Innkalling Representantskapsmøte Side 1 av 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling Representantskapsmøte 26.03.2015 Side 1 av 4"

Transkript

1 Innkalling Representantskapsmøte Side 1 av 4 Representantskapet for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Tirsdag 28. april, kl Sted: Ski rådhus, formannskapssalen DAGSORDEN: 01/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 02/15 PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 03/15 ORIENTERINGS- OG DRØFTINGSSAKER 04/15 ÅRSMELDING /15 DRIFTSREGNSKAP /15 VIRKSOMHETSPLAN /15 EVENTUELT Med hilsen Kjell Pettersen styreleder Vedlegg: 1) Protokoll fra møte i representantskapet, ) Årsmelding ) Årsregnskap, samlet skatteinngang regnskapsåret ) Driftsregnskap ) Notat vedr. disponering av regnskapsmessig resultat 2014, ) Virksomhetsplan ) Vedtekter for Kemneren i Follo, sist oppdatert 9. februar 2006

2 Innkalling Representantskapsmøte Side 2 av 4 SAKSLISTE MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Sak 01/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Sak 02/15 PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE Protokoll fra møte vedlegges denne innkalling. Protokollen er å anse som godkjent idet det ikke ble fremmet innsigelser til protokollens innhold innen to uker etter første utsendelse. Sak 03/15 ORIENTERINGS- OG DRØFTINGSSAKER a) Status ved kontoret Det er lyst ut én ledig stilling som saksbehandler ved avdeling Innfordring, søknadsfrist 20. februar. En av våre saksbehandlere sluttet i fjor og ytterligere én saksbehandler, med 50 % -stilling slutter i år. Det gis en orientering om sykefraværet. b) Høring overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten Høringsuttalelse på vegne av representantskapet ble oversendt Finansdepartementet 18. februar. c) A-ordningen A-ordningen ble innført fra 1. januar d.å. A-ordningen er ment å forenkle arbeidsgivers og andre opplysningspliktiges innrapportering om ansettelsesforhold, inntektsopplysninger og statistiske data ved at informasjonen samordnes i én melding. Den nye rapporteringsordningen vil samkjøre rapporteringen til Skatteetaten (inkludert skatteoppkrever/kemner), NAV og Statistisk sentralbyrå for å unngå dobbeltrapportering av de samme opplysningene. A-meldingen erstatter følgende av Skatteetatens tre skjemaer: Lønns- og trekkoppgave (RF-1015), Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønnsog trekkoppgave (RF-1025), Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (RF- 1037). Innføring av a-ordningen vil på sikt påvirke arbeidsoppgavene innad i avdeling Skatteregnskap. Flere av de oppgaver som tilligger Kontopleie ventes å bortfalle ved at

3 Innkalling Representantskapsmøte Side 3 av 4 innrapportering fra arbeidsgivere og andre oppgavepliktige blir forenklet. Etatenes fellesforvaltning (EFF) er satt til å administrere ordningen og vil forestå mottak, registrering og behandling av oppgaver. Samtidig vil Skatteopplysningen og EFF være førstelinje til å veilede og besvare spørsmål til a-ordningen. Inneværende år representerer en overgangsperiode der gammel løsning fases ut samtidig som ny ordning innføres. Terminoppgaver, lønns- og trekkoppgaver og årsoppgaver vil avvikles f.o.m. inntektsåret 2015 Vår erfaring så langt er at ordningen fungerer tilfredsstillende. d) Kontrollrapport 2014 vedr. skatteoppkreverfunksjonen, 15. februar 2015 Rapport fra Skatteetatens kontroll med skatteoppkreverfunksjonen i 2014 ble oversendt styremedlemmene i mail av 17. februar. Kontrollrapporten er adressert til kommunestyret, med kopi til kontrollutvalget (Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat FIKS), Riksrevisjonen og Kemneren i Follo. Kontrollrapportene er i all hovedsak likelydende. Rapportens kapittel 3 angir dog skatte- og avgiftsinngang og resultater til innkreving og arbeidsgiverkontroll tilhørende den enkelte kommune. I rapporten fremgår at Skatt øst i det alt vesentlige finner at virksomheten utfører sine oppgaver i samsvar med gjeldende regelverk. Forslag til vedtak: Orienterings- og drøftingssaker godkjennes. Sak 04/15 ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014 er godkjent av styret og er besluttet oversendt representantskapet med anbefaling om å ta årsmeldingen til orientering. Forslag til vedtak: Årsmelding 2014 tas til orientering. Sak 05/15 DRIFTSREGNSKAP 2014 Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 3,3 mill. kr. Oppstått mindreforbruk skyldes i all hovedsak mindre forbruk av lønnsutgifter, ca. 2,3 mill. kr. inklusive sosiale utgifter. Mindre forbruk av lønnsutgifter må sees i sammenheng med at vi har valgt å utprøve en selvpålagt vakanseordning som betyr at enkelte stillinger står ledige, i noe tid, før de besettes. Refusjoner fra Nav, herunder foreldrepermisjon og sykelønn utgjør 0,8 mill. kr.

4 Innkalling Representantskapsmøte Side 4 av 4 Follo distriktsrevisjon opplyser at revisjonsberetningen til Oppegård kommunes årsregnskap tidligst vil foreligge 15. april. Regnskapet er avlagt med forbehold om at det ikke fremkommer vesentlige merknader i revisjonsberetningen. Styret anbefaler representantskapet om å godkjenne regnskap Styret anbefaler at regnskapsmessig mindreforbruk, kr ,- tilbakeføres deltakerkommunene gjennom en tilsvarende reduksjon i deltakerkommunenes tilskudd til driften av KIF for inneværende år (se eget notat). Befolkning pr %-vis størrelse Rm. mindreforbr Kemneren i Follo % Vestby ,9 % Ski ,3 % Ås ,7 % Frogn ,3 % Oppegård ,6 % Enebakk ,2 % Forslag til vedtak: 1. Regnskap 2014 godkjennes 2. Regnskapsmessig mindreforbruk, kr ,- tilbakeføres deltakerkommunene gjennom en tilsvarende reduksjon i deltakerkommunenes tilskudd til driften av KIF for inneværende år Sak 06/15 VIRKSOMHETSPLAN 2015 Virksomhetsplan 2015 ble forelagt styret i møte og er besluttet oversendt representantskapet. Forslag til vedtak: Virksomhetsplan 2015 tas til orientering. Sak 07/15 EVENTUELT

5 Møteprotokoll Representantskapsmøte Side 1 Møte i representantskapet for Kemneren i Follo, 22. september 2014 MØTEPROTOKOLL Møtet ble ledet av Anne Kristine Linnestad, ordfører i Ski kommune og representantskapets leder. Følgende deltok foruten møteleder: Thore Vestby ordfører i Frogn, Johan Alnes ordfører i Ås, Tonje A. Olsen ordfører i Enebakk, John A. Ødbehr ordfører i Vestby, Ildri Eidem Løvaas ordfører i Oppegård og Kjell Pettersen styreleder Kemneren i Follo. Fra administrasjonen deltok: Sverre Halvorsen, kemner og Odd E. Skaug-Vandraas, controller. DAGSORDEN: 8/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 9/14 PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE, /14 ORIENTERINGS- OG DRØFTINGSSAKER 11/14 ØKONOMIPLAN /14 BUDSJETT /14 EVENTUELT

6 Møteprotokoll Representantskapsmøte Side 2 Sak 8/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader. Sak 9/14 PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE I REPRESENTANTSKAPET Protokollen ansees som godkjent ved utsendelse via e-post, såfremt det ikke, til representantskapets leder, er gjort innsigelser til protokollens innhold innen to uker fra dato for utsendelse. Sak 10/14 ORIENTERINGS- OG DRØFTINGSSAKER a) Status ved kontoret Sykefravær Sykefraværet er fremdeles noe høyt i forhold til ønsket nivå. Langtidsfraværet utgjør størst andel og aktuelle virkemidler oppleves som begrenset. Henvendelse ved Bastøy fengsel Kemneren har mottatt forespørsel om å gi ansatte og innsatte ved Bastøy fengsel, en orientering om regelverk for offentlig innkreving, herunder rettslig forfølgning, tvangsrealisering, konkurs, gjeldsforhandling mv. Statliggjøring av skatteoppkreverne Skatteoppkreverne deltar med to representanter i den pågående utredning om hvordan statliggjøringen best kan gjennomføres. Skattedirektoratet utreder og eventuell lokalisering av en fremtidig organisasjon. I denne utredningen er ikke skatteoppkreverne deltakere. Kemneren fikk i oppdrag å forberede en høringsuttalelse som vil bli avgitt selv om man ikke skulle være formell høringsinstans. Odd Woxholt, leder for utredningsgruppen i Skatt øst, gir i en uttalelse til skatteoppkreverne følgende informasjon om den pågående prosessen (publisert 16.9., SKO-nett): Målet med utredningen Målet med utredningen er å gi en faglig vurdering av hvordan skatteoppkreverfunksjonen kan ivaretas ved overføring til Skatteetaten, og hvilke positive effekter vi kan oppnå med en større samordning gjennom etablering av mer robuste fagmiljø. I oppdraget ligger det også å belyse eventuelle effektiviseringsgevinster, samt å peke på hvilke konsekvenser det kan ha for kommunale oppgaver som i dag håndteres av enkelte av skatteoppkreverkontorene. Dette er med andre ord en "hvordan" utredning og ikke "om". Etter at arbeidsgruppen har fremlagt sin utredning vil forslaget bli sendt ut på høring, før det i løpet av våren 2015 vil bli fattet et politisk vedtak om oppgaven skal overføres eller ikke. Tidsplan Tirsdag 2.9. var det et orienteringsmøte i Finansdepartementet hvor kommunale tillitsvalgte

7 Møteprotokoll Representantskapsmøte Side 3 og arbeidsgiverrepresentanter ble orientert om den forestående utredningen. Finansdepartementet skisserte følgende tidsløp på prosessen: Ferdige Høring 3 mnd. Beslutning mai/juni 2015 Gjennomføring Foredrag om erfaringer av statliggjøring ved det danske SKAT Virksomheten har fått en orientering om organiseringen av danske SKAT og erfaringer ved statliggjøring i Danmark. SKAT ble opprettet ved sammenslåing av det statlige ToldSkat og de kommunale skatteforvaltningene og er underlagt Skatteministeriet. Omorganiseringen av skatteinnkrevingen i Danmark er interessant sett i lys av forslaget til reform om effektivisering og avbyråkratisering av offentlig forvaltning i Norge. A-ordningen Fra og med etableres en ny felles ordning for rapportering fra arbeidsgiver om tilsettings- og inntektsforhold til Skatteetaten, Arbeids- og velferdsetaten (Nav) og Statistisk sentralbyrå. Inneværende år er gjenstand for prøvedrift av ordningen. Mer enn 140 virksomheter vil i løpet av året rapportere inn pliktige opplysninger gjennom a-meldingen. Styreevaluering Resultatene fra styrets egenevaluering er blitt gjennomgått i styremøte av Det er intet ved resultatene som krever umiddelbare tiltak. Enkelte punkter etterlater dog inntrykk av potensial for forbedringer. Styret fremholder betydningen og nytten av slike evalueringer som stor. Informasjon om betydningen av å betale skatt Representantskapet ønsker at det etableres en forsøksordning overfor våre videregående skoler hvor kemneren gjennomfører en kort opplæring om personlig økonomi. Selskapet bes om å ta initiativ overfor fylkeskommunen. Forsøksordningen bør evalueres f.eks. med en spørreundersøkelse. Vedtak: Orienterings- og drøftingssaker ble tatt til orientering. Sak 11/14 ØKONOMIPLAN Kemneren redegjorde for budsjettmessige premisser som ligger til grunn for neste års budsjett. Alnes bemerket at økonomiplan og budsjett, av formalhensyn, skal behandles som to separate saker.

8 Møteprotokoll Representantskapsmøte Side 4 Vedtak: Økonomiplan ble godkjent uten merknader. Sak 12/14 BUDSJETT 2015 Kemneren tilstreber fortsatt effektiv oppgaveløsning gjennom organisatoriske tilpasninger, lav bemanning og lave kostnader. Virksomheten har over tid gjennomført en selvpålagt vakanseordning som innebærer at vakante stillinger, ikke uten videre lyses ut og besettes. Rekruttering av nye medarbeidere skjer på bakgrunn av en grundig vurdering av hvilken kompetanse kontoret har behov for. Vedtak: Budsjett 2015 ble godkjent uten merknader. Sak 13/14 EVENTUELT Odd E. Skaug-Vandraas referent

9 KEMNEREN I FOLLO ÅRSMELDING 2014

10 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Oppsummering 2 SKATTEINNGANG 2 INNKREVINGSRESULTATER 2 ARBEIDSGIVERKONTROLL 2 HØRING OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet Kemneren i Follo 4 2. Skatteinngang Vurdering av skatteinngangen Skatteregnskapet Avleggelse av skatteregnskapet Margin Innfordring av krav Restanser Vurdering av restansen Resultater av innfordringen Produksjon innfordringstiltak Arbeidsgiverkontroll Planlagte og gjennomførte kontroller Resultater fra arbeidsgiverkontrollen Samarbeid med andre kontrollaktører Gjennomførte informasjonstiltak Oppsummering av arbeidsgiverkontrollen 26

11 OPPSUMMERING Oppsummering SKATTEINNGANG Skatteregnskapet 2014 viser en samlet skatteinngang, for alle seks deltakerkommunene, pa mill. kr. Dette tilsvarer en prosentuell økning pa 3,2 % i forhold til 2013 der samlet skatteinngang var mill. kr. For sist avlagte regnskapsa r utgjør kommunenes andel mill. kr. (21,3 %). Dette innebærer en prosentuell økning pa 1,2 % i forhold til 2013 der kommunenes andel ble mill. kr. INNKREVINGSRESULTATER Resultatene for innkreving av skatter og avgifter i i forhold til ma leparameteret totalt innbetalt i % av sum krav (utlignet skatt) er tilfredsstillende. Med enkelte unntak er resultatene godt innenfor ma lkravene. Det er oppsta tt en negativ differanse for kommunene Vestby, Ski og Enebakk hva anga r resultatkravet for restskatt person Vi finner grunn til a tro at det er forhold ved sammensetningen av skattyterne som har medvirket negativt til manglende resultatoppna else. Store beløpsmessige restskatter, som vi i liten eller i mindre grad har kunnet pa virke gjennom virkemiddelbruk og strategiutøvelse, har gitt markante utslag i innkrevingsgrad. ARBEIDSGIVERKONTROLL Arbeidsgiverkontrollen har i løpet av 2014 gjennomført bokettersyn hos 206 arbeidsgivere, hvilket gir en kontrollfrekvens pa 5,3 %. Bokettersynene har avdekket ca. 32,9 mill. kr. i lønn som ikke tidligere er medtatt til beskatning og 18,6 mill. kr. i grunnlag for beregning av arbeidsgiveravgift. Vi anser resultatene for a være tilfredsstillende sett i forhold til tilgjengelige ressurser. Med virkning fra 1. januar 2014 ble det innført krav om føring av personalliste for serveringssteder, frisører og skjønnhetspleiere samt bilverksteder og bilpleiebransjen. Det er i løpet av 2014 gjennomført 77 personallistekontroller. Innføring av krav om personallister og kontroll med etterlevelse for angjeldende bransjer, oppleves som effektive verktøy i kampen mot svart arbeid og arbeidslivskriminalitet. Det planlegges med en økning i antall kontroller for HØRING OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN Regjeringen tar sikte pa a overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten med virkning fra 1. januar Skattedirektoratet ble i brev av 24. juni 2014 gitt i oppdrag a utrede hvordan skatteoppkreverfunksjon skal overføres fra kommunene til Skatteetaten. Skattedirektoratets rapport ble oversendt Finansdepartementet 24. november. Finansdepartementet sendte dernest saken til offentlig høring 1. desember, med frist for a avgi høringsuttalelse 2. mars Side 2

12 OPPSUMMERING Parallelt med at Skattedirektoratet ble gitt i oppdrag a utrede overføring av skatteoppkreving til Skatteetaten, er det gitt oppdrag om a foreta en gjennomgang av Skatteetatens kontorstruktur. Regjeringen forventer at gjennomgangen vil gi færre, større og bedre skattekontor. I denne prosessen skal det legges vekt pa a opprettholde en god regional fordeling av arbeidsplasser og sikre et godt tjenestetilbud til skattyterne. Den nye kontorstrukturen er ogsa ventet a gi en vesentlig mer effektiv drift. Skattedirektoratet er bedt om a utarbeide forslag til ny kontorstruktur innen 1. mai (Frist for a utarbeide forslag til ny kontorstruktur er senere blitt utsatt til 31. desember 2015.) De ansatte oppleves som splittet i synet pa forslaget til overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Enkelte tar rapporten med fatning og har inntatt en avventende holdning til utfallet av en politisk behandling for Stortinget. Andre kjenner stor usikkerhet pa spørsma let som etter planen skal behandles for Stortinget i løpet av mai-juni. Individuelle forskjeller i livssituasjon, alder, bosted, kompetanseniva og andre faktorer gjør at det nødvendigvis vil være ulikheter i reaksjonsmønstre. Sverre Halvorsen kemner Side 3

13 GENERELT OM SKATTEOPPKREVERENS VIRKSOMHET 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 KEMNEREN I FOLLO Kemneren i Follo er et interkommunalt samarbeid (kommuneloven 27), etablert 1. januar 2007, om skatteoppkreverfunksjonen mellom kommunene Vestby, Ski, A s, Frogn, Oppega rd og Enebakk. Skatteoppkreverens plikter følger av lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav av 17. juni 2005 nr. 67 (skattebetalingsloven). De kommunale skatteoppkreverne er iht. skattebetalingsloven pa lagt a utføre innkrevingsoppgaver pa vegne av alle skattekreditorene (fellesinnkreving), inkludert regnskapsføring. Videre har skatteoppkreverne kontrollfunksjoner overfor arbeidsgiverne i forbindelse med forskuddstrekkordningen og arbeidsgiveravgiften. Skatteoppkreveren er i medhold av skattebetalingsloven gitt adgang til selv a avholde forretning for utleggspant eller nedlegge utleggstrekk. Kemnerens særnamsmyndighet innebærer at skatte- og avgiftskrav kan sikres uten hjelp fra det alminnelige namsmannsapparatet. Dette er med pa a forenkle innkrevingen og er utvilsomt tids- og arbeidsbesparende. Særnamskompetansen er dog ikke like altomfattende som det den alminnelige namsmannen besitter. En særnamsmann vil blant annet ikke ha myndighet til a gjennomføre tvangssalg eller foreta midlertidig sikring av et krav. Skatteoppkreverfunksjonen er en del av et større forvaltningsomra de for fastsettelse og innkreving av de fleste skatter og avgifter i Norge. Det faglige ansvaret for skatteoppkreverfunksjonen ligger i staten, mens det administrative ansvaret for gjennomføring tilligger den enkelte kommune. Oppega rd kommune er vertskommune og arbeidsgiver for virksomhetens ansatte. Kemneren i Follo betjener ca innbyggere og arbeidsgivere, og er med de t det syvende største skatteoppkreverkontoret i landet. I 2014 stod KIF for innkrevingen av 14,5 mrd. Kr. som gikk videre til fordeling til skattekreditorene. Ressursbruk/-fordeling Et godt utviklet og tilpasset saksbehandlingssystem i kombinasjon med høyt kompetente medarbeidere gir gevinster i betydning av færre a rsverk til oppgaver innen innfordring- og skatteregnskapsomra det. Det har derfor med tiden vært naturlig a kanalisere mer ressurser til forebygging og kontroll. Bemanningen i 2014 har ikke vært tilstrekkelig til a gjennomføre alt av planlagte arbeidsoppgaver. Løpende drift og tilhørende resultater for forega ende a r antas i liten eller mindre grad a være pa virket av manglende ressursutnyttelse. Dog tillegges det at enkelte prosjekter er forskjøvet i tid med bakgrunn i vakanser og sykefravær. En seniormedarbeider, i innfordringsavdelingen, sluttet 3. kvartal I tillegg slutter e n medarbeider, i sin 50 %-stilling, i april Vi har derfor i samra d med styret besluttet a ansette e n medarbeider i innfordringsavdelingen. Side 4

14 GENERELT OM SKATTEOPPKREVERENS VIRKSOMHET E n ansatt i skatteregnskapsavdelingen har redusert sin stilling fra 0,8 til 0,4 a rsverk i løpet av Fra innføres a-ordningen, som innebærer en betydelig forenkling for arbeidsgivere og en reduksjon av antall skjemaer som sendes inn til skatteetaten. Det er noe usikkert hvilken effekt den nye ordningen, pa sikt, vil fa for ressursbruken innen avdelingen. For a optimalisere og effektivisere venter vi, av og til, med a ansette nye medarbeidere. A rsaken er at vi ønsker a foreta en grundig vurdering av hvilken kompetanse vi trenger. Dernest trenger vi tid til a utprøve om en effektivisering innebærer at det ikke er nødvendig a reansette. Figur 1 Organisasjonskart Kemner Controller Avd. Skatteregnskap Koordinator Avd. Arbeidsgiverkontroll Koordinator Avd. Innfordring Koordinator Kontopleie Skatteregnskap Kontrollører Innfordring Realisering Søknad Kemneren i Follo er organisert etter en to-niva modell med kemneren som øverste administrative leder og med e n koordinator som leder for hver avdeling. Avdelingene er inndelt etter funksjonsomra de og de ansatte er spesialisert innenfor et nærmere avgrenset tjenesteomra de. Koordinator er ansvarlig for den daglige drift av sin avdeling og skal koordinere arbeidsoppgavene innad i avdelingen. Koordinator er underlagt kemneren og rapporterer til denne. Avdeling Skatteregnskap Føringen av skatteregnskapet er en av hovedoppgavene i skatteoppkreverfunksjonen. Skatteregnskapet er adskilt fra kommuneregnskapet og avlegges særskilt med egen revisjonsberetning. Skatteregnskapet er innrettet med sikte pa til enhver tid a vise riktig mellomværende med skattyter/arbeidsgiver/ skattekreditor. Side 5

15 GENERELT OM SKATTEOPPKREVERENS VIRKSOMHET Avdeling Innfordring Innfordring sender kravbrev (varsel/betalingsoppfordring), berammer/avholder utleggsforretning, nedlegger utleggstrekk, varsler/begjærer tvangsdekning, konkurs, arrest, inngir anmeldelse ved straffbare forhold pa skattebetalingsomra det mv. Søknad behandler saker vedr. lempning av skatter og avgifter etter skattebetalingsloven (sktbl.), herunder ettergivelse og nedsettelse samt gjeldsordning etter gjeldsordningsloven (gol). Det utarbeides saksforberedelser, -innstilling og treffes avgjørelser innen egen fullmakt eller saker oversendes til skatteutvalg og Skatt øst. Avdeling Arbeidsgiverkontroll Arbeidsgiverkontroll skal gjennom informasjon, veiledning og kontroll (bokettersyn), pa se at arbeidsgiver beregner, oppbevarer, innberetter og innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift etter gjeldende regelverk pa skatte- og avgiftsomra det. Personal og arbeidsmiljø Oppega rd kommune er med i avtalen om et Inkluderende Arbeidsliv IA. Dette er en avtale mellom partene i arbeidslivet, med støtte fra NAV. Avtalen har tre hovedma l: Lavere sykefravær Tilsette flere med yrkeshemninger Høyere reell pensjonsalder Gode rutiner for oppfølging av individuelt sykefravær er et sentralt virkemiddel i dette arbeidet. Sykefraværet i 2014 var pa 11,2 %. Oppega rd kommune opererer med en ma lsetning om samlet nærvær pa 93 %. Sykefraværet besta r i all hovedsak av langtidsfravær med enkelte tilfeller av korttidsfravær typisk i forbindelse med sesonger av a ret. Virksomheten jobber aktivt for a forebygge sykefravær og følger opp sykmeldte medarbeidere gjennom tett dialog med den ansatte, sykmeldende lege og Nav. Gjennom de siste a rene er det foretatt utskifting av alle gamle skrivebord og erstattet med heve- og senkebord der bordets høyde enkelt kan reguleres for individuell tilpasning. For de med ryggplager kan bordets høyde justeres opp slik at man kan arbeide sta ende foran PC-skjermen. Ytterligere individuell tilpasning er gjort etter behov der kontorplassene er supplert med kontortekniske innretninger og hjelpemidler som underarm/fot/-ryggstøtter mv. Ved utgangen av 2014 hadde Kemneren i Follo 29 fast ansatte. De ansatte er fordelt pa 65,5 % kvinner og 34,5 % menn. Gjennomsnittlig alder pa de ansatte er 49,8 a r. I ledergruppen er det 2 kvinner og 2 menn. Side 6

16 GENERELT OM SKATTEOPPKREVERENS VIRKSOMHET Det ble gjennomført en medarbeiderundersøkelse blant de ansatte sist november Resultatene tyder pa at medarbeiderne oppfatter arbeidsmiljøet som godt. Resultatene har vært gjenstand for nærmere evaluering og oppfølging i løpet av 1. halva r Oppega rd kommune har nedfelt i sin policy at det skal være likestilling mellom kjønnene. I stillingsutlysninger sta r det følgende; Oppega rd kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til a søke uansett alder, kjønn, kulturell og etnisk bakgrunn. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av a ret. Kompetanse Dyktige, motiverte og ansvarsbevisste medarbeidere samt riktig sammensetning av kompetanse er avgjørende for kvaliteten pa gjennomføringen av oppgavene i virksomheten. Virksomheten blir stilt overfor mange kompliserte faglige spørsma l, som stiller store krav til de ansattes kompetanse. Virksomheten ma løpende vurdere behovet for spesialisering og spisskompetanse pa utvalgte omra der. Virksomhetens ansatte har i 2014 deltatt pa et utvalg kurs og fagseminarer i regi av Skatt øst. Skatteforvaltningen er i kontinuerlig endring, ba de mht. lovgivning og praksis, men ogsa i forhold til strategier og virkemiddelbruk. Vi opplever stort utbytte av tett samhandling med Skatteetaten, men ogsa pa tvers av skatteoppkreverkontorene. Vi har samarbeid og erfaringsutveksling med skatteoppkreverne i Oslo, Asker og Bærum og Skedsmo med regelmessige møter. Samarbeidet innebærer at vi utveksler produkter, avgir felles høringsuttalelser og forslag og innspill til faglig overordnet myndighet. Kontoret befinner seg i et generasjonsskifte hvor flere personer med stor fagkompetanse har ga tt ut av arbeidslivet. Kemneren anser det som svært viktig a sørge for kompetanseoverføring. Rekruttering av nye medarbeidere skjer pa bakgrunn av en grundig vurdering av hvilken kompetanse kontoret har behov for. Styret Styret har i 2014 avholdt fire ordinære møter. Styret besta r av syv medlemmer inkl. ansattes representant, hvorav fire er kvinner og tre er menn. Styret, herunder styrets leder, dets nestleder, og styrets varamedlemmer velges av representantskapet med unntak av ansattes representant. Det velges ett medlem med et personlig varamedlem fra hver kommune. Side 7

17 GENERELT OM SKATTEOPPKREVERENS VIRKSOMHET Vestby Grethe Torvund adm. Sjur Authen adm. Ski Kjell Rune Resstun pol. Marianne Jarlset pol. Ås Emil Schmidt adm. Marit Leinhardt adm. Frogn Hilde Wetlesen adm. Jo Ragnar Finserås adm. Oppegård Kjell Pettersen pol. Sissel Hodder Hovden adm. Enebakk Anne Marie Heidenreich adm. Bujar Shala adm. Ansattrepresentant Marie Monsen - Atis Rastins - Styrets leder: Kjell Pettersen Nestleder: Emil Schmidt Representantskapet Representantskapet er virksomhetens øverste organ og besta r av seks representanter med personlige vararepresentanter. Ordføreren i den enkelte deltakerkommune er kommunens representant i representantskapet. I tillegg velges en personlig vararepresentant med møte- og talerett. Valget skjer for en periode pa fire a r og følger kommunestyrets valgperiode. Vestby Ordfører John A. Ødbehr H Varaordf. Trygve Thorsen FrP Ski Ordfører Anne Kristine Eikebråten H Varaordf. Andre Kvakkestad FrP Ås Ordfører Johan Alnes A Varaordf. Marianne Røed SP Frogn Ordfører Thore Vestby H Varaordf. Rita Hirsum Lystad A Oppegård Ordfører Ildri Eidem Løvaas H Varaordf. Harald Vaadal H Enebakk Ordfører Tonje A. Olsen H Varaordf. Dag Bjerke FrP Representantskapets leder: Anne Kristine Linnestad Nestleder: Thore Vestby Side 8

18 GENERELT OM SKATTEOPPKREVERENS VIRKSOMHET Økonomiske oversikt drift Regnskap 2014 Budsjett, regulert, 2014 Budsjett, opprinnelig, 2014 Regnskap 2013 Andre salgs- og leieinntekter 2 621, 623, Gebyrinntekter Overføringer, deltakerkomm. tilskudd til KIF 1 750, Refusjoner NAV 701, 710, Komp mva påløpt driftsregnskapet Sum driftsinntekter Lønn , Sosiale utgifter 090, 092, Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod , Kjøp av tjenester som erstatter komm. tj.prod Overføringer, mva-kompensasjon drift Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansposter Renteinntekter Renteutgifter Netto driftsresultat Interne finansieringstransaksjoner Bruk av tidligere års mindreforbruk Avsetning til bundne driftsfond Årsresultat Noter: 1) Regnskapsmessig mindreforbruk for regnskapsåret 2013, ble etter vedtak i representantskapet, besluttet disponert gjennom tilbakeføring til deltakerkommunene ved en tilsvarende reduksjon i de terminvise tilskuddene til driften av KIF for ) Andre salgs- og leieinntekter, inntekter fra kurs arbeidsgivere, samt inntekter fra utleie av kemnerens leasingbil til annen virksomhet i Oppegård kommune 3) Kemneren har med bakgrunn i langvarig sykefravær i avdeling Arbeidsgiverkontroll, kjøpt 15 kontroller av Lørenskog kemnerkontor 4) Det ble i 2013 foretatt avsetning av midler, til sammen kr ,-, til planlagt endring av kontormessig plassering 5) Opptjente og bokførte renter beløper seg til kr ,-. Saldo likviditetsbeholdning (fond) pr , ,1,- Driftsregnskapet viser et foreløpig udisponert mindreforbruk, stort 3,3 mill. kr. Oppsta tt mindreforbruk skyldes i all hovedsak mindre forbruk av lønnsutgifter, ca. 2,3 mill. kr. inklusive sosiale utgifter. Mindre forbruk av lønnsutgifter ma sees i sammenheng med at vi har valgt a utprøve en selvpa lagt vakanseordning som betyr at enkelte stillinger sta r ledige, i noe tid, før de besettes. Refusjoner fra Nav, herunder foreldrepermisjon og sykelønn utgjør 0,8 mill. kr. Det foreligger ingen praksis med budsjettering av slike refusjoner. Gebyrinntekter utgjør 2,6 mill. kr. hvilket er i overkant 0,1 mill. kr. mindre enn budsjettert. Som signalisert tidligere, har gebyrinntektene for de siste a rene vært sterkt avtagende, hvilket er et resultat av en Side 9

19 GENERELT OM SKATTEOPPKREVERENS VIRKSOMHET forutsigelig utvikling der effekter av SOFIE og DTI (betjeningsstrategi - debitortilpasset innfordring) gir ma lrettede innfordringstiltak. Dette er utvilsomt med pa a forkorte "innkrevingsløpet". I tillegg er forskuddsutskrivningene med tiden blitt mer presise hvilket gir økt samsvar mellom ligningsresultat og innbetalt forskuddstrekk/-skatt. Fondsmidler pr Inngående balanse pr ,6 Tilbakeført mindreforbruk ,0 Regnskapsmessig resultat ,5 Utgående balanse pr ,1 Driftstilskudd fra deltakerkommunene Økonomiske nøkkeltall (Beløp i 1.000) Vestby Ski Ås Frogn Oppegård Enebakk Bokført deltakertilskudd Økning deltakertilskudd budsjetta ret skyldes hovedsakelig redusert bemanning (vakanser) i Side 10

20 SKATTEINNGANG 2. Skatteinngang 2.1 VURDERING AV SKATTEINNGANGEN Kemneren i Follo foresta r innkreving og oppgjør av skattekravene forskuddsskatt, forskuddstrekk, tilleggsforskudd, restskatt, samt arbeidsgiveravgift, og fører regnskap pa vegne av skattekreditorene (stat, folketrygden, fylkeskommunen og kommunen). Med unntak for arbeidsgiveravgift inneholder disse skattekravene normalt skatt til samtlige skattekreditorer 1. Skatteregnskapets innbetalinger i ma neden blir fordelt og overført kreditorene. Inntektsføring baserer seg pa innbetalte skatter, dvs. fra et regnskap (reskontro) basert pa kontantprinsippet. Hva som er den virkelige, reelle skatten a r t, blir først kjent etter utlignet skatt sommeren a r t + 1. Kommunens skatteinntekter blir altsa a rets andel av innbetalte skatter (a r t) pluss avregnet skatt (skattyterens tilgode eller restskatt) fra a ret forut (t-1). Innbetalte skatter, fratrukket en margin (reserve), se pkt. 3.2, fordeles etter gitte kriterier mellom skattekreditorene. Total skatte- og avgiftsinngang i skatteregnskapet Kommune (Beløp i 1.000) Regnskapsår 2014 Regnskapsår 2013 Regnskapsår Vestby Ski Ås Frogn Oppegård Enebakk Kemneren i Follo For virksomhetens deltakerkommuner utgjorde total skatte- og avgiftsinngang for regnskapsa ret mill. kr. Dette tilsvarer en prosentuell økning pa 3,2 % i forhold til mill. kr.. Fra 2012 til 2013 var det en prosentuell økning pa 6,9 %, og fra 2011 til 2012 var det økning pa 7,6 %. 1 Staten er kreditor for inntekts-, formues-, grunnrente- og tonnasjeskatt, jfr. sktl. 1-1 (1) a-e og skattevedtak , 2-2, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 og 5-1. Videre er staten kreditor for artistskatt, jfr. artistskatteloven 3 og skattevedtak samt svalbardskatt, jfr. svalbardskatteloven 1-1 og svalbardskattevedtak Folketrygden er kreditor for arbeidsgiver- og trygdeavgift, jfr. ftrl og 23-3 og avgiftsvedtak til 8. Fylkeskommuner er kreditor for inntektsskatt og naturressursskatt, jfr. sktl. 1-1, b og c og 18-2 og skattevedtak Kommuner er kreditor for inntekts-, formues- og naturressursskatt, jfr. sktl. 1-1 a og b samt 18-2 og skattevedtak og 3-8. Side 11

Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4

Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4 Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4 Representantskapet for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Fredag 25. april, kl. 11.00 11.50 Sted:

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen vil orientere om ide/plan for lokstallen.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen vil orientere om ide/plan for lokstallen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-8 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 17:00 17:00 TEMA: Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: FRAMTIDIG ORGANISERING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN

SAKSFRAMLEGG SAK: FRAMTIDIG ORGANISERING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Skatteoppkreveren i Krødsherad

Skatteoppkreveren i Krødsherad 1 Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Krødsherad kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving. Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving. Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd

Detaljer

Etablering av felles enhet for innkreving av skatt, avgift og kommunale krav i Gjøvikregionen Fagrapport fra forprosjektet

Etablering av felles enhet for innkreving av skatt, avgift og kommunale krav i Gjøvikregionen Fagrapport fra forprosjektet Prosjektleder: Astrid Tømmerhoel Side 1 13.05.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Prosjektmål... 4 1.3. Rammer... 4 1.4. Gjennomføring... 4 2. Omfang og avgrensninger...

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS UTARBEIDET AV: 2014 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 4 1.0 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 AVGRENSNING...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Helse og omsorg - økonomistyring

Helse og omsorg - økonomistyring Helse og omsorg - økonomistyring - Bamble kommune - Revisjonsrapport nr: 714 014 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...2

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007

ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007 ØRU-styresak 21/08 Til ÅRSKONFERANSEN 2008 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007 Innholdsfortegnelse 1 Side 1. Om ØRU 2 2. ØRU-samarbeidets organisering 2 3. Strategi for kommunesamarbeidet

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 4 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

Representantforslag nr. 16

Representantforslag nr. 16 Representantforslag nr. 16 (2007-2008) fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Gjermund Hagesæter, Kari Kjønaas Kjos og Karin S. Woldseth Dokument nr. 8:16 (2007-2008) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 Årsberetning 2014 Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 2 Midtre Namdal Samkommune... 4 2.1 Hovedmålsettinger... 4 2.2 Organisering... 4 2.3 Administrativ organisering...

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer