Kemneren i Ullensaker kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kemneren i Ullensaker kommune"

Transkript

1 1 Kemneren i Ullensaker kommune

2 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet Skatteoppkreverkontoret Ressurser Organisering Ressurser og kompetanse Internkontroll Vurdering av skatteinngangen Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret Skatteregnskapet Avleggelse av skatteregnskapet Avregningsoppgjøret Margin Margin for skatteåret Kommentarer til marginavsetningen for Innfordring av krav Restanseutviklingen Totale restanser og berostilte krav Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser Restanser eldre år Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år Skattehjelpen Innfordringens effektivitet Vurdering av kontorets resultat pr Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen Særnamskompetanse Ettergivelse Arbeidsgiverkontroll Organisering av arbeidsgiverkontrollen Planlagte og gjennomførte kontroller Resultater fra arbeidsgiverkontrollen Vurdering av arbeidsgiverkontrollen Samarbeid med andre kontrollaktører Gjennomførte informasjonstiltak Vedlegg 1. Årsregnskapet for Vedlegg 2. Årsrapport fra Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike... 19

3 3 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret Kemnerens arbeids- og ansvarsområde følger av lov av 17. juni 2005 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav, samt forskrifter, instrukser og retningslinjer fastsatt med hjemmel i lov. Skatteavdelingens arbeidsområde består i å innkreve skatter og avgifter for kommune, stat, fylke og folketrygd, føre skatteregnskapet og foreta skatteoppgjør etter gjeldene lover og forskrifter, foreta regnskapskontroll hos kommunens arbeidsgivere og fremlegge søknader om ettergivelse for skatteutvalget. Kemneren har namsmannskompetanse for egne krav, og har derfor myndighet til å gjennomføre de fleste innfordringstiltak. I tillegg til skatteområdet har også kemneren ansvar for innkreving av kommunens utestående fordringer. Kemnerkontoret genererer store kontantstrømmer. I 2015 er samlet innkrevd beløp på vel 5,1 milliarder kroner Ressurser Ressursfordeling Årsverk Andel Skatteregnskap 1,9 20,0 % Innfordring av skatter og avgifter 3,4 35,8 % Arbeidsgiverkontroll 2 21,1 % Informasjonsvirksomhet 0,1 1,1 % Skatteutvalg 0,1 1,1 % Administrasjon 0,4 4,2 % Innkreving av kommunale krav 1,6 16,8 % Sum ressursbruk 9,5 100 % Kemnerkontoret i Ullensaker har i utgangspunktet 8 stillingshjemler. I en av stillingshjemlene har det i 2015 vært innvilget 10% permisjon det meste av året. I tillegg har en av de andre saksbehandlerne valgt å gå ned i 80% stilling. Det har også vært noen lengre vakanser i gjennom året slik at antall årsverk har blitt noe lavere. Ut over dette deltar Ullensaker kemnerkontor sammen med de andre kemnerkontorene på Øvre Romerike i en felles kontrollenhet, Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike(AØR). Enheten hadde i 2015 seks stillingshjemler. AØR har i 2015 hatt vakanser i stillinger grunnet permisjoner og sykdom. Ullensaker kemnerkontors andel av denne kontrollenheten utgjør ca. 36%. Justert for vakanser utgjør Ullensakers kommunes andel av ressursene ved enheten 2,1 årsverk Organisering Oppgavene ved kontoret er organisert som følger: - 2 saksbehandlere jobber med føring og oppfølging av regnskapsføringen, avregningsoppgjør, oppfølging av innrapportert A-melding og informasjonsvirksomhet.

4 4-3,1 stillingshjemler brukes innen innfordring av skatter og avgifter. En saksbehandler (80% av full stilling) har ansvar for innkreving av skatter og avgifter fra upersonlige arbeidsgivere/skattytere. 2,3 stillingshjemler har i 2015 vært rettet inn mot innkreving av skatter og avgifter fra personlige arbeidsgivere/skattytere. Innfordringsmedarbeiderne foretar alle typer innfordringsskritt mot skyldner. - Bokettersyn foretas av medarbeiderne i AØR på vegne av kemneren i Ullensaker. - Ut over dette har brukes det også 1,5 stillingshjemler på innkreving av kommunens utestående fordringer. - Kemner deler sin stilling mellom de ulike ansvarsområdene etter behov. I tillegg har kemneren ansvar for personaloppfølging, rapportering og diverse andre oppgaver knyttet til drift av kontoret Ressurser og kompetanse Det har i 2015 blitt brukt 0,1 færre årsverk enn i Dette har sammenheng med at det har vært noen med lengre vakanser på kontoret. Samtidig har vår andel og ressursbruken på AØR økt noe. Netto har dette ført til en reduksjon på 0,1 årsverk. På kemnerkontoret ble det i 2015 brukt 5,8 årsverk på skatteområdet, noe som er 0,3 årsverk lavere enn året før. Bakgrunnen er noen lengre vakanser i enkelte stillinger på kontoret. Bemanningen anses tilfredsstillende for å løse kontorets oppgaver. Ullensaker kommune er en av de kommunene som de siste 15 årene har vokst raskest i landet både hva gjelder innbyggere og arbeidsgivere. Effektivisering både på eget kontor og gjennom datasystemer har gjort det mulig for kontoret å løse sine oppgaver uten bemanningsøkning i denne perioden. Kontoret har også dyktige og godt skolerte saksbehandlere med lang erfaring fra arbeidsområdet. I tillegg er også flere av de ansatte ved kontoret bosatt i kommunen og har dermed gode lokalkunnskaper, noe som har vært med på å løse saker på en smidig og effektiv måte. Når det gjelder Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike så ble den for noen år siden styrket med en stillingshjemmel. Bakgrunnen for dette var en langvarig og sterk vekst i antall arbeidsgivere i regionen, samt stort behov for kontroll. Det avdekkes store beløp ved kontroller hos arbeidsgiverne i Ullensaker hvert år. Kemneren har også inntrykk av at det også er en del useriøse næringsdrivende som flytter til Ullensaker. En god og rask oppfølging fra kontrollsiden har gjennom mange år derfor vært nødvendig. Medarbeiderne ved AØR har god kompetanse til å utføre sine oppgaver og har lang erfaring fra kontrollområdet eller tilstøtende arbeidsområder. 1.2 Internkontroll I henhold til Skatteoppkreverinstruksens 2-2 skal skatteoppkreveren sørge for at kontoret har en tilfredsstillende internkontroll. Kontoret har følgende styrings og kontrollaktiviteter: - Fastsatte innkrevingsmål for de ulike skattene og avgiftene. Utvikling i forhold til målsetningene følges opp månedlig. Ved behov analyseres restansemassen for å finne gode tiltak for å kunne oppnå målsetningene. - Daglig oppfølging og føring av skatteregnskapet. - Månedlig avstemming av skatteregnskapet

5 5 - Egne kontrollrutiner - God oppfølging av arbeidslister - Det er så langt utarbeidet ca. 25 prosedyrer for både innfordring, regnskapsføring og kontroll som inngår i kommunens kvalitetssystem - Virksomhetsplan - Oppfølging av tilgangskontroll til SOFIE - Gode arkiveringsrutiner - Kompetanseutvikling av medarbeiderne 1.3 Vurdering av skatteinngangen År Antall innbyggere * Antall arbeidsgivere ** Antall lønns/tr.oppgaver ** Skattøre 12,8 12,8 11,3 11,6 11,6 11,4 11,35 Kommunens andel fra forsk.p 31,20 % 31,50 % 28,00 % 28,60 % 28,80 % 28,54 % 28,61 % *Foreløpige tall for 2015 **Tall for 2015 foreligger ikke Tabellen viser at det også i 2015 har vært vekst i befolkning. Befolkningsveksten i 2015 er på samme nivå som i Økning i igangsatte boliger det siste året tyder på at befolkningsveksten vil fortsette de nærmeste årene. Tall for antall arbeidsgivere har økt fra 2013 til Tall for 2015 foreligger ikke. Antall innleverte lønns- og trekkoppgaver viser en økning fra 2013 til Dette har sammenheng med økning i antall arbeidsgivere de siste årene. Av statistikk fra SSB fremgår det at det har vært en økning i antall arbeidsplasser i kommunen på ca. 400 siste år. Antall arbeidsplasser innen kommunegrensen var ved utgangen av 2014 på Skattøre har gått ned fra 11,4 i 2014 til 11,35 i Kommunens andel av skatteinntektene i 2014 var på 28,54%, mens den økte til 28,61% for Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret Endring i kr 2013/2014 Endring i % 2013/ Arbeidsgiveravgift ( ) ( ) ,2 % Kildeskatt ( ) ( ) ( ) 49,2 % Personlige skatteytere ( ) ( ) ( ) 6,1 % Selskapsskatt ( ) ( ) ,4 % Renter ( ) ( ) ,9 % Innfordringsutgifter ,9 % Sum innkrevet ( ) ( ) ( ) 1,4 % - Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift ( ) -1,2 % Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift ,8 % Fordelt til Fylkeskommunen ,8 % Fordelt til kommunen ,0 % Fordelt til Staten ( ) -2,0 % Krav som er ufordelt 1 (3) 4-133,3 % Plassering mellom kommuner ,4 % Avsatt margin i løpet av året ,0 % Sum fordelt ,4 %

6 Tabellen over viser at det i 2015 har blitt innkrevd 5,1 milliarder kr. Dette er 70 mill. kr mer enn i Det vil si en vekst på 1,4%. 6 Sum innkrevet. Ser vi på de enkelte innkrevde skattartene så viser disse følgende: Arbeidsgiveravgift. Reduksjon i innkrevd arbeidsgiveravgift på 1,2%. Reduksjonen har sammenheng med at noen store arbeidsgivere har flyttet sitt hovedkontor ut av kommunen i 2014, og som derved har fått en ny kontorkommune fra 2015 som arbeidsgiveravgift skal innbetales til. Personlige skattytere. Denne skattegruppen består av forskuddstrekk, forskuddsskatt og restskatt. Veksten her ble på 6,1%. Økningen har bakgrunn i befolkningsøkning, samt lønnsøkning. Selskapsskatt Innkrevd selskapsskatt har gått ned med 14,4% fra året før. I 2014 var det rekordstor innbetaling av selskapsskatt, slik at en nedgang ikke var uventet. Renter/innfordringsutgifter. Det har i 2014 vært en ganske stor reduksjon i innbetaling av renteinntekter. Utgifter til innfordring har imidlertid steget noe som følge av større innfordringsaktivitet. Sum fordelt. Innkrevde skatter og avgifter er fordelt som følger: Fordelt til folketrygden arbeidsgiveravgift/medlemsavgift Av samlet skatteinntekt for 2015 på 5,1 milliarder kr ble 2246 mill.kr fordelt til folketrygden. Dette er 39 mill. kr mer enn i En økning på 1,7%. Overføringen til folketrygden består av innbetalt arbeidsgiveravgift og medlemsavgift fra arbeidstakerne. Veksten har vært i innbetaling av medlemsavgift fra arbeidstakerne, mens innbetaling fra arbeidsgiverne har gått ned. Se kommentarer over under arbeidsgiveravgift. Fordelt til fylkeskommunen. Fylkeskommunens andel av skatteinntektene var i 2015 på 183 mill. kr. Dette er en økning fra 2014 på 7 mill. kr (3,8%) Bakgrunnen for økningen er generell lønnsøkning og befolkningsøkning. Fordelt til kommunen. Kommunens skatteinntekter økte med 5,0% fra 2014 til Økningen har sammenheng med befolkningsøkning, generell lønnsøkning og at kommunens andel av skatteinntektene så vidt ble økt fra 2014 til At økningen ikke ble høyere har sammenheng med at lønns- og skatteutviklingen blant kommunens innbyggere ikke holder følge med økningen på landsbasis. Fordelt til staten. Statens skatteinntekter ble i 2015 redusert med 2% sammenlignet med året før. Hovedårsaken er at innkrevd selskapsskatt gikk ned med 92 mill. kr, mens beskatningen fra personlige skattytere økte noe. Alt i alt ble statens skatteinntekter redusert med 31,7 mill. kr.

7 Margin. Marginavsetningen har økt i takt med økt skatteinnbetaling, og det ble i 2015 avsatt 276 mill. kr for å møte utbetalinger av tilgodebeløp ved skatteoppgjørene Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret Innbetalt skatt i Innbetalt skatt i Avvik budsj. - Mnd Budsj. inng Avvik inngang 2015/ reell inngang Jan ,08 % Feb ,13 % Mar ,70 % Apr ,89 % Mai ,39 % Jun ,89 % Jul ,95 % Aug ,46 % Sep ,97 % Okt ,46 % Nov ,01 % Des ,91 % Sum ,04 % Tabellen over viser kommunens andel av skatteinntektene i 2015 sammenlignet med 2014 samt budsjettert skatteinngang. Vi ser at samlet skatteinngang ble på 825,4 mill. kr. I rådmannens budsjettforslag ble det foreslått å budsjettere med en skatteinngang på 825 mill. kr. Prognoser gjort i begynnelsen av 2015 tilsa at anslaget var for høyt og det ble derfor nedjustert til 810 mill. kr. Senere ble anslaget oppjustert til 822 mill. kr høsten Kommunens skatteinngang for 2015 har vært preget av følgende forhold: - Skattøre ble nedjustert fra 11,4 til 11,35. Dette førte Imidlertid at kommunens andel av skatteinntektene ble på 28,61%. Så vidt opp fra i Befolkningsøkning på 2,55% har vært med på å øke kommunens inntekter tilsvarende. - Beregninger fra SSB anslår at lønnsøkningene i 2014 har vært på i 2,8%, noe som også har vært med på å øke kommunes skatteinntekter. - Marginoppgjøret gikk så vidt i pluss, og kommunen fikk 1,6 mill. kr ved dette oppgjøret. - Fordelingsoppgjøret gikk imidlertid i minus med 4,7 mill. kr. Kommunen ble trukket med dette beløpet. - Vi ser imidlertid også at gjennomsnittlig skatteinnbetaling fra våre skattytere falt med 1% i forhold til landsgjennomsnittet ved skatteoppgjøret for Skatteregnskapet 2.1 Avleggelse av skatteregnskapet Oppfølgingen av skatteregnskapet og avstemming av oppgaver er viktig både for innkrevingsarbeidet ved kontoret og for at kommunens arbeidsgivere og skattytere får rett

8 oppgjør til rett tid. Kontoret følger opp disse områdene på en god måte og har god kontroll på skatteregnskapsføringen. Det er ved ettersyn fra Skatt øst i 2015 gitt pålegg på følgende områder: - Behov for oppdatering av rutinebeskrivelsene - Mangler ved arkivering og dokumentasjon av bilag 8 Kemnerkontoret gjennomgår disse områdene og har iverksatt tiltak for å forbedre kvaliteten på disse områdene. kommune bekrefter at skatteregnskapet for 2015 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere 3-1. Årsregnskapet for 2015 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatteoppkreveren. 2.2 Avregningsoppgjøret Antall skattytere Sum utlignet skatt i mill kr Antall aksjeselskap Sum utlignet skatt i mill. kr Ved siste avregningsoppgjør (for inntektsåret 2014) ble det registrert skattytere i Ullensaker. Av disse var det 4630 skattytere som hadde skatteoppgjør uten skatt. Det ble ved skatteoppgjøret for 2014 utlignet 2,8 milliarder kr i skatt. Når det gjelder aksjeselskaper så er det foretatt skatteoppgjør for 1539 selskaper i Ullensaker. Til sammen ble det utlignet 551 mill. kr i skatt på disse foretakene. Med unntak av juli ble det fra 24. juni lagt ut nye skatteoppgjør ukentlig frem til midten av oktober, hvor siste skatteoppgjør for inntektsåret 2014 ble foretatt. Deretter har det blitt sent ut korrigerte skatteoppgjør etter klagebehandling og endringer ukentlig. Skatteoppgjørene følges opp løpende på en god måte, og det gis tilbakemelding til Skatt øst der hvor vi finner at det er åpenbare feil eller mangler ved oppgjørene. 2.3 Margin Margin for skatteåret 2014 MARGINAVSETNING SKATTEÅRET 2014 Beløp Avsatt margin for ligningsåret Utbetalt tilgodebeløp ved avregningsoppgjøret Underskudd ved marginoppgjøret Av tabellen over fremgår det at det for ligningsåret 2014 ble avsatt 261,8 mill. kr i margin. Marginavsetning gjøres slik at kemneren kan møte forventede utbetalinger av tilgodebeløp ved skatteoppgjøret. I Ullensaker har man valgt å avsette 9% av skatteinntektene fra personlige skattytere for å møte forventende utbetalinger av tilgodebeløp.

9 Av tabellen fremgår det videre at det ble utbetalt 256,3 mill. kr i tilgodebeløp til kommunens skattytere ved skatteoppgjøret for ligningsåret 2014 sommeren/høsten Som det fremgår av tabellen over var det avsatt 5,5 mill. kr for mye. Dette ble fordelt mellom skattekreditorene. Kommunens andel av dette ble 1,6 mill. kr Kommentarer til marginavsetningen for 2015 MARGINAVSETNING SKATTEÅRET 2015 Beløp Avsatt margin for ligningsåret Brukt margin for ligningsåret Innestående margin pr Oversikten over viser at pr utgangen av 2015 var det avsatt 235,3 mill. kr for å møte utbetaling av tilgodebeløp ved skatteoppgjøret til sommeren/høsten På samme tid i fjor var det avsatt 221,4 mill. kr. Marginavsetningen forventes å øke til 275 mill. kr utover våren. De siste årene har Ullensaker kemnerkontor satt av 9% av innbetalingene fra forskuddspliktige i marginavsetning. Dette har med unntak av skatteoppgjøret for 2013 vist seg tilstrekkelig. Gitt at Skatt øst har truffet godt med utskrivning av skatter for 2015 vil avsatt margin være tilstrekkelig. 3. Innfordring av krav 3.1 Restanseutviklingen Totale restanser og berostilte krav Restanse (forfalte debetkrav) Herav berostilt restanse Restanse (forfalte debetkrav) Herav berostilt restanse Skatteart Sum restanse pr. skatteart Endring i restanse Endring i berostilt krav Arbeidsgiveravgift inkl. avsavnsrenter Artistskatt Forsinkelsesrenter Forskuddsskatt Forskuddsskatt person Forskuddstrekk inkl. avsavnsrenter Gebyr Innfordringsinntekter Inntekt av summarisk fellesoppgjør Kildeskatt Restskatt inkl. avsavnsrenter, avregningsrenter og tilbakesøkingskrav Restskatt person inkl. avsavnsrenter, avregningsrenter og tilbakesøkingskrav Sum restanse diverse krav Diverse krav Sum restanse pr. skatteart inkl. diverse krav Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser Samlet utestående restanse var ved årsskiftet på vel 192,4 mill. kr. Av dette var 6,2 mill. kr berostilte krav. Dette er krav som vi ikke regner med å kunne innkreve i uoverskuelig framtid, men hvor kravet er opprettholdt mot skyldner. Samlet utestående krav er 5,2 mill. kr lavere enn på samme tid i fjor.

10 Restskatt person inkl. avsavnsrenter, avregningsrenter og tilbakesøkningskrav. Ca. 2/3 av samlet utestående krav er restskatt. Utestående restskatt er på 124,2 mill. kr, noe som er en økning fra i fjor på kr. Økningen er svært beskjeden da det siden i fjor har påløpt ca. 100 mill. kr i restskatter som har vært under innkreving. Tett oppfølging av utestående, samarbeid med Skattehjelpen og kontakt med skattytere har ført til at størstedelen av kravene har blitt innfordret, eller man har fått løst disse ved endret ligning, der hvor ligningen har vært feil. En gjennomgang av alle forfalte restskattekrav på kr og større per forfall viser at disse utgjør til sammen 48,4 mill. kr av den utestående restskatten på 123,5 mill. kr. Det er 50 personer som til sammen skylder dette beløpet. Erfaringsmessig så vet vi at disse skattyterne også har andre restskattekrav på mindre beløp enn kr pr forfall, slik at vi kan anta at denne gruppen samlet skylder mill. kr i restskatt, dvs. ca. halvparten av det utestående beløpet. Forskuddsskatt person Utestående forskuddsskatt har det seneste året blitt redusert med kr, og er nå på 22 mill. kr. Utestående forskuddsskatt har ligget på dette nivået i flere år og endrer seg lite fra år til år til tross for at det skrives ut ca. 150 mill. kr pr. år som skal innfordres. Forskuddstrekk inkl. avsavnsrenter/arbeidsgiveravgift inkl. avsavnsrenter Utestående arbeidsgiveravgift har det seneste året blitt redusert med 2 mill. kr mens utestående forskuddstrekk har blitt redusert med 1 mill. kr. Noe av årsaken har vært konkursboer som har blitt avviklet, men også tett oppfølging av utestående arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk har vært med på å redusere utestående krav. Dette viser seg også i innfordringsresultatene for disse områdene Restanser eldre år Inntektsår Sum restanse Herav skattart Restskatt person XX Tabellen viser samlede restanse for eldre år, samt hvor stor andel restskatten utgjør av den samlede restansen for det enkelte år Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år Samlet utestående krav for eldre år tom er på 155,6 mill. kr, noe som er en nedgang fra i fjor med ca. 5 mill. kr. Dette er i det alt vesentlige ubetalte restskatter. Noe av årsaken til at restansen er så vidt høy har sammenheng med at det ved bokettersyn de senere årene har blitt avdekket store beløp som har vært unndratt beskatning. Vi har flere saker hvor skattyter har fått etterberegnet store beløp i skatter og avgifter. Disse utgjør en vesentlig del av utestående eldre restanser. Noen av disse skattene er under klagebehandling, og vi avventer med innfordring av kravene til sakene er avgjort. I de andre sakene pågår det innfordring av utestående krav der hvor dette er mulig. Noen av sakene forventes løst i løpet av 2016, mens det i andre tilfeller vil være snakk om mange år før hele kravet kan forventes innbetalt.

11 Vi har også flere krav som er så vidt store at sett i forhold til skyldner inntekt og formuesforhold kan vi ikke forvente at disse kravene vil bli innkrevd i overskuelig tid. Andre skyldnere har hverken eiendeler eller inntekt, slik at muligheten for å innkreve restansen ikke er tilstede. I disse tilfellene vil vi måtte vente på at det dukker opp muligheter for å innkreve utestående Skattehjelpen Skatteetaten har opprettet en egen enhet som skal følge opp saker der hvor skattyter reelt sett har blitt lignet feil, eller hvor skattyter har blitt skjønnslignet som følge av manglende innlevering av selvangivelse. Mange skattytere har som følge av feil ligning/høyt ilagt skjønn fått store problemer men å få etablert seg og komme videre i livet. Bakgrunnen for en del av skjønnsligningene har ofte sammenheng med rus, samlivsbrudd, sykdom eller fengselsopphold etc., og Skatteetaten har sett behovet for å kunne ta opp feilaktige ligninger på nytt slik at disse skattyterne kan få ordnet opp i sine problemer på skatteområdet. Kemnerkontoret har gjennom flere år hatt et godt samarbeid med skattehjelpen og har oversendt saker til skattehjelpen. De senere årene har imidlertid antall som er oversendt til skattehjelpen vært lavere enn før. 3.2 Innfordringens effektivitet Når det gjelder innfordringens effektivitet velger vi å ta utgangspunkt i hvor enkelt det er å drive innkreving i Ullensaker. Statistikk fra flere andre offentlige og private innstanser viser følgende: Ullsokningen regnes i en undersøkelse foretatt av et inkassoselskap for å være blant landets 10% dårligst betalere I 2009 var det svært høy inkassogjeld blant Ullsokningene. Det er liten grunn til å tro at dette har endret seg siden da. Også når det gjelder innbetaling av andre offentlige skatter og avgifter viser det seg at Ullsokningen er en dårlig betaler. Ullsokningen har høy snittgjeld sett i forhold inntekt, og gjennomsnittsinntekten faller i forhold til landsgjennomsnittet. På skatteområdet ser vi at Ullensaker ofte ligger dårlig an når det gjelder rettidig og forsinket innbetaling av skatt. Også når det gjelder sammensetningen av skyldnermassen ser vi at man i Ullensaker har flere skattytere som tilhører grupper som det er vanskelig å innfordre fra. Dette er forhold som er med på å gi oss ekstra utfordringer i forhold til innkreving av skatter og avgifter.

12 3.2.1 Vurdering av kontorets resultat pr Skatteart Mål Oppnådde resultater pr Restskatt personlige s/y ,0 % 92,4 % Andel innkrevd restskatt pers. s/y ,0 % 54,0 % Forskuddsskatt personlige s/y ,6 % 98,6 % Forskuddstrekk ,9 % 100,0 % Arbeidsgiveravgift ,7 % 99,9 % Forskuddsskatt bedrift ,0 % 99,9 % Restskatt bedrift ,0 % 92,5 % Skattedirektoratet og Skatt øst fastsetter hvert år innkrevingsmål for kemnerkontoret. Det måles da hvor stor andel av den enkelte skatteart som kontoret klarer å innkreve innen Med unntak av forskuddsskatt og restskatt bedrift, og andel innkrevd restskatt personlige skattytere har kemnerkontoret oppnådd målsetningene for Når det gjelder forskuddsskatt bedrift har man nesten nådd målsetningen. Kun mindre beløp er utestående. Målsettingen for restskatt bedrift ble ikke nådd da et foretak fikk en endret avregning med en restskatt på 2,5 mill. kr som forfalt til betaling Denne ble først registrert innbetalt etter nyttårsskiftet. Hadde denne blitt registrert innbetalt tidligere ville resultatet for denne skattarten blitt ca. 95,5%. Innkrevet restanse personlige skattytere er høyere enn i fjor, men vi har ikke helt nådd målet. Dette har bl.a. bakgrunn i at vi har et større antall skattytere som det av ulike årsaker er umulig å innfordre det utestående beløpet fra innen målingstidspunktet. 12 HIT Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat Et utdrag av hovedaktivitetene hva gjelder innfordring viser følgende aktivitetsnivå de to siste årene: Innfordringssktivitet Antall debitorer 2015 Antall aktiviteter Antall debitorer Antall aktiviteter 2014 Anmeldelse Betalingsavtale Standard Gjeldsordning Konkurs Motregning* Purring/Varsling Telefoninkasso Tvangsdekning Utleggsforretning Standard Utleggsforretning Vurdering Utleggstrekk Standard SUM *Motregning. Tallene for 2014 og 2015 er ikke direkte sammenlignbare. Tabellen over viser en oversikt over hovedaktivitetene som har blitt iverksatt for å innfordre utestående skatter og avgifter. Tabellen viser antall debitorer som det har vært iverksatt tiltak

13 mot, og antall aktiviteter som har blitt gjennomført knyttet til den enkelte innfordringsaktivitet. Tabellen viser f.eks. under konkurs alle aktiviteter som har blitt utført på konkursområdet slik som konkursbegjæring, melde krav i boet osv. Ut over det som fremkommer i tabellen over er det utførte mange andre aktiviteter som ikke er tatt med i denne oversikten. Av tabellen ser vi at det har blitt utført aktiviteter rettet mot 5530 krav. Det har i 2015 blitt iverksatt flere aktiviteter enn i året før. Vi ser av tabellen over at det har vært en økning i bl.a. antall purringer. Dette har sammenheng med at langt flere en tidligere har fått restskatt, samt at færre arbeidsgivere har betalt rettidig. Antall igangsatte aktiviteter pr krav har imidlertid gått ned fra 3 til 2,6, noe som kan tyde på at skyldnerne er raskere med å betale når det blir iverksatt tiltak. Under kapittel 4 i rapporten fremkommer det også at det de siste årene har blitt avdekket store beløp som skulle vært innberettet som lønn. Disse ettersynene fører til at skattytere får etterberegnet lønn med tilhørende skatter. Disse kan det ofte by på utfordringer å innfordre. Det samme gjelder også etterberegninger fra Skatt øst hvor det i flere tilfeller har blitt fastsatt store restskatter Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen Kontoret bruker følgende tiltak for å få til en effektiv innkreving av utestående skatter og avgifter i Ullensaker: 13 - Kontoret har valgt å unnlate å bruke telefoninkasso da dette har vist seg å ha liten effekt og kun forsinker innkrevingsprosessen - Ved gjennomføring av innfordringstiltak vil tiltak som raskt gir kontantinnbetalinger bli prioritert fremfor sikring av krav i eiendeler. - Videreutvikling av kompetanse hos innfordringsmedarbeiderne - Tett oppfølging og rask åpning av konkurs hos arbeidsgivere og aksjeselskap som unnlater å gjøre opp utestående skatter og avgifter. Dette for å tvinge frem oppgjør, og for å unngå at utestående krav øker. - Tett oppfølging av resultatutviklingen på innfordringsområdet og analyser for eventuelt å korrigere innsatsen. - I tillegg finner man også frem til skattytere som åpenbart er feillignet og som har fått restskatter. Disse sakene tas opp enten med skattyter eller direkte med skattekontoret for å få korrigert ligningen. - Saksbehandlerne kommer også i kontakt med skattytere som er skjønnslignet. Man har der et godt samarbeid med skattehjelpen slik at sakene kan tas opp for ny vurdering for derved å redusere utestående fordringer. 3.3 Særnamskompetanse Kemneren i Ullensaker har særnamsmannskompetanse, dvs. kan pante for egne krav. Denne brukes der hvor man finner dette hensiktsmessig for å innkreve utestående krav. 3.4 Ettergivelse/skatteutvalg. Skattytere som har svak økonomi og tilstrekkelige rimelighetsårsaker (sykdom, uførhet etc.) kan søke om å få ettergitt skatt. Det har i 2015 blitt ettergitt skatter, renter og omkostninger i fem saker. Samlet ettergitt beløp er på kr.

14 14 4. Arbeidsgiverkontroll 4.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen Kontroll med kommunens arbeidsgivere utføres for kemneren i Ullensaker av Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike (AØR). Dette er et interkommunalt foretak organisert etter kommuneloven 27 hvor kommunene Eidsvoll, Hurdal, Gjerdrum, Nannestad, Nes og Ullensaker er deltakerkommuner. Ullensaker kommune dekker ca. 36% av utgiftene til AØR og får tilsvarende kontrollressurser tilbake. Enheten består av leder og 5 kontrollører. Enheten flyttet høsten 2013 inn i nye lokaler i Eidsvoll sentrum, og ble der samlokalisert med Eidsvoll kemnerkontor. 4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller Skattedirektoratet setter i sine planer krav til at det skal gjennomføres kontroller hos 5% av kommunens arbeidsgivere. Gjennomføringen av kontrollene er nå spesielt viktige i og med bruk av forhåndsutfylt selvangivelse og stille aksept. 4.3 Resultater fra arbeidsgiverkontrollen År Forslag til økning av grunn-lag arbeidsgiver-avgift SUM forslag til økning av inntekt som følge av kontroll av AØR Forslag til økning av grunnlag arbeidsgiveravgift. Bokettersyn foretatt av AØR har i 2015 avdekket at det har vært innrapportert 5,3 mill. kr for lite i grunnlag for arbeidsgiveravgift. Det er her ikke tatt inn avdekning av arbeidsgiveravgiftsgrunnlag i konkursboet. Bakgrunnen for dette har sammenheng med at det i svært få tilfeller blir utlodning fra konkursboet for ubetalt arbeidsgiveravgift. Sum forslag økning av inntekt som følge av kontroll av AØR Det har i 2015 blitt foreslått økning av inntekt på til sammen 24,4 mill. kr etter kontroll hos arbeidsgivere. 60% av dette beløpet har blitt egenrettet av arbeidsgiver etter kontrollen. De resterende beløpene har blitt oversendt til Skatt øst for fastsetting av nytt skatteoppgjør på skattyter.

15 4.4 Vurdering av arbeidsgiverkontrollen Forslag til økning av arbeidsgiveravgift og inntekt er i 2015 noe lavere enn i 2014, og man ligger noe under det nivået man har ligget på de senere årene.. Ut fra avdekkede beløp ligger man i Ullensaker høyt sett i forhold til andre kommuner på vår størrelse. Dette viser at behovet for kontroll hos kommunens arbeidsgivere. Det har gjennom flere år vært forhold som tyder på at Ullensaker kommune tiltrekker seg en del useriøse arbeidsgivere, og at dette er med på å gi de høye avdekningsresultatene vi har. Kontrollenheten har også en viktig oppgave i forhold til å rydde opp i og lage lønns- og trekkoppgaver/a-meldingsoppgaver i foretak som går konkurs. Dette er et viktig område da skattyterne ellers ikke vil blitt godskrevet skattetrekk, og derved vil endt opp med store restskatter etter skatteoppgjøret. Til sammen har det i 2015 blitt avholdt 21 kontroller i konkursboer. Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike har også i 2015 deltatt i en felles aksjon med Skatt øst i forhold til å følge opp arbeidsgivere som er pålagt å føre personallister. Tett oppfølging og videre kontroll med kommunens arbeidsgivere vil være et viktig virkemiddel fremover for kemneren i Ullensaker Samarbeid med andre kontrollaktører I 2015 har AØR samordnet med Skatt øst om kontroller på følgende områder: - Personallistekontroller - Lån/mellomregningskonto - Bygg/anlegg/eiendomsbransjen Det har vært avholdt til sammen 28 kontroller på disse områdene i Ullensaker i Gjennomførte informasjonstiltak Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike har i samarbeid med skatteoppkreverne i deltakerkommunene avholdt informasjonsdag for arbeidsgivere i personer deltok på dette kurset. Kemnerne på Øvre Romerike er godt fornøyd med oppslutningen om den årlige informasjonsdagen og har fått god tilbakemelding fra kursdeltakerne. Ut over dette sender kemnerkontoret ut informasjon til nye arbeidsgivere i kommunen. Kemnerkontoret har også eget område på kommunens hjemmeside hvor det ligger informasjon rettet mot kommunens skattytere og arbeidsgivere. Det legges ut ny informasjon ved behov. Sted/dato: Jessheim Kemneren i Ullensaker

16 16 Vedlegg: Årsregnskapet for signert av skatteoppkreveren. Årsrapport fra Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike for 2015.

17 17 Vedlegg 1.

18 18

19 19 Vedlegg 2

20 20

21 21

22 22

23 23

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Kemneren i Ullensaker

Kemneren i Ullensaker 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Skatteoppkreveren i Verdal kommune

Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport 215/dato: 2.1.216 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Agdenes kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015 1 MOTTATT 22 JAN. 215 /)/z,:c(_ // _ /25? /PM «Ga _ J I g \\ Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Overhalla kommune i Årsrappon 2.1.215 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603402 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 Bystyret 01.03.2011 ÅRSRAPPORT

Detaljer

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411 1 MOTTATT 26 JAN. 212 428-1-1-411 Årsrapport for 211 Skatteoppkreveren i Overhalla kommune Arsrapport ardato: 18.1.212 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

Detaljer

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 1 Årsrapport for 2014 Sel kommune Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser (Gjeld kontora i samarbeidet

Detaljer

Skatteoppkreveren i Sørum

Skatteoppkreveren i Sørum 1 Årsrapport for 2010 Skatteoppkreveren i Sørum kommune 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget ' SAK008/17 SKA TTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2016 Møtedato 27.03.2017 Saksnr. Arkiv 008/17 419-1724-5.3 Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens

Detaljer

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen 1 &Q2 v Årsrapportfor 2014 Skatteoppkreveren kommune i Rissa 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/ Skatteoppkreveren i

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen 1 Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren i Ørland kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen k f i lolb/1>(o S 1 \ Årsrapport for 2016 Skatteoppkreveren Åfjord kommune i Årsrapport år/dato: 2016/12.01.2017 Kemnerkontoret for Fosen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1

Detaljer

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc mx///bi T Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Søgne kommune i,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.._...3

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Åfjord kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011 1 Årsrapport for kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret SKATT- INNFORDRINGS- OG KONTROLLAVDELINGEN Sentrale hovedoppgaver Skatteregnskap, inn-/utbetalinger,

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt ~NIES KOMMINE Vestnes kommune 639 VESTNES Deres ref: Vår ref: Saksbeh: 211/45 Steinar Mundal 23 31.1.211 Årsrapport 21 for Vestnes kommune. Vedla t følger

Detaljer

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport for 2013 Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport 2013/Verran Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag 20.01.2013 2 Innhold Generelt om skatteoppeverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppeverkontoret

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato:

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato: Årsrapport for 2010 Eigersund kommune ArsrappOIt år/dato: 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordelin!! Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren 1018 Søgne Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon 2 InnhOld 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 I I.1 Ressurser

Detaljer

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik 1 Årsrapportfor 211 Skatteoppkreveren i Gamvik kommune Årsrapport211/19.1.212 Skatteoppkrevereni Gamvik 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser

Detaljer

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor Årsregnskap og årsrapport 2010 Skatteoppkreverkontor 1.1 Innledning/oppsummering 1.2 Organisering, ressurser og kompetanse 1.3 Intern kontroll 1.4 Diverse nøkkeltall 1.5 Skatteinngang 1.6 Betaling og regnskap

Detaljer

MOSS KOMMUNE. Årsrapport for 2016 Moss kemnerkontor

MOSS KOMMUNE. Årsrapport for 2016 Moss kemnerkontor MOSS KOMMUNE Årsrapport for 2016 2 Innhold 1. Generelt om kemnerkontorets virksomhet... 3 1.1 Kemnerkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 4 1.1.3 Ressurser og kompetanse... 4 Skatteregnskap

Detaljer

16 JAN JAN 2017

16 JAN JAN 2017 MOTTATT 'RISMKUMMUNE 16 JAN 217 19 JAN 217 mm KOMMUNE aksnr 1 [52:1 Kemnerkontoret for Fosen 5 --~ 712 Leksvik, den 16.1.217 Økonomisjef Ørland, Rissa, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik VEDRØRENDE ÅRSRAPPORT

Detaljer

Skatteoppkreveren i Krødsherad

Skatteoppkreveren i Krødsherad 1 Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Krødsherad kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009 Saksfremlegg Saksnr.: Arkiv: Sakbeh.: Sakstittel: 10/1740-4 232 Ester Nilsen SKATTEREGNSKAP 2010 - ÅRSRAPPORT Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Trondheim kemnerkontor var i 2015 kr. 25 593 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr. 4 834,6

Detaljer

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Halvårsberetning 2007 SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Innledning Marginavsetning Skatteinngang Fordelingsprosenter Resultatkrav/oppnådd resultat Oversikt restanser

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Formannskapssalen, Stord rådhus Dato: 04.04.2017 Tidspunkt: 14:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2016 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Kemneren i Trondheimsregionen var i 2016 kr. 26 882,3 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000672 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 Bystyret 02.03.2010 20/10 ÅRSRAPPORT-SKATTEREGNSKAPET

Detaljer

Fitjar kommune Møteinnkalling

Fitjar kommune Møteinnkalling Fitjar kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 28.03.2017 Tidspunkt: 09:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei

Detaljer

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i HJARTDAL kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL Skatteoppkreveren i Hallingdal 1 HISTORIKK Skatteoppkreveren i Hallingdal er et samarbeid mellom Hallingdalskommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser...3. Medarbeidere...5. Brukerne...5. Skatteinngangen til kommunene...

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser...3. Medarbeidere...5. Brukerne...5. Skatteinngangen til kommunene... Årsmelding 2013 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Organisering og ressurser...3 Medarbeidere...5 Brukerne...5 Skatteinngangen til kommunene....6 Skatteregnskapet.....7 Marginoppgjør...7 Skatteinnfordring

Detaljer

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune 1 Årsrapport for 2013 Skatteoppkreveren i Alta kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser

Detaljer

Skatteoppkrevjaren i Skodje kommune

Skatteoppkrevjaren i Skodje kommune 1 Skatteoppkrevjaren si Årsmelding for 2008 2 1. Generelt om skatteoppkrevjaren si verksemd 1.1. Skatteoppkrevjarkontoret 1.1.1 Ressursar Fordeling av ressursar Talet på årsverk hjå SKO som kun er benyttet

Detaljer

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014 I Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Stavanger kommune :. - 1 dj I pt e e * 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser 3 1.1.2 Organisering

Detaljer

1 Årsmelding 2012 Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i

1 Årsmelding 2012 Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i 1 Årsmelding 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Organisering og ressurser...3 Medarbeidere...5 Brukerne...5 Skatteinngangen til kommunene....6 Skatteregnskapet.....7 Marginoppgjør...7 Skatteinnfordring

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser 3. Medarbeidere 5. Brukerne.. 6. Skatteinngangen til kommunene...7. Skatteregnskapet 8

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser 3. Medarbeidere 5. Brukerne.. 6. Skatteinngangen til kommunene...7. Skatteregnskapet 8 Årsmelding 2011 Innholdsfortegnelse Innledning.....3 Organisering og ressurser 3 Medarbeidere 5 Brukerne.. 6 Skatteinngangen til kommunene........7 Skatteregnskapet 8 Marginoppgjøret for 2010.......8 Skatteinnfordring

Detaljer

Skatteoppkreveren i Vestnes kommune

Skatteoppkreveren i Vestnes kommune 1 Saksnr. (D6 O8 F12.2c,If 1/F,S.INILS i i :, Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Vestnes kommune Årsrapport år/dato:215/22.1.215 Skatteoppkreveren i Molde og Vestnes 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND

SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND 0534 Gran 0533 Lunner 0532 Jevnaker Virksomhetsplan 2014 Side 1 av 11 1 INNLEDNING Skatteoppkreveren for Hadeland er skatteoppkrever for Gran, Lunner og Jevnaker kommune.

Detaljer

u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR

u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR DeresdatoArkivVår dato 21221. januar 2015 DeresreferanseVår referansesaksbehandler 2015/151Hilde Sveås Verran kommune Liavegen 1 7790 MALM Årsra pport og skatteregnskap

Detaljer

Saksframlegg. Arkivsak: 15/138-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2015 MARS. K-kode: 232

Saksframlegg. Arkivsak: 15/138-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2015 MARS. K-kode: 232 Saksframlegg Arkivsak: 15/138-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2015 MARS Saken skal behandles av: Formannskapet Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saken blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Rita Larsen 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018044 2017/72998 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

9IO JoJ joddejsjv. JUBAS! UeJeUW)I L r i .!. 3NflV JLAiO)I U3DNVAVIS. W.1r. . ii.. r I I. .II j. i li EIJS. I -;: i. .\It.

9IO JoJ joddejsjv. JUBAS! UeJeUW)I L r i .!. 3NflV JLAiO)I U3DNVAVIS. W.1r. . ii.. r I I. .II j. i li EIJS. I -;: i. .\It. JUBAS! UeJeUW)I 9IO JoJ joddejsjv 3NflV JLAiO)I U3DNVAVIS i. ii.. r.!.! li i il.ii j - h.l r i..2 : I.. I I i I. III 1 I I I IIKI i i I i I II.\It 4* I -;: i I W.1r i li EIJS i I li n 2 Innhold 1. Generelt

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 232 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: SKATTEREGNSKAP HALVÅR

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 232 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: SKATTEREGNSKAP HALVÅR Saksfremlegg Saksnr.: 07/2245-1 Arkiv: 232 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: SKATTEREGNSKAP 2007-1. HALVÅR Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2016/ 146486 Kommunestyret i Herøy kommune, postmottak@heroy.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2015/194598 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Likvider 41 551 068 39 787 738. Sum -475 420 312-474 127 476. Fordelt til kommunen 102 720 141 104 268 780 Fordelt til Staten 166 500 996 168 598 218

Likvider 41 551 068 39 787 738. Sum -475 420 312-474 127 476. Fordelt til kommunen 102 720 141 104 268 780 Fordelt til Staten 166 500 996 168 598 218 Arsregnskap - kommune - sammendrag Utvalgskriterier: Komm nr: '1621', År: '2014', Hovedbokstype : 'k' Valgt àr Forrige àr Likvider 41 551 068 39 787 738 Skyldig skattekreditorene -1 271 291-345 546 Skyldig

Detaljer

1. GENERELT OM KEMNERENS VIRKSOMHET... 3

1. GENERELT OM KEMNERENS VIRKSOMHET... 3 Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse 1. GENERELT OM KEMNERENS VIRKSOMHET... 3 1.1 Kemnerkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 4 1.1.3 Ressurser og kompetanse... 5 1.2 Internkontroll...

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Kemneren i Hemne Årsrapport og regnskap 2012

Kemneren i Hemne Årsrapport og regnskap 2012 Kemneren i Hemne Årsrapport og regnskap 2012 - 2 - Innhold ÅRSREGNSKAP... - 3 - Forklaring til årsregnskapet... - 4 - Likvider... - 4 - Skyldig skattekreditorene... - 4 - Skyldig andre... - 4 - Udisponibelt

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Bjarte Madland FE - 026 15/104 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Høyring - overføring

Detaljer

Arsrapport for

Arsrapport for 1 7//» Arsrapport for 2 1 6 Selkonunune Skatteoppkrevjaren Ottadalen i Årsrapport 216/ 18.1.217 Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret...

Detaljer

Som personlig skatteyter er det endel informasjon som er viktig for deg å vite mer om:

Som personlig skatteyter er det endel informasjon som er viktig for deg å vite mer om: Som personlig skatteyter er det endel informasjon som er viktig for deg å vite mer om: - Penger tilgode ved skatteoppgjøret - Restskatt ved skatteoppgjøret - Klage på skatteoppgjøret - Lemping av skatt

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Marit Rinnan Arkivsaknr.: 2013/1580-13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE ANGÅENDE OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN TIL SKATTEETATEN

HØRINGSUTTALELSE ANGÅENDE OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN TIL SKATTEETATEN Haugesund kommune Rådmannen Saksframlegg Dato: Saksnr: Løpenr: Arkivkode: 17.02.2015 2015/1209 7520/2015 203 Saksbehandler: Frode Thorseth Tlf: 52743140 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 04.03.15 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene. 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder

Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene. 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder Tema Konkursvurdering Erfaring - behandling av konkursbegjæringer

Detaljer

Virksomhetsplan. Virksomhetsplan for Nordre Sunnmøre kemnerkontor, 2015 Side 1

Virksomhetsplan. Virksomhetsplan for Nordre Sunnmøre kemnerkontor, 2015 Side 1 Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan for Nordre Sunnmøre kemnerkontor, 2015 Side 1 1. KONTORETS ORGANISASJON OG RESSURSER 1.1 ORGANISASJONSKART OG RESSURSFORDELING Det er fra 1. oktober 2009 inngått avtale

Detaljer

Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015

Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015 Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015 Høring - overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten Finansdepartementet har sendt på høring forslag om overføring av skatteoppkreverfunksjonen

Detaljer

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn/ 15. september 2017 Berit Pettersen Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045/77751325 2012/157157 Skatteoppkreveren i Tana kommune

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/477. Kommunestyret

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/477. Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/477 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 07.03.2016 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 07.03.2016 1. Saksprotokoll fra formannskapet 22.02.2016,

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/137-2 57653/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.06.2015 Stavanger

Detaljer

Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4

Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4 Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4 Representantskapet for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Fredag 25. april, kl. 11.00 11.50 Sted:

Detaljer

Innkalling Styremøte 12.02.2014 Side 1 av 5

Innkalling Styremøte 12.02.2014 Side 1 av 5 Innkalling Styremøte 12.02.2014 Side 1 av 5 Styret for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Tirsdag, 25. februar 2014 Sted: Kemneren i Follo, kl. 14.00 16.00 DAGSORDEN:

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 27.05.2015 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

Kontrolirapport 2010 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i kommune

Kontrolirapport 2010 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i kommune Vedlegg sak 12/11 til KU 11.5.11 Skatteetaten Saksbehandlar Dykkar dato Vår dato Kjersti Hoptand Hotlup 15.02.2011 Direkte tif Dykkar referanse Vår referanse 55578464 2010/98730 Kommunestyret i Bømlo kommune

Detaljer

God skatteinngang i 2016 KLP

God skatteinngang i 2016 KLP God skatteinngang i KLP Skatt og rammetilskudd januar april Skatteveksten i Nasjonalbudsjettet er anslått til 6,0 % (des. 2015) Januar Regnskap Januar Januar Avvik Endring 15-16 Endring landet Skatt 71

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/3202 SL SWN/KR 01.12.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/3202 SL SWN/KR 01.12.2014 Høringsinstanseneiht. liste Deres ref Vår ref Dato 14/3202 SL SWN/KR 01.12.2014 Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten - høring 1. Innledning Finansdepartementetsender med dette på høring forslag

Detaljer

Høringsnotat - Endringer i regelverket om skatteoppgjør

Høringsnotat - Endringer i regelverket om skatteoppgjør 28.05.2010 Høringsnotat - Endringer i regelverket om skatteoppgjør 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG Finansdepartementet foreslår å åpne for flere skatteoppgjør for personlige skattytere enn de to man har i

Detaljer

Skatt nord. Gøril Heitmann. Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord

Skatt nord. Gøril Heitmann. Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord Skatt nord Gøril Heitmann Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord Kort om skatteoppkrevernes oppgaver Føring av skatteregnskap Innkreving av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, selskapsskatt, personskatt

Detaljer

Kontrolirapport 2011 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i 1219 Bomlo kommune

Kontrolirapport 2011 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i 1219 Bomlo kommune e Skatteetaten Saksbehandtar Dykkar dato Vår dato Oddmund Midtbø 20.02.2012 1 Vedlegg sak 13/12 til KU 21.3.12 Direkte tlf Dykkar referanse Vår referanse 55578424 2011/122423 Kommunestyret i Bomlo kommune

Detaljer

Innst. S. nr. 66. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:10 ( )

Innst. S. nr. 66. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:10 ( ) Innst. S. nr. 66 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 3:10 (2006-2007) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse

Detaljer

Møte nr. 2/2012 SAKLISTE EVENTUELT REFERATSAKER/MELDINGAR

Møte nr. 2/2012 SAKLISTE EVENTUELT REFERATSAKER/MELDINGAR ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 2/2012 Kontrollutvalet i Hå VERT KALLA INNKALLES TIL MØTE 25. april 2012 KL. 12.00 I Møterom 3. etasje i rådhuset - liten sal Møtet er opent for publikum

Detaljer

SKODJE KOMMUNE ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR SKATTEOPPKREVJAREN

SKODJE KOMMUNE ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR SKATTEOPPKREVJAREN SKODJE KOMMUNE ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR SKATTEOPPKREVJAREN ÅR 2007 1. AVDELINGA SIN ORGANISASJON OG RESSURSER Skatterekneskapen for 2007 er avslutta pr 31.12.07. I samband med avlegging av rekneskapen

Detaljer

Midtre Namdal Region. Midtre Namdal Regionråd. Det Kongelige Forsynings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo

Midtre Namdal Region. Midtre Namdal Regionråd. Det Kongelige Forsynings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd EORNY{NGS- OG ADNlIN1STPASJOKM=.PARTENtrNTET Det Kongelige Forsynings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo Melding om vedtak Vår ref:

Detaljer

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Ottar Johnsen 3.11.2016 Berit Pettersen Telefon Deres referanse Vår referanse 469 36277 2012/157157 Skatteoppkreveren i Tana kommune postmottak@tana.kommune.no

Detaljer

é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato

é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato OttarJohnsen Vår dato 01_12_2o-15 Telefon Deres referanse Vár referanse 469 36277 2013/109573 Skatteoppkrevereni HALD " " ' Postboks 1006 Flåm' RD KOMMUNE >~,s"

Detaljer

SKATTEUTVIKLING FOR STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG 2007-2014

SKATTEUTVIKLING FOR STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG 2007-2014 Vedlegg F Notat Dato: 19. september 2014 SKATTEUTVIKLING FOR STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG 2007-2014 Dette notatet belyser årsaker til forskjeller i skatteinngangen for Stavanger, Sandnes, Sola

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE 04/14 14/499 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE /14 14/303 SKATTEOPPKREVJARFUNKSJONEN I SKODJE KOMMUNE

Møteinnkalling SAKLISTE 04/14 14/499 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE /14 14/303 SKATTEOPPKREVJARFUNKSJONEN I SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset - kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2014 Tid: 17:00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

Høringsuttalelse fra Lunner kommune; Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten.

Høringsuttalelse fra Lunner kommune; Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Deres referanse: 14/3202 SL SWN/KR Høringsuttalelse fra Lunner kommune; Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Bakgrunnen for høringen Skattedirektoratet fikk 23. juni 2014 i oppdrag å utrede

Detaljer

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K-

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K- Saksframlegg Arkivsak: 12/129-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2012 Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saka blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 6622/14 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVING

Samlet saksfremstilling Arkivsak 6622/14 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVING Samlet saksfremstilling Arkivsak 6622/14 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVING Saksansvarlig Sigrun Schei Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.01.2015 PS 25/15 Innstilling Melhus kommune

Detaljer

TINN KOMMUNE Økonomienheten

TINN KOMMUNE Økonomienheten TINN KOMMUNE Økonomienheten Finansdepartamentet Departementenes servicesenter, Postboks 8129 Dep, 0032 OSLO Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/5250-4 Sigvald Olesrud, tlf.35 08 25 87 203

Detaljer

Høringsuttalelse forslag om statliggjøring av den kommunale skatteinnkrevingen

Høringsuttalelse forslag om statliggjøring av den kommunale skatteinnkrevingen SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 19.02.2015 16/15 Kommunestyret 02.03.2015 28/15 Avgjøres av: Sektor: Økonomiavdelingen Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Helge Moen 2010/616-7

Detaljer

Fitjar kommune. Møteinnkalling. Gruppemøte på Fitjar rådhus, måndag , kl. 19:00.

Fitjar kommune. Møteinnkalling. Gruppemøte på Fitjar rådhus, måndag , kl. 19:00. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 26.04.2017 Tid: 15:00 Grunngjeve forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger meldinger SKD 1/12 9. januar 2012 Rettsavdelingen, innkreving Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 3. april 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus - formannskapssalen. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets

Detaljer

Saksnummer Møtedato Kommunestyret 004/

Saksnummer Møtedato Kommunestyret 004/ Klassering: Arkivsak: Saksbehandler: 200, &13 14/5849/2 Grete Olsen Østereng Utvalg Saksnummer Møtedato Kommunestyret 004/15 11.02.2015 Høring - Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten Vedlegg:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&&

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/375-2 Arkiv: 232 &13 Saksbehandler: Ester Nilsen Sakstittel: HØRINGSBREV OM Å OVERFØRE SKATTEINNKREVINGEN FRA KOMMUNENE TIL STATEN. HØRINGSUTTALELSE FRA ALTA Planlagt behandling:

Detaljer

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør Serviceerklæring Innhold 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør 7 Arv og gaver 8 Næringsdrivende Selvangivelse

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, møterom 1 Tidspunkt: 11.05.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2007:12 OFFENTLIG INNKREVING FRA SKATTEOPPKREVEREN I EIKER

HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2007:12 OFFENTLIG INNKREVING FRA SKATTEOPPKREVEREN I EIKER HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2007:12 OFFENTLIG INNKREVING FRA SKATTEOPPKREVEREN I EIKER 1 Høringsuttalelse til NOU 2007:12 offentlig innkreving Bakgrunn Bakgrunnen for utredningen har vært å forenkle og samordne

Detaljer