveren i Sandnes kommune bekrefter at skatteregnskapet i 2009 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf Instruks for skatteoppkrevere 3-1. Det er mottatt et pålegg etter kontrollbesøk 30. september og 1. oktober Pålegg gis når kontrollen avdekker brudd på lover, forskrifter, instrukser og regelverk for øvrig. Pålegg er enten krav om at eksisterende forhold skal rettes, eller om at kontorets praksis må endres. Ved stedlig besøk ble det funnet at det ved kontante innbetalinger ikke var benyttet nummerert kvitteringsblokk. I følge Instruks for skatteoppkrevere, fastsatt av Skattedirektoratet 8. januar 2009, 3-3 punkt 2 skal Kontante inn- og utbetalinger bekreftes ved bruk av nummererte kvitteringsblanketter. I følge Instruks om føring av skatteregnskapet, fastsatt av Skattedirektoratet 18. desember 2008, 3 punkt 3 skal Skatteregnskapet gi uttrykk for riktig mellomværende mellom skattemyndighetene og skattyterne. Videre i sist nevnte instruks 5 punkt e, skal Opplysninger bokføres og spesifiseres uten ugrunnet opphold. Skatteoppkreveren viser til at det har vært praksis for at alle bilag har blitt datostemplet og signert og deretter automatisk blitt nummerert i kassesystemet, skattyter har også fått kvittering. Dette fremgår av revisjonslistene. Det er i samsvar med ovennevnte pålegg nå også benyttet nummerert kvitteringsblokk. Selv om skatteoppkreveren i Sandnes mener at tidligere praksis har vært fullt forsvarlig regnskapsmessig har vi tatt ovennevnte pålegg til etterretning og ytterligere forbedret våre rutiner. Årsregnskapet for 2009 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatteoppkreveren. 2.2 Margin Marginoppgjøret for 2008 * Avsetning margin for 2008 pr Kr Avsetning margin for 2008 periode 1-6 i Kr = sum avsetning margin for 2008 = Kr bruk av margin for Kr = resultat marginoppgjøret (overskudd/underskudd) = Kr * tall hentes fra rapporten: Margin avsetning og bruk. Regnskapsår 2009 periode 12 Prosentsats marginavsetning: 8 %. Gyldig fra: Kommentar om marginoppgjøret: Marginavsetning for regnskapsåret pr ,8 millioner kroner. Prosentsats for regnskapsåret: 8%. Sandnes kommune har hatt overskudd på marginoppgjøret de tre siste år: Marginoverskudd 2007 Marginoverskudd 2006 Marginoverskudd ,7 millioner kroner. 20,3 millioner kroner. 18,9 millioner kroner. Marginunderskuddet for marginoppgjør 2008 skyldes en formidabel økning i tilgodeskatt: Til gode skatt til utbetaling var til sammen 475 millioner kroner i 2008 en økning fra 2007 på 116 millioner kroner (32%). Tilsvarende økning fra 2006 til 2007 var på 56 millioner kroner. (19%)

6 5 Årsaken til at til gode skatt er så høy skyldes en svikt i utlignet skatt. Økt utlignet skatt fra 2007 til 2008 var på 7 % mot 16 % fra 2006 til 2007 og 9% fra 2005 til Dette må også sammenholdes med at utskrevet og innbetalt forskudd økte mer enn utlignet skatt: 10 % fra 2007 til Innfordring av krav 3.1. Restanseutviklingen Totale restanser per (forfalte debetkrav) for skatt og arbeidsgiveravgift Kravtype Gjenstående beløp Arbeidsgiveravgift Forsinkelsesrente Forskuddstrekk Restskatt Restskatt, person Utskrevet forskuddsskatt Utskrevet forskuddskatt, person Annet (øvrige summert fra Restanseliste) Sum Totale restanser per foregående år Kravtype Gjenstående beløp Arbeidsgiveravgift Forsinkelsesrente Forskuddstrekk Resterende skatt Restskatt Utskrevet forhåndsskatt Utskrevet forskuddskatt Annet (øvrige summert fra Restanseliste) Sum Merk: Endrede begreper i Dette etter ikrafttredelse av ny skattebetalingslov Kommentar om restansesituasjonen og utviklingen i restanser Sandnes kemnerkontor har sammenlignet med de 10 største kommuner i landet hatt god statistikk i forhold til innfordring av eldre restanser. Eksempelvis ligger vi på bakgrunn av opplysninger i skatteregnskaps og innfordringssystemet plassert blant de tre beste i forhold til innfordring restskatt Imidlertid er det i forhold til samtlige skattarter betydelige restansebeløp, men dette er ikke unormalt høye tall sett i forhold til andre sammenlignbare kommuner. Det må særlig legges vekt på den betydelige befolkningstilveksten til Sandnes kommune. Dette fører naturlig nok til høyere skatteinngang ved at det er flere som betaler skatt, men motsatt vil dette også føre til at restansene øker. Vi har videre eksempelvis sett en noe negativ tendens ved at restskatt 2007 var på 237,3 millioner kroner. I desember 2008 var det fremdeles en restanse på 29, 9 millioner kroner. Sum krav restskatt 2008 var på kr 212,6 millioner kroner. I desember 2009 var det fremdeles en aktiv restanse på 36,8 millioner kroner.

7 6 Det konstateres at dette er en noe negativ utvikling som det er hensiktsmessig å kommentere men som vi ikke har noen utfyllende begrunnelse for. I forhold til utviklingen i restanser må det også pekes på at det fra Skatt vest har blitt fastsatt en del skjønnsligninger med betydelige beløp. Det kan videre nevnes at det har vært fokus på lemping og deretter avskrivning. Vi har i 2009 ettergitt 2,3 millioner kroner fordelt på 10 personer. Dette beløp må også suppleres med saker i skatteutvalget ( nevnt i punkt 1.4). Her er det ettergitt ca 1,1 millioner kroner Restanser eldre år År* Restskatt Øvrige restanser samlet Kommentar om restanseoppfølgingen på eldre år Dette gjelder i hovedsak skattytere med betydelige skatterestanser der beløpene i stor grad er knyttet til tidligere skjønnsligninger. Nevnte skattytere er gjennomgående passive i forhold til en eventuell betaling av restansene, men vi ser fremdeles tendenser på at eldre restanser er inkludert ved søknader om gjeldsordning og lemping. Kemnerkontoret har også vært aktive i forhold til å ta kontakt med skattytere med eldre restanser. Det er en todelt begrunnelse for dette. For det første er det skattytere som egentlig har gitt opp muligheten til å få betalt sine restanser, og i tillegg opptrer passivt. Vi har i slike saker benyttet oss av veiledningsplikten som fremgår av forvaltningsloven 11 første ledd. Som det fremgår av lovteksten skal formålet med veiledningen være å gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte. Vi har således informert skattyter om muligheten til å søke om lemping eller eventuelt gjeldsordning. For det andre er det en regnskapsmessig begrunnelse. Det er bedre å anvende lemping og gjeldsordning med etterfølgende avskriving enn at restanser som uansett ikke vil bli betalt skal stå ubetalt i en årrekke. Kontoret har gjennomgått.rapporten Restanseliste forelda krav dato tom foregående år og sikret at krav ikke foreldes uten at det er iverksatt tiltak. Antall krav som var foreldet per i regnskapsåret: 162 Samlet beløp på krav som var foreldet pr i regnskapsåret: Innfordringens effektivitet Vurdering av kontorets resultat per i regnskapsåret Sandnes kemnerkontor resultatrapporterer til Skatt vest. I all hovedsak og hvert år. Skatt vest beregner et resultatkrav på bakgrunn av tidligere oppnådde resultater for den enkelte kommune samt oppnådd regions- og landsresultat. For Sandnes kemnerkontor var det pr et resultatkrav på 95% i forhold til innfordring restskatt I vår rapport av kunne vi informere om at resultatet var 93,3%; altså 1,7 % under resultatkravet. Gjennomsnittlig resultatkrav for landet er for øvrig 87,8%. I forhold til de andre skatteartene har vi gjennomgående samsvar med resultatkrav. Sammenholdt med opplysninger som fremgår av skatteregnskaps- og innfordringssystemet ligger Sandnes kommune blant de tre beste sammenlignet med de 10 største kommuner i landet i forhold til innfordring restskatt 2007.

8 7 Til informasjon vises de kommuner som er plassert blant de fem beste i forhold til nevnte sammenligning: 1. Kristiansand: 95,7679 % 2. Bærum: 95,4968 % 3. Sandnes: 94,7859 % 4. Stavanger: 94,3095 % 5. Tromsø: 94,3047 % (Rapport er datert 25. august 2009 og har tittel Innkrevingsstatistikk- per kommune. Restskatt, person) Vurdering av i hvilken grad, og hvordan innfordringsaktiviteten har påvirket innfordringsresultatet Etter at DTI(debitortilpasset innfordring) ble implementert i SOFIE har antall utleggsbegjæringer økt betydelig. Utleggsbegjæringer skal benyttes i større grad og ved lavere restanser enn det vi tidligere har praktisert. Vi har registrert en klar tendens på at etterlevelse av retningslinjene i DTI, som for en del skattytere kan oppleves som strenge, har gitt god uttelling i innfordringsarbeidet. Det viser seg at skattyterne gjennomgående vil unngå dette og finner en løsning ved å henvende seg for eksempel til sin bankforbindelse for på den måten å få finansiert midler til betaling av restskatt. Hensyntatt nye retningslinjer fra Skattedirektoratet har antall betalingsavtaler blitt betraktelig redusert. Vi gir tidlig i saksbehandlingen klar informasjon om at vi i utgangspunktet ikke vil inngå betalingsavtaler og at vi bare rent unntaksvis kan akseptere dette Særnamskompetanse Kemneren har særnamsmyndighet, dvs at kemneren avholder utleggsforretninger for skatte- og avgiftskrav i henhold til lov- og regelverk. Det var i 2009 berammet 547 utleggsbegjæringer for skatte- og avgiftsrestanser for til sammen 107, 3 millioner kroner. Til sammen er det avholdt 363 utleggsbegjæringer. Av disse er 107 begjæringer sikret for skatte- og avgiftsrestanser med til sammen kr 21,4 millioner kroner. At de er sikret menes at det er tatt utlegg i løsøre, fast eiendom, bankinnskudd etc. Det er videre avholdt 256 utleggsbegjæringer med intet til utlegg for 64 millioner kroner. For skatte - og avgiftskrav for andre kommuner/andre land er det avholdt 62 utleggsbegjæringer. Av disse er 12 sikret med utlegg. Sikret beløp utgjør 6,7 millioner kroner. Antall med resultat intet til utlegg, altså usikrede er 50 saker, og beløpet her utgjør 20,3 millioner kroner. 4. Arbeidsgiverkontroll 4.1. Kontorets resultat per i regnskapsåret Antall planlagte kontroller for regnskapsåret: Som utgjør: 5 % av totalt antall leverandører av LTO (lønns- og trekkoppgaver) i kommunen. Antall gjennomførte kontroller i regnskapsåret: Som utgjør: 4,9 % av totalt antall leverandører av LTO(lønns- og trekkoppgaver) i kommunen. Antall gjennomførte kontroller i regnskapsåret: 109

9 Organisering av arbeidsgiverkontrollene deltakelse i interkommunal samarbeidsordning eller annen løsning. Kontrollører er ikke involvert i interkommunalt samarbeid, men vi bistår andre kommuner dersom det er kapasitet til dette. Vi har i 2009 bistått en kommune (Gjesdal kommune) i forhold til arbeidsgiverkontroll Antall kontroller med resultat, herunder avdekket beløp, egenretting og avdekking av uregistrerte arbeidstakere: 93 av 109 kontroller med avdekking. Dette utgjør 85 % Vurdering av aktiviteten på arbeidsgiverkontrollområdet i regnskapsåret Det er tre stillinger på 2250 arbeidsgivere. Grunnet permisjoner har aktiviteten vært noe redusert. Men sett på bakgrunn av at vi også har bistått andre kommuner med arbeidsgiverkontroll må vi vurdere aktiviteten som god Omtale av samarbeidet med andre kontrollaktører Vi har et godt samarbeid med andre kommuner i regionen. Vi er også deltagere i interkommunalt forum med Hå, Sola, Klepp og Time. Dette åpner for mer forståelse og innsikt knyttet til hva de enkelte andre kontor har som ansvarsområde Gjennomførte informasjonstiltak Det sendes ut informasjonsskriv til alle nyregistrerte arbeidsgivere Kontorets eventuelle tiltak for bedring av arbeidsgiverkontrollen Det mest sentrale er her å kontinuerlig holde seg à jour i forhold til nytt regelverk. Kontrollørene holder seg regelmessig oppdatert ved kurs i regi av Skatt vest og NKK (Norges kemner og kommuneøkonomers forbund). Sted/dato: Sandnes, Richard Haukeland kemner Vedlegg: Årsregnskapet for Signert av skatteoppkreveren.

10

Skatteoppkreveren i Krødsherad

Skatteoppkreveren i Krødsherad 1 Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Krødsherad kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune 1 Årsrapport for 2013 Skatteoppkreveren i Alta kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser

Detaljer

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor Årsregnskap og årsrapport 2010 Skatteoppkreverkontor 1.1 Innledning/oppsummering 1.2 Organisering, ressurser og kompetanse 1.3 Intern kontroll 1.4 Diverse nøkkeltall 1.5 Skatteinngang 1.6 Betaling og regnskap

Detaljer

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011 1 Årsrapport for kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret SKATT- INNFORDRINGS- OG KONTROLLAVDELINGEN Sentrale hovedoppgaver Skatteregnskap, inn-/utbetalinger,

Detaljer

Innkalling Styremøte 12.02.2014 Side 1 av 5

Innkalling Styremøte 12.02.2014 Side 1 av 5 Innkalling Styremøte 12.02.2014 Side 1 av 5 Styret for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Tirsdag, 25. februar 2014 Sted: Kemneren i Follo, kl. 14.00 16.00 DAGSORDEN:

Detaljer

Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4

Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4 Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4 Representantskapet for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Fredag 25. april, kl. 11.00 11.50 Sted:

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Årsrapport 2009 Kemneren i Bergen

Årsrapport 2009 Kemneren i Bergen Årsrapport 2009 Kemneren i Bergen Foto: Øyvind Nicolaysen, Skatt vest) 1 INNHOLDSREGISTER KEMNERENS KOMMENTAR... 3 ORGANISASJONSKART MED KORT HOVEDMÅLSETTING... 4 ADMINISTRASJONSAVDELINGEN... 8 AVDELING

Detaljer

Årsrapport 2011. Kemneren i Bergen

Årsrapport 2011. Kemneren i Bergen Årsrapport 2011 Kemneren i Bergen Innhold KEMNERENS KOMMENTAR... 4 Skatteregnskapet 2011... 5 Marginoppgjør for inntektsåret 2010... 5 VERNE OG MILJØARBEID... 7 Arbeidsmiljøgruppen... 7 Verneombud... 7

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren 1018 Søgne Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon 2 InnhOld 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 I I.1 Ressurser

Detaljer

Finansdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon

Finansdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon Finansdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon (Antegnelsene utferdiget 6. september og svar avgitt 28. september 2001) Til observasjon 1 Likningen av likningskontorenes

Detaljer

Innkalling Representantskapsmøte 26.03.2015 Side 1 av 4

Innkalling Representantskapsmøte 26.03.2015 Side 1 av 4 Innkalling Representantskapsmøte 26.03.2015 Side 1 av 4 Representantskapet for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Tirsdag 28. april, kl. 09.00 09.50 Sted:

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Årsmelding 2009 Vedleggshefte. Side 1

ÅRSMELDING 2009. Årsmelding 2009 Vedleggshefte. Side 1 ÅRSMELDING 2009 Årsmelding 2009 Vedleggshefte Side 1 Innholdsfortegnelse RAPPORTERING AV FINANSFORVALTNING side 3 LIKESTILLING I GRIMSTAD KOMMUNE... side 6 ÅRSRAPPORT 2009 FRA SKATTEOPPKREVEREN I GRIMSTAD

Detaljer

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc mx///bi T Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Søgne kommune i,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.._...3

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 12/44 Møtedato/tid: 07.05.2012, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Deltagere: Oddvar M. Lian, leder Anders J. Krokstad, nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 1/11 11/59 FOLKETS TALERSTOL 033 3

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 1/11 11/59 FOLKETS TALERSTOL 033 3 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 10.02.2011 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 1/11 11/59 FOLKETS TALERSTOL

Detaljer

Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving. Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving. Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 12

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 12 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 12 Utredning fra et utvalg oppnevnt av Finansdepartementet 26. mai 2003. Avgitt 12. mai 2004. Statens Forvaltningstjeneste statens trykning Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Bedre skatteoppkreving

Bedre skatteoppkreving UForeløpig versjon UNORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 2004: 12 Bedre skatteoppkreving Utredning fra et utvalg oppnevnt av Finansdepartementet 26. mai 2003 Avgitt til Finansdepartementet 12. mai 2004 1

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsalen, Rådhuset Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsalen, Rådhuset Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsalen, Rådhuset Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 20.februar 2013 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 1/13 TID: 27.02.2013 kl. 12:00 MØTEINNKALLING STED: Formannskapssalen, Molde rådhus SAKSLISTE: UTV. SAKSNR.

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Dokument nr. 4:1 (2008-2009)

Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Særskilt melding fra SIVILOMBUDSMANNEN Ombudsmannens undersøkelse av saksbehandlingstid og saksbehandlingsrutiner i Norsk Pasientskadeerstatning Avgitt til Stortinget 6. oktober

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 15.08.2007 kl. 09.30 OBS!!! Merk tiden i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 15.08.2007 kl. 09.30 OBS!!! Merk tiden i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 15.08.2007 kl. 09.30 OBS!!! Merk tiden i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: FRAMTIDIG ORGANISERING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN

SAKSFRAMLEGG SAK: FRAMTIDIG ORGANISERING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Konsekvensutredning Konsekvenser for skatteoppkrever (SKO) sine arbeidsoppgaver ved innføring av EDAG

Konsekvensutredning Konsekvenser for skatteoppkrever (SKO) sine arbeidsoppgaver ved innføring av EDAG Innledning Konsekvensutredning Konsekvenser for skatteoppkrever (SKO) sine arbeidsoppgaver ved innføring av EDAG Samledokument for utredningen Dokumentansvarlig: Forfatter: Per Arne Nyberg Dato opprettet:

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen vil orientere om ide/plan for lokstallen.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen vil orientere om ide/plan for lokstallen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-8 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 17:00 17:00 TEMA: Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer