Kemneren i Ullensaker kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kemneren i Ullensaker kommune"

Transkript

1 1 Kemneren i Ullensaker kommune

2 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet Skatteoppkreverkontoret Ressurser Organisering Ressurser og kompetanse Internkontroll Vurdering av skatteinngangen Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret Skatteregnskapet Avleggelse av skatteregnskapet Avregningsoppgjøret Margin Margin for ligningsåret Kommentarer til marginavsetningen Innfordring av krav Restanseutviklingen Totale restanser og berostilte krav Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser Restanser eldre år Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år Skattehjelpen Innfordringens effektivitet Vurdering av kontorets resultat pr Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen Særnamskompetanse Ettergivelse Arbeidsgiverkontroll Organisering av arbeidsgiverkontrollen Planlagte og gjennomførte kontroller Resultater fra arbeidsgiverkontrollen Vurdering av arbeidsgiverkontrollen Samarbeid med andre kontrollaktører Gjennomførte informasjonstiltak Vedlegg 1. Årsregnskapet for Vedlegg 2. Årsrapport fra Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike... 19

3 3 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret Kemnerens arbeids- og ansvarsområde følger av lov av 17. juni 2005 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav, samt forskrifter, instrukser og retningslinjer fastsatt med hjemmel i lov. Skatteavdelingens arbeidsområde består i å innkreve skatter og avgifter for kommune, stat, fylke og folketrygd, føre skatteregnskapet og foreta avregningsoppgjør etter gjeldene lover og forskrifter, foreta regnskapskontroll hos kommunens arbeidsgivere og fremlegge søknader om ettergivelse for skatteutvalget. Kemneren har namsmannskompetanse for egne krav, og har derfor myndighet til å gjennomføre de fleste innfordringstiltak. I tillegg til skatteområdet har også kemneren ansvar for innkreving av kommunens utestående fordringer Ressurser Ressursfordeling Årsverk % andel Skatteregnskap 2,1 22 % Innfordring av skatter og avgifter 3,7 38 % Arbeidsgiverkontroll 1,8 19 % Informasjonsvirksomhet 0,1 1 % Skatteutvalg 0,1 1 % Administrasjon 0,3 3 % Innkreving av kommunale krav 1,6 16 % Sum ressursbruk 9,7 100 % Kemnerkontoret i Ullensaker har i utgangspunktet 8 stillingshjemler. I en av stillingshjemlene har det i 2013 vært innvilget 10% permisjon. Ut over dette deltar Ullensaker kemnerkontor sammen med de andre kemnerkontorene på Øvre Romerike i en felles kontrollenhet, Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike(AØR). Enheten hadde i 2013 seks stillingshjemler. AØR har i 2013 hatt vakanser i stillinger grunnet permisjoner, ansettelser og sykdom. Ullensaker kemnerkontors andel av denne kontrollenheten utgjør ca. 36%. Justert for vakanser utgjør Ullensakers kommunes andel av ressursene ved enheten 1,8 årsverk Organisering Oppgavene ved kontoret er organisert som følger: - 2 saksbehandlere jobber med føring og oppfølging av regnskapsføringen, avstemming og kontroll av lønns og trekkoppgaver, avregningsoppgjør etc. og informasjonsvirksomhet. - 3,5 stillingshjemler brukes innen innfordring av skatter og avgifter. En saksbehandler har ansvar for innkreving av skatter og avgifter fra upersonlige arbeidsgivere/skattytere. 2,5 stillingshjemler er rettet inn mot innkreving av skatter og avgifter fra personlige arbeidsgivere/skattytere. Innfordringsmedarbeiderne foretar alle typer innfordringsskritt mot skyldner. - Bokettersyn foretas av medarbeiderne i AØR på vegne av kemneren i Ullensaker.

4 4 - Ut over dette har brukes det også 1,5 stillingshjemler på innkreving av kommunens utestående fordringer. - Kemner deler sin stilling mellom de ulike ansvarsområdene etter behov. I tillegg har kemneren ansvar for personaloppfølging, rapportering og diverse andre oppgaver knyttet til drift av kontoret Ressurser og kompetanse Det har i 2013 blitt brukt noe færre årsverk enn i Dette har i stor grad sammenheng med vakanser hos Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike. På kemnerkontoret ble det i 2013 brukt 6,4 årsverk på skatteområdet. Bemanningen er uendret fra 2012, mens anses å ha vært tilfredsstillende i forhold til å løse kontorets oppgaver. Ullensaker kommune er en av de kommunene som de siste 15 årene har vokst raskest i landet både hva gjelder innbyggere og arbeidsgivere. Effektivisering både på eget kontor og gjennom datasystemer har gjort det mulig for kontoret å løse sine oppgaver uten bemanningsøkning i denne perioden Kontoret har også dyktige og godt skolerte saksbehandlere med lang erfaring fra arbeidsområdet. I tillegg er også flere av de ansatte ved kontoret bosatt i kommunen og har dermed gode lokalkunnskaper, noe som kan være med på å løse saker på en smidig og effektiv måte. Når det gjelder Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike så ble den for noen år siden styrket med en stillingshjemmel. Bakgrunnen for dette var en langvarig og sterk vekst i antall arbeidsgivere i regionen, samt stort behov for kontroll. Det avdekkes store beløp ved kontroller hos arbeidsgiverne i Ullensaker hvert år. Kemneren har også inntrykk av at det også er en del useriøse næringsdrivende som flytter til Ullensaker. En god og rask oppfølging fra kontrollsiden har gjennom mange år derfor vært nødvendig. Medarbeiderne ved AØR har god kompetanse til å utføre sine oppgaver og har lang erfaring fra kontrollområdet eller tilstøtende arbeidsområder. 1.2 Internkontroll I henhold til Skatteoppkreverinstruksens 2-2 skal skatteoppkreveren sørge for at kontoret har en tilfredsstillende internkontroll. Kontoret har følgende styrings og kontrollaktiviteter: - Fastsatte innkrevingsmål for de ulike skattene og avgiftene. Utvikling i forhold til målsetningene følges opp månedlig. Ved behov analyseres restansemassen for å finne gode tiltak for å kunne oppnå målsetningene. - Daglig oppfølging og føring av skatteregnskapet. - Månedlig avstemming av skatteregnskapet - God oppfølging av arbeidslister - Det er så langt utarbeidet ca. 25 prosedyrer for både innfordring, regnskapsføring og kontroll som inngår i kommunens kvalitetssystem - Virksomhetsplan - Oppfølging av tilgangskontroll til SOFIE - Gode arkiveringsrutiner - Kompetanseutvikling av medarbeiderne

5 5 1.3 Vurdering av skatteinngangen År Antall innbyggere * 32435* Antall arbeidsgivere Antall lønns/tr.oppgaver Skattøre 12,05 12,8 12,8 11,3 11,6 11,6 Kommunens andel fra forsk.pl 30,10 % 31,20 % 31,50 % 28,00 % 28,60 % 28,80 % *Foreløpig tall fra folkeregisteret Tabellen viser at det også i 2013 har vært vekst i befolkning. Vi ser imidlertid at befolkningsøkningen de siste to årene har vært noe lavere enn tidligere. Lavere tall for igangsatt boligbygging de senere årene indikerer at vi de nærmeste årene vil ha en noe lavere befolkningsvekst enn det vi har vært vant til. Tall for antall arbeidsgivere og innleverte lønnsog trekkoppgaver viser også en økning i antall arbeidsgivere. Antall innleverte lønns- og trekkoppgaver har imidlertid ikke økt siden i Av statistikk fra SSB fremgår det at det har vært en økning i antall arbeidsplasser i kommunen på ca. 500 siste år, og at antall arbeidsplasser innen kommunegrensen nå er på Skattøre har vært uforandret fra 2012 til Imidlertid har kommunens andel av skatteinntektene økt noe fra 28,6% til 28,8% Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret Endring i kr 2012/2013 Endring i % 2012/ Arbeidsgiveravgift ( ) ( ) ( ) 3,1 % Kildeskatt ( ) - ( ) Personlige skatteytere ( ) ( ) ( ) 7,0 % Selskapsskatt ( ) ( ) ,3 % Renter ( ) ( ) ( ) 20,8 % Innfordringsutgifter (13 053) -4,3 % Sum innkrevet ( ) ( ) ( ) 1,6 % - Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift ,1 % Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift ,5 % Fordelt til Fylkeskommunen ,5 % Fordelt til kommunen ,8 % Fordelt til Staten ( ) -6,9 % Krav som er ufordelt ,0 % Plassering mellom kommuner (22 906) ( ) -106,9 % Avsatt margin i løpet av året ,3 % Sum fordelt ,6 % Tabellen over viser at det i 2013 har blitt innkrevd 4,7 milliarder kr. Ut over dette har også kemnerkontoret innkrevd 46 mill. kr som har gått til fordeling til andre kommuner (dette beløpet tas ikke med ved videre analyser). Totalt sett har derfor kontoret innkrevd 4774 mill. kr i Tilsvarende beløp for 2012 var på 4805 mill. kr Veksten i samlet innkrevet skatt fra 2012 til 2013 ble 1,6%. Fra 2011 til 2012 var veksten i samlet skatteinngang på 16,7%.

6 Sum innkrevet. Ser vi på de enkelte innkrevde skattartene så viser disse følgende: Arbeidsgiveravgift. Økningen i arbeidsgiveravgift er på 3,1%. Økningen har sammenheng med generell økning i lønnsnivået på ca. 3,7% fra 2012 til Ut over dette må det justeres for at noen større arbeidsgiver har flyttet sine hovedkontorer ut av kommunen og følgelig rapporterte inn arbeidsgiveravgift til andre kemnerkontor for Personlige skattytere. Denne skattegruppen består av forskuddstrekk, forskuddsskatt og restskatt. Veksten her ble på 7,0%. Av dette antas det at befolkningsveksten står for ca. 2,5% poeng. Videre antar vi at lønnsøkninger står for ca. 3,7%. Den resterende økningen har antagelig sammenheng med større yrkesdeltakelse blant kommunens innbyggere, økning i utskrevet skatt etc. Selskapsskatt Innkrevd selskapsskatt har gått ned med 26,3% fra året før. Skatteinntekten fra foretak økte kraftig fra 2011 til Det ser nå ut til at det nå har skjedd en nedjustering fra dette nivået. Renter/innfordringsutgifter. Det har i 2013 vært en vesentlig økning i innbetaling av forsinkelsesrenter, mens utgifter knyttet til innfordringsaktiviteter ligger på samme nivå som året før. 6 Sum fordelt. Innkrevde skatter og avgifter er fordelt som følger: Fordelt til folketrygden arbeidsgiveravgift/medlemsavgift Av samlet skatteinntekt for 2013 på vel 4,7 milliarder kr ble 2078 mill.kr fordelt til folketrygden. Dette er 98 mill. kr mer enn i En økning på 5%. Overføringen til folketrygden består av innbetalt arbeidsgiveravgift og medlemsavgift fra arbeidstakerne. Den største veksten har vært i medlemsavgiften fra arbeidstakerere. Årsaken til lavere innbetalt arbeidsgiveravgift er forklart over under sum innkrevet. Fordelt til fylkeskommunen. Fylkeskommunens andel av skatteinntektene var i 2013 på 169 mill kr. Dette er en økning fra 2012 på 11 mill kr (6,5%) Bakgrunnen for økningen er generell lønnsøkning og befolkningsøkning. Fylkeskommunens andel av skatteinntektene var uendret fra 2012 til Fordelt til kommunen. Kommunens skatteinntekter økte med 7,8% fra 2012 til Økningen har sammenheng med befolkningsøkning, generell lønnsøkning og en økning av andelen av skatteinntektene med 0,2 prosentpoeng. I tillegg bør det også nevnes at kommunen i forbindelse med fordeling av skattytere i forkant av skatteoppgjøret i juni fikk overført ca. 5 mill. kr i skatteinntekter. Fordelt til staten. Statens skatteinntekter ble i 2013 redusert med 6,9% sammenlignet med Hovedårsaken er at innkrevd selskapsskatt gikk ned med 163 mill. kr fra 2012 til I tillegg ble statens andel av skatteinntektene fra forskuddspliktige redusert med 0,5 prosentpoeng.

7 Margin. Marginavsetningen har økt i takt med økt skatteinnbetaling, og det har i 2012 blitt avsatt 253 mill. kr for å møte utbetaling av tilgodebeløp ved skatteoppgjørene for 2012 og Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret Innbetalt skatt i Innbetalt skatt i Avvik budsj. - Mnd Budsj. inng Avvik inngang 2013/ reell inngang Jan ,21 % Feb ,14 % Mar ,62 % Apr ,97 % Mai ,83 % Jun ,76 % Jul ,51 % Aug ,62 % Sep ,71 % Okt ,95 % Nov ,17 % Des ,39 % Sum ,81 % Tabellen over viser kommunens andel av skatteinntektene i 2013 sammenlignet med 2012 samt budsjettert skatteinngang. Vi ser at samlet skatteinngang ble på 767,6 mill. kr. I rådmannens budsjettforslag ble det foreslått å budsjettere med en skatteinngang på 770 mill. kr. Dette ble under budsjettbehandlingen i kommunestyre endret til 785 mill. kr. Kommunens skatteinngang for 2013 har vært preget av følgende forhold: - Skattøre i 2013 var på 11,6. Dette var uforandret fra året før. Likevel ble kommunens andel av skatteinntektene oppjustert fra 28,6% til 28,8%. Denne oppjusteringen har ført til en økning av kommunens skatteinntekter med 5 mill. kr. - Befolkningsøkning med 2,5% fra 2012 til 2013 har vært med på å øke kommunens inntekter tilsvarende. - Beregninger fra SSB anslår at lønnsøkningene i 2012 har vært på i overkant av 3,7%, noe som også har vært med på øke kommunens skatteinntekter tilsvarende. - I tillegg fikk kommunen en ekstraordinær skatteinntekt i mai på 5 mill. kr i forbindelse med at Skattedirektoratet flyttet på skattytere for å få disse til rett skattekommune. 2. Skatteregnskapet 2.1 Avleggelse av skatteregnskapet Oppfølgingen av skatteregnskapet og avstemming av oppgaver er viktig både for innkrevingsarbeidet ved kontoret og for at kommunens arbeidsgivere og skattytere får rett oppgjør til rett tid. Kontoret følger opp disse områdene på en god måte og har god kontroll på skatteregnskapsføringen. kommune bekrefter at skatteregnskapet for 2013 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere 3-1.

8 Det er i 2013 ikke mottatt pålegg knyttet til regnskapsføring. Årsregnskapet for 2013 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatteoppkreveren Avregningsoppgjøret Antall skattytere ? Sum utlignet skatt i mill kr Antall aksjeselskap Sum utlignet skatt i mill. kr *Antall skattytere for 2006 er ikke kjent. Ved siste avregningsoppgjør (for inntektsåret 2012) ble det registrert skattytere i Ullensaker. Av disse var det 3371 skattytere som har skatteoppgjør med 0 i skatt. Det ble ved skatteoppgjøret for 2012 utlignet 2,53 milliarder kr i skatt. Når det gjelder aksjeselskaper så er det foretatt skatteoppgjør for 1348 selskaper i Ullensaker. Til sammen ble det utlignet 459 mill. kr i skatt på disse foretakene. Med unntak av juli ble det fra 26. juni lagt ut nye skatteoppgjør ukentlig frem til midten av oktober, hvor siste skatteoppgjør for inntektsåret 2012 ble foretatt. Deretter har det blittsendt ut korrigerte skatteoppgjør etter klagebehandling og endringer ukentlig. Skatteoppgjørene følges opp løpende på en god måte, og det gis tilbakemelding til Skatt øst der hvor vi finner at det er åpenbare feil eller mangler ved oppgjørene. 2.3 Margin Margin for ligningsåret 2012 MARGINAVSETNING 2012 Beløp Avsatt margin for ligningsåret Utbetalt tilgodebeløp ved avregningsoppgjøret Underskudd ved marginoppgjøret ( ) Av tabellen over fremgår det at det for ligningsåret 2012 ble avsatt 238,9 mill. kr i margin. Marginavsetning gjøres slik at kemneren kan møte forventede utbetalinger av tilgodebeløp ved skatteoppgjøret. I Ullensaker har man valgt å avsette 9% av skatteinntektene fra personlige skattytere for å møte forventende utbetalinger av tilgodebeløp. Av tabellen fremgår det videre at det ble utbetalt 240 mill. kr i tilgodebeløp til kommunens skattytere ved skatteoppgjøret for ligningsåret 2012 sommeren/høsten Som det fremgår av tabellen over var det avsatt 1,2 mill. kr for lite for å møte utbetalingene av tilgodebeløp. Dette har derfor blitt belastet skattekreditorene. Kommunens andel av dette utgjør ca kr Kommentarer til marginavsetningen for 2013 MARGINAVSETNING 2013 Beløp Avsatt margin for ligningsåret Brukt margin for ligningsåret Innestående margin pr

9 Oversikten over viser at pr utgangen av 2013 var det avsatt 214,2 mill. kr for å møte utbetaling av tilgodebeløp ved skatteoppgjøret til sommeren/høsten På samme tid i fjor var det avsatt 199,6 mill. kr. Marginavsetningen forventes å øke til 250 mill. kr utover våren. De siste årene har Ullensaker kemnerkontor satt av 9% av innbetalingene fra forskuddspliktige i marginavsetning. Dette har vist seg tilstrekkelig selv om man gikk med et lite underskudd ved skatteoppgjøret for Kemneren er også av den oppfatning av avsatt marginbeløp for 2013 vil være tilstrekkelig til å kunne dekke utbetaling av tilgodebeløp ved skatteoppgjøret for 2013 våren/høsten Innfordring av krav 3.1 Restanseutviklingen Totale restanser og berostilte krav Restanser 2013 Herav berostilte krav 2013 Restanser 2012 Herav berostilte krav 2012 Endring i restanse 2013/2012 Endring i berostilt restanse 2013/2012 Skatterestanse/år Sum restanse skatteartene eksl. diverse ( ) (46 007) Arbeidsgiveravgift inkl. avsavnsrenter ( ) - Artistskatt Forsinkelsesrenter (27 416) Forskuddsskatt ( ) - Forskuddsskatt person (2 140) Forskuddstrekk inkl. avsavnsrenter Gebyr (10 020) - Innfordringsinntekter (329) Inntekt av summarisk fellesoppgjør (444) - Kildeskatt Restskatt inkl. avsavnsrenter, avregningsrenter og tilbakesøkingskrav ( ) - Restskatt person inkl. avsavnsrenter, avregningsrenter og tilbakesøkingskrav ( ) (16 122) Sum restanse diverse krav ( ) - Diverse krav ( ) - Sum restanse inkl. diverse krav ( ) (46 007) Samlet utestående beløp ved utgangen av 2013 var på 197 mill. kr, hvorav kr gjelder innkreving av utenlandske skatter og avgifter Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser Samlet utestående restanse var ved årsskiftet på vel 197 mill. kr. Av dette var 5,1 mill. kr berostilte krav. Dette er krav som man ikke regner med å kunne innkreve i uoverskuelig framtid, men hvor kravet er opprettholdt mot skyldner. Samlet utestående krav har blitt redusert med 4,6 mill. kr i løpet av Restskatt person inkl. avsavnsrenter, avregningsrenter og tilbakesøkningskrav. Ca. 2/3 av samlet utestående krav er restskatt. Utestående restskatt er på 126 mill. kr, noe som er en nedgang fra i fjor på nærmere 4 mill. kr. Årsaken til nedgangen antas å være følgende: - Godt innkrevingsarbeid hvor det er oppnådd gode innkrevingsresultater det siste året har ført til at en stor andel av utestående er innkrevet, og har blitt innkrevd kortere tid etter forfall. - Flere større restansesaker har vært behandlet og løst hos skattehjelpen - Noe nedgang i antall skjønnsligninger ved siste skatteoppgjør. - Opprydning og bedre rutiner knyttet til avregningsoppgjøret for utenlandske skattytere

10 Det skal også bemerkes at det også i 2013 har vært fastsatt flere større restskatter etter bokettersyn. Disse er ofte krevende å innfordre. En gjennomgang av alle forfalte restskattekrav på kr og større per forfall viser at disse utgjør til sammen 49 mill. kr av den utestående restskatten på 126,2 mill. kr. Det er 47 personer som til sammen skylder dette beløpet. Erfaringsmessig så vet vi at disse skattyterne også har andre restskattekrav på mindre beløp enn kr pr forfall, slik at vi kan anta at denne gruppen samlet skylder mill. kr i restskatt, dvs. ca. halvparten av det utestående beløpet. Med tanke på at det i løpet av høsten har forfalt over 102 mill. kroner i restskatt til betaling, er en nedgang på 4 mill. kr i samlet utestående restskatt et godt resultat. Forskuddsskatt Utestående forskuddsskatt har det seneste året økt med ca kr, og er nå på 23 mill. kr. Utestående forskuddsskatt har ligget på dette nivået i flere år og øker kun svakt fra år til år. Forskuddstrekk inkl. avsavnsrenter/arbeidsgiveravgift inkl. avsavnsrenter Utestående arbeidsgiveravgift har det seneste året blitt redusert, mens utestående skattetrekk har økt. Samlet er det nå 28,6 mill. kr utestående. Vi har i 2013 opplevde en bedring i betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift da langt mer ser ut til å bli betalt rettidig. Bakgrunnen for dette er antageligvis at vi de senere årene har begjært flere arbeidsgivere som har ligget etter med skattetrekk og arbeidsgiveravgiftsbetaling konkurs. Påløpte utestående fordringer på dette området er i hovedsak krav mot foretak som er under konkursbehandling. Man må derfor avvente bobehandlingen for å se om det blir dekning for disse. Som følge av innstilt bobehandling av konkursboer har det i 2013 blitt tapsført 12,3 mill. kr. Mesteparten av dette er knyttet til skattetrekk og arbeidsgiveravgift i aksjeselskap og norskregistrerte utenlandske foretak Restanser eldre år Herav skatteart Inntektsår Sum restanse Restskatt - person XX Tabellen viser samlede restanse for eldre år, samt hvor stor andel restskatten utgjør av den samlede restansen for det enkelte år Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år Samlet utestående krav for eldre år tom er på 153,6 mill. kr. Dette er i det alt vesentlige ubetalte restskatter. Noe av årsaken til at restansen er så vidt høy har sammenheng med at det ved bokettersyn de senere årene har blitt avdekket store beløp som har vært unndratt beskatning. Vi har flere saker hvor skattyter har fått etterberegnet store beløp i skatter og avgifter. Disse utgjør en vesentlig del av utestående eldre restanser. Noen av disse skattene er under klagebehandling, og vi avventer med innfordring av kravene til sakene er avgjort. I de andre sakene pågår det innfordring av utestående krav der hvor dette er mulig. Noen av sakene forventes løst i løpet av 2014, mens det i andre tilfeller vil være snakk om mange år før hele kravet kan forventes innbetalt.

11 Vi har her også flere krav som er så vidt store at sett i forhold til skyldner inntekt og formuesforhold kan vi ikke forvente at disse kravene vil bli innkrevd i overskuelig tid Skattehjelpen De senere årene har Skatteetaten opprettet en egen enhet som skal følge opp saker der hvor skattyter reelt sett har blitt lignet feil, eller hvor skattyter har blitt skjønnslignet som følge av manglende innlevering av selvangivelse. Mange skattytere har som følge av feil ligning/høyt ilagt skjønn fått store problemer men å få etablert seg og komme videre i livet. Bakgrunnen for en del av skjønnsligningene har ofte sammenheng med rus, samlivsbrudd, sykdom eller fengselsopphold etc., og Skatteetaten har sett behovet for å kunne ta opp feilaktige ligninger på nytt slik at disse skattyterne kan få ordnet opp i sine problemer på skatteområdet. Kemnerkontoret har gjennom flere år hatt et godt samarbeid lokalt med skattehjelpen og har oversendt flere saker til saksbehandler hos skattehjelpen. I 2012 var Ullensaker den kommunen i region øst, som nest etter Oslo, hadde flest saker til behandling hos skattehjelpen. I 2013 har antallet naturlig nok falt kraftig som følge av at mange saker nå har blitt løst. Dette samarbeidet har resultert i at flere større saker har blitt tatt opp til ny ligning. Utestående krav har da helt eller delvis blitt frafalt. 3.2 Innfordringens effektivitet Når det gjelder innfordringens effektivitet velger vi å ta utgangspunkt i hvor enkelt det er å drive innkreving i Ullensaker. Statistikk fra flere andre offentlige og private innstanser viser følgende: Ullsokningen regnes i en undersøkelse foretatt av et inkassoselskap for å være blant landets 10% dårligst betalere I 2009 var det svært høy inkassogjeld blant Ullsokningene. Det er liten grunn til å tro at dette har endret seg siden da. Også når det gjelder innbetaling av andre offentlige skatter og avgifter viser det seg at Ullsokningen er en dårlig betaler. Ullsokningen har høy snittgjeld sett i forhold inntekt På skatteområdet ser vi at Ullensaker ofte ligger dårlig an når det gjelder rettidig og forsinket innbetaling av skatt. Når det gjelder skjønnsligninger så har vi tidligere sett at andelen av restskatt som er skjønnsfastsatt ofte har vært høyere i Ullensaker enn i Akershuskommunene. Skjønnsfastsettelsen har imidlertid falt det seneste året, noe som vil lette innfordring av utestående krav. Dette er forhold som er med på å gi oss ekstra utfordringer i forhold til innkreving av skatter og avgifter.

12 3.2.1 Vurdering av kontorets resultat pr Skatteart Mål Oppnådde resultater pr Restskatt personlige s/y ,70 % 90,91 % Andel innkrevd restskatt pers. s/y ,00 % 59,04 % Forskuddsskatt personlige s/y ,40 % 98,74 % Forskuddstrekk ,80 % 99,80 % Arbeidsgiveravgift ,70 % 99,67 % Forskuddsskatt foretak ,90 % 99,99 % Restskatt foretak ,00 % 95,79 % Skattedirektoratet og Skatt øst fastsetter hvert år innkrevingsmål for kemnerkontoret. Det måles da hvor stor andel av den enkelte skatteart som kontoret klarer å innkreve innen Fra og med 2012 er måletidspunktet for resultatene lagt til 31.12, mens det tidligere ble satt krav til resultater pr Med unntak av restskatt for personlige skattytere og restskatt for foretak har kemnerkontoret oppnådd målsetningene for Når det gjelder restskatt personlige skattytere nådde man ikke helt opp til fjorårets resultater. Bakgrunnen er blant annet en enkeltsak med et større beløp som ikke lot seg innkreve, samt at man har avventet innfordring i enkelte saker hvor skattyter skulle påklage ligningen, og at klagen ikke var avgjort i tide til at utestående kunne innkreves før årsskiftet. For restskatt foretak nådde man heller ikke målsetningen for I all hovedsak er den ikke innkrevde skatten krav mot foretak som er under konkursbehandling. Slik vi kjenner disse sakene ser det heller ikke ut til at kravene vil få dekning etter en konkursbehandling Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat Et utdrag av hovedaktivitetene hva gjelder innfordring viser følgende aktivitetsnivå de to siste årene: Antall debitorer 2013 Antall aktiviteter 2013 Antall debitorer 2012 Antall aktiviteter 2012 Endring antall debitorer 2013/2012 Endring antall aktiviteter 2013/2012 Innfordringssktivitet Anmeldelse Betalingsavtale Standard Gjeldsordning Konkurs Motregning Purring/Varsling Telefoninkasso Utleggsforretning Standard Utleggsforretning Vurdering Utleggstrekk Standard SUM Tabellen over viser en oversikt over hovedaktivitetene som har blitt iverksatt for å innfordre utestående skatter og avgifter. Tabellen viser antall debitorer/krav som det har vært iverksatt tiltak mot, og antall aktiviteter som har blitt gjennomført knyttet til den enkelte innfordringsaktivitet. Tabellen f.eks. under konkurs viser alle aktiviteter som har blitt utført tilknyttet konkursområdet slik som konkursbegjæring, melde krav i boet osv. Ut over det som fremkommer i tabellen over er det utførte mange andre aktiviteter som ikke fremkommer. Det er her valgt å gi en oversikt over de mest sentrale innfordringstiltakene.

13 13 Av tabellen ser vi at det har blitt utført aktiviteter rettet mot 5301 krav. Av tabellen fremgår det at antall krav og iverksatte aktiviteter er på linje med fjoråret. Oversikten viser imidlertid at det har vært noe mindre aktivitet knyttet til gjennomføring av utleggsforretning, mens det for de andre aktivitetene er mindre endringer. Antall igangsatte aktiviteter pr krav har imidlertid gått opp fra 2,7 til 2,8, noe som kan tyde på at det har vært nødvendig med et noe høyere aktivitetsnivå pr krav for å få dette innkrevet. For øvrig ser vi at vi har en del skattytere i kommunen som det vanskelig lar seg gjøre å innkreve skatt fra. Disse blir i tillegg ofte ilagt skjønnsligninger. Fra 2012 til 2013 ser det ut til gruppen har vært relativt stabil på i overkant av 500 personer. Under kapittel 4 i rapporten fremkommer det også at det de siste årene har blitt avdekket store beløp som skulle vært innberettet som lønn. Disse ettersynene fører til at skattytere får etterberegnet lønn med tilhørende skatter. Disse kan det ofte by på utfordringer å innfordre. Det samme gjelder også etterberegninger fra Skatt øst hvor det i flere tilfeller har blitt fastsatt restskatter på over 1 mill. kr Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen Kontoret bruker følgende tiltak for å få til en effektiv innkreving av utestående skatter og avgifter i Ullensaker: - Kontoret har tidligere (bl.a. med profesjonell hjelp fra Oslo kemnerkontor) forsøkt å bruke telefoninkasso. Ved analyser i ettertid vise dette seg å gi dårlige innfordringsresultater. Man har derfor valgt å ikke benytte seg av denne innfordringsmetodikken, men i stedet raskt å komme i gang med tvangstiltak for å innkreve utestående. - Ved gjennomføring av innfordringstiltak vil tiltak som raskt gir kontantinnbetalinger bli prioritert fremfor sikring av krav i eiendeler. - Videreutvikling av kompetanse hos innfordringsmedarbeiderne - Tett oppfølging og rask åpning av konkurs hos arbeidsgivere og aksjeselskap som unnlater å gjøre opp utestående skatter og avgifter. Dette for å tvinge frem oppgjør, og for å unngå at utestående krav øker. - Tett oppfølging av resultatutviklingen på innfordringsområdet og analyser for eventuelt å korrigere innsatsen. - I tillegg finner man også frem til skattytere som åpenbart er feillignet og som har fått restskatter. Disse sakene tas opp enten med skattyter eller direkte med skattekontoret for å få korrigert ligningen. - Saksbehandlerne kommer også i kontakt med skattytere som er skjønnslignet. Man har der et godt samarbeid med skattehjelpen slik at sakene kan tas opp for ny vurdering for derved å redusere utestående fordringer. 3.3 Særnamskompetanse Kemneren i Ullensaker har særnamsmannskompetanse, dvs. kan pante for egne krav. Denne brukes der hvor man finner dette hensiktsmessig for å innkreve utestående krav.

14 3.4 Ettergivelse Skattytere som har svak økonomi og tilstrekkelige rimelighetsårsaker (sykdom, uførhet etc.) kan søke om å få ettergitt skatt. Det har i 2013 blitt ettergitt skatter, renter og omkostninger i seks saker. Samlet ettergitt beløp er på kr. I en av sakene er skatt ettergitt med bakgrunn i ligningslovens 9-12, hvor skatt kan ettergis der hvor det er særlige grunner knyttet til fastsettingen av kravet. Det har vært færre søknader i år sammenlignet med i fjor, og det er ettergitt et langt lavere beløp enn i Arbeidsgiverkontroll 4.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen Kontroll med kommunens arbeidsgivere utføres for kemneren i Ullensaker av Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike (AØR). Dette er et interkommunalt foretak organisert etter kommuneloven 27 hvor kommunene Eidsvoll, Hurdal, Gjerdrum, Nannestad, Nes og Ullensaker er deltakerkommuner. Ullensaker kommune dekker ca. 36% av utgiftene til AØR og får tilsvarende kontrollressurser tilbake. Enheten består av leder og 5 kontrollører. Enheten flyttet høsten 2013 inn i nye lokaler i Eidsvoll sentrum, og ble der samlokalisert med Eidsvoll kemnerkontor. 4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller Skattedirektoratet setter i sine planer krav til at det skal gjennomføres kontroller hos 5% av kommunens arbeidsgivere. Gjennomføringen av kontrollene er nå spesielt viktige i og med bruk av forhåndsutfylt selvangivelse og stille aksept. Krav til antall kontroller i Ullensaker for 2013 var på 59. Det ble i 2013 gjennomført 62 kontroller til tross for vakanser i en stilling, samt noe sykefravær. Seks av disse kontrollene har vært enklere formalkontroller (randomkontroller) som det har vært pålagt kemneren i Ullensaker å gjennomføre i forbindelse omlegging av regelverket knyttet til aksjeselskaper. Formålet med disse kontrollene har vært å se på regnskapskvaliteten i foretakene.

15 4.3 Resultater fra arbeidsgiverkontrollen År Forslag til økning av grunn-lag arbeidsgiveravgift SUM forslag til økning av inntekt som følge av kontroll av AØR Forslag til økning av grunnlag arbeidsgiveravgift. Bokettersyn foretatt av AØR har i 2013 avdekket at det har vært innrapportert 15,3 mill. kr for lite i grunnlag for arbeidsgiveravgift. Det er her ikke tatt inn avdekning av arbeidsgiveravgiftsgrunnlag i konkursboet. Bakgrunnen for dette har sammenheng med at det i svært få tilfeller blir utlodning fra konkursboet for ubetalt arbeidsgiveravgift. Nesten 75% av det avdekkede beløpet har blitt egenrettet etter kontrollen av arbeidsgiver selv. Det resterende beløpet har blitt oversendt til Skatt øst for fastsetting. Sum forslag økning av inntekt som følge av kontroll av AØR Det har i 2013 blitt foreslått økning av inntekt på til sammen 40,7 mill. kr etter kontroll hos arbeidsgivere. Nesten 80% av dette beløpet har blitt egenrettet av arbeidsgiver etter kontrollen. Det resterende beløpet er oversendt til Skatt øst for fastsetting av ny ligning på skattyter. 4.4 Vurdering av arbeidsgiverkontrollen Forslag til økning av arbeidsgiveravgift er på linje med 2012, mens det er foreslått et høyere beløp hva angår økning av inntekt enn i Fra tidligere har vi erfaring med at de avdekkede beløpene etter kontroller har vært blant de høyeste i landet, kun forbigått av de store bykommunene. Dette viser at behovet for kontroll hos kommunens arbeidsgivere. Det har gjennom flere år vært ting som tyder på at Ullensaker kommune tiltrekker seg en del useriøse arbeidsgivere, og at dette er med på å gi de høye avdekningsresultatene vi har. Kontrollenheten har også en viktig oppgave i forhold til å rydde opp i og lage lønns- og trekkoppgaver i foretak som går konkurs. Dette er et viktig område da skattyterne ellers ikke vil blitt godskrevet skattetrekk, og derved vil endt opp med store restskatter etter skatteoppgjøret. Til sammen har det i 2014 blitt avholdt 24 kontroller i konkursbo i Ullensaker. Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike har også i 2013 blitt pålagt å gjennomføre formalkontroller av Skatt øst. Det har i 2013 blitt gjennomført 6 formalkontroller hos næringsdrivende i Ullensaker hvor formålet er å se på regnskapskvaliteten med bakgrunn i bortfallet av krav til revisor i aksjeselskap. Da formålet ved disse kontrollene har vært å se på

16 kvaliteten på regnskapet har det ved disse kontrollene ikke blitt innrapporterte avdekkede beløp. Tett oppfølging og videre kontroll med kommunens arbeidsgivere vil være et viktig virkemiddel fremover Samarbeid med andre kontrollaktører I 2013 har AØR deltatt i samarbeidsprosjekt med Skatt øst med kontrollfokus på følgende områder: - Fordel fri bil - Lån/mellomregningskonto - Random/formalkontroller Det har vært avholdt til sammen 12 kontroller på disse områdene i Ullensaker i Gjennomførte informasjonstiltak Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike har i samarbeid med skatteoppkreverne i deltakerkommunene avholdt informasjonsdag for arbeidsgivere i Cirka 80 deltakere deltok, hvorav mange regnskapsførere. Kemnerne på Øvre Romerike er godt fornøyd med oppslutningen om den årlige informasjonsdagen. Ut over dette sender kemnerkontoret ut informasjon til nye arbeidsgivere i kommunen. Kemnerkontoret har også eget område på kommunens hjemmeside hvor det ligger informasjon rettet mot kommunens skattytere og arbeidsgivere. Det legges ut ny informasjon ved behov. Sted/dato: Jessheim Kemneren i Ullensaker Vedlegg: Årsregnskapet for signert av skatteoppkreveren. Årsrapport fra Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike for 2013.

17 17 Vedlegg 1.

18 18

19 19 Vedlegg 2.

20 20

21 21

22 22

23 23

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Kemneren i Ullensaker

Kemneren i Ullensaker 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Skatteoppkreveren i Verdal kommune

Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport 215/dato: 2.1.216 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603402 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 Bystyret 01.03.2011 ÅRSRAPPORT

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Agdenes kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015 1 MOTTATT 22 JAN. 215 /)/z,:c(_ // _ /25? /PM «Ga _ J I g \\ Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Overhalla kommune i Årsrappon 2.1.215 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

Skatteoppkreveren i Sørum

Skatteoppkreveren i Sørum 1 Årsrapport for 2010 Skatteoppkreveren i Sørum kommune 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411 1 MOTTATT 26 JAN. 212 428-1-1-411 Årsrapport for 211 Skatteoppkreveren i Overhalla kommune Arsrapport ardato: 18.1.212 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

Detaljer

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 1 Årsrapport for 2014 Sel kommune Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser (Gjeld kontora i samarbeidet

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget ' SAK008/17 SKA TTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2016 Møtedato 27.03.2017 Saksnr. Arkiv 008/17 419-1724-5.3 Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen 1 Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren i Ørland kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc mx///bi T Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Søgne kommune i,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.._...3

Detaljer

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen 1 &Q2 v Årsrapportfor 2014 Skatteoppkreveren kommune i Rissa 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/ Skatteoppkreveren i

Detaljer

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011 1 Årsrapport for kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret SKATT- INNFORDRINGS- OG KONTROLLAVDELINGEN Sentrale hovedoppgaver Skatteregnskap, inn-/utbetalinger,

Detaljer

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren 1018 Søgne Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon 2 InnhOld 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 I I.1 Ressurser

Detaljer

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor Årsregnskap og årsrapport 2010 Skatteoppkreverkontor 1.1 Innledning/oppsummering 1.2 Organisering, ressurser og kompetanse 1.3 Intern kontroll 1.4 Diverse nøkkeltall 1.5 Skatteinngang 1.6 Betaling og regnskap

Detaljer

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen k f i lolb/1>(o S 1 \ Årsrapport for 2016 Skatteoppkreveren Åfjord kommune i Årsrapport år/dato: 2016/12.01.2017 Kemnerkontoret for Fosen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1

Detaljer

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport for 2013 Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport 2013/Verran Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag 20.01.2013 2 Innhold Generelt om skatteoppeverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppeverkontoret

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Åfjord kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik 1 Årsrapportfor 211 Skatteoppkreveren i Gamvik kommune Årsrapport211/19.1.212 Skatteoppkrevereni Gamvik 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser

Detaljer

Skatteoppkreveren i Krødsherad

Skatteoppkreveren i Krødsherad 1 Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Krødsherad kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato:

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato: Årsrapport for 2010 Eigersund kommune ArsrappOIt år/dato: 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordelin!! Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt ~NIES KOMMINE Vestnes kommune 639 VESTNES Deres ref: Vår ref: Saksbeh: 211/45 Steinar Mundal 23 31.1.211 Årsrapport 21 for Vestnes kommune. Vedla t følger

Detaljer

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009 Saksfremlegg Saksnr.: Arkiv: Sakbeh.: Sakstittel: 10/1740-4 232 Ester Nilsen SKATTEREGNSKAP 2010 - ÅRSRAPPORT Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Halvårsberetning 2007 SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Innledning Marginavsetning Skatteinngang Fordelingsprosenter Resultatkrav/oppnådd resultat Oversikt restanser

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000672 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 Bystyret 02.03.2010 20/10 ÅRSRAPPORT-SKATTEREGNSKAPET

Detaljer

MOSS KOMMUNE. Årsrapport for 2016 Moss kemnerkontor

MOSS KOMMUNE. Årsrapport for 2016 Moss kemnerkontor MOSS KOMMUNE Årsrapport for 2016 2 Innhold 1. Generelt om kemnerkontorets virksomhet... 3 1.1 Kemnerkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 4 1.1.3 Ressurser og kompetanse... 4 Skatteregnskap

Detaljer

16 JAN JAN 2017

16 JAN JAN 2017 MOTTATT 'RISMKUMMUNE 16 JAN 217 19 JAN 217 mm KOMMUNE aksnr 1 [52:1 Kemnerkontoret for Fosen 5 --~ 712 Leksvik, den 16.1.217 Økonomisjef Ørland, Rissa, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik VEDRØRENDE ÅRSRAPPORT

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL Skatteoppkreveren i Hallingdal 1 HISTORIKK Skatteoppkreveren i Hallingdal er et samarbeid mellom Hallingdalskommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser 3. Medarbeidere 5. Brukerne.. 6. Skatteinngangen til kommunene...7. Skatteregnskapet 8

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser 3. Medarbeidere 5. Brukerne.. 6. Skatteinngangen til kommunene...7. Skatteregnskapet 8 Årsmelding 2011 Innholdsfortegnelse Innledning.....3 Organisering og ressurser 3 Medarbeidere 5 Brukerne.. 6 Skatteinngangen til kommunene........7 Skatteregnskapet 8 Marginoppgjøret for 2010.......8 Skatteinnfordring

Detaljer

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune 1 Årsrapport for 2013 Skatteoppkreveren i Alta kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser

Detaljer

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Trondheim kemnerkontor var i 2015 kr. 25 593 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr. 4 834,6

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser...3. Medarbeidere...5. Brukerne...5. Skatteinngangen til kommunene...

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser...3. Medarbeidere...5. Brukerne...5. Skatteinngangen til kommunene... Årsmelding 2013 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Organisering og ressurser...3 Medarbeidere...5 Brukerne...5 Skatteinngangen til kommunene....6 Skatteregnskapet.....7 Marginoppgjør...7 Skatteinnfordring

Detaljer

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2016 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Kemneren i Trondheimsregionen var i 2016 kr. 26 882,3 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr.

Detaljer

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i HJARTDAL kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014 I Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Stavanger kommune :. - 1 dj I pt e e * 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser 3 1.1.2 Organisering

Detaljer

1 Årsmelding 2012 Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i

1 Årsmelding 2012 Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i 1 Årsmelding 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Organisering og ressurser...3 Medarbeidere...5 Brukerne...5 Skatteinngangen til kommunene....6 Skatteregnskapet.....7 Marginoppgjør...7 Skatteinnfordring

Detaljer

SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND

SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND 0534 Gran 0533 Lunner 0532 Jevnaker Virksomhetsplan 2014 Side 1 av 11 1 INNLEDNING Skatteoppkreveren for Hadeland er skatteoppkrever for Gran, Lunner og Jevnaker kommune.

Detaljer

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2015/194598 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Rita Larsen 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018044 2017/72998 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 232 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: SKATTEREGNSKAP HALVÅR

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 232 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: SKATTEREGNSKAP HALVÅR Saksfremlegg Saksnr.: 07/2245-1 Arkiv: 232 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: SKATTEREGNSKAP 2007-1. HALVÅR Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Saksframlegg. Arkivsak: 15/138-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2015 MARS. K-kode: 232

Saksframlegg. Arkivsak: 15/138-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2015 MARS. K-kode: 232 Saksframlegg Arkivsak: 15/138-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2015 MARS Saken skal behandles av: Formannskapet Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saken blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2016/ 146486 Kommunestyret i Herøy kommune, postmottak@heroy.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR

u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR DeresdatoArkivVår dato 21221. januar 2015 DeresreferanseVår referansesaksbehandler 2015/151Hilde Sveås Verran kommune Liavegen 1 7790 MALM Årsra pport og skatteregnskap

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Bjarte Madland FE - 026 15/104 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Høyring - overføring

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Formannskapssalen, Stord rådhus Dato: 04.04.2017 Tidspunkt: 14:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene. 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder

Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene. 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder Tema Konkursvurdering Erfaring - behandling av konkursbegjæringer

Detaljer

Fitjar kommune Møteinnkalling

Fitjar kommune Møteinnkalling Fitjar kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 28.03.2017 Tidspunkt: 09:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei

Detaljer

Skatteoppkreveren i Vestnes kommune

Skatteoppkreveren i Vestnes kommune 1 Saksnr. (D6 O8 F12.2c,If 1/F,S.INILS i i :, Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Vestnes kommune Årsrapport år/dato:215/22.1.215 Skatteoppkreveren i Molde og Vestnes 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

Som personlig skatteyter er det endel informasjon som er viktig for deg å vite mer om:

Som personlig skatteyter er det endel informasjon som er viktig for deg å vite mer om: Som personlig skatteyter er det endel informasjon som er viktig for deg å vite mer om: - Penger tilgode ved skatteoppgjøret - Restskatt ved skatteoppgjøret - Klage på skatteoppgjøret - Lemping av skatt

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/137-2 57653/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.06.2015 Stavanger

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE ANGÅENDE OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN TIL SKATTEETATEN

HØRINGSUTTALELSE ANGÅENDE OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN TIL SKATTEETATEN Haugesund kommune Rådmannen Saksframlegg Dato: Saksnr: Løpenr: Arkivkode: 17.02.2015 2015/1209 7520/2015 203 Saksbehandler: Frode Thorseth Tlf: 52743140 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 04.03.15 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015

Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015 Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015 Høring - overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten Finansdepartementet har sendt på høring forslag om overføring av skatteoppkreverfunksjonen

Detaljer

9IO JoJ joddejsjv. JUBAS! UeJeUW)I L r i .!. 3NflV JLAiO)I U3DNVAVIS. W.1r. . ii.. r I I. .II j. i li EIJS. I -;: i. .\It.

9IO JoJ joddejsjv. JUBAS! UeJeUW)I L r i .!. 3NflV JLAiO)I U3DNVAVIS. W.1r. . ii.. r I I. .II j. i li EIJS. I -;: i. .\It. JUBAS! UeJeUW)I 9IO JoJ joddejsjv 3NflV JLAiO)I U3DNVAVIS i. ii.. r.!.! li i il.ii j - h.l r i..2 : I.. I I i I. III 1 I I I IIKI i i I i I II.\It 4* I -;: i I W.1r i li EIJS i I li n 2 Innhold 1. Generelt

Detaljer

Skatteoppkrevjaren i Skodje kommune

Skatteoppkrevjaren i Skodje kommune 1 Skatteoppkrevjaren si Årsmelding for 2008 2 1. Generelt om skatteoppkrevjaren si verksemd 1.1. Skatteoppkrevjarkontoret 1.1.1 Ressursar Fordeling av ressursar Talet på årsverk hjå SKO som kun er benyttet

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 27.05.2015 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Marit Rinnan Arkivsaknr.: 2013/1580-13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Innkalling Styremøte 12.02.2014 Side 1 av 5

Innkalling Styremøte 12.02.2014 Side 1 av 5 Innkalling Styremøte 12.02.2014 Side 1 av 5 Styret for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Tirsdag, 25. februar 2014 Sted: Kemneren i Follo, kl. 14.00 16.00 DAGSORDEN:

Detaljer

Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4

Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4 Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4 Representantskapet for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Fredag 25. april, kl. 11.00 11.50 Sted:

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/477. Kommunestyret

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/477. Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/477 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 07.03.2016 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 07.03.2016 1. Saksprotokoll fra formannskapet 22.02.2016,

Detaljer

Skatt nord. Gøril Heitmann. Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord

Skatt nord. Gøril Heitmann. Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord Skatt nord Gøril Heitmann Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord Kort om skatteoppkrevernes oppgaver Føring av skatteregnskap Innkreving av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, selskapsskatt, personskatt

Detaljer

Arsrapport for

Arsrapport for 1 7//» Arsrapport for 2 1 6 Selkonunune Skatteoppkrevjaren Ottadalen i Årsrapport 216/ 18.1.217 Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret...

Detaljer

Virksomhetsplan. Virksomhetsplan for Nordre Sunnmøre kemnerkontor, 2015 Side 1

Virksomhetsplan. Virksomhetsplan for Nordre Sunnmøre kemnerkontor, 2015 Side 1 Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan for Nordre Sunnmøre kemnerkontor, 2015 Side 1 1. KONTORETS ORGANISASJON OG RESSURSER 1.1 ORGANISASJONSKART OG RESSURSFORDELING Det er fra 1. oktober 2009 inngått avtale

Detaljer

Likvider 41 551 068 39 787 738. Sum -475 420 312-474 127 476. Fordelt til kommunen 102 720 141 104 268 780 Fordelt til Staten 166 500 996 168 598 218

Likvider 41 551 068 39 787 738. Sum -475 420 312-474 127 476. Fordelt til kommunen 102 720 141 104 268 780 Fordelt til Staten 166 500 996 168 598 218 Arsregnskap - kommune - sammendrag Utvalgskriterier: Komm nr: '1621', År: '2014', Hovedbokstype : 'k' Valgt àr Forrige àr Likvider 41 551 068 39 787 738 Skyldig skattekreditorene -1 271 291-345 546 Skyldig

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/3202 SL SWN/KR 01.12.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/3202 SL SWN/KR 01.12.2014 Høringsinstanseneiht. liste Deres ref Vår ref Dato 14/3202 SL SWN/KR 01.12.2014 Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten - høring 1. Innledning Finansdepartementetsender med dette på høring forslag

Detaljer

é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato

é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato OttarJohnsen Vår dato 01_12_2o-15 Telefon Deres referanse Vár referanse 469 36277 2013/109573 Skatteoppkrevereni HALD " " ' Postboks 1006 Flåm' RD KOMMUNE >~,s"

Detaljer

Kontrolirapport 2011 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i 1219 Bomlo kommune

Kontrolirapport 2011 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i 1219 Bomlo kommune e Skatteetaten Saksbehandtar Dykkar dato Vår dato Oddmund Midtbø 20.02.2012 1 Vedlegg sak 13/12 til KU 21.3.12 Direkte tlf Dykkar referanse Vår referanse 55578424 2011/122423 Kommunestyret i Bomlo kommune

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13.

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27.04. 2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Kontrolirapport 2010 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i kommune

Kontrolirapport 2010 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i kommune Vedlegg sak 12/11 til KU 11.5.11 Skatteetaten Saksbehandlar Dykkar dato Vår dato Kjersti Hoptand Hotlup 15.02.2011 Direkte tif Dykkar referanse Vår referanse 55578464 2010/98730 Kommunestyret i Bømlo kommune

Detaljer

SKATTEUTVIKLING FOR STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG 2007-2014

SKATTEUTVIKLING FOR STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG 2007-2014 Vedlegg F Notat Dato: 19. september 2014 SKATTEUTVIKLING FOR STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG 2007-2014 Dette notatet belyser årsaker til forskjeller i skatteinngangen for Stavanger, Sandnes, Sola

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 3. april 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus - formannskapssalen. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets

Detaljer

Møte nr. 2/2012 SAKLISTE EVENTUELT REFERATSAKER/MELDINGAR

Møte nr. 2/2012 SAKLISTE EVENTUELT REFERATSAKER/MELDINGAR ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 2/2012 Kontrollutvalet i Hå VERT KALLA INNKALLES TIL MØTE 25. april 2012 KL. 12.00 I Møterom 3. etasje i rådhuset - liten sal Møtet er opent for publikum

Detaljer

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger meldinger SKD 1/12 9. januar 2012 Rettsavdelingen, innkreving Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer

1. GENERELT OM KEMNERENS VIRKSOMHET... 3

1. GENERELT OM KEMNERENS VIRKSOMHET... 3 Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse 1. GENERELT OM KEMNERENS VIRKSOMHET... 3 1.1 Kemnerkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 4 1.1.3 Ressurser og kompetanse... 5 1.2 Internkontroll...

Detaljer

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 1 7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 7.1. Innledning Ethvert korrekt kommunalt krav, det være seg faktura, termin på utlån eller andre krav skal betales til rett tid. Enkelte ganger oppstår imidlertid situasjoner

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Høringsnotat - Endringer i regelverket om skatteoppgjør

Høringsnotat - Endringer i regelverket om skatteoppgjør 28.05.2010 Høringsnotat - Endringer i regelverket om skatteoppgjør 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG Finansdepartementet foreslår å åpne for flere skatteoppgjør for personlige skattytere enn de to man har i

Detaljer

PS 09/42 Referatsaker

PS 09/42 Referatsaker PS 09/42 Referatsaker Side 237 T' I DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT Statsråden 0 6' lo^3 1q8-53 Bodø kommune v/ordfører Odd Tore Fygle "Tidl ref Vår ref 2006/3948 2006/04006-489/FD V/JTE Dato 2009 BODØ

Detaljer

Sak 3/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13

Sak 3/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13 FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 13. mars 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

God skatteinngang i 2016 KLP

God skatteinngang i 2016 KLP God skatteinngang i KLP Skatt og rammetilskudd januar april Skatteveksten i Nasjonalbudsjettet er anslått til 6,0 % (des. 2015) Januar Regnskap Januar Januar Avvik Endring 15-16 Endring landet Skatt 71

Detaljer

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn/ 15. september 2017 Berit Pettersen Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045/77751325 2012/157157 Skatteoppkreveren i Tana kommune

Detaljer

Kemneren i Hemne Årsrapport og regnskap 2012

Kemneren i Hemne Årsrapport og regnskap 2012 Kemneren i Hemne Årsrapport og regnskap 2012 - 2 - Innhold ÅRSREGNSKAP... - 3 - Forklaring til årsregnskapet... - 4 - Likvider... - 4 - Skyldig skattekreditorene... - 4 - Skyldig andre... - 4 - Udisponibelt

Detaljer

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør Serviceerklæring Innhold 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør 7 Arv og gaver 8 Næringsdrivende Selvangivelse

Detaljer

Arkivsaksnr.: 05/

Arkivsaksnr.: 05/ Arkivsaksnr.: 05/00244-001 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådmann, Tore Molstad Andresen FELLES SKATTEOPPKREVER FOR HADELAND Rådmannens innstilling: 1. Felles skatteoppkreverfunksjon for Gran, Jevnaker og Lunner

Detaljer

SKODJE KOMMUNE ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR SKATTEOPPKREVJAREN

SKODJE KOMMUNE ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR SKATTEOPPKREVJAREN SKODJE KOMMUNE ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR SKATTEOPPKREVJAREN ÅR 2007 1. AVDELINGA SIN ORGANISASJON OG RESSURSER Skatterekneskapen for 2007 er avslutta pr 31.12.07. I samband med avlegging av rekneskapen

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

Høringsuttalelse fra Lunner kommune; Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten.

Høringsuttalelse fra Lunner kommune; Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Deres referanse: 14/3202 SL SWN/KR Høringsuttalelse fra Lunner kommune; Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Bakgrunnen for høringen Skattedirektoratet fikk 23. juni 2014 i oppdrag å utrede

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Ottar Johnsen 3.11.2016 Berit Pettersen Telefon Deres referanse Vår referanse 469 36277 2012/157157 Skatteoppkreveren i Tana kommune postmottak@tana.kommune.no

Detaljer

Høring om endrede oppgave- og betalingsfrister i skatte- og avgiftslovgivningen

Høring om endrede oppgave- og betalingsfrister i skatte- og avgiftslovgivningen Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Jorid A Øvrebø 19.07.2006 Telefon Deres referanse Vår referanse 22 07 73 67 04/3781 SL EMa/HTK 2006/192740 /RR-AV/ JAO/ Finansdepartementet Postboks

Detaljer

TID: Onsdag kl NB! Merk Møtedag STED: Møterom 2, Kommunehuset

TID: Onsdag kl NB! Merk Møtedag STED: Møterom 2, Kommunehuset GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Onsdag 14.03. 2007 kl. 09.00 NB! Merk Møtedag STED: Møterom 2, Kommunehuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 KVINESDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Til kontrollutvalgets medlemmer

Detaljer