Innkalling Representantskapsmøte Side 1 av 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4"

Transkript

1 Innkalling Representantskapsmøte Side 1 av 4 Representantskapet for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Fredag 25. april, kl Sted: Ski rådhus, formannskapssalen DAGSORDEN: 1/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2/13 PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 3/14 ORIENTERINGS- OG DRØFTINGSSAKER 4/14 ÅRSMELDING /14 DRIFTSREGNSKAP /14 VIRKSOMHETSPLAN /14 EVENTUELT Med hilsen Kjell Pettersen styreleder Vedlegg: 1) Protokoll fra møte i representantskapet, ) Årsmelding ) Driftsregnskap ) Notat, tilbakeføring av fjorårets mindreforbruk (regnskapsmessig resultat 2013), ) Virksomhetsplan ) Vedtekter for Kemneren i Follo, sist oppdatert 9. februar 2006

2 Innkalling Representantskapsmøte Side 2 av 4 SAKSLISTE MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Sak 1/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Sak 2/14 PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE Forslag til vedtak: Protokoll fra møte godkjennes. Sak 3/14 ORIENTERINGS- OG DRØFTINGSSAKER a) Status ved kontoret For å oppfylle styrets målsetting om å øke kontrollfrekvensen for arbeidsgiverkontrollen utlyste vi en ledig stilling høsten Det ble innstilt én kandidat til stillingen som regnskapskontrollør, men kandidateten takket nei av lønnsmessige årsaker. Stillingen vil bli lyst ut på nytt i løpet av 1. halvår Kemneren har innledet samarbeid med næringsrådene i Follo. Kemneren anser næringsrådene for å være nyttige arenaer for informasjonsrelaterte aktiviteter knyttet til arbeidsgivers etterlevelse av regler. Kemneren var representert i flere juryer under Follomesterskapet Ungt Entreprenørskap. Det ble gjennomført en medarbeiderundersøkelse blant kommunens ansatte i november Resultatene er hyggelige for kemnerens virksomhet og innebærer en positiv utvikling fra tidligere års undersøkelser. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen vil bli gjenstand for evaluering senere i år. b) Personallister Med virkning fra 1. januar 2014 innføres det krav om føring av personalliste for serveringssteder, frisører og skjønnhetspleiere, samt bilverksteder og bilpleiebransjen. Formålet med reglene om personalliste er å motvirke svart arbeid. Skattekontoret kan ilegge overtredelsesgebyr dersom listen ikke er ført i samsvar med regelverket. En personalliste er en liste over alle som arbeider i virksomheten, inkludert ulønnet og innleid personale, og skal vise når de starter og avslutter arbeidsdagen. Listen skal føres på arbeidsplassen, og skal være tilgjengelig for kontroll i virksomhetens åpningstid.

3 Innkalling Representantskapsmøte Side 3 av 4 c) Evaluering av styrets arbeid Etter initiativ fra styrets leder skal det gjennomføres en evaluering av styrets arbeid, herunder hvordan styret fungerer i dets arbeidsform og de oppgaver de arbeider med. Til bruk ved evalueringen er det utarbeidet et spørsmålsskjema. Resultatene av evalueringen vil bli behandlet i førstkommende styremøte. Sak 4/14 ÅRSMELDING 2013 Årsmelding 2013 er godkjent av styret og er besluttet oversendt representantskapet med anbefaling om å ta årsmeldingen til orientering. Forslag til vedtak: Årsmelding 2013 tas til orientering. Sak 5/14 DRIFTSREGNSKAP 2013 Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 2,9 mill.kr. Oppstått mindreforbruk skriver seg i hovedsak fra mindre kostnader til lønn og sosiale utgifter enn budsjettert. Stilling på arbeidsgiverkontrollen, utlyst ikke besatt. Kostnad årsverk ca. 600 kr Mindreforbruk lønn arbeidsgiverkontrollen, sykefravær utgjør samlet ett årsverk. Kostnad årsverk ca. 600 kr Vakanse innfordringsavdelingen. Kostnad årsverk ca. 600 kr Gebyrinntektene ble ca. 300 kr høyere enn antatt Ikke budsjetterte refusjoner av sykelønn, permisjoner etc. ble ca. 500 kr Av hensyn til regelverk for avleggelse av regnskap må styret behandle regnskapet før revisjonsuttalelse for Oppegård kommune og for Kemneren i Follo foreligger. Regnskapet er derfor avlagt med forbehold om at det ikke fremkommer vesentlige merknader i revisjonsberetningene. Styret anbefaler representantskapet om å godkjenne regnskap Styret anbefaler at regnskapsmessig mindreforbruk, kr ,- tilbakeføres deltakerkommunene gjennom en tilsvarende reduksjon i deltakerkommunenes tilskudd til driften av KIF for inneværende år (se eget notat). Forslag til vedtak: 1. Regnskap 2013 godkjennes 2. Regnskapsmessig mindreforbruk, kr ,- tilbakeføres deltakerkommunene gjennom en tilsvarende reduksjon i deltakerkommunenes tilskudd til driften av KIF for inneværende år

4 Innkalling Representantskapsmøte Side 4 av 4 Sak 6/14 VIRKSOMHETSPLAN 2013 Virksomhetsplan 2013 ble forelagt styret og er besluttet oversendt representantskapet. Forslag til vedtak: Virksomhetsplan 2013 tas til orientering. Sak 7/14 EVENTUELT

5 Møteprotokoll Representantskapsmøte Side 1 Møte i representantskapet for Kemneren i Follo, 6. september 2013 MØTEPROTOKOLL Møtet ble ledet av Anne Kristine Linnestad, ordfører i Ski kommune og leder av representantskapet. Følgende møtte foruten møteleder: Thore Vestby representantskapets nestleder og ordfører i Frogn, Johan Alnes ordfører i Ås, Tonje A. Olsen ordfører i Enebakk, John A. Ødbehr ordfører i Vestby, Ildri Eidem Løvaas ordfører i Oppegård og Kjell Pettersen, styreleder for Kemneren i Follo. Fra administrasjonen deltok: Sverre Halvorsen, kemner og Odd E. Skaug-Vandraas, controller. DAGSORDEN: 9/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 10/13 PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE, 18. JUNI /13 ORIENTERINGS- OG DRØFTINGSSAKER 12/13 BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN /13 EVENTUELT

6 Møteprotokoll Representantskapsmøte Side 2 Sak 9/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader. Sak 10/13 PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE I REPRESENTANTSKAPET Protokollen vil for fremtiden, ansees som godkjent ved utsendelse via e-post, såfremt det ikke, til representantskapets leder, er gjort innsigelser til protokollens innhold innen to uker fra dato for utsendelse. Vedtak: Protokoll fra møte den ble godkjent uten merknader. Sak 11/13 ORIENTERINGS- OG DRØFTINGSSAKER a) Status ved kontoret Kemneren er av styret gitt fullmakt til å inngå avtale med KLP om tegning av styreansvarsforsikring. Forsikring er tegnet. Vedtak: Redegjørelsen ble tatt til orientering. Sak 12/13 BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN Kemneren redegjorde for budsjettmessige premisser som ligger til grunn for neste års budsjett med spesiell vekt på kartlegging og fremtidig behov av spesialkompetanse. Fjorårets regnskapsmessige resultat ble kommentert og begrunnet med ekstraordinære forhold som sykelønnsrefusjoner og gebyrinntekter. Enkelte spørsmål vedr. budsjett og økonomiplan ble besvart av styrets leder og daglig leder. Vedtak: Budsjett 2014 og Økonomiplan ble godkjent. Sak 13/13 EVENTUELT Odd E. Skaug-Vandraas referent

7 KEMNEREN I FOLLO ÅRSMELDING 2013

8 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Oppsummering 2 SKATTEINNGANG 2 INNKREVINGSRESULTATER 2 ARBEIDSGIVERKONTROLL 2 SENTRALBORD 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet Kemneren i Follo 3 2. Skatteinngang Vurdering av skatteinngangen 8 3. Skatteregnskapet Avleggelse av skatteregnskapet Margin Innfordring av krav Restanseutvikling Resultater av innfordringen Produksjon innfordringstiltak Arbeidsgiverkontroll Organisering av arbeidsgiverkontrollen Planlagte og gjennomførte kontroller Resultater fra arbeidsgiverkontrollen Samarbeid med andre kontrollaktører Gjennomførte informasjonstiltak 33

9 OPPSUMMERING Oppsummering SKATTEINNGANG Skatteregnskapet 2013 viser en samlet skatteinngang, for alle seks deltagerkommunene, på 14,132 mrd.kr. Dette er en økning på 6,85 % i forhold til 2012 hvor samlet skatteinngang utgjorde 13,226 mrd.kr. Av årets skatteinngang utgjør kommunenes andel 3,076 mrd.kr (21,8 %). Dette innebærer en prosentuell økning på 6,26 % i forhold til 2012 der kommunenes andel ble 2,895 mrd.kr. INNKREVINGSRESULTATER Resultatene for innkreving av skatter og avgifter i i forhold til måleparameteret totalt innbetalt i % av sum krav (utlignet skatt) er meget tilfredsstillende. Med enkelte unntak befinner resultatene seg godt innenfor målkravene. Det er oppstått en negativ differanse for Frogn kommune knyttet til resultatkravet for restskatt person Vi finner grunn til å tro at det er forhold ved sammensetningen av skattyterne som ble ilignet restskatt for dette inntektsåret som har bidratt til at resultatet ligger noe tilbake for tidligere år. ARBEIDSGIVERKONTROLL Arbeidsgiverkontrollen har i løpet av 2013 gjennomført bokettersyn hos 207 arbeidsgivere, hvilket gir en kontrollfrekvens på 5,3 %. Bokettersynene har avdekket ca. 25,2 mill.kr i lønn som ikke tidligere er medtatt til beskatning og 13,1 mill.kr i grunnlag for beregning av arbeidsgiveravgift. SENTRALBORD Det er i løpet av 2013 opprettet eget sentralbord lokalt hos kemneren. Til tross for enkelte driftstekniske komplikasjoner med etablering og programmering av sentralbordet ser kemneren positivt på etableringen. Gjensidig informasjonsutveksling mellom sentralbord og virksomheten, bedre opplæring og økt nærhet til saksbehandlerne forventes å medføre økt servicegrad for brukerne. Sverre Halvorsen kemner Side 2

10 GENERELT OM SKATTEOPPKREVERENS VIRKSOMHET 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 KEMNEREN I FOLLO Kemneren i Follo er et interkommunalt samarbeid (kommuneloven 27), etablert , om skatteoppkreverfunksjonen mellom kommunene Vestby, Ski, Ås, Frogn, Oppegård og Enebakk. Skatteoppkreverens plikter følger av lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav av 17. juni 2005 nr. 67 (skattebetalingsloven). De kommunale skatteoppkreverne er iht. skattebetalingsloven pålagt å utføre innkrevingsoppgaver på vegne av alle skattekreditorene (fellesinnkreving), inkludert regnskapsføring. Videre har skatteoppkreverne kontrollfunksjoner overfor arbeidsgiverne i forbindelse med forskuddstrekkordningen og arbeidsgiveravgiften. Skatteoppkreverfunksjonen er en del av et større forvaltningsområde for fastsettelse og innkreving av de fleste skatter og avgifter i Norge. Det faglige ansvaret for skatteoppkreverfunksjonene ligger i staten, mens det administrative ansvaret for gjennomføring tilligger den enkelte kommune. Oppegård kommune er vertskommune og arbeidsgiver for virksomhetens ansatte. Kemneren i Follo betjener ca innbyggere og arbeidsgivere, og er med dét det syvende største skatteoppkreverkontoret i landet. I 2013 stod KIF for innkrevingen av 14,1 mrd.kr som gikk videre til fordeling til skattekreditorene. Ressursbruk/-fordeling Virksomheten har hatt som målsetting å øke kontrollfrekvensen utover 5 %. Vi ansatte i 2013 en medarbeider for å dekke opp for vedvarende sykefravær som følge av kroniske sykdommer. Dernest lyste vi ut en ledig stilling for å øke bemanningen. Det ble innstilt én kandidat til stillingen som regnskapskontrollør, men kandidateten takket nei av lønnsmessige årsaker. I innfordringsavdelingen ble det mot slutten av 2013 ansatt to personer for å dekke opp for vakanse og sykefravær. Bemanningen i 2013 har ikke vært tilstrekkelig til å gjennomføre alle planlagte arbeidsoppgaver vi har ønsket å gjennomføre. Løpende drift og tilhørende resultater for foregående år antas i liten eller mindre grad å være påvirket av manglende ressursutnyttelse. Dog tillegges det at enkelte prosjekter er forskjøvet i tid med bakgrunn i vakanser og sykefravær. Arbeidsverktøyet SOFIE blir stadig bedre. Vi produserer mer enn tidligere samtidig som kvaliteten og likebehandlingen av skattyterne sikres av SOFIE. For å optimalisere og effektivisere venter vi, av og til, med å ansette nye medarbeidere. Årsaken er at vi ønsker å foreta en grundig vurdering av hvilken kompetanse vi trenger. Dernest trenger vi tid til å utprøve om en effektivisering innebærer at det ikke er nødvendig å reansette. Side 3

