Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015"

Transkript

1 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015

2 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Trondheim kemnerkontor var i 2015 kr millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr ,6 millioner. Dette er kr. 55,6 millioner over kommunens budsjett for Klæbu kommunes andel av skatte- og avgiftsinngangen var kr. 131,5 millioner. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 ble det foreslått å overføre skatteoppkreveren fra kommunene til Skatteetaten med virkning fra 1. juni Regjeringen fikk ikke flertall for forslaget og endringen ble derfor tatt ut av statsbudsjettet for Regjeringen har nå foreslått dette to ganger på kort tid. Forslaget som innebar å fjerne 400 ansatte fra skatteoppkrevingen på landsbasis skapte naturligvis stor usikkerhet og utrygghet blant de ansatte. Ansvaret for produktivitets- og effektivitetstap som følge av denne prosessen plasseres helt og holdent hos forslagsstiller. Det samme gjelder risikoen for mulig provenytap som kan ha oppstått. Ved Trondheim kemnerkontor har ti medarbeidere sluttet i løpet av de siste 18 månedene. Dette skyldes delvis den usikkerheten som oppsto rundt mulige endringer i arbeidsforholdet. Situasjonen er midlertidig løst ved leie av arbeidskraft, men det samtidige kompetansetapet har vært merkbart og vil ikke kunne erstattes på kort sikt. Det pågår en prosess for å sikre at alle funksjoner blir ivaretatt løpende, samtidig som det tas strategiske og operative grep for å møte de utfordringene vi står overfor. Trondheim kemnerkontor kan vise til tilfredsstillende resultater for driftsåret De grunnleggende funksjonene i kjerneproduksjonen, skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll har vært prioritert. Revisjoner gjennomført av Skatteetaten har ikke avdekket avvik i oppgaveløsningen. De ansatte har i en utfordrende situasjon levert på alle styringsparametre. Trondheim kommune har prioritert innsatsen med å forebygge og redusere sykefraværet. Trondheim kemnerkontor har nedgang i sykefraværet både i 2014 og Trondheim 20. januar 2016 Gaute Bjøru K e m n e r e n i K l æ b u Side 2

3 Innholdsfortegnelse 1. SKATTEREGNSKAPET AVLEGGELSE AV SKATTEREGNSKAPET MARGINOPPGJØR SKATTEAVREGNING SKATTE- OG AVGIFTSINNGANG Total skatte- og avgiftsinngang Ved Kemneren i Klæbu Klæbu kommunes andel av skatte- og avgiftsinngangen KEMNERKONTORETS VIRKSOMHET ANSVARSOMRÅDE ORGANISERING Organisasjonskart Ressurser og kompetanse INTERNKONTROLL INNFORDRING AV KRAV RESTANSESITUASJONEN Total skatte- og avgiftsrestanse (akkumulert) pr Eldre restanser AVSKRIVNINGER OG ETTERGIVELSER INNFORDRINGENS EFFEKTIVITET Vurdering av resultater pr Personlige skattytere Upersonlige skattytere KONKURSER SKATTEUTVALGET BRUK AV SÆRNAMSKOMPETANSEN ARBEIDSGIVERKONTROLL ORGANISERING AV ARBEIDSGIVERKONTROLLEN PLANLAGTE OG GJENNOMFØRTE KONTROLLER RESULTATER FRA ARBEIDSGIVERKONTROLLEN VURDERING AV ARBEIDSGIVERKONTROLLEN SAMARBEID MED ANDRE KONTROLLAKTØRER GJENNOMFØRTE INFORMASJONSTILTAK VEDLEGG...16 ÅRSREGNSKAP FOR KLÆBU KOMMUNE DETALJERT FOR AVLAGT ETTER KONTANTPRINSIPPET FORKLARING TIL SKATTEREGNSKAPET K e m n e r e n i K l æ b u Side 3

4 1. Skatteregnskapet 1.1 Avleggelse av skatteregnskapet 2015 Avlagt etter kontantprinsippet Endring 1 Likvider , ,54 0,1 % Skyldig skattekreditorene , ,04-61,8 % Skyldig andre , ,00-54,5 % Innestående margin , ,00 4,0 % Udisponert resultat -1,19-0,50 138,0 % Sum Arbeidsgiveravgift , ,36 6,1 % Kildeskatt 0,00 0,00 0,0 % Personlige skatteytere , ,02 5,2 % Upersonlige skatteytere , ,21-2,2 % Renter , ,41 285,3 % Innfordring , ,70 135,1 % Sum , ,30 5,0 % 3 Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift , ,00 6,1 % Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift , ,00 7,5 % Fordelt til Fylkeskommunen , ,00 2,4 % Fordelt til kommunen , ,94 2,1 % Fordelt til Staten , ,00 5,4 % Krav som er ufordelt 0,69 0,36 91,7 % Videresending plassering mellom kommuner -697, ,00 95,4 % Sum , ,30 5,0 % Sum totalt - - Kemneren i Klæbu bekrefter at skatteregnskapet i 2015 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere 3-2. Det er ikke mottatt pålegg om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av skatteregnskapet fra regional kontrollenhet i Trondheim 20. januar 2016 Gaute Bjøru Kemner K e m n e r e n i K l æ b u Side 4

5 1.2 Marginoppgjør Margin for inntektsåret 2014 Innestående margin for inntektsåret 2014 pr For mye avsatt margin for inntektsåret Marginprosent 9,0 % Margin for inntektsåret 2015 Innestående margin for inntektsåret 2015 pr Marginprosent 9,0 % Marginoppgjøret for inntektsåret 2014 viser et overskudd på kr , noe som utgjør en reduksjon på kr (-37,4 %) fra året før. Marginprosenten er pr på 9,0 %, sist endret i april Kemneren foreslår ingen endringer i marginprosenten for inntektsåret Marginoppgjøret kan ha stor betydning for novemberoppgjøret hvert år. Det er derfor ønskelig med et positivt marginoppgjør slik at skattekreditorene slipper å få redusert skatteinngang i november. 1.3 Skatteavregning 2014 Upersonlige skattytere Inntektsår Antall upersonlige skattytere totalt Antall med restskatt Restskatt kr Overskytende forskudd kr Personlige skattytere Inntektsår Antall personlige skattytere totalt Antall med restskatt Restskatt kr Overskytende forskudd kr K e m n e r e n i K l æ b u Side 5

6 1.4 Skatte- og avgiftsinngang Total skatte- og avgiftsinngang Brutto innbetalt skatt og arbeidsgiveravgift (beløp i millioner kroner) År På landsbasis ,0-5,2 % ,0-2,2 % ,0 1,0 % ,0 Kemneren i Klæbu 540,0 5,0 % 514,2 0,2 % 513,4 8,6 % 472,8 Kemneren i Klæbu har hatt en økning i skatteinngang på 5,0 % i Den største økningen skjedde i september og oktober Ved Kemneren i Klæbu Fordeling til skattekreditorene (beløp i millioner kroner) År Klæbu kommunes andel 131,5 2,1 % 128,8 0,2 % 128,6 7,5 % 119,6 Skatt til fylkeskommunen 29,3 2,4 % 28,6 1,4 % 28,2 6,8 % 26,4 Medlemsavgift til folketrygden 135,3 7,6 % 125,8 4,1 % 102,8 9,8 % 110,0 Arbeidsgiveravgift 61,0 6,1 % 57,5 2,5 % 56,1 4,3 % 53,8 Fordelt til Staten 183,0 5,5 % 173,5-3,5 % 179,7 10,2 % 163, Klæbu kommunes andel av skatte- og avgiftsinngangen Skatteinngangen for Klæbu kommune er på kr. 131,5 millioner. Dette utgjør en økning på 2,1 % i forhold til fjoråret. Sett i sammenheng har landets kommuner samlet sett opplevd en økning på 5,9 %. 1 Tallene på landsbasis er hentet fra SSB, og inkluderer skattearter som for eksempel ordinær- og særskatt på utvinning av petroleum som ikke utgjør en del av skatteinngangen til landets kemnerkontorer. K e m n e r e n i K l æ b u Side 6

7 2. Kemnerkontorets virksomhet 2.1 Ansvarsområde Trondheim kemnerkontor er skatteoppkrever i kommunene Trondheim og Klæbu. Kemnerkontoret mottar og innkrever formues- og inntektsskatt, kildeskatt, arbeidsgiveravgift og trygdeavgift. Innbetalingene føres og avstemmes i et eget skatteregnskap og fordeles til skattekreditorene kommunen, fylkeskommunen og stat. Kemnerkontoret utøver arbeidsgiverkontroll i Trondheim, Klæbu og Fosen. Formålet er å sikre at arbeidsgivere overholder sine plikter etter skatteloven, skattebetalingsloven, ligningsloven og folketrygdloven. Kontrollen rettes primært mot arbeidsgivers oppgave-, skatte-, trekk- og avgiftsplikt. Videre har kemnerkontoret ansvaret for tvangsinnfordring av parkeringsgebyr og kommunale avgifter for Trondheim kommune. 2.2 Organisering Organisasjonskart Kemner Avdeling bedrift Avdeling person Avdeling kontroll Avdeling bedrift har ansvaret for føring av skatteregnskapet og innfordring av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, upersonlig restskatt og forskuddsskatt. Avdelingen har også ansvaret for fordringsanmeldelser og oppfølging av konkurser, oppfølging av utleggstrekk og innkreving av kommunale parkeringsgebyr. Avdeling person har ansvaret for innfordring av personlig restskatt og forskuddsskatt. Innfordringen av kommunal eiendomsavgift er også lagt til denne avdelingen. Avdeling kontroll har ansvaret for stedlig arbeidsgiverkontroll i Trondheim, Klæbu og i syv kommuner på Fosen. K e m n e r e n i K l æ b u Side 7

8 2.2.2 Ressurser og kompetanse Kontoret har etter kemnerens vurdering tilstrekkelig kompetanse innenfor våre tre hovedområder: Skatteregnskap Innfordring Arbeidsgiverkontroll Når det gjelder ressurssituasjonen, har 2015 vært et spesielt år. Regjeringens forslag om å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til staten skapte en del uro i personalgruppa. Flere valgte å si opp sine stillinger. Da situasjonen var såpass uavklart, valgte kemneren å holde disse stillingene midlertidig vakante. Avklaringen kom i juni 2015, forslaget fikk ikke flertall og dermed ble arbeidet med rekruttering startet. I forslag til statsbudsjett for 2016 ble forslaget om overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra kommune til stat fremmet igjen. Igangsatte, men ikke sluttførte ansettelsesprosesser ble stoppet. I slutten av november viste det seg at regjeringen heller ikke denne gangen fikk gjennomslag for sitt forslag. Til tross for redusert bemanning i store deler av 2015, har vi opprettholdt driften og oppnådd gode resultater. Arbeidsbelastingen har nok vært for høy, spesielt på enkelte områder. Det er viktig for driften fremover at vi får gjennomført ansettelser og økt bemanningen i løpet av Fordeling av årsverk til skatteoppkreverfunksjonen pr : Område Årsverk %- andel fordelt Skatteregnskap 3,1 8,3 % Innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift 16,3 43,6 % Kontroll av arbeidsgivere 14 37,4 % Administrasjon 4 10,7 % Totalt 37,4 100 % I tillegg benyttes 1,5 årsverk til innfordring av kommunale krav. K e m n e r e n i K l æ b u Side 8

9 Stilling Utdannelse Antall Kemner jurist 1 Avdelingssjef 2 revisor/økonom, 1 ingeniør 3 Rådgiver 1 samfunnsøkonom, 1 sosiolog/hrm, 1 samfunnsviter/økonom, 1 jurist/økonom, 2 jurister 6 Spesialkonsulent 1 høyskoleutdanning, 1 revisor 2 Førstekonsulent 8 høyskoleutdanning, 3 økonomer, 3 revisorer 14 Konsulent 4 høyskoleutdanning, 1 jurist 5 Saksbehandler 3 merkantile fag, 2 høyskoleutdanning, 1 statsviter 6 Førstesekretær 1 merkantile fag, 1 høyskoleutdanning 2 Totalt Internkontroll Internkontroll skal sikre at vi planlegger, organiserer, utfører og kvalitetssikrer våre aktiviteter i samsvar med gjeldende regelverk og resultatkrav, og at dette gjøres ut fra en risiko- og vesentlighetsvurdering. Vi benytter COSO-modellen i vårt arbeid med internkontroll. Modellen er internasjonalt utbredt og anerkjent. I 2015 har målet vært å opprettholde de gode internkontrollrutinene som er på plass ved kontoret. Vi har ikke mottatt verken pålegg eller anmerkninger fra revisjonen i En økende oppmerksomhet rundt egen internkontroll har bidratt til dette. På tross av de gode resultatene i 2015, er det likevel viktig å avdekke egne forbedringsområder. I den forbindelse, og siden utfallet i sak om statliggjøring nå er kjent, ønsker vi å gjenoppta samarbeidet med andre skatteoppkrevere om sammenligning av drift. K e m n e r e n i K l æ b u Side 9

10 3. Innfordring av krav 3.1. Restansesituasjonen Total skatte- og avgiftsrestanse (akkumulert) pr Skatteart Restanse Herav berostilt restanse Restanse Herav berostilt restanse Endring i restanse Endring i berostilt restanse Sum restanse pr. skatteart (-) Arbeidsgiveravgift inkl. renter (-) Artistskatt Forsinkelsesrenter (-) Forskuddsskatt (-) Forskuddsskatt person (-) Forskuddstrekk inkl. renter Gebyr Innfordringsinntekter (-) Inntekt av summarisk fellesoppgjør Kildeskatt Restskatt inkl. renter og tilbakesøkingskrav (-) Restskatt person inkl. renter og (-) tilbakesøkingskrav Sum restanse diverse krav Diverse krav Sum restanse pr. skatteart inkl. diverse krav (-) Totale restanser har i 2015 hatt en nedgang på kr Nedgangen gjelder samtlige skattearter, bortsett fra forskuddstrekk. Forskuddstrekk har en økning av totale restanser på kr pr Hovedårsaken er trekkansvar for manglende gjennomføring av utleggstrekk. Trekkansvaret ble iverksatt i november 2015 og sto ubetalt pr Totalrestansen for personlig restskatt har en nedgang på 13,7 %. Det er ved årsskiftet utlignet kr. 19,5 millioner i restskatt for 2014 mot tilsvarende kr. 17,8 millioner i restskatt 2013 ved forrige årsskifte. Det betyr at det er innfordret betydelig mer totalt enn det som er utskrevet og ilignet av nye skatter i Det er ved årsskiftet flere skatteytere med restskatt for 2014 (837) sammenlignet med for 2013 (731). Gjennomsnittlig krav for 2014 er ca. kr , mot ca. kr for Det er samtidig betydelig lavere andel skjønnsligning for 2014 (2,78 %) sammenlignet med for 2013 (3,89 %). Det er ingen berostilte krav i Klæbu. K e m n e r e n i K l æ b u Side 10

11 3.1.2 Eldre restanser Inntektsår Sum restanse (debet) kr. Herav skatteart restskatt person kr Kontoret har gjennomgått rapporten «Restanseliste forelda krav» med foreldelsesdato t.o.m gjennom året. Kun et krav er avskrevet pga. foreldelse. Ved årsskiftet foreligger det ingen krav som er foreldet. 3.2 Avskrivninger og ettergivelser Vi avskriver krav i forbindelse med nedsettelse av pensjonsgivende inntekt, etter gjennomført gjeldsordning, i dødsbo med intet til skifte, ved foreldelse og summarisk iht. retningslinjer for avskrivning av 22. mars Krav ettergis enten av hensyn til skyldneren eller av innfordringsmessige hensyn jf. skattebetalingsloven 15-1 og Avskrivninger og ettergivelser 2015 Beløp kr. Ordinær avskriving Summarisk avskriving Ifm. nedsettelse av pensjonsgivende inntekt 0 Ettergivelse Totalsum Innfordringens effektivitet Vurdering av resultater pr Personlige skattytere Restskatt person 2013 Innbetalt pr ,4 % Målkrav pr ,0 % Innfordret pr ,02 % Målkrav pr ,5 % Forskuddsskatt person 2014 Innbetalt pr ,5 % Målkrav pr ,2 % K e m n e r e n i K l æ b u Side 11

12 Upersonlige skattytere Restskatt selskap 2013 Innbetalt pr ,34 % Målkrav pr ,4 % Arbeidsgiveravgift 2014 Innbetalt pr % Målkrav pr ,9 % Forskuddsskatt selskap 2014 Innbetalt pr ,94 % Målkrav pr ,9 % Forskuddstrekk 2014 Innbetalt pr ,94 % Målkrav pr % Personlige skattytere Resultatet for innbetalt forskuddskatt og restskatt er det beste vi har klart noen gang. For innbetalt restskatt er vi 3,4 % over resultatkravet, mens vi for innfordret er 21,5 % over kravet. Resultatet for innbetalt forskuddskatt er 0,3 % over kravet. Ved årsskiftet gjenstår fem restanser på restskatt 2013 og to restanser på forskuddskatt Vi har også siste år hatt spesielt fokus på de nyeste og største restansene. Vi har hatt samme strategi som tidligere år og hovedsakelig benyttet oss av virkemidlene utleggstrekk og utleggspant. A- ordningen muliggjør raskere nedleggelse av utleggstrekk Upersonlige skattytere Målkrav for forskuddstrekk 2014 ble ikke nådd pr Årsaken til dette er at vi i slutten av november 2015 fattet et vedtak om trekkansvar for manglende gjennomføring av utleggstrekk i Dette medførte en markert økning i restansen like før årsskiftet. Bedriftsavdelingen har i 2015, som tidligere år, gjennomført utleggsforretninger, utleggstrekk og andre innfordringstiltak. 3.4 Konkurser Begjæringer Konkursåpninger K e m n e r e n i K l æ b u Side 12

13 3.5 Skatteutvalget Det regionale skatteutvalget behandler søknader om ettergivelse av skattekrav etter innstilling fra kemnerkontoret. Dersom omsøkt hovedstol overstiger kr , er det skattekontoret som avgjør søknaden, men da med forslag fra skatteutvalget. Ettergivelse er i disse sakene begrunnet med hensynet til skyldner. Vilkårene følger av skattebetalingsloven År Antall saker Bruk av særnamskompetansen Skattebetalingsloven kapittel 14 tillegger kemnerkontoret særnamskompetanse. Dette innebærer myndighet til å foreta utleggsforretninger til sikring og inndrivelse av skatte- og avgiftskrav. Særnamskompetansen har stor betydning for Kemneren i Trondheimsregionen. Samtlige utleggsforretninger i 2015 ble avholdt uten involvering av namsfogden. Videre er det sendt 2167 pålegg om trekk i lønn i løpet av året. Det pågår i tillegg en del utleggstrekk igangsatt tidligere. I løpet av 2015 har vi fått inn kr via lønnstrekk. Oppgitte tall her er samlet for Trondheim og Klæbu. Ordningen muliggjør en effektiv prosess fra beslutning til gjennomføring. Dette gir oss raskest mulig innfordring og et fortrinn i dekningskappløpet. K e m n e r e n i K l æ b u Side 13

14 4. Arbeidsgiverkontroll 4.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen En egen avdeling ved kontoret utfører stedlige kontroller (avdeling kontroll), mens en annen avdeling utfører kontormessig kontroll (avdeling bedrift). Avdelingene gjennomfører arbeidsgiverkontroll for kommunene Trondheim og Klæbu, samt stedlig kontroll for syv kommuner på Fosen. 4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller Det er planlagt og gjennomført åtte kontroller i Klæbu i Resultater fra arbeidsgiverkontrollen Styringsparametre og statistikk for kontroll Målkrav 2015 Antall leverandører av LTO i kommunen som har vært gjenstand for stedlig kontroll 5 % 5,2 % Avdekking inntekt Avdekking grunnlag arbeidsgiveravgift Antall kontroller med treff 50 % 75 % Vedtak (beløp) fra skattekontoret som andel av forslag fra SKO (inntekt) 90 % - Vedtak (beløp) fra skattekontoret som andel av forslag fra SKO (grunnlag arbeidsgiveravgift) 90 % Vurdering av arbeidsgiverkontrollen Kontrollavdelingen har en høy samlet kompetanse innenfor arbeidsgiverkontroll, en funksjonell og god organisasjonskultur, relativt høy kvalitet på ordinær produksjon (rapporter) samt god kvalitetssikring av den ordinære produksjonen. Kontrollavdelingen fremstår, etter vår vurdering, som det ledende kompetansemiljøet på arbeidsgiverkontroll i regionen. Avdelingen har også vært en viktig bidragsyter i forbindelse med implementeringen av Koss i regionen, og har fått gode tilbakemeldinger på dette arbeidet. Samarbeidet med Skatteetaten spesielt, men også andre eksterne samarbeidspartnere, fungerer etter vår vurdering godt. 4.5 Samarbeid med andre kontrollaktører Kontrollavdelingen har gjennom et samarbeidsprosjekt med skattekontoret gjennomført én personallistekontroll i Klæbu. Avdelingen har videre deltatt med instruktør og støtte i forbindelse med innføringen av Koss i regionen, samt deltar i et samarbeidsprosjekt med Skatteetaten, Politi, Nav, Arbeidstilsynet og Toll i forbindelse med en felles satsning mot arbeidslivskriminalitet. K e m n e r e n i K l æ b u Side 14

15 4.6 Gjennomførte informasjonstiltak Kontrollavdelingen har i 2015 gjennomført tre informasjonskontroller hos nye arbeidsgivere i Klæbu. K e m n e r e n i K l æ b u Side 15

16 Vedlegg Årsregnskap for Klæbu kommune detaljert for Avlagt etter kontantprinsippet Likvider Bank , ,54 Kontanter 0,00 0,00 Utbetalinger som ikke er gjennomført 0,00 0,00 Likvider , ,54 Skyldig skattekreditorene Int fordelt folketr arbavg , ,00 Int fordelt folketr medlavg , ,00 Int fordelt stat FS , ,00 Int fordelt til fylkeskomm , ,00 Int fordelt til kommunen , ,04 Int fordelt til stat TS mv , ,00 Mellomregnskapskonto , ,00 Oppgjørskonto RAFT , ,00 Skyldig skattekreditorene , ,04 Skyldig andre Diverse debitorer og kreditorer 0, ,00 Innbetalinger ikke inntektsført , ,00 Uidentifiserte innbetalinger 0,00 0,00 Skyldig andre , ,00 Ikke fordelt til skattekreditorer Innestående margin , ,00 Udisponert resultat -1,19-0,50 Ikke fordelt til skattekreditorer , ,50 Innbetalt skatter og avgifter Arbeidsgiveravgift , ,36 Kildeskatt mv - 100% stat 0,00 0,00 Personlige skatteytere , ,02 Upersonlige skatteytere , ,21 Innbetalt skatter og avgifter , ,59 Renter Renteinntekter , ,25 Renteutgifter , ,84 Renter , ,41 Innfordring Innfordringsinntekter , ,29 Innfordringsutgifter , ,99 Innfordring , ,70 Fordelt skattekreditorene Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift , ,00 Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift , ,00 Fordelt til Fylkeskommunen , ,00 Fordelt til kommunen , ,94 Fordelt til Staten , ,00 Videresending plassering mellom kommuner -697, ,00 Fordelt skattekreditorene , ,94 Ufordelt Krav som er ufordelt 0,69 0,36 Sum totalt 0,00 0,00 Trondheim 20. januar 2016 K e m n e r e n i K l æ b u Side 16

17 Forklaring til skatteregnskapet Skatteregnskapet er avlagt etter kontantprinsippet. Skatteregnskapet viser skatter og avgifter mv som er innbetalt i løpet av regnskapsåret. Innbetalte skatter og avgifter mv er fordelt til kommunen, fylkeskommunen, folketrygden og staten (skattekreditorene), etter gjeldende fordelingstall. Sumlinjene i årsregnskapet Likvider Likvidene i skatteregnskapet består av bankbeholdning for skatt og eventuelt kontantbeholdning. Skyldig skattekreditorene Fordelingsoppgjøret til skattekreditorene for desember, står som gjeld i balansen pr Skatteoppkreveren skal utbetale fordelingsoppgjøret til skattekreditorene senest 10. januar. Dersom dette er et positivt beløp, har skatteoppkreveren en fordring på skattekreditorene. Skattekreditorene skal innbetale dette beløpet til skatteoppkreveren senest 20. januar. Skyldig andre Dette beløpet består av uidentifiserte og uplasserte innbetalinger, som ikke er fordelt til skattekreditorene. Udisponert resultat Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet. Innbetalte skatter og avgifter, Renter, Innfordring Dette beløpet er innbetalt arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk fratrukket marginavsetning, forskuddsskatt for personlige og upersonlige skattytere, restskatt og overskytende forskudd for personlige og upersonlige skattytere, kildeskatt, samt renter og gebyrer. Fordelt til skattekreditorene Dette er innbetalte skatter og avgifter, renter og gebyrer som er fordelt til skattekreditorene. Krav som er ufordelt Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet. K e m n e r e n i K l æ b u Side 17

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2016 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Kemneren i Trondheimsregionen var i 2016 kr. 26 882,3 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr.

Detaljer

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015 1 MOTTATT 22 JAN. 215 /)/z,:c(_ // _ /25? /PM «Ga _ J I g \\ Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Overhalla kommune i Årsrappon 2.1.215 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Agdenes kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Skatteoppkreveren i Verdal kommune

Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport 215/dato: 2.1.216 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2

Detaljer

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen k f i lolb/1>(o S 1 \ Årsrapport for 2016 Skatteoppkreveren Åfjord kommune i Årsrapport år/dato: 2016/12.01.2017 Kemnerkontoret for Fosen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1

Detaljer

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411 1 MOTTATT 26 JAN. 212 428-1-1-411 Årsrapport for 211 Skatteoppkreveren i Overhalla kommune Arsrapport ardato: 18.1.212 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

Detaljer

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc mx///bi T Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Søgne kommune i,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.._...3

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget ' SAK008/17 SKA TTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2016 Møtedato 27.03.2017 Saksnr. Arkiv 008/17 419-1724-5.3 Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens

Detaljer

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik 1 Årsrapportfor 211 Skatteoppkreveren i Gamvik kommune Årsrapport211/19.1.212 Skatteoppkrevereni Gamvik 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603402 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 Bystyret 01.03.2011 ÅRSRAPPORT

Detaljer

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 1 Årsrapport for 2014 Sel kommune Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser (Gjeld kontora i samarbeidet

Detaljer

Skatteoppkreveren i Sørum

Skatteoppkreveren i Sørum 1 Årsrapport for 2010 Skatteoppkreveren i Sørum kommune 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

16 JAN JAN 2017

16 JAN JAN 2017 MOTTATT 'RISMKUMMUNE 16 JAN 217 19 JAN 217 mm KOMMUNE aksnr 1 [52:1 Kemnerkontoret for Fosen 5 --~ 712 Leksvik, den 16.1.217 Økonomisjef Ørland, Rissa, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik VEDRØRENDE ÅRSRAPPORT

Detaljer

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen 1 &Q2 v Årsrapportfor 2014 Skatteoppkreveren kommune i Rissa 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/ Skatteoppkreveren i

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Åfjord kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen 1 Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren i Ørland kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport for 2013 Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport 2013/Verran Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag 20.01.2013 2 Innhold Generelt om skatteoppeverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppeverkontoret

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato:

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato: Årsrapport for 2010 Eigersund kommune ArsrappOIt år/dato: 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordelin!! Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren 1018 Søgne Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon 2 InnhOld 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 I I.1 Ressurser

Detaljer

MOSS KOMMUNE. Årsrapport for 2016 Moss kemnerkontor

MOSS KOMMUNE. Årsrapport for 2016 Moss kemnerkontor MOSS KOMMUNE Årsrapport for 2016 2 Innhold 1. Generelt om kemnerkontorets virksomhet... 3 1.1 Kemnerkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 4 1.1.3 Ressurser og kompetanse... 4 Skatteregnskap

Detaljer

Skatteoppkreveren i Krødsherad

Skatteoppkreveren i Krødsherad 1 Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Krødsherad kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011 1 Årsrapport for kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret SKATT- INNFORDRINGS- OG KONTROLLAVDELINGEN Sentrale hovedoppgaver Skatteregnskap, inn-/utbetalinger,

Detaljer

Skatteoppkrevjaren i Skodje kommune

Skatteoppkrevjaren i Skodje kommune 1 Skatteoppkrevjaren si Årsmelding for 2008 2 1. Generelt om skatteoppkrevjaren si verksemd 1.1. Skatteoppkrevjarkontoret 1.1.1 Ressursar Fordeling av ressursar Talet på årsverk hjå SKO som kun er benyttet

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt ~NIES KOMMINE Vestnes kommune 639 VESTNES Deres ref: Vår ref: Saksbeh: 211/45 Steinar Mundal 23 31.1.211 Årsrapport 21 for Vestnes kommune. Vedla t følger

Detaljer

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014 I Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Stavanger kommune :. - 1 dj I pt e e * 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser 3 1.1.2 Organisering

Detaljer

9IO JoJ joddejsjv. JUBAS! UeJeUW)I L r i .!. 3NflV JLAiO)I U3DNVAVIS. W.1r. . ii.. r I I. .II j. i li EIJS. I -;: i. .\It.

9IO JoJ joddejsjv. JUBAS! UeJeUW)I L r i .!. 3NflV JLAiO)I U3DNVAVIS. W.1r. . ii.. r I I. .II j. i li EIJS. I -;: i. .\It. JUBAS! UeJeUW)I 9IO JoJ joddejsjv 3NflV JLAiO)I U3DNVAVIS i. ii.. r.!.! li i il.ii j - h.l r i..2 : I.. I I i I. III 1 I I I IIKI i i I i I II.\It 4* I -;: i I W.1r i li EIJS i I li n 2 Innhold 1. Generelt

Detaljer

u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR

u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR DeresdatoArkivVår dato 21221. januar 2015 DeresreferanseVår referansesaksbehandler 2015/151Hilde Sveås Verran kommune Liavegen 1 7790 MALM Årsra pport og skatteregnskap

Detaljer

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009 Saksfremlegg Saksnr.: Arkiv: Sakbeh.: Sakstittel: 10/1740-4 232 Ester Nilsen SKATTEREGNSKAP 2010 - ÅRSRAPPORT Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i HJARTDAL kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Likvider 41 551 068 39 787 738. Sum -475 420 312-474 127 476. Fordelt til kommunen 102 720 141 104 268 780 Fordelt til Staten 166 500 996 168 598 218

Likvider 41 551 068 39 787 738. Sum -475 420 312-474 127 476. Fordelt til kommunen 102 720 141 104 268 780 Fordelt til Staten 166 500 996 168 598 218 Arsregnskap - kommune - sammendrag Utvalgskriterier: Komm nr: '1621', År: '2014', Hovedbokstype : 'k' Valgt àr Forrige àr Likvider 41 551 068 39 787 738 Skyldig skattekreditorene -1 271 291-345 546 Skyldig

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000672 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 Bystyret 02.03.2010 20/10 ÅRSRAPPORT-SKATTEREGNSKAPET

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser...3. Medarbeidere...5. Brukerne...5. Skatteinngangen til kommunene...

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser...3. Medarbeidere...5. Brukerne...5. Skatteinngangen til kommunene... Årsmelding 2013 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Organisering og ressurser...3 Medarbeidere...5 Brukerne...5 Skatteinngangen til kommunene....6 Skatteregnskapet.....7 Marginoppgjør...7 Skatteinnfordring

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

1 Årsmelding 2012 Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i

1 Årsmelding 2012 Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i 1 Årsmelding 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Organisering og ressurser...3 Medarbeidere...5 Brukerne...5 Skatteinngangen til kommunene....6 Skatteregnskapet.....7 Marginoppgjør...7 Skatteinnfordring

Detaljer

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor Årsregnskap og årsrapport 2010 Skatteoppkreverkontor 1.1 Innledning/oppsummering 1.2 Organisering, ressurser og kompetanse 1.3 Intern kontroll 1.4 Diverse nøkkeltall 1.5 Skatteinngang 1.6 Betaling og regnskap

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND

SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND 0534 Gran 0533 Lunner 0532 Jevnaker Virksomhetsplan 2014 Side 1 av 11 1 INNLEDNING Skatteoppkreveren for Hadeland er skatteoppkrever for Gran, Lunner og Jevnaker kommune.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser 3. Medarbeidere 5. Brukerne.. 6. Skatteinngangen til kommunene...7. Skatteregnskapet 8

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser 3. Medarbeidere 5. Brukerne.. 6. Skatteinngangen til kommunene...7. Skatteregnskapet 8 Årsmelding 2011 Innholdsfortegnelse Innledning.....3 Organisering og ressurser 3 Medarbeidere 5 Brukerne.. 6 Skatteinngangen til kommunene........7 Skatteregnskapet 8 Marginoppgjøret for 2010.......8 Skatteinnfordring

Detaljer

Skatteoppkreveren i Vestnes kommune

Skatteoppkreveren i Vestnes kommune 1 Saksnr. (D6 O8 F12.2c,If 1/F,S.INILS i i :, Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Vestnes kommune Årsrapport år/dato:215/22.1.215 Skatteoppkreveren i Molde og Vestnes 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

Kemneren i Ullensaker

Kemneren i Ullensaker 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2016/ 146486 Kommunestyret i Herøy kommune, postmottak@heroy.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Kemneren i Hemne Årsrapport og regnskap 2012

Kemneren i Hemne Årsrapport og regnskap 2012 Kemneren i Hemne Årsrapport og regnskap 2012 - 2 - Innhold ÅRSREGNSKAP... - 3 - Forklaring til årsregnskapet... - 4 - Likvider... - 4 - Skyldig skattekreditorene... - 4 - Skyldig andre... - 4 - Udisponibelt

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Rita Larsen 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018044 2017/72998 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2015/194598 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune 1 Årsrapport for 2013 Skatteoppkreveren i Alta kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL Skatteoppkreveren i Hallingdal 1 HISTORIKK Skatteoppkreveren i Hallingdal er et samarbeid mellom Hallingdalskommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol

Detaljer

Arsrapport for

Arsrapport for 1 7//» Arsrapport for 2 1 6 Selkonunune Skatteoppkrevjaren Ottadalen i Årsrapport 216/ 18.1.217 Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret...

Detaljer

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Halvårsberetning 2007 SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Innledning Marginavsetning Skatteinngang Fordelingsprosenter Resultatkrav/oppnådd resultat Oversikt restanser

Detaljer

Kontrolirapport 2010 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i kommune

Kontrolirapport 2010 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i kommune Vedlegg sak 12/11 til KU 11.5.11 Skatteetaten Saksbehandlar Dykkar dato Vår dato Kjersti Hoptand Hotlup 15.02.2011 Direkte tif Dykkar referanse Vår referanse 55578464 2010/98730 Kommunestyret i Bømlo kommune

Detaljer

Høringsuttalelse forslag om statliggjøring av den kommunale skatteinnkrevingen

Høringsuttalelse forslag om statliggjøring av den kommunale skatteinnkrevingen SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 19.02.2015 16/15 Kommunestyret 02.03.2015 28/15 Avgjøres av: Sektor: Økonomiavdelingen Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Helge Moen 2010/616-7

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 232 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: SKATTEREGNSKAP HALVÅR

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 232 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: SKATTEREGNSKAP HALVÅR Saksfremlegg Saksnr.: 07/2245-1 Arkiv: 232 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: SKATTEREGNSKAP 2007-1. HALVÅR Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene. 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder

Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene. 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder Tema Konkursvurdering Erfaring - behandling av konkursbegjæringer

Detaljer

Fitjar kommune Møteinnkalling

Fitjar kommune Møteinnkalling Fitjar kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 28.03.2017 Tidspunkt: 09:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei

Detaljer

PS 09/42 Referatsaker

PS 09/42 Referatsaker PS 09/42 Referatsaker Side 237 T' I DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT Statsråden 0 6' lo^3 1q8-53 Bodø kommune v/ordfører Odd Tore Fygle "Tidl ref Vår ref 2006/3948 2006/04006-489/FD V/JTE Dato 2009 BODØ

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Formannskapssalen, Stord rådhus Dato: 04.04.2017 Tidspunkt: 14:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE ANGÅENDE OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN TIL SKATTEETATEN

HØRINGSUTTALELSE ANGÅENDE OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN TIL SKATTEETATEN Haugesund kommune Rådmannen Saksframlegg Dato: Saksnr: Løpenr: Arkivkode: 17.02.2015 2015/1209 7520/2015 203 Saksbehandler: Frode Thorseth Tlf: 52743140 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 04.03.15 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Kontrolirapport 2011 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i 1219 Bomlo kommune

Kontrolirapport 2011 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i 1219 Bomlo kommune e Skatteetaten Saksbehandtar Dykkar dato Vår dato Oddmund Midtbø 20.02.2012 1 Vedlegg sak 13/12 til KU 21.3.12 Direkte tlf Dykkar referanse Vår referanse 55578424 2011/122423 Kommunestyret i Bomlo kommune

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 14.02.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 14.02.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus - Ordførers

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/477. Kommunestyret

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/477. Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/477 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 07.03.2016 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 07.03.2016 1. Saksprotokoll fra formannskapet 22.02.2016,

Detaljer

é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato

é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato OttarJohnsen Vår dato 01_12_2o-15 Telefon Deres referanse Vár referanse 469 36277 2013/109573 Skatteoppkrevereni HALD " " ' Postboks 1006 Flåm' RD KOMMUNE >~,s"

Detaljer

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn/ 15. september 2017 Berit Pettersen Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045/77751325 2012/157157 Skatteoppkreveren i Tana kommune

Detaljer

Møte nr. 2/2012 SAKLISTE EVENTUELT REFERATSAKER/MELDINGAR

Møte nr. 2/2012 SAKLISTE EVENTUELT REFERATSAKER/MELDINGAR ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 2/2012 Kontrollutvalet i Hå VERT KALLA INNKALLES TIL MØTE 25. april 2012 KL. 12.00 I Møterom 3. etasje i rådhuset - liten sal Møtet er opent for publikum

Detaljer

TINN KOMMUNE Økonomienheten

TINN KOMMUNE Økonomienheten TINN KOMMUNE Økonomienheten Finansdepartamentet Departementenes servicesenter, Postboks 8129 Dep, 0032 OSLO Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/5250-4 Sigvald Olesrud, tlf.35 08 25 87 203

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13.

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27.04. 2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/3202 SL SWN/KR 01.12.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/3202 SL SWN/KR 01.12.2014 Høringsinstanseneiht. liste Deres ref Vår ref Dato 14/3202 SL SWN/KR 01.12.2014 Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten - høring 1. Innledning Finansdepartementetsender med dette på høring forslag

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 3. april 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus - formannskapssalen. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets

Detaljer

God skatteinngang i 2016 KLP

God skatteinngang i 2016 KLP God skatteinngang i KLP Skatt og rammetilskudd januar april Skatteveksten i Nasjonalbudsjettet er anslått til 6,0 % (des. 2015) Januar Regnskap Januar Januar Avvik Endring 15-16 Endring landet Skatt 71

Detaljer

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 16.01.2015 Fanny Voldnes / tlf. 23064615 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler Møtested: Rådhuset, møterom Løperen Tidspunkt: 11.05.2016 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166 eller til

Detaljer

1. GENERELT OM KEMNERENS VIRKSOMHET... 3

1. GENERELT OM KEMNERENS VIRKSOMHET... 3 Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse 1. GENERELT OM KEMNERENS VIRKSOMHET... 3 1.1 Kemnerkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 4 1.1.3 Ressurser og kompetanse... 5 1.2 Internkontroll...

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 1 7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 7.1. Innledning Ethvert korrekt kommunalt krav, det være seg faktura, termin på utlån eller andre krav skal betales til rett tid. Enkelte ganger oppstår imidlertid situasjoner

Detaljer

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Ottar Johnsen 3.11.2016 Berit Pettersen Telefon Deres referanse Vår referanse 469 36277 2012/157157 Skatteoppkreveren i Tana kommune postmottak@tana.kommune.no

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 19. april 2012 kl. 08.30 i Kommunestyresalen Møtet er åpent for publikum og presse

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 19. april 2012 kl. 08.30 i Kommunestyresalen Møtet er åpent for publikum og presse ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 2/2012 Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 19. april 2012 kl. 08.30 i Kommunestyresalen Møtet er åpent for publikum og presse SAKLISTE Godkjenning

Detaljer

SKODJE KOMMUNE ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR SKATTEOPPKREVJAREN

SKODJE KOMMUNE ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR SKATTEOPPKREVJAREN SKODJE KOMMUNE ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR SKATTEOPPKREVJAREN ÅR 2007 1. AVDELINGA SIN ORGANISASJON OG RESSURSER Skatterekneskapen for 2007 er avslutta pr 31.12.07. I samband med avlegging av rekneskapen

Detaljer

Ko i med vedle : Skatteetaten Midt-Norge (Regional kontrollenhet) Trondbeim kommune Kemnerkontoret. RÅDMANNEN Klæbu kommune Postboks 200 7541 Klæbu

Ko i med vedle : Skatteetaten Midt-Norge (Regional kontrollenhet) Trondbeim kommune Kemnerkontoret. RÅDMANNEN Klæbu kommune Postboks 200 7541 Klæbu Trondbeim kommune Kemnerkontoret 4 RÅDMANNEN Klæbu kommune Postboks 200 754 Klæbu Vår saksbehandler Odd B. Wodseth rådgiver Vår ref. obw-02 - oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato: 27.0.20 ÅRSMELDNG 200

Detaljer

Sak 3/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13

Sak 3/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13 FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 13. mars 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015

Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015 Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015 Høring - overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten Finansdepartementet har sendt på høring forslag om overføring av skatteoppkreverfunksjonen

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE 04/14 14/499 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE /14 14/303 SKATTEOPPKREVJARFUNKSJONEN I SKODJE KOMMUNE

Møteinnkalling SAKLISTE 04/14 14/499 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE /14 14/303 SKATTEOPPKREVJARFUNKSJONEN I SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset - kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2014 Tid: 17:00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Saksframlegg. HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN K-kode: 232 &13

Saksframlegg. HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN K-kode: 232 &13 Saksframlegg Arkivsak: 14/2549-3 Sakstittel: Saken skal behandles av: Formannskapet Kommunestyret HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN K-kode: 232 &13 Rådmannens tilråding til vedtak:

Detaljer

Skatt nord. Gøril Heitmann. Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord

Skatt nord. Gøril Heitmann. Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord Skatt nord Gøril Heitmann Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord Kort om skatteoppkrevernes oppgaver Føring av skatteregnskap Innkreving av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, selskapsskatt, personskatt

Detaljer

Stokke kommune Kontrollutvalget

Stokke kommune Kontrollutvalget Stokke kommune Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtested: Møtetidspunkt Rådhuset - Formannskapssalen 2. mars 2016 Kl. 16.30 SAKSLISTE Saksnr 09/16 10/16 11/16 12/16 13116 14116 15116 16116 17/16 18116 19116

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 KVINESDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Til kontrollutvalgets medlemmer

Detaljer

Årsrapport 2015. Andrew M.S.Buller 2015. Kemneren i Bergen

Årsrapport 2015. Andrew M.S.Buller 2015. Kemneren i Bergen Årsrapport 2015 Andrew M.S.Buller 2015 Kemneren i Bergen Innhold Kemnerens kommentar... 4 Skatteregnskapet 2015... 6 Marginoppgjør for inntektsåret 2014... 7 Marginoppgjør for inntektsåret 2015... 7 VERNE-

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Marit Rinnan Arkivsaknr.: 2013/1580-13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Virksomhetsplan. Virksomhetsplan for Nordre Sunnmøre kemnerkontor, 2015 Side 1

Virksomhetsplan. Virksomhetsplan for Nordre Sunnmøre kemnerkontor, 2015 Side 1 Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan for Nordre Sunnmøre kemnerkontor, 2015 Side 1 1. KONTORETS ORGANISASJON OG RESSURSER 1.1 ORGANISASJONSKART OG RESSURSFORDELING Det er fra 1. oktober 2009 inngått avtale

Detaljer

Innkalling Styremøte 12.02.2014 Side 1 av 5

Innkalling Styremøte 12.02.2014 Side 1 av 5 Innkalling Styremøte 12.02.2014 Side 1 av 5 Styret for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Tirsdag, 25. februar 2014 Sted: Kemneren i Follo, kl. 14.00 16.00 DAGSORDEN:

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Årsmelding 2009 Vedleggshefte. Side 1

ÅRSMELDING 2009. Årsmelding 2009 Vedleggshefte. Side 1 ÅRSMELDING 2009 Årsmelding 2009 Vedleggshefte Side 1 Innholdsfortegnelse RAPPORTERING AV FINANSFORVALTNING side 3 LIKESTILLING I GRIMSTAD KOMMUNE... side 6 ÅRSRAPPORT 2009 FRA SKATTEOPPKREVEREN I GRIMSTAD

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, møterom 1 Tidspunkt: 11.05.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Høringsnotat - Endringer i reglene om betaling av skatte- og avgiftskrav

Høringsnotat - Endringer i reglene om betaling av skatte- og avgiftskrav Saksnr. 16/1239 05.04.2016 Høringsnotat - Endringer i reglene om betaling av skatte- og avgiftskrav Innhold 1 Innledning... 3 2 Adgang til å betale skatte-og avgiftskrav hos innkrevingsmyndighetene...

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KMØ-14/20477-5 4262/15 20.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 03.02.2015 Stavanger

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, møterom 2 Tidspunkt: 12.05.2016 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

Saksnummer Møtedato Kommunestyret 004/

Saksnummer Møtedato Kommunestyret 004/ Klassering: Arkivsak: Saksbehandler: 200, &13 14/5849/2 Grete Olsen Østereng Utvalg Saksnummer Møtedato Kommunestyret 004/15 11.02.2015 Høring - Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten Vedlegg:

Detaljer

Høringsuttalelse fra Lunner kommune; Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten.

Høringsuttalelse fra Lunner kommune; Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Deres referanse: 14/3202 SL SWN/KR Høringsuttalelse fra Lunner kommune; Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Bakgrunnen for høringen Skattedirektoratet fikk 23. juni 2014 i oppdrag å utrede

Detaljer