Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser...3. Medarbeidere...5. Brukerne...5. Skatteinngangen til kommunene...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser...3. Medarbeidere...5. Brukerne...5. Skatteinngangen til kommunene..."

Transkript

1 Årsmelding

2 2 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Organisering og ressurser...3 Medarbeidere...5 Brukerne...5 Skatteinngangen til kommunene....6 Skatteregnskapet Marginoppgjør...7 Skatteinnfordring og r...9 Arbeidsgiverkontroll...19 Kommunale krav...22

3 3 Innledning Årsmeldingen fra Kemneren i Drammensregionen presenterer hovedtall og resultater for 2013 innfor skattebetaling, innfordring, arbeidsgiverkontroll og kommunale fordringer. Den følger også som redegjørelse til skatteregnskapet Årsmeldingen inneholder også en redegjørelse for kontorets styrende organer og organisering. Revisjonskontroll av skatteregnskapet for 2013 er gjennomført av Regional kontrollenhet, som er lokalisert i Skien. Organisering og ressurser Organisering Kemneren i Drammensregionen organisasjonskart pr Kemner Stab og støtte Innkrevingsavdeling Kontrollavdeling Kommunale krav Styrende organer Kemneren i Drammensregionen er organisert som et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27 mellom kommunene Drammen, Røyken, Hurum, Svelvik og Sande. Medlemmer av styret er rådmennene i de respektive kommuner, eller deres representanter.

4 Styret møtes normalt 5 ganger per år. Daglig leder har møteplikt til styremøtene. Styret er kontorets øverste administrative organ. Kontoret er faglig sett underlagt Skattedirektoratet og Skatt sør på skatteområdet, herunder arbeidsgiverkontrollen. Evaluering av det interkommunale samarbeidet I forbindelse med at deltakerkommunene vedtok å etablere interkommunalt samarbeid om skattoppkreverfunksjon for kommunene i 2010 ble det bestemt at samarbeidet skulle evalueres etter to år. Styret har valgt å avvente en evalueringsprosess i påvente av evaluering av andre interkommunale samarbeid. 4 Organisering av kontoret Kontoret er organisert i tre fagavdelinger; innfordring, arbeidsgiverkontroll og kommunale krav. Hver avdeling ledes av avdelingsleder. Stab og støtte er direkte underlagt kemner, og utfører felles administrative tjenester samt føring av skatteregnskapet. Avdelingene er i all hovedsak organisert etter prinsippet om fullført saksbehandling, med enkelte unntak for tyngre saker med behov for juridisk kompetanse. Kontoret har to jurister i innkrevingsavdelingen, i tillegg til kemner. Ressurser Ressursfordeling skatt Årsverk %-andel fordelt årsverk ved skatteoppkreverkontoret som kun er benyttet 27,3 til skatteoppkreverfunksjonen i regnskapsåret 100 % Ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling av årsverk Skatteregnskap 2,8 10,3 % Innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift 14,3 52,4 % Arbeidsgiverkontroll 6,6 24,2 % Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige 0,5 og regnskapsførere/revisorer 1,8 % Skatteutvalg 0,3 1,0 % Administrasjon/ekspedisjon 2,8 10,3 % (Andel fordelt skal være 100 %) 27,3 100 % I tillegg har kontoret 4 årsverk til innkreving av kommunale krav for kommunene. Ved utgangen av 2013 har kontoret ansvaret for innkreving av alle kommunale krav for deltakerkommunene etter forfall, med unntak av Hurum kommune hvor vi kun innkrever legalpantekrav. Ved utgangen av 2013 er kontoret tilfredsstillende bemannet med tilfredsstillende kompetanse. Det er ansatt to jurister som har sitt daglige virke i innkrevingsavdelingen, men som også jobber på tvers mellom avdelingene når det er behov for det.

5 Internkontroll Kontoret har rutinebeskrivelser på alle fagområder. Avdelingslederne, og fagansvarlig skatteregnskap, er ansvarlig for oppdatering av rutiner, og rapporterer til kemner hvert kvartal. Tilganger, rollesett og fullmakter i SOFIE er rutinemessig kontrollert pr og blir kontrollert to ganger pr. år. 5 Miljøsertifisering Kemneren i Drammensregionen ble miljøsertifisert i 2011 og det jobbes aktivt med å øke fokus på miljøvennlig drift, blant annet ved kildesortering og redusert energibruk. Medarbeidere Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2013 pga. at Drammen kommune arbeider med nye måter å måle medarbeidertilfredshet på. Resultatene fra tidligere års undersøkelser viser at de ansatte trives meget godt på jobben, både faglig og sosialt. Det er gjennomført felles arrangementer for de ansatte, blant annet temadag for alle ansatte hvor hovedtemaet var samarbeid. Alle ansatte har fått tilbud om utviklingssamtale med sin nærmeste leder i løpet av året. Det er avholdt avholdt månedlige HMS-møter med verneombud og plasstillitsvalgt. Referat fra møtene sendes alle ansatte. Sykefraværet for 2013 var på 6,6% og vurderes som tilfredsstillende ut fra målsettingen på 6%. Brukerne Kontorets målsettinger for kvalitet og service omhandler blant annet krav til lav responstid på telefon. Kontoret er organisert med ringesløyfer for hver avdeling. Resultatene for 2013 viser at kontoret besvarte vel telefoner totalt og 95% av disse ble besvart innen 60 sekunder. Etter gjennomført etableringsfase med flytting og etablering av felles rutiner, så vi behov for å utvikle kontorets kommunikasjonsprofil til en enhetlig profil tilpasset våre brukere i tråd med kontorets visjon og overordnede målsettinger. Prosjekt kommunikasjonsprofil ble etablert høsten Hovedmålet for prosjektet var å etablere en enhetlig, profesjonell og brukervennlig kommunikasjonsprofil for Kemneren i Drammensregionen. Prosjektet ble avsluttet våren 2013 og sluttrapporten er fremlagt for styret. Prosjektet har blant annet utarbeidet retningslinjer for bruk av e-post, revidert kontorets brevmaler i tråd med oppdatert språkprofil. Det har også blitt gjennomført kurs i telefoninkasso for å øke de ansatte kompetanse og forståelse for bruken muntlig kommunikasjon. Nettsidene våre har også vært gjennom en generell språkoppdatering.

6 6 Skatteinngangen til kommunene Total skatte- og avgiftsinngang Kommune Total inngang Total inngang Total inngang Drammen Røyken Hurum Svelvik Sande Totalt: Kommunens andel av skatteinngangen Kommunens andel 2012 Andel i % 2012 Kommunens andel 2013 Andel i % 2013 Drammen , ,79 Røyken , ,38 Hurum , ,31 Svelvik , ,77 Sande , ,58 Totalt: Den totale skatteinngangen i våre deltakerkommuner er generelt økende. Som følge av endringer i skattøre og fordeling mellom skattekreditorene fra har deltakerkommunene prosentendringer som vist nedenfor: Drammen kommune + 0,31 % Røyken kommune + 0,16 % Hurum kommune + 0,19 % Svelvik kommune + 0,18 % Sande kommune - 0,13 %

7 7 Skatteregnskapet Avleggelse av skatteregnskapet Kemneren i Drammensregionen bekrefter at skatteregnskapet for 2013 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jfr. Instruks for skatteoppkrevere 3-1. I forbindelse med Skatt sør sin kontroll av skatteregnskapet høsten 2013 ble det gitt pålegg, alle pålegg er etterkommet og tilbakemelding er gitt. Årsregnskapet for 2013 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatteoppkreveren. Marginoppgjøret Marginoppgjøret for Drammen Innestående margin for inntektsåret 2012, pr For mye avsatt margin for inntektsåret Prosentsats marginavsetning: 9 % Gyldig fra: Marginavsetning for inntektsåret 2013, pr Gjeldende prosentsats marginavsetning: 9,0 Gyldig fra: Marginoppgjøret for Røyken Innestående margin for inntektsåret 2012, pr For mye avsatt margin for inntektsåret Prosentsats marginavsetning: 9 % Gyldig fra: Marginavsetning for inntektsåret 2013, pr Gjeldende prosentsats marginavsetning: 9 % Gyldig fra:

8 Marginoppgjøret for Hurum Innestående margin for inntektsåret 2012, pr For mye avsatt margin for inntektsåret Prosentsats marginavsetning: 10 % Gyldig fra: Marginavsetning for inntektsåret 2013, pr Gjeldende prosentsats marginavsetning: 10 % Gyldig fra: Marginoppgjøret for Svelvik Innestående margin for inntektsåret 2012, pr For mye avsatt margin for inntektsåret Prosentsats marginavsetning: 10 % Gyldig fra: Marginavsetning for inntektsåret 2013, pr Gjeldende prosentsats marginavsetning: 10,0 Gyldig fra: Marginoppgjøret for Sande Innestående margin for inntektsåret 2012, pr For mye avsatt margin for inntektsåret Prosentsats marginavsetning: 10% Gyldig fra: Marginavsetning for inntektsåret 2013, pr Gjeldende prosentsats marginavsetning: 10,0 Gyldig fra: Kommentarer til marginavsetningen Som tabellene viser ovenfor under punkt har alle kommuner avsatt for mye margin. Vi anser avsatte prosentsatser som tilfredsstillende.

9 Skatteinnfordring og r 9 Restanseutviklingen Totale r og berostilte krav kommune 0602 DRAMMEN Skatteart Restanse Herav berostilt Restanse Herav berostilt Endring i Endring i berostilt Reduksjon (-) Reduksjon (-) Økning (+) Økning (+) Sum pr. skatteart Arbeidsgiveravgift Artistskatt Forsinkelsesrenter Forskuddsskatt Forskuddsskatt person Forskuddstrekk Gebyr Innfordringsinntekter Inntekt av summarisk fellesoppgjør Kildeskatt Restskatt Restskatt person Sum diverse krav Diverse krav Sum pr. skatteart inkl. diverse krav Kommentarer til situasjonen og utviklingen i r 0602 Drammen Personlig skattytere En økning i både på forskuddsskatt og restskatt. Det har i år vært en økning i skjønnsligninger etter to år med nedgang. restskatter har økt kraftig fra i fjor. Det samme har utlignet restskatt, fra 217 millioner i fjor til 240 millioner i år. Næringsdrivende: Det er en nedgang i total arb.g.avg., men en økning av trekkn. For 2012 er det en nedgang i aktiv på begge skattearter. Men vi ser en tendens til at konkurstallene øker. Det er også en økning i restskatt bedrifter. Avskrivinger: Det er avskrevet i alt 23, 6 millioner. Til sammen r, fordelt på 108 bedrifter og 58 personer.

10 Ettergitt: Det er ettergitt til sammen kr r på 16 personer. Totale r og berostilte krav kommune 0627 RØYKEN Skatteart Restanse Herav berostilt Restanse Herav berostilt Endring i Endring i berostilt Reduksjon (-) Reduksjon (-) Økning (+) Økning (+) Sum pr. skatteart Arbeidsgiveravgift Artistskatt Forsinkelsesrenter Forskuddsskatt Forskuddsskatt person Forskuddstrekk Gebyr Innfordringsinntekter Inntekt av summarisk fellesoppgjør Kildeskatt Restskatt Restskatt person Sum diverse krav Diverse krav Sum pr. skatteart inkl. diverse krav Kommentarer til situasjonen og utviklingen i r 0627 Røyken Personlige skattytere Restansene på restskatt og forskuddsskatt person forsetter å synke. Næringsdrivende: Restansen på trekk/avgift øker. Her det særlig noen få NUF er som henger mye etter og som vi har vanskeligheter med å få begjært konkurs. Restansene på firmaskattene er redusert og innkrevingen øker. Avskriving: Det er avskrevet totalt kr 4.1 millioner for delt på 18 personer og 25 bedrifter. Til sammen 244 r. Ettergitt: Det er ettergitt til sammen kr , 9 r, fordelt på 18 personer og 25 bedrifter.

11 11 Totale r og berostilte krav kommune 0628 HURUM Skatteart Restanse Herav berostilt Restanse Herav berostilt Endring i Endring i berostilt Reduksjon (-) Reduksjon (-) Økning (+) Økning (+) Sum pr. skatteart Arbeidsgiveravgift Artistskatt Forsinkelsesrenter Forskuddsskatt Forskuddsskatt person Forskuddstrekk Gebyr Innfordringsinntekter Inntekt av summarisk fellesoppgjør Kildeskatt Restskatt Restskatt person Sum diverse krav Diverse krav Sum pr. skatteart inkl. diverse krav Kommentarer til situasjonen og utviklingen i r 0628 Hurum kommune Personlig skattytere: Ekstra resurser ble satt inn august 2012 i et forsøk på å få ned andelen skjønnsligninger, og det har gitt resultater på årets innfordring. At n på totalt skyldig restskatt øker har sammenheng med store endringer for eldre år. Økningen har trolig sammenheng med utskrivingen av forskuddsskatt som er betydelig høyere i år, til tross for færre selvstendig næringsdrivende. Næringsdrivende: Økningen i forskuddstrekk skyldes hovedsakelig av at store r er bundet opp i konkursbehandling. For arbeidsgiveravgiften ser vi en nedgang. Avskriving: Det er avskrevet totalt kr , 145 r, fordelt på 6 personer og 9 bedrifter. Ettergitt: Det er ettergitt 1 på person, kr

12 12 Totale r og berostilte krav kommune 0711 SVELVIK kommune Skatteart Restanse Herav berostilt Restanse Herav berostilt Endring i Endring i berostilt Reduksjon (-) Reduksjon (-) Økning (+) Økning (+) Sum pr. skatteart Arbeidsgiveravgift Artistskatt Forsinkelsesrenter Forskuddsskatt Forskuddsskatt person Forskuddstrekk Gebyr Innfordringsinntekter Inntekt av summarisk fellesoppgjør Kildeskatt Restskatt Restskatt person Sum diverse krav Diverse krav Sum pr. skatteart inkl. diverse krav Kommentarer til situasjonen og utviklingen i r 0711 Svelvik kommune Personlig skattytere: Ekstra tiltak ved 1. termin forskuddsskatt 2012 har hatt effekt. Både for totaln og for 2012 skatten. Restansen på restskatt forsetter å synke. Næringsdrivende: Total restskatt bedrifter øker, noe som beror på endringer eldre år. Trekk og avgift øker med små beløp. Her ligger noe i konkursbehandling. Avskrivinger: Det er avskrevet til sammen kr , 69 r, fordelt på 5 personer og 1 bedrift. Ettergitt: Det er ettergitt kr , til sammen 14 r, fordelt på 2 personer.

13 13 Totale r og berostilte krav kommune 0713 SANDE kommune Skatteart Restanse Herav berostilt Restanse Herav berostilt Endring i Endring i berostilt Reduksjon (-) Reduksjon (-) Økning (+) Økning (+) Sum pr. skatteart Arbeidsgiveravgift Artistskatt Forsinkelsesrenter Forskuddsskatt Forskuddsskatt person Forskuddstrekk Gebyr Innfordringsinntekter Inntekt av summarisk fellesoppgjør Kildeskatt Restskatt Restskatt person Sum diverse krav Diverse krav Sum pr. skatteart inkl. diverse krav Kommentarer til situasjonen og utviklingen i r 0713 Sande kommune Personlig skattytere: Restansen på restskatt forsetter å synke. Innbetalt restskatt 2011 har økt til tross for en høy andel skjønnsligninger. Restanse forskuddsskatt har økt. Næringsdrivende: Noe øking av n på trekk/avgift, men innbetalingsprosenten ligger, med små endringer, som i fjor. Forskuddsskatt og restskatt bedrifter har en svak nedgang. Avskrivinger: Det er avskrevet til sammen kr , 64 r fordelt på 13 personer og 5 bedrifter. Ettergitt: Det er ettergitt til sammen kr , 42 r fordelt på 4 personer og 1 bedrift.

14 14 Restanser eldre år 0602 Drammen kommune Inntektsår Sum (debet) Herav skatteart Restskatt person Kommentarer til r og oppfølgingen for eldre år Kommentarer til r for eldre år: Kontoret har gjennomgått rapporten Restanseliste forelda krav dato t.o.m , og sikret at krav ikke foreldes uten at det er iverksatt tiltak. Rapporten blir gjennomgått hver fjerde måned med forfall 6 mnd fram i tid for alle kommuner. De krav som kan sikres er sikret. Drammen har til dels mange restskatter som er foreldet. Dette gjelder utenlandske arbeidere som har fått restskatt og siden reist tilbake til sitt hjemland. Adresser er forsøkt hentet inn og s/y purret, men på grunn av beløpets størrelse er det ikke mulig å be om bistand til innkreving. Noen store beløp på forskuddstrekk står også som foreldet. Dette er saker som har vært under konkursbehandling. En er avsluttet nylig og noe må avskrives da dom er falt etter anmeldelse. krav som var foreldet pr : 46 krav er foreldet Samlet beløp for krav foreldet pr : kr , av dette skal kr avskrives som krav i innstilte konkursbo. Restanser eldre år 0627 Røyken kommune Inntektsår Sum (debet) Herav skatteart Restskatt person Kommentarer til oppfølgingen for eldre år: Kontoret har gjennomgått rapporten Restanseliste forelda krav dato t.o.m , og sikret at krav ikke foreldes uten at det er iverksatt tiltak. Rapporten blir gjennomgått hver fjerde måned med forfall 6 mnd fram i tid for alle kommuner. De krav som kan sikres er sikret. Foreldede skatter gjelder bare utenlandske arbeidstakere som har returnert til sitt hjemland. Adresser er forsøkt hentet inn og s/y purret, men på grunn av beløpets størrelse er det ikke mulig å be om bistand til innkreving. En har vi ikke fått ny adresse på. krav som var foreldet pr : 13 krav er foreldet Samlet beløp for krav foreldet pr : Kr , av disse er kr knyttet til konkurs i bedrifter som vil bli avskrevet når konkurs innstilles.

15 15 Restanser eldre år 0628 Hurum kommune Inntektsår Sum (debet) Herav skatteart Restskatt person Kommentarer til oppfølgingen for eldre år: Kontoret har gjennomgått rapporten Restanseliste forelda krav dato t.o.m , og sikret at krav ikke foreldes uten at det er iverksatt tiltak. Rapporten blir gjennomgått hver fjerde måned med forfall 6 mnd fram i tid for alle kommuner. Personene er utvandret og beløpene for små til bistand utland. krav som var foreldet pr : 6 krav er foreldet Samlet beløp for krav foreldet pr : kr ett av kravene er under konkursbehandling. Restanser eldre år 0711 Svelvik kommune Inntektsår Sum (debet) Herav skatteart Restskatt person Kommentarer til oppfølgingen for eldre år: Kontoret har gjennomgått rapporten Restanseliste forelda krav dato t.o.m , Rapporten gjennomgås hver fjerde måned med forfall 6 måneder fram i tid. Det er to personer på lista, begge har utvandret. Vi har ingen bistandsavtale med et av landene. Beløp nr to er for lite til bistand utland. Ett av kravene på liste er ikke foreldet feil dato i Sofie. krav som var foreldet pr : 8 krav er foreldet Samlet beløp for krav foreldet pr : kr (kr holdt utenfor da kravet ikke er foreldet.) Restanser eldre år 0713 Sande kommune Inntektsår Sum (debet) Herav skatteart Restskatt person

16 16 Kommentarer til oppfølgingen for eldre år: Kontoret har gjennomgått rapporten Restanseliste forelda krav dato t.o.m , og sikret at krav ikke foreldes uten at det er iverksatt tiltak. Rapporten blir gjennomgått hver fjerde måned med forfall 6 mnd fram i tid for alle kommuner. I rapporten ligger blant annet skattytere hvor kravet er for lite til bistand utland, og en bedrift (NUF) som avventer avskriving etter konkurs. krav som var foreldet pr : 22 krav er foreldet Samlet beløp for krav foreldet pr : Kr Oppfølging eldre r alle kommuner Gamle r med intet til utlegg blir pantet på nytt. Det kjøres maskinell dekningskontroll to ganger pr år for å sjekke om skattyter har fått nytt arbeidsforhold. Utleggsforretninger med utlegg vurderes fortløpende, og dersom salg er uaktuelt legges de fram i tid -6 måneder for ny kontroll. Kontoret berostiller ikke lenger r. Innfordringens effektivitet Vurdering av kontorets resultat pr Kontorets resultatkrav pr : Kommune Restskatt personlig i % Herav innfordret Forskuddsskatt i % Forskuddstrekk i % Arbeidsgiveravgift i % Forskuddsskatt AS i % Restskatt AS i % Drammen 92, ,9 99,9 99,7 99,9 98,5 Røyken 92, ,9 99,9 99,7 99,9 98,5 Hurum 92, ,9 99,9 99,7 99,9 98,5 Svelvik 94, ,9 99,9 99,7 99,9 99,9 Sande 93, ,9 99,9 99,7 99,9 98,7

17 17 Kontorets resultat pr : Kommune Restskatt personlig i % Herav innfordret Forskuddsskatt i % Forskuddstrekk i % Arbeidsgiveravgift i % Forskuddsskatt AS i % Restskatt AS i % Drammen 90,37 52,26 98,63 99,92 99,73 99,79 98,52 Røyken 93,60 67,97 97,75 99,40 98,93 99,82 95,63 Hurum 92,37 56,47 97,66 99,83 99,72 99,82 98,55 Svelvik 93,48 71,84 97,18 99,93 99,68 99,81 96,04 Sande 93,16 68,81 97,85 99,81 99,56 100,0 99,71 Vurdering av kontorets resultater pr Drammen: saker som ligger til tvangssalg har økt betraktelig. Dette er saker som generelt tar tid før vi får penger inn. Innbetalt restskatt har økt med 1,78% fra i fjor. Marginal endring på de andre skatteartene. Det ligger store tall i konkursbehandling på trekk og avgift. Røyken:. Kravet for restskatt innfridd i år med god margin. De svake tallene for trekk og avgift har sin bakgrunn i et russisk NUF hvor vi ikke har de nødvendige papirer for å begjære konkurs. Hurum: Kravet for restskatt er innfridd i år. Ellers er det marginale endringer. Svelvik: Svelvik hadde høyre krav til prosentvis innbetaling enn de andre kommunene. Vi avventer en større innbetaling på et dødsbo som ikke er ferdig skiftet. Restskatt AS har hatt store avskrivinger med bakgrunn i innstilte konkursbo. Restansen som gjenstår å innfordre er svært liten. Sande: En liten økning i innbetalt restskatt person. Ellers en liten nedgang i innbetalt forskuddsskatt person.

18 18 Omtale av spesielle forhold Innkrevingsåret 2013 i SOFIE har vært preget av store problemer med eksterne leverandører av print, konvoluttering og post. Dette har medført store forsinkelser i utsendelse av varsler og brev til skattytere, tidvis opp mot to uker forsinkelse i postgangen. Dette får umiddelbare konsekvenser for innkrevingen og DTI-løpet i SOFIE, og har generelt uheldige konsekvenser for samspillet med skattyterne. Både Storkemnergruppen og NKK har satt fokus på dette med krav om at Skattedirektoratet utbedrer samarbeidet med eksterne leverandører. Resultatkravene var satt relativt høyt med tanke på foregående år. Det er vår erfaring at et målbevisst arbeid for å få ned ne medfører endringer over tid, og ikke alltid på kort sikt. Innfordringsaktiviteter Rapporter på utførte aktiviteter skiller ikke mellom kommunene, alt ligger med kommune 0602 Drammen. Konkursbegjæringer fra kemneren / stadfestede konkursåpninger i Tingretten Konkursbegjæringer Stadfestede konkursåpninger Konkursbegjæringer Stadfestede konkursåpninger Konkursbegjæringer Stadfestede konkursåpninger Drammen Tvangsdekning (antall) Varsel Begjæring Besluttet Varsel Begjæring Res. av tv.salg Varsel Begjæring Res.av tv.salg Drammen Gjeldsordninger (antall) Forslag Vedtatt Forslag Vedtatt Forslag Vedtatt Drammen Skatteutvalget Behandlet Ettergitt Behandlet Ettergitt Behandlet Kroner Kroner Ettergitt Kroner Drammen Røyken Hurum 0 0 Svelvik 0 0 Sande 3 0

19 Andre innfordringsaktiviteter (antall) Utleggsforretninger Betalingsavtaler Skatteattester (utsendte) Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen Kontoret har samarbeidet med Skatt sør for å få ned antall skjønnsligninger, dog med mindre ressurser fra Skatt sør enn de to foregående år med prosjektarbeid. Vi har hatt fokus på samarbeid og våre interne rutiner for samarbeid for å sikre at informasjonen flyter og nyttegjøres i alle ledd. Blant annet er alle ledd av utleggstrekk satt i fokus, og endringer i organiseringen av arbeidet er under vurdering. Særnamskompetanse Kemneren i Drammensregionen foretar selv alle sine utleggsforretninger, både som kontorforretninger og ute på skattyters bopel. I alt ble utlegg avholdt i Arbeidsgiverkontroll Organisering av arbeidsgiverkontrollen Kemnerens kontrollavdeling gjennomfører kontroller i Drammen, Røyken, Hurum, Svelvik og Sande. Vi var i 2013 organisert med seks regnskapskontrollører og en avdelingsleder, som sto for utplukk, gjennomføring og etterarbeide av kontrollene. Planlagte og gjennomførte kontroller planlagte kontroller for 2013: 216 Som utgjør 5 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunene. gjennomførte kontroller i 2013: 217 Som utgjør 5,0 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunene. gjennomførte kontroller i 2012: 199

20 Resultater fra arbeidsgiverkontrollen pr Arbeidsgiverkontrollen oppnådde følgende resultater for 2013: kontrollerte arb.givere kontrollerte LTO arb.givere i kommunen innsendte LTO kontrollerte arb.givere i % kontrollerte LTO i % Drammen ,0 1,2 Røyken ,7 3,1 Hurum ,0 9,5 Svelvik ,3 2,3 Sande ,8 4,7 Totalt ,0 1,3 Arbeidsgiverkontrollen oppnådde følgende resultater for 2012: kontrollerte arb.givere kontrollerte LTO arb.givere i kommunen innsendte LTO kontrollerte arb.givere i % kontrollerte LTO i % Drammen ,1 1,0 Røyken ,0 3,9 Hurum ,2 1,0 Svelvik ,0 1,1 Sande ,4 6,8 Totalt ,7 1,3 kontroller med resultat, herunder avdekket beløp, egenretting og avdekking av uregistrerte arbeidstakere Nedenfor følger en oversikt over antall kontroller og avdekkede beløp i 2012 sett i forhold til tilsvarende tall for kontrollerte Avdekket grunnlag Avdekket skattepliktig lønn arbeidsgivere arbeidsgiveravgift Drammen Røyken Hurum Svelvik Sande Totalt Ved formalkontrollene har vi konstatert at alle arbeidstakere i de kontrollerte virksomhetene var innmeldt i NAV-A/A-registeret.

21 21 Vurdering av arbeidsgiverkontrollen Vi nådde målsettingen for 2013 og gjennomførte kontroller hos 5 % av alle arbeidsgivere i våre 5 kommuner. Vi har hatt en god fordeling mellom avdekkingskontroller og formalkontroller, og avdekket til dels store beløp i mange av avdekkingskontrollene. Totalt har vi avdekket beløp i 99 av 164 avdekkingskontroller. Samarbeid med andre kontrollaktører Samarbeidskontroller Vi har foretatt 11 Random-Auditkontroller i et samarbeidsprosjekt med Skatt sør. Saker oversendt Skatt sør Rapporter etter alle stedlige arbeidsgiverkontroller oversendes rutinemessig til Skatt sør. Dette gjelder både rapporter uten avdekking, rapporter hvor avdekkede beløp rettes med egenretting og rapporter med forslag om endring i avgiftsgrunnlag på virksomhetene og endring i inntekt på arbeidstakere i virksomhetene..

22 22 Kommunale fordringer Kemneren i Drammensregionen innfordrer kommunale krav etter avtale med deltakerkommunene. Ved utgangen av 2013 har vi følgende avtaler med deltakerkommunene: Drammen kommune: alle krav (inkl. KF, AS osv.) Røyken kommune: alle krav Hurum kommune: kommunale eiendomsavgifter Svelvik kommune: alle krav Sande kommune: alle krav Kemneren i Drammensregionen overtar alle krav fra forfall og har ansvaret for betalingskontroll og innfordring. Hva gjelder parkeringsbøter, har vi foreløpig bare avtale om tvangsinnfordring. Vi vil stille oss åpne for å utvide avtalene med deltakerkommunene etter hvert, dersom deres behov for bistand og kompetanse til innkreving av andre krav melder seg. I tillegg til kontakt med alle virksomheter og kommunale foretak i enkeltsaker, arbeides det kontinuerlig med informasjonsflyt, kompetanseutvikling og funksjonelle rutiner med de involverte virksomhetene. I tillegg er nært og godt samarbeid med økonomiavdelingene i kommunene en forutsetning for effektiv innfordring. Det arbeides aktivt med rapportering og kontroll av fordringsmassen for å oppnå økonomiske og rutinemessige gevinster for kommunene. Kontoret benytter innfordringssystemet ProcassoCMS Drammen kommune Resultatutvikling kommunale fordringer (Basisorganisasjonen) Fakturert i beløp i mill. kroner og antall pr Fakturerings-område 1. Kommunale eiendomsavgifter Beløp Beløp Beløp Barnehager Skolefritidsordning Omsorgstjenester Kultur Teknisk Administrasjon Helse/sosial Sum

23 23 Restanser i beløp i 1000 kroner og antall pr Restanseområde 1. Kommunale eiendomsavgifter Beløp Beløp Beløp Barnehager Skolefritidsordning Omsorgstjenester Kultur Teknisk Administrasjon Helse og sosial Sum Restanser i % av utfakturert beløp 0,5 0,5 0,5 Restanser i % av antall utfakturerte krav 0,7 0,6 0,7 Sammenfatning av basisorganisasjonen, kommunale foretak, samt overførte krav fra IKS. Fakturert beløp i mill. kroner og antall per Beløp Beløp Beløp Fakturert Restanser i beløp i 1000 kroner og antall pr Beløp Beløp Beløp Restanser Resultatutvikling basisorganisasjon, kommunale foretak, samt overførte krav fra IKS Restanser i % av utfakturert beløp 0,5 0,5 0,5 Restanser i % av antall utfakturerte krav 1,7 0,5 0,6 I tillegg innfordrer kemneren sosiallån og inkassokrav for Drammen Drift KF og Lindum Ressurs og Gjenvinning AS. Kommentarer til situasjonen En samlet vurdering viser at ne er jevnt lave og under kontroll.

24 24 Røyken kommune Resultatutvikling kommunale fordringer Fakturert i beløp i mill. kroner og antall pr Fakturerings-område 1. Kommunale eiendomsavgifter Beløp Beløp Beløp Teknisk Helse / Omsorg Barnehage / SFO Kultur / Service Eiendomsforvaltn Brann / Redning Adm../ Økonomi Overført RfD Sum Restanser i beløp i 1000 kroner og antall pr Restanseområde 1. Kommunale eiendomsavgifter Beløp Beløp Beløp Teknisk Helse/Omsorg Barnehage / SFO Kultur / Service Eiendomsforvaltn Brann / Redning Adm. / Økonomi Overført RfD Sum Restanser i % av utfakturert beløp 1,5 1,0 0,9 Restanser i % av antall utfakturerte krav 0,7 0,7 0,5 Kemneren i Drammensregionen overtok innfordring av alle kommunale krav i Røyken kommune fra 1. september Restansene er jevnt lave og under kontroll.

25 25 Svelvik kommune Resultatutvikling kommunale fordringer Fakturert i beløp i mill. kroner og antall pr Fakturerings-område Kommunale eiendomsavgifter Beløp Beløp Beløp Overført RfD Eiendomsskatt Overført Brannvesen Kommunale krav Sum Restanser i beløp i 1000 kroner og antall pr Restanseområde Kommunale eiendomsavgifter Beløp Beløp Beløp Overført RfD Eiendomsskatt Overført Brannvesen Kommunale krav Sum Restanser i % av utfakturert beløp 1,5 1,7 1,9 Restanser i % av antall utfakturerte krav 0,8 0,8 0,8 Kemneren i Drammensregionen overtok 1. juli 2010 innfordring av kommunale eiendomsavgifter (legalpantekrav) for Svelvik kommune. Desember 2013 overtok Kemneren i Drammensregionen innfordring av alle kommunale krav for Svelvik. Restansene er under kontroll.

26 26 Sande kommune Resultatutvikling kommunale fordringer Fakturert i beløp i mill. kroner og antall pr Fakturerings-område Kommunale eiendomsavgifter Beløp Beløp Beløp Overført RfD Overført Brannvesen Kommunale krav Sum Restanser i beløp i 1000 kroner og antall pr Restanseområde Kommunale eiendomsavgifter Beløp Beløp Beløp Overført RfD Overført Brannvesen Kommunale krav Sum Restanser i % av utfakturert beløp 2,4 1,5 1,6 Restanser i % av antall utfakturerte krav 1,3 1,2 1,0 Kemneren i Drammensregionen overtok 1. juli 2010 innfordring av kommunale eiendomsavgifter (legalpantekrav) for Sande kommune. Desember 2013 overtok Kemneren i Drammensregionen innfordring av alle kommunale krav for Sande kommune. Restansene er under kontroll.

27 27 Hurum kommune Resultatutvikling kommunale fordringer Fakturert i beløp i mill. kroner og antall pr Fakturerings-område Kommunale eiendomsavgifter Beløp Beløp Beløp Overført RfD Sum Restanser i beløp i 1000 kroner og antall pr Restanseområde Kommunale eiendomsavgifter Overført RfD inkl. i tall komm.avg. Beløp Beløp Beløp Sum Restanser i % av utfakturert beløp 1,7 2,0 1,1 Restanser i % av antall utfakturerte krav 0,7 0,7 0,5 Kemneren i Drammensregionen overtok 1. juli 2011 innfordring av kommunale eiendomsavgifter (legalpantekrav) for Hurum kommune. Restansene er under kontroll.

1 Årsmelding 2012 Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i

1 Årsmelding 2012 Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i 1 Årsmelding 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Organisering og ressurser...3 Medarbeidere...5 Brukerne...5 Skatteinngangen til kommunene....6 Skatteregnskapet.....7 Marginoppgjør...7 Skatteinnfordring

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Agdenes kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser 3. Medarbeidere 5. Brukerne.. 6. Skatteinngangen til kommunene...7. Skatteregnskapet 8

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser 3. Medarbeidere 5. Brukerne.. 6. Skatteinngangen til kommunene...7. Skatteregnskapet 8 Årsmelding 2011 Innholdsfortegnelse Innledning.....3 Organisering og ressurser 3 Medarbeidere 5 Brukerne.. 6 Skatteinngangen til kommunene........7 Skatteregnskapet 8 Marginoppgjøret for 2010.......8 Skatteinnfordring

Detaljer

Skatteoppkreveren i Verdal kommune

Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport 215/dato: 2.1.216 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2

Detaljer

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 1 Årsrapport for 2014 Sel kommune Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser (Gjeld kontora i samarbeidet

Detaljer

Skatteoppkreveren i Sørum

Skatteoppkreveren i Sørum 1 Årsrapport for 2010 Skatteoppkreveren i Sørum kommune 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015 1 MOTTATT 22 JAN. 215 /)/z,:c(_ // _ /25? /PM «Ga _ J I g \\ Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Overhalla kommune i Årsrappon 2.1.215 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

Skatteoppkreveren i Levanger kommune

Skatteoppkreveren i Levanger kommune INNHERRED SAMKOMMUNE I 0 Arsrapport for 2008 Skatteoppkreveren i Levanger kommune Årsrapport 2008/ 23.01.2009 Skatteoppkreveren i Levanger 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603402 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 Bystyret 01.03.2011 ÅRSRAPPORT

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen 1 Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren i Ørland kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen 1 &Q2 v Årsrapportfor 2014 Skatteoppkreveren kommune i Rissa 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/ Skatteoppkreveren i

Detaljer

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411 1 MOTTATT 26 JAN. 212 428-1-1-411 Årsrapport for 211 Skatteoppkreveren i Overhalla kommune Arsrapport ardato: 18.1.212 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

Detaljer

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren 1018 Søgne Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon 2 InnhOld 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 I I.1 Ressurser

Detaljer

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc mx///bi T Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Søgne kommune i,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.._...3

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget ' SAK008/17 SKA TTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2016 Møtedato 27.03.2017 Saksnr. Arkiv 008/17 419-1724-5.3 Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens

Detaljer

... rsrapport. Skatte re ~rn skap. Årsrapport for Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag. Steinkjer kommune. Arbeidsgiverkontroll Innfordring

... rsrapport. Skatte re ~rn skap. Årsrapport for Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag. Steinkjer kommune. Arbeidsgiverkontroll Innfordring Org,1n1s,nng Skatteoppkrever Arbeidsgiverkontroll Innfordring MJfgln Skatte re ~rn skap... rsrapport Årsrapport for 2017 Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Steinkjer kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Åfjord kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

Årsrapport for 2017 Skatteoppkreveren i Ottadalen for Sel kommune

Årsrapport for 2017 Skatteoppkreveren i Ottadalen for Sel kommune 1 Årsrapport for 2017 for Sel kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret organisering, ressurser og kompetanse... 3 1.2 Internkontroll... 3 1.3 Skatteutvalg...

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen k f i lolb/1>(o S 1 \ Årsrapport for 2016 Skatteoppkreveren Åfjord kommune i Årsrapport år/dato: 2016/12.01.2017 Kemnerkontoret for Fosen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1

Detaljer

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport for 2013 Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport 2013/Verran Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag 20.01.2013 2 Innhold Generelt om skatteoppeverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppeverkontoret

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt ~NIES KOMMINE Vestnes kommune 639 VESTNES Deres ref: Vår ref: Saksbeh: 211/45 Steinar Mundal 23 31.1.211 Årsrapport 21 for Vestnes kommune. Vedla t følger

Detaljer

MOSS KOMMUNE. Årsrapport for 2016 Moss kemnerkontor

MOSS KOMMUNE. Årsrapport for 2016 Moss kemnerkontor MOSS KOMMUNE Årsrapport for 2016 2 Innhold 1. Generelt om kemnerkontorets virksomhet... 3 1.1 Kemnerkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 4 1.1.3 Ressurser og kompetanse... 4 Skatteregnskap

Detaljer

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011 1 Årsrapport for kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret SKATT- INNFORDRINGS- OG KONTROLLAVDELINGEN Sentrale hovedoppgaver Skatteregnskap, inn-/utbetalinger,

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato:

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato: Årsrapport for 2010 Eigersund kommune ArsrappOIt år/dato: 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordelin!! Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Trondheim kemnerkontor var i 2015 kr. 25 593 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr. 4 834,6

Detaljer

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik 1 Årsrapportfor 211 Skatteoppkreveren i Gamvik kommune Årsrapport211/19.1.212 Skatteoppkrevereni Gamvik 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser

Detaljer

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2016 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Kemneren i Trondheimsregionen var i 2016 kr. 26 882,3 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr.

Detaljer

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i HJARTDAL kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

16 JAN JAN 2017

16 JAN JAN 2017 MOTTATT 'RISMKUMMUNE 16 JAN 217 19 JAN 217 mm KOMMUNE aksnr 1 [52:1 Kemnerkontoret for Fosen 5 --~ 712 Leksvik, den 16.1.217 Økonomisjef Ørland, Rissa, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik VEDRØRENDE ÅRSRAPPORT

Detaljer

Skatteoppkreveren i Krødsherad

Skatteoppkreveren i Krødsherad 1 Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Krødsherad kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Årsregnskap Froland Kommune

Årsregnskap Froland Kommune Årsregnskap Froland Kommune 218 217 Likvider 39 972 686 38 247 289 ubetalte krav 35 326 523 8 369 531 Skyldig skattekredltorene -2 18 821-1 889 746 Skyldig andre -7 132 849-2 718 422 Innestående margin

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000672 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 Bystyret 02.03.2010 20/10 ÅRSRAPPORT-SKATTEREGNSKAPET

Detaljer

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Halvårsberetning 2007 SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Innledning Marginavsetning Skatteinngang Fordelingsprosenter Resultatkrav/oppnådd resultat Oversikt restanser

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009 Saksfremlegg Saksnr.: Arkiv: Sakbeh.: Sakstittel: 10/1740-4 232 Ester Nilsen SKATTEREGNSKAP 2010 - ÅRSRAPPORT Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Årsrapport Kemneren i Trondheimsregionen. Klæbu kommune

Årsrapport Kemneren i Trondheimsregionen. Klæbu kommune Årsrapport 2017 Kemneren i Trondheimsregionen Klæbu kommune INNHOLD KEMNERENS INNLEDNING... 4 1. SKATTEREGNSKAPET... 5 1.1 Skatteregnskap 2017 Klæbu kommune... 5 1.2 Marginoppgjør... 6 1.3 Skatteavregning

Detaljer

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune 1 Årsrapport for 2013 Skatteoppkreveren i Alta kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser

Detaljer

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor Årsregnskap og årsrapport 2010 Skatteoppkreverkontor 1.1 Innledning/oppsummering 1.2 Organisering, ressurser og kompetanse 1.3 Intern kontroll 1.4 Diverse nøkkeltall 1.5 Skatteinngang 1.6 Betaling og regnskap

Detaljer

Gebyrinntekter Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik Gebyr skatt

Gebyrinntekter Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik Gebyr skatt Nedre Romerike kemnerkontor august 2018 Denne måneden Akkumulert Rælingen Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor Skatteinngang 8 537 510 5 194 000 9 031 330 938 349 325 145

Detaljer

Skatteoppkrevjaren i Skodje kommune

Skatteoppkrevjaren i Skodje kommune 1 Skatteoppkrevjaren si Årsmelding for 2008 2 1. Generelt om skatteoppkrevjaren si verksemd 1.1. Skatteoppkrevjarkontoret 1.1.1 Ressursar Fordeling av ressursar Talet på årsverk hjå SKO som kun er benyttet

Detaljer

Kemneren i Ullensaker

Kemneren i Ullensaker 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Returadresse: Vår dato Din dato Saksbehandler Postboks 6310, 9293 Tromsø 15.2.2018 Nina Norø 800 80 000 Din referanse Telefon skatteetaten.no 40802351 Org. nr: Vår referanse Postadresse 996250318 2018/87789

Detaljer

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014 I Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Stavanger kommune :. - 1 dj I pt e e * 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser 3 1.1.2 Organisering

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Modum kommune

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Modum kommune Vår dato Din/Deres dato Saksbehandler 15.02.2019 Hanne Gløsmyr Øverland 800 80 000 Din/Deres referanse Telefon Skatteetaten.no 90262820 Org.nr Vår referanse Postadresse 974761076 2019/5308067 Postboks

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL Skatteoppkreveren i Hallingdal 1 HISTORIKK Skatteoppkreveren i Hallingdal er et samarbeid mellom Hallingdalskommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol

Detaljer

u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR

u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR DeresdatoArkivVår dato 21221. januar 2015 DeresreferanseVår referansesaksbehandler 2015/151Hilde Sveås Verran kommune Liavegen 1 7790 MALM Årsra pport og skatteregnskap

Detaljer

Skatteoppkreveren i Vestnes kommune

Skatteoppkreveren i Vestnes kommune 1 Saksnr. (D6 O8 F12.2c,If 1/F,S.INILS i i :, Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Vestnes kommune Årsrapport år/dato:215/22.1.215 Skatteoppkreveren i Molde og Vestnes 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND

SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND 0534 Gran 0533 Lunner 0532 Jevnaker Virksomhetsplan 2014 Side 1 av 11 1 INNLEDNING Skatteoppkreveren for Hadeland er skatteoppkrever for Gran, Lunner og Jevnaker kommune.

Detaljer

9IO JoJ joddejsjv. JUBAS! UeJeUW)I L r i .!. 3NflV JLAiO)I U3DNVAVIS. W.1r. . ii.. r I I. .II j. i li EIJS. I -;: i. .\It.

9IO JoJ joddejsjv. JUBAS! UeJeUW)I L r i .!. 3NflV JLAiO)I U3DNVAVIS. W.1r. . ii.. r I I. .II j. i li EIJS. I -;: i. .\It. JUBAS! UeJeUW)I 9IO JoJ joddejsjv 3NflV JLAiO)I U3DNVAVIS i. ii.. r.!.! li i il.ii j - h.l r i..2 : I.. I I i I. III 1 I I I IIKI i i I i I II.\It 4* I -;: i I W.1r i li EIJS i I li n 2 Innhold 1. Generelt

Detaljer

Arsrapport for

Arsrapport for 1 7//» Arsrapport for 2 1 6 Selkonunune Skatteoppkrevjaren Ottadalen i Årsrapport 216/ 18.1.217 Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret...

Detaljer

Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015

Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015 Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015 Høring - overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten Finansdepartementet har sendt på høring forslag om overføring av skatteoppkreverfunksjonen

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 232 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: SKATTEREGNSKAP HALVÅR

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 232 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: SKATTEREGNSKAP HALVÅR Saksfremlegg Saksnr.: 07/2245-1 Arkiv: 232 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: SKATTEREGNSKAP 2007-1. HALVÅR Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

"% 40; ÅL 9% Arsregnskap - kommune - sammendag. Utvalgskriterier: Kommunenr År Hovedbokstvpe. Dato: :55. Nivå 1 Valgt år Forrige år

% 40; ÅL 9% Arsregnskap - kommune - sammendag. Utvalgskriterier: Kommunenr År Hovedbokstvpe. Dato: :55. Nivå 1 Valgt år Forrige år Arsregnskap - kommune - sammendag Dato: 10.01.2019-13:55 Utvalgskriterier: Kommunenr År Hovedbokstvpe 0516 2018 K Nivå 1 Valgt år Forrige år Likvider 50 914 979 52 312 027 Skyldig skattekreditorene -.

Detaljer

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 1 7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 7.1. Innledning Ethvert korrekt kommunalt krav, det være seg faktura, termin på utlån eller andre krav skal betales til rett tid. Enkelte ganger oppstår imidlertid situasjoner

Detaljer

Likvider 41 551 068 39 787 738. Sum -475 420 312-474 127 476. Fordelt til kommunen 102 720 141 104 268 780 Fordelt til Staten 166 500 996 168 598 218

Likvider 41 551 068 39 787 738. Sum -475 420 312-474 127 476. Fordelt til kommunen 102 720 141 104 268 780 Fordelt til Staten 166 500 996 168 598 218 Arsregnskap - kommune - sammendrag Utvalgskriterier: Komm nr: '1621', År: '2014', Hovedbokstype : 'k' Valgt àr Forrige àr Likvider 41 551 068 39 787 738 Skyldig skattekreditorene -1 271 291-345 546 Skyldig

Detaljer

Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene. 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder

Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene. 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder Tema Konkursvurdering Erfaring - behandling av konkursbegjæringer

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13.

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27.04. 2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

1. GENERELT OM KEMNERENS VIRKSOMHET... 3

1. GENERELT OM KEMNERENS VIRKSOMHET... 3 Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse 1. GENERELT OM KEMNERENS VIRKSOMHET... 3 1.1 Kemnerkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 4 1.1.3 Ressurser og kompetanse... 5 1.2 Internkontroll...

Detaljer

Innkalling Styremøte 12.02.2014 Side 1 av 5

Innkalling Styremøte 12.02.2014 Side 1 av 5 Innkalling Styremøte 12.02.2014 Side 1 av 5 Styret for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Tirsdag, 25. februar 2014 Sted: Kemneren i Follo, kl. 14.00 16.00 DAGSORDEN:

Detaljer

Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4

Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4 Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4 Representantskapet for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Fredag 25. april, kl. 11.00 11.50 Sted:

Detaljer

Kontrolirapport 2010 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i kommune

Kontrolirapport 2010 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i kommune Vedlegg sak 12/11 til KU 11.5.11 Skatteetaten Saksbehandlar Dykkar dato Vår dato Kjersti Hoptand Hotlup 15.02.2011 Direkte tif Dykkar referanse Vår referanse 55578464 2010/98730 Kommunestyret i Bømlo kommune

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Inderøy kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Inderøy kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Inderøy kommune Arkivsak: 18/187 Møtedato/tid: 07.03.2018 Kl 08:30 Møtested: Inderøy rådhus, møterom Straumen Møtedeltakere: Laila Roel Harald Ness Arvid Nervik Marit

Detaljer

TID: Onsdag kl NB! Merk Møtedag STED: Møterom 2, Kommunehuset

TID: Onsdag kl NB! Merk Møtedag STED: Møterom 2, Kommunehuset GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Onsdag 14.03. 2007 kl. 09.00 NB! Merk Møtedag STED: Møterom 2, Kommunehuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

TINN KOMMUNE Økonomienheten

TINN KOMMUNE Økonomienheten TINN KOMMUNE Økonomienheten Finansdepartamentet Departementenes servicesenter, Postboks 8129 Dep, 0032 OSLO Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/5250-4 Sigvald Olesrud, tlf.35 08 25 87 203

Detaljer

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn/ 15. september 2017 Berit Pettersen Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045/77751325 2012/157157 Skatteoppkreveren i Tana kommune

Detaljer

LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Møtested: Lierne, kommune sal

LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Møtested: Lierne, kommune sal LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 19.04. 2016 Møtetid: 09.00-15.00 Møtested: Lierne, kommune sal De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Kemneren i Hemne Årsrapport og regnskap 2012

Kemneren i Hemne Årsrapport og regnskap 2012 Kemneren i Hemne Årsrapport og regnskap 2012 - 2 - Innhold ÅRSREGNSKAP... - 3 - Forklaring til årsregnskapet... - 4 - Likvider... - 4 - Skyldig skattekreditorene... - 4 - Skyldig andre... - 4 - Udisponibelt

Detaljer

é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato

é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato OttarJohnsen Vår dato 01_12_2o-15 Telefon Deres referanse Vár referanse 469 36277 2013/109573 Skatteoppkrevereni HALD " " ' Postboks 1006 Flåm' RD KOMMUNE >~,s"

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE 04/14 14/499 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE /14 14/303 SKATTEOPPKREVJARFUNKSJONEN I SKODJE KOMMUNE

Møteinnkalling SAKLISTE 04/14 14/499 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE /14 14/303 SKATTEOPPKREVJARFUNKSJONEN I SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset - kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2014 Tid: 17:00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Innst. S. nr. 103 ( )

Innst. S. nr. 103 ( ) Innst. S. nr. 103 (2000-2001) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende innfordring av skatter Dokument nr. 3:12 (1999-2000) Til Stortinget 1. INNLEDNING

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Marit Rinnan Arkivsaknr.: 2013/1580-13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Rita Larsen 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018044 2017/72998 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2015/194598 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Møte nr. 2/2012 SAKLISTE EVENTUELT REFERATSAKER/MELDINGAR

Møte nr. 2/2012 SAKLISTE EVENTUELT REFERATSAKER/MELDINGAR ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 2/2012 Kontrollutvalet i Hå VERT KALLA INNKALLES TIL MØTE 25. april 2012 KL. 12.00 I Møterom 3. etasje i rådhuset - liten sal Møtet er opent for publikum

Detaljer

Birkenes kontrollutvalg

Birkenes kontrollutvalg Meeting Book: Birkenes kontrollutvalg (25.03.2019) Birkenes kontrollutvalg Date: 2019-03-25T13:00:00 Location: Møterom Himmelsyna Note: Saksliste Møteinnkalling 2/19 Godkjenning av møteinnkalling 25.03.2019

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2016/ 146486 Kommunestyret i Herøy kommune, postmottak@heroy.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Virksomhetsplan. Virksomhetsplan for Nordre Sunnmøre kemnerkontor, 2015 Side 1

Virksomhetsplan. Virksomhetsplan for Nordre Sunnmøre kemnerkontor, 2015 Side 1 Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan for Nordre Sunnmøre kemnerkontor, 2015 Side 1 1. KONTORETS ORGANISASJON OG RESSURSER 1.1 ORGANISASJONSKART OG RESSURSFORDELING Det er fra 1. oktober 2009 inngått avtale

Detaljer

Kontrolirapport 2011 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i 1219 Bomlo kommune

Kontrolirapport 2011 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i 1219 Bomlo kommune e Skatteetaten Saksbehandtar Dykkar dato Vår dato Oddmund Midtbø 20.02.2012 1 Vedlegg sak 13/12 til KU 21.3.12 Direkte tlf Dykkar referanse Vår referanse 55578424 2011/122423 Kommunestyret i Bomlo kommune

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. juni 2018 kl. 15.10 PDF-versjon 22. juni 2018 22.06.2018 nr. 65 Lov om endringar i

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Bjarte Madland FE - 026 15/104 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Høyring - overføring

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, møterom 1 Tidspunkt: 11.05.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

STORDAL KOMMUNE Kon tro I I utva let

STORDAL KOMMUNE Kon tro I I utva let STORDAL KOMMUNE Kon tro I I utva let MØTEINNKALLING Kopi til: Ordførar Revisor Rådmann Medlemane av Kontrollutvalet INNKALLING TIL MØTE I STORDAL KONTROLLUTV AL Det blir med dette kalla inn til møte i

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler Møtested: Rådhuset, møterom Løperen Tidspunkt: 11.05.2016 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166 eller til

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Formannskapssalen, Stord rådhus Dato: 04.04.2017 Tidspunkt: 14:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/477. Kommunestyret

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/477. Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/477 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 07.03.2016 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 07.03.2016 1. Saksprotokoll fra formannskapet 22.02.2016,

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE ANGÅENDE OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN TIL SKATTEETATEN

HØRINGSUTTALELSE ANGÅENDE OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN TIL SKATTEETATEN Haugesund kommune Rådmannen Saksframlegg Dato: Saksnr: Løpenr: Arkivkode: 17.02.2015 2015/1209 7520/2015 203 Saksbehandler: Frode Thorseth Tlf: 52743140 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 04.03.15 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

SKODJE KOMMUNE ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR SKATTEOPPKREVJAREN

SKODJE KOMMUNE ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR SKATTEOPPKREVJAREN SKODJE KOMMUNE ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR SKATTEOPPKREVJAREN ÅR 2007 1. AVDELINGA SIN ORGANISASJON OG RESSURSER Skatterekneskapen for 2007 er avslutta pr 31.12.07. I samband med avlegging av rekneskapen

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, møterom 2 Tidspunkt: 12.05.2016 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

GISKE KOMMUNE. Kontroll utvalet. MØTEINNKALLING Kopi: Ordførar, rådmann, kommunerevisjon. Medlemane av INNKALLING TIL MØTE I GISKE KONTROLLUTV AL

GISKE KOMMUNE. Kontroll utvalet. MØTEINNKALLING Kopi: Ordførar, rådmann, kommunerevisjon. Medlemane av INNKALLING TIL MØTE I GISKE KONTROLLUTV AL GISKE KOMMUNE Kontrollutvalet MØTEINNKALLING Kopi: Ordførar, rådmann, kommunerevisjon Medlemane av Kontroll utvalet INNKALLING TIL MØTE I GISKE KONTROLLUTV AL Det blir med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet

Detaljer

MØTEINNKALLING. HARAM KOMMUNE Kontrollutvalet. Måndag kl på Haram rådhus, Brattvåg. SAKLISTE:

MØTEINNKALLING. HARAM KOMMUNE Kontrollutvalet. Måndag kl på Haram rådhus, Brattvåg. SAKLISTE: HARAM KOMMUNE Kontrollutvalet MØTEINNKALLING Kdpi til: Ordføraren Revisor Rådmannen Medlemane av Kontrollutvalet INNKALLING TIL MØTE I HARAM KONTROLLUTVAL Det blir med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet

Detaljer

Årsrapport 2014. Eivind Senneset 2014. Kemneren i Bergen

Årsrapport 2014. Eivind Senneset 2014. Kemneren i Bergen Årsrapport 2014 Eivind Senneset 2014 Kemneren i Bergen Innhold Kemnerens kommentar... 4 Skatteregnskapet 2014... 6 Marginoppgjør for inntektsåret 2013... 7 Marginoppgjør for inntektsåret 2014... 7 VERNE-

Detaljer

KONTROLLUTVALGET. Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad

KONTROLLUTVALGET. Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad Kontrollutvalgets medlemmer Torbjørn Øgle Rud Herbjørn Karlsen Marianne Lappegård Yngve Halvorsen Anne Grethe Mathisen Kopi av innkallingen sendes: Revisjon Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad

Detaljer

Kommunestyret i Bamble kommune behandlet høringen i møte i sak 14/15 og fattet følgende vedtak:

Kommunestyret i Bamble kommune behandlet høringen i møte i sak 14/15 og fattet følgende vedtak: Plan og økonomi Finansdepartementet finans arkiv.postmottak@fin.dep.no Deres ref. Vår ref. Dato 14/04250-10 13.02.2015 Høringssvar Statliggjøring av skatteoppkreverfunksjon Kommunestyret i Bamble kommune

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen Det kongelige finansdepartement Postboks 8008 dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: 2015139 EBG.. 31 02 30 30 200 Dato: 19.02.2015 Høring - overføring

Detaljer