Innkalling Styremøte Side 1 av 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling Styremøte 12.02.2014 Side 1 av 5"

Transkript

1 Innkalling Styremøte Side 1 av 5 Styret for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Tirsdag, 25. februar 2014 Sted: Kemneren i Follo, kl DAGSORDEN: 1/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2/14 PROTOKOLL FRA STYREMØTET, /14 ORIENTERINGS- OG DRØFTINGSSAKER 4/14 ÅRSMELDING /14 DRIFTSREGNSKAP /14 VIRKSOMHETSPLAN /14 STYRETS EGENEVALUERING 8/14 MØTEPLAN /14 EVENTUELT Med hilsen Kjell Pettersen styreleder Vedlegg: 1) Protokoll fra styremøte, ) Årsmelding ) Regnskap ) Fordelingsnøkkel for tilbakeføring av overskudd 5) Virksomhetsplan ) Utkast evalueringsskjema 7) Forventningsbrev fra Follorådet 8) Vedtekter for Kemneren i Follo, sist oppdatert 9. februar 2006

2 Innkalling Styremøte Side 2 av 5 SAKSLISTE MØTE I STYRET FOR KEMNEREN I FOLLO Sak 1/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Sak 2/14 PROTOKOLL FRA STYREMØTET, Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes. Sak 3/14 ORIENTERINGS- OG DRØFTINGSSAKER a) Status ved kontoret For å oppfylle styrets målsetting om å øke kontrollfrekvensen for arbeidsgiverkontrollen utlyste vi en ledig stilling høsten Det ble innstilt én kandidat til stillingen som regnskapskontrollør, men kandidateten takket nei av lønnsmessige årsaker. Styret har bedt kemneren vurdere om de lønnspolitiske retningslinjene er tilstrekkelige for å rekruttere og beholde ansatte med den kompetanse som anses nødvendig for å oppfylle styrets resultatkrav. Kemneren vil gi en muntlig orientering om saken. Kemneren har innledet samarbeid med Follo næringsråd. Kemneren anser Follo næringsråd for å være en nyttig arena for informasjonsrelaterte aktiviteter knyttet til arbeidsgivers etterlevelse av regler. Kemneren var representert i flere juryer under Follomesterskapet Ungt Entreprenørskap. Det ble gjennomført en medarbeiderundersøkelse blant kommunens ansatte i november Resultatene er hyggelige for kemnerens virksomhet og innebærer en positiv utvikling fra tidligere undersøkelser. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen vil bli gjenstand for evaluering senere i år. b) Personallister Med virkning fra 1. januar 2014 innføres det krav om føring av personalliste for serveringssteder, frisører og skjønnhetspleiere samt bilverksteder og bilpleiebransjen. Formålet med reglene om personalliste er å motvirke svart arbeid. Skattekontoret kan ilegge overtredelsesgebyr dersom listen ikke er ført i samsvar med regelverket.

3 Innkalling Styremøte Side 3 av 5 En personalliste er en liste over alle som arbeider i virksomheten, inkludert ulønnet og innleid personale, og skal vise når de starter og avslutter arbeidsdagen. Listen skal føres på arbeidsplassen, og skal være tilgjengelig for kontroll i virksomhetens åpningstid. c) Hjelpesystem for kontrollarbeid kontrollstøttesystemet (KOSS) For å effektivisere og øke kvaliteten på etatens kontrollarbeid har Skatteetaten utviklet KOSS, et IT-basert system som støtter gjennomføringen av Skatteetatens og skatteoppkrevernes kontrollvirksomhet. Utviklingen av systemet er forsinket, men systemet planlegges ferdigstilt og innført i 2014 Sak 4/14 ÅRSMELDING 2013 Forslag til vedtak: Årsmelding 2013 godkjennes av styret. Årsmeldingen oversendes representantskapet med anbefaling om at årsmeldingen tas til orientering. Sak 5/14 DRIFTSREGNSKAP 2013 Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 2,9 mill.kr. Oppstått mindreforbruk skriver seg i hovedsak fra mindre kostnader til lønn og sosiale utgifter enn budsjettert. Stilling på arbeidsgiverkontrollen, utlyst ikke besatt. Kostnad årsverk ca. 600 kr Mindreforbruk lønn arbeidsgiverkontrollen, sykefravær utgjør samlet ett årsverk. Kostnad årsverk ca. 600 kr Vakanse innfordringsavdelingen. Kostnad årsverk ca. 600 kr Gebyrinntektene ble ca. 300 kr høyere enn antatt Ikke budsjetterte refusjoner av sykelønn, permisjoner etc. ble ca. 500 kr Av hensyn til tidsplan fra Follorådet må styret behandle regnskapet før revisjonsuttalelse for Oppegård kommune og for Kemneren i Follo foreligger. Regnskapet må derfor avlegges med forbehold om at det ikke fremkommer vesentlige merknader i revisjonsberetningene. Tidligere års praksis har vært å tilbakeføre regnskapsmessig mindreforbruk til deltakerkommunene gjennom tilsvarende reduksjon i tilskuddene for inneværende år. Forslag til vedtak: 1) Regnskapet oversendes representantskapet med styrets anbefaling om å godkjenne regnskapet 2) Det tas forbehold om at revisjonsberetningen ikke inneholder noe som har betydning for styrets vedtak 3) Regnskapsmessig mindreforbruk, kr ,- tilbakeføres deltakerkommunene gjennom en tilsvarende reduksjon i deltakerkommunenes tilskudd til driften av KIF for inneværende år

4 Innkalling Styremøte Side 4 av 5 Sak 6/14 VIRKSOMHETSPLAN 2014 Det bemerkes at styringsdialogen med Skatt øst ikke er ferdig avviklet og at det derfor kan forekomme endringer til resultatkravene for skatteoppkrever i etterkant av at dette dokumentet er fremlagt for styret. Forslag til vedtak: Virksomhetsplan 2014 tas til orientering. Sak 7/14 STYRETS EGENEVALUERING Etter initiativ fra styreleder er det utarbeidet et utkast til evaluering av styrets arbeid. Utkastet fremlegges til diskusjon på styremøtet. Forslag til vedtak: Fastsettes i møtet. Sak 8/14 MØTEPLAN 2014 Tidsplan i 2014 for arbeidet med økonomiplan/regnskap/årsmelding fra Follorådet Innen 15. februar Årsmelding og regnskap er avlagt av styret. Innen 15. mars Regnskapet er ferdig revidert 24. og 25. april - Behandling årsmelding og regnskap i representantskapene. Årsmelding må være representantskapet i hende senest 1. april. Innen 15. september: Styrebehandling av økonomiplan, budsjett i det enkelte samarbeid med omgående oversendelse til representantskapet. 22. og 23. september: Sluttbehandling i det enkelte representantskap med omgående oversendelse til kommunene. Ca. 1. november Rådmannen legger fram budsjettforslag for kommunen der selskaper/samarbeid inngår. Desember Kommunestyrene vedtar Handlingsprogram og budsjett inkl. samarbeid/selskaper. På bakgrunn av ovennevnte tidsplan foreslås følgende møteplan for styret: Behandling av budsjett 2015 og økonomiplan , medio mai Orientering om vedtak i representantskapet, ultimo september Oppsummering av året 2014, primo desember

5 Innkalling Styremøte Side 5 av 5 Forslag til vedtak: Fastsettes i møtet. Sak 9/14 EVENTUELT

6 PROTOKOLL STYREMØTE KEMNEREN I FOLLO Møtet ble ledet av Kjell Pettersen, styrets leder Følgende møtte foruten møteleder: Kjell-Rune Resstun representant Ski, Jo Ragnar Finserås vararepresentant Frogn, Grete Torvund representant Vestby, Emil Schmidt representant Ås, Sverre Halvorsen kemner og Odd E. Skaug-Vandraas controller Følgende hadde forfall: Anne Marie Heidenreich representant Enebakk, Siv-Gøril Olsen Romsdal ansattes representant Styret var dermed beslutningsdyktig, jfr. vedtektenes kap. 10, pkt FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET Sak 24/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. Sak 25/13 PROTOKOLL FRA STYREMØTET, Vedtak: Protokollen ble godkjent. Sak 26/13 ORIENTERINGS- OG DRØFTINGSSAKER a) Status ved kontoret Kontoret ligger godt an til å nå de mål for innfordringsresultater som er fastsatt for inneværende år. Med unntak av Frogn kommune der det fremkommer en negativ differanse for kravtypen restskatt personlig skattyter (inntektsåret 2011), antas det at resultatene pr vil være tilnærmet likt med resultatkravene fra Skattedirektoratet eller bedre. Kemneren har tidligere i høst lyst ut to ledige stillinger innen avd. Innfordring og én nyopprettet stilling innen Arbeidsgiverkontroll.

7 Det er gitt tilbud om fast stilling som saksbehandler, innfordring, til to kandidater, hvorav en har akseptert skriftlig og en annen foreløpig har akseptert muntlig. Det ble innstilt én kandidat til stillingen som regnskapskontrollør, men kandidateten har takket nei av lønnsmessige årsaker. Styret har bedt kemneren vurdere om de lønnspolitiske retningslinjene er tilstrekkelige til å rekruttere og beholde ansatte med den kompetanse som er nødvendig for å oppfylle styrets resultatkrav. Driftsregnskapet antas ved regnskapsårets slutt å gi et mindreforbruk på i overkant av 2 mill.kr. Mindreforbruket skyldes i hovedsak vakante stillinger. Sykefraværet følger en positiv, nedadgående trend. Sykefraværet var 7,3 % ved utgangen av oktober-måned, hvilket er det hittil laveste som er målt i løpet av de siste tre årene. Styret uttrykte tilfredshet over nedgangen i sykefraværet. b) Rådmann går av med pensjon fra nyttår Det er nedsatt et ansettelsesutvalg, bestående av bl.a. politikere og hovedtillitsvalgt, som skal forestå prosessen med rekruttering av ny rådmann. c) Møte i representantskapet, Budsjett 2014 og Økonomiplan ble godkjent av representantskapet, jfr. vedtak sak 12/ d) E-DAG (Elektronisk dialog med arbeidsgiver) Fra og med etableres en ny felles ordning for rapportering fra arbeidsgiver om tilsettings- og inntektsforhold til Skatteetaten, Arbeids- og velferdsetaten (Nav) og Statistisk sentralbyrå. I dag rapporterer arbeidsgiverne til dels overlappende opplysninger til ulike tidspunkt og på ulike måter til de offentlige etatene. E-DAG har til hensikt å samle alle opplysningene i én samlet oppgave (a-melding) som innrapporteres i takt med arbeidsgivers prosesser. e) Kryptering av e-post, ansattsertifikat (elektronisk legitimasjon) Kemneren planlegger å gå til anskaffelse av ansattsertifikater som erstatning for elektronisk ID Buypass. Ansattsertifikat gir sikker og entydig identifisering av en person som ansatt i virksomheten fremfor dagens løsning der ansatte identifiseres som privatpersoner. Anskaffelsen utgjør ingen vesentlig kostnad for kemneren og tas innenfor gjeldende budsjettramme. f) Ny skattedirektør Hans Christian Holthe ble i august d.å. tilsatt som ny skattedirektør. Vedtak: Orienterings- og drøftingssaker ble tatt til orientering. Sak 27/13 EVENTUELT

8 Første styremøte i 2014 er berammet til tirsdag den 25. februar kl i kemnerens lokaler. Odd E. Skaug-Vandraas referent

9 KEMNEREN I FOLLO ÅRSMELDING 2013

10 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Oppsummering 2 SKATTEINNGANG 2 INNKREVINGSRESULTATER 2 ARBEIDSGIVERKONTROLL 2 SENTRALBORD 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet Kemneren i Follo 3 2. Skatteinngang Vurdering av skatteinngangen 8 3. Skatteregnskapet Avleggelse av skatteregnskapet Margin Innfordring av krav Restanseutvikling Resultater av innfordringen Produksjon innfordringstiltak Arbeidsgiverkontroll Organisering av arbeidsgiverkontrollen Planlagte og gjennomførte kontroller Resultater fra arbeidsgiverkontrollen Samarbeid med andre kontrollaktører Gjennomførte informasjonstiltak 33

11 OPPSUMMERING Oppsummering SKATTEINNGANG Skatteregnskapet 2013 viser en samlet skatteinngang, for alle seks deltagerkommunene, på 14,132 mrd.kr. Dette er en økning på 6,85 % i forhold til 2012 hvor samlet skatteinngang utgjorde 13,226 mrd.kr. Av årets skatteinngang utgjør kommunenes andel 3,076 mrd.kr (21,8 %). Dette innebærer en prosentuell økning på 6,26 % i forhold til 2012 der kommunenes andel ble 2,895 mrd.kr. INNKREVINGSRESULTATER Resultatene for innkreving av skatter og avgifter i i forhold til måleparameteret totalt innbetalt i % av sum krav (utlignet skatt) er meget tilfredsstillende. Med enkelte unntak befinner resultatene seg godt innenfor målkravene. Det er oppstått en negativ differanse for Frogn kommune knyttet til resultatkravet for restskatt person Vi finner grunn til å tro at det er forhold ved sammensetningen av skattyterne som ble ilignet restskatt for dette inntektsåret som har bidratt til at resultatet ligger noe tilbake for tidligere år. ARBEIDSGIVERKONTROLL Arbeidsgiverkontrollen har i løpet av 2013 gjennomført bokettersyn hos 207 arbeidsgivere, hvilket gir en kontrollfrekvens på 5,3 %. Bokettersynene har avdekket ca. 25,2 mill.kr i lønn som ikke tidligere er medtatt til beskatning og 13,1 mill.kr i grunnlag for beregning av arbeidsgiveravgift. SENTRALBORD Det er i løpet av 2013 opprettet eget sentralbord lokalt hos kemneren. Til tross for enkelte driftstekniske komplikasjoner med etablering og programmering av sentralbordet ser kemneren positivt på etableringen. Gjensidig informasjonsutveksling mellom sentralbord og virksomheten, bedre opplæring og økt nærhet til saksbehandlerne forventes å medføre økt servicegrad for brukerne. Sverre Halvorsen kemner Side 2

12 GENERELT OM SKATTEOPPKREVERENS VIRKSOMHET 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 KEMNEREN I FOLLO Kemneren i Follo er et interkommunalt samarbeid (kommuneloven 27), etablert , om skatteoppkreverfunksjonen mellom kommunene Vestby, Ski, Ås, Frogn, Oppegård og Enebakk. Skatteoppkreverens plikter følger av lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav av 17. juni 2005 nr. 67 (skattebetalingsloven). De kommunale skatteoppkreverne er iht. skattebetalingsloven pålagt å utføre innkrevingsoppgaver på vegne av alle skattekreditorene (fellesinnkreving), inkludert regnskapsføring. Videre har skatteoppkreverne kontrollfunksjoner overfor arbeidsgiverne i forbindelse med forskuddstrekkordningen og arbeidsgiveravgiften. Skatteoppkreverfunksjonen er en del av et større forvaltningsområde for fastsettelse og innkreving av de fleste skatter og avgifter i Norge. Det faglige ansvaret for skatteoppkreverfunksjonene ligger i staten, mens det administrative ansvaret for gjennomføring tilligger den enkelte kommune. Oppegård kommune er vertskommune og arbeidsgiver for virksomhetens ansatte. Kemneren i Follo betjener ca innbyggere og arbeidsgivere, og er med dét det syvende største skatteoppkreverkontoret i landet. I 2013 stod KIF for innkrevingen av 14,1 mrd.kr som gikk videre til fordeling til skattekreditorene. Ressursbruk/-fordeling Virksomheten har hatt som målsetting å øke kontrollfrekvensen utover 5 %. Vi ansatte i 2013 en medarbeider for å dekke opp for vedvarende sykefravær som følge av kroniske sykdommer. Dernest lyste vi ut en ledig stilling for å øke bemanningen. Det ble innstilt én kandidat til stillingen som regnskapskontrollør, men kandidateten takket nei av lønnsmessige årsaker. I innfordringsavdelingen ble det mot slutten av 2013 ansatt to personer for å dekke opp for vakanse og sykefravær. Bemanningen i 2013 har ikke vært tilstrekkelig til å gjennomføre alle planlagte arbeidsoppgaver vi har ønsket å gjennomføre. Løpende drift og tilhørende resultater for foregående år antas i liten eller mindre grad å være påvirket av manglende ressursutnyttelse. Dog tillegges det at enkelte prosjekter er forskjøvet i tid med bakgrunn i vakanser og sykefravær. Arbeidsverktøyet SOFIE blir stadig bedre. Vi produserer mer enn tidligere samtidig som kvaliteten og likebehandlingen av skattyterne sikres av SOFIE. For å optimalisere og effektivisere venter vi, av og til, med å ansette nye medarbeidere. Årsaken er at vi ønsker å foreta en grundig vurdering av hvilken kompetanse vi trenger. Dernest trenger vi tid til å utprøve om en effektivisering innebærer at det ikke er nødvendig å reansette. Side 3

13 GENERELT OM SKATTEOPPKREVERENS VIRKSOMHET Figur 1 Organisasjonskart Kemner Controller Avd. Skatteregnskap Koordinator Avd. Arbeidsgiverkontroll Koordinator Avd. Innfordring Kontopleie Skatteregnskap Kontrollører Innfordring Realisering Søknad Kemneren i Follo er organisert etter en to-nivå modell med kemneren som øverste administrative leder og med én koordinator som leder for hver avdeling. Avdelingene er inndelt etter funksjonsområde og de ansatte er spesialisert innenfor et nærmere avgrenset tjenesteområde. Koordinator er ansvarlig for den daglige drift av sin avdeling og skal koordinere arbeidsoppgavene innad i avdelingen. Koordinator er underlagt kemneren og rapporterer til denne. Personal og arbeidsmiljø Oppegård kommune er med i avtalen om et Inkluderende Arbeidsliv IA. Dette er en avtale mellom partene i arbeidslivet, med støtte fra NAV. Avtalen har tre hovedmål: Lavere sykefravær Tilsette flere med yrkeshemninger Høyere reell pensjonsalder Gode rutiner for oppfølging av individuelt sykefravær er et sentralt virkemiddel i dette arbeidet. Sykefraværet i 2013 var på 6,3 %. Dette er en betydelig nedgang fra 2012 da fraværet lå på 13 %. Likevel er det avgjørende at virksomheten jobber aktivt for å forebygge sykefravær og følger opp sykmeldte medarbeidere i tråd med nasjonale standarder. Det er de siste årene foretatt utskifting av alle gamle skrivebord og erstattet med heve- og senkebord der bordets høyde enkelt kan reguleres for individuell tilpasning. For de med ryggplager kan bordets høyde justeres opp slik at man kan arbeide stående foran PC-skjermen. Ytterligere individuell tilpasning er gjort Side 4

14 GENERELT OM SKATTEOPPKREVERENS VIRKSOMHET etter behov der kontorplassene er supplert med kontortekniske innretninger og hjelpemidler som underarm/fot/-ryggstøtter mv. Ved utgangen av 2013 hadde Kemneren i Follo 29 fast ansatte. De ansatte er fordelt på 65,5 % kvinner og 34,5 % menn. Gjennomsnittlig alder på de ansatte er 49,8 år. I ledergruppen er det 2 kvinner og 2 menn. I desember ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse. Resultatene tyder på at medarbeiderne oppfatter arbeidsmiljøet som godt. Resultatene vil bli gjenstand for nærmere evaluering og oppfølging i løpet av 1. halvår Oppegård kommune har nedfelt i sin policy at det skal være likestilling mellom kjønnene. I stillingsutlysninger står det følgende; Oppegård kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, kulturell og etnisk bakgrunn. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. Kompetanse Dyktige, motiverte og ansvarsbevisste medarbeidere samt riktig sammensetning av kompetanse er avgjørende for kvaliteten på gjennomføringen av oppgavene i virksomheten. Virksomheten blir stilt overfor mange kompliserte faglige spørsmål, som stiller store krav til de ansattes kompetanse. Virksomheten må løpende vurdere behovet for spesialisering og spisskompetanse på utvalgte områder. Virksomhetens ansatte har i 2013 deltatt på et utvalg kurs og fagseminarer i regi av Skatt øst. Skatteforvaltningen er i kontinuerlig endring, både mht. lovgivning og praksis, men også i forhold til strategier og virkemiddelbruk. Vi opplever stort utbytte av tett samhandling med Skatteetaten, men også på tvers av skatteoppkreverkontorene. Vi har samarbeid og erfaringsutveksling med skatteoppkreverne i Oslo, Asker og Bærum og Skedsmo med regelmessige møter. Samarbeidet innebærer at vi utveksler produkter, avgir felles høringsuttalelser og forslag og innspill til faglig overordnet myndighet. Kontoret befinner seg i et generasjonsskifte hvor flere personer med stor fagkompetanse har gått ut av arbeidslivet. Kemneren anser det som svært viktig å sørge for kompetanseoverføring. Rekruttering av nye medarbeidere skjer på bakgrunn av en grundig vurdering av hvilken kompetanse kontoret har behov for. Kemneren vil understreke behovet for tilstrekkelige lønnsrammer ved rekruttering av spesialkompetanse. Side 5

15 GENERELT OM SKATTEOPPKREVERENS VIRKSOMHET Økonomiske oversikt drift Regnskap 2013 Budsjett, regulert, 2013 Budsjett, opprinnelig, 2013 Regnskap 2012 Andre salgs- og leieinntekter 2 621, 623, Gebyrinntekter Overføringer, deltakerkomm. tilskudd til KIF 1 750, Refusjoner NAV 701, 710, Komp mva påløpt driftsregnskapet Sum driftsinntekter Lønn , Sosiale utgifter 090, 092, Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod , Kjøp av tjenester som erstatter komm. tj.prod Overføringer, mva-kompensasjon drift Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansposter Renteinntekter Renteutgifter Netto driftsresultat Interne finansieringstransaksjoner Bruk av tidligere års mindreforbruk Avsetning til bundne driftsfond Årsresultat Noter: 1) Regnskapsmessig mindreforbruk for regnskapsåret 2012, ble etter vedtak i representantskapet, besluttet disponert gjennom tilbakeføring til deltakerkommunene ved en tilsvarende reduksjon i de terminvise tilskuddene til driften av KIF for ) Andre salgs- og leieinntekter, inntekter fra kurs arbeidsgivere, samt inntekter fra utleie av kemnerens leasingbil til annen virksomhet i Oppegård kommune 3) Opptjente og bokførte renter beløper seg til ,-. Saldo likviditetsbeholdning (fond) pr , ,62,-. 4) Kemneren har med bakgrunn i langvarig sykefravær i avdeling Arbeidsgiverkontroll, kjøpt 15 kontroller av Lørenskog kemnerkontor 5) Det er foretatt avsetning av midler, til sammen ,-, til planlagt endring av kontormessig plassering Driftsregnskapet viser et foreløpig udisponert mindreforbruk, stort, 2,9 mill.kr. Oppstått mindreforbruk kan forklares med mindre forbruk av lønnsutgifter, ca. 2 mill.kr, inklusive sosiale utgifter. Mindre forbruk av lønnsutgifter må sees i sammenheng med at vi har valgt å utprøve en vakanseordning som betyr at enkelte stillinger står ledige, i noe tid, før de besettes. Refusjoner fra Nav, herunder foreldrepermisjon og sykelønn utgjør 0,5 mill.kr. Det foreligger ingen praksis med budsjettering av slike refusjoner. Gebyrinntekter utgjør 3,1 mill.kr. hvilket er 0,4 mill.kr. høyere enn budsjettert. Side 6

16 GENERELT OM SKATTEOPPKREVERENS VIRKSOMHET Styret Styret har i 2013 avholdt fem ordinære møter. Styret består av syv medlemmer inkl. ansattes representant, hvorav fire er kvinner og tre er menn. Styret, herunder styrets leder, dets nestleder, og styrets varamedlemmer velges av representantskapet med unntak av ansattes representant. Det velges ett medlem med et personlig varamedlem fra hver kommune. Representantskapet er virksomhetens øverste organ og består av seks representanter med personlige vararepresentanter. Ordføreren i den enkelte deltakerkommune er kommunens representant i representantskapet. I tillegg velges en personlig vararepresentant med møte- og talerett. Valget skjer for en periode på fire år og følger kommunestyrets valgperiode. I styret for Kemneren i Follo Kolbotn, Kjell G. Pettersen Emil Scmidt Grete Torvund Kjell-Rune Resstun styreleder nestleder Hilde Wetlesen Anne Marie Heidenreich Siv-Gøril Olsen Romsdal Sverre Halvorsen kemner Side 7

17 SKATTEINNGANG 2. Skatteinngang 2.1 VURDERING AV SKATTEINNGANGEN Kemneren i Follo forestår innkreving og oppgjør av skattekravene forskuddsskatt, forskuddstrekk, tilleggsforskudd, restskatt, samt arbeidsgiveravgift, og fører regnskap på vegne av skattekreditorene (stat, folketrygden, fylkeskommunen og kommunen). Med unntak for arbeidsgiveravgift inneholder disse skattekravene normalt skatt til samtlige skattekreditorer 1. Skatteregnskapets innbetalinger i måneden blir fordelt og overført kreditorene. Inntektsføring baserer seg på innbetalte skatter, dvs. fra et regnskap (reskontro) basert på kontantprinsippet. Hva som er den virkelige, reelle skatten år t, blir først kjent etter utlignet skatt sommeren år t + 1. Kommunens skatteinntekter blir altså årets andel av innbetalte skatter (år t) pluss avregnet skatt (skattyterens tilgode eller restskatt) fra året forut (t-1). Innbetalte skatter, fratrukket en margin (reserve), se pkt. 2.2, fordeles etter gitte kriterier mellom skattekreditorene. Total skatte- og avgiftsinngang i skatteregnskapet Kommune (Beløp 1.000) Regnskapsår 2011 Regnskapsår 2012 Regnskapsår Vestby Ski Ås Frogn Oppegård Enebakk Kemneren i Follo For 2013 utgjorde kommunenes skatteinngang, på landsbasis mill. kr, hvilket er en økning på 5,7 % i forhold til For virksomhetens deltagerkommuner utgjorde total inngang mill. kr. Den totale økningen for de seks kommunene i 2013 var på 6,27 %. Fra 2011 til 2012 var det en økning på 7,56 %, og fra 2010 til 2011 var det en nedgang på -4,46 %. 1 Staten er kreditor for inntekts-, formues-, grunnrente- og tonnasjeskatt, jfr. sktl. 1-1 (1) a-e og skattevedtak , 2-2, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 og 5-1. Videre er staten kreditor for artistskatt, jfr. artistskatteloven 3 og skattevedtak samt svalbardskatt, jfr. svalbardskatteloven 1-1 og svalbardskattevedtak Folketrygden er kreditor for arbeidsgiver- og trygdeavgift, jfr. ftrl og 23-3 og avgiftsvedtak til 8. Fylkeskommuner er kreditor for inntektsskatt og naturressursskatt, jfr. sktl. 1-1, b og c og 18-2 og skattevedtak Kommuner er kreditor for inntekts-, formues- og naturressursskatt, jfr. sktl. 1-1 a og b samt 18-2 og skattevedtak og 3-8. Side 8

18 SKATTEINNGANG Regnskapsår 2011 Regnskapsår 2012 Regnskapsår 2013 Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret Kommune (Beløp 1.000) Kommunens andel 2012 Andel i % 2012 Kommunens andel 2013 Total inngang 2013 Andel i % Vestby ,3 % ,9 % Ski ,8 % ,7 % Ås ,3 % ,6 % Frogn ,7 % ,1 % Oppegård ,7 % ,2 % Enebakk ,5 % ,2 % Kemneren i Follo ,9 % ,8 % Totalt innbetalt skatt og avgift for Follo-kommunene i 2013 var på mill. kr. Av dette utgjør kommunenes andel til sammen mill.kr. Budsjettert skatteinngang utgjorde totalt mill.kr for de seks Follo-kommunene. Kommunenes andel utgjør 21,8 % av den totale skatteinngangen for 2013, tilsvarende tall for 2012 var 21,9 % og for ,7 %. Side 9

19 SKATTEINNGANG Kommunens andel 2011 Kommunens andel 2012 Kommunens andel 2013 Budsjettert skatteinngang 2013 Vestby budsjetterte med en samlet skatteinngang på 381,8 mill.kr. Regnskapsført skatteinngang ble 373,6 mill.kr. I forhold til siste prognose pr (tilleggsnotat) som gav et estimat på 375,9 mill.kr., fremkommer et regnskapsmessig negativt avvik på 2,2 mill.kr. Budsjettert skatteinngang for Ski var 758,0 mill.kr. Regnskapsført skatteinngang ble 770,0 mill.kr. I forhold til siste prognose pr (tilleggsnotat) som gav et estimat på 772,0 mill.kr., fremkommer et regnskapsmessig negativt avvik på 2,0 mill.kr. Budsjettert skatteinngang for Ås kommune var 414,0 mill.kr. Regnskapsført skatteinngang ble 418,4 mill.kr. I forhold til siste prognose pr (tilleggsnotat) som gav et estimat på 419,2 mill.kr, fremkommer et regnskapsmessig negativt avvik på 0,8 mill.kr. Budsjettert skatteinngang for Frogn var 452,1 mill.kr. Regnskapsført skatteinngang ble 459,3 mill.kr. I forhold til siste prognose pr (tilleggsnotat) som gav et estimat på 457,8, fremkommer et regnskapsmessig positivt avvik på 1,5 mill.kr. Oppegård kommune budsjetterte med en samlet skatteinngang på 818,3 mill.kr. Regnskapsført skatteinngang ble 819,6 mill.kr. I forhold til siste prognose pr (tilleggsnotat) som gav et estimat på 820,0 mill.kr, fremkommer et regnskapsmessig negativt avvik på 0,14 mill.kr. Budsjettert skatteinngang for Enebakk var 240,1 mill.kr. Regnskapsført skatteinngang ble 235,2 mill.kr. I forhold til siste prognose pr (tilleggsnotat) som gav et estimat på 235,6 mill.kr, fremkommer et regnskapsmessig negativt avvik på 0,4 mill.kr. Med unntak av november og desember har det vært en jevn økning i skatteinntektene i løpet av det siste året. En forklaring på den svake veksten i årets to siste måneder, er at inngangen av restskatter fordeler seg Side 10

20 SKATTEINNGANG noe ulikt fra år til år, og andelen av årets restskatt som var kommet inn ved utgangen av oktober var større i 2013 enn i En annen forklaring er at korreksjonen av fordelingen av skatteinntekter mellom skattekreditorene (kommunene, fylkeskommunene, staten og folketrygden) som ble gjennomført i november, slo negativt ut for kommunene. Kommunene var kjent med dette, og hadde hensyntatt dette i sine budsjetter. Side 11

21 SKATTEREGNSKAPET 3. Skatteregnskapet 3.1 AVLEGGELSE AV SKATTEREGNSKAPET Kemneren i Follo bekrefter at skatteregnskapet for 2013 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jfr. Instruks for skatteoppkrevere 3-1. Det er ikke mottatt pålegg om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av skatteregnskapet fra regional kontrollenhet. Årsregnskapet for 2013 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatteoppkreveren. 3.2 MARGIN Marginavsetning vil si at det før fordeling holdes igjen en prosentandel av innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt for personlige skattytere. Denne avsetningen blir ikke å fordele til skattekreditorene, men benyttes ved tilbakebetaling til skattytere med overskytende forskudd (skatt til gode) etter avregning, jfr. sktbl Slik avsetning skal gjøres av innbetalinger vedr. det løpende inntektsåret, og for foregående inntektsår i ligningsårets seks første måneder. Margin skal beregnes og avsettes med den prosentsats som kommunene fastsetter, for tiden fastsatt av departementet til mellom 8 og 12 %, jfr. forskrift om gjennomføringen av fordeling av skatt mv. mellom skattekreditorene 12(2). Bestemmelser om marginoppgjør, dvs. hva som skjer dersom det er avsatt for lite eller for mye margin for et inntektsår, er gitt i fordelingsforskriften 13. Er det avsatt for lite margin belastes skattekreditorene løpende for utbetalinger så snart marginen er brukt opp. Er det avsatt for mye, skal det som er igjen av avsetning for et år gjøres opp (tilbakebetales) til skattekreditorene i november i ligningsåret Vestby kommune Margin for inntektsåret 2012 Innestående margin for inntektsår 2012, pr For mye avsatt margin for inntektsår Marginprosent Prosentsats marginavsetning: 8 %. Side 12

Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4

Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4 Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4 Representantskapet for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Fredag 25. april, kl. 11.00 11.50 Sted:

Detaljer

Innkalling Representantskapsmøte 26.03.2015 Side 1 av 4

Innkalling Representantskapsmøte 26.03.2015 Side 1 av 4 Innkalling Representantskapsmøte 26.03.2015 Side 1 av 4 Representantskapet for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Tirsdag 28. april, kl. 09.00 09.50 Sted:

Detaljer

Årsrapport 2009 Kemneren i Bergen

Årsrapport 2009 Kemneren i Bergen Årsrapport 2009 Kemneren i Bergen Foto: Øyvind Nicolaysen, Skatt vest) 1 INNHOLDSREGISTER KEMNERENS KOMMENTAR... 3 ORGANISASJONSKART MED KORT HOVEDMÅLSETTING... 4 ADMINISTRASJONSAVDELINGEN... 8 AVDELING

Detaljer

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor Årsregnskap og årsrapport 2010 Skatteoppkreverkontor 1.1 Innledning/oppsummering 1.2 Organisering, ressurser og kompetanse 1.3 Intern kontroll 1.4 Diverse nøkkeltall 1.5 Skatteinngang 1.6 Betaling og regnskap

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Årsmelding 2009 Vedleggshefte. Side 1

ÅRSMELDING 2009. Årsmelding 2009 Vedleggshefte. Side 1 ÅRSMELDING 2009 Årsmelding 2009 Vedleggshefte Side 1 Innholdsfortegnelse RAPPORTERING AV FINANSFORVALTNING side 3 LIKESTILLING I GRIMSTAD KOMMUNE... side 6 ÅRSRAPPORT 2009 FRA SKATTEOPPKREVEREN I GRIMSTAD

Detaljer

Skatteoppkreveren i Krødsherad

Skatteoppkreveren i Krødsherad 1 Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Krødsherad kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 20. juni 2014, kl. 12.00 ved rådhuset i Hol. Sakskart Sak 05/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars 2014. Sak 06/14

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

Finansdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon

Finansdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon Finansdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon (Antegnelsene utferdiget 6. september og svar avgitt 28. september 2001) Til observasjon 1 Likningen av likningskontorenes

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTE NR.: 04/3 TID: 09.03.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving. Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving. Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ås kommune 3. desember 2010 RAPPORT 5/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ÅS KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ås kommune

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen vil orientere om ide/plan for lokstallen.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen vil orientere om ide/plan for lokstallen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-8 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 17:00 17:00 TEMA: Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen

Detaljer

Etablering av felles enhet for innkreving av skatt, avgift og kommunale krav i Gjøvikregionen Fagrapport fra forprosjektet

Etablering av felles enhet for innkreving av skatt, avgift og kommunale krav i Gjøvikregionen Fagrapport fra forprosjektet Prosjektleder: Astrid Tømmerhoel Side 1 13.05.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Prosjektmål... 4 1.3. Rammer... 4 1.4. Gjennomføring... 4 2. Omfang og avgrensninger...

Detaljer

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012 Gjerdrum kommune Årsmelding og årsberetning 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE: Rådmannens sammendrag:... 3 Årsmelding overordnet ledelse, stab og støtte... 8 Årsmelding overordnet skolene... 8 Årsmelding overordnet

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 05.02.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Søgne kommune Arkiv: 570 Saksmappe: 2013/1588-33594/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.10.2013 Saksframlegg Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007

ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007 ØRU-styresak 21/08 Til ÅRSKONFERANSEN 2008 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007 Innholdsfortegnelse 1 Side 1. Om ØRU 2 2. ØRU-samarbeidets organisering 2 3. Strategi for kommunesamarbeidet

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

Årsmelding 2010. Nordre land kommune. Fra åpningen av Dokka Barneskole 19. november 2010. Foto: Kolbjørn Nilsen

Årsmelding 2010. Nordre land kommune. Fra åpningen av Dokka Barneskole 19. november 2010. Foto: Kolbjørn Nilsen Årsmelding Nordre land kommune 0538 Foto: Kolbjørn Nilsen Fra åpningen av Dokka Barneskole 19. november Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens innledning... 3 2. Økonomisk status... 6 kommunalsjefens kommentarer...

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer