Årsrapport for Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014"

Transkript

1 I Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Stavanger kommune :. - 1 dj I pt e e *

2 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet Skatteoppkreverkontoret Ressurser Organisering Ressurser og kompetanse Internkontroll Vurdering av leveransene i Vurdering av skatteinngangen Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret Skatteutvalg 6 2. Skatteregnskapet Avleggelse av skatteregnskapet Margin Margin for inntektsåret Margin for inntektsåret Kommentarer til marginavsetningen 7 3. Innfordring av krav Restanseutviklingen Totale restanser og berostilte krav Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser Restanser eldre år Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år Innfordringens effektivitet Vurdering av kontorets resultat pr Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat Omtale av spesielle forhold Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen Særnamskompetanse Arbeidsgiverkontroll Organisering av arbeidsgiverkontrollen Planlagte og gjennomførte kontroller Resultater fra arbeidsgiverkontrollen Vurdering av arbeidsgiverkontrollen Samarbeid med andre kontrollaktører Gjennomførte informasjonstiltak 13

3 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret Stavanger kommune har i 2014 inngått flere avtaler om administrativt vertskommunesamarbeid som har medført at Stavanger kemnerkontor har økt sitt oppgave- og ansvarsområde har vært preget av arbeidet med å etablere de nye ansvarsområdene samtidig som vi har jobbet for å opprettholde produksjonen og god resultatoppnåelse. Stavanger kemnerkontor er nå skatteoppkrever for kommunene Stavanger, Randaberg, Rennesøy, FinnØy og Kvitsøy. Kontoret har i tillegg ansvaret for Sør- og Midt-Rogaland arbeidsgiverkontroll (SOMRAK) og kontrollerer arbeidsgiverne i kommunene Stavanger, Kvitsøy, Rennesøy, Finnøy, Hjelmeland, Forsand, Bjerkreim, Sokndal og Eigersund. Strategi for Stavanger kemnerkontor for har sammen med styringskrav- og forventninger fra Skatteetaten og Stavanger kommune vært retningsgivende for kontorets aktiviteter og prioriteringer i Ressurser 3 Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk ved skatteoppkreverkontoret som kun er benyttet til 33 0 skatteoppkreverfunksjonen i regnskapsåret 100 / Ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling av årsverk Skatteregnskap 6,7 20,30 % lnnfordring av skatt og arbeidsgiveravgift 12,3 37,27 % Arbeidsgiverkontroll 8 24,24 % Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige 2 6,06 % og regnskapsførere/revisorer Skatteutvalg 0,3 0,91 % Administrasjon 3,7 11,21 % (Andel fordelt skal være 100 %) Sum 100 % Organisering Kontoret ledes av kemneren og er organisert med tre seksjoner som ledes av hver sin seksjonsleder: LZE1 Innfordring Skatteregnskap Kontroll Sør- og Midt-Rogaland arbeidsgiverkontroll Per utgangen av 2014 hadde vi 33 årsverk i arbeid fordelt på 39 ansatte. lnnfordring hadde 14,7 årsverk, mens Skatteregnskap hadde 8,3 årsverk og Kontroll 9 årsverk. Vi har i 2014 opplevd

4 - Etablering 4 utfordringer i forbindelse med at flere medarbeidere har vært langtidssykemeldte og ved årets slutt var 5 medarbeidere sykemeldt i 50 % eller mer. Stavanger kemnerkontor har fra utført skatteoppkreverfunksjonen for Kvitsøy kommune og ble fra og med skatteoppkrever for Rennesøy og Finnøy overtok vi også rollen som skatteoppkrever for Randaberg. I tillegg fikk Stavanger kemnerkontor fra og med ansvar for Sør- og midt-rogaland arbeidsgiverkontroll (SOMRAK) som gjennomfører arbeidsgiverkontroll i kommunene Finnøy, Rennesøy, Hjelmeland, Forsand, Bjerkreim, Eigersund og Sokndal Ressurser og kompetanse Stavanger kemnerkontor har i 2014 hatt tilstrekkelig med ressurser til å utføre våre oppgaver innenfor alle funksjoner. Vi har kontinuerlig oppmerksomhet på at medarbeidere og ledere skal ha den nødvendige kompetanse. Læring og utvikling skal oppnås gjennom utførelse av arbeidsoppgavene, deling av kompetanse og gjennom andre opplæringstiltak. Vi utarbeider årlig en kompetanseplan for å sørge for at vi gjennomfører nødvendige opplærings- og kompetansetiltak, både når det gjelder fag, ferdigheter og ledelse. 1.2 Internkontroll lnternkontroll-arbeidet er i 2014 gjennomført uten større endringer i forhold til foregående år ut over at vi har igangsatt en mer systematisk kvartalsvis vurdering av kontorets regeletterlevelse og resultatoppnåelse. Den interne kontrollen ved Stavanger kemnerkontor ivaretas gjennom: L Kommunens slyringsmoden [Lederskap Styrende MåI og krav fra styringsdialog med Skaeetaten kumentasjon.strategi for Stevsnger kemnert<ontor.virksomhetspn (inklusive kompetanseplan) [ IGienn0mf0ren Regee.Fagsystemene Gjennomføring dokumentason.rutinebeskrvelsene oversiktoveroppgaver, fulmakter og intemkontrontiltak [ Kontroll og T Kontrollerende Slekklister, signee dokumenter, rappoerog rsrappoering oppfølging dokumentasjon Evaluering og rullering avårspianer I i I 1.3 Vurdering av leveransene i har vært et år med mange utviklingsprosjekter: - Overtakelse - Forberedelse av skatteoppkreverfunksjonen i Randaberg, Rennesøy og Finnøy til samordning av skatteoppkreverne i Stavanger, Randaberg, Rennesøy, FinnØy og Kvitsøy (oppstart fra ) av Sør- og midt-rogaland arbeidsgiverkontroll.

5 - Videreutvikling 5 - Oppstart - Forberedelse - Økt - Deltakelse - Ytterligere av KOSS (nytt KOntrollStøtteSystem) og deltakelse i KOSS-prosjektet til oppstart av A-ordningen ( ) oppmerksomhet på anmeldelser og kontrollaktiviteter rettet mot aktører med særlig høy risiko. i Skattedirektoratets arbeidsgruppe for å utarbeide innspill til nye betalingsløsninger i Skatteetaten. styrking av internkontrollen På tross av så omfattende utviklingsaktivitet kan vi gjennomgående vise til solid resultatoppnåelse innen innfordring og arbeidsgiverkontroll. Dette skyldes engasjement, vilje og gode evner hos de dyktige medarbeiderne ved kontoret. Sommeren 2014 startet Finansminister Siv Jensen opp en prosess med det mål å overføre skatteoppkreverne til Skatteetaten. Skattedirektoratet har høsten 2014 utredet hvordan en slik overføring skal skje. Denne prosessen har ført til mye usikkerhet og redusert forutsigbarhet og har i kombinasjon med det samlede omfang av utviklingsprosjekter ført til at enkelte utviklingsmål har blitt nedprioritert eller utsatt. Det gjelder spesielt følgende tiltak: - Etablering - Sammen av elektroniske skjema og SvarUT. med kemneren i Bergen å utarbeide forslag til mai for skatteoppkrevernes nettsider. av nettsidene til Stavanger kemnerkontor 1.4 Vurdering av skatteinn gangen Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret I 2014 var den totale skatteinngangen i Stavanger på kr 32,171 milliarder. Dette er en økning på kr 3,281 milliarder fra 2013, noe som tilsvarer en økning på 11,3 %. Økningen i skatteinngangen fra 2012 til 2013 var på 7,1 %. På landsbasis viser den totale skatte- og avgiftsinngangen kr milliarder. Per desember 2014 var økningen i totale skatteinntekter på landsbasis på 0,65 % i forhold til samme tid i Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret Kommunens andel av skatteinntektene har økt fra nær kr4 753 millioner i 2013 til kr4 776 millioner i Dette er en økning på ca kr 23 millioner, noe som gir en prosentvis økning på 0,47 % fra 2013 til Figuren nedenfor viser prosentvis akkumulert skattevekst per måned i 2014 i forhold til 2013:

6 6 Akkumulert skattevekst per måned 2014 for ASSS-kommunene 0,0% 60% 4,0% 2,0% -2,0% -4,0% -6,0% Fredrikstad ê Bærun +0slo Dramrnen Kdstirnsand + Sandnes Stavange I Bergeo 4 Trondheim 4 Tromv 1.5 Skatteutvalg Vi har oversendt 10 saker til Skatteutvalget i På bakgrunn av vedtak fra Skatteutvalget er det ettergitt kr ,- i 6 saker. I 2 saker er det innvilget betalingsutsettelse og/eller rentefritak. Vi har mottatt totalt 23 saker som skulle behandles etter sktbl saker har vi behandlet etter egne fullmakter og 4 saker er avvist grunnet manglende dokumentasjon. I tillegg til dette er det behandlet syv søknader der det foreløpig foreligger ett vedtak fra Skatt vest som etterga kr ,-. 2. Skatteregnskapet 2.1 Avleggelse av skatteregnskapet Avleggelse av skatteregnskapet kommune bekrefter at skatteregnskapet for 2014 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere av 8.april nr. 2. Det har vært gjennomført to kontrollbesøk fra Regional kontrollenhet fra Skatt vest i løpet av Kontrollene har omfattet både skatteregnskap, innfordring og arbeidsgiverkontrollen. Det er mottatt pålegg i forbindelse med at enkelte av kontorets manuelle bilag ikke var påført 2 signaturer og dateringer. Pålegget er fulgt opp. Årsregnskapet for 2014 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatteoppkreveren. 2.2 Margin

7 2.2.1 Margin for inntektsåret 2013 Beskrivelse 7 Beløp Innestående margin for inntektsåret 2013, pr kr For mye avsatt margin for inntektsåret 2013 kr Prosentsats marginavsetning 8 % Margin for inntektsåret 2014 Beskrivelse Beløp Innestående margin for inntektsåret 2014, år kr Prosentsats marginavsetning 8 % Kommentarer til marginavsetningen Gjeldende marginprosent anses som riktig. Kommunestyret har ikke truffet vedtak om endring i prosentsatsen for marginavsetning. 3. Innfordring av krav 3.1 Restanseutviklingen Totale restanser og berostilte krav Skatteart Restanse Herav Restanse Herav Endring i Endring i berostilt berostilt restanse berostilt restanse restanse Reduksjon (-) restanse Økning (+) Reduksjon (-) 4 Økning ( ) Sum restanse pr. skatteart Arbeidsgiveravgift Artistskatt Forsinkelsesrenter Forskuddsskatt Forskuddsskatt person Forskuddstrekk Gebyr Innfordringsinntekter Inntekt av summarisk fellesoppgjør Kildeskatt Restskatt Restskatt person Sum restanse diverse krav Diverse krav Sum restanse pr. skatteart inkl, diverse krav

8 Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser Vi har en betydelig reduksjon i restansesituasjonen sammenlignet med fjoråret. Endringen skyldes i all hovedsak en skatterestanse pålydende kr som ble overført fra kemnerkontorets regnskap til Skatteetaten i Det er dessuten en betydelig reduksjon i utskrevet forskuddsskatt for 2014 i forhold til tidligere år. Dette skyldes endringer i regelverket for Skatteetatens vilkår for fo rsku ddsskatt. Kildeskatten er den samme som tidligere år. Denne innfordres i samarbeid med Skattedirektoratet. Ifølge rapporten «Avskrevne og ettergitte krav - saksnummer og bilagsnummer regnskap» har vi totalt avskrevet kr Avskriving er gjort i saker hvor rettssubjekt, skattesubjekt er opphørt, forelda krav og i dødsbo. - Kr - Kr - Kr er ettergitt på egne fullmakter er avskrevet i føring av pensjonspoeng er avskrevet etter gjeldsordningsloven Restanser eldre år Inntektsår Sum restanse Herav skatteart (debet) Restskatt person XX Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år lnnfordring av restanser eldre år følges opp på linje med ordinær innfordring. Vi iverksetter de tiltak som det til enhver tid er mulighet for. Restansene følges opp kontinuerlig. Foreldede krav: Beløp Antall krav som var foreldet pr : 55 Samlet beløp på krav som var foreldet pr : Vi har gjennomgått våre bilag og har i tabellen ovenfor lagt inn bokførte foreldede krav. Kontoret har gjennomgått rapporten Restanseliste forelda krav dato t.o.m , og sikret at krav ikke foreldes uten at det blir iverksatt tiltak.

9 9 3.2 Innfordringens effektivitet Vurdering av kontorets resultat pr Kommunenummer: 1103 Stavanger Styringsparameter Resultat pr. Resultatkrav Differanse Kommentarer til avvik Innbetalt av sum krav siste år c) Restskatt for personlige skattytere 94,7 % 95,5 % -0,8 % Rød < -1% Inntektsår 2012 Gul -1% - 0% Grønn => 0% Linjeskift = Alt + Enter d) Forskuddstrekk 100,0 % 99,9 % 0,1 % Rød < -0,2% Inntektsår 2013 Gul -0,2% - 0% Grønn=>0% Linjeskift = Alt + Enter e) Forskuddsskatt for personlige 99,6 % 99,0 % 0,6 % Rød < -1% skattytere Gul-1%-0% Inntektsår 2013 Grønn => 0% Linjeskift = Alt + Enter f) Forskuddsskatt for upersonlige 99,9 % 99,8 % 0,1 % Rød < -0,2% skattytere Gul-0,2%-0% Inntektsår Grønn => 0% Linjeskift = Alt + Enter g) Restskatt for upersonlige skattytere 99,4 % 99,0 % 0,4% Rød < -1% Inntektsår 2012 Gul -1% - 0% Grønn => 0% Linjeskift = Alt + Enter h) Arbeidsgiveravgift Innteksår b) Innfordret Restskatt, person av sum krav til innfordring Inntektsår % 99,8 % Rød <-0,3% Gul -0,3% - 0% Grønn => 0% Linjeskift = Alt + Enter Rød <-10% Gul -10% - 0% Grønn => 0% Kontorets resultater pr viser at vi leverer solide tall. Når det gjelder avviket på Innfordret restskatt, person, har dette sin hovedforklaring i at vi har vi en del store utestående restanser. Disse er bundet opp i konkursboer eller andre innfordringstiltak. Ingen restanser for Restskatt, person står uten iverksatte in nford ringstiltak. 0,2% 50,0 % 60,0 % -10,0 % I

10 Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat Her følger en oversikt over ulike aktiviteter med resultat for 2012, 2013 og 2014: TILTAK ENDRING Utleggstrekk Varsel om utleggsforretning Utleggsforretninger Varsel om konkurs Konkursbegjæring Varsel om tvangssalg Begjæring om tvangssalg/utbetaling av pengekrav Diagramtittel Utleggstrekk Varsel om utleggsforretning Utleggsforretninger Varsel om konkurs [ Konkursbegjæring Varsel om tvangssalg Begjæring om tvangssalg/utbetaling av Hovedfokuset har vært å benytte Sofie på best mulig måte, og på denne måten iverksette de innfordringstiltak som til enhver tid kan benyttes. Vi er av den formening at vi har lykkes med å øke produksjonen av tvangsinnfordring, og at vi ved hjelp av DTI har klart å øke produksjonen av utleggsforretninger. Nedgangen i de øvrige tiltakene skyldes økning i innbetalinger etter varsel om innfordringstiltak og før tiltaket blir iverksatt. Dette gjenspeiler seg også i våre resultater for Vi har også i 2014 hatt godt samarbeid med Skatt vest i konkurssaker. Samarbeidet medfører at antallet konkursbegjæringer fra Stavanger blir redusert sammenlignet med tidligere år, men vi har likevel hatt en økning på 8 begjæringer i Vi har gitt vår fullmakt slik at Skatt vest har fremsatt varsel og begjæringer med samlet restanse.

11 Vi har i 2014 hatt fokus på å varsle og begjære tvangssalg/utbetaling av pengekrav i de tilfeller hvor dette har vært mulig. Resultatene viser at vi har lykkes bra og har derfor en betydelig økning på disse tiltakene Omtale av spesielle forhold Vi har i det vesentlige gjennomført og oppnådd både interne mål og Skatt vest sine mål på alle skatte og avgiftskrav og har levert solide tall med tanke på Regionens krav. Tre overtredelser på skattebetalingsloven ble i 2014 anmeldt til politiet, I den ene tilfellet anmeldte vi også for overtredelse av regnskapslovgivningen. Vi fremsatte krav om erstatning i samtlige tre saker. Det ble i 2014 avsagt dom i en større sak vi anmeldte i Domfelte ble idømt en bot på kr , samt et erstatningskrav til kemneren på kroner Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen Kontoret vil fortsette å fokusere på å iverksette flere innfordringstiltak, og stadig iverksette de tiltak som er mulige. Vi vil også fortsette å bruke DTI på best mulig måte. 3.3 Særnamskompetanse Kontoret har hatt særnamskompetanse i flere år, og utøver denne med meget bra resultat. Vi har valgt å drive med noe oppsøkende virksomhet, og er av den formening at dette gir bedre vurderingsevne i forhold til mulige utleggsobjekt. I tillegg gir det oss en mulighet for å komme i direkte dialog med skatteyter. Vi får gjennom dette anledning til å informere om muligheter for å komme frem til en løsning i fellesskap. 4. Arbeidsgiverkontroll 4.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen Arbeidsgiverkontrollen er organisert i en egen seksjon på kontoret. Pr var vi 9 årsverk. Av disse blir 7 årsverk brukt til kontroller for Stavanger og Kvitsøy. Vi utfører i tillegg kontroller for kommunene Finnøy, Rennesøy, Hjelmeland, Forsand, Bjerkreim, Eigersund og Sokndal (SOMRAK). Til dette brukte vi per årsskiftet 2 årsverk. Seksjonen har generelt godt kvalifiserte medarbeidere. 4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller Stavanger kemnerkontor hadde i 2014 som mål å gjennomføre kontroll av til sammen 296 arbeidsgivere, hvilket tilsvarer 5 % av kommunenes arbeidsgivere. Vi klarte å kontrollere 305 arbeidsgivere, noe som tilsvarer 5,1 % for vårt samlede ansvarsområde. I likhet med 2013, oppnådde vi også målkravet for Stavanger kemnerkontor følger tiltaksplan for arbeidsgiverkontrollen 2014 som er utarbeidet av Skatt vest i samarbeid med skatteoppkreverne i regionen, og har i 2014 også hatt en egen lokal plan for arbeidsgiverkontrollen ved Stavanger kemnerkontor. Vi skal kartlegge og kontrollere kontrollområder angitt i tiltaksplanen for arbeidsgiverkontrollen, herunder: - Mellomregning- låneforhold

12 - Pensjonsordninger - Kontorleie, vurdering av reelle leieforhold - Leie av arbeidskraft - Rettede tiltak ut fra konkrete impulser (manglende skattetrekkskonto, signering av revisor) - Personallistekontroller - Kontroll i konkurser Vi skal velge de mest effektive virkemidler og vil særlig være bevisste på at - vi legger vekt på å gi god informasjon til arbeidsgivere og regnskapsførere/revisorer - vi benytter mulige sanksjoner og stedlige kontroller mot arbeidsgivere som ikke har vilje til å overholde reglene. - vi vil også være mer bevisste på å anmelde forhold som bør forfølges strafferettslig. Vi skal samarbeide aktivt med andre og vil særlig søke samarbeid med - bostyrer i konkurssaker - politiet - her vil vi ha samarbeid både i anmeldelsesaker og gjennom månedlige samarbeidsmøter med politiet og Arbeidstilsynet - kontrollmiljøet i skatteetaten om utplukk og samarbeid i enkeltsaker - Arbeidstilsynet og andre kontrollmiljøer der samarbeid og felles innsats kan bidra til bedre resultatoppnåelse eller kan utløse andre gevinster. Nytt av året er innføring av personallister innenfor bransjene bilverksted, bilpleie, frisør, skjønnhetspleie, restaurant og serveringssteder. I 2014 har vi hatt to aksjoner innenfor disse bransjene. Disse har vi gjennomført sammen med Skatt vest, Politiet, Arbeidstilsynet og Nav kontroll. I tillegg har vi gjennomført mange kontroller i egen regi med de nevnte etater som back-up. Til sammen utførte vi 145 slike kontroller i I Sverige økte antall hvite årsverk med 6000 i løpet av ett år som følge av innføring av personallister og kontroll. I Norge er det også registrert god effekt Resultater fra arbeidsgiverkontrollen Figuren nedenfor viser antallet kontroller i Stavanger i perioden : Kontroller Stavanger ,0% 200 5,0, ,0% 4-. 3,0% % AntaIl kontroller 50 1,0% 0 0,0% Andel kontrollerte arbeidsgivere 1,0% 3,2 % 5,0 % 5,1 % Sør- og midt-rogaland arbeidsgiverkontroll (SOMRAK) startet opp (formelt etablert i januar/februar 2014). Figuren nedenfor viser antallet kontroller i SOMRAK-kommunene i perioden :

13 is Kontroller SOM RAK ,00 % 6,00 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 10 2,00% 5 i 100% 0 000% AntKontroller AntKontroller AntKonroIIer Ant.KontrollEr.RnnesØy Finnøy ahjemeiand Forsarid Bjerkreim Eigersund Sokndal Rennsøy Finøy t-ijeirneand Forsand Bjrkr im I Eigersund I Sokndal 4.4 Vurdering av arbeidsgiverkontrollen Produksjonen i 2014 har vært bra og vi er tilfreds med å ha klart målkravene i en periode der vi både har etablert Sør- og midt-rogaland arbeidsgiverkontroll og der vi også har implementert KOSS. 4.5 Samarbeid med andre kontrollaktører I 2014 har vi også satset på et bedre samarbeid med andre kontrollaktører. Vi har siden mars 2014 hatt månedlige samarbeidsmøter med de andre etatene hos politiet og samarbeidet har allerede begynt å vise resultater. Målet har vært et tett samarbeid for bedre å møte den negative utviklingen med økende arbeidsmarkedskriminalitet. En samlokalisering av nevnte etater har vært under planlegging i Dette blir nå en realitet fra rundt februar/mars En undersøkelse viser at den svarte økonomien i Norge kan være på hele 14 % av BNP på nivå med gjennomsnittet for Vest-Europa. Regjeringen satser stort på bekjempelse av svart økonomi, og vi følger opp de retningslinjer som er gitt av Skattedirektoratet og Skatt vest. 4.6 Gjennomførte informasjonstiltak Vi gjennomførte informasjonstiltak overfor alle nye arbeidsgivere i kommunene der vi har skatteoppkreveransvar. Dette gjøres ved utsendelse av brev når firmaet er registrert i Brønnøysundregistrene.

14 14 Sta Ci 1u7f ânger, Kjart4 Møller kemnr Vedlegg: Årsregnskapet for signert av skatteoppkreveren

15 arbeidsgiveravgift medlemsavgift 15 Årsregnskapet for 2014 Stavanger Likvider i Skyldig skattekreditorene Skyldig andre Innestående margin Udisponert resultat -3-2 Sum 0 0 Arbeidsgiveravgift Kildeskatt Personlige skatteytere Selskapsskatt Renter Innfordring i Sum Fordelt til Folketrygden - Fordelt til Folketrygden Fordelt til Fylkeskommunen Fordelt til kommunen Fordelt til Staten Krav som er ufordelt 0 0 Videresending plassering mellom kommuner Sum Stavanger, : Kjartn Møller kemi\er LL

16

17 Forklarin2 til årsrenskapet Skatteregnskapet er avlagt etter kontantprinsippet. Skatteregnskapet viser skatter og avgifter mv som er innbetalt i løpet av regnskapsåret. Innbetalte skatter og avgifter mv er fordelt til kommunen, fylkeskommunen, folketrygden og staten (skattekreditorene), etter gjeldende fordelingstall. Sumlinj ene i årsregnskapet Likvider Likvidene i skatteregnskapet består av bankbeholdning for skatt og eventuelt kontantbeholdning. Skyldig skattekreditorene Fordelingsoppgjøret til skattekreditorene for desember, står som gjeld i balansen pr Skatteoppkreveren skal utbetale fordelingsoppgjøret til skattekreditorene senest 10. januar. Dersom dette er et positivt beløp, har skatteoppkreveren en fordring på skattekreditorene. Skattekreditorene skal innbetale dette beløpet til skatteoppkreveren senest 20. januar. Skyldig andre Dette beløpet består av uidentifiserte og uplasserte innbetalinger, som ikke er fordelt til skattekreditorene. Udisponert resultat Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet. Innbetalte skatter og avgifter, Renter, Innfordring Dette beløpet er innbetalt arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk fratrukket marginavsetning, forskuddsskatt for personlige og upersonlige skattytere, restskatt og overskytende forskudd for personlige og upersonlige skattytere, kildeskatt, samt renter og gebyrer. Fordelt til skattekreditorene Dette er innbetalte skatter og avgifter, renter og gebyrer som er fordelt til skattekreditorene. Krav som er ufordelt Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet.

18

19 Skatteetaten Saksbehandler Frode Kristiansen Deres dato Vår dato Z015 Telefon Deres referanse Vår re:feranse 7.014/98626 Xonummestyret i Stavanger kommtme Postboks 800 l 4068 ST A VANGER Kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Stavanger kommune 1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av "Instruks for skatteoppkrevere" av 8. april2014. Sl<attekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreveme i saker som vedrører skatteoppkreverfunksjonen, og plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål. Skattekontoret søker gjennom mål- og resultatstyring å legge til rette for best mulig resultater for skatteoppkreverfunksjonen. Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for skattekontorenes styring og oppfølging av skatteoppkreverne" av l.januar Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for skattekontorencs kontroll av skatteoppkreveme" av l. februar Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i henhold til gjeldende regelverk på følgende områder: Intern kontroll o Regnskapsføring, rappottering og avleggelse av skatteregnskapet o Skatte- og avgiftsinnkreving ~ Arbeidsgiverkontroll Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Skatteetaten utfører oppgavene med kontroll av skatteoppkreverfunksjonen. 2. Om kemnerkontoret 2.1 Bemanning Sum årsverk til skatteo Antall årsverk ,7 Antall årsverk 2014 inkluderer utføring av skatteoppkreverfunksjon for flere kommuner, se punkt 2.2. Postadresse Besøksadresse Sentralbord Skatt vest Se eller Njøsavegen 2 ring gratis Leikanger Org. nr: : Telefaks

20 2014/98626 Side 2 av Organisering Stavanger kemnerkontor har fra O 1.O 1.2 O 1 O utført skatteoppk:reverfunksj on en for Kvitsøy kommune og ble fra Ol.Ol.f0l4 skatteoppkrever for Rennesøy og Finnøy. Fra overtok kontoret også rollen som skatteoppkrever for Randaberg. l tillegg fikk Stavanger kemnerkontor fra O ansvar for Sør- og midt-rogaland arbeidsgiverkontroll (SOMRAK), som gjennomfører arbeidsgiverkontroll i kommunene Finnøy, Rennesøy, Hjelmeland, Forsand, Bjerkreim, Eigersund og Sokndal. 3. Måloppnåelse 3.1 Skatte~ og avgiftsinngang Skatteregnskapet for Stavanger kommune viser per 31. desember 2014 en skatte- og avgiftsinngang 1 til fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr og utestående restanser 2 på kr l , herav berostilte krav på kr Skatteregnskapet er avlagt av kommunens kemner 20. januar Innkrevingsresultater Vi har gjennomgått innkrevingsresultatene per 31. desember 2014 for Stavanger kommune. R esu It atene vtser. ti øtgen l d e: Totalt Innbetalt Resultat- Innbetalt av Innbetalt av innbetalt av krav sum krav (i%) sum krav (i %) imnok sum l<rav (i o/o) fo rrige år regionen (i%) Restskatt personlige skattyterc 201:'. 540,6 94,7 95,5 96,4 95,6 Arbeidsgiveravgift ,3 100,0 99,8 99,9 99,8 Forskuddsskatt personlige skattytcre 2013 l 022,5 99,6 99,0 99,4 99,4 Forskuddstrekk ,1 100,0 99,9 100,0 99,9 Forskuddsskatt upersonlige skattytere ,9 99,9 99,8 99,9 99,9 Restskatt upersonlige skattytcre ,7 99,4 99,0 75,9 99,1 3.3 Arbeidsgiverkontroll Stavanger kemnerkontor utfører kontroller for Stavanger og Kvitsøy korrununer og har fra også ansvar for Sør- og midt-rogaland arbeidsgiverkontroll (SOMRAK). I tabellen nedenfor er resultatene rapportert samlet kun for kommunene kemnerkontoret har utført skatteoppkreverfunksjooen for i hele Resultater for Stavanger, Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy kommuner per 31. desember 2014 viser følgende iht. l <emner k ontorets resu l tatrapportenng:. Antall Minstekrav Antall utførte arbeidsgivere antall kontroijer kontroller i (5 %) Utført kontroll 2014 (i%) 5,1% UtfBrt Utført Utført kontroll kontroll kontroll 2014 region (i %) (i %) 2012 (i%) 5,1% 3,2% 4,6% 1 Sum innbetalt og fordelt til skattekredilorene 2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav

21 2014/98626 Side 3 av 4 4. Kontroll av skatteoppkreve1 funksjonen Skattekontoret har i 2014 gjennomført stedlig kontroll av kemnerkontoret for områdene intern kontroll, skatteregnskap og innkreving. Siste stedlige kontroll ble avholdt 19. til22. mai Skattekontoret har i 2014 i tillegg gjennomført kontorkontroll av kemnerkontoret for områdene skatteregnskap og arbeidsgiverkontroll. Kemnerkontoret har gitt tilbakemelding på pålegg og anbefalinger som er gitt. 5. Resultat av utført kontroll Intern kontroll Basett på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at kemnerens overordnede interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskap Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av skatteregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. ~ Skatte- og avg~ftsinnkrevilzg Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. 111 Arbeidsgiverkontroll Basett på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at utførelsen av arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og utføres i tilstrekkelig omfang.

22 2014/98626 Side 4 av 4 6. Ytterligere informasjon Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger i 2014 gitt pålegg og anbefalinger som er meddelt kemneren i rapport av lo. juni Vennlig hilsen ~5k~ ~rr/arnljot von Mehren 07 avdelingsdirektør Skatt vest )c~~ åre Strøm rdirektør Kopi til: Kontrollutvalget for Stavanger kommune Stavanger kemnerkontor Riksrevisjonen

23 Arkivsak-dok. 13/00093 Arkivkode Saksbehandler Jane Døskeland Idland Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kontrollutvalget i Stavanger /15 SAKSPROTOKOLL Skatteregnskapet for 2014 med kontrollrapport fra Skatteetaten Kontrollutvalget i Stavanger har behandlet saken i møte sak 10/15 Møtebehandling Kemner Kjartan Møller orienterte. Votering Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak Kontrollutvalget i Stavanger tar skatteregnskapet for 2014 med kontrollrapport fra Skatteetaten til orientering. Saken videresendes bystyret til orientering. Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015 1 MOTTATT 22 JAN. 215 /)/z,:c(_ // _ /25? /PM «Ga _ J I g \\ Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Overhalla kommune i Årsrappon 2.1.215 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411 1 MOTTATT 26 JAN. 212 428-1-1-411 Årsrapport for 211 Skatteoppkreveren i Overhalla kommune Arsrapport ardato: 18.1.212 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

Detaljer

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik 1 Årsrapportfor 211 Skatteoppkreveren i Gamvik kommune Årsrapport211/19.1.212 Skatteoppkrevereni Gamvik 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser

Detaljer

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc mx///bi T Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Søgne kommune i,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.._...3

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget ' SAK008/17 SKA TTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2016 Møtedato 27.03.2017 Saksnr. Arkiv 008/17 419-1724-5.3 Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens

Detaljer

Skatteoppkreveren i Verdal kommune

Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport 215/dato: 2.1.216 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Agdenes kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603402 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 Bystyret 01.03.2011 ÅRSRAPPORT

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen k f i lolb/1>(o S 1 \ Årsrapport for 2016 Skatteoppkreveren Åfjord kommune i Årsrapport år/dato: 2016/12.01.2017 Kemnerkontoret for Fosen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1

Detaljer

Skatteoppkreveren i Sørum

Skatteoppkreveren i Sørum 1 Årsrapport for 2010 Skatteoppkreveren i Sørum kommune 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

PS 09/42 Referatsaker

PS 09/42 Referatsaker PS 09/42 Referatsaker Side 237 T' I DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT Statsråden 0 6' lo^3 1q8-53 Bodø kommune v/ordfører Odd Tore Fygle "Tidl ref Vår ref 2006/3948 2006/04006-489/FD V/JTE Dato 2009 BODØ

Detaljer

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 1 Årsrapport for 2014 Sel kommune Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser (Gjeld kontora i samarbeidet

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Rita Larsen 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018044 2017/72998 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2015/194598 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2016/ 146486 Kommunestyret i Herøy kommune, postmottak@heroy.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Åfjord kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

9IO JoJ joddejsjv. JUBAS! UeJeUW)I L r i .!. 3NflV JLAiO)I U3DNVAVIS. W.1r. . ii.. r I I. .II j. i li EIJS. I -;: i. .\It.

9IO JoJ joddejsjv. JUBAS! UeJeUW)I L r i .!. 3NflV JLAiO)I U3DNVAVIS. W.1r. . ii.. r I I. .II j. i li EIJS. I -;: i. .\It. JUBAS! UeJeUW)I 9IO JoJ joddejsjv 3NflV JLAiO)I U3DNVAVIS i. ii.. r.!.! li i il.ii j - h.l r i..2 : I.. I I i I. III 1 I I I IIKI i i I i I II.\It 4* I -;: i I W.1r i li EIJS i I li n 2 Innhold 1. Generelt

Detaljer

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen 1 &Q2 v Årsrapportfor 2014 Skatteoppkreveren kommune i Rissa 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/ Skatteoppkreveren i

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen 1 Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren i Ørland kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato:

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato: Årsrapport for 2010 Eigersund kommune ArsrappOIt år/dato: 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordelin!! Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

16 JAN JAN 2017

16 JAN JAN 2017 MOTTATT 'RISMKUMMUNE 16 JAN 217 19 JAN 217 mm KOMMUNE aksnr 1 [52:1 Kemnerkontoret for Fosen 5 --~ 712 Leksvik, den 16.1.217 Økonomisjef Ørland, Rissa, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik VEDRØRENDE ÅRSRAPPORT

Detaljer

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Trondheim kemnerkontor var i 2015 kr. 25 593 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr. 4 834,6

Detaljer

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport for 2013 Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport 2013/Verran Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag 20.01.2013 2 Innhold Generelt om skatteoppeverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppeverkontoret

Detaljer

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren 1018 Søgne Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon 2 InnhOld 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 I I.1 Ressurser

Detaljer

u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR

u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR DeresdatoArkivVår dato 21221. januar 2015 DeresreferanseVår referansesaksbehandler 2015/151Hilde Sveås Verran kommune Liavegen 1 7790 MALM Årsra pport og skatteregnskap

Detaljer

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2016 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Kemneren i Trondheimsregionen var i 2016 kr. 26 882,3 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr.

Detaljer

Skatteoppkreveren i Krødsherad

Skatteoppkreveren i Krødsherad 1 Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Krødsherad kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011 1 Årsrapport for kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret SKATT- INNFORDRINGS- OG KONTROLLAVDELINGEN Sentrale hovedoppgaver Skatteregnskap, inn-/utbetalinger,

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000672 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 Bystyret 02.03.2010 20/10 ÅRSRAPPORT-SKATTEREGNSKAPET

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt ~NIES KOMMINE Vestnes kommune 639 VESTNES Deres ref: Vår ref: Saksbeh: 211/45 Steinar Mundal 23 31.1.211 Årsrapport 21 for Vestnes kommune. Vedla t følger

Detaljer

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009 Saksfremlegg Saksnr.: Arkiv: Sakbeh.: Sakstittel: 10/1740-4 232 Ester Nilsen SKATTEREGNSKAP 2010 - ÅRSRAPPORT Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Skatteoppkreveren i Vestnes kommune

Skatteoppkreveren i Vestnes kommune 1 Saksnr. (D6 O8 F12.2c,If 1/F,S.INILS i i :, Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Vestnes kommune Årsrapport år/dato:215/22.1.215 Skatteoppkreveren i Molde og Vestnes 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

MOSS KOMMUNE. Årsrapport for 2016 Moss kemnerkontor

MOSS KOMMUNE. Årsrapport for 2016 Moss kemnerkontor MOSS KOMMUNE Årsrapport for 2016 2 Innhold 1. Generelt om kemnerkontorets virksomhet... 3 1.1 Kemnerkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 4 1.1.3 Ressurser og kompetanse... 4 Skatteregnskap

Detaljer

Likvider 41 551 068 39 787 738. Sum -475 420 312-474 127 476. Fordelt til kommunen 102 720 141 104 268 780 Fordelt til Staten 166 500 996 168 598 218

Likvider 41 551 068 39 787 738. Sum -475 420 312-474 127 476. Fordelt til kommunen 102 720 141 104 268 780 Fordelt til Staten 166 500 996 168 598 218 Arsregnskap - kommune - sammendrag Utvalgskriterier: Komm nr: '1621', År: '2014', Hovedbokstype : 'k' Valgt àr Forrige àr Likvider 41 551 068 39 787 738 Skyldig skattekreditorene -1 271 291-345 546 Skyldig

Detaljer

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i HJARTDAL kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Kontrolirapport 2010 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i kommune

Kontrolirapport 2010 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i kommune Vedlegg sak 12/11 til KU 11.5.11 Skatteetaten Saksbehandlar Dykkar dato Vår dato Kjersti Hoptand Hotlup 15.02.2011 Direkte tif Dykkar referanse Vår referanse 55578464 2010/98730 Kommunestyret i Bømlo kommune

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL Skatteoppkreveren i Hallingdal 1 HISTORIKK Skatteoppkreveren i Hallingdal er et samarbeid mellom Hallingdalskommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol

Detaljer

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor Årsregnskap og årsrapport 2010 Skatteoppkreverkontor 1.1 Innledning/oppsummering 1.2 Organisering, ressurser og kompetanse 1.3 Intern kontroll 1.4 Diverse nøkkeltall 1.5 Skatteinngang 1.6 Betaling og regnskap

Detaljer

Skatt nord. Gøril Heitmann. Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord

Skatt nord. Gøril Heitmann. Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord Skatt nord Gøril Heitmann Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord Kort om skatteoppkrevernes oppgaver Føring av skatteregnskap Innkreving av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, selskapsskatt, personskatt

Detaljer

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune 1 Årsrapport for 2013 Skatteoppkreveren i Alta kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser

Detaljer

Kemneren i Hemne Årsrapport og regnskap 2012

Kemneren i Hemne Årsrapport og regnskap 2012 Kemneren i Hemne Årsrapport og regnskap 2012 - 2 - Innhold ÅRSREGNSKAP... - 3 - Forklaring til årsregnskapet... - 4 - Likvider... - 4 - Skyldig skattekreditorene... - 4 - Skyldig andre... - 4 - Udisponibelt

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/477. Kommunestyret

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/477. Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/477 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 07.03.2016 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 07.03.2016 1. Saksprotokoll fra formannskapet 22.02.2016,

Detaljer

Kontrolirapport 2011 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i 1219 Bomlo kommune

Kontrolirapport 2011 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i 1219 Bomlo kommune e Skatteetaten Saksbehandtar Dykkar dato Vår dato Oddmund Midtbø 20.02.2012 1 Vedlegg sak 13/12 til KU 21.3.12 Direkte tlf Dykkar referanse Vår referanse 55578424 2011/122423 Kommunestyret i Bomlo kommune

Detaljer

Møte nr. 2/2012 SAKLISTE EVENTUELT REFERATSAKER/MELDINGAR

Møte nr. 2/2012 SAKLISTE EVENTUELT REFERATSAKER/MELDINGAR ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 2/2012 Kontrollutvalet i Hå VERT KALLA INNKALLES TIL MØTE 25. april 2012 KL. 12.00 I Møterom 3. etasje i rådhuset - liten sal Møtet er opent for publikum

Detaljer

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Halvårsberetning 2007 SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Innledning Marginavsetning Skatteinngang Fordelingsprosenter Resultatkrav/oppnådd resultat Oversikt restanser

Detaljer

SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND

SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND 0534 Gran 0533 Lunner 0532 Jevnaker Virksomhetsplan 2014 Side 1 av 11 1 INNLEDNING Skatteoppkreveren for Hadeland er skatteoppkrever for Gran, Lunner og Jevnaker kommune.

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Bjarte Madland FE - 026 15/104 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Høyring - overføring

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser...3. Medarbeidere...5. Brukerne...5. Skatteinngangen til kommunene...

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser...3. Medarbeidere...5. Brukerne...5. Skatteinngangen til kommunene... Årsmelding 2013 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Organisering og ressurser...3 Medarbeidere...5 Brukerne...5 Skatteinngangen til kommunene....6 Skatteregnskapet.....7 Marginoppgjør...7 Skatteinnfordring

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE ANGÅENDE OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN TIL SKATTEETATEN

HØRINGSUTTALELSE ANGÅENDE OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN TIL SKATTEETATEN Haugesund kommune Rådmannen Saksframlegg Dato: Saksnr: Løpenr: Arkivkode: 17.02.2015 2015/1209 7520/2015 203 Saksbehandler: Frode Thorseth Tlf: 52743140 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 04.03.15 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser 3. Medarbeidere 5. Brukerne.. 6. Skatteinngangen til kommunene...7. Skatteregnskapet 8

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser 3. Medarbeidere 5. Brukerne.. 6. Skatteinngangen til kommunene...7. Skatteregnskapet 8 Årsmelding 2011 Innholdsfortegnelse Innledning.....3 Organisering og ressurser 3 Medarbeidere 5 Brukerne.. 6 Skatteinngangen til kommunene........7 Skatteregnskapet 8 Marginoppgjøret for 2010.......8 Skatteinnfordring

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KMØ-14/20477-5 4262/15 20.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 03.02.2015 Stavanger

Detaljer

Saksframlegg. HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN K-kode: 232 &13

Saksframlegg. HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN K-kode: 232 &13 Saksframlegg Arkivsak: 14/2549-3 Sakstittel: Saken skal behandles av: Formannskapet Kommunestyret HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN K-kode: 232 &13 Rådmannens tilråding til vedtak:

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 KVINESDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Til kontrollutvalgets medlemmer

Detaljer

1 Årsmelding 2012 Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i

1 Årsmelding 2012 Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i 1 Årsmelding 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Organisering og ressurser...3 Medarbeidere...5 Brukerne...5 Skatteinngangen til kommunene....6 Skatteregnskapet.....7 Marginoppgjør...7 Skatteinnfordring

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 3. april 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus - formannskapssalen. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets

Detaljer

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 16.01.2015 Fanny Voldnes / tlf. 23064615 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

Detaljer

Arsrapport for

Arsrapport for 1 7//» Arsrapport for 2 1 6 Selkonunune Skatteoppkrevjaren Ottadalen i Årsrapport 216/ 18.1.217 Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret...

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 232 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: SKATTEREGNSKAP HALVÅR

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 232 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: SKATTEREGNSKAP HALVÅR Saksfremlegg Saksnr.: 07/2245-1 Arkiv: 232 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: SKATTEREGNSKAP 2007-1. HALVÅR Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Skatteoppkrevjaren i Skodje kommune

Skatteoppkrevjaren i Skodje kommune 1 Skatteoppkrevjaren si Årsmelding for 2008 2 1. Generelt om skatteoppkrevjaren si verksemd 1.1. Skatteoppkrevjarkontoret 1.1.1 Ressursar Fordeling av ressursar Talet på årsverk hjå SKO som kun er benyttet

Detaljer

Styringsbrev Resultatkrav på innkrevings- og arbeidsgiverkontrollområdet.

Styringsbrev Resultatkrav på innkrevings- og arbeidsgiverkontrollområdet. Saksbehandler Deres dato Vår dato Berit Pettersen 30. januar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 77 75 13 25 2016/1125881 Skatteoppkreverne i Nordland, Troms og Finnmark Sendes per epost Styringsbrev

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 14.02.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 14.02.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus - Ordførers

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&&

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/375-2 Arkiv: 232 &13 Saksbehandler: Ester Nilsen Sakstittel: HØRINGSBREV OM Å OVERFØRE SKATTEINNKREVINGEN FRA KOMMUNENE TIL STATEN. HØRINGSUTTALELSE FRA ALTA Planlagt behandling:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE Til medlemmene i kontrollutvalget Gjemnes, 28.februar 2012 MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/12 TID: 07.03.2012 kl. 13:00 STED: Kommunestyresalen, Gjemnes kommunehus SAKSLISTE:

Detaljer

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Møtested: Møterom 2 Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: Kl. 13.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 7/13 Godkjenning av protokoll frå forrige møte

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Marit Rinnan Arkivsaknr.: 2013/1580-13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 4. mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksframlegg MELDING OM SKATTEINNGANG FOR APRIL 2015 STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg MELDING OM SKATTEINNGANG FOR APRIL 2015 STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/135-2 47382/15 07.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 19.05.2015 Stavanger

Detaljer

KONTROLLUTVALGET. Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad

KONTROLLUTVALGET. Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad Kontrollutvalgets medlemmer Torbjørn Øgle Rud Herbjørn Karlsen Marianne Lappegård Yngve Halvorsen Anne Grethe Mathisen Kopi av innkallingen sendes: Revisjon Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad

Detaljer

Kemneren i Ullensaker

Kemneren i Ullensaker 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn/ 15. september 2017 Berit Pettersen Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045/77751325 2012/157157 Skatteoppkreveren i Tana kommune

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE Til medlemmene i kontrollutvalget Gjemnes, 2. mai 2016 MØTEINNKALLING MØTE NR.: 2/16 TID: 9.5.2016 kl. 13:00 STED: Kommunestyresalen, Gjemnes kommunehus SAKSLISTE: UTV.

Detaljer

Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene. 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder

Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene. 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder Tema Konkursvurdering Erfaring - behandling av konkursbegjæringer

Detaljer

Kontrollutvalget vil gjennomføre eget besøk ved teknisk enhet som en del av møtet. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Kontrollutvalget vil gjennomføre eget besøk ved teknisk enhet som en del av møtet. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 19.03.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 19. april 2012 kl. 08.30 i Kommunestyresalen Møtet er åpent for publikum og presse

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 19. april 2012 kl. 08.30 i Kommunestyresalen Møtet er åpent for publikum og presse ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 2/2012 Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 19. april 2012 kl. 08.30 i Kommunestyresalen Møtet er åpent for publikum og presse SAKLISTE Godkjenning

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Saknr. Sakstittel Tid Type

Saknr. Sakstittel Tid Type INNKALLING TIL MØTE I : Tid: Fredag 14. mars 2014. Klokken: 09.00 Møtested: Ringebu rådhus, Kvitfjell møterom (Grønt). SAKLISTE Saknr. Sakstittel Tid Type Møteinnkalling og sakliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

DELPROSJEKT ENHET KEMNER

DELPROSJEKT ENHET KEMNER INNHERRED SAMKOMMUNE DELPROSJEKT ENHET KEMNER Ivaretakelse av brukerperspektivet i ISK Bruk av servicekontorene. R a p p o r t f r a a r b e i d s g u p p e Sammendrag fra arbeidsgruppa: Gruppen har bestått

Detaljer

Rapport fra stedlig kontroll av arbeidgiverkontrolleni Trøndelag 2012

Rapport fra stedlig kontroll av arbeidgiverkontrolleni Trøndelag 2012 ir Skatteetaten SaksbehandIer Deresdato Vår dato Arnfinn Chdstian Kvernstad 08.01.2013 Telefon Deresreferanse Vår referanse 90031666 2012/165645 Arbeidsgiverkontrolleni Trøndelag V/AndersNordhaug Postboks

Detaljer

Møteinnkalling. Saksliste. «Miljø, forbruk og klima - fra Ord til Handling» rådmannen v/ Signy Overbye og Jan Henrik Dahl. Kommunestyret 31.05.

Møteinnkalling. Saksliste. «Miljø, forbruk og klima - fra Ord til Handling» rådmannen v/ Signy Overbye og Jan Henrik Dahl. Kommunestyret 31.05. Møteinnkalling Kommunestyret 31.05.2016 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16:00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Kl.

Detaljer

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger meldinger SKD 1/12 9. januar 2012 Rettsavdelingen, innkreving Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer

Høringsuttalelse fra Lunner kommune; Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten.

Høringsuttalelse fra Lunner kommune; Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Deres referanse: 14/3202 SL SWN/KR Høringsuttalelse fra Lunner kommune; Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Bakgrunnen for høringen Skattedirektoratet fikk 23. juni 2014 i oppdrag å utrede

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2013 Møtetid: Kl. 08.30 (mrk tida) Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato

é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato OttarJohnsen Vår dato 01_12_2o-15 Telefon Deres referanse Vár referanse 469 36277 2013/109573 Skatteoppkrevereni HALD " " ' Postboks 1006 Flåm' RD KOMMUNE >~,s"

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/708. Kommunestyret

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/708. Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/708 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 20.03.2017 REFERATLISTA KOMMUNESTYRET 20. MARS 2017 1. Saksprotokoll fra formannskapet 20.02.2017

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-14/3283-2 57413/14 06.06.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 10.06.2014 Stavanger

Detaljer

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Ottar Johnsen 3.11.2016 Berit Pettersen Telefon Deres referanse Vår referanse 469 36277 2012/157157 Skatteoppkreveren i Tana kommune postmottak@tana.kommune.no

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13.

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27.04. 2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Kontrollutvalget i Randaberg INNKALLES TIL MØTE 08. april 2011 kl. 08.15 i Møterom Randaberg

Kontrollutvalget i Randaberg INNKALLES TIL MØTE 08. april 2011 kl. 08.15 i Møterom Randaberg ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 2 Kontrollutvalget i Randaberg INNKALLES TIL MØTE 08. april 2011 kl. 08.15 i Møterom Randaberg SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015

Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015 Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015 Høring - overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten Finansdepartementet har sendt på høring forslag om overføring av skatteoppkreverfunksjonen

Detaljer

Stokke kommune Kontrollutvalget

Stokke kommune Kontrollutvalget Stokke kommune Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtested: Møtetidspunkt Rådhuset - Formannskapssalen 2. mars 2016 Kl. 16.30 SAKSLISTE Saksnr 09/16 10/16 11/16 12/16 13116 14116 15116 16116 17/16 18116 19116

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 25. februar 2013 Tid: Kl. 10.00 Sted: Verran servicekontor, møterom Fosdalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Møtedato: Onsdag 4. mai 2016 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Møtedato: Onsdag 4. mai 2016 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Møtedato: Onsdag 4. mai 2016 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger

Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Skattedirektoratet meldinger SKD 10/05, 4. oktober 2005 Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer