Innkalling Representantskapsmøte Side 1 av 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling Representantskapsmøte 26.03.2015 Side 1 av 4"

Transkript

1 Innkalling Representantskapsmøte Side 1 av 4 Representantskapet for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Tirsdag 28. april, kl Sted: Ski rådhus, formannskapssalen DAGSORDEN: 01/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 02/15 PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 03/15 ORIENTERINGS- OG DRØFTINGSSAKER 04/15 ÅRSMELDING /15 DRIFTSREGNSKAP /15 VIRKSOMHETSPLAN /15 EVENTUELT Med hilsen Kjell Pettersen styreleder Vedlegg: 1) Protokoll fra møte i representantskapet, ) Årsmelding ) Årsregnskap, samlet skatteinngang regnskapsåret ) Driftsregnskap ) Notat vedr. disponering av regnskapsmessig resultat 2014, ) Virksomhetsplan ) Vedtekter for Kemneren i Follo, sist oppdatert 9. februar 2006

2 Innkalling Representantskapsmøte Side 2 av 4 SAKSLISTE MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Sak 01/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Sak 02/15 PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE Protokoll fra møte vedlegges denne innkalling. Protokollen er å anse som godkjent idet det ikke ble fremmet innsigelser til protokollens innhold innen to uker etter første utsendelse. Sak 03/15 ORIENTERINGS- OG DRØFTINGSSAKER a) Status ved kontoret Det er lyst ut én ledig stilling som saksbehandler ved avdeling Innfordring, søknadsfrist 20. februar. En av våre saksbehandlere sluttet i fjor og ytterligere én saksbehandler, med 50 % -stilling slutter i år. Det gis en orientering om sykefraværet. b) Høring overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten Høringsuttalelse på vegne av representantskapet ble oversendt Finansdepartementet 18. februar. c) A-ordningen A-ordningen ble innført fra 1. januar d.å. A-ordningen er ment å forenkle arbeidsgivers og andre opplysningspliktiges innrapportering om ansettelsesforhold, inntektsopplysninger og statistiske data ved at informasjonen samordnes i én melding. Den nye rapporteringsordningen vil samkjøre rapporteringen til Skatteetaten (inkludert skatteoppkrever/kemner), NAV og Statistisk sentralbyrå for å unngå dobbeltrapportering av de samme opplysningene. A-meldingen erstatter følgende av Skatteetatens tre skjemaer: Lønns- og trekkoppgave (RF-1015), Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønnsog trekkoppgave (RF-1025), Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (RF- 1037). Innføring av a-ordningen vil på sikt påvirke arbeidsoppgavene innad i avdeling Skatteregnskap. Flere av de oppgaver som tilligger Kontopleie ventes å bortfalle ved at

3 Innkalling Representantskapsmøte Side 3 av 4 innrapportering fra arbeidsgivere og andre oppgavepliktige blir forenklet. Etatenes fellesforvaltning (EFF) er satt til å administrere ordningen og vil forestå mottak, registrering og behandling av oppgaver. Samtidig vil Skatteopplysningen og EFF være førstelinje til å veilede og besvare spørsmål til a-ordningen. Inneværende år representerer en overgangsperiode der gammel løsning fases ut samtidig som ny ordning innføres. Terminoppgaver, lønns- og trekkoppgaver og årsoppgaver vil avvikles f.o.m. inntektsåret 2015 Vår erfaring så langt er at ordningen fungerer tilfredsstillende. d) Kontrollrapport 2014 vedr. skatteoppkreverfunksjonen, 15. februar 2015 Rapport fra Skatteetatens kontroll med skatteoppkreverfunksjonen i 2014 ble oversendt styremedlemmene i mail av 17. februar. Kontrollrapporten er adressert til kommunestyret, med kopi til kontrollutvalget (Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat FIKS), Riksrevisjonen og Kemneren i Follo. Kontrollrapportene er i all hovedsak likelydende. Rapportens kapittel 3 angir dog skatte- og avgiftsinngang og resultater til innkreving og arbeidsgiverkontroll tilhørende den enkelte kommune. I rapporten fremgår at Skatt øst i det alt vesentlige finner at virksomheten utfører sine oppgaver i samsvar med gjeldende regelverk. Forslag til vedtak: Orienterings- og drøftingssaker godkjennes. Sak 04/15 ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014 er godkjent av styret og er besluttet oversendt representantskapet med anbefaling om å ta årsmeldingen til orientering. Forslag til vedtak: Årsmelding 2014 tas til orientering. Sak 05/15 DRIFTSREGNSKAP 2014 Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 3,3 mill. kr. Oppstått mindreforbruk skyldes i all hovedsak mindre forbruk av lønnsutgifter, ca. 2,3 mill. kr. inklusive sosiale utgifter. Mindre forbruk av lønnsutgifter må sees i sammenheng med at vi har valgt å utprøve en selvpålagt vakanseordning som betyr at enkelte stillinger står ledige, i noe tid, før de besettes. Refusjoner fra Nav, herunder foreldrepermisjon og sykelønn utgjør 0,8 mill. kr.

4 Innkalling Representantskapsmøte Side 4 av 4 Follo distriktsrevisjon opplyser at revisjonsberetningen til Oppegård kommunes årsregnskap tidligst vil foreligge 15. april. Regnskapet er avlagt med forbehold om at det ikke fremkommer vesentlige merknader i revisjonsberetningen. Styret anbefaler representantskapet om å godkjenne regnskap Styret anbefaler at regnskapsmessig mindreforbruk, kr ,- tilbakeføres deltakerkommunene gjennom en tilsvarende reduksjon i deltakerkommunenes tilskudd til driften av KIF for inneværende år (se eget notat). Befolkning pr %-vis størrelse Rm. mindreforbr Kemneren i Follo % Vestby ,9 % Ski ,3 % Ås ,7 % Frogn ,3 % Oppegård ,6 % Enebakk ,2 % Forslag til vedtak: 1. Regnskap 2014 godkjennes 2. Regnskapsmessig mindreforbruk, kr ,- tilbakeføres deltakerkommunene gjennom en tilsvarende reduksjon i deltakerkommunenes tilskudd til driften av KIF for inneværende år Sak 06/15 VIRKSOMHETSPLAN 2015 Virksomhetsplan 2015 ble forelagt styret i møte og er besluttet oversendt representantskapet. Forslag til vedtak: Virksomhetsplan 2015 tas til orientering. Sak 07/15 EVENTUELT

5 Møteprotokoll Representantskapsmøte Side 1 Møte i representantskapet for Kemneren i Follo, 22. september 2014 MØTEPROTOKOLL Møtet ble ledet av Anne Kristine Linnestad, ordfører i Ski kommune og representantskapets leder. Følgende deltok foruten møteleder: Thore Vestby ordfører i Frogn, Johan Alnes ordfører i Ås, Tonje A. Olsen ordfører i Enebakk, John A. Ødbehr ordfører i Vestby, Ildri Eidem Løvaas ordfører i Oppegård og Kjell Pettersen styreleder Kemneren i Follo. Fra administrasjonen deltok: Sverre Halvorsen, kemner og Odd E. Skaug-Vandraas, controller. DAGSORDEN: 8/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 9/14 PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE, /14 ORIENTERINGS- OG DRØFTINGSSAKER 11/14 ØKONOMIPLAN /14 BUDSJETT /14 EVENTUELT

6 Møteprotokoll Representantskapsmøte Side 2 Sak 8/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader. Sak 9/14 PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE I REPRESENTANTSKAPET Protokollen ansees som godkjent ved utsendelse via e-post, såfremt det ikke, til representantskapets leder, er gjort innsigelser til protokollens innhold innen to uker fra dato for utsendelse. Sak 10/14 ORIENTERINGS- OG DRØFTINGSSAKER a) Status ved kontoret Sykefravær Sykefraværet er fremdeles noe høyt i forhold til ønsket nivå. Langtidsfraværet utgjør størst andel og aktuelle virkemidler oppleves som begrenset. Henvendelse ved Bastøy fengsel Kemneren har mottatt forespørsel om å gi ansatte og innsatte ved Bastøy fengsel, en orientering om regelverk for offentlig innkreving, herunder rettslig forfølgning, tvangsrealisering, konkurs, gjeldsforhandling mv. Statliggjøring av skatteoppkreverne Skatteoppkreverne deltar med to representanter i den pågående utredning om hvordan statliggjøringen best kan gjennomføres. Skattedirektoratet utreder og eventuell lokalisering av en fremtidig organisasjon. I denne utredningen er ikke skatteoppkreverne deltakere. Kemneren fikk i oppdrag å forberede en høringsuttalelse som vil bli avgitt selv om man ikke skulle være formell høringsinstans. Odd Woxholt, leder for utredningsgruppen i Skatt øst, gir i en uttalelse til skatteoppkreverne følgende informasjon om den pågående prosessen (publisert 16.9., SKO-nett): Målet med utredningen Målet med utredningen er å gi en faglig vurdering av hvordan skatteoppkreverfunksjonen kan ivaretas ved overføring til Skatteetaten, og hvilke positive effekter vi kan oppnå med en større samordning gjennom etablering av mer robuste fagmiljø. I oppdraget ligger det også å belyse eventuelle effektiviseringsgevinster, samt å peke på hvilke konsekvenser det kan ha for kommunale oppgaver som i dag håndteres av enkelte av skatteoppkreverkontorene. Dette er med andre ord en "hvordan" utredning og ikke "om". Etter at arbeidsgruppen har fremlagt sin utredning vil forslaget bli sendt ut på høring, før det i løpet av våren 2015 vil bli fattet et politisk vedtak om oppgaven skal overføres eller ikke. Tidsplan Tirsdag 2.9. var det et orienteringsmøte i Finansdepartementet hvor kommunale tillitsvalgte

7 Møteprotokoll Representantskapsmøte Side 3 og arbeidsgiverrepresentanter ble orientert om den forestående utredningen. Finansdepartementet skisserte følgende tidsløp på prosessen: Ferdige Høring 3 mnd. Beslutning mai/juni 2015 Gjennomføring Foredrag om erfaringer av statliggjøring ved det danske SKAT Virksomheten har fått en orientering om organiseringen av danske SKAT og erfaringer ved statliggjøring i Danmark. SKAT ble opprettet ved sammenslåing av det statlige ToldSkat og de kommunale skatteforvaltningene og er underlagt Skatteministeriet. Omorganiseringen av skatteinnkrevingen i Danmark er interessant sett i lys av forslaget til reform om effektivisering og avbyråkratisering av offentlig forvaltning i Norge. A-ordningen Fra og med etableres en ny felles ordning for rapportering fra arbeidsgiver om tilsettings- og inntektsforhold til Skatteetaten, Arbeids- og velferdsetaten (Nav) og Statistisk sentralbyrå. Inneværende år er gjenstand for prøvedrift av ordningen. Mer enn 140 virksomheter vil i løpet av året rapportere inn pliktige opplysninger gjennom a-meldingen. Styreevaluering Resultatene fra styrets egenevaluering er blitt gjennomgått i styremøte av Det er intet ved resultatene som krever umiddelbare tiltak. Enkelte punkter etterlater dog inntrykk av potensial for forbedringer. Styret fremholder betydningen og nytten av slike evalueringer som stor. Informasjon om betydningen av å betale skatt Representantskapet ønsker at det etableres en forsøksordning overfor våre videregående skoler hvor kemneren gjennomfører en kort opplæring om personlig økonomi. Selskapet bes om å ta initiativ overfor fylkeskommunen. Forsøksordningen bør evalueres f.eks. med en spørreundersøkelse. Vedtak: Orienterings- og drøftingssaker ble tatt til orientering. Sak 11/14 ØKONOMIPLAN Kemneren redegjorde for budsjettmessige premisser som ligger til grunn for neste års budsjett. Alnes bemerket at økonomiplan og budsjett, av formalhensyn, skal behandles som to separate saker.

8 Møteprotokoll Representantskapsmøte Side 4 Vedtak: Økonomiplan ble godkjent uten merknader. Sak 12/14 BUDSJETT 2015 Kemneren tilstreber fortsatt effektiv oppgaveløsning gjennom organisatoriske tilpasninger, lav bemanning og lave kostnader. Virksomheten har over tid gjennomført en selvpålagt vakanseordning som innebærer at vakante stillinger, ikke uten videre lyses ut og besettes. Rekruttering av nye medarbeidere skjer på bakgrunn av en grundig vurdering av hvilken kompetanse kontoret har behov for. Vedtak: Budsjett 2015 ble godkjent uten merknader. Sak 13/14 EVENTUELT Odd E. Skaug-Vandraas referent

9 KEMNEREN I FOLLO ÅRSMELDING 2014

10 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Oppsummering 2 SKATTEINNGANG 2 INNKREVINGSRESULTATER 2 ARBEIDSGIVERKONTROLL 2 HØRING OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet Kemneren i Follo 4 2. Skatteinngang Vurdering av skatteinngangen Skatteregnskapet Avleggelse av skatteregnskapet Margin Innfordring av krav Restanser Vurdering av restansen Resultater av innfordringen Produksjon innfordringstiltak Arbeidsgiverkontroll Planlagte og gjennomførte kontroller Resultater fra arbeidsgiverkontrollen Samarbeid med andre kontrollaktører Gjennomførte informasjonstiltak Oppsummering av arbeidsgiverkontrollen 26

11 OPPSUMMERING Oppsummering SKATTEINNGANG Skatteregnskapet 2014 viser en samlet skatteinngang, for alle seks deltakerkommunene, pa mill. kr. Dette tilsvarer en prosentuell økning pa 3,2 % i forhold til 2013 der samlet skatteinngang var mill. kr. For sist avlagte regnskapsa r utgjør kommunenes andel mill. kr. (21,3 %). Dette innebærer en prosentuell økning pa 1,2 % i forhold til 2013 der kommunenes andel ble mill. kr. INNKREVINGSRESULTATER Resultatene for innkreving av skatter og avgifter i i forhold til ma leparameteret totalt innbetalt i % av sum krav (utlignet skatt) er tilfredsstillende. Med enkelte unntak er resultatene godt innenfor ma lkravene. Det er oppsta tt en negativ differanse for kommunene Vestby, Ski og Enebakk hva anga r resultatkravet for restskatt person Vi finner grunn til a tro at det er forhold ved sammensetningen av skattyterne som har medvirket negativt til manglende resultatoppna else. Store beløpsmessige restskatter, som vi i liten eller i mindre grad har kunnet pa virke gjennom virkemiddelbruk og strategiutøvelse, har gitt markante utslag i innkrevingsgrad. ARBEIDSGIVERKONTROLL Arbeidsgiverkontrollen har i løpet av 2014 gjennomført bokettersyn hos 206 arbeidsgivere, hvilket gir en kontrollfrekvens pa 5,3 %. Bokettersynene har avdekket ca. 32,9 mill. kr. i lønn som ikke tidligere er medtatt til beskatning og 18,6 mill. kr. i grunnlag for beregning av arbeidsgiveravgift. Vi anser resultatene for a være tilfredsstillende sett i forhold til tilgjengelige ressurser. Med virkning fra 1. januar 2014 ble det innført krav om føring av personalliste for serveringssteder, frisører og skjønnhetspleiere samt bilverksteder og bilpleiebransjen. Det er i løpet av 2014 gjennomført 77 personallistekontroller. Innføring av krav om personallister og kontroll med etterlevelse for angjeldende bransjer, oppleves som effektive verktøy i kampen mot svart arbeid og arbeidslivskriminalitet. Det planlegges med en økning i antall kontroller for HØRING OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN Regjeringen tar sikte pa a overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten med virkning fra 1. januar Skattedirektoratet ble i brev av 24. juni 2014 gitt i oppdrag a utrede hvordan skatteoppkreverfunksjon skal overføres fra kommunene til Skatteetaten. Skattedirektoratets rapport ble oversendt Finansdepartementet 24. november. Finansdepartementet sendte dernest saken til offentlig høring 1. desember, med frist for a avgi høringsuttalelse 2. mars Side 2

12 OPPSUMMERING Parallelt med at Skattedirektoratet ble gitt i oppdrag a utrede overføring av skatteoppkreving til Skatteetaten, er det gitt oppdrag om a foreta en gjennomgang av Skatteetatens kontorstruktur. Regjeringen forventer at gjennomgangen vil gi færre, større og bedre skattekontor. I denne prosessen skal det legges vekt pa a opprettholde en god regional fordeling av arbeidsplasser og sikre et godt tjenestetilbud til skattyterne. Den nye kontorstrukturen er ogsa ventet a gi en vesentlig mer effektiv drift. Skattedirektoratet er bedt om a utarbeide forslag til ny kontorstruktur innen 1. mai (Frist for a utarbeide forslag til ny kontorstruktur er senere blitt utsatt til 31. desember 2015.) De ansatte oppleves som splittet i synet pa forslaget til overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Enkelte tar rapporten med fatning og har inntatt en avventende holdning til utfallet av en politisk behandling for Stortinget. Andre kjenner stor usikkerhet pa spørsma let som etter planen skal behandles for Stortinget i løpet av mai-juni. Individuelle forskjeller i livssituasjon, alder, bosted, kompetanseniva og andre faktorer gjør at det nødvendigvis vil være ulikheter i reaksjonsmønstre. Sverre Halvorsen kemner Side 3

13 GENERELT OM SKATTEOPPKREVERENS VIRKSOMHET 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 KEMNEREN I FOLLO Kemneren i Follo er et interkommunalt samarbeid (kommuneloven 27), etablert 1. januar 2007, om skatteoppkreverfunksjonen mellom kommunene Vestby, Ski, A s, Frogn, Oppega rd og Enebakk. Skatteoppkreverens plikter følger av lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav av 17. juni 2005 nr. 67 (skattebetalingsloven). De kommunale skatteoppkreverne er iht. skattebetalingsloven pa lagt a utføre innkrevingsoppgaver pa vegne av alle skattekreditorene (fellesinnkreving), inkludert regnskapsføring. Videre har skatteoppkreverne kontrollfunksjoner overfor arbeidsgiverne i forbindelse med forskuddstrekkordningen og arbeidsgiveravgiften. Skatteoppkreveren er i medhold av skattebetalingsloven gitt adgang til selv a avholde forretning for utleggspant eller nedlegge utleggstrekk. Kemnerens særnamsmyndighet innebærer at skatte- og avgiftskrav kan sikres uten hjelp fra det alminnelige namsmannsapparatet. Dette er med pa a forenkle innkrevingen og er utvilsomt tids- og arbeidsbesparende. Særnamskompetansen er dog ikke like altomfattende som det den alminnelige namsmannen besitter. En særnamsmann vil blant annet ikke ha myndighet til a gjennomføre tvangssalg eller foreta midlertidig sikring av et krav. Skatteoppkreverfunksjonen er en del av et større forvaltningsomra de for fastsettelse og innkreving av de fleste skatter og avgifter i Norge. Det faglige ansvaret for skatteoppkreverfunksjonen ligger i staten, mens det administrative ansvaret for gjennomføring tilligger den enkelte kommune. Oppega rd kommune er vertskommune og arbeidsgiver for virksomhetens ansatte. Kemneren i Follo betjener ca innbyggere og arbeidsgivere, og er med de t det syvende største skatteoppkreverkontoret i landet. I 2014 stod KIF for innkrevingen av 14,5 mrd. Kr. som gikk videre til fordeling til skattekreditorene. Ressursbruk/-fordeling Et godt utviklet og tilpasset saksbehandlingssystem i kombinasjon med høyt kompetente medarbeidere gir gevinster i betydning av færre a rsverk til oppgaver innen innfordring- og skatteregnskapsomra det. Det har derfor med tiden vært naturlig a kanalisere mer ressurser til forebygging og kontroll. Bemanningen i 2014 har ikke vært tilstrekkelig til a gjennomføre alt av planlagte arbeidsoppgaver. Løpende drift og tilhørende resultater for forega ende a r antas i liten eller mindre grad a være pa virket av manglende ressursutnyttelse. Dog tillegges det at enkelte prosjekter er forskjøvet i tid med bakgrunn i vakanser og sykefravær. En seniormedarbeider, i innfordringsavdelingen, sluttet 3. kvartal I tillegg slutter e n medarbeider, i sin 50 %-stilling, i april Vi har derfor i samra d med styret besluttet a ansette e n medarbeider i innfordringsavdelingen. Side 4

14 GENERELT OM SKATTEOPPKREVERENS VIRKSOMHET E n ansatt i skatteregnskapsavdelingen har redusert sin stilling fra 0,8 til 0,4 a rsverk i løpet av Fra innføres a-ordningen, som innebærer en betydelig forenkling for arbeidsgivere og en reduksjon av antall skjemaer som sendes inn til skatteetaten. Det er noe usikkert hvilken effekt den nye ordningen, pa sikt, vil fa for ressursbruken innen avdelingen. For a optimalisere og effektivisere venter vi, av og til, med a ansette nye medarbeidere. A rsaken er at vi ønsker a foreta en grundig vurdering av hvilken kompetanse vi trenger. Dernest trenger vi tid til a utprøve om en effektivisering innebærer at det ikke er nødvendig a reansette. Figur 1 Organisasjonskart Kemner Controller Avd. Skatteregnskap Koordinator Avd. Arbeidsgiverkontroll Koordinator Avd. Innfordring Koordinator Kontopleie Skatteregnskap Kontrollører Innfordring Realisering Søknad Kemneren i Follo er organisert etter en to-niva modell med kemneren som øverste administrative leder og med e n koordinator som leder for hver avdeling. Avdelingene er inndelt etter funksjonsomra de og de ansatte er spesialisert innenfor et nærmere avgrenset tjenesteomra de. Koordinator er ansvarlig for den daglige drift av sin avdeling og skal koordinere arbeidsoppgavene innad i avdelingen. Koordinator er underlagt kemneren og rapporterer til denne. Avdeling Skatteregnskap Føringen av skatteregnskapet er en av hovedoppgavene i skatteoppkreverfunksjonen. Skatteregnskapet er adskilt fra kommuneregnskapet og avlegges særskilt med egen revisjonsberetning. Skatteregnskapet er innrettet med sikte pa til enhver tid a vise riktig mellomværende med skattyter/arbeidsgiver/ skattekreditor. Side 5

15 GENERELT OM SKATTEOPPKREVERENS VIRKSOMHET Avdeling Innfordring Innfordring sender kravbrev (varsel/betalingsoppfordring), berammer/avholder utleggsforretning, nedlegger utleggstrekk, varsler/begjærer tvangsdekning, konkurs, arrest, inngir anmeldelse ved straffbare forhold pa skattebetalingsomra det mv. Søknad behandler saker vedr. lempning av skatter og avgifter etter skattebetalingsloven (sktbl.), herunder ettergivelse og nedsettelse samt gjeldsordning etter gjeldsordningsloven (gol). Det utarbeides saksforberedelser, -innstilling og treffes avgjørelser innen egen fullmakt eller saker oversendes til skatteutvalg og Skatt øst. Avdeling Arbeidsgiverkontroll Arbeidsgiverkontroll skal gjennom informasjon, veiledning og kontroll (bokettersyn), pa se at arbeidsgiver beregner, oppbevarer, innberetter og innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift etter gjeldende regelverk pa skatte- og avgiftsomra det. Personal og arbeidsmiljø Oppega rd kommune er med i avtalen om et Inkluderende Arbeidsliv IA. Dette er en avtale mellom partene i arbeidslivet, med støtte fra NAV. Avtalen har tre hovedma l: Lavere sykefravær Tilsette flere med yrkeshemninger Høyere reell pensjonsalder Gode rutiner for oppfølging av individuelt sykefravær er et sentralt virkemiddel i dette arbeidet. Sykefraværet i 2014 var pa 11,2 %. Oppega rd kommune opererer med en ma lsetning om samlet nærvær pa 93 %. Sykefraværet besta r i all hovedsak av langtidsfravær med enkelte tilfeller av korttidsfravær typisk i forbindelse med sesonger av a ret. Virksomheten jobber aktivt for a forebygge sykefravær og følger opp sykmeldte medarbeidere gjennom tett dialog med den ansatte, sykmeldende lege og Nav. Gjennom de siste a rene er det foretatt utskifting av alle gamle skrivebord og erstattet med heve- og senkebord der bordets høyde enkelt kan reguleres for individuell tilpasning. For de med ryggplager kan bordets høyde justeres opp slik at man kan arbeide sta ende foran PC-skjermen. Ytterligere individuell tilpasning er gjort etter behov der kontorplassene er supplert med kontortekniske innretninger og hjelpemidler som underarm/fot/-ryggstøtter mv. Ved utgangen av 2014 hadde Kemneren i Follo 29 fast ansatte. De ansatte er fordelt pa 65,5 % kvinner og 34,5 % menn. Gjennomsnittlig alder pa de ansatte er 49,8 a r. I ledergruppen er det 2 kvinner og 2 menn. Side 6

16 GENERELT OM SKATTEOPPKREVERENS VIRKSOMHET Det ble gjennomført en medarbeiderundersøkelse blant de ansatte sist november Resultatene tyder pa at medarbeiderne oppfatter arbeidsmiljøet som godt. Resultatene har vært gjenstand for nærmere evaluering og oppfølging i løpet av 1. halva r Oppega rd kommune har nedfelt i sin policy at det skal være likestilling mellom kjønnene. I stillingsutlysninger sta r det følgende; Oppega rd kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til a søke uansett alder, kjønn, kulturell og etnisk bakgrunn. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av a ret. Kompetanse Dyktige, motiverte og ansvarsbevisste medarbeidere samt riktig sammensetning av kompetanse er avgjørende for kvaliteten pa gjennomføringen av oppgavene i virksomheten. Virksomheten blir stilt overfor mange kompliserte faglige spørsma l, som stiller store krav til de ansattes kompetanse. Virksomheten ma løpende vurdere behovet for spesialisering og spisskompetanse pa utvalgte omra der. Virksomhetens ansatte har i 2014 deltatt pa et utvalg kurs og fagseminarer i regi av Skatt øst. Skatteforvaltningen er i kontinuerlig endring, ba de mht. lovgivning og praksis, men ogsa i forhold til strategier og virkemiddelbruk. Vi opplever stort utbytte av tett samhandling med Skatteetaten, men ogsa pa tvers av skatteoppkreverkontorene. Vi har samarbeid og erfaringsutveksling med skatteoppkreverne i Oslo, Asker og Bærum og Skedsmo med regelmessige møter. Samarbeidet innebærer at vi utveksler produkter, avgir felles høringsuttalelser og forslag og innspill til faglig overordnet myndighet. Kontoret befinner seg i et generasjonsskifte hvor flere personer med stor fagkompetanse har ga tt ut av arbeidslivet. Kemneren anser det som svært viktig a sørge for kompetanseoverføring. Rekruttering av nye medarbeidere skjer pa bakgrunn av en grundig vurdering av hvilken kompetanse kontoret har behov for. Styret Styret har i 2014 avholdt fire ordinære møter. Styret besta r av syv medlemmer inkl. ansattes representant, hvorav fire er kvinner og tre er menn. Styret, herunder styrets leder, dets nestleder, og styrets varamedlemmer velges av representantskapet med unntak av ansattes representant. Det velges ett medlem med et personlig varamedlem fra hver kommune. Side 7

17 GENERELT OM SKATTEOPPKREVERENS VIRKSOMHET Vestby Grethe Torvund adm. Sjur Authen adm. Ski Kjell Rune Resstun pol. Marianne Jarlset pol. Ås Emil Schmidt adm. Marit Leinhardt adm. Frogn Hilde Wetlesen adm. Jo Ragnar Finserås adm. Oppegård Kjell Pettersen pol. Sissel Hodder Hovden adm. Enebakk Anne Marie Heidenreich adm. Bujar Shala adm. Ansattrepresentant Marie Monsen - Atis Rastins - Styrets leder: Kjell Pettersen Nestleder: Emil Schmidt Representantskapet Representantskapet er virksomhetens øverste organ og besta r av seks representanter med personlige vararepresentanter. Ordføreren i den enkelte deltakerkommune er kommunens representant i representantskapet. I tillegg velges en personlig vararepresentant med møte- og talerett. Valget skjer for en periode pa fire a r og følger kommunestyrets valgperiode. Vestby Ordfører John A. Ødbehr H Varaordf. Trygve Thorsen FrP Ski Ordfører Anne Kristine Eikebråten H Varaordf. Andre Kvakkestad FrP Ås Ordfører Johan Alnes A Varaordf. Marianne Røed SP Frogn Ordfører Thore Vestby H Varaordf. Rita Hirsum Lystad A Oppegård Ordfører Ildri Eidem Løvaas H Varaordf. Harald Vaadal H Enebakk Ordfører Tonje A. Olsen H Varaordf. Dag Bjerke FrP Representantskapets leder: Anne Kristine Linnestad Nestleder: Thore Vestby Side 8

18 GENERELT OM SKATTEOPPKREVERENS VIRKSOMHET Økonomiske oversikt drift Regnskap 2014 Budsjett, regulert, 2014 Budsjett, opprinnelig, 2014 Regnskap 2013 Andre salgs- og leieinntekter 2 621, 623, Gebyrinntekter Overføringer, deltakerkomm. tilskudd til KIF 1 750, Refusjoner NAV 701, 710, Komp mva påløpt driftsregnskapet Sum driftsinntekter Lønn , Sosiale utgifter 090, 092, Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod , Kjøp av tjenester som erstatter komm. tj.prod Overføringer, mva-kompensasjon drift Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansposter Renteinntekter Renteutgifter Netto driftsresultat Interne finansieringstransaksjoner Bruk av tidligere års mindreforbruk Avsetning til bundne driftsfond Årsresultat Noter: 1) Regnskapsmessig mindreforbruk for regnskapsåret 2013, ble etter vedtak i representantskapet, besluttet disponert gjennom tilbakeføring til deltakerkommunene ved en tilsvarende reduksjon i de terminvise tilskuddene til driften av KIF for ) Andre salgs- og leieinntekter, inntekter fra kurs arbeidsgivere, samt inntekter fra utleie av kemnerens leasingbil til annen virksomhet i Oppegård kommune 3) Kemneren har med bakgrunn i langvarig sykefravær i avdeling Arbeidsgiverkontroll, kjøpt 15 kontroller av Lørenskog kemnerkontor 4) Det ble i 2013 foretatt avsetning av midler, til sammen kr ,-, til planlagt endring av kontormessig plassering 5) Opptjente og bokførte renter beløper seg til kr ,-. Saldo likviditetsbeholdning (fond) pr , ,1,- Driftsregnskapet viser et foreløpig udisponert mindreforbruk, stort 3,3 mill. kr. Oppsta tt mindreforbruk skyldes i all hovedsak mindre forbruk av lønnsutgifter, ca. 2,3 mill. kr. inklusive sosiale utgifter. Mindre forbruk av lønnsutgifter ma sees i sammenheng med at vi har valgt a utprøve en selvpa lagt vakanseordning som betyr at enkelte stillinger sta r ledige, i noe tid, før de besettes. Refusjoner fra Nav, herunder foreldrepermisjon og sykelønn utgjør 0,8 mill. kr. Det foreligger ingen praksis med budsjettering av slike refusjoner. Gebyrinntekter utgjør 2,6 mill. kr. hvilket er i overkant 0,1 mill. kr. mindre enn budsjettert. Som signalisert tidligere, har gebyrinntektene for de siste a rene vært sterkt avtagende, hvilket er et resultat av en Side 9

19 GENERELT OM SKATTEOPPKREVERENS VIRKSOMHET forutsigelig utvikling der effekter av SOFIE og DTI (betjeningsstrategi - debitortilpasset innfordring) gir ma lrettede innfordringstiltak. Dette er utvilsomt med pa a forkorte "innkrevingsløpet". I tillegg er forskuddsutskrivningene med tiden blitt mer presise hvilket gir økt samsvar mellom ligningsresultat og innbetalt forskuddstrekk/-skatt. Fondsmidler pr Inngående balanse pr ,6 Tilbakeført mindreforbruk ,0 Regnskapsmessig resultat ,5 Utgående balanse pr ,1 Driftstilskudd fra deltakerkommunene Økonomiske nøkkeltall (Beløp i 1.000) Vestby Ski Ås Frogn Oppegård Enebakk Bokført deltakertilskudd Økning deltakertilskudd budsjetta ret skyldes hovedsakelig redusert bemanning (vakanser) i Side 10

20 SKATTEINNGANG 2. Skatteinngang 2.1 VURDERING AV SKATTEINNGANGEN Kemneren i Follo foresta r innkreving og oppgjør av skattekravene forskuddsskatt, forskuddstrekk, tilleggsforskudd, restskatt, samt arbeidsgiveravgift, og fører regnskap pa vegne av skattekreditorene (stat, folketrygden, fylkeskommunen og kommunen). Med unntak for arbeidsgiveravgift inneholder disse skattekravene normalt skatt til samtlige skattekreditorer 1. Skatteregnskapets innbetalinger i ma neden blir fordelt og overført kreditorene. Inntektsføring baserer seg pa innbetalte skatter, dvs. fra et regnskap (reskontro) basert pa kontantprinsippet. Hva som er den virkelige, reelle skatten a r t, blir først kjent etter utlignet skatt sommeren a r t + 1. Kommunens skatteinntekter blir altsa a rets andel av innbetalte skatter (a r t) pluss avregnet skatt (skattyterens tilgode eller restskatt) fra a ret forut (t-1). Innbetalte skatter, fratrukket en margin (reserve), se pkt. 3.2, fordeles etter gitte kriterier mellom skattekreditorene. Total skatte- og avgiftsinngang i skatteregnskapet Kommune (Beløp i 1.000) Regnskapsår 2014 Regnskapsår 2013 Regnskapsår Vestby Ski Ås Frogn Oppegård Enebakk Kemneren i Follo For virksomhetens deltakerkommuner utgjorde total skatte- og avgiftsinngang for regnskapsa ret mill. kr. Dette tilsvarer en prosentuell økning pa 3,2 % i forhold til mill. kr.. Fra 2012 til 2013 var det en prosentuell økning pa 6,9 %, og fra 2011 til 2012 var det økning pa 7,6 %. 1 Staten er kreditor for inntekts-, formues-, grunnrente- og tonnasjeskatt, jfr. sktl. 1-1 (1) a-e og skattevedtak , 2-2, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 og 5-1. Videre er staten kreditor for artistskatt, jfr. artistskatteloven 3 og skattevedtak samt svalbardskatt, jfr. svalbardskatteloven 1-1 og svalbardskattevedtak Folketrygden er kreditor for arbeidsgiver- og trygdeavgift, jfr. ftrl og 23-3 og avgiftsvedtak til 8. Fylkeskommuner er kreditor for inntektsskatt og naturressursskatt, jfr. sktl. 1-1, b og c og 18-2 og skattevedtak Kommuner er kreditor for inntekts-, formues- og naturressursskatt, jfr. sktl. 1-1 a og b samt 18-2 og skattevedtak og 3-8. Side 11

Innkalling Styremøte 16.02.2015 Side 1 av 4

Innkalling Styremøte 16.02.2015 Side 1 av 4 Innkalling Styremøte 16.02.2015 Side 1 av 4 Styret for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Onsdag, 25. februar 2015, kl. 14.00 - Sted: Kemneren i Follo, møterom 2. etg.

Detaljer

KEMNEREN I FOLLO ÅRSMELDING 2015

KEMNEREN I FOLLO ÅRSMELDING 2015 KEMNEREN I FOLLO ÅRSMELDING 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Oppsummering 2 SKATTEINNGANG 2 INNKREVINGSRESULTATER 2 ARBEIDSGIVERKONTROLL 2 FORSLAG OM OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN 2

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Agdenes kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015 1 MOTTATT 22 JAN. 215 /)/z,:c(_ // _ /25? /PM «Ga _ J I g \\ Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Overhalla kommune i Årsrappon 2.1.215 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

Skatteoppkreveren i Verdal kommune

Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport 215/dato: 2.1.216 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2

Detaljer

Skatteoppkreveren i Sørum

Skatteoppkreveren i Sørum 1 Årsrapport for 2010 Skatteoppkreveren i Sørum kommune 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4

Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4 Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4 Representantskapet for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Fredag 25. april, kl. 11.00 11.50 Sted:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603402 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 Bystyret 01.03.2011 ÅRSRAPPORT

Detaljer

Innkalling Styremøte 12.02.2014 Side 1 av 5

Innkalling Styremøte 12.02.2014 Side 1 av 5 Innkalling Styremøte 12.02.2014 Side 1 av 5 Styret for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Tirsdag, 25. februar 2014 Sted: Kemneren i Follo, kl. 14.00 16.00 DAGSORDEN:

Detaljer

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 1 Årsrapport for 2014 Sel kommune Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser (Gjeld kontora i samarbeidet

Detaljer

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411 1 MOTTATT 26 JAN. 212 428-1-1-411 Årsrapport for 211 Skatteoppkreveren i Overhalla kommune Arsrapport ardato: 18.1.212 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen 1 Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren i Ørland kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget ' SAK008/17 SKA TTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2016 Møtedato 27.03.2017 Saksnr. Arkiv 008/17 419-1724-5.3 Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011 1 Årsrapport for kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret SKATT- INNFORDRINGS- OG KONTROLLAVDELINGEN Sentrale hovedoppgaver Skatteregnskap, inn-/utbetalinger,

Detaljer

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor Årsregnskap og årsrapport 2010 Skatteoppkreverkontor 1.1 Innledning/oppsummering 1.2 Organisering, ressurser og kompetanse 1.3 Intern kontroll 1.4 Diverse nøkkeltall 1.5 Skatteinngang 1.6 Betaling og regnskap

Detaljer

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren 1018 Søgne Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon 2 InnhOld 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 I I.1 Ressurser

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Åfjord kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015

Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015 Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015 Høring - overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten Finansdepartementet har sendt på høring forslag om overføring av skatteoppkreverfunksjonen

Detaljer

Innkalling Representantskapsmøte 28.08.2015 Side 1 av 3

Innkalling Representantskapsmøte 28.08.2015 Side 1 av 3 Innkalling Representantskapsmøte 28.08.2015 Side 1 av 3 Representantskapet for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Mandag 21. september, kl. 12.30 13.20

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Marit Rinnan Arkivsaknr.: 2013/1580-13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen 1 &Q2 v Årsrapportfor 2014 Skatteoppkreveren kommune i Rissa 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/ Skatteoppkreveren i

Detaljer

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc mx///bi T Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Søgne kommune i,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.._...3

Detaljer

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik 1 Årsrapportfor 211 Skatteoppkreveren i Gamvik kommune Årsrapport211/19.1.212 Skatteoppkrevereni Gamvik 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser

Detaljer

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen k f i lolb/1>(o S 1 \ Årsrapport for 2016 Skatteoppkreveren Åfjord kommune i Årsrapport år/dato: 2016/12.01.2017 Kemnerkontoret for Fosen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Bjarte Madland FE - 026 15/104 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Høyring - overføring

Detaljer

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009 Saksfremlegg Saksnr.: Arkiv: Sakbeh.: Sakstittel: 10/1740-4 232 Ester Nilsen SKATTEREGNSKAP 2010 - ÅRSRAPPORT Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000672 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 Bystyret 02.03.2010 20/10 ÅRSRAPPORT-SKATTEREGNSKAPET

Detaljer

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Trondheim kemnerkontor var i 2015 kr. 25 593 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr. 4 834,6

Detaljer

SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND

SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND 0534 Gran 0533 Lunner 0532 Jevnaker Virksomhetsplan 2014 Side 1 av 11 1 INNLEDNING Skatteoppkreveren for Hadeland er skatteoppkrever for Gran, Lunner og Jevnaker kommune.

Detaljer

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel:

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel: NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18. mai 2009 Møtetid: Kl. 10:00 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL Skatteoppkreveren i Hallingdal 1 HISTORIKK Skatteoppkreveren i Hallingdal er et samarbeid mellom Hallingdalskommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol

Detaljer

Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene. 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder

Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene. 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder Tema Konkursvurdering Erfaring - behandling av konkursbegjæringer

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport for 2013 Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport 2013/Verran Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag 20.01.2013 2 Innhold Generelt om skatteoppeverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppeverkontoret

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Rita Larsen 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018044 2017/72998 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2015/194598 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

MOSS KOMMUNE. Årsrapport for 2016 Moss kemnerkontor

MOSS KOMMUNE. Årsrapport for 2016 Moss kemnerkontor MOSS KOMMUNE Årsrapport for 2016 2 Innhold 1. Generelt om kemnerkontorets virksomhet... 3 1.1 Kemnerkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 4 1.1.3 Ressurser og kompetanse... 4 Skatteregnskap

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13.

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27.04. 2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24.04.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato

é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato OttarJohnsen Vår dato 01_12_2o-15 Telefon Deres referanse Vár referanse 469 36277 2013/109573 Skatteoppkrevereni HALD " " ' Postboks 1006 Flåm' RD KOMMUNE >~,s"

Detaljer

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2016 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Kemneren i Trondheimsregionen var i 2016 kr. 26 882,3 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr.

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Halvårsberetning 2007 SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Innledning Marginavsetning Skatteinngang Fordelingsprosenter Resultatkrav/oppnådd resultat Oversikt restanser

Detaljer

KONTROLLUTVALGET. Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad

KONTROLLUTVALGET. Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad Kontrollutvalgets medlemmer Torbjørn Øgle Rud Herbjørn Karlsen Marianne Lappegård Yngve Halvorsen Anne Grethe Mathisen Kopi av innkallingen sendes: Revisjon Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad

Detaljer

Høringsuttalelse fra Lunner kommune; Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten.

Høringsuttalelse fra Lunner kommune; Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Deres referanse: 14/3202 SL SWN/KR Høringsuttalelse fra Lunner kommune; Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Bakgrunnen for høringen Skattedirektoratet fikk 23. juni 2014 i oppdrag å utrede

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 3. april 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus - formannskapssalen. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets

Detaljer

Bedre skatte- og avgiftsforvaltning - overføring av skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten - oppdragsbrev

Bedre skatte- og avgiftsforvaltning - overføring av skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten - oppdragsbrev Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/3202-23.06.2014 Bedre skatte- og avgiftsforvaltning - overføring av skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten - oppdragsbrev

Detaljer

Skatteoppkreveren i Krødsherad

Skatteoppkreveren i Krødsherad 1 Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Krødsherad kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

16 JAN JAN 2017

16 JAN JAN 2017 MOTTATT 'RISMKUMMUNE 16 JAN 217 19 JAN 217 mm KOMMUNE aksnr 1 [52:1 Kemnerkontoret for Fosen 5 --~ 712 Leksvik, den 16.1.217 Økonomisjef Ørland, Rissa, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik VEDRØRENDE ÅRSRAPPORT

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Saknr. Sakstittel Tid Type

Saknr. Sakstittel Tid Type INNKALLING TIL MØTE I : Tid: Fredag 14. mars 2014. Klokken: 09.00 Møtested: Ringebu rådhus, Kvitfjell møterom (Grønt). SAKLISTE Saknr. Sakstittel Tid Type Møteinnkalling og sakliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2016/ 146486 Kommunestyret i Herøy kommune, postmottak@heroy.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger meldinger SKD 1/12 9. januar 2012 Rettsavdelingen, innkreving Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune 1 Årsrapport for 2013 Skatteoppkreveren i Alta kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS KAP. 1. SELSKAPETS FIRMA 1.1 Krisesenteret i Follo IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999

Detaljer

TID: Onsdag kl NB! Merk Møtedag STED: Møterom 2, Kommunehuset

TID: Onsdag kl NB! Merk Møtedag STED: Møterom 2, Kommunehuset GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Onsdag 14.03. 2007 kl. 09.00 NB! Merk Møtedag STED: Møterom 2, Kommunehuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 16.01.2015 Fanny Voldnes / tlf. 23064615 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

Detaljer

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn/ 15. september 2017 Berit Pettersen Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045/77751325 2012/157157 Skatteoppkreveren i Tana kommune

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag om overføring av skatteoppkrevingen til skatteetaten

Høringsuttalelse til forslag om overføring av skatteoppkrevingen til skatteetaten Byrådssak 23/15 Høringsuttalelse til forslag om overføring av skatteoppkrevingen til skatteetaten BJOL ESARK-03-201500317-3 Hva saken gjelder: Skattedirektoratet fikk 23. juni 2014 i oppdrag å utrede hvordan

Detaljer

TINN KOMMUNE Økonomienheten

TINN KOMMUNE Økonomienheten TINN KOMMUNE Økonomienheten Finansdepartamentet Departementenes servicesenter, Postboks 8129 Dep, 0032 OSLO Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/5250-4 Sigvald Olesrud, tlf.35 08 25 87 203

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/3202 SL SWN/KR 01.12.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/3202 SL SWN/KR 01.12.2014 Høringsinstanseneiht. liste Deres ref Vår ref Dato 14/3202 SL SWN/KR 01.12.2014 Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten - høring 1. Innledning Finansdepartementetsender med dette på høring forslag

Detaljer

Saksnummer Møtedato Kommunestyret 004/

Saksnummer Møtedato Kommunestyret 004/ Klassering: Arkivsak: Saksbehandler: 200, &13 14/5849/2 Grete Olsen Østereng Utvalg Saksnummer Møtedato Kommunestyret 004/15 11.02.2015 Høring - Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten Vedlegg:

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 31. mars 2014 Tid: Kl. 13:00 Sted: Verdal rådhus møterom 2 etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Møtested: Møterom 2 Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: Kl. 13.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 7/13 Godkjenning av protokoll frå forrige møte

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE ANGÅENDE OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN TIL SKATTEETATEN

HØRINGSUTTALELSE ANGÅENDE OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN TIL SKATTEETATEN Haugesund kommune Rådmannen Saksframlegg Dato: Saksnr: Løpenr: Arkivkode: 17.02.2015 2015/1209 7520/2015 203 Saksbehandler: Frode Thorseth Tlf: 52743140 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 04.03.15 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Høringsnotat - forslag om endret forfallsfrist for betaling av lønnstrekk til Svalbard

Høringsnotat - forslag om endret forfallsfrist for betaling av lønnstrekk til Svalbard Sak: 15/3505 30.09.2015 Høringsnotat - forslag om endret forfallsfrist for betaling av lønnstrekk til Svalbard Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn og gjeldende rett... 3 3 Departementets

Detaljer

Høringsuttalelse forslag om statliggjøring av den kommunale skatteinnkrevingen

Høringsuttalelse forslag om statliggjøring av den kommunale skatteinnkrevingen SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 19.02.2015 16/15 Kommunestyret 02.03.2015 28/15 Avgjøres av: Sektor: Økonomiavdelingen Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Helge Moen 2010/616-7

Detaljer

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014 I Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Stavanger kommune :. - 1 dj I pt e e * 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser 3 1.1.2 Organisering

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt ~NIES KOMMINE Vestnes kommune 639 VESTNES Deres ref: Vår ref: Saksbeh: 211/45 Steinar Mundal 23 31.1.211 Årsrapport 21 for Vestnes kommune. Vedla t følger

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 29.04. 2015 Møtetid: 09.00-17.00 Kontrollutvalgsmøte: 14.00-17.00 Besøk ved Stortangen skole: 09.00 (10.00) 13.00 Møtested: Lierne, kommune sal

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

kontrollsekretær E-post: Dir.tlf Mobil

kontrollsekretær E-post: Dir.tlf Mobil NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 12. mai 2009 TID: Kl 09.00 (Annet tidspunkt enn før!) STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

PS 09/42 Referatsaker

PS 09/42 Referatsaker PS 09/42 Referatsaker Side 237 T' I DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT Statsråden 0 6' lo^3 1q8-53 Bodø kommune v/ordfører Odd Tore Fygle "Tidl ref Vår ref 2006/3948 2006/04006-489/FD V/JTE Dato 2009 BODØ

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&&

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/375-2 Arkiv: 232 &13 Saksbehandler: Ester Nilsen Sakstittel: HØRINGSBREV OM Å OVERFØRE SKATTEINNKREVINGEN FRA KOMMUNENE TIL STATEN. HØRINGSUTTALELSE FRA ALTA Planlagt behandling:

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 1 7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 7.1. Innledning Ethvert korrekt kommunalt krav, det være seg faktura, termin på utlån eller andre krav skal betales til rett tid. Enkelte ganger oppstår imidlertid situasjoner

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser 3. Medarbeidere 5. Brukerne.. 6. Skatteinngangen til kommunene...7. Skatteregnskapet 8

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser 3. Medarbeidere 5. Brukerne.. 6. Skatteinngangen til kommunene...7. Skatteregnskapet 8 Årsmelding 2011 Innholdsfortegnelse Innledning.....3 Organisering og ressurser 3 Medarbeidere 5 Brukerne.. 6 Skatteinngangen til kommunene........7 Skatteregnskapet 8 Marginoppgjøret for 2010.......8 Skatteinnfordring

Detaljer

Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 28. april 2015 kl. 12.30 Sted: Ski Rådhus

Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 28. april 2015 kl. 12.30 Sted: Ski Rådhus 31. mars 2015 Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 28. april 2015 kl. 12.30 Sted: Ski Rådhus Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby - leder Ordfører Nesodden kommune

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Saksbehandler: Per Olav Pettersen Direkte tlf: 98 26 30 05 Vår ref.: 17/1054 Deres ref.: Vår dato: 22.04.2017 Representantskapet INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Arkivsaksnr.: 05/

Arkivsaksnr.: 05/ Arkivsaksnr.: 05/00244-001 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådmann, Tore Molstad Andresen FELLES SKATTEOPPKREVER FOR HADELAND Rådmannens innstilling: 1. Felles skatteoppkreverfunksjon for Gran, Jevnaker og Lunner

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

A-opplysningsloven Utskriftsdato: Status: Dato: Nummer: Sammendrag: Utgiver: Dokumenttype: Full tittel: Ikrafttredelse:

A-opplysningsloven Utskriftsdato: Status: Dato: Nummer: Sammendrag: Utgiver: Dokumenttype: Full tittel: Ikrafttredelse: A-opplysningsloven Utskriftsdato: 31.12.2017 11:07:03 Status: Gjeldende Dato: 22.6.2012 Nummer: LOV-2012-06-22-43 Sammendrag: Rettsområde: Arbeidsrett; Ansettelse. Avskjed. Oppsigelse; Forvaltnings- og

Detaljer

Overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten

Overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten Sokndal kommune Saksbehandler: ArkivsakID.: 14/585 Arkivkode: 203 Økonomisjef Oddveig Risa Østrem Saksnummer Utvalg Møtedato 005/15 Formannskapet 27.01.2015 Overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Drammen Konkurranse KF

Drammen Konkurranse KF Vedlegg 3 Drammen Konkurranse KF Årsmelding og Årsregnskap for 2005 Drammen 05.04.06 Drammen Konkurranse KF Årsmelding 2005 2 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 STYRETS ARBEID 3 ARBEIDSMILJØET 4 SYKEFRAVÆR

Detaljer