11 GENERELT OM SKATTEOPPKREVERENS VIRKSOMHET Figur 1 Organisasjonskart Kemner Controller Avd. Skatteregnskap Koordinator Avd. Arbeidsgiverkontroll Koordinator Avd. Innfordring Kontopleie Skatteregnskap Kontrollører Innfordring Realisering Søknad Kemneren i Follo er organisert etter en to-nivå modell med kemneren som øverste administrative leder og med én koordinator som leder for hver avdeling. Avdelingene er inndelt etter funksjonsområde og de ansatte er spesialisert innenfor et nærmere avgrenset tjenesteområde. Koordinator er ansvarlig for den daglige drift av sin avdeling og skal koordinere arbeidsoppgavene innad i avdelingen. Koordinator er underlagt kemneren og rapporterer til denne. Personal og arbeidsmiljø Oppegård kommune er med i avtalen om et Inkluderende Arbeidsliv IA. Dette er en avtale mellom partene i arbeidslivet, med støtte fra NAV. Avtalen har tre hovedmål: Lavere sykefravær Tilsette flere med yrkeshemninger Høyere reell pensjonsalder Gode rutiner for oppfølging av individuelt sykefravær er et sentralt virkemiddel i dette arbeidet. Sykefraværet i 2013 var på 6,3 %. Dette er en halvering fra 2012 da fraværet lå på 13 %. Likevel er det avgjørende at virksomheten jobber aktivt for å forebygge sykefravær og følger opp sykmeldte medarbeidere i tråd med nasjonale standarder. Det er de siste årene foretatt utskifting av alle gamle skrivebord og erstattet med heve- og senkebord der bordets høyde enkelt kan reguleres for individuell tilpasning. For de med ryggplager kan bordets høyde justeres opp slik at man kan arbeide stående foran PC-skjermen. Ytterligere individuell tilpasning er gjort Side 4

12 GENERELT OM SKATTEOPPKREVERENS VIRKSOMHET etter behov der kontorplassene er supplert med kontortekniske innretninger og hjelpemidler som underarm/fot/-ryggstøtter mv. Ved utgangen av 2013 hadde Kemneren i Follo 29 fast ansatte. De ansatte er fordelt på 65,5 % kvinner og 34,5 % menn. Gjennomsnittlig alder på de ansatte er 49,8 år. I ledergruppen er det 2 kvinner og 2 menn. I desember ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse. Resultatene tyder på at medarbeiderne oppfatter arbeidsmiljøet som godt. Resultatene vil bli gjenstand for nærmere evaluering og oppfølging i løpet av 1. halvår Oppegård kommune har nedfelt i sin policy at det skal være likestilling mellom kjønnene. I stillingsutlysninger står det følgende; Oppegård kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, kulturell og etnisk bakgrunn. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. Kompetanse Dyktige, motiverte og ansvarsbevisste medarbeidere samt riktig sammensetning av kompetanse er avgjørende for kvaliteten på gjennomføringen av oppgavene i virksomheten. Virksomheten blir stilt overfor mange kompliserte faglige spørsmål, som stiller store krav til de ansattes kompetanse. Virksomheten må løpende vurdere behovet for spesialisering og spisskompetanse på utvalgte områder. Virksomhetens ansatte har i 2013 deltatt på et utvalg kurs og fagseminarer i regi av Skatt øst. Skatteforvaltningen er i kontinuerlig endring, både mht. lovgivning og praksis, men også i forhold til strategier og virkemiddelbruk. Vi opplever stort utbytte av tett samhandling med Skatteetaten, men også på tvers av skatteoppkreverkontorene. Vi har samarbeid og erfaringsutveksling med skatteoppkreverne i Oslo, Asker og Bærum og Skedsmo med regelmessige møter. Samarbeidet innebærer at vi utveksler produkter, avgir felles høringsuttalelser og forslag og innspill til faglig overordnet myndighet. Kontoret befinner seg i et generasjonsskifte hvor flere personer med stor fagkompetanse har gått ut av arbeidslivet. Kemneren anser det som svært viktig å sørge for kompetanseoverføring. Rekruttering av nye medarbeidere skjer på bakgrunn av en grundig vurdering av hvilken kompetanse kontoret har behov for. Kemneren vil understreke behovet for tilstrekkelige lønnsrammer ved rekruttering av spesialkompetanse. Side 5

13 GENERELT OM SKATTEOPPKREVERENS VIRKSOMHET Økonomiske oversikt drift Regnskap 2013 Budsjett, regulert, 2013 Budsjett, opprinnelig, 2013 Regnskap 2012 Andre salgs- og leieinntekter 2 621, 623, Gebyrinntekter Overføringer, deltakerkomm. tilskudd til KIF 1 750, Refusjoner NAV 701, 710, Komp mva påløpt driftsregnskapet Sum driftsinntekter Lønn , Sosiale utgifter 090, 092, Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod , Kjøp av tjenester som erstatter komm. tj.prod Overføringer, mva-kompensasjon drift Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansposter Renteinntekter Renteutgifter Netto driftsresultat Interne finansieringstransaksjoner Bruk av tidligere års mindreforbruk Avsetning til bundne driftsfond Årsresultat Noter: 1) Regnskapsmessig mindreforbruk for regnskapsåret 2012, ble etter vedtak i representantskapet, besluttet disponert gjennom tilbakeføring til deltakerkommunene ved en tilsvarende reduksjon i de terminvise tilskuddene til driften av KIF for ) Andre salgs- og leieinntekter, inntekter fra kurs arbeidsgivere, samt inntekter fra utleie av kemnerens leasingbil til annen virksomhet i Oppegård kommune 3) Opptjente og bokførte renter beløper seg til ,-. Saldo likviditetsbeholdning (fond) pr , ,62,-. 4) Kemneren har med bakgrunn i langvarig sykefravær i avdeling Arbeidsgiverkontroll, kjøpt 15 kontroller av Lørenskog kemnerkontor 5) Det er foretatt avsetning av midler, til sammen ,-, til planlagt endring av kontormessig plassering Driftsregnskapet viser et foreløpig udisponert mindreforbruk, stort, 2,9 mill.kr. Oppstått mindreforbruk kan forklares med mindre forbruk av lønnsutgifter, ca. 2 mill.kr, inklusive sosiale utgifter. Mindre forbruk av lønnsutgifter må sees i sammenheng med at vi har valgt å utprøve en vakanseordning som betyr at enkelte stillinger står ledige, i noe tid, før de besettes. Refusjoner fra Nav, herunder foreldrepermisjon og sykelønn utgjør 0,5 mill.kr. Det foreligger ingen praksis med budsjettering av slike refusjoner. Gebyrinntekter utgjør 3,1 mill.kr. hvilket er 0,4 mill.kr. høyere enn budsjettert. Side 6

14 GENERELT OM SKATTEOPPKREVERENS VIRKSOMHET Styret Styret har i 2013 avholdt fem ordinære møter. Styret består av syv medlemmer inkl. ansattes representant, hvorav fire er kvinner og tre er menn. Styret, herunder styrets leder, dets nestleder, og styrets varamedlemmer velges av representantskapet med unntak av ansattes representant. Det velges ett medlem med et personlig varamedlem fra hver kommune. Representantskapet er virksomhetens øverste organ og består av seks representanter med personlige vararepresentanter. Ordføreren i den enkelte deltakerkommune er kommunens representant i representantskapet. I tillegg velges en personlig vararepresentant med møte- og talerett. Valget skjer for en periode på fire år og følger kommunestyrets valgperiode. Side 7

15 SKATTEINNGANG 2. Skatteinngang 2.1 VURDERING AV SKATTEINNGANGEN Kemneren i Follo forestår innkreving og oppgjør av skattekravene forskuddsskatt, forskuddstrekk, tilleggsforskudd, restskatt, samt arbeidsgiveravgift, og fører regnskap på vegne av skattekreditorene (stat, folketrygden, fylkeskommunen og kommunen). Med unntak for arbeidsgiveravgift inneholder disse skattekravene normalt skatt til samtlige skattekreditorer 1. Skatteregnskapets innbetalinger i måneden blir fordelt og overført kreditorene. Inntektsføring baserer seg på innbetalte skatter, dvs. fra et regnskap (reskontro) basert på kontantprinsippet. Hva som er den virkelige, reelle skatten år t, blir først kjent etter utlignet skatt sommeren år t + 1. Kommunens skatteinntekter blir altså årets andel av innbetalte skatter (år t) pluss avregnet skatt (skattyterens tilgode eller restskatt) fra året forut (t-1). Innbetalte skatter, fratrukket en margin (reserve), se pkt. 2.2, fordeles etter gitte kriterier mellom skattekreditorene. Total skatte- og avgiftsinngang i skatteregnskapet Kommune (Beløp 1.000) Regnskapsår 2011 Regnskapsår 2012 Regnskapsår Vestby Ski Ås Frogn Oppegård Enebakk Kemneren i Follo For 2013 utgjorde kommunenes skatteinngang, på landsbasis mill. kr, hvilket er en økning på 5,7 % i forhold til For virksomhetens deltagerkommuner utgjorde total inngang mill. kr. Den totale økningen for de seks kommunene i 2013 var på 6,27 %. Fra 2011 til 2012 var det en økning på 7,56 %, og fra 2010 til 2011 var det en nedgang på -4,46 %. 1 Staten er kreditor for inntekts-, formues-, grunnrente- og tonnasjeskatt, jfr. sktl. 1-1 (1) a-e og skattevedtak , 2-2, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 og 5-1. Videre er staten kreditor for artistskatt, jfr. artistskatteloven 3 og skattevedtak samt svalbardskatt, jfr. svalbardskatteloven 1-1 og svalbardskattevedtak Folketrygden er kreditor for arbeidsgiver- og trygdeavgift, jfr. ftrl og 23-3 og avgiftsvedtak til 8. Fylkeskommuner er kreditor for inntektsskatt og naturressursskatt, jfr. sktl. 1-1, b og c og 18-2 og skattevedtak Kommuner er kreditor for inntekts-, formues- og naturressursskatt, jfr. sktl. 1-1 a og b samt 18-2 og skattevedtak og 3-8. Side 8

16 SKATTEINNGANG Regnskapsår 2011 Regnskapsår 2012 Regnskapsår 2013 Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret Kommune (Beløp 1.000) Kommunens andel 2012 Andel i % 2012 Kommunens andel 2013 Total inngang 2013 Andel i % Vestby ,3 % ,9 % Ski ,8 % ,7 % Ås ,3 % ,6 % Frogn ,7 % ,1 % Oppegård ,7 % ,2 % Enebakk ,5 % ,2 % Kemneren i Follo ,9 % ,8 % Totalt innbetalt skatt og avgift for Follo-kommunene i 2013 var på mill. kr. Av dette utgjør kommunenes andel til sammen mill.kr. Budsjettert skatteinngang utgjorde totalt mill.kr for de seks Follo-kommunene. Kommunenes andel utgjør 21,8 % av den totale skatteinngangen for 2013, tilsvarende tall for 2012 var 21,9 % og for ,7 %. Side 9

17 SKATTEINNGANG Kommunens andel 2011 Kommunens andel 2012 Kommunens andel 2013 Budsjettert skatteinngang 2013 Vestby budsjetterte med en samlet skatteinngang på 381,8 mill.kr. Regnskapsført skatteinngang ble 373,6 mill.kr. I forhold til siste prognose pr (tilleggsnotat) som gav et estimat på 375,9 mill.kr., fremkom et regnskapsmessig negativt avvik på 2,2 mill.kr. Budsjettert skatteinngang for Ski var 758,0 mill.kr. Regnskapsført skatteinngang ble 770,0 mill.kr. I forhold til siste prognose pr (tilleggsnotat) som gav et estimat på 772,0 mill.kr., fremkom et regnskapsmessig negativt avvik på 2,0 mill.kr. Budsjettert skatteinngang for Ås kommune var 414,0 mill.kr. Regnskapsført skatteinngang ble 418,4 mill.kr. I forhold til siste prognose pr (tilleggsnotat) som gav et estimat på 419,2 mill.kr, fremkom et regnskapsmessig negativt avvik på 0,8 mill.kr. Budsjettert skatteinngang for Frogn var 452,1 mill.kr. Regnskapsført skatteinngang ble 459,3 mill.kr. I forhold til siste prognose pr (tilleggsnotat) som gav et estimat på 457,8, fremkom et regnskapsmessig positivt avvik på 1,5 mill.kr. Oppegård kommune budsjetterte med en samlet skatteinngang på 818,3 mill.kr. Regnskapsført skatteinngang ble 819,6 mill.kr. I forhold til siste prognose pr (tilleggsnotat) som gav et estimat på 820,0 mill.kr, fremkom et regnskapsmessig negativt avvik på 0,14 mill.kr. Budsjettert skatteinngang for Enebakk var 240,1 mill.kr. Regnskapsført skatteinngang ble 235,2 mill.kr. I forhold til siste prognose pr (tilleggsnotat) som gav et estimat på 235,6 mill.kr, fremkom et regnskapsmessig negativt avvik på 0,4 mill.kr. Med unntak av november og desember har det vært en jevn økning i skatteinntektene i løpet av det siste året. En forklaring på den svake veksten i årets to siste måneder, er at inngangen av restskatter fordeler seg Side 10

18 SKATTEINNGANG noe ulikt fra år til år, og andelen av årets restskatt som var kommet inn ved utgangen av oktober var større i 2013 enn i En annen forklaring er at korreksjonen av fordelingen av skatteinntekter mellom skattekreditorene (kommunene, fylkeskommunene, staten og folketrygden) som ble gjennomført i november, slo negativt ut for kommunene. Kommunene var kjent med dette, og hadde hensyntatt dette i sine budsjetter. Side 11

19 SKATTEREGNSKAPET 3. Skatteregnskapet 3.1 AVLEGGELSE AV SKATTEREGNSKAPET Kemneren i Follo bekrefter at skatteregnskapet for 2013 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jfr. Instruks for skatteoppkrevere 3-1. Det er ikke mottatt pålegg om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av skatteregnskapet fra regional kontrollenhet. Årsregnskapet for 2013 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatteoppkreveren. 3.2 MARGIN Marginavsetning vil si at det før fordeling holdes igjen en prosentandel av innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt for personlige skattytere. Denne avsetningen blir ikke å fordele til skattekreditorene, men benyttes ved tilbakebetaling til skattytere med overskytende forskudd (skatt til gode) etter avregning, jfr. sktbl Slik avsetning skal gjøres av innbetalinger vedr. det løpende inntektsåret, og for foregående inntektsår i ligningsårets seks første måneder. Margin skal beregnes og avsettes med den prosentsats som kommunene fastsetter, for tiden fastsatt av departementet til mellom 8 og 12 %, jfr. forskrift om gjennomføringen av fordeling av skatt mv. mellom skattekreditorene 12(2). Bestemmelser om marginoppgjør, dvs. hva som skjer dersom det er avsatt for lite eller for mye margin for et inntektsår, er gitt i fordelingsforskriften 13. Er det avsatt for lite margin belastes skattekreditorene løpende for utbetalinger så snart marginen er brukt opp. Er det avsatt for mye, skal det som er igjen av avsetning for et år gjøres opp (tilbakebetales) til skattekreditorene i november i ligningsåret Vestby kommune Margin for inntektsåret 2012 Innestående margin for inntektsår 2012, pr For mye avsatt margin for inntektsår Marginprosent Prosentsats marginavsetning: 8 %. Side 12

20 SKATTEREGNSKAPET Margin for inntekståret 2013 Marginavsetning for inntektsåret 2013, pr kr Kommentar til marginavsetningen Marginoppgjøret for Vestby har vært negativt de siste årene. Vi har vært i kontakt med kommunen med henstilling om å vurdere økning av marginprosenten. Kommunen har valgt å fastholde 8 % avsetning Ski kommune Margin for inntektsåret 2012 Innestående margin for inntektsår 2012, pr For mye avsatt margin for inntektsår Marginprosent Prosentsats marginavsetning: 8 %. Margin for inntektsåret 2013 Marginavsetning for inntektsåret 2013, pr kr Kommentar til marginavsetningen Marginoppgjøret for Ski kommune har vært positivt de siste årene. For inntektsåret 2010 var overskytende margin på 4,1 mill., for inntektsåret 2011 på 12,3 mill. og nå for inntektsåret 2012 på 7 mill Ås kommune Margin for inntektsåret 2012 Innestående margin for inntektsår 2012, pr For lite avsatt margin for inntektsår Marginprosent Prosentsats marginavsetning: 8 %. Side 13

21 SKATTEREGNSKAPET Margin for inntektsåret 2013 Marginavsetning for inntektsåret 2013, pr kr Kommentar til marginavsetningen Marginoppgjøret for Ås har vært negativt de siste årene. Vi har vært i kontakt med kommunen med henstilling om å vurdere økning av marginprosenten. Kommunen har valgt å fastholde 8 % avsetning Frogn kommune Margin for inntektsåret 2012 Innestående margin for inntektsår 2012, pr For mye avsatt margin for inntektsår Marginprosent Prosentsats marginavsetning: 8 %. Margin for inntektsåret 2013 Marginavsetning for inntektsåret 2013, pr kr Kommentar til marginavsetningen Marginoppgjøret for Frogn har vært positivt de siste årene. For inntektsåret 2010 var overskytende margin på 0,5 mill., for inntektsåret 2011 på 1,6 mill. og nå for inntektsåret 2012 på 1,3 mill Oppegård kommune Margin for inntektsåret 2012 Innestående margin for inntektsår 2012, pr For mye avsatt margin for inntektsår Marginprosent Prosentsats marginavsetning: 8 %. Side 14

22 SKATTEREGNSKAPET Margin for inntektsåret 2013 Marginavsetning for inntektsåret 2013, pr kr Kommentar til marginavsetningen Avsatt margin har vært tilstrekkelig i flere år Enebakk kommune Margin for inntektsåret 2012 Innestående margin for inntektsår 2012, pr For lite avsatt margin for inntektsår Marginprosent Prosentsats marginavsetning: 9 %. Margin for inntektsåret 2013 Marginavsetning for inntektsåret 2013, pr kr Kommentar til marginavsetningen Marginoppgjøret for Enebakk har vært negativt de siste årene. Men for inntektsåret 2011 var den positivt, med et overskytende på 2,8 mill. I år så viste det et negativt oppgjør igjen. Vi har vært i kontakt med kommunen om å vurdere økning av marginprosenten. Kommunen har valgt å fastholde 9 % avsetning. Side 15

Skatteoppkreveren i Krødsherad

Skatteoppkreveren i Krødsherad 1 Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Krødsherad kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving. Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving. Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING INNHOLD Side: SAMMENDRAG M/REGNSKAPSOPPSTILLINGER 1 KOMMENTARER Orientering om kommentarene 11 Sentraladministrasjonen 12 Skole- og barnehageetaten

Detaljer

ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007

ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007 ØRU-styresak 21/08 Til ÅRSKONFERANSEN 2008 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007 Innholdsfortegnelse 1 Side 1. Om ØRU 2 2. ØRU-samarbeidets organisering 2 3. Strategi for kommunesamarbeidet

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen vil orientere om ide/plan for lokstallen.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen vil orientere om ide/plan for lokstallen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-8 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 17:00 17:00 TEMA: Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen

Detaljer

Helse og omsorg - økonomistyring

Helse og omsorg - økonomistyring Helse og omsorg - økonomistyring - Bamble kommune - Revisjonsrapport nr: 714 014 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...2

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: FRAMTIDIG ORGANISERING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN

SAKSFRAMLEGG SAK: FRAMTIDIG ORGANISERING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 4 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2007 Bilder brukt i årsrapporten er fra bankbygg i Kirkegata 18 og Kongens gate 18/20. Dette er to av totalt 18 eiendommer Oslo Pensjonsforsikring kjøpte av DnBNOR i desember 2007. Eiendomsverdien

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 Årsberetning 2014 Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 2 Midtre Namdal Samkommune... 4 2.1 Hovedmålsettinger... 4 2.2 Organisering... 4 2.3 Administrativ organisering...

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS UTARBEIDET AV: 2014 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 4 1.0 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 AVGRENSNING...

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer