Årsrapport for Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon"

Transkript

1 Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren 1018 Søgne Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon

2 2 InnhOld 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet Skatteoppkreverkontoret 3 I I.1 Ressurser Organisering Ressurser og kompetanse Internkontroll Vurdering av skatteinngangen Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret Kommunens andel av skatteinngangen i regmskapsåret Skatteutvalg 5 2 Skatteregnskapet Avleggelse av skatteregnskapet Margin Margin for inntektsåret Kommentar til marginoppgjøret 6 3 Innfordring av krav Restanseutvildingen Totale restanser og berostilte krav Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser Restanser eldre år Kommentarer til restanseoppfølgingen for eldre år Innfordringens effektivitet Vurdering av kontorets resultat pr Vurdering av i hvilken grad, og hvordan innfordringsaktiviteten har påvirket 9 innfordringsresultatet Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen Særnnamskompetanse 9 4 Arbeidsgiverkontroll Kontorets resultat pr Organiscring av arbeidsgiverkontrollene deltakelse i interkommunal 9 samarbeidsordning eller annen løsning Antall kontroller med resultat, herunder avdekket beløp, egenretting og 10 avdekking av uregistrerte arbeidstakere Vurdering av aktiviteten på arbeidsgiverkontrollområdet i regnskapsåret Omtale av samarbeidet med andre kontrollaktører Gjennomførte infonnasjonstiltak Kontorets eventuelle tiltak for bedring av arbeidsgiverkontrollen 10 Årsrapport år/dato Skatteoppkreveren i Søgne

3 3 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret Ressurser Ressursfordeling Antall årsverk ved SKO som kun er benyttet til SKO-funksjonen i regnskapsåret Ressursbruk ved SKO, fordelin av årsverk Skatteregnskap Innfordring av skatt/arbeidsgiveravgift Kontrollvirksombet Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige og regnskapsførere/revisorer Skatteutvalg Administrasjon (Andel fordelt skal være 100 %) Årsverk 1,2 0,3 0,4 0,2 0,2 %-andel fordelt 100 % 25,00 % 33,33 % 16,67 % 16,67 % 0,1 8,33 0/0 Sum 1, / Organisering ØKONOMIAVDELING SKATT ØKONOMI Skatteoppkrever: May Helen Austad 100% Bente Steinstad 20% Inkludert kommunal innfordring fom Seksjon komm. fakturering Maren Faydal Jadranka Bajraklarevie Ståle Øverland Økonomisjef Fred-E. Gundersen Regnskap Bente Sleinstad Regnskap Gro Heidi Øygarden Controller Årsrapport år/dato: Skatteoppkroveren i t;ogne

4 Ressurser og kompetanse Skalteoppkrever May Helen Austad har det overordnede ansvar for skatteavdelingen. May Helen Austad har ansvar for: Føring og aystemming av skatteregnskap Innfordring skatt forskuddspliktige og etterskuddspliktige Skatteavregning forskuddspliktige og etterskuddspliktige Tvangsinnfordring alle typer skattekrav Endring av skatteavregninger Forhåndsligninger Løpende oppgaver knyttet til ovenstående Overlappe oppfølging av arbeidsgiverc Følge opp i forhold til interkommunal arbeidsgiverkontroll Rapportering Bente Steinstad har ansvar for: o Kontroll med kommunens arbeidsgivere o Registrering av terminoppgaver Registrering av lønns- og trekkoppgaver o Aystemming av oppgaver mot innbetalt 9 Løpende innfordring av skattetrekk og arbeidsgiveravgift o Veiledning til arbeidsgivere Overlappe på skatteregnskap tillegg deltar kommunen i interkommunal arbeidsgiverkontroll for Agder. Vi deltar på kurs og fagdager etter behov og nytteverdi. Årsrapport år/dato: Skalleuppkreveren i Sogne

5 5 1.2 Internkontroll Generell kontroll foretas i forbindelse med månedsoppgjør (rapporter angående avstemminger, tilgangskontroll restansclister osv gjennomgås). Fullmakter, roller og aktivitetstyper gjennomgås og vedlikeholdes hver måned. Rutincr er oppdatert i Vurdering av skatteinngangen Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret En økning på 5,68 % Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret 2012: kr ,- ): økning på 5,19 % 2011: kr ,- ): reduksjon på 3,69 % 2010: kr ,- ): økning på 6,33 % 1.4 Skatteutvalg Det er innkommet 2 søknader, hvorav 1 er ferdig behandlet og innvilget av skatteutvalget. Total lemping ble kr ,-. 2 Skatteregnskapet 2.1 Avleggelse av skatteregnskapet Avleggelse av skatteregnskapet Skatteoppkreveren i 1018 Søgne bekrefter at skatteregnskapet for cr ført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere Det er ikke mottatt pålegg om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av skatteregnskapet fra regional kontrollenhet. for 2012 folger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatte- Årsregnskapct oppkreveren. Årsrapport fir/dato Skatteoppkreveren i S0gne

6 6 2.2 Margin Margin for inntektsåret 2011 Beskrivelse Belø Innestående mar in for inntektsår 2011, For m e avsatt mar in for inntektsår 2011 For lite avsatt margin for inntektsår Margin for inntektsåret 2012 Beskrivelse Belø Innestående mar in for inntektsår 2012, pr _ Marginprosent Prosentsats marginavsetning: 10 % Kommentar til marginoppgjoret Det er ikke vedtatt endringer av prosentsatsen for marginavsetning. Gjeldende prosentsats: 10 % Årsrapport år/dalo: Skailcoppkreveren i Scigne

7 7 3 Innfordring av krav 3.1 Restanseutviklingen Totale restanser og berostilte Skatteart Restanse Herav Restanse Herav berostilt berostilt restanse restanse Endring i Endring i restanse berostilt restanse Reduksjon Reduksjon (-) Øknin + (-) Øknin Kommentarer til restanscsituasjonen og utviklingen i restanser Totale restanser pr ,-. økning på kr ,- fra Berostilte krav pr : ,-. Reduksjon på kr ,- fra Det bar vært en relativ stabil skatteytermasse fra 2011 til Noen jengangere i forbold til forskuddsskatt person og restskatt person. Ingen nye store restanser. Årsrapport år/dato: Skatteopph.everen Segne

8 8 Avskriving i 2012 kr ,- Antall: 15 skattytere Lemping i 2012 kr ,- «2 «Nedsettelse pensj.innl 2012 kr ,- «9 «Totalt kr Avskrivinger skyldes i hovedsak avsluttel GOL og insolvente konkurs- og dødsbo. Lemping gjelder nærmest bare en stor, gammel sak. Utlignet skatt for 2010: (pr ) Utlignet skatt for 2011: (pr ) Restanser eldre år Inntektsår Sum restanse Herav skatteart (debet "Restskatt erson" Kommentarer til restanseoppfolgingen for cldre år Kontoret har gjennomgått rapporten "Restanseliste forelda krav" dato t.o.rn , og sikret at krav ikke foreldes uten at det er iverksatt tiltak. Antall krav som var foreldet pr : 2 stk Krav 1 har vært del av GOL. Krav 2 er innvilget berostilt fra Skatt sør.. Samlet beløp på krav som var foreldet pr : , Innfordringens effektivitet Vurdering av kontorets resultat pr Resultatkravene er oppnådd. Årsak til gode resultatet tilskrives skatteytennassens sammensetning, DT1, økt kompetanse og mindre bruk av avtaler. Årsrapport Ar/dato: Skatteoppki:veren Søgne

9 3.2.2 Vurdering av i hvilken grad, og hvordan innfordringsaktivite en har påvirket innfordringsresultatet 9 Økt antall utleggsfonetninger i henhold til DTI- strategien Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen Fortsette med økt fokus på skatteytere i Strategi 30, og raskere igangsetting av innkreving på skatteytere i Strategi 50 Opplæring Informasjon 3.3 Særnamskompetanse Å inneha denne forer til en forenkling i innfordringsarbeidet. avsluttes raskere. Sakene kan behandles og 4 Arbeidsgiverkontroll 4.1 Kontorets resultat pr Antall planlagte kontroller for 2012: 20 Som utgjør: 5,1 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunen. Antall gjennomforte kontroller 2012: 20 Som utgjør: 5,1 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunen. Antall gjennomførte kontroller i 2011: Organisering av arbeidsgiverkontrollene deltakelse i interkommunal samarbeidsordning eller annen losning. Søgne deltar i "Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder". Årsrapport år/dato: Skalleoppkreveren i Sogne

10 4.1.2 Antall kontroller nwd resultat, herunder avdekket beløp, egenretting og avdekking av uregistrerte arbeidstakere: Det er avdckking i 12 av 20 kontroller Vurdering av aktiviteten på arbeidsgiverkontrollumrådet i regnskapsåret Aktiviteten er optimal med tanke på de ressurser vi har til rådighet Omtale av samarbeidet med andre kontrollaktører Kontoret har fått veiledning og hjelp etter behov hos Skatt Sør Gjennomførte informasjonstiltak Det blir gitt tilbakemeldinger til arbeidsgivere i forbindelse med kontroll/avstemming av lønns- og trekkoppgaver og avstemming mot innbetalt forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. De siste år har vi aktivt sendt ut invitasjon til aktuelle større firma og regnskapsførere i forbindelse med infonnasjonsmøte i regi av "Interkommunal kontroll i Agder" og "Kr. sand kemnerkontor". Det sendes ut et informasjonsbrev til alle nyregistrerte finna i kommunen Kontorets eventuelle tiltak for bedring av arbeidsgiverkontrollen Hvis vi har ressurser vil vi i tillegg prioritere arbeidsgivere med uregelmessigheter i forbindelse med oppgaver/innbetaling, konkurser og tips. Kontrollobjekter plukkes i større grad ut på bakgrunn av lister fra Skatt Sør på aktuelle kontrollområder/satsingsfelt (Lto-koder, revisormerknader osv.) 7 ( gt-9)(19 SteWdato: Sl4ttteo pkreverens sign tur Vedlegg: Årsregnskapet for signert av skatteoppkreveren. Årstapport år/clato: SkMteoppkreveren i Sogne

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc mx///bi T Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Søgne kommune i,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.._...3

Detaljer

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune 1 Årsrapport for 2013 Skatteoppkreveren i Alta kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser

Detaljer

Skatteoppkreveren i Krødsherad

Skatteoppkreveren i Krødsherad 1 Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Krødsherad kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor Årsregnskap og årsrapport 2010 Skatteoppkreverkontor 1.1 Innledning/oppsummering 1.2 Organisering, ressurser og kompetanse 1.3 Intern kontroll 1.4 Diverse nøkkeltall 1.5 Skatteinngang 1.6 Betaling og regnskap

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 1/11 11/59 FOLKETS TALERSTOL 033 3

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 1/11 11/59 FOLKETS TALERSTOL 033 3 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 10.02.2011 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 1/11 11/59 FOLKETS TALERSTOL

Detaljer

Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4

Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4 Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4 Representantskapet for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Fredag 25. april, kl. 11.00 11.50 Sted:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsalen, Rådhuset Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsalen, Rådhuset Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsalen, Rådhuset Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

Innkalling Styremøte 12.02.2014 Side 1 av 5

Innkalling Styremøte 12.02.2014 Side 1 av 5 Innkalling Styremøte 12.02.2014 Side 1 av 5 Styret for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Tirsdag, 25. februar 2014 Sted: Kemneren i Follo, kl. 14.00 16.00 DAGSORDEN:

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Årsmelding 2009 Vedleggshefte. Side 1

ÅRSMELDING 2009. Årsmelding 2009 Vedleggshefte. Side 1 ÅRSMELDING 2009 Årsmelding 2009 Vedleggshefte Side 1 Innholdsfortegnelse RAPPORTERING AV FINANSFORVALTNING side 3 LIKESTILLING I GRIMSTAD KOMMUNE... side 6 ÅRSRAPPORT 2009 FRA SKATTEOPPKREVEREN I GRIMSTAD

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post: postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 20.februar 2013 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 1/13 TID: 27.02.2013 kl. 12:00 MØTEINNKALLING STED: Formannskapssalen, Molde rådhus SAKSLISTE: UTV. SAKSNR.

Detaljer

Innkalling Representantskapsmøte 26.03.2015 Side 1 av 4

Innkalling Representantskapsmøte 26.03.2015 Side 1 av 4 Innkalling Representantskapsmøte 26.03.2015 Side 1 av 4 Representantskapet for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Tirsdag 28. april, kl. 09.00 09.50 Sted:

Detaljer

Årsrapport 2009 Kemneren i Bergen

Årsrapport 2009 Kemneren i Bergen Årsrapport 2009 Kemneren i Bergen Foto: Øyvind Nicolaysen, Skatt vest) 1 INNHOLDSREGISTER KEMNERENS KOMMENTAR... 3 ORGANISASJONSKART MED KORT HOVEDMÅLSETTING... 4 ADMINISTRASJONSAVDELINGEN... 8 AVDELING

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 12/44 Møtedato/tid: 07.05.2012, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Deltagere: Oddvar M. Lian, leder Anders J. Krokstad, nestleder

Detaljer

TID: Mandag 20. juni 2005 Kl. 09:00 STED: Kommunestyresalen, Namsskogan kommunehus

TID: Mandag 20. juni 2005 Kl. 09:00 STED: Kommunestyresalen, Namsskogan kommunehus NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Mandag 20. juni 2005 Kl. 09:00 STED: Kommunestyresalen, Namsskogan kommunehus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Loppa kommune. Møteinnkalling. PS2lts. Kommunestyre Kommunestyresal, Loppa Rådhus 12.03.2015 10:00. Utvalg: Møtested: Dato: Tid: Offentlig spørretime.

Loppa kommune. Møteinnkalling. PS2lts. Kommunestyre Kommunestyresal, Loppa Rådhus 12.03.2015 10:00. Utvalg: Møtested: Dato: Tid: Offentlig spørretime. Loppa kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tid: Kommunestyre Kommunestyresal, Loppa Rådhus 12.03.2015 10:00 Fofall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

Rapport. Budsjettsituasjonen 31.08.13. Verdal 25.09.13

Rapport. Budsjettsituasjonen 31.08.13. Verdal 25.09.13 Rapport Budsjettsituasjonen Verdal 25.09.13 Innhold: 1 Innledning og administrasjonssjefens kommentar 3 2 Sykefravær 4 3 Årsverk 5 4 Tiltaksrapportering 6 5 Gjennomgang av enhetene 8 700 Politiske organer

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 10 KEMNERENHETEN

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 10 KEMNERENHETEN side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 10 KEMNERENHETEN side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 2.1 Enhetspresentasjon... 3 2.1.1 Informasjon om enheten

Detaljer

2003 INNHOLD SØK INNHOLD SØK

2003 INNHOLD SØK INNHOLD SØK Årsrapport for 2003 INNHOLD SØK Skatteetaten i utvikling Skatteetaten i utvikling 2 Elektroniske tjenester 2 Organisasjon og medarbeidere 3 Regelverksutvikling 3 Brukerorientering 4 Utvikling av Skatteetatens

Detaljer

Rådmannen og kommunekasserer er invitert til starten av møtet for å orientere/svare på spørsmål ang. årsregnskap og årsberetning.

Rådmannen og kommunekasserer er invitert til starten av møtet for å orientere/svare på spørsmål ang. årsregnskap og årsberetning. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Mandag 24.04.2006 kl. 09.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

K3 samarbeidet. Felles økonomitjeneste. Gratangen, Lavangen og Salangen kommuner

K3 samarbeidet. Felles økonomitjeneste. Gratangen, Lavangen og Salangen kommuner K3 samarbeidet Felles økonomitjeneste Gratangen, Lavangen og Salangen kommuner Prosjektgruppe økonomi - i samarbeid med Ole Kristian Severinsen Sessan Consult AS PB felles okonomitjenester 070222 Side

Detaljer

Årsrapport for 2004 INNHOLD SØK

Årsrapport for 2004 INNHOLD SØK Årsrapport for 2004 Innledning Innledning 2 Organisasjon og medarbeidere 3 Brukerorientering 3 Brukerne er fornøyde 3 Pris for beste statlige nettsted 3 Forenklet fremgangsmåte for å få skatteattest 3

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTE NR.: 04/3 TID: 09.03.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 22.05.2006 kl. 19.00 STED: Spiserom, kommunehuset underetg.

Møteinnkalling. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 22.05.2006 kl. 19.00 STED: Spiserom, kommunehuset underetg. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 22.05.2006 kl. 19.00 STED: Spiserom, kommunehuset underetg. Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: FRAMTIDIG ORGANISERING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN

SAKSFRAMLEGG SAK: FRAMTIDIG ORGANISERING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer