Innkalling Representantskapsmøte Side 1 av 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4"

Transkript

1 Innkalling Representantskapsmøte Side 1 av 4 Representantskapet for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Fredag 25. april, kl Sted: Ski rådhus, formannskapssalen DAGSORDEN: 1/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2/13 PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 3/14 ORIENTERINGS- OG DRØFTINGSSAKER 4/14 ÅRSMELDING /14 DRIFTSREGNSKAP /14 VIRKSOMHETSPLAN /14 EVENTUELT Med hilsen Kjell Pettersen styreleder Vedlegg: 1) Protokoll fra møte i representantskapet, ) Årsmelding ) Driftsregnskap ) Notat, tilbakeføring av fjorårets mindreforbruk (regnskapsmessig resultat 2013), ) Virksomhetsplan ) Vedtekter for Kemneren i Follo, sist oppdatert 9. februar 2006

2 Innkalling Representantskapsmøte Side 2 av 4 SAKSLISTE MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Sak 1/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Sak 2/14 PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE Forslag til vedtak: Protokoll fra møte godkjennes. Sak 3/14 ORIENTERINGS- OG DRØFTINGSSAKER a) Status ved kontoret For å oppfylle styrets målsetting om å øke kontrollfrekvensen for arbeidsgiverkontrollen utlyste vi en ledig stilling høsten Det ble innstilt én kandidat til stillingen som regnskapskontrollør, men kandidateten takket nei av lønnsmessige årsaker. Stillingen vil bli lyst ut på nytt i løpet av 1. halvår Kemneren har innledet samarbeid med næringsrådene i Follo. Kemneren anser næringsrådene for å være nyttige arenaer for informasjonsrelaterte aktiviteter knyttet til arbeidsgivers etterlevelse av regler. Kemneren var representert i flere juryer under Follomesterskapet Ungt Entreprenørskap. Det ble gjennomført en medarbeiderundersøkelse blant kommunens ansatte i november Resultatene er hyggelige for kemnerens virksomhet og innebærer en positiv utvikling fra tidligere års undersøkelser. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen vil bli gjenstand for evaluering senere i år. b) Personallister Med virkning fra 1. januar 2014 innføres det krav om føring av personalliste for serveringssteder, frisører og skjønnhetspleiere, samt bilverksteder og bilpleiebransjen. Formålet med reglene om personalliste er å motvirke svart arbeid. Skattekontoret kan ilegge overtredelsesgebyr dersom listen ikke er ført i samsvar med regelverket. En personalliste er en liste over alle som arbeider i virksomheten, inkludert ulønnet og innleid personale, og skal vise når de starter og avslutter arbeidsdagen. Listen skal føres på arbeidsplassen, og skal være tilgjengelig for kontroll i virksomhetens åpningstid.

3 Innkalling Representantskapsmøte Side 3 av 4 c) Evaluering av styrets arbeid Etter initiativ fra styrets leder skal det gjennomføres en evaluering av styrets arbeid, herunder hvordan styret fungerer i dets arbeidsform og de oppgaver de arbeider med. Til bruk ved evalueringen er det utarbeidet et spørsmålsskjema. Resultatene av evalueringen vil bli behandlet i førstkommende styremøte. Sak 4/14 ÅRSMELDING 2013 Årsmelding 2013 er godkjent av styret og er besluttet oversendt representantskapet med anbefaling om å ta årsmeldingen til orientering. Forslag til vedtak: Årsmelding 2013 tas til orientering. Sak 5/14 DRIFTSREGNSKAP 2013 Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 2,9 mill.kr. Oppstått mindreforbruk skriver seg i hovedsak fra mindre kostnader til lønn og sosiale utgifter enn budsjettert. Stilling på arbeidsgiverkontrollen, utlyst ikke besatt. Kostnad årsverk ca. 600 kr Mindreforbruk lønn arbeidsgiverkontrollen, sykefravær utgjør samlet ett årsverk. Kostnad årsverk ca. 600 kr Vakanse innfordringsavdelingen. Kostnad årsverk ca. 600 kr Gebyrinntektene ble ca. 300 kr høyere enn antatt Ikke budsjetterte refusjoner av sykelønn, permisjoner etc. ble ca. 500 kr Av hensyn til regelverk for avleggelse av regnskap må styret behandle regnskapet før revisjonsuttalelse for Oppegård kommune og for Kemneren i Follo foreligger. Regnskapet er derfor avlagt med forbehold om at det ikke fremkommer vesentlige merknader i revisjonsberetningene. Styret anbefaler representantskapet om å godkjenne regnskap Styret anbefaler at regnskapsmessig mindreforbruk, kr ,- tilbakeføres deltakerkommunene gjennom en tilsvarende reduksjon i deltakerkommunenes tilskudd til driften av KIF for inneværende år (se eget notat). Forslag til vedtak: 1. Regnskap 2013 godkjennes 2. Regnskapsmessig mindreforbruk, kr ,- tilbakeføres deltakerkommunene gjennom en tilsvarende reduksjon i deltakerkommunenes tilskudd til driften av KIF for inneværende år

4 Innkalling Representantskapsmøte Side 4 av 4 Sak 6/14 VIRKSOMHETSPLAN 2013 Virksomhetsplan 2013 ble forelagt styret og er besluttet oversendt representantskapet. Forslag til vedtak: Virksomhetsplan 2013 tas til orientering. Sak 7/14 EVENTUELT

5 Møteprotokoll Representantskapsmøte Side 1 Møte i representantskapet for Kemneren i Follo, 6. september 2013 MØTEPROTOKOLL Møtet ble ledet av Anne Kristine Linnestad, ordfører i Ski kommune og leder av representantskapet. Følgende møtte foruten møteleder: Thore Vestby representantskapets nestleder og ordfører i Frogn, Johan Alnes ordfører i Ås, Tonje A. Olsen ordfører i Enebakk, John A. Ødbehr ordfører i Vestby, Ildri Eidem Løvaas ordfører i Oppegård og Kjell Pettersen, styreleder for Kemneren i Follo. Fra administrasjonen deltok: Sverre Halvorsen, kemner og Odd E. Skaug-Vandraas, controller. DAGSORDEN: 9/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 10/13 PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE, 18. JUNI /13 ORIENTERINGS- OG DRØFTINGSSAKER 12/13 BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN /13 EVENTUELT

6 Møteprotokoll Representantskapsmøte Side 2 Sak 9/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader. Sak 10/13 PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE I REPRESENTANTSKAPET Protokollen vil for fremtiden, ansees som godkjent ved utsendelse via e-post, såfremt det ikke, til representantskapets leder, er gjort innsigelser til protokollens innhold innen to uker fra dato for utsendelse. Vedtak: Protokoll fra møte den ble godkjent uten merknader. Sak 11/13 ORIENTERINGS- OG DRØFTINGSSAKER a) Status ved kontoret Kemneren er av styret gitt fullmakt til å inngå avtale med KLP om tegning av styreansvarsforsikring. Forsikring er tegnet. Vedtak: Redegjørelsen ble tatt til orientering. Sak 12/13 BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN Kemneren redegjorde for budsjettmessige premisser som ligger til grunn for neste års budsjett med spesiell vekt på kartlegging og fremtidig behov av spesialkompetanse. Fjorårets regnskapsmessige resultat ble kommentert og begrunnet med ekstraordinære forhold som sykelønnsrefusjoner og gebyrinntekter. Enkelte spørsmål vedr. budsjett og økonomiplan ble besvart av styrets leder og daglig leder. Vedtak: Budsjett 2014 og Økonomiplan ble godkjent. Sak 13/13 EVENTUELT Odd E. Skaug-Vandraas referent

7 KEMNEREN I FOLLO ÅRSMELDING 2013

8 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Oppsummering 2 SKATTEINNGANG 2 INNKREVINGSRESULTATER 2 ARBEIDSGIVERKONTROLL 2 SENTRALBORD 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet Kemneren i Follo 3 2. Skatteinngang Vurdering av skatteinngangen 8 3. Skatteregnskapet Avleggelse av skatteregnskapet Margin Innfordring av krav Restanseutvikling Resultater av innfordringen Produksjon innfordringstiltak Arbeidsgiverkontroll Organisering av arbeidsgiverkontrollen Planlagte og gjennomførte kontroller Resultater fra arbeidsgiverkontrollen Samarbeid med andre kontrollaktører Gjennomførte informasjonstiltak 33

9 OPPSUMMERING Oppsummering SKATTEINNGANG Skatteregnskapet 2013 viser en samlet skatteinngang, for alle seks deltagerkommunene, på 14,132 mrd.kr. Dette er en økning på 6,85 % i forhold til 2012 hvor samlet skatteinngang utgjorde 13,226 mrd.kr. Av årets skatteinngang utgjør kommunenes andel 3,076 mrd.kr (21,8 %). Dette innebærer en prosentuell økning på 6,26 % i forhold til 2012 der kommunenes andel ble 2,895 mrd.kr. INNKREVINGSRESULTATER Resultatene for innkreving av skatter og avgifter i i forhold til måleparameteret totalt innbetalt i % av sum krav (utlignet skatt) er meget tilfredsstillende. Med enkelte unntak befinner resultatene seg godt innenfor målkravene. Det er oppstått en negativ differanse for Frogn kommune knyttet til resultatkravet for restskatt person Vi finner grunn til å tro at det er forhold ved sammensetningen av skattyterne som ble ilignet restskatt for dette inntektsåret som har bidratt til at resultatet ligger noe tilbake for tidligere år. ARBEIDSGIVERKONTROLL Arbeidsgiverkontrollen har i løpet av 2013 gjennomført bokettersyn hos 207 arbeidsgivere, hvilket gir en kontrollfrekvens på 5,3 %. Bokettersynene har avdekket ca. 25,2 mill.kr i lønn som ikke tidligere er medtatt til beskatning og 13,1 mill.kr i grunnlag for beregning av arbeidsgiveravgift. SENTRALBORD Det er i løpet av 2013 opprettet eget sentralbord lokalt hos kemneren. Til tross for enkelte driftstekniske komplikasjoner med etablering og programmering av sentralbordet ser kemneren positivt på etableringen. Gjensidig informasjonsutveksling mellom sentralbord og virksomheten, bedre opplæring og økt nærhet til saksbehandlerne forventes å medføre økt servicegrad for brukerne. Sverre Halvorsen kemner Side 2

10 GENERELT OM SKATTEOPPKREVERENS VIRKSOMHET 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 KEMNEREN I FOLLO Kemneren i Follo er et interkommunalt samarbeid (kommuneloven 27), etablert , om skatteoppkreverfunksjonen mellom kommunene Vestby, Ski, Ås, Frogn, Oppegård og Enebakk. Skatteoppkreverens plikter følger av lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav av 17. juni 2005 nr. 67 (skattebetalingsloven). De kommunale skatteoppkreverne er iht. skattebetalingsloven pålagt å utføre innkrevingsoppgaver på vegne av alle skattekreditorene (fellesinnkreving), inkludert regnskapsføring. Videre har skatteoppkreverne kontrollfunksjoner overfor arbeidsgiverne i forbindelse med forskuddstrekkordningen og arbeidsgiveravgiften. Skatteoppkreverfunksjonen er en del av et større forvaltningsområde for fastsettelse og innkreving av de fleste skatter og avgifter i Norge. Det faglige ansvaret for skatteoppkreverfunksjonene ligger i staten, mens det administrative ansvaret for gjennomføring tilligger den enkelte kommune. Oppegård kommune er vertskommune og arbeidsgiver for virksomhetens ansatte. Kemneren i Follo betjener ca innbyggere og arbeidsgivere, og er med dét det syvende største skatteoppkreverkontoret i landet. I 2013 stod KIF for innkrevingen av 14,1 mrd.kr som gikk videre til fordeling til skattekreditorene. Ressursbruk/-fordeling Virksomheten har hatt som målsetting å øke kontrollfrekvensen utover 5 %. Vi ansatte i 2013 en medarbeider for å dekke opp for vedvarende sykefravær som følge av kroniske sykdommer. Dernest lyste vi ut en ledig stilling for å øke bemanningen. Det ble innstilt én kandidat til stillingen som regnskapskontrollør, men kandidateten takket nei av lønnsmessige årsaker. I innfordringsavdelingen ble det mot slutten av 2013 ansatt to personer for å dekke opp for vakanse og sykefravær. Bemanningen i 2013 har ikke vært tilstrekkelig til å gjennomføre alle planlagte arbeidsoppgaver vi har ønsket å gjennomføre. Løpende drift og tilhørende resultater for foregående år antas i liten eller mindre grad å være påvirket av manglende ressursutnyttelse. Dog tillegges det at enkelte prosjekter er forskjøvet i tid med bakgrunn i vakanser og sykefravær. Arbeidsverktøyet SOFIE blir stadig bedre. Vi produserer mer enn tidligere samtidig som kvaliteten og likebehandlingen av skattyterne sikres av SOFIE. For å optimalisere og effektivisere venter vi, av og til, med å ansette nye medarbeidere. Årsaken er at vi ønsker å foreta en grundig vurdering av hvilken kompetanse vi trenger. Dernest trenger vi tid til å utprøve om en effektivisering innebærer at det ikke er nødvendig å reansette. Side 3

11 GENERELT OM SKATTEOPPKREVERENS VIRKSOMHET Figur 1 Organisasjonskart Kemner Controller Avd. Skatteregnskap Koordinator Avd. Arbeidsgiverkontroll Koordinator Avd. Innfordring Kontopleie Skatteregnskap Kontrollører Innfordring Realisering Søknad Kemneren i Follo er organisert etter en to-nivå modell med kemneren som øverste administrative leder og med én koordinator som leder for hver avdeling. Avdelingene er inndelt etter funksjonsområde og de ansatte er spesialisert innenfor et nærmere avgrenset tjenesteområde. Koordinator er ansvarlig for den daglige drift av sin avdeling og skal koordinere arbeidsoppgavene innad i avdelingen. Koordinator er underlagt kemneren og rapporterer til denne. Personal og arbeidsmiljø Oppegård kommune er med i avtalen om et Inkluderende Arbeidsliv IA. Dette er en avtale mellom partene i arbeidslivet, med støtte fra NAV. Avtalen har tre hovedmål: Lavere sykefravær Tilsette flere med yrkeshemninger Høyere reell pensjonsalder Gode rutiner for oppfølging av individuelt sykefravær er et sentralt virkemiddel i dette arbeidet. Sykefraværet i 2013 var på 6,3 %. Dette er en halvering fra 2012 da fraværet lå på 13 %. Likevel er det avgjørende at virksomheten jobber aktivt for å forebygge sykefravær og følger opp sykmeldte medarbeidere i tråd med nasjonale standarder. Det er de siste årene foretatt utskifting av alle gamle skrivebord og erstattet med heve- og senkebord der bordets høyde enkelt kan reguleres for individuell tilpasning. For de med ryggplager kan bordets høyde justeres opp slik at man kan arbeide stående foran PC-skjermen. Ytterligere individuell tilpasning er gjort Side 4

12 GENERELT OM SKATTEOPPKREVERENS VIRKSOMHET etter behov der kontorplassene er supplert med kontortekniske innretninger og hjelpemidler som underarm/fot/-ryggstøtter mv. Ved utgangen av 2013 hadde Kemneren i Follo 29 fast ansatte. De ansatte er fordelt på 65,5 % kvinner og 34,5 % menn. Gjennomsnittlig alder på de ansatte er 49,8 år. I ledergruppen er det 2 kvinner og 2 menn. I desember ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse. Resultatene tyder på at medarbeiderne oppfatter arbeidsmiljøet som godt. Resultatene vil bli gjenstand for nærmere evaluering og oppfølging i løpet av 1. halvår Oppegård kommune har nedfelt i sin policy at det skal være likestilling mellom kjønnene. I stillingsutlysninger står det følgende; Oppegård kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, kulturell og etnisk bakgrunn. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. Kompetanse Dyktige, motiverte og ansvarsbevisste medarbeidere samt riktig sammensetning av kompetanse er avgjørende for kvaliteten på gjennomføringen av oppgavene i virksomheten. Virksomheten blir stilt overfor mange kompliserte faglige spørsmål, som stiller store krav til de ansattes kompetanse. Virksomheten må løpende vurdere behovet for spesialisering og spisskompetanse på utvalgte områder. Virksomhetens ansatte har i 2013 deltatt på et utvalg kurs og fagseminarer i regi av Skatt øst. Skatteforvaltningen er i kontinuerlig endring, både mht. lovgivning og praksis, men også i forhold til strategier og virkemiddelbruk. Vi opplever stort utbytte av tett samhandling med Skatteetaten, men også på tvers av skatteoppkreverkontorene. Vi har samarbeid og erfaringsutveksling med skatteoppkreverne i Oslo, Asker og Bærum og Skedsmo med regelmessige møter. Samarbeidet innebærer at vi utveksler produkter, avgir felles høringsuttalelser og forslag og innspill til faglig overordnet myndighet. Kontoret befinner seg i et generasjonsskifte hvor flere personer med stor fagkompetanse har gått ut av arbeidslivet. Kemneren anser det som svært viktig å sørge for kompetanseoverføring. Rekruttering av nye medarbeidere skjer på bakgrunn av en grundig vurdering av hvilken kompetanse kontoret har behov for. Kemneren vil understreke behovet for tilstrekkelige lønnsrammer ved rekruttering av spesialkompetanse. Side 5

13 GENERELT OM SKATTEOPPKREVERENS VIRKSOMHET Økonomiske oversikt drift Regnskap 2013 Budsjett, regulert, 2013 Budsjett, opprinnelig, 2013 Regnskap 2012 Andre salgs- og leieinntekter 2 621, 623, Gebyrinntekter Overføringer, deltakerkomm. tilskudd til KIF 1 750, Refusjoner NAV 701, 710, Komp mva påløpt driftsregnskapet Sum driftsinntekter Lønn , Sosiale utgifter 090, 092, Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod , Kjøp av tjenester som erstatter komm. tj.prod Overføringer, mva-kompensasjon drift Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansposter Renteinntekter Renteutgifter Netto driftsresultat Interne finansieringstransaksjoner Bruk av tidligere års mindreforbruk Avsetning til bundne driftsfond Årsresultat Noter: 1) Regnskapsmessig mindreforbruk for regnskapsåret 2012, ble etter vedtak i representantskapet, besluttet disponert gjennom tilbakeføring til deltakerkommunene ved en tilsvarende reduksjon i de terminvise tilskuddene til driften av KIF for ) Andre salgs- og leieinntekter, inntekter fra kurs arbeidsgivere, samt inntekter fra utleie av kemnerens leasingbil til annen virksomhet i Oppegård kommune 3) Opptjente og bokførte renter beløper seg til ,-. Saldo likviditetsbeholdning (fond) pr , ,62,-. 4) Kemneren har med bakgrunn i langvarig sykefravær i avdeling Arbeidsgiverkontroll, kjøpt 15 kontroller av Lørenskog kemnerkontor 5) Det er foretatt avsetning av midler, til sammen ,-, til planlagt endring av kontormessig plassering Driftsregnskapet viser et foreløpig udisponert mindreforbruk, stort, 2,9 mill.kr. Oppstått mindreforbruk kan forklares med mindre forbruk av lønnsutgifter, ca. 2 mill.kr, inklusive sosiale utgifter. Mindre forbruk av lønnsutgifter må sees i sammenheng med at vi har valgt å utprøve en vakanseordning som betyr at enkelte stillinger står ledige, i noe tid, før de besettes. Refusjoner fra Nav, herunder foreldrepermisjon og sykelønn utgjør 0,5 mill.kr. Det foreligger ingen praksis med budsjettering av slike refusjoner. Gebyrinntekter utgjør 3,1 mill.kr. hvilket er 0,4 mill.kr. høyere enn budsjettert. Side 6

14 GENERELT OM SKATTEOPPKREVERENS VIRKSOMHET Styret Styret har i 2013 avholdt fem ordinære møter. Styret består av syv medlemmer inkl. ansattes representant, hvorav fire er kvinner og tre er menn. Styret, herunder styrets leder, dets nestleder, og styrets varamedlemmer velges av representantskapet med unntak av ansattes representant. Det velges ett medlem med et personlig varamedlem fra hver kommune. Representantskapet er virksomhetens øverste organ og består av seks representanter med personlige vararepresentanter. Ordføreren i den enkelte deltakerkommune er kommunens representant i representantskapet. I tillegg velges en personlig vararepresentant med møte- og talerett. Valget skjer for en periode på fire år og følger kommunestyrets valgperiode. Side 7

15 SKATTEINNGANG 2. Skatteinngang 2.1 VURDERING AV SKATTEINNGANGEN Kemneren i Follo forestår innkreving og oppgjør av skattekravene forskuddsskatt, forskuddstrekk, tilleggsforskudd, restskatt, samt arbeidsgiveravgift, og fører regnskap på vegne av skattekreditorene (stat, folketrygden, fylkeskommunen og kommunen). Med unntak for arbeidsgiveravgift inneholder disse skattekravene normalt skatt til samtlige skattekreditorer 1. Skatteregnskapets innbetalinger i måneden blir fordelt og overført kreditorene. Inntektsføring baserer seg på innbetalte skatter, dvs. fra et regnskap (reskontro) basert på kontantprinsippet. Hva som er den virkelige, reelle skatten år t, blir først kjent etter utlignet skatt sommeren år t + 1. Kommunens skatteinntekter blir altså årets andel av innbetalte skatter (år t) pluss avregnet skatt (skattyterens tilgode eller restskatt) fra året forut (t-1). Innbetalte skatter, fratrukket en margin (reserve), se pkt. 2.2, fordeles etter gitte kriterier mellom skattekreditorene. Total skatte- og avgiftsinngang i skatteregnskapet Kommune (Beløp 1.000) Regnskapsår 2011 Regnskapsår 2012 Regnskapsår Vestby Ski Ås Frogn Oppegård Enebakk Kemneren i Follo For 2013 utgjorde kommunenes skatteinngang, på landsbasis mill. kr, hvilket er en økning på 5,7 % i forhold til For virksomhetens deltagerkommuner utgjorde total inngang mill. kr. Den totale økningen for de seks kommunene i 2013 var på 6,27 %. Fra 2011 til 2012 var det en økning på 7,56 %, og fra 2010 til 2011 var det en nedgang på -4,46 %. 1 Staten er kreditor for inntekts-, formues-, grunnrente- og tonnasjeskatt, jfr. sktl. 1-1 (1) a-e og skattevedtak , 2-2, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 og 5-1. Videre er staten kreditor for artistskatt, jfr. artistskatteloven 3 og skattevedtak samt svalbardskatt, jfr. svalbardskatteloven 1-1 og svalbardskattevedtak Folketrygden er kreditor for arbeidsgiver- og trygdeavgift, jfr. ftrl og 23-3 og avgiftsvedtak til 8. Fylkeskommuner er kreditor for inntektsskatt og naturressursskatt, jfr. sktl. 1-1, b og c og 18-2 og skattevedtak Kommuner er kreditor for inntekts-, formues- og naturressursskatt, jfr. sktl. 1-1 a og b samt 18-2 og skattevedtak og 3-8. Side 8

16 SKATTEINNGANG Regnskapsår 2011 Regnskapsår 2012 Regnskapsår 2013 Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret Kommune (Beløp 1.000) Kommunens andel 2012 Andel i % 2012 Kommunens andel 2013 Total inngang 2013 Andel i % Vestby ,3 % ,9 % Ski ,8 % ,7 % Ås ,3 % ,6 % Frogn ,7 % ,1 % Oppegård ,7 % ,2 % Enebakk ,5 % ,2 % Kemneren i Follo ,9 % ,8 % Totalt innbetalt skatt og avgift for Follo-kommunene i 2013 var på mill. kr. Av dette utgjør kommunenes andel til sammen mill.kr. Budsjettert skatteinngang utgjorde totalt mill.kr for de seks Follo-kommunene. Kommunenes andel utgjør 21,8 % av den totale skatteinngangen for 2013, tilsvarende tall for 2012 var 21,9 % og for ,7 %. Side 9

17 SKATTEINNGANG Kommunens andel 2011 Kommunens andel 2012 Kommunens andel 2013 Budsjettert skatteinngang 2013 Vestby budsjetterte med en samlet skatteinngang på 381,8 mill.kr. Regnskapsført skatteinngang ble 373,6 mill.kr. I forhold til siste prognose pr (tilleggsnotat) som gav et estimat på 375,9 mill.kr., fremkom et regnskapsmessig negativt avvik på 2,2 mill.kr. Budsjettert skatteinngang for Ski var 758,0 mill.kr. Regnskapsført skatteinngang ble 770,0 mill.kr. I forhold til siste prognose pr (tilleggsnotat) som gav et estimat på 772,0 mill.kr., fremkom et regnskapsmessig negativt avvik på 2,0 mill.kr. Budsjettert skatteinngang for Ås kommune var 414,0 mill.kr. Regnskapsført skatteinngang ble 418,4 mill.kr. I forhold til siste prognose pr (tilleggsnotat) som gav et estimat på 419,2 mill.kr, fremkom et regnskapsmessig negativt avvik på 0,8 mill.kr. Budsjettert skatteinngang for Frogn var 452,1 mill.kr. Regnskapsført skatteinngang ble 459,3 mill.kr. I forhold til siste prognose pr (tilleggsnotat) som gav et estimat på 457,8, fremkom et regnskapsmessig positivt avvik på 1,5 mill.kr. Oppegård kommune budsjetterte med en samlet skatteinngang på 818,3 mill.kr. Regnskapsført skatteinngang ble 819,6 mill.kr. I forhold til siste prognose pr (tilleggsnotat) som gav et estimat på 820,0 mill.kr, fremkom et regnskapsmessig negativt avvik på 0,14 mill.kr. Budsjettert skatteinngang for Enebakk var 240,1 mill.kr. Regnskapsført skatteinngang ble 235,2 mill.kr. I forhold til siste prognose pr (tilleggsnotat) som gav et estimat på 235,6 mill.kr, fremkom et regnskapsmessig negativt avvik på 0,4 mill.kr. Med unntak av november og desember har det vært en jevn økning i skatteinntektene i løpet av det siste året. En forklaring på den svake veksten i årets to siste måneder, er at inngangen av restskatter fordeler seg Side 10

18 SKATTEINNGANG noe ulikt fra år til år, og andelen av årets restskatt som var kommet inn ved utgangen av oktober var større i 2013 enn i En annen forklaring er at korreksjonen av fordelingen av skatteinntekter mellom skattekreditorene (kommunene, fylkeskommunene, staten og folketrygden) som ble gjennomført i november, slo negativt ut for kommunene. Kommunene var kjent med dette, og hadde hensyntatt dette i sine budsjetter. Side 11

19 SKATTEREGNSKAPET 3. Skatteregnskapet 3.1 AVLEGGELSE AV SKATTEREGNSKAPET Kemneren i Follo bekrefter at skatteregnskapet for 2013 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jfr. Instruks for skatteoppkrevere 3-1. Det er ikke mottatt pålegg om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av skatteregnskapet fra regional kontrollenhet. Årsregnskapet for 2013 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatteoppkreveren. 3.2 MARGIN Marginavsetning vil si at det før fordeling holdes igjen en prosentandel av innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt for personlige skattytere. Denne avsetningen blir ikke å fordele til skattekreditorene, men benyttes ved tilbakebetaling til skattytere med overskytende forskudd (skatt til gode) etter avregning, jfr. sktbl Slik avsetning skal gjøres av innbetalinger vedr. det løpende inntektsåret, og for foregående inntektsår i ligningsårets seks første måneder. Margin skal beregnes og avsettes med den prosentsats som kommunene fastsetter, for tiden fastsatt av departementet til mellom 8 og 12 %, jfr. forskrift om gjennomføringen av fordeling av skatt mv. mellom skattekreditorene 12(2). Bestemmelser om marginoppgjør, dvs. hva som skjer dersom det er avsatt for lite eller for mye margin for et inntektsår, er gitt i fordelingsforskriften 13. Er det avsatt for lite margin belastes skattekreditorene løpende for utbetalinger så snart marginen er brukt opp. Er det avsatt for mye, skal det som er igjen av avsetning for et år gjøres opp (tilbakebetales) til skattekreditorene i november i ligningsåret Vestby kommune Margin for inntektsåret 2012 Innestående margin for inntektsår 2012, pr For mye avsatt margin for inntektsår Marginprosent Prosentsats marginavsetning: 8 %. Side 12

20 SKATTEREGNSKAPET Margin for inntekståret 2013 Marginavsetning for inntektsåret 2013, pr kr Kommentar til marginavsetningen Marginoppgjøret for Vestby har vært negativt de siste årene. Vi har vært i kontakt med kommunen med henstilling om å vurdere økning av marginprosenten. Kommunen har valgt å fastholde 8 % avsetning Ski kommune Margin for inntektsåret 2012 Innestående margin for inntektsår 2012, pr For mye avsatt margin for inntektsår Marginprosent Prosentsats marginavsetning: 8 %. Margin for inntektsåret 2013 Marginavsetning for inntektsåret 2013, pr kr Kommentar til marginavsetningen Marginoppgjøret for Ski kommune har vært positivt de siste årene. For inntektsåret 2010 var overskytende margin på 4,1 mill., for inntektsåret 2011 på 12,3 mill. og nå for inntektsåret 2012 på 7 mill Ås kommune Margin for inntektsåret 2012 Innestående margin for inntektsår 2012, pr For lite avsatt margin for inntektsår Marginprosent Prosentsats marginavsetning: 8 %. Side 13

21 SKATTEREGNSKAPET Margin for inntektsåret 2013 Marginavsetning for inntektsåret 2013, pr kr Kommentar til marginavsetningen Marginoppgjøret for Ås har vært negativt de siste årene. Vi har vært i kontakt med kommunen med henstilling om å vurdere økning av marginprosenten. Kommunen har valgt å fastholde 8 % avsetning Frogn kommune Margin for inntektsåret 2012 Innestående margin for inntektsår 2012, pr For mye avsatt margin for inntektsår Marginprosent Prosentsats marginavsetning: 8 %. Margin for inntektsåret 2013 Marginavsetning for inntektsåret 2013, pr kr Kommentar til marginavsetningen Marginoppgjøret for Frogn har vært positivt de siste årene. For inntektsåret 2010 var overskytende margin på 0,5 mill., for inntektsåret 2011 på 1,6 mill. og nå for inntektsåret 2012 på 1,3 mill Oppegård kommune Margin for inntektsåret 2012 Innestående margin for inntektsår 2012, pr For mye avsatt margin for inntektsår Marginprosent Prosentsats marginavsetning: 8 %. Side 14

22 SKATTEREGNSKAPET Margin for inntektsåret 2013 Marginavsetning for inntektsåret 2013, pr kr Kommentar til marginavsetningen Avsatt margin har vært tilstrekkelig i flere år Enebakk kommune Margin for inntektsåret 2012 Innestående margin for inntektsår 2012, pr For lite avsatt margin for inntektsår Marginprosent Prosentsats marginavsetning: 9 %. Margin for inntektsåret 2013 Marginavsetning for inntektsåret 2013, pr kr Kommentar til marginavsetningen Marginoppgjøret for Enebakk har vært negativt de siste årene. Men for inntektsåret 2011 var den positivt, med et overskytende på 2,8 mill. I år så viste det et negativt oppgjør igjen. Vi har vært i kontakt med kommunen om å vurdere økning av marginprosenten. Kommunen har valgt å fastholde 9 % avsetning. Side 15

Innkalling Styremøte 12.02.2014 Side 1 av 5

Innkalling Styremøte 12.02.2014 Side 1 av 5 Innkalling Styremøte 12.02.2014 Side 1 av 5 Styret for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Tirsdag, 25. februar 2014 Sted: Kemneren i Follo, kl. 14.00 16.00 DAGSORDEN:

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Agdenes kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Skatteoppkreveren i Verdal kommune

Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport 215/dato: 2.1.216 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2

Detaljer

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015 1 MOTTATT 22 JAN. 215 /)/z,:c(_ // _ /25? /PM «Ga _ J I g \\ Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Overhalla kommune i Årsrappon 2.1.215 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 1 Årsrapport for 2014 Sel kommune Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser (Gjeld kontora i samarbeidet

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen 1 Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren i Ørland kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

Skatteoppkreveren i Sørum

Skatteoppkreveren i Sørum 1 Årsrapport for 2010 Skatteoppkreveren i Sørum kommune 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603402 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 Bystyret 01.03.2011 ÅRSRAPPORT

Detaljer

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411 1 MOTTATT 26 JAN. 212 428-1-1-411 Årsrapport for 211 Skatteoppkreveren i Overhalla kommune Arsrapport ardato: 18.1.212 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget ' SAK008/17 SKA TTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2016 Møtedato 27.03.2017 Saksnr. Arkiv 008/17 419-1724-5.3 Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens

Detaljer

... rsrapport. Skatte re ~rn skap. Årsrapport for Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag. Steinkjer kommune. Arbeidsgiverkontroll Innfordring

... rsrapport. Skatte re ~rn skap. Årsrapport for Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag. Steinkjer kommune. Arbeidsgiverkontroll Innfordring Org,1n1s,nng Skatteoppkrever Arbeidsgiverkontroll Innfordring MJfgln Skatte re ~rn skap... rsrapport Årsrapport for 2017 Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Steinkjer kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011 1 Årsrapport for kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret SKATT- INNFORDRINGS- OG KONTROLLAVDELINGEN Sentrale hovedoppgaver Skatteregnskap, inn-/utbetalinger,

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Åfjord kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen 1 &Q2 v Årsrapportfor 2014 Skatteoppkreveren kommune i Rissa 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/ Skatteoppkreveren i

Detaljer

Skatteoppkreveren i Levanger kommune

Skatteoppkreveren i Levanger kommune INNHERRED SAMKOMMUNE I 0 Arsrapport for 2008 Skatteoppkreveren i Levanger kommune Årsrapport 2008/ 23.01.2009 Skatteoppkreveren i Levanger 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret

Detaljer

KEMNEREN I FOLLO ÅRSMELDING 2015

KEMNEREN I FOLLO ÅRSMELDING 2015 KEMNEREN I FOLLO ÅRSMELDING 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Oppsummering 2 SKATTEINNGANG 2 INNKREVINGSRESULTATER 2 ARBEIDSGIVERKONTROLL 2 FORSLAG OM OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN 2

Detaljer

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren 1018 Søgne Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon 2 InnhOld 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 I I.1 Ressurser

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Innkalling Styremøte 16.02.2015 Side 1 av 4

Innkalling Styremøte 16.02.2015 Side 1 av 4 Innkalling Styremøte 16.02.2015 Side 1 av 4 Styret for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Onsdag, 25. februar 2015, kl. 14.00 - Sted: Kemneren i Follo, møterom 2. etg.

Detaljer

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen k f i lolb/1>(o S 1 \ Årsrapport for 2016 Skatteoppkreveren Åfjord kommune i Årsrapport år/dato: 2016/12.01.2017 Kemnerkontoret for Fosen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1

Detaljer

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor Årsregnskap og årsrapport 2010 Skatteoppkreverkontor 1.1 Innledning/oppsummering 1.2 Organisering, ressurser og kompetanse 1.3 Intern kontroll 1.4 Diverse nøkkeltall 1.5 Skatteinngang 1.6 Betaling og regnskap

Detaljer

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc mx///bi T Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Søgne kommune i,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.._...3

Detaljer

Årsrapport for 2017 Skatteoppkreveren i Ottadalen for Sel kommune

Årsrapport for 2017 Skatteoppkreveren i Ottadalen for Sel kommune 1 Årsrapport for 2017 for Sel kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret organisering, ressurser og kompetanse... 3 1.2 Internkontroll... 3 1.3 Skatteutvalg...

Detaljer

Innkalling Representantskapsmøte 26.03.2015 Side 1 av 4

Innkalling Representantskapsmøte 26.03.2015 Side 1 av 4 Innkalling Representantskapsmøte 26.03.2015 Side 1 av 4 Representantskapet for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Tirsdag 28. april, kl. 09.00 09.50 Sted:

Detaljer

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Halvårsberetning 2007 SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Innledning Marginavsetning Skatteinngang Fordelingsprosenter Resultatkrav/oppnådd resultat Oversikt restanser

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000672 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 Bystyret 02.03.2010 20/10 ÅRSRAPPORT-SKATTEREGNSKAPET

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

MOSS KOMMUNE. Årsrapport for 2016 Moss kemnerkontor

MOSS KOMMUNE. Årsrapport for 2016 Moss kemnerkontor MOSS KOMMUNE Årsrapport for 2016 2 Innhold 1. Generelt om kemnerkontorets virksomhet... 3 1.1 Kemnerkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 4 1.1.3 Ressurser og kompetanse... 4 Skatteregnskap

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport for 2013 Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport 2013/Verran Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag 20.01.2013 2 Innhold Generelt om skatteoppeverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppeverkontoret

Detaljer

Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene. 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder

Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene. 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder Tema Konkursvurdering Erfaring - behandling av konkursbegjæringer

Detaljer

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik 1 Årsrapportfor 211 Skatteoppkreveren i Gamvik kommune Årsrapport211/19.1.212 Skatteoppkrevereni Gamvik 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser

Detaljer

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009 Saksfremlegg Saksnr.: Arkiv: Sakbeh.: Sakstittel: 10/1740-4 232 Ester Nilsen SKATTEREGNSKAP 2010 - ÅRSRAPPORT Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt ~NIES KOMMINE Vestnes kommune 639 VESTNES Deres ref: Vår ref: Saksbeh: 211/45 Steinar Mundal 23 31.1.211 Årsrapport 21 for Vestnes kommune. Vedla t følger

Detaljer

Returadresse: Vår dato Din dato Saksbehandler Postboks 6310, 9293 Tromsø 15.2.2018 Nina Norø 800 80 000 Din referanse Telefon skatteetaten.no 40802351 Org. nr: Vår referanse Postadresse 996250318 2018/87789

Detaljer

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Trondheim kemnerkontor var i 2015 kr. 25 593 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr. 4 834,6

Detaljer

LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Møtested: Lierne, kommune sal

LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Møtested: Lierne, kommune sal LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 19.04. 2016 Møtetid: 09.00-15.00 Møtested: Lierne, kommune sal De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Gebyrinntekter Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik Gebyr skatt

Gebyrinntekter Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik Gebyr skatt Nedre Romerike kemnerkontor august 2018 Denne måneden Akkumulert Rælingen Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor Skatteinngang 8 537 510 5 194 000 9 031 330 938 349 325 145

Detaljer

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Modum kommune

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Modum kommune Vår dato Din/Deres dato Saksbehandler 15.02.2019 Hanne Gløsmyr Øverland 800 80 000 Din/Deres referanse Telefon Skatteetaten.no 90262820 Org.nr Vår referanse Postadresse 974761076 2019/5308067 Postboks

Detaljer

16 JAN JAN 2017

16 JAN JAN 2017 MOTTATT 'RISMKUMMUNE 16 JAN 217 19 JAN 217 mm KOMMUNE aksnr 1 [52:1 Kemnerkontoret for Fosen 5 --~ 712 Leksvik, den 16.1.217 Økonomisjef Ørland, Rissa, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik VEDRØRENDE ÅRSRAPPORT

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser 3. Medarbeidere 5. Brukerne.. 6. Skatteinngangen til kommunene...7. Skatteregnskapet 8

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser 3. Medarbeidere 5. Brukerne.. 6. Skatteinngangen til kommunene...7. Skatteregnskapet 8 Årsmelding 2011 Innholdsfortegnelse Innledning.....3 Organisering og ressurser 3 Medarbeidere 5 Brukerne.. 6 Skatteinngangen til kommunene........7 Skatteregnskapet 8 Marginoppgjøret for 2010.......8 Skatteinnfordring

Detaljer

Innkalling Representantskapsmøte 28.08.2015 Side 1 av 3

Innkalling Representantskapsmøte 28.08.2015 Side 1 av 3 Innkalling Representantskapsmøte 28.08.2015 Side 1 av 3 Representantskapet for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Mandag 21. september, kl. 12.30 13.20

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL Skatteoppkreveren i Hallingdal 1 HISTORIKK Skatteoppkreveren i Hallingdal er et samarbeid mellom Hallingdalskommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol

Detaljer

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2016 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Kemneren i Trondheimsregionen var i 2016 kr. 26 882,3 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr.

Detaljer

Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015

Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015 Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015 Høring - overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten Finansdepartementet har sendt på høring forslag om overføring av skatteoppkreverfunksjonen

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato:

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato: Årsrapport for 2010 Eigersund kommune ArsrappOIt år/dato: 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordelin!! Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser...3. Medarbeidere...5. Brukerne...5. Skatteinngangen til kommunene...

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser...3. Medarbeidere...5. Brukerne...5. Skatteinngangen til kommunene... Årsmelding 2013 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Organisering og ressurser...3 Medarbeidere...5 Brukerne...5 Skatteinngangen til kommunene....6 Skatteregnskapet.....7 Marginoppgjør...7 Skatteinnfordring

Detaljer

SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND

SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND 0534 Gran 0533 Lunner 0532 Jevnaker Virksomhetsplan 2014 Side 1 av 11 1 INNLEDNING Skatteoppkreveren for Hadeland er skatteoppkrever for Gran, Lunner og Jevnaker kommune.

Detaljer

Innkalling Styremøte Side 1 av 4

Innkalling Styremøte Side 1 av 4 Innkalling Styremøte 17.02.2017 Side 1 av 4 Styret for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Torsdag 2. mars 2017, kl. 14.00 - Sted: Kemneren i Follo, møterom 2. etg.

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Høringsnotat - forslag om at det ikke skal beregnes rentetillegg hvis skattyteren betaler restskatt innen 31. mai i skattefastsettingsåret

Høringsnotat - forslag om at det ikke skal beregnes rentetillegg hvis skattyteren betaler restskatt innen 31. mai i skattefastsettingsåret 10.12.2018 Sak 16/1388 Høringsnotat - forslag om at det ikke skal beregnes rentetillegg hvis skattyteren betaler restskatt innen 31. mai i skattefastsettingsåret Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

1 Årsmelding 2012 Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i

1 Årsmelding 2012 Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i 1 Årsmelding 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Organisering og ressurser...3 Medarbeidere...5 Brukerne...5 Skatteinngangen til kommunene....6 Skatteregnskapet.....7 Marginoppgjør...7 Skatteinnfordring

Detaljer

Innkalling Representantskapsmøte Side 1 av 4

Innkalling Representantskapsmøte Side 1 av 4 Innkalling Representantskapsmøte 26.03.2015 Side 1 av 4 Representantskapet for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Tirsdag 28. april, kl. 09.00 09.50 Sted:

Detaljer

Innkalling Representantskapsmøte Side 1 av 4

Innkalling Representantskapsmøte Side 1 av 4 Innkalling Representantskapsmøte 18.03.2016 Side 1 av 4 Representantskapet for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Mandag 18. april, kl. 14.00 14.50 Sted:

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Rita Larsen 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018044 2017/72998 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2015/194598 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Skatteoppkreveren i Krødsherad

Skatteoppkreveren i Krødsherad 1 Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Krødsherad kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Innkalling Styremøte Side 1 av 4

Innkalling Styremøte Side 1 av 4 Innkalling Styremøte 04.02.2016 Side 1 av 4 Styret for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Torsdag 18. februar 2016, kl. 15.00 - Sted: Kemneren i Follo, møterom 2. etg.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. juni 2018 kl. 15.10 PDF-versjon 22. juni 2018 22.06.2018 nr. 65 Lov om endringar i

Detaljer

Nesodden menighetsråd. Årsregnskap Org.nr

Nesodden menighetsråd. Årsregnskap Org.nr Nesodden menighetsråd Årsregnskap 2017 Org.nr. 976 986 253 Note Nesodden menighetsråd Nesodden menighetsråd Driftsregnskap Regnskap Opprinnelig budsjett Regnskap Økonomisk oversikt drift 2017 2017 2016

Detaljer

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune 1 Årsrapport for 2013 Skatteoppkreveren i Alta kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2016/ 146486 Kommunestyret i Herøy kommune, postmottak@heroy.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Gjøfjell menighetsråd. Årsregnskap Org.nr

Gjøfjell menighetsråd. Årsregnskap Org.nr Årsregnskap 2017 Org.nr. 876 986 272 Driftsregnskap Note Regnskap Budsjett Regnskap Økonomisk oversikt drift 2017 2017 2016 Inntekter 2 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter -16 500-15 000-15

Detaljer

Årsrapport Kemneren i Trondheimsregionen. Klæbu kommune

Årsrapport Kemneren i Trondheimsregionen. Klæbu kommune Årsrapport 2017 Kemneren i Trondheimsregionen Klæbu kommune INNHOLD KEMNERENS INNLEDNING... 4 1. SKATTEREGNSKAPET... 5 1.1 Skatteregnskap 2017 Klæbu kommune... 5 1.2 Marginoppgjør... 6 1.3 Skatteavregning

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13.

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27.04. 2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Gjøfjell menighetsråd. Årsregnskap Org.nr

Gjøfjell menighetsråd. Årsregnskap Org.nr Årsregnskap 2018 Org.nr. 876 986 272 Driftsregnskap Note Regnskap Budsjett Regnskap Økonomisk oversikt drift 2018 2018 2017 Inntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 2-21 600-17 000-16

Detaljer

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i HJARTDAL kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24.04.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Årsregnskap Froland Kommune

Årsregnskap Froland Kommune Årsregnskap Froland Kommune 218 217 Likvider 39 972 686 38 247 289 ubetalte krav 35 326 523 8 369 531 Skyldig skattekredltorene -2 18 821-1 889 746 Skyldig andre -7 132 849-2 718 422 Innestående margin

Detaljer

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 1 7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 7.1. Innledning Ethvert korrekt kommunalt krav, det være seg faktura, termin på utlån eller andre krav skal betales til rett tid. Enkelte ganger oppstår imidlertid situasjoner

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel:

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel: NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18. mai 2009 Møtetid: Kl. 10:00 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 3. april 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus - formannskapssalen. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato

é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato OttarJohnsen Vår dato 01_12_2o-15 Telefon Deres referanse Vár referanse 469 36277 2013/109573 Skatteoppkrevereni HALD " " ' Postboks 1006 Flåm' RD KOMMUNE >~,s"

Detaljer

Drammen Konkurranse KF

Drammen Konkurranse KF Vedlegg 3 Drammen Konkurranse KF Årsmelding og Årsregnskap for 2005 Drammen 05.04.06 Drammen Konkurranse KF Årsmelding 2005 2 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 STYRETS ARBEID 3 ARBEIDSMILJØET 4 SYKEFRAVÆR

Detaljer

Saknr. Sakstittel Tid Type

Saknr. Sakstittel Tid Type INNKALLING TIL MØTE I : Tid: Fredag 14. mars 2014. Klokken: 09.00 Møtested: Ringebu rådhus, Kvitfjell møterom (Grønt). SAKLISTE Saknr. Sakstittel Tid Type Møteinnkalling og sakliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014 I Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Stavanger kommune :. - 1 dj I pt e e * 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser 3 1.1.2 Organisering

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Inderøy kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Inderøy kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Inderøy kommune Arkivsak: 18/187 Møtedato/tid: 07.03.2018 Kl 08:30 Møtested: Inderøy rådhus, møterom Straumen Møtedeltakere: Laila Roel Harald Ness Arvid Nervik Marit

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn/ 15. september 2017 Berit Pettersen Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045/77751325 2012/157157 Skatteoppkreveren i Tana kommune

Detaljer

Kemneren i Ullensaker

Kemneren i Ullensaker 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 31. mars 2014 Tid: Kl. 13:00 Sted: Verdal rådhus møterom 2 etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Møte i Representantskapet for Follo barnevernvakt 23. september 2014

Møte i Representantskapet for Follo barnevernvakt 23. september 2014 FOLLO BARNEVERNVAKT Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Til: Til Representantskapet Ski, 01.10.2014 Møte i Representantskapet for Follo barnevernvakt 23. september 2014 Tid: 23. september 2014

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 20.04.2017 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Salsnes oppvekstsenter De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Driftsassistansen i Viken IKS. Selskapsavtale

Driftsassistansen i Viken IKS. Selskapsavtale Driftsassistansen i Viken IKS Selskapsavtale INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 3 1.1. Selskapets navn... 3 1.2. Deltakere i selskapet... 3 1.3. Selskapets hovedkontor... 3 1.4. Selskapets formål...

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Saksbehandler: Per Olav Pettersen Direkte tlf: 98 26 30 05 Vår ref.: 17/1054 Deres ref.: Vår dato: 22.04.2017 Representantskapet INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Detaljer

HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: kommunestyresalen

HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: kommunestyresalen HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16.05. 2014 Møtetid: Kl. 10.00 14.00 Møtested: kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer