Møte i Representantskapet for Follo barnevernvakt 23. september 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte i Representantskapet for Follo barnevernvakt 23. september 2014"

Transkript

1 FOLLO BARNEVERNVAKT Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Til: Til Representantskapet Ski, Møte i Representantskapet for Follo barnevernvakt 23. september 2014 Tid: 23. september 2014 kl Sted: Ski rådhus, Formannskapssalen Møteprotokoll Møteleder: Nina Sandberg, Ordfører Nesodden kommune Tilstede: Ildri Eidem Løvaas-ordfører, Oppegård kommune, John Ødbehr-ordfører,Vestby kommune, Anne Kristine Linnestad-ordfører, Ski kommune, Johan Alnes-ordfører, Ås kommune, Tonje Anderson Olsen-ordfører, Enebakk kommune, Thore Vestby- ordfører, Frogn komune Fra administrasjonen deltok : Benedikte Selsing- styreleder for Follo barnevernvakt og Hildegun Holm-daglig leder for Follo barnevernvakt. Dagsorden: 7/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden 8/14 Økonomiplan Vedlagt følger: Forslag til økonomiplan Forslag til vedtak: Styret anbefaler overfor representantskapet: Økonomiplan for perioden vedtas. 9/14 Budsjett 2015 Vedlagt følger: Budsjett 2015 Forslag til vedtak: Styret anbefaler overfor representantskapet: Budsjett for 2014 vedtas Follo barnevernvakt Postboks Ski Org. Nr: Åpningstider: Mandag torsdag: kl Bakvakt i helger fra: Fredag kl. 15 mandag kl. 08 Side 1 av 2 Besøksadresse: Follo politikammer, Vestveien 16, Ski Telefon: E-post:

2 FOLLO BARNEVERNVAKT Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Sak 7/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak: Innkalling godkjent og dagsorden godkjent. Sak 8/14 Økonomiplan Vedtak: Økonomiplan for perioden vedtas. Sak 9/13 Budsjett 2014 Vedtak: Budsjett for 2014 vedtas. Med vennlig hilsen Benedikte Selsing Styreleder Hildegun Holm, referent Follo barnevernvakt Postboks Ski Org. Nr: Åpningstider: Mandag torsdag: kl Bakvakt i helger fra: Fredag kl. 15 mandag kl. 08 Side 2 av 2 Besøksadresse: Follo politikammer, Vestveien 16, Ski Telefon: E-post:

3 ØKONOMIPLAN Follo Barnevernvakt 1.0 Ansvarsområde Tiltakets formål er å ivareta barnevernoppgaver av akutt karakter for å tilfredsstille nasjonale krav om akuttberedskap som kan gi barn og ungdom hjelp når de trenger det. 1. Lov om barneverntjenester 1: Å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid. 2-1: Kommunen er ansvarlig for å utføre de oppgaver som ikke er tillagt statlig organ. 2. Forskrifter Statens program for nasjonal utvikling av barnevernet : alle kommuner skal i løpet av 1992 ha etablert akuttberedskap som kan gi barn og ungdom hjelp når de trenger det. 1.1 Utfordringer fram mot 2018 Opprettholde en akuttberedskap i Folloregionen som er tilgjengelig for barn, foreldre og samarbeidspartnere alle ettermiddager, netter og helger innenfor gitte rammer. Det er en stadig økning i antall henvendelser. 2.0 Mål for virksomheten Tiltakets mål er å ivareta barnevernoppgaver av akutt karakter for å tilfredsstille de nasjonale krav om akuttberedskap som kan gi barn og ungdom hjelp når de trenger det. Målet er Rett hjelp til rett tid Utviklingsrelaterte mål Mål 1: Opprettholde en akuttberedskap i Folloregionen som er døgntilgjengelig for barn, foreldre og samarbeidspartnere Mål 2: Øke bruken av fast barnevernvakt stasjonert på Follo politistasjon, og minske bruk av bakvakter/hjemmevakter Mål 3: Videreutvikle og kvalitetssikre tjenesten faglig og organisatorisk

4 3. Konsekvensjustert budsjett (i kr) Tiltak/aktivitet/område Basis Sum lønn inkl. sosiale kostnader % dekning lønnsoppgjør Økt pensjonsavgift Faste tillegg kveld/helg/ natt Overtid Driftsutgifter 416 Bensin Telefon Sum Kommentarer: Representantskapet vedtok på møte : Representantskapet anbefaler en utvidelse av Follo barnevernvakt som beskrevet i alternativ 2, over 2 år, med kr kr Beregningen ble foretatt med utgangspunkt i tallene for 2011, og ble delt på to. Utvidelsen har blitt iverksatt og har skjedd gradvis i løpet av 2013 og Økning knyttet til lønn: Lønnsoppgjør: Det er lagt inn en økning på 3 % for å dekke lønnsoppgjør 2015: kr Faste tillegg kveld/natt/helg: Det ble ikke tatt høyde for økte lønnsutgifter til faste tillegg ved utvidelsen. Utvidelsen har foregått over 2 år og pågår fremdeles. Til nå er økningen av faste tillegg beregnet til kr: inkludert sosiale kostnader. Overtid: Utvidet åpningstid med bakvakt alle hverdager fra medfører høyere utgifter til overtid enn tidligere budsjetter. Konsekvensen av dette vil være å øke overtidsrammen. Det legges inn en økning på kr inkludert sosiale kostander. Pensjonsavgift: Prosentsatsen på pensjonsavgift øker fra 18,46 % til 19,01%. Kostnaden for dette er beregnet til kr Økning knyttet til driftsutgifter:

5 Økning i driftsutgifter i forbindelse med omorganiseringen: Bensin: Bilhold har vist seg å ikke være tilstrekkelig budsjettert. Bensinutgifter er ikke lagt inn. Utvidet åpningstid medfører fler utrykninger og økte bensinutgifter. Dette er beregnet til kr pr år. Telefon: Innføring av nytt system for våre vakttelefoner i 2014 har medførte økte utgifter til telefoni. Disse er beregnet til kr Rammer for økonomiplanperioden (i kr) Basis Brutto driftsutgifter Herav - Lønn Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon - Overføringer Brutto driftsinntekter Herav - Salgsinntekter - Refusjoner Overføringer Netto driftsutgifter Herav tilskudd fra kommunene ( 1000 kr): R2013* B2014** B2015*** B2016*** B2017*** B2018*** Oppegård Ski Enebakk Ås Vestby Frogn Nesodden * Ut fra innbyggertall og bruk i 2013 ** Ut i fra innbyggertall *** Ut fra innbyggertall Innsparing, utgiftreduksjon, økte inntekter

6 I forventningsbrev fra Follorådet skal det med utgangpunkt i gjeldende budsjettrammer foreslås tiltak som reduserer brutto utgifter med 2,5 %. Tiltakene skal settes opp i prioritert rekkefølge. I forbindelse med utvidet beredskap i Follo barnevernvakt har det blitt vedtatt en utvidelse av tjenesten over 2 år. Denne utvidelsen kan ikke gjennomføres som planlagt hvis det skal settes inn sparetiltak. Innsparingen på 2,5 % utgjør kr og kan gjøres ved å iverksette ulike tiltak: Follo barnevernvakt har hovedsakelig økonomiske midler knyttet til lønn til disposisjon og det er her vi må sette opp de ulike sparetiltakene: Tiltak 1 Lønnskostnader, nedleggelse av 20 % stilling: kr Tiltak 2 Redusere overtidskostnader kr Sparetiltak knyttet til driftsutgifter for øvrig vurderes som lite realistiske å gjennomføre da driftsutgiftene er knyttet til bilhold, telefoni, og datasystem. Sparetiltak innenfor disse kategoriene vil ikke kunne gjennomføres uten å forringe tjenestene vi gir betraktelig. Sparetiltak knyttet til lønn (i kr) Tiltak 1 Tiltak 2 Tiltak Nedleggelse av % stilling Redusere overtid Konsekvenser av sparetiltak: Tiltak 1 Nedleggelse av 20 % stilling kr ,- Sparetiltak vil medføre reduksjon i vaktens tilgjengelighet i forhold til den ramme som er vedtatt av samtlige deltakerkommuner. Follo barnevernvakt gjennomfører en utvidelse av virksomheten over to år. Utvidelsen har gitt gradvis økt tilgjenglighet og kortere responstid. Virksomheten har basert mye av sin tilgjengelighet på bakvakter. Det gjør at virksomheten har få stillingshjemler. Follo barnevernvakt har i løpet av en to års perioden blitt en tjeneste som er i beredskap den tid barneverntjenestene i deltakerkommunene er stengt. Hvis vi skal kutte 20 % stilling vil ikke utvidelsen kunne gjennomføres slik det er planlagt, da vi har få stilinger å ta av, totalt 5,3 innen Tiltak 2 Kutte overtidskostnader - kr Iverksetting av dette sparetiltaket kan medføre at det ikke er tilstrekkelig med økonomiske ressurser til disposisjon for å betale overtid til ansatte ved utrykning. I en fase hvor organisasjonen er i omstilling så vil det være uheldig å redusere her da vi ikke har full oversikt over hvordan kostnadene ved overtidsbruk vil utvikle seg etter ytterligere utvidelse. Frem til nå har vi sett at overtidsbruken har gått opp. Dette skyldes av til har utvidet åpningstid med bakvakter alle netter.

7 Andre sparetiltak knyttet til driftutgifter som vurderes som uaktuelle: (i kr) Tiltak (i kr) (i kr) (i kr) (i kr) (i kr) (i kr) Tiltak 1 Ikke disponere leasingbil Tiltak 2 Si opp avtale med Vaktdata Tiltak 1 Ikke disponere leasingbil - kr ,- Follo barnevernvakt disponerer leaset personbil. Denne står parkert ved Follo politistasjon og benyttes på oppdrag. Bilen brukes når ansatte må rykke ut ved akutte hendelser alene eller sammen med politi. Den benyttes også til å transportere barn/ungdom/voksne. Aktuelle steder er legevakt, institusjoner, krisesenter, beredskapshjem etc. Hvis barnevernvakten ikke har en egen bil til disposisjon vil man måtte benytte taxi, noe som vurderes som uheldig ift responstid og ivaretakelse av barn/unge/foreldre. Kostnadsmessig vil taxi være svært kostbart da noen oppdrag kan ta opptil timer ved plasseringer. Tiltak 2 - Si opp avtalen med Vaktdata kr ,- Vurderes som uaktuelt selv om programvaren er kostbart og dårlig. Systemleverandør arbeider et nytt progrem som kan erstatte Vaktdata. Det avklares i løpet av P.t. er Vaktdata det eneste systemet som er tilpasset barnevernvaktenes virksomhet. 7. Personalmessige rammer Samtlige deltakerkommuner har vedtatt en utvidelse med 2,5 stillinger over to år. Nedleggelse av stillinger vil medføre at utvidelsen ikke kan gjennomføres. Planlagt utvidelse i 2014 er 1,3 stillinger. Ingen videre utvidelse i ,0 Nedleggelse av stillinger (-) 0,0 Nye stillinger (+) 1, ,3

8 Detaljbudsjett 2015 Per Barnevernvakten Bevilgningssted Driftsutgifter: Budsjett Lønn og faste utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår Kjøp av varer og tjenester som erstatter Overføringer Sum driftsutgifter Driftsinntekter Salgsinntekter Refusjoner Overføringer - Sum driftsinntekter Sum netto driftsutgifter - Bevilgningsart Sett inn BEVILGNINGSSTED (MÅ FYLLES UT) Tekst Beløp Fast lønn, drift Lørdag/søndag faste tillegg Kveld/natt faste tillegg Lønn ekstrahjelp Overtid Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse (Vital) Arbeidsgiveravgift SUM Kontormateriell Post Telefon Kursavgifter Diett-/kostgodtgjørelse Annen transport km-godtgjørelse, oppgavepliktig Transportutgifter Bensin Forsikringer mv Driftsavtaler IT Inventar og utstyr IKT-utstyr Kjøp, leie og leasing av transportmidler Internkjøp SUM SUM Mva kompensasjon (budsjett) SUM SUM Komp.moms pål.drift bud Refusjon fra kommuner Internsalg SUM

Innkalling til møte i Representantskapet

Innkalling til møte i Representantskapet FOLLO BARNEVERNVAKT Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Til: Representantskapet for Follo barnevernvakt Ski, 28. august 2015 Innkalling til møte i Representantskapet Tid: Tirsdag 22. september

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I STYRET FOR FOLLO BARNEVERNVAKT

REFERAT FRA MØTE I STYRET FOR FOLLO BARNEVERNVAKT FOLLO BARNEVERNVAKT Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås 23.02.15. REFERAT FRA MØTE I STYRET FOR FOLLO BARNEVERNVAKT Tid: Onsdag 11.02.15. kl 9.15-11 Sted: Barneverntjenesten, Vestby kommune Tilstede:

Detaljer

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev.

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. Til Styreleder Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. 1. Innledning Interkommunale virksomheter skal som tidligere år følge felles opplegg

Detaljer

ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS

ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 31. august kl 18.00 Jnr.160/11 Arkiv 325 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

2013 2014 2015 2016 Totalt. Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre (1110)

2013 2014 2015 2016 Totalt. Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre (1110) Kapittel : Politiske organer Havnekassa tilskudd til renter og avdrag I høst gjennomføres detaljprosjektering av flere alternative utbyggingstiltak i Berlevåg indre havn, og foreløpige kostnadsvurderinger

Detaljer

ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS

ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS og lederen av kontrollutvalget i Nesodden MØTEINNKALLING Tid: 30. mai kl 18.30 Jnr. 99/11

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS TIRSDAG 22.SEPTEMBER 2015

INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS TIRSDAG 22.SEPTEMBER 2015 Ordfører John Ødbehr, Vestby. Leder Varaordfører Trygve Thorsen, Vestby Ordfører Thore Vestby, Frogn. Nestleder Varaordfører Rita Hirsum Lystad, Frogn Ordfører Anne Kristine Linnestad, Ski Varaordfører

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 30. mai kl 18.00 Sted: Rådmannskontorets møterom i Ås rådhus,

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 21.04.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 21.04.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 21.04.2015 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Møteinnkalling Tjenesteutvikling

Møteinnkalling Tjenesteutvikling Møteinnkalling Tjenesteutvikling Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.10.2010 Møtetid: Kl.

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4

Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4 Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4 Representantskapet for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Fredag 25. april, kl. 11.00 11.50 Sted:

Detaljer

Tillegg - Møteinnkalling

Tillegg - Møteinnkalling STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Tillegg - Møteinnkalling Møtested: Møterom Kantina Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Økonomirapport for Eigersund kommune - mai 2014

Økonomirapport for Eigersund kommune - mai 2014 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 25.05.2014 Arkiv: :FE-240, TI-&14 Arkivsaksnr.: 14/344 Journalpostløpenr.: 14/15462 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE Kommunestyret behandlet saken den 16.09.2014, saksnr. 61/14 Behandling: Saken ble behandlet etter sak 56. Rådmannen redegjorde

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Helse- og omsorgsetaten

Helse- og omsorgsetaten Helse- og omsorgsetaten - Nome kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 719 011 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillinger...2 1.3

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 6/13

Møteinnkalling styremøte nr 6/13 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 31.mai 2013 Møteinnkalling styremøte nr 6/13 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16:

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/4499-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2013-2016 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

Ringerike kommune Månedsrapport per juli 2012

Ringerike kommune Månedsrapport per juli 2012 Ringerike kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Samlet økonomisk oversikt med hovedtrekk i utviklingen... 3 Usikkerhet rundt pensjonsutgiftene til KLP... 4 Redusert utbytte fra RIK (Ringeriks- Kraft)...

Detaljer

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 24.04.2015 Arkiv: : FE - 212 Arkivsaksnr.: 15/604 Journalpostløpenr.: 15/11536

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 24.04.2015 Arkiv: : FE - 212 Arkivsaksnr.: 15/604 Journalpostløpenr.: 15/11536 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 24.04.2015 Arkiv: : FE - 212 Arkivsaksnr.: 15/604 Journalpostløpenr.: 15/11536 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

IKT Inn-Trøndelag. Protokoll fra styre for IKT Inn-Trøndelag 29.04.13. Saker: 13/1 Avviksanalyse pr 1. kvartal 2013. 13/2 Anbudsprosess

IKT Inn-Trøndelag. Protokoll fra styre for IKT Inn-Trøndelag 29.04.13. Saker: 13/1 Avviksanalyse pr 1. kvartal 2013. 13/2 Anbudsprosess IKT Inn-Trøndelag Protokoll fra styre for IKT Inn-Trøndelag 29.04.13 Saker: 13/1 Avviksanalyse pr 1. kvartal 2013 13/2 Anbudsprosess 13/3 Statusrapport IKT Inn-Trøndelag Sak 01/13 Budsjettavviksanalyse

Detaljer

Presentasjon av enhet pleie- og omsorg i institusjon v. enhetsleder Ane Nordskar.

Presentasjon av enhet pleie- og omsorg i institusjon v. enhetsleder Ane Nordskar. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE

off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Til styret for FIKS ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS MØTEINNKALLING Tid: 27.november 2013 kl 18.00 Jnr.229 /13 A 418 Sted: Møterommet

Detaljer