Kontrolirapport 2010 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrolirapport 2010 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i kommune"

Transkript

1 Vedlegg sak 12/11 til KU Skatteetaten Saksbehandlar Dykkar dato Vår dato Kjersti Hoptand Hotlup Direkte tif Dykkar referanse Vår referanse /98730 Kommunestyret i Bømlo kommune PDZD~LP~Q zv e:a~a: 5430 Bremnes 18 FEB 2011 Kontrolirapport 2010 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i kommune Bømlo Vi har gjennomført kontrollar knytt til skatteoppkrevjarfiinksjonen for Bømlo kommune for Rekneskapen viser per 31. desember 2010 ein skatte- og avgiftsinngang til fordeling mellom skattekreditorane (etter frådrag for avsetjing til margin) på kr og uteståande restansar2 på kr , av dette krav stilla på vent på kr Skatterekneskapen er avlagt av kommunen sin skatteoppkrevjar den 20. januar Oppgåver og kontroll Grunnlaget for skatteetaten sin kontroll av skatteoppkrevjarfùnksjonen er Instruksfor skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne av 29. november Skattekontoret har ansvaret for å avkiare at skatteoppkrevjarfunksjonen verkar tilfredsstillande i høve til gjeldande regelverk på følgjande områder: Ressursar og tilpassa organisering Rekneskapsføring, rapportering og avlegging av skatterekneskapen Skaffe- og avgiftsinnkrevjing Arbeidsgjevarkontroll Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkrevjarfiznksjonen. Skatteetaten utfører oppgåvene med kontroll av skatteoppkrevjarfunksjonen. 2. Omfanget av kontrollen Skattekontoret har i 2010 gjennomført stadleg kontroll av skatteoppkrevjarkontoret for områda skatterekneskap, innkrevjing og arbeidsgjevarkontroll. Siste stadlege kontroll vart halden april 2010 for områda skatterekneskap og innkrevjing, og september 2010 for arbeidsgjevarkontroll. Skattekontoret har i 2010 i tillegg gjennomført kontorkontroll av skatteoppkrevjarkontoret for områda skatterekneskap og arbeidsgjevarkontroll. Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorane Sum opne (ubetalte) forfalne debetkrav (. Postadresse Besøksadresse Sentralbord Njøsaveqen 2 Sjå eller ringgrafisaoo Leikanger Org. nr: : Tetefaks

2 6 2010/98730 Side 2 av 2 Skatteoppkrevjarkontoret har gjeve tilbakemelding på pålegg og tilrådingar som er gjevne. 3. Resultat av utfort kontroll Basert på utført kontroll meiner skattekontoret følgjande: Ressursar og tilpassa organisering Etter ei samla vurdering finn skattekontoret at skatteoppkrevjarkontoret er organisert slik at gj eremåla i høve til skatteoppkrevj arinstruksen kan utforast tilfredsstillande. Skattekontoret har ingen særskilte merknader til kontoret sin ressurssiwasjon. Relcneslcapsforing, rapportering og avlegging av reknesicap Etter ei samla vurdering finn skattekontoret at rekneskapsføringa, rapporteringa og avlegginga av skatterekneskapen i det alt vesentlege er i samsvar med gjeldande regelverk og gjev eit rettvist uttrykk for skatteinngangen i rekneskapsåret. Skatte- og avg(ftsinnkrevjinga Efter ei samla vurdering tinn skattekontoret at utføringa av innkrevjingsarbeidet og oppfølginga av restansane i det alt vesentlege er i samsvar med gjeldande regelverk. Arbeidsg)evarkontroll Efter ei samla vurdering tinn skattekontoret at utføringa av arbeidsgj evarkontrollen i det alt vesentlege er i samsvar med gjeldande regelverk og retningsliner, men vert ikkje utført i tilstrekkeleg omfang då det bene er utført 17 (4,1 %) kontroll mot eit krav på 21(5 %). 4. Ytterlegare informasjon om kontrollane Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlingar i 2010 gjeve pålegg og tilrådingar som skatteoppkrevjar er gjort kjend med i brev av 10. mai 2010 og 2. november i ed hel ing AmUotv~en Avde1zngscà~ektcr ~ Jan are trøm Skatt vest Underdirektt2jr Kopi til: Kontrollutvalet i Bømlo kommune Skatteoppkrevjaren i Bømlo kommune Riksrevisjonen Skattedirektoratet

3 Skatteetaten Saksbehandlar Dykkar dato Vår dato Kjersti Hopland Hollup Direkte ttf Dykkar referanse Vår referanse /98729 SKAflEOPPKREVEREN I BØMLO KOMMUNE KOMMUNEHUSET 5430 BREMNES Rapport nr. 1 frå stadleg kontroll av skatteoppkrevjarfunksjonen i 1219 Bonilo kommune 2010 Vi viser til vårt kontrolibesøk april 2010 utført av øivind Ole Midthun og Kjersti Hopland Hollup frå Skatt vest. Til stades frå skatteoppkrevjarkontoret var Synnøve Totland og Gunnveig Meling. Kontoret var varsla om kontrollbesøket i telefonsamtale med Synnøve Totland 12. april 2010 og vår e-post av 21. april Det vart halde avslutningsmøte 28. april 2010 der Synnøve Totland og Gunnveig Meling frå skatteoppkrevjarkontoret, og øivind Ole Midthun og Kjersti Hopland Hollup frå Skatt vest deltok. Vår kontroll bygger på Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverkontorene, fastsett av Skattedirektoratet 29. november Instnilcsen gjeld skattekontora sin kontroll av skatteoppkrevjarkontora sine oppgåver knytt til føring av skatterekneskapen, innlcrevjing og arbeidsgjevarkontroll etter lov av 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkrevjing av skatte og avgifiskrav (Skattebetalingsloven). Formålet med instruksen er å sikre at det vert gjennomført kontrollaktivitet som avklarar om den faglege utføringa av oppgåvene ved skatteoppkrevjarkontoret følgjer lover, forskrifter, instruksar og regelverk elles. Instruksen skal og sikre at skatteoppkrevjarane vert gjevne pålegg der den faglege utføringa ikkje er tilfredsstillande, og at pålegg og tilrådingar vert følgde opp. i Omfang og formål med kontrollen Kontrollen har omfatta følgjande hovudområder: skatterekneskapen innkrevjingsarbeidet Skattekontoret har avgrensa kontrollen til å gjelde utvalde områder innanfor det einskilde hovudområdet. 2 OppfØlging av pålegg og tilrådingar frå kontorkontrollar Det er ikkje gjeve pålegg og tilrådingar ved gjennomførte kontorkontrollar. 3. Oppfølging av pålegg og tilrådingar frå tidlegare kontrollar Postadresse Besøksad resse SentraWord Postboks 8103 Sjå eller ring gratis Stavanger Org. sin Tetefaks

4 e 2010/98729 Side 2 av 4 I vår rapport av 8. juni 2009 vart det gjeve pålegg og tilrådingar. 3.1 Følgjande pålegg og tilrådingar reknar vi som etterkomne: Pålegg om eigen skrivar Tilråding om lokale rutineskildringar Tilråding om intern kontroll Tilråding om oppdatere tilgangar Tilråding om kasse- og bankavstemming 3.2 Følgjande pålegg og tilrådingar reknar vi ikkje som etterkomne: Pålegg om Betalingsavtalar. Pålegget tas opp att nedanfor i punkt Tilråding om forelding av krav Tilrådinga tas opp att nedanfor i punkt Pålegg og tilrådingar som følgje av denne stadlege kontrollen 4.1 Pålegg Pålegg vert gjeve når kontrollen avdekker brot på lover, forskrifter, instruksar og regelverk elles. Pålegga er anten krav om at eksisterande tilhøve skal rettast, eller om at kontoret sin praksis må endrast. Det forventast at skatteoppkrevjar innrettar seg etter pålegga innan fristane som vert gjevne Betalingsordningar Bømlo kommune har brukt betalingsordningar som eit av fleire innkrevjingstiltak for å få inn uteståande skattar. Heirnel for å innvilge betalingsordningar går fram av Skattebetalingslova ~9 15-2med utfyllande reglar i SKD Melding nr. 2/2008. Denne meldinga set føringar både for kompetansegrenser, vilkår og sakshandsaming på området. Ved stikkprøvegjennomgang av SOFIE-aktiviteten Endelig betalingsavtale innvilget, vart det ikkje avdekka saker der skatteoppkrevjarkontoret hadde gått utover dei kompetansegrensene meldinga set. Når det gjeld andre formelle vilkår på området, var det fleire manglar. Dette gjaldt mellom anna: - det mangla ved mange høve skriftleg søknad frå skattytar - skriftlege vurderingar i saksmapper eller SOFIE var ikkje utf&llande ihht meldinga. - det kunne ikkje dokumenterast at alle vilkår i meldinga var vurderte før ein førespurnad om betalingsordning vart innvilga - det var ikkje alltid føreteke vurdering av om det skulle samordnast krav før betalingsordning vart innvilga. Ved revisjonsbesøk i 2009 var skatteoppkrevjar pålagd for ettertida å sørgje for at det i alle saker knytt til betalingsordningar ligg føre skriftleg søknad frå skattytar og at det vert laga saksutgreiing der alle vilkår vert vurdert før avtale vert inngått.

5 2010/98729 Side 3 av 4 Ved besøket i 2010 ser vi at i nokre av dei nyaste tilfella ligg føre både skriftlig søknad og dokumentasjon på økonomiske forhold, dette bør ein fortsetja med og samstundes få på plass skriftleg vurdering av om vilkår og samordning er vurdert i samsvar med meldinga. Skatteoppkrevjar vert pålagt å sørgje for at forhold knytt til punkt kjem i orden. 4.2 Tilrådingar Skattekontoret kan etter instru.ksen og gje tifrådingar om tilhøve ved skatteoppkrevjar - kontoret som bør betrast. Ved vårt besøk kjem det fram tilhøve som vi meiner bør betrast for å ivareta ein god intern kontroll. Det er og andre tilhøve som etter vårt syn bør endrast for å betre utføringa av arbeidet ved kontoret Erklæring om teieplikt Teieplikta er skreve om i Skattebetalingslova som gjeld frå Ved førespurnad under kontrollen kom det fram at skatteoppkrevj arkontoret har signerte erklæringar om teieplikt, men at desse ikkje er oppdaterte i samsvar me ny Skattebetalingslov. Vi rår til at det vert laga nye erklæringar om teieplilct i samsvar med ny lovgiving (korrekt henvising), og at kopi av desse vert sendt til Regional kontrollenhet Forelda krav I revisjonsrapport av vart skatteoppkrevjarkontoret rådd til å rydde i D-rapporten Restanseliste- forelda krav. Ved førebuing til dette besøket ser vi at skatteoppkrevjaren har rydda vekk mange av desse postane. Ved gjennomgang av dei resterande postane under besøket viser skatteoppkrevjar til at for nokre av sakene er der sendt søknad til Skatt vest for avskriving. For fire skattytarar ligg der framleis nokre postar som skattoppkrevjar må gjere meir arbeid med for å kunna fastslå om krava er forelda eller ikkje. Regional kontrollenhet er tilfreds med at der er rydda opp i mykje sidan sist besøk, men rår likevel til at det vert arbeidd vidare med rapporten med tanke på å få rydda opp i dei sakene som framleis ligg på rapporten. Skatteoppkrevjar må og være morksam på dei krav som ligg med dato for forelding i nær framtid Tvangsdekning Det går fram av Instruks for skatteoppkrevjarar 4-1 at: 1. Skatteoppkrevjaren skal sikre og inn[ordre dei kra va han har til innkrevjyn& og nummer 2. Innfordringa skal setjast i verk utan unød% opphald oggjennomt.drast ut IN omsynet til ein heilskapleginnfordringsstrategi og ein plan for innfordringa i forhold til den enkelte skyldnaren. Vidare står det i 4-5: Skatteoppkrevjaren må alltid halde særskilt oversyn over restansar der kravet er sikra med utleg~ og snarast krevje tvangsdekning overfor namsmannen eller tingretten når det er tilrådeleg Ved gjennomgang av restansar og innfordringsaktiviteten registrerte vi at skatteoppkrevjarkontoret følgjer opp uteståande krav med høvelige tiltak. Kontoret har på dette viset sikra mange av krava med utlegg. Vi ber om at skatteoppkrevjarkontoret for ettertida i større grad enn til no, vurderer å setja i

6 2010/98729 Side 4 av 4 verk tvangsdekning der kravet er sikra Mellombels unntak for innkrevjing Etter SKO-instruksen sin 4-1 har skatteoppkrevjaren ei plikt til å setje i verk innkrevjings - tiltak utan unødig opphald. Skatteoppkrevjaren skal vere restriktiv med å gje unntak frå dei vanlege innkrevjingstiltaka. Aktiviteten mellombels unntak frå innkrevjing er nytta i mange tilfelle i Bømlo kommune. Denne aktiviteten gjer at eit eller fleire krav vert mellombels unnateke frå innkrevjingsaktivitetar i ein gjeven periode. Funksjonen vert til dømes nytta om det kjem ei henvending frå lilcningskontoret om at krav skal endras. Sakshandsamar har gjennom denne perioden høve til å stoppe maskinelle innkrevjingstiltak. Rutina er ifig online hjelpa at perioden skal være kortsiktig og ikkje være noko alternativ til ei ordinær betalingsutsetjing som til dømes ei betalingsordning. Ut frå det vi kan sjå frå utførte stikkprøvekontrollar synes skatteoppkrevj arkontoret å bruka denne aktiviteten utover det som er tenkt. Regional kontrollenhet rår til at skatteoppkrevjarkontoret ser på sine rutinar for bruk av mellombels unntak for innkrevjing og ser til at praksisen vert endra meir etter dei føringane som ligg i SOFIE for bruk av denne aktiviteten, slik at vidare innkrevjingstiltak ikkje vert stoppa i slike saker. Skatteoppkrevjar vert rådd til å syte for at tilhøve knytt til punkt til kjem i orden. 5. Skatteoppkrevjarkontoret si tilbakemelding på rapporten Dersom noko er uklart eller misforstått frå vår side, eller det er andre spørsmål til rapporten, kan De venda Dykk til underteikna. Vi ber om skriftleg tilbakemelding på dei tiltaka skatteoppkrevjar vil sette i verk vedkomande pålegg og tilrådingar som er gjevne i rapporten, punkt 4. Vi ser fram til å få tilbakemelding innan 1. juni 2010, og vi ber om at den vert merka med saksnummer 2009/ Vi takker for god hjelp i samband med kontrollbesøket og håpar at det gode samarbeidet held fram. Med helsing V underdirektør Regional kontrollenhet, Skatt vest Kjersti Hopland Hollup registrert revisor

7 ff1 BØMLO KOMMUNE Vår dato: Vår saksbehandlar: Direkte tif.: Dykicar dato: Dykkar referanse: SynnøveTotland /98729 Skatt vest Postboks Stavanger Tilbakemelding Rapport nr. 1 frå stadleg kontroll av skatteoppkrevjarfunksjonen i 1219 Bømlo kommune 2010 Viser til rapport av Pålegg Betalingsordningar Vi tar til etterretning dei pålegg som vert gjeve, og vil krevje skrifileg søknad frå skattytar som skal vurderast før eventuell avtale vert gitt. Vi viser likevel til uttale frå SKD av 5. juni 2009 om Betalingsordninger krav til saksbehandling, skrifihighet og dokumentasjon der følgjande vert sagt: Samtidig ser vi at det i enkeltti(feller, eks. små beløp og kort. arige betalingsutsettelser bør kunne utøves et visst skjønn ijhl hvor omfattende saksbehandlinga skal gjøres. Vi håpar at skatteoppkrevjar framleis kan ha høve til slik vurdering, men i mindre omfang enn tidlegare. 4.2 Titrådingar Erklæring om teieplikt Vi har laga nye erklæringar om teieplikt i samsvar med ny skattebetalingslov. Dette gjeld for dei tre som har tilgang til skatt lokalt. Kopi av desse følgjer vedlagt. Vi har og tatt kontakt med Utanbys kontroll med spørsmål om erklæring om teieplikt for kvar kommune for kontrollørane som har tilgang til skatt. Dei hadde ikkje slik for kvar kommune Forelda krav Vi har gått gjennom tre av dei fire gjenståande krava som ligg som forelda. Det siste skulle vurderast i dag, men vi har mista tilgangen til SOFIE, og må difor vente til neste veke. Alle krav er eskalert til skattekontoret. For dei to skattytarane som ligg med 0 i restanse har vi kontakta brukarhjelpen, og venter på svar frå dei korleis desse kan ~jemast Tvangsdekning Tvangsdekning har i liten grad vore nytta sidan det sjeldan gjev dekning for våre krav. Vi vil likevel prøve å gjere nærare undersøkingar for vurdering av tvangsdekning framover. Postadr.: 5430 BREMNES Telefon: Organisasjonsnr.: 8342W 622 Konton RÅDHUSET Telefax: Bankgiro: E-pcst: poaunoltak~bonilojmmmune~io Kontc.rnkc.btt 6345fl6.lll9P

8 4.2.4 Mellombels unntak for innkrevjing Vi tar til etterretning tilråding om meir restriktiv bruk av tiltaket. M.a. vert opplyst til aktørar at purring ikkj e blir stoppa når dei tar kontakt og opplyser at betaling av kravet blir forseinka. Praksis for bruk ved store endringar, som ofte tar lang tid blir vurdert som tidlegare. Sluttkomnientar Når ein del oppgåver ikkje blir løyst heilt tilfredsstillande, har det m.a grunn i knappe ressursar ved kontoret, og fokus på å få inn uteståande krav på ein ilckje altfor arbeidskrevjande måte som td. ved betalingsordningar. Vår strategi har alltid vore at når skattytar tar kontakt, skal dei bli møtt med respekt og ilag skal vi prøve å finne løysingar, slik at våre krav blir ivaretatt. Når det gjeld skatteoppkrevjar sin mulegheit til bruk av skjønn, er denne blitt vesentleg innskrenka i det siste, utan at det har ført til betre innfordring. Vi takker for besøket og synest alltid det er greitt med kontroll av rutinar og oppgåveløysing ved kontoret. Med helsing SKATTEOPPKREVJAREN I BØMLO Vedlegg: Tre erklæringar om taushetsplikt

9 Årsrapport for 2010 Skatteoppkrevj aren i Bomlo kommune 9- Årsrapport 2010 Dato: 20. januar2011 Skatteoppkrevjaren i Bornlo

10 7 I Generelt om skatteoppkrevjaren si verksemd 1.1 Skatteoppkrevjarkor,toret Ressursar Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk ved SKO som kun er benyttet til SKO-funksjonen i regnskapsåret % Ressursbruk ved SKO, fordeling av årsverk Skatteregnskap 0,3 % Innfordring av skattlarbeidsgiveravgifi 0,9 % Kontrolivirksomhet 0,4 Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige og 0,15 % regnskapsforere/revisorer Skatteutvalg 0,05 % Administrasjon 0,2 (Andel fordelt skal være 100 %) Sum % Organisering Skatteoppkrevjaren har to årsverk fordelt på to stillingar. Arbeidsdelinga er i hovudsak delt mellom forskotspliktige (skatteoppkrevjar) og arbeids~evarar (konsulent skatt). Vi prøver å fordele ein del oppgåver, slik at viktige flinksjonar ved kontoret vert ivareteke ved fråvere. Td. periodisk oppgjer, utbetaling, oppgåveregistrering og innkrevjing Ressursar og kompetanse Bøinlo kommune har vel innbyg~arar. Med to årsverk på skatt, er dette ei minimums bemanning i ein så stor kommune. Vi har ikkje hatt ekstra fråvere i 2010, men vi er sårbare med så låg bernanning dersom det skulle skje. Funksjonaliteten i SOFIE blir stadig betre, og det er mindre feil. Systemet er omfattande med mykje informasjon. Også i 2010 har vi deltatt i kurstilbod frå skatt vest, noko som er heilt naudsynt for å halde oss fagleg oppdatert. Skatterekneskapen: Arbeidet med skatterekneskapen krev mindre ressursbruk i SOFIE, og kompetansen er tilfredsstillande. Innfordring: Innfordringsarbeidet er viktig og vi har difor sterkt fokus på å nå resultatmåla. Tidsaspektet er viktig, og at dei innfordringstiltak som blir sett i verk blir fulgt vidare opp. DTI (debitor tilpassa innfordring) er retningsgj evande for kva type innfordring som skal nyttast. Dette betyr at innfordringa er meir tilpassa skattytar sine økonomiske forhold og skal gje større like behanding og betre service td. mildt varsel og telefoninkasso. Arbeidsgjevarkontroll: For å nå Skattedirektoratet sitt mål om stedleg kontroll av minimum 5% av arbeidsgjevarane, har vii 2010 auka ressursbruken på området, og resultatet for 2010 er 4,1% (3,3% i 2009). I tillegg er den kontormessige kontrollen høgt prioitert. Kompetansen på området kontroll er god. ~~~~0 Årsrapport 2010 Dato: 20. januar 2011 Skatteoppkrevjaren i Bomlo

11 1.2 Internkontroll Intemkontrollen ved kontoret er tilfredsstillande. Lokale rutineomtalar er utarbeidd Vurdering av skatteinngangen Total skatte- og avgiftsinngang i rekneskapsåret Total skaffe- og avgiftsinngang for 2010 er i mot i Dette gjev ein nedgang på 4,2% som skuldast nedgang i selskapsskatten Kommunen sin del av skatteinngangen i rekneskapsåret Konmrnnen sin del av skatteinngangen er mot i Auken i 2010 er 5,65 %. 1.4 Skatteutval Vi har hatt ei sak til behandling i skatteutvalet i Vedtaket var i samsvar med skatteoppkrevjaren si innstilling. 2 Skatterekneskapen 2.1 Avlegging av skatterekneskapen Avlegging av skatterekneskapen Skatteoppkrevjaren i Bømlo kommune bekreftar at skatterekneskapen for 2010 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldande forskrifter og retningsliner, jf. Instruks for skaffe oppkrevere 3-1. Det er ikkj e motteke pålegg om rekneskapsføringa, rapporteringa og avlegginga av skatterekneskapen frå regional kontrollenhet. Årsrekneskapen for 2010 folgjer som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skaffeoppkrevj aren. 2.2 Margin Margin for inntektsåret 2009 Beskrivelse Beløp Avsetjing margin for 2009, pr Avsetjing margin for 2009 i periode 1-6 i = Sum avsetjing margin for 2009 Bruk av margin for 2009 ~ ~ 859 Inneståande margin for Utbetalt overskytande forskot for For lite avsatt margin for 2009 ( +) For mye avsatt margin for 2009 ( -) Årsrapport 2010 Dato: 20.januar 2011 Skatteoppkrevjaren i Bømlo

12 4 Marginprosent Prosentsats marginavsetj ing: 10% Kommentar til marginoppg~eret Marginavsetjing for inntektsåret 2010, pr kr Prosentsats for rekneskapsåret er uendra. Gjeldande prosentsats: 10%. Marginoppgjeret for 2009 gav overskot ( ) mot føregåande år som gav stort underskot ( ). 3 Innford ring av krav 3.1 Restanseutviklinga Totale restansar (forfalte debetkrav) pr for skatt og arbeidsgjevaravgift J Restanse sum pr. skatteart Herav berostilt restanse Skatteart Sum restanse pr. skatteart Arbeidsgiveravgift Artistskatt 0 0 Forsinkelsesrenter Forskuddsskatt Forskuddsskatt-person Forskuddstrekk Gebyr Innfordringsinntekter Inntekt av summarisk fellesoppgjør 0 0 Kildeskatt 0 0 Restskatt-person Restskatt Sum restanse diverse krav 0 0 Diverse krav 0 0 Sum restanse pr. skatteart inkl, diverse krav Totale restansar (forfalte debetkrav) pr for skatt og arbeidsgjevaravgift ~ Restanse sum Herav berostilt pr. skatteart restanse Skatteart Sum restanse pr. skatteart Arbeidsgiveravgift Artistskatt 0 0 Forsinkelsesrenter Årsrapport 2010 Dato: 20. januar 2011 Skatteoppkrevjaren i Bomlo

13 ~ Forskuddsskatt Forskuddsskatt-person Forskuddstrekk Gebyr 0 0 Innfordringsinntekter Inntekt av summarisk fellesoppgjør 0 0 Kildeskatt 0 0 Restskatt-person Restskatt Sum restanse diverse krav 0 0 Diverse krav 0 0 Sum restanse pr. skatteart inkl, diverse krav Kommentarar til restansesituasjonen og utviklinga i restansar Som tabellen syner så er reduksjonen frå 2009 på Positivt at restskatt, person har stor nedgang. Avskriving i 20t0 er og etter~eving er Av restskatt 2009 på er 83,93% innbetalt, og aktiv restanse er Skatteart Restanse - sum pr. skatteart Restanse - sum pr. skatteart Endring ~_Skatteart Sum restanse pr. skatteart Arbeidsgiveravgift Artistskatt Forsinkelsesrenter Forskuddsskatt Forskuddsskatt-person Forskuddstrekk Gebyr lnnfordringsinntekter Inntekt av summarisk fellesoppgjør Kildeskatt Restskatt-person Restskatt Kommentarar til restansar eldre år Inntektsår Sum restanse Herav skatteart (debet) Restskatt person Kommentarar til restanseoppfolgingen for eldre år Eldre krav er vanskeleg å irinfordre. Restansen fordeler seg på få aktorar der innfordring ikkje har vore muleg. I tillegg er det skattytarar som verken har vilje eller evne til å gjere opp for Arsrapport 2010 Dato: 20. januar 2011 Skatteoppkrevjaren i Bømlo

14 6 seg. Ein del av desse er vanskelegstilte skattytarar. Når det gjeld skj ønslikningar, er ein del eldre krav blitt utgiftsført etter at dei vart forelda. Berostilte krav gjeld i det vesentlege krav i konkursbu. I tillegg er det ein del mindre krav der skattytar har ukjent adresse og ikkje lar seg spore. Kontoret har gjennomgått rapporten Restanseliste forelda krav dato t.o.rn og sikra at krav ikkje har blitt forelda utan at det er satt i verk tiltak. Tal krav som var forelda pr : 1. Samlet beløp på krav som var forelda pr : Innfordringa sin effektivitet Vurdering av kontoret sitt resultat pr Skatteoppkrevjaren sine krav er i samsvar med skatt vest sine forslag. Skatte-/avgiftsart Krav Resultat Differanse Restskatt, personlege 95,0% 92,6% -2,4% skattytarar (2008) Innfordra restskatt (2008) 65% 65,3% 0,3% Forskotsskatt, personlege 97,5% 98% 0,5% skattytarar (2009) Forskotstrekk (2009) 100% 99,9% -0,1% Arbeidgjevaravgift (2009) 99,9% 99,8% -0,1% Vi kom ikkje heilt i mål for restskatten, og ligg ég under resultatet pr som var 93,1%. For dei andre artane er det små differansar. Auka ressursbruk på arbeidgj evarkontroll kan vere grunn for at betaling av restskatt ikkj e har blitt tilstrekkeleg fulgt opp Vurdering av i kva grad, og korleis innfordringsresultatet innfordringsaktiviteten har verka inn på Innfordringa fordeler seg slik: Aktivitet Betalingsordning Telefoninlcasso 125 Utleggstrekk Utleggsforretning eigne Utleggsforretning ordinær namsmann 0 0 Utleggsforretning bistand frå andre SKO 3 Konkurs 2 1 Tvangssal 0 0 Etter innføring av DTI og pålegg frå regional kontrollenhet når det gjeld bruk av betalingsavtalar, har vi ein klar nedgang av desse i Vi nyttar og telefoninkasso som eit effektivt innfordringsverktøy. Som tabellen viser, er det berre mindre endringar for dei andre innfordringsaktivitetane i forhold til Årsrapport 2010 Dato: 20.januar 2011 Skatteoppkrevjaren i Bomlo

15 Omtale av særskilte forhold Det har vore mange endringssaker med store beløp i 2010, og i mange tilfelle har det tatt lang tid før endring er blitt utført. Dette har ført til stor pågang frå dei berørte skattytarane og har hatt verknad for innfordringa Kontoret sine tiltak for å betre effektiviteten i innfordringa Målet om betring av effektiviteten i innfordringa har alltid fokus, sj ølv om resultata er bra, men med dei ressursar vi har ved kontoret, er det vanskeleg å få til ei vesentleg betre inn fordring enn i dag. 3.3 Særnamskompetanse Kontoret har særnamskompetanse. I 2010 blei denne nytta ved alle utleggsforretningar. 4 Arbeidsgjevarkontroll 4.1 Kontoret sitt resultat pr Tal planlagte kontrollar for 2010: 16 Som utgjør: 3,9 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunen. Tal gjennomførte kontrollar 2010: 17 Som utgjør: 4,1% av totalt antall leverandører av LTO i kommunen. Tal gjennomførte kontrollar i 2009: Organisering av arbeidsgjevarkontrollane deltaking i interkommunal samarbeidsordning eller anna løysing. Bømlo er med i Hordaland Kommunale Regnskapskontroll. Kontingenten for 2010 var som i Eigen kontrollør er med på dei fleste kontrollane og skriv ein del av rapportane. Av dei 17 kontrollane som vart gjennomført i 2010 var 8 i samarbeid med Bergen Tal kontrollar med resultat, herunder avdekka beløp, eigenretting og avdekking av uregistrerte arbeidstakarar: To kontrollar (11,8%) har avdekka beløp på til saman For fleire arbeidsgjevarar er det gitt pålegg for endring av rutinar Vurdering av aktiviteten på arbeidsgjevarkontrollområdet i regnskapsåret Ut frå kravet om arbeidsgjevarkontroll på 5% har vi auka kontrollaktiviteten. Resultatet for 2010 på 4,1% gjev ein auke på 08% frå 2009 med 3,3%. Det er berre stedleg kontroll som vert målt, og av dei 410 arbeidsgjevarane som er grunnlag for 5%-kravet er det mange som belte har ein tilsett, td. innan jordbruk og fiske. Desse arbeidsgjevarane bør ikkje vere med i det talet som prosenten vert rekna ut frå. I forhold til avdekkinga, meiner vi prioriteringa av oppgåvene ved kontoret blir feil når det einaste vi blir målt på er 5%-kravet. Kontorkontrollen er viktig, og blir nytta i stor grad. Vi har eit godt samarbeid med rekneskapskontor og arbeidsgjevarar. (g Årsrapport 2010 Dato: 20.januar 2011 Skatteoppkrevjaren i Bomlo

16 4.1.4 Omtale av samarbeidet med andre kontrollaktorar Det vert utarbeidd kontrollplan for kvart halvår. Denne blir sendt skatt vest, og vi rar tilbakemelding Gjennomførte informasjonstiltak Infoskriv vert sendt ut til alle arbeidsgjevarar og rekneskapskontor i samband med utsending av løns- og trekkoppgåver. I tillegg vert det gjeve rettleiing og informasjon i kontakten med aktørane. Skatteoppkrevjaren har og vidareformidla informasjonstiltak frå skatteetaten og kemneren i Bergen. g Kontoret sine eventuelle tiltak for betring av arbeidsgjevarkontrollen Med fokus på arbeidsgjevarkontrollen har vi fått auka kontingenten til Hordaland kommunale regnskapskontroll frå 2011 med For øvrig viser vi til pkt Sted dato: Bremnes, 20. januar 2011 klà-eue -Synnøve Totland Skatteoppkrevj ar Vedlegg: Årsrekneskapen for signert av skatteoppkrevjaren. Årsrapport 2010 Dato: 20. januar 2011 Skatteoppkrevjaren i Bomlo

17 Årsregnskap - kommune - sammendrag Utvalgskriterier: Komm nr: 1219, Ar: 2010, Hovedbokstype: 1< Valgt år Forrige år Likvider Skyldig skattekreditorene Skyldig andre Innestående margin Udisponert resultat -5-5 Sum 0 0 Arbeidsgiveravgift Kildeskatt 0 0 Personlige skatteytere Selskapsskatt Renter I Innfordring Sum Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift Fordelt til Folketrygden - medlernsavgift Fordelt til Fylkeskommunen Fordelt til kommunen Fordelt til Staten Krav som er ufordelt -0 2 Sum Sum totalt rennes, 20. januar 2011 j~n~t JotLone~ Synnøve Totland s k ~ t ta opp 1 rev ja r

18 Forklaring til årsregnskapet Skatteregnskapet er avlagt etter kontantprinsippet. Skatteregnskapet viser skatter og avgifter mv. som er innbetalt i løpet av regnskapsåret. Innbetalte skatter og avgifter mv. er fordelt til kommunen, ~ 1keskommunen, folketrygden og staten (skattekreditorene), etter gjeldende fordelingstall. Sumlinjene i årsregnskapet Likvider Likvidene i skatteregnskapet består av bankbeholdning for skatt og eventuelt kontantbeholdning. Skyldig skattekreditorene Fordelingsoppgjøret til skattekreditorene for desember, står som gjeld i balansen pr Skatteoppkreveren skal utbetale fordelingsoppgjøret til skattekreditorene senest 10. januar. Dersom dette er et positivt beløp, har skatteoppkreveren en fordring på skattekreditorene. Skattekreditorene skal innbetale dette beløpet til skatteoppkreveren senest 20. januar. Skyldig andre Dette beløpet er uidentifiserte og uplasserte innbetalinger, som ikke er fordelt til skattekreditorene. Udispouert resultat Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet. Innbetalte skaffer og avgifter, Renter, Innfordring Dette beløpet er innbetalt arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk fratrukket marginavsetning, forskuddsskatt for personlige og upersonlige skattytere, restskatt og overskytende forskudd for personlige og upersonlige skattytere, kildeskatt, samt renter og gebyrer. Fordelt til skattekredjtorene Dette er innbetalte skatter og avgifter, renter og gebyrer som er fordelt til skattekreditorene. Krav som er ufordelt Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet.

Kontrolirapport 2011 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i 1219 Bomlo kommune

Kontrolirapport 2011 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i 1219 Bomlo kommune e Skatteetaten Saksbehandtar Dykkar dato Vår dato Oddmund Midtbø 20.02.2012 1 Vedlegg sak 13/12 til KU 21.3.12 Direkte tlf Dykkar referanse Vår referanse 55578424 2011/122423 Kommunestyret i Bomlo kommune

Detaljer

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015 1 MOTTATT 22 JAN. 215 /)/z,:c(_ // _ /25? /PM «Ga _ J I g \\ Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Overhalla kommune i Årsrappon 2.1.215 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik 1 Årsrapportfor 211 Skatteoppkreveren i Gamvik kommune Årsrapport211/19.1.212 Skatteoppkrevereni Gamvik 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser

Detaljer

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411 1 MOTTATT 26 JAN. 212 428-1-1-411 Årsrapport for 211 Skatteoppkreveren i Overhalla kommune Arsrapport ardato: 18.1.212 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc mx///bi T Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Søgne kommune i,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.._...3

Detaljer

Skatteoppkreveren i Sørum

Skatteoppkreveren i Sørum 1 Årsrapport for 2010 Skatteoppkreveren i Sørum kommune 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 1 Årsrapport for 2014 Sel kommune Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser (Gjeld kontora i samarbeidet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603402 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 Bystyret 01.03.2011 ÅRSRAPPORT

Detaljer

Skatteoppkreveren i Verdal kommune

Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport 215/dato: 2.1.216 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Agdenes kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen k f i lolb/1>(o S 1 \ Årsrapport for 2016 Skatteoppkreveren Åfjord kommune i Årsrapport år/dato: 2016/12.01.2017 Kemnerkontoret for Fosen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget ' SAK008/17 SKA TTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2016 Møtedato 27.03.2017 Saksnr. Arkiv 008/17 419-1724-5.3 Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens

Detaljer

Kontrolirapport 2010 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i øygarden kommune

Kontrolirapport 2010 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i øygarden kommune ~o1i-21 Vedlegg sak 14/11 til KU 5.5.2011 Skatteetaten Salcsbehandlar Dykkar dato Vår dato Gjørg Ripte Sandnes 15.02.2011 Direkte tif Dykkar referanse Vk referanse 55578428 2010/124405 Kommunestyret i

Detaljer

Skafteetaten. i fl SEPt. 2014. Stadleg kontroll av skafteoppkrevjarfunksjonen for Bomlo kommune - Svar på tilbakemelding

Skafteetaten. i fl SEPt. 2014. Stadleg kontroll av skafteoppkrevjarfunksjonen for Bomlo kommune - Svar på tilbakemelding Skafteetaten Saksbehandtar Liv Farestveit Dykkar dato Vår dato 12.09.2014 Direkte ttf Dykkar referanse Vår referanse 20 14/99295 SKATTEOPPKREVEREN I BØMLO KOMMUNE KOMMUNEHUSET 5430 BREMNES i fl SEPt. 2014

Detaljer

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen 1 &Q2 v Årsrapportfor 2014 Skatteoppkreveren kommune i Rissa 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/ Skatteoppkreveren i

Detaljer

Skatteoppkrevjaren i Skodje kommune

Skatteoppkrevjaren i Skodje kommune 1 Skatteoppkrevjaren si Årsmelding for 2008 2 1. Generelt om skatteoppkrevjaren si verksemd 1.1. Skatteoppkrevjarkontoret 1.1.1 Ressursar Fordeling av ressursar Talet på årsverk hjå SKO som kun er benyttet

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen 1 Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren i Ørland kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

16 JAN JAN 2017

16 JAN JAN 2017 MOTTATT 'RISMKUMMUNE 16 JAN 217 19 JAN 217 mm KOMMUNE aksnr 1 [52:1 Kemnerkontoret for Fosen 5 --~ 712 Leksvik, den 16.1.217 Økonomisjef Ørland, Rissa, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik VEDRØRENDE ÅRSRAPPORT

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Åfjord kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014 I Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Stavanger kommune :. - 1 dj I pt e e * 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser 3 1.1.2 Organisering

Detaljer

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren 1018 Søgne Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon 2 InnhOld 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 I I.1 Ressurser

Detaljer

u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR

u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR DeresdatoArkivVår dato 21221. januar 2015 DeresreferanseVår referansesaksbehandler 2015/151Hilde Sveås Verran kommune Liavegen 1 7790 MALM Årsra pport og skatteregnskap

Detaljer

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport for 2013 Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport 2013/Verran Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag 20.01.2013 2 Innhold Generelt om skatteoppeverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppeverkontoret

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato:

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato: Årsrapport for 2010 Eigersund kommune ArsrappOIt år/dato: 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordelin!! Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i HJARTDAL kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011 1 Årsrapport for kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret SKATT- INNFORDRINGS- OG KONTROLLAVDELINGEN Sentrale hovedoppgaver Skatteregnskap, inn-/utbetalinger,

Detaljer

SKODJE KOMMUNE ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR SKATTEOPPKREVJAREN

SKODJE KOMMUNE ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR SKATTEOPPKREVJAREN SKODJE KOMMUNE ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR SKATTEOPPKREVJAREN ÅR 2007 1. AVDELINGA SIN ORGANISASJON OG RESSURSER Skatterekneskapen for 2007 er avslutta pr 31.12.07. I samband med avlegging av rekneskapen

Detaljer

Partsbrev - Ârsrapport frå skatteoppkrevjar og kontrolirapport frå Skatteetaten for 2014 for Kvinnherad kommune

Partsbrev - Ârsrapport frå skatteoppkrevjar og kontrolirapport frå Skatteetaten for 2014 for Kvinnherad kommune Telefon Y Kvinnherad kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kommunestyret Vår sakshandsamar: Kan Marie Nygard Dykkar nef.: Vår ref: 2014/51 Vår dato: 0605.2015 Partsbrev - Ârsrapport frå skatteoppkrevjar

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt ~NIES KOMMINE Vestnes kommune 639 VESTNES Deres ref: Vår ref: Saksbeh: 211/45 Steinar Mundal 23 31.1.211 Årsrapport 21 for Vestnes kommune. Vedla t følger

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Trondheim kemnerkontor var i 2015 kr. 25 593 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr. 4 834,6

Detaljer

Skatteoppkreveren i Krødsherad

Skatteoppkreveren i Krødsherad 1 Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Krødsherad kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Voss kommune Møteinnkalling

Voss kommune Møteinnkalling Voss kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Voss tinghus Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 09:30 Møteplan: Kl. 09.00 10.00 Kl. 10.00 10.30 Kl. 10.30 - Kl. 13.00 14.00 Kl.

Detaljer

Samnanger kommune Møteinnkalling

Samnanger kommune Møteinnkalling Samnanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 11.03.2014 Tidspunkt: 14:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall,

Detaljer

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2016 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Kemneren i Trondheimsregionen var i 2016 kr. 26 882,3 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr.

Detaljer

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2015/194598 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Likvider 41 551 068 39 787 738. Sum -475 420 312-474 127 476. Fordelt til kommunen 102 720 141 104 268 780 Fordelt til Staten 166 500 996 168 598 218

Likvider 41 551 068 39 787 738. Sum -475 420 312-474 127 476. Fordelt til kommunen 102 720 141 104 268 780 Fordelt til Staten 166 500 996 168 598 218 Arsregnskap - kommune - sammendrag Utvalgskriterier: Komm nr: '1621', År: '2014', Hovedbokstype : 'k' Valgt àr Forrige àr Likvider 41 551 068 39 787 738 Skyldig skattekreditorene -1 271 291-345 546 Skyldig

Detaljer

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 9/13 Godkjenning av protokoll frå forrige

Detaljer

Møte nr. 2/2012 SAKLISTE EVENTUELT REFERATSAKER/MELDINGAR

Møte nr. 2/2012 SAKLISTE EVENTUELT REFERATSAKER/MELDINGAR ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 2/2012 Kontrollutvalet i Hå VERT KALLA INNKALLES TIL MØTE 25. april 2012 KL. 12.00 I Møterom 3. etasje i rådhuset - liten sal Møtet er opent for publikum

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

PS 09/42 Referatsaker

PS 09/42 Referatsaker PS 09/42 Referatsaker Side 237 T' I DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT Statsråden 0 6' lo^3 1q8-53 Bodø kommune v/ordfører Odd Tore Fygle "Tidl ref Vår ref 2006/3948 2006/04006-489/FD V/JTE Dato 2009 BODØ

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2016/ 146486 Kommunestyret i Herøy kommune, postmottak@heroy.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009 Saksfremlegg Saksnr.: Arkiv: Sakbeh.: Sakstittel: 10/1740-4 232 Ester Nilsen SKATTEREGNSKAP 2010 - ÅRSRAPPORT Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000672 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 Bystyret 02.03.2010 20/10 ÅRSRAPPORT-SKATTEREGNSKAPET

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Rita Larsen 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018044 2017/72998 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Skatteoppkreveren i Vestnes kommune

Skatteoppkreveren i Vestnes kommune 1 Saksnr. (D6 O8 F12.2c,If 1/F,S.INILS i i :, Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Vestnes kommune Årsrapport år/dato:215/22.1.215 Skatteoppkreveren i Molde og Vestnes 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

Om avskriving av tap på krav: Sjå økonomihandboka pkt. 5.7.4 og 11.2.2

Om avskriving av tap på krav: Sjå økonomihandboka pkt. 5.7.4 og 11.2.2 økonomiseksjonen Til alle med tilvisnigsmynde i Møre og Romsdal fylkeskommune U.off. Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Ra Vår dato: 01.11.2011 REKNESKAPSAVSLUTNINGA 2011 Rekneskapen for 2011 skal vere

Detaljer

Rapport frå inspeksjon ved Lindum Bioplan Odda komposteringsanlegg 25. mars 2014

Rapport frå inspeksjon ved Lindum Bioplan Odda komposteringsanlegg 25. mars 2014 Sakshandsamar, innvalstelefon Sissel Storbeø, 5557 2317 Vår dato 10.07.2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/8532 Dykkar referanse Lindum Bioplan Odda Postboks 443 5751 Odda Rapport frå inspeksjon ved Lindum

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

ratffçrrhffafsaisefiif

ratffçrrhffafsaisefiif Sk t t Saksbehandlar Dykkardato Vàrdato a ee a en Bjørg Riple Sandnes 22.05.2015 Direkte tlf Dykkar referanse Vàr referanse 41420019 2015/86573 Skatteoppkrevjaren i Kvinnherad kommune Rådhuset 5470 Rosendal

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.04.13 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 12/13 19/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin

Detaljer

é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato

é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato OttarJohnsen Vår dato 01_12_2o-15 Telefon Deres referanse Vár referanse 469 36277 2013/109573 Skatteoppkrevereni HALD " " ' Postboks 1006 Flåm' RD KOMMUNE >~,s"

Detaljer

Måndag 10.4.13 kl. 12.00. Merk tid for møte! i Formannskapssalen

Måndag 10.4.13 kl. 12.00. Merk tid for møte! i Formannskapssalen 1 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 3. april 2013 Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Måndag 10.4.13 kl. 12.00

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL Skatteoppkreveren i Hallingdal 1 HISTORIKK Skatteoppkreveren i Hallingdal er et samarbeid mellom Hallingdalskommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol

Detaljer

Årdal kommune Kommunestyret

Årdal kommune Kommunestyret Årdal kommune Kommunestyret Innkalling Møtedato: 05.03.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Tema: Barnehagane Omsorg Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Rapport frå inspeksjon 7. november 2012

Rapport frå inspeksjon 7. november 2012 Sakshandsamar, direkte telefon Hallvard Hageberg, 55 57 23 18 Vår dato 29.11.2012 Dykkar dato Vår referanse 2011/9464 461.3 Dykkar referanse Katrine Sælensminde Erstad Statens Vegvesen Region Vest Bergen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Rapport frå inspeksjon ved Lindum Bioplan Eidfjord slamkomposteringsanlegg

Rapport frå inspeksjon ved Lindum Bioplan Eidfjord slamkomposteringsanlegg Sakshandsamar, innvalstelefon Sissel Storbeø, 5557 2317 Vår dato 10.07.2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/8458 Dykkar referanse Lindum Bioplan Eidfjord Postboks 443 5751 Odda Rapport frå inspeksjon ved

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tysnes rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00 11:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Magne

Detaljer

Kompensasjonsmidlar TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 290 000 TIL PROSJEKT ETABLERING AV REGIONAL NÆRINGSHAGE. TILSEGN Komp-2015-20

Kompensasjonsmidlar TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 290 000 TIL PROSJEKT ETABLERING AV REGIONAL NÆRINGSHAGE. TILSEGN Komp-2015-20 REGIONALAVDELINGA Næringsseksjonen - REG AVD Kvam Næringråd v/ Torleiv Ljones Dato: 06.03.2015 Vår ref.: 2014/21544-2 Saksbehandlar: ingskog Dykkar ref.: Tilsegn kompensasjonsmidlar 2014 TILSEGN OM TILSKOT

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor Årsregnskap og årsrapport 2010 Skatteoppkreverkontor 1.1 Innledning/oppsummering 1.2 Organisering, ressurser og kompetanse 1.3 Intern kontroll 1.4 Diverse nøkkeltall 1.5 Skatteinngang 1.6 Betaling og regnskap

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.01.2015 Møtetid: Kl. 13:00 14:15 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben Planseksjonen her For kunngjering av planvedtak Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2007/865 2907/2007 L12 SAM/ PH 11.04.2007 _ E39 VOLDA

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser 3. Medarbeidere 5. Brukerne.. 6. Skatteinngangen til kommunene...7. Skatteregnskapet 8

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser 3. Medarbeidere 5. Brukerne.. 6. Skatteinngangen til kommunene...7. Skatteregnskapet 8 Årsmelding 2011 Innholdsfortegnelse Innledning.....3 Organisering og ressurser 3 Medarbeidere 5 Brukerne.. 6 Skatteinngangen til kommunene........7 Skatteregnskapet 8 Marginoppgjøret for 2010.......8 Skatteinnfordring

Detaljer

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn/ 15. september 2017 Berit Pettersen Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045/77751325 2012/157157 Skatteoppkreveren i Tana kommune

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR.

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. Kva er ein støttekontakt/avlastar? Støttekontakten er ein person som gjev andre støtte og oppfølging på fritida. Tenesta skal vere tilpassa den enkelte, og målsettinga

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser...3. Medarbeidere...5. Brukerne...5. Skatteinngangen til kommunene...

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser...3. Medarbeidere...5. Brukerne...5. Skatteinngangen til kommunene... Årsmelding 2013 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Organisering og ressurser...3 Medarbeidere...5 Brukerne...5 Skatteinngangen til kommunene....6 Skatteregnskapet.....7 Marginoppgjør...7 Skatteinnfordring

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden 0311 ESPEN ASKELADD VIDDA 1 VIDDA 2 0028 OSLO 123456 78910 BYDEL GAMLE OSLO 5. mars 2013 Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden Husbanken har

Detaljer

Reglane gjeld òg for personlege skattytarar som overfører aksjane o.a. til ein ektefelle busett i utlandet.

Reglane gjeld òg for personlege skattytarar som overfører aksjane o.a. til ein ektefelle busett i utlandet. Skatteetaten Rettleiing til RF-1141 Gevinst og tap på aksjar og partar ved utflytting og til RF-1314 Realisasjon av aksjar og partar etter opphøyr av skattemessig bustad i Noreg INNLEIING Etter skattelova

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune 1 Årsrapport for 2013 Skatteoppkreveren i Alta kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer