Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor"

Transkript

1 Årsregnskap og årsrapport 2010 Skatteoppkreverkontor

2 1.1 Innledning/oppsummering 1.2 Organisering, ressurser og kompetanse 1.3 Intern kontroll 1.4 Diverse nøkkeltall 1.5 Skatteinngang 1.6 Betaling og regnskap - avleggelse av skatteregnskapet 1.7 Innkrevingsresultat pr og samlet restanseoversikt 1.8 Innkrevingsaktiviteter 1.9 Lempede krav/utgiftsføring/nedsettelse pensjonsgivende inntekt 1.10 Arbeidsgiverkontrollen 1.1 Innledning/oppsummering I 2010 har den gode trenden vi hadde i 2009 fortsatt og det ble igjen et et år med et godt arbeidsmiljø og gode resultater. SOFIE systemet utvikles videre og vi har blitt pålagt en del nye rutiner gjennom noe som kalles DTI. Dette går på saksbehandling der det maskinelle løpet gjør stadig flere vurderinger for oss. Vi har som resultat av dette fått betydelig mindre betalingsavtaler som må sies og være bra. Det kreves også søknad med dokumentasjon ved de fleste henvendelser. Dette gir raskere betaling og også større grad av likebehandling. Dette er i tråd med sentrale føringer. Vi har som følge av innføringen av DTI også blitt pålagt i større grad og ta telefonisk kontakt med skattyterne og det blir positivt mottatt og vi ser at det også kan øke andelen som betaler før innkreving igangsettes. Avdeling betaling og regnskap har for 2010 gjennomført et utebesøk til regionens regnskapsførere for og informere om innlevering av oppgaver og for og vise oss fram. Det har vært bare positive tilbakemeldinger ifra dette og vi tror det vil gi oss bedre grunnlagsdata og høyere grad av effektivitet framover. Revisjon og tilsyn av skatteoppkreverens arbeid foretas av staten ved regional kontrollenhet. De kontrollerer både betaling og regnskap og den innkrevingsmessige delen av virksomheten. Vi har hatt revisjon på begge områdene i året uten at større forhold er avdekket. Det vil komme en årsrapport fra revisjon som kan behandles sammen med denne årsberetningen. Det er avtalt at kommunene får innsyn i skatteoppkreverens arbeid gjennom fremleggelse av denne årsberetning med årsregnskap og årlig rapport fra revisjonen. I tillegg bør en behandle arbeidsgiverkontrollen sin årsrapport samtidig. Disse dokumentene legges fram for kontrollutvalgene i første kvartal hvert år for spørsmål og videre kan den enkelte kommune velge om det skal legges fram for kommunestyret som en orienteringssak. Det følger av arbeidsoppgaven at det er viktig og ha en god intern kontroll. Skatteoppkreveren har utarbeidet rutiner for intern kontroll i tråd med de føringer som ligger på området. Det er endringer i kontantkasse behandlingen som følge av at lokal bank ikke lengre har skrankefunksjon.

3 1.2 Organisering, ressurser og kompetanse Skatteoppkrever Jan E. Slind Stedfortreder Egil Moen Betaling og regnskap Ingebjørg Sørflakne Trude Aasen Gustad Ragnhild Selvåg Innkreving Egil Moen Kåre Svingen Zhanna Kartum Sonja Irene Dyrvik Marit Elvedal Jan E. Slind Arbeidsgiverkontroll Arbeidsgiverontrollen Trøndelag Anders Nordhaug 7 årsverk 15 kommuner Til denne organiseringen hører en lang rekke arbeidsoppgaver som er fordelt. Dette er satt opp i eget ark. Det foretas jevnlig evaluering av arbeidsdelingen og endringer gjøres der en finner det hensiktsmessig. Det er lagt vekt på at en skal unngå sårbarhet som var et av de viktigste målene med samarbeidet og det er gjort gjennom at ingen er alene om og utføre oppgavene. Skatteoppkreveren anser ressursene for å være tilstrekkelig i forhold til hovedområdene og kompetansen er god, men det er behov for videre opplæring. 1.3 Internkontroll Skatteoppkreveren har ifølge instruksen plikt til å gjennomføre internkontroll og utforme lokale rutiner. Dette er gjort i henhold til de retningslinjer som er gitt og egen perm befinner seg hos skatteoppkreveren. 1.4 Diverse nøkkeltall Antallsoppgave skattytere m.m. Tall for ant..skattytere gjelder for inntektsåret før det oppgitte året Malvik Innbyggere pr. 31/ * Arbeidsgivere Forskuddspliktige skattytere omfattet av oppgjør Etterskuddspliktige skattytere (inkl. sentralt lignet)

4 Stjørdal Innbyggere pr. 31/ * Arbeidsgivere Forskuddspliktige skattytere omfattet av oppgjør Etterskuddspliktige skattytere (inkl. sentralt lignet) Selbu Innbyggere pr. 31/ * Arbeidsgivere Forskuddspliktige skattytere omfattet av oppgjør Etterskuddspliktige skattytere (inkl. sentralt lignet) Tydal Innbyggere pr. 31/ * Arbeidsgivere Forskuddspliktige skattytere omfattet av oppgjør Etterskuddspliktige skattytere (inkl. sentralt lignet) *Siste år pr. 1/ Tallene for antall arbeidsgivere (ikke etterskuddspliktige samlet) er hentet fra antallsoppgave som kommer i forbindelse med rapportering av styringsdialogen og disse danner grunnlag for hvor mange arbeidsgiverkontroller som skal gjennomføres i hver kommune. En arbeidsgiver defineres i alle som har en plikt til å levere oppgaver og som har lønnsutbetalinger. Dette kan f.eks være en bonde som leverer 1 oppgave. I det ligger at det er mange slike arbeidsgivere i vårt system og det varierer da kommunene imellom hvor mange en har ut ifra lokal sammensetning av næring. Private arbeidsgivere er ikke med i tallene. Beløp i mill. kroner Utvikling restskatt mhp. utligning Utlignet rest skatt Utlignet året før Totalt utlignet Utlignet forrige år Andel rest skatt Andel restskatt året før Malvik 32,5 25,7 830,8 791,9 3,9 % 3,2 % Stjørdal 47,4 50, , ,5 3,8 % 4,3 % Selbu 6,6 7,7 206,2 201,4 3,2 % 3,8 % Tydal 1,8 2,4 47,3 45,1 3,8 % 5,3 %

5 Malvik er eneste kommune med en økning i utlignet restskatt. Skjønnsligninger i % Malvik 0,9 % 1,46 % Stjørdal 2,9 % 7,9 % Selbu 1,5 % 1,57 % Tydal 0 % 0 % Gjelder for inntektsåret før det oppgitte året Vi ser at nivået på skjønnsfastsetting som de siste par årene har vært svært lavt og bra nå er i ferd med og bli høyere igjen. Økningen kommer i Malvik, men særlig på Stjørdal der vi har en 5 % økning. Dette er ikke bra og påvirker våre innkrevingsresultater. Vi har som tidligere gjort et arbeid med og kontakte hver enkelt som stod i fare for og bli skjønnslignet i forkant av skattekontorets vedtak, men økningen er kommet til tross for det. 1.5 Skatteinngang Kommunens andel av de totale innbetalinger Beløp i mill. kr. Malvik Sum inngang Kommunens andel Økning komm. andel i % År: ,8 231,1 1,89 % ,2 249,7 8,05 % ,9 278,7 11,61 % Stjørdal Sum inngang Kommunens andel Økning komm. andel i % År: ,6 351,1 3,03 % ,5 378,3 7,75 % ,0 415,7 9,89 % Selbu Sum inngang Kommunens andel Økning komm. andel i % År: ,4 64,9 0,51 % ,6 71,9 10,79 % ,6 73,8 2,64 %

6 Tydal Sum inngang Kommunens andel Økning komm. andel i % År: ,8 28,2 0,74 % ,4 30,0 6,38 % ,9 31,0 3,33 % Skatten fordeles mellom kommunen, staten, fylket og folketrygden. Vi registrerer at økningen i år er størst i de to store kommunene i samarbeidet, mens det går ned i de to andre. Både Malvik og Stjørdal har en stor økning også i kroner. Inntektsutjevningssystemet gjør at kommunene bare får beholde deler av en slik økning selv. Et forhold som virker inn på skatteinngangen er nye fordelingstall mellom skattekreditorene for det siste inntektsåret. Det ble kjørt og bokført nye korrigerte fordelingstall for inntektsåret 2009 i november etter at avregningene var ferdige. Det har tidligere medført en reduksjon, men vi ser for i år at alle kommuner får en høyere andel og dermed økt skatteinngang. Størst er økningen i Malvik der kommunens andel øker med 0,5 % som utgjør kr. 4 mill. Et annet forhold som påvirker skatteinngangen underveis er marginoppgjør. Marginavsetting av den del av den løpende skatteinngangen som settes av til og dekke opp tilgodebeløp ved skatteavregningene. Denne fastsettes av kommunestyret. Alle kommunene har 10 % avsetting av den løpende skatteinngang. Når avregningene er kjørt foretas marginoppgjør der overskytende går til utbetaling. Dette ble gjort i oktober måned. Malvik hadde et positivt marginoppgjør (for mye avsatt) som ga positivt utslag på skatteinngangen denne måned, mens det for de andre tre kommunene ga et negativt utslag i den forstand at en ble trukket for beløp som skulle vært avsatt. For lav avsetting betyr bare at en har fått oppgjør tidligere enn en ellers ville fått. Kommunene mottar gebyrinntekter fra skatteoppkreveren som ikke er med i budsjett/regnskap. Samlet var beløpet kr. 674 for 2010 og det fordeles til de enkelte kommuner etter aktivitet. 1.6 Betaling og regnskap - avleggelse av skatteregnskapet Det tilligger denne avdelingen en rekke ulike oppgaver som en finner igjen i vedlegg. I hovedsak sørger de for og holde regnskapet og reskontro så à jour som mulig til enhver tid. Herunder inn og utbetalinger, registrering av krav, avregning og skatteoppgjør. I tillegg all innberetning på lønn ifra arbeidsgivere. Avdelingen har hatt ute besøk til regnskapsførere i perioden. Jfr. innledning. Skatteregnskapet anses som et delregnskap til skatteetatens samlede regnskap og avgis til Skattedirektoratet. Skatteoppkreveren i Værnes-regionen bekrefter at skatteregnskapet i 2010 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, Jfr. instruks for skatteoppkrevere 3-1. Årsregnskapet følger vedlagt. I tillegg til dette ligger også en forklaring til de enkelte poster i regnskapet.

7 1.7 Innkrevingsresultat pr og samlet restanseoversikt Skatteoppkreveren måles etter en styringsdialog mellom oss og Skatt Midt-Norge der vi i forkant har blitt enige om målene som skal oppnås på innkrevingssiden. Måletidspunktet er året etter inntektsåret. Vi setter oss ambisiøse mål for innkrevingen og vi har på de fleste områder langt overskredet målene våre og det er vi særdeles godt fornøyd med. Vi gjengir her resultatet på de to største skatteartene: (angitt i prosent) Malvik mål resultat Restskatt totalt innbetalt 91,0 92,6 Restskatt innkrevd 60,0 78,8 Forskuddsskatt tot. innbet. 97,3 97,4 Stjørdal mål resultat Restskatt totalt innbetalt 92,0 89,8 Restskatt innkrevd 60,0 68,6 Forskuddsskatt tot. innbet. 97,4 97,2 Selbu mål resultat Restskatt totalt innbetalt 91,0 94,1 Restskatt innkrevd 55,0 76,1 Forskuddsskatt tot. innbetalt 97,4 97,1 Tydal mål resultat Restskatt totalt innbetalt 94,0 99,6 Restskatt innkrevd 68,0 98,0 Forskuddsskatt tot. innbetalt 99,0 100,0 Innbetalingen av skatteartene måles etter hva som betales rettidig, forsinket og innkrevd. Andelen restskatt innkrevd er i prosent av det beløp som fremkommer etter at en har trukket ifra rettidig og forsinket innbetalt fra sum krav. Vi er svært godt fornøyde med resultatene og har en betydelig økning i andel innkrevd som er hovedmålet til oss fra Skattedirektoratet. Til tross for fokus på restskatt for Stjørdal kom vi ikke helt i mål her. En del av dette kan forklares i krav bundet i konkursbo. Samlet oversikt skatterestanser Gjelder alle år og alle skattearter både på personlig og næring inkludert berostilte krav (krav som ikke anses tjenlig for innkreving) samt sist utlignet restskatt som ikke er forfalt for lenge siden og som det kan ligge klage og utsettelse på. Da vil kvaliteten på forskuddsutskrivingen og nivået på utlignet restskatt fra skattekontorets side også spille en rolle på restansetallene i den enkelte kommune. (se tabell pkt. 1.4) Deler av restansene er

8 også bundet opp i gjeldsordning og konkurser og deler er skjønnsfastsatte og eldre restanser som ikke lett lar seg innkreve. Beløp i mill.kr Restanse Herav berostilt Restanse forrige år Malvik kr. 32,4 9,8 32,4 Stjørda l kr. 38,5 3,6 42,3 Selbu kr. 5,8 0,1 6,6 Tydal kr. 0,9 0,07 1,3 Leder for innkreving foretar jevnlig oppfølging på eldre år og vurderer hensiktsmessige tiltak. Det er mange utfordringer knyttet til såkalte Ltd./NUF selskap og restanser knyttet til slik virksomhet. 1.8 Innfordringsaktiviteter Rapporten i SOFIE er ikke riktig og gir oss ikke mulighet til å separere aktivitetene pr. kommune da samordningen medfører at de fleste aktiviteter i rapporten kommer på Malvik som gjelder de andre kommunene. Det er gjennomført 420 utleggsforretninger mot 301 i forrige periode. Det er en markant økning. I underkant av halvparten oppnås utlegg. Det er begjært 68 tvangssalg og det er begjært 9 konkurser hvorav det er åpnet 6 konkurser. Det er innlevert 9 anmeldelser for overtredelser på skattebetalingsområdet. Det er en økning i alle aktivitetene i forhold til året før. Vi har fortsatt fokus på tunge saker og har tatt direkte kontakt med skyldnere i en vanskeligstilt situasjon. Antallet er mindre i år, men av 4 personer som er kontaktet har det medført endring i ett tilfelle. 1.9 Lempede krav/utgiftsføring nedsettelse pensjonsgivende inntekt Det er avskrevet krav som følger Malvik kr Selbu kr. 485 Tydal kr. 187 Stjørdal kr. 1,325 Det er ettergitt krav på til sammen Malvik kr. 222 Selbu kr. 0 Tydal kr. 0 Stjørdal kr. 667 Det er nedsatt pensjonsgivende inntekt som følger Malvik kr. 24 Selbu kr. 29 Tydal kr. 14 Stjørdal kr. 320

9 Det er ikke ført krav til utgiftsføring (berostilt) i Arbeidsgiverkontrollen Formålet med arbeidsgiverkontrollen er å påse og sikre at skattetrekk (herunder påleggstrekk) og arbeidsgiveravgift blir korrekt beregnet, innbetalt og innberettet i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser. Arbeidsgivernes plikter er hjemlet i skattebetalingsloven,folketrygdloven og ligningsloven, og i forskrifter gitt med hjemmel i disse lovene.skatteoppkrever skal påse at det avsettes tilstrekkelige ressurser til dette arbeidet. Det skal også kontrolleres at arbeidsgiver overholder plikten til å levere lønns- og trekkoppgaver i henhold til ligningsloven og skattebetalingsloven og plikten til å levere års oppgaver i henhold til folketrygdloven. Skatteoppkreveren må i tillegg påse at nye arbeidsgivere blir registrert og fulgt opp med informasjon om sine plikter mv. Kommunene i Værnes-regionen er tilknyttet en interkommunal arbeidsgiverkontroll som heter Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag. Dette er et større samarbeid med egne organer og teller 15 kommuner. Det overordnede faglige ansvaret tilligger skatteoppkreveren som har en egen styringsgruppe mot tjenesten. De overordnede kravene til arbeidsgiverkontrollen er at minst 5 % av arbeidsgiverne skal kontrolleres. Videre at kontrollene skal medføre minst 50 % avdekking og at en får vedtak fra skattekontoret på 90 % i kroner i forhold til foreslåtte endringer. I tillegg skal alle nye arbeidsgivere motta informasjon og veiledning og en skal foreta minst et informasjonstiltak i året. Resultatet for 2010 på antall ble som følger: Arbeidsgivere Malvik 5,2 % Selbu 4,7 % Tydal 4,9 % Stjørdal 5,1 % Det er som tidligere nevnt i pkt mange en-oppgave leverandører som er med i dette begrepet og ikke alle av disse er like interessante og foreta kontroll hos. Arbeidsgiverbegrepet er derfor slik vi ser det utvidet og kanskje ikke helt relevant i forhold til kontrollvirksomhet. Det er også svært viktig at resultatet av kontrollene er at det blir avdekket beløp som skulle vært innberettet og beskattet. Her ble resultatet følgende: (forslag til endring fra SKO) Malvik Selbu + 42 Tydal + 65 Stjørdal Sum Inntektsgrunnlag/arbeidsgiveravgift Som er nærmere en dobling i forhold til året før og derfor et godt resultat avdekkingsmessig. Disse endringsforslagene sendes over til skattekontoret for vedtak og deretter posteres det inn som krav til innkreving.

10 I tillegg til avdekking har kontroller også en sterk preventiv effekt som ikke skal glemmes og vil gi bedre etterlevelse av regelverket på sikt. Alle nye arbeidsgivere mottar informasjon og veiledning. Vi har nettsider med informasjon og i tillegg holder Skatt Midt-Norge kurs der regnskapsførere kan få faglig oppdatering. Værnesregionen Skatteoppkreverkontor 24 januar 2011 Jan E. Slind Skatteoppkrever/leder

Skatteoppkreveren i Krødsherad

Skatteoppkreveren i Krødsherad 1 Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Krødsherad kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Årsmelding 2009 Vedleggshefte. Side 1

ÅRSMELDING 2009. Årsmelding 2009 Vedleggshefte. Side 1 ÅRSMELDING 2009 Årsmelding 2009 Vedleggshefte Side 1 Innholdsfortegnelse RAPPORTERING AV FINANSFORVALTNING side 3 LIKESTILLING I GRIMSTAD KOMMUNE... side 6 ÅRSRAPPORT 2009 FRA SKATTEOPPKREVEREN I GRIMSTAD

Detaljer

Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4

Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4 Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4 Representantskapet for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Fredag 25. april, kl. 11.00 11.50 Sted:

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Innkalling Representantskapsmøte 26.03.2015 Side 1 av 4

Innkalling Representantskapsmøte 26.03.2015 Side 1 av 4 Innkalling Representantskapsmøte 26.03.2015 Side 1 av 4 Representantskapet for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Tirsdag 28. april, kl. 09.00 09.50 Sted:

Detaljer

Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving. Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving. Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc mx///bi T Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Søgne kommune i,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.._...3

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Finansdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon

Finansdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon Finansdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon (Antegnelsene utferdiget 6. september og svar avgitt 28. september 2001) Til observasjon 1 Likningen av likningskontorenes

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen vil orientere om ide/plan for lokstallen.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen vil orientere om ide/plan for lokstallen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-8 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 17:00 17:00 TEMA: Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: FRAMTIDIG ORGANISERING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN

SAKSFRAMLEGG SAK: FRAMTIDIG ORGANISERING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTE NR.: 04/3 TID: 09.03.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Malvik kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Malvik kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Malvik kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Sosialtjenesten Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...1

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS UTARBEIDET AV: 2014 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 4 1.0 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 AVGRENSNING...

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Rådmannen og kommunekasserer er invitert til starten av møtet for å orientere/svare på spørsmål ang. årsregnskap og årsberetning.

Rådmannen og kommunekasserer er invitert til starten av møtet for å orientere/svare på spørsmål ang. årsregnskap og årsberetning. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Mandag 24.04.2006 kl. 09.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 05.02.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 20. juni 2014, kl. 12.00 ved rådhuset i Hol. Sakskart Sak 05/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars 2014. Sak 06/14

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

2003 INNHOLD SØK INNHOLD SØK

2003 INNHOLD SØK INNHOLD SØK Årsrapport for 2003 INNHOLD SØK Skatteetaten i utvikling Skatteetaten i utvikling 2 Elektroniske tjenester 2 Organisasjon og medarbeidere 3 Regelverksutvikling 3 Brukerorientering 4 Utvikling av Skatteetatens

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011. Bevilgning 2011 (nysaldert budsjett)

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011. Bevilgning 2011 (nysaldert budsjett) Arbeidsdepartementet 1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer