Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser 3. Medarbeidere 5. Brukerne.. 6. Skatteinngangen til kommunene...7. Skatteregnskapet 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser 3. Medarbeidere 5. Brukerne.. 6. Skatteinngangen til kommunene...7. Skatteregnskapet 8"

Transkript

1 Årsmelding 2011

2 Innholdsfortegnelse Innledning Organisering og ressurser 3 Medarbeidere 5 Brukerne.. 6 Skatteinngangen til kommunene Skatteregnskapet 8 Marginoppgjøret for Skatteinnfordring og r...10 Arbeidsgiverkontroll.20 Kommunale fordringer 23 2

3 Innledning Årsmeldingen fra Kemneren i Drammensregionen presenterer hovedtall og resultater for 2011 innenfor skattebetaling, innfordring, arbeidsgiverkontroll og kommunale fordringer. Den følger også som redegjørelse til skatteregnskapet for Årsmeldingen inneholder også en redegjørelse for kontorets styrende organer og organisering. Revisjonskontroll av skatteregnskapet for 2011 gjennomføres av Regional kontrollenhet, som er lokalisert i Skien. Revisjonsrapporten, med eventuelle kommentarer, vil bli oversendt innen utgangen av februar Denne årsmeldingen, samt revisjonsrapporten, vil danne grunnlag for behandling i kommunene. Organisering og ressurser Organisering Kemneren i Drammensregionen organisasjonskart pr

4 Styrende organer Kemneren i Drammensregionen er organisert som et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27 for Drammen, Røyken, Hurum, Svelvik og Sande kommune. Styret for Kemneren i Drammensregionen består av rådmennene, eller deres representanter, i de fem kommunene. Styret møtes normalt 4 ganger per år. Daglig leder har møteplikt til styremøtene. Styret er kontorets øverste administrative organ. Kontoret er faglig sett underlagt Skattedirektoratet og Skatt sør for skattekrav. Organisering av kontoret Kontoret er organisert i tre fagavdelinger; innfordring, arbeidsgiverkontroll og kommunale krav. Hver avdeling ledes av avdelingsleder. Stab og støtte er direkte underlagt kemner, og utfører felles administrative tjenester samt føring av skatteregnskapet. Avdelingene er i all hovedsak organisert etter prinsippet om fullført saksbehandling, med enkelte unntak for tyngre saker med behov for juridisk kompetanse. Kontoret har to jurister i innkrevingsavdelingen, i tillegg til kemner. Ressurser Ressursfordeling Skatt Årsverk %-andel fordelt årsverk ved SKO som kun er benyttet til SKOfunksjonen 28,7 i regnskapsåret Ressursbruk ved SKO, fordeling av årsverk % Skatteregnskap 4,1 14,3% Innfordring av skatt/arbeidsgiveravgift 15,4 53,6% Kontrollvirksomhet 6,3 22,0% Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige og 0,4 1,4% regnskapsførere/revisorer Skatteutvalg 0,5 1,7% Administrasjon 2,0 7,0% (Andel fordelt skal være 100 %) Sum 28,7 100 % I tillegg har kontoret 5,4 årsverk til innkreving av kommunale krav for kommunene. I forbindelse med kommunestyrenes vedtak om etablering av Kemneren i Drammensregionen, ble det lagt inn som forutsetning at kontoret skulle bemannes med ett årsverk per innbyggere for området skatt, med effektivisering opp mot innbyggere pr. årsverk innen Ressurser på skatteregnskapsområdet er redusert med 1 årsverk i løpet av 2011 ved pensjonering. Ved utgangen av 2011 er kontoret tilfredsstillende bemannet med tilfredsstillende kompetanse på alle fagområder. 4

5 Internkontroll Kontoret har rutinebeskrivelser på alle fagområder. Avdelingslederne, og fagansvarlig skatteregnskap, er ansvarlig for oppdatering av rutiner, og rapporterer til kemner hvert kvartal. Avdelingen for kommunale krav arbeider med innkrevingsrutiner i kommunenes virksomheter og foretak. Arbeidet fortsetter i Kontoret har en felles internkontrollhåndbok som gir oversikt over de ansattes fullmakter. Miljøsertifisering Kemneren i Drammensregionen ble miljøfyrtårnsertifisert Formålet med miljøsertifiseringen er å få økt fokus på miljøvennlig drift, ved blant annet økt kildesortering og gjenbruk samt redusert energibruk. I forkant av sertifiseringen opprettet kontoret en miljøgruppe, som skulle kartlegge hvilke tiltak som måtte gjøres for å innfri kravene til Miljøfyrtårn. Gruppen samarbeidet med en godkjent konsulent for å lage en handlingsplan med konkrete miljøtiltak. Alle ansatte har fått utdelt denne handlingsplanen, som også er blitt gjennomgått på felles kontormøte. Medarbeidere Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse høsten Resultatene fra undersøkelsen viser at de ansatte som hovedregel trives meget godt på jobben, både faglig og sosialt. For første gang ble undersøkelsen gjennomført med målinger pr. avdeling. Alle spørsmål relatert til nærmeste leder var denne gang rettet mot avdelingsledere, for å få bedre grunnlag for aktuelle tiltak i den enkelte avdeling. Resultatene av undersøkelsen er gjennomgått i ledermøter, avdelingsmøter, HMS-møte og felles kontormøte. Det er gjennomført felles arrangementer for de ansatte, blant annet en todagers kemnerkonferanse hvor hovedtemaet var motivasjon og veien videre mot kontorets visjon og målsettinger. Alle ansatte har fått tilbud om utviklingssamtale med sin nærmeste leder i løpet av året. Det avholdes månedlige HMS-møter med verneombud og plasstillitsvalgt. Referat fra møtene sendes alle ansatte. På aprilmøtet inviteres en representant fra hver avdeling til et utvidet HMS-møte. 5

6 Brukerne Det har i samråd med styret ikke blitt gjennomført brukerundersøkelse i Nye felles internettsider for Kemneren i Drammensregionen er etablert ( med nytt design og profil. Et økende antall henvendelser kommer via kemnerens felles e-postadresse, og vi bestreber oss på å gi raske tilbakemeldinger på disse henvendelsene. Det er opprettet ringesløyfer i avdelingene innkreving, kontroll og kommunale krav. Dette innebærer at brukerne får ett telefonnummer å forholde seg til per avdeling, i stedet for direktenummer til saksbehandler. Målsettingen vår er at alle i avdelingen skal kunne besvare hovedvekten av alle henvendelser. Det skal normalt ikke ha avgjørende betydning hvem brukeren snakker med. Bruk av ringesløyfer gjør det også enklere å foreta målinger av antall telefoner og responstider, og benytte dette som en måleindikator for servicegrad. Telefonstatistikk ringesløyfer 2011 Ringesløyfe samtaler Gjennomsnittlig ventetid Servicegrad Innfordring person sek 93% Innfordring næring sek 89% Kontroll sek 92% Kommunale krav sek 95% Totalt I tillegg til telefonsamtaler på ringesløyfene kommer alle samtaler til direktenummer, disse samtalene er ikke medregnet i statistikken her. Vi har ingen måling av antall besøkende i våre lokaler på Gamle Kirkeplass. Samlokaliseringen med Skatt sør på Gamle Kirkeplass er en ubetinget fordel for våre felles skattytere, pågangen virker stabil. besøkende med spørsmål om kommunale krav er antatt synkende. 6

7 Skatteinngangen til kommunene Total skatte- og avgiftsinngang Kommune Total inngang Total inngang Total inngang Drammen Røyken Hurum Svelvik Sande Totalt: Kommunens andel av skatteinngangen Kommunens andel 2010 Andel i % 2010 Kommunens andel 2011 Andel i % 2011 Drammen , ,42 Røyken , ,22 Hurum , ,80 Svelvik , ,78 Sande , ,35 Totalt: Den totale skatteinngangen i våre deltakerkommuner er generelt økende. Som følge av endringer i skattøre og fordeling mellom skattekreditorene fra har alle deltakerkommunene hatt en nedgang i sin andel av skatteinngangen. På landsbasis var nedgangen anslått til -3,3% ved utgangen av november Drammen kommune - 2,33% Røyken kommune - 2,88% Hurum kommune - 3,40% Svelvik kommune - 3,12% Sande kommune - 3,28% 7

8 Skatteregnskapet Avleggelse av skatteregnskapet Kemneren i Drammensregionen bekrefter at skatteregnskapet for 2011 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jfr. Instruks for skatteoppkrevere 3-1. I forbindelse med Skatt sør sin kontroll av skatteregnskapet høsten 2011 ble det gitt pålegg, alle pålegg er etterkommet og tilbakemelding er gitt. Årsregnskapene for 2011 følger som vedlegg til årsmeldingen og er signert av skatteoppkreveren. Marginoppgjøret for 2010 Marginoppgjøret for Drammen Avsetning margin for 2010 pr kr Avsetning margin for 2010 periode 1-6 i kr Sum avsetning margin for 2010 = kr Bruk av margin for 2010 kr Innestående margin for 2010 kr 0 Utbetalt overskytende forskudd for 2010 kr For lite avsatt margin for 2010 = kr Prosentsats marginavsetning: 9 %. Marginavsetning for 2011 pr : kr ,- Prosentsats for 2011: 9 % Marginoppgjøret for Røyken Avsetning margin for 2010 pr kr Avsetning margin for 2010 periode 1-6 i kr Sum avsetning margin for 2010 = kr Bruk av margin for kr Innestående margin for 2010 kr Utbetalt overskytende forskudd for 2010 kr For mye avsatt margin for 2010 = kr Prosentsats marginavsetning: 9 %. Marginavsetning for 2011 per : kr ,- Prosentsats for 2011: 9 % 8

9 Marginoppgjøret for Hurum Avsetning margin for 2010 pr kr Avsetning margin for 2010 periode 1-6 i kr Sum avsetning margin for 2010 = kr Bruk av margin for kr Innestående margin for 2010 kr Utbetalt overskytende forskudd for 2010 kr For mye avsatt margin for 2010 = kr Prosentsats marginavsetning: 10 %. Marginavsetning for 2011 pr : kr ,- Prosentsats for 2011: 10 % Marginoppgjøret for Svelvik Avsetning margin for 2010 pr kr Avsetning margin for 2010 periode 1-6 i kr Sum avsetning margin for 2010 = kr Bruk av margin for kr Innestående margin for 2010 kr Utbetalt overskytende forskudd for 2010 kr For mye avsatt margin for 2010 = kr Prosentsats marginavsetning: 10 %. Marginavsetning for 2011 per : kr Prosentsats for 2011: 10 % Marginoppgjøret for Sande Avsetning margin for 2010 pr kr Avsetning margin for 2010 periode 1-6 i kr Sum avsetning margin for 2010 = kr Bruk av margin for kr Innestående margin for 2010 kr 0 Utbetalt overskytende forskudd for 2010 kr For lite avsatt margin for 2010 = kr Prosentsats marginavsetning: 8 %. Marginavsetning for 2011 per : kr ,- Prosentsats for 2011: 10 % Kommentar til marginoppgjørene Sande kommune har endret marginprosenten fra 8% til 10% i

10 Skatteinnfordring og r Restanseutviklingen Totale r og e krav pr. kommune 0602 Drammen Restanse pr Herav Restanse Herav Endring i Reduksjon (-) Økning (+) Endring i Reduksjon (-) Økning (+) Kommune 0602 Drammen Sum pr. skatteart Arbeidsgiveravgift Artistskatt Forsinkelsesrenter Forskuddsskatt Forskuddsskatt person Forskuddstrekk Gebyr Innfordringsinntekter Inntekt av sum. fellesoppgjør Kildeskatt Restskatt Restskatt person Sum diverse krav Diverse krav Sum pr. skatteart inkl. diverse krav Kommentarer til situasjonen og utviklingen i r 0602 Drammen Personlige skattytere: skjønnsligninger er gått drastisk ned etter et målrettet samarbeid med skatt sør i Drammen. Det er pr en halvering av skjønnslignet beløp. Næringsdrivende: Avstemt trekk/avg forsetter å øke, mens ne går ned. Litt under 50% av n for 2011 er bundet opp i konkurs. Avskrivninger: Det er avskrevet til sammen kr 39,5 millioner. Til sammen r. Til dels store avskrivinger på restskatt firma på grunn av avsluttede konkurser og slettede firmaer. Ettergitt: Det er ettergitt til sammen kr 2,0 millioner. Til sammen 100 r. 10

11 Totale r og e krav pr. kommune 0627 Røyken Restanse pr 31. Herav Restanse Herav Endring i Reduksjon (-) Økning (+) Endring i Reduksjon (-) Økning (+) Kommune 0627 Røyken Sum pr. skatteart Arbeidsgiveravgift Artistskatt Forsinkelsesrenter Forskuddsskatt Forskuddsskatt person Forskuddstrekk Gebyr Innfordringsinntekter Inntekt av sum. fellesoppgjør Kildeskatt Restskatt Restskatt person Sum diverse krav Diverse krav Sum pr. skatteart inkl. diverse krav Kommentarer til situasjon og utviklingen i r 0627 Røyken Personlige skattytere: Totaln på restskatt har gått ned. Inngang av restskatt 2010 mot restskatt 2009 har økt hver måned. Forskuddsskatten har også hatt en fin prognose. Næringsdrivende: Trekk/avg. har ikke hatt den samme utviklingen, men inntektsåret 2010 sett mot inntektsåret 2009 er det en klar nedgang av r Avskrivinger: Det er avskrevet kr 4,6 millioner. Til sammen 286 r. Ettergitt: Det er ettergitt kr 1,5 millioner. Til sammen 23 r. 11

12 Totale r og e krav pr. kommune 0628 Hurum Restanse pr 31. Herav Restanse Herav Endring i Reduksjon (-) Økning (+) Endring i Reduksjon (-) Økning (+) Kommune 0628 Hurum Sum pr. skatteart Arbeidsgiveravgift Artistskatt Forsinkelsesrenter Forskuddsskatt Forskuddsskatt person Forskuddstrekk Gebyr Innfordringsinntekter Inntekt av sum. fellesoppgjør Kildeskatt Restskatt Restskatt person Sum diverse krav Diverse krav Sum pr. skatteart inkl. diverse krav Kommentarer til situasjon og utviklingen i r 0628 Hurum Personlige skattytere: Hurum hadde i fjor en stor andel skjønnsligning, hele 16% pr , noe som påvirker resultatet i stor grad. Hvis vi ser på restskatt 2009 mot restskatt 2010 er andel innfordrtskatet rest 5% høyere. Næringsdrivende: Forholdsvis få r, men noen høye r på trekk/avgift. Avventer klage på en av sakene og en stor er under konkursbehandling. Årets r sett mot fjoråret er halvert. Avskrivninger: Det er avskrevet i alt kr 1,2 millioner. Til sammen 107 r. Ettergitt: Det er ettergitt kr Til sammen 2 r. 12

13 Totale r og e krav 0711 Svelvik Restanse pr Herav Restanse Herav Endring i Reduksjon (-) Økning (+) Endring i Reduksjon (-) Økning (+) Kommune 0711 Svelvik Sum pr. skatteart Arbeidsgiveravgift Artistskatt Forsinkelsesrenter Forskuddsskatt Forskuddsskatt person Forskuddstrekk Gebyr Innfordringsinntekter Inntekt av sum. fellesoppgjør Kildeskatt Restskatt Restskatt - person Sum diverse krav Diverse krav Sum pr. skatteart inkl. diverse krav Kommentarer til situasjon og utviklingen i r 0711 Svelvik Personlige skattytere: Nedgang i ne både på restskatt og forskuddsskatt. Også i Svelvik ser vi stor framgang i betalt restskatt 2010 og forskuddsskatt sammenlignet med Næringsdrivende: Både trekk og avgift viser økt innbetalingsprosent, og ne viser en god nedgang fra i fjor. Avskrivninger: Det er avskrevet i alt 3,4 millioner. Til sammen 207 r. Ettergitt:. Det er ettergitt kr Til sammen 4 r. 13

14 Totale r og e krav 0713 Sande Restanse pr 31. Herav Restanse Herav Endring i Reduksjon (-) Økning (+) Endring i Reduksjon (-) Økning (+) Kommune 0711 Svelvik Sum pr. skatteart Arbeidsgiveravgift Artistskatt Forsinkelsesrenter Forskuddsskatt Forskuddsskatt person Forskuddstrekk Gebyr Innfordringsinntekter Inntekt av sum. fellesoppgjør Kildeskatt Restskatt Restskatt - person Sum diverse krav Diverse krav Sum pr. skatteart inkl. diverse krav Kommentarer til situasjon og utviklingen i r 0713 Sande Personlige skattytere: En noe negativ utvikling i Sande fra 2009 til Dette er i ferd med å snu da betalt restskatt 2010 ligger 4% over betalt restskatt 2009, ved samme tidspunkt. Forskuddsskatten viser samme tendens. Næringsdrivende: Et stort trekkbeløp ligger til anmeldelse (konkurs). Ellers viser innbetaling trekk/avg. omtrent samme nivå som året før. Avskrivninger: Avskrevet beløp er kr 1,6 millioner. Til sammen 90 r. Ettergitt: Det er ettergitt kr Til sammen 3 r. 14

15 Restanser eldre år 0602 Drammen År Sum (debet) Herav skatteart Restskatt person Kommentarer til oppfølgingen for eldre år Kontoret har gjennomgått rapporten Restanseliste forelda krav dato t.o.m , og sikret at krav ikke foreldes uten at det er iverksatt tiltak. Rapporten blir gjennomgått hver annen måned med forfall 3 mnd fram i tid for alle kommuner. De krav som kan sikres er sikret. Drammen har til dels mange restskatter som er foreldet. Dette gjelder utenlandske arbeidere som i har fått restskatt og siden reist tilbake til sitt hjemland. Adresser er forsøkt hentet inn og s/y purret, men på grunn av beløpets størrelse er det ikke mulig å be om bistand til innkreving. Noen store beløp på forskuddstrekk står også som foreldet. Dette er saker som er anmeldt til politiet og hvor dom avventes. 52 krav er foreldet, til sammen kr ,- Vi sliter fortsatt med en del s/y som kommer på lista over foreldelse (renter), men som har forfallsdato flere år etter oppgitt foreldelsesdato. Disse er trukket ut av totalsummen. Restanser eldre år 0627 Røyken År Sum (debet) Herav skatteart Restskatt person Kommentarer til oppfølgingen for eldre år Kontoret har gjennomgått rapporten Restanseliste forelda krav dato t.o.m , og sikret at krav ikke foreldes uten at det er iverksatt tiltak. Rapporten blir gjennomgått hver annen måned med forfall 3 mnd fram i tid for alle kommuner. De krav som kan sikres er sikret. krav som var foreldet pr : 5, til sammen kr ,-. Tre av disse er under konkursbehandling, og to krav hvor innfordring i hjemlandet ikke lar seg gjøre. 15

16 Restanser eldre år 0628 Hurum År Sum (debet) Herav skatteart Restskatt person Kommentarer til oppfølgingen for eldre år Kontoret har gjennomgått rapporten Restanseliste forelda krav dato t.o.m , og sikret at krav ikke foreldes uten at det er iverksatt tiltak. Rapporten blir gjennomgått hver annen måned med forfall 3 mnd fram i tid for alle kommuner De krav som kan sikres er sikret. Foreldede krav pr er 2, til sammen kr 1.302,-. Disse kravene er for små til bistand utland. Restanser eldre år 0711 Svelvik År Sum (debet) Herav skatteart Restskatt person Kommentarer til oppfølgingen for eldre år Kontoret har gjennomgått rapporten Restanseliste forelda krav dato t.o.m , og sikret at av ikke foreldes uten at det er iverksatt tiltak. Rapporten blir gjennomgått hver annen måned med forfall 3 mnd fram i tid for alle kommuner. De krav som kan sikres er sikret. krav som var foreldet pr : 8 med kr ,-. Kravene er enten i land hvor vi ikke har bistandsavtale med eller de er for små til å innfordre. 16

17 Restanser eldre år 0713 Sande År Sum restskatt (debet) Herav skatteart Restskatt person Kommentarer til oppfølgingen for eldre år Kontoret har gjennomgått rapporten Restanseliste forelda krav dato t.o.m , og sikret at krav ikke foreldes uten at det er iverksatt tiltak. Rapporten blir gjennomgått hver annen måned med forfall 3 mnd fram i tid for alle kommuner.. De krav som kan sikres er sikret krav som var foreldet pr : 29 ( 8 av disse i konkurs) Samlet beløp på krav som var foreldet pr : kr ,- (kr under konkursbehandling) Oppfølging eldre r alle kommuner Utleggsforretninger blir vurdert fortløpende. Der hvor salg er uaktuelt, på grunn av foranstående heftelser eller annet, blir kravet framdatert i ca et halvt år for så på nytt å bli vurdert. Både gamle og nye saker med intet til utlegg blir gjennomgått mot registre og lønns og trekkoppgaver i februar/mars og sep/okt. Kontoret berostiller ikke lenger r. Innfordringens effektivitet Kontorets resultatkrav pr : Kommuner Restskatt personlige i % Herav innfordret i % Forskuddsskatt i % Forskuddstrekk i % Arbeidsgiveravgift i % Drammen 87,0 60,2 97,1 99,9 99,7 Røyken 90,0 61,6 97,1 99,9 99,7 Hurum 90,0 63,7 97,1 99,9 99,7 Svelvik 90,0 62,3 97,0 99,9 99,7 Sande 88,0 62,3 97,0 99,9 99,7 17

18 Kontorets resultat pr : Kommuner Restskatt personlige i % Herav innfordret i % Forskuddsskatt i % Forskuddstrekk i % Arbeidsgiveravgift i % Drammen 88,7 55,5 96,7 99,9 99,7 Røyken 90,4 57,8 95,5 99,8 99,5 Hurum 86,6 49,4 96,4 99,7 99,5 Svelvik 90,0 56,3 95,0 100,0 99,8 Sande 86,7 51,5 95,4 99,8 99,8 Vurdering av kontorets resultat pr Drammen: Drammen nådde sine mål, både for restskatt, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Målene for forskuddsskatt har i alle år blitt satt noe høyt, men vi øker innbetalingsprosenten for hvert år. Røyken: Nådde sine mål for betalt restskatt. Små marginer med avvik på trekk og avgift. Forskuddsskattemålet ble satt noe høyt, ut i fra erfaring, men det jobbes aktivt med å heve innbetalingsnivået. Hurum: Hele 13,3 % skjønnslignet, mot 2,67 % året før. En av skjønnsligningene utgjør 4,23 % av total restskatt, s/y er også under konkursbehandling. Hele 59 % av gjenstående er under konkursbehandling. Målet for Hurum ble på trekk satt på samme nivå som de andre kommunene, til tross for et svakere utgangspunkt. Over 30% av n inngår i konkursbehandling. Svelvik: Svelvik nådde sine mål for restskatt, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Vi ser her, på samme måte som de andre kommunene at forskuddsskatten henger noe etter. Målinger gjort i 2011 viser at det er framgang også her. Sande: Andel skjønnsligninger har også for Sande påvirket resultatet for betalt restskatt. Andel skjønn var 9,38 % mot 5,11% året før. Målene har vært satt litt høyt, for både oppnådd resultat og innfordret restskatt ligger på fjorårets nivå. Trekk og avgift ligger bra an, mens forskuddsskatten viser den samme trenden som de andre kommunene. Forskuddsskattemålene er generelt satt for høyt over fjorårets resultat. 18

19 Innfordringsaktiviteter Rapporter på utførte aktiviteter skiller ikke lenger mellom kommunene, alt ligger med kommune 0602, derfor vil det for flere av tabellene kun finnes tall oppført i første linje, 0602 Drammen. Konkursbegjæringer fra kemneren / stadfestede konkursåpninger i Tingretten Konkursbegjæringer Stadfestede konkursåpninger Konkursbegjæringer Stadfestede konkursåpninger Konkursbegjæringer Stadfestede konkursåpninger Drammen Røyken 10 7 Hurum 2 2 Svelvik 0 0 Sande 0 0 Tvangsdekning (antall) Varsel Begjæring Besluttet Varsel Begjæring Besluttet Varsel Begjæring Res.av tv.salg Drammen Røyken Hurum Svelvik Sande Gjeldsordninger (antall) Forslag Vedtatt Forslag Vedtatt Forslag Vedtatt Drammen Røyken 5 17 Hurum 0 1 Svelvik 2 10 Sande 2 7 Skatteutvalget Behandlet Ettergitt Kroner Behandlet Ettergitt Kroner Behandlet Ettergitt Kroner Drammen Røyken Hurum Svelvik Sande

20 Andre innfordringsaktiviteter (antall) Utleggsforretninger Betalingsavtaler * Skatteattester (utsendte) * Nedgangen i antall betalingsavtaler startet i 2009 da kontoret endret innfordringsstrategi. Dette ble fulgt opp av DTI (debitortilpasset innfordring) i annet halvår 2010, og har nå full uttelling. Vurdering av sammenheng mellom innfordringsaktiviteten og innfordringsresultatene Innføringen av DTI har nok hatt den største effekten. Vurderingen hver saksbehandler må gjøre før et tiltak går raskere, og eventuelle avvik må begrunnes. Drammen har i flere år hatt et prosjekt på forskuddsskatt 1. termin som har vist seg å gi resultater. Dette er for fjoråret overført de andre kommunene og vil bli videreført i Aktiviteter som settes raskt i gang har en stor virkning. Ellers ser vi at berammelse av utlegg har større innvirkning på betalingen når det gjelder vår og sommer utlegg enn ved høstutlegget. Det samme gjelder telefoninkasso. Omtale av spesielle forhold Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen Kontoret viderefører utleggsprosjekt på 1. termin forskuddsskatt. Det har i Drammen økt innbetalt beløp fra rundt 93 % til ca 96 % i løpet av de seneste årene. Vi har, og vil forsette med, å øke kompetansen blant medarbeiderne når det gjelder Sofie, slik at alle jobber like effektivt. Vi vil fortsette å samarbeide med Skatt Sør om skjønnsligninger, et samarbeid som hittil har gitt fine resultater. Arbeidsgiverkontroll Organisering av arbeidsgiverkontrollen Kemnerens kontrollavdeling gjennomfører kontroller i Drammen, Røyken, Hurum, Svelvik og Sande. Vi var i 2011 organisert med seks regnskapskontrollører og en avdelingsleder, som sto for utplukk, gjennomføring og etterarbeide av kontrollene. Planlagte og gjennomførte kontroller planlagte kontroller for 2011: 211 Som utgjør 5 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunene. gjennomførte kontroller i 2011: 217 Som utgjør 5,2% av totalt antall leverandører av LTO i kommunene. gjennomførte kontroller i 2010:

21 Resultater fra arbeidsgiverkontrollen pr Arbeidsgiverkontrollen oppnådde følgende resultater for 2011: kontrollerte arb.givere kontrollerte LTO arb.givere i kommunen innsendte LTO kontrollerte arb.givere i % kontrollerte LTO i % Drammen ,2 0,7 Røyken ,5 9,3 Hurum ,5 1,7 Svelvik ,7 0,6 Sande ,0 0,5 Totalt ,2 1,1 Arbeidsgiverkontrollen oppnådde følgende resultater for 2010: kontrollerte arb.givere kontrollerte LTO arb.givere i kommunen innsendte LTO kontrollerte arb.givere i % kontrollerte LTO i % Drammen ,2 1,5 Røyken ,3 1,2 Hurum ,2 1,1 Svelvik ,3 0,8 Sande ,1 0,7 Totalt ,8 1,4 kontroller med resultat, herunder avdekket beløp, egenretting og avdekking av uregistrerte arbeidstakere Nedenfor følger en oversikt over antall kontroller og avdekkede beløp i 2011 sett i forhold til tilsvarende tall for kontrollerte Avdekket grunnlag Avdekket skattepliktig lønn arbeidsgivere arbeidsgiveravgift Drammen Røyken Hurum Svelvik Sande Totalt Ved formalkontrollene har vi samlet avdekket 80 arbeidstakere som ikke var innmeldt i NAV- A/A-registeret. 21

22 Vurdering av arbeidsgiverkontrollen Vi har nådd målsettingen for 2011 og gjennomført kontroller hos 5,2 % av alle arbeidsgivere i våre 5 kommuner. Vi har hatt en god fordeling mellom avdekkingskontroller og formalkontroller, og avdekket til dels store beløp i mange av avdekkingskontrollene. Totalt har vi avdekket beløp i 70 av 112 avdekkingskontroller. Samarbeid med andre kontrollaktører Fellesaksjoner Vi har vært involvert i fellesaksjoner med Skatt sør innen bransjene frisør og servering/takeaway i I tillegg har vi hatt fellesaksjoner med skatteoppkreverne i Buskerud i restaurantbransjen. Samarbeidskontroller Vi har foretatt 5 kontroller hos private leverandører av bo- og omsorgstjenester i samarbeid med Skatt sør. Samarbeid vedrørende objektutvelgelse Vi har i 2011 ikke hatt noe samarbeid med Skatt sør vedrørende objektutvelgelse. Vi har mottatt lister fra Skatt sør over revisjonsanmerkninger, og foretatt noe av objektutvelgelsen på grunnlag av disse listene, men vi har ikke samarbeidet om selve utplukket. Saker oversendt Skatt sør Rapporter etter alle stedlige arbeidsgiverkontroller oversendes rutinemessig til Skatt sør. Dette gjelder både rapporter uten avdekking, rapporter hvor avdekkede beløp rettes med egenretting og rapporter med forslag om endring i avgiftsgrunnlag på virksomhetene og endring i inntekt på arbeidstakere i virksomhetene. Vi har hatt en god kommunikasjon med Skatt sør vedrørende saksbehandling av rapportene. Gjennomførte informasjonstiltak Kemneren har gjennomført en årlig informasjonsdag i KinoCity for regionens arbeidsgivere, regnskapsførere og revisorer. Nyheter, endringer og utvalgte områder vedrørende lønnsinnberetning, skattetrekk og arbeidsgiveravgift ble gjennomgått. Deltakerne fikk utdelt et hefte med foilene som ble gjennomgått og Lønns-ABC, veiledning ved utfylling av lønnsog trekkoppgaver for 2011, slik at næringslivet i regionen skulle stå godt rustet til å foreta riktig oppgavelevering. Alle nyregistrerte arbeidsgivere har fått tilsendt en liten brosjyre med kortfattet informasjon, hvor det også er oppgitt telefonnummer og e-postadresse til kemnerkontoret hvor arbeidsgiverne kan få utfyllende informasjon. 22

23 Veiledningsvirksomheten har også et betydelig omfang, både ved fremmøte på kontoret og ved bruk av telefon og elektroniske databaser. Blant annet blir det gitt informasjon via Kemnerens internettportal, med bl.a. informasjon om regelverk som spesielt næringslivet gjør aktivt bruk av. I forbindelse med altinn, en elektronisk rapporteringsportal for innlevering av offentlige skjemaer på internett, er kemneren i Drammensregionen, sammen med kemnerkontorer i de 8-10 største byene i landet, landsdekkende brukerstøttekontor for næringslivet vedrørende innrapportering av terminoppgaver, lønns- og trekkoppgaver, årsoppgaver m.v. Kommunale fordringer Kemneren i Drammensregionen innfordrer kommunale krav etter avtale med deltakerkommunene. Ved utgangen av 2011 har vi følgende avtaler med deltakerkommunene: Drammen kommune: alle krav (inkl. KF, AS osv.) Røyken kommune: alle krav Hurum kommune: kommunale eiendomsavgifter Svelvik kommune: kommunale eiendomsavgifter Sande kommune: kommunale eiendomsavgifter Kemneren i Drammensregionen overtar alle krav fra forfall og har ansvaret for betalingskontroll og innfordring. Hva gjelder parkeringsbøter, har vi foreløpig bare avtale om tvangsinnfordring. Evaluering av avtalen pågår. Vi vil stille oss åpne for å utvide avtalene med deltakerkommunene etter hvert, dersom deres behov for bistand og kompetanse til innkreving av andre krav melder seg. I tillegg til kontakt med alle virksomheter og kommunale foretak i enkeltsaker, arbeides det kontinuerlig med informasjonsflyt, kompetanseutvikling og funksjonelle rutiner med de involverte virksomhetene. I tillegg er nært og godt samarbeid med økonomiavdelingene i kommunene en forutsetning for effektiv innfordring. Det arbeides aktivt med rapportering og kontroll av fordringsmassen for å oppnå økonomiske og rutinemessige gevinster for kommunene. 23

24 Drammen kommune Resultatutvikling kommunale fordringer (Basisorganisasjonen) Fakturert i beløp i mill. kroner og antall pr Faktureringsområde Beløp Beløp Beløp 1. Kommunale eiendomsavgifter Barnehager Skolefritidsordning Omsorgstjenester Kultur Teknisk Administrasjon Helse/sosial Sum Restanser i beløp i 1000 kroner og antall pr Restanseområde 1. Kommunale eiendomsavgifter Beløp Beløp Beløp Barnehager Skolefritidsordning Omsorgstjenester Kultur Teknisk Administrasjon Helse og sosial Sum Restanser i % av utfakturert beløp 0,5 0,5 0,5 Restanser i % av antall utfakturerte krav 0,7 0,7 0,7 24

25 Sammenfatning av basisorganisasjonen, kommunale foretak, samt overførte krav fra IKS. Fakturert beløp i mill. kroner og antall per Beløp Beløp Beløp Fakturert Restanser i beløp i 1000 kroner og antall pr Beløp Beløp Beløp Restanser Resultatutvikling basisorganisasjon, kommunale foretak, samt overførte krav fra IKS Restanser i % av utfakturert beløp 0,5 0,5 0,5 Restanser i % av antall utfakturerte krav 1,2 2,7 1,7 I tillegg innfordrer kemneren sosiallån og inkassokrav for Drammen Drift KF og Lindum Ressurs og Gjenvinning AS. Kommentarer til situasjonen En samlet vurdering viser at ne er jevnt lave og under kontroll. Røyken kommune Resultatutvikling kommunale fordringer Fakturert i beløp i mill. kroner og antall pr Fakturerings-område 1. Kommunale eiendomsavgifter Beløp Beløp Beløp Teknisk Helse / Omsorg Barnehage / SFO Kultur / Service Eiendomsforvaltn Brann / Redning Adm../ Økonomi Overført RfD 0.2? Sum

26 Restanser i beløp i 1000 kroner og antall pr Restanseområde 1. Kommunale eiendomsavgifter Beløp Beløp Beløp Teknisk Helse/Omsorg Barnehage / SFO Kultur / Service Eiendomsforvaltn Brann / Redning Adm. / Økonomi Overført RfD 269.0? Sum ? Restanser i % av utfakturert beløp 3,8 1,8 1,5 Restanser i % av antall utfakturerte krav 0,9 0,7 Kemneren i Drammensregionen overtok innfordring av alle kommunale krav i Røyken kommune fra 1. september Restansene er under kontroll. Svelvik kommune Resultatutvikling kommunale fordringer Fakturert i beløp i mill. kroner og antall pr Fakturerings-område Beløp Beløp Beløp Kommunale eiendomsavgifter Overført RfD Eiendomsskatt Overført Brannvesen Sum

27 Restanser i beløp i 1000 kroner og antall pr Restanseområde Beløp Beløp Beløp Kommunale eiendomsavgifter Overført RfD Eiendomsskatt Overført Brannvesen Sum Restanser i % av utfakturert beløp 2,3 1,5 Restanser i % av antall utfakturerte krav 0,8 0,8 Kemneren i Drammensregionen overtok 1. juli 2010 innfordring av kommunale eiendomsavgifter (legalpantekrav) for Svelvik kommune. Restansene er under kontroll. Sande kommune Resultatutvikling kommunale fordringer Fakturert i beløp i mill. kroner og antall pr Fakturerings-område Kommunale eiendomsavgifter Beløp Beløp Beløp Overført RfD Overført Brannvesen 23 Sum Restanser i beløp i 1000 kroner og antall pr Restanseområde Kommunale eiendomsavgifter Beløp Beløp Beløp Overført RfD Overført Brannvesen Sum

28 Restanser i % av utfakturert beløp 4,5 2,4 2,4 Restanser i % av antall utfakturerte krav 1,5 1,3 Kemneren i Drammensregionen overtok 1. juli 2010 innfordring av kommunale eiendomsavgifter (legalpantekrav) for Sande kommune. Restansene er under kontroll. Hurum kommune Resultatutvikling kommunale fordringer Fakturert i beløp i mill. kroner og antall pr Faktureringsområde Kommunale eiendomsavgifter Beløp Beløp Beløp Overført RfD Sum Restanser i beløp i 1000 kroner og antall pr Restanseområde Kommunale eiendomsavgifter Overført RfD inkl. i tall komm.avg. Beløp Beløp Beløp Sum Restanser i % av utfakturert beløp 1,7 Restanser i % av antall utfakturerte krav 0,7 Kemneren i Drammensregionen overtok 1. juli 2011 innfordring av kommunale eiendomsavgifter (legalpantekrav) for Hurum kommune. Sammenlikningsgrunnlag for foregående års r har ikke vært tilgjengelig. 28

1 Årsmelding 2012 Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i

1 Årsmelding 2012 Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i 1 Årsmelding 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Organisering og ressurser...3 Medarbeidere...5 Brukerne...5 Skatteinngangen til kommunene....6 Skatteregnskapet.....7 Marginoppgjør...7 Skatteinnfordring

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser...3. Medarbeidere...5. Brukerne...5. Skatteinngangen til kommunene...

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser...3. Medarbeidere...5. Brukerne...5. Skatteinngangen til kommunene... Årsmelding 2013 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Organisering og ressurser...3 Medarbeidere...5 Brukerne...5 Skatteinngangen til kommunene....6 Skatteregnskapet.....7 Marginoppgjør...7 Skatteinnfordring

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Agdenes kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Skatteoppkreveren i Verdal kommune

Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport 215/dato: 2.1.216 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2

Detaljer

Skatteoppkreveren i Sørum

Skatteoppkreveren i Sørum 1 Årsrapport for 2010 Skatteoppkreveren i Sørum kommune 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 1 Årsrapport for 2014 Sel kommune Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser (Gjeld kontora i samarbeidet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603402 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 Bystyret 01.03.2011 ÅRSRAPPORT

Detaljer

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren 1018 Søgne Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon 2 InnhOld 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 I I.1 Ressurser

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen 1 Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren i Ørland kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015 1 MOTTATT 22 JAN. 215 /)/z,:c(_ // _ /25? /PM «Ga _ J I g \\ Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Overhalla kommune i Årsrappon 2.1.215 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411 1 MOTTATT 26 JAN. 212 428-1-1-411 Årsrapport for 211 Skatteoppkreveren i Overhalla kommune Arsrapport ardato: 18.1.212 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

Detaljer

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc mx///bi T Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Søgne kommune i,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.._...3

Detaljer

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen 1 &Q2 v Årsrapportfor 2014 Skatteoppkreveren kommune i Rissa 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/ Skatteoppkreveren i

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Åfjord kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011 1 Årsrapport for kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret SKATT- INNFORDRINGS- OG KONTROLLAVDELINGEN Sentrale hovedoppgaver Skatteregnskap, inn-/utbetalinger,

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget ' SAK008/17 SKA TTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2016 Møtedato 27.03.2017 Saksnr. Arkiv 008/17 419-1724-5.3 Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens

Detaljer

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen k f i lolb/1>(o S 1 \ Årsrapport for 2016 Skatteoppkreveren Åfjord kommune i Årsrapport år/dato: 2016/12.01.2017 Kemnerkontoret for Fosen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000672 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 Bystyret 02.03.2010 20/10 ÅRSRAPPORT-SKATTEREGNSKAPET

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt ~NIES KOMMINE Vestnes kommune 639 VESTNES Deres ref: Vår ref: Saksbeh: 211/45 Steinar Mundal 23 31.1.211 Årsrapport 21 for Vestnes kommune. Vedla t følger

Detaljer

Skatteoppkreveren i Krødsherad

Skatteoppkreveren i Krødsherad 1 Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Krødsherad kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik 1 Årsrapportfor 211 Skatteoppkreveren i Gamvik kommune Årsrapport211/19.1.212 Skatteoppkrevereni Gamvik 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser

Detaljer

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport for 2013 Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport 2013/Verran Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag 20.01.2013 2 Innhold Generelt om skatteoppeverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppeverkontoret

Detaljer

MOSS KOMMUNE. Årsrapport for 2016 Moss kemnerkontor

MOSS KOMMUNE. Årsrapport for 2016 Moss kemnerkontor MOSS KOMMUNE Årsrapport for 2016 2 Innhold 1. Generelt om kemnerkontorets virksomhet... 3 1.1 Kemnerkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 4 1.1.3 Ressurser og kompetanse... 4 Skatteregnskap

Detaljer

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009 Saksfremlegg Saksnr.: Arkiv: Sakbeh.: Sakstittel: 10/1740-4 232 Ester Nilsen SKATTEREGNSKAP 2010 - ÅRSRAPPORT Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Trondheim kemnerkontor var i 2015 kr. 25 593 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr. 4 834,6

Detaljer

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Halvårsberetning 2007 SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Innledning Marginavsetning Skatteinngang Fordelingsprosenter Resultatkrav/oppnådd resultat Oversikt restanser

Detaljer

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2016 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Kemneren i Trondheimsregionen var i 2016 kr. 26 882,3 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr.

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato:

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato: Årsrapport for 2010 Eigersund kommune ArsrappOIt år/dato: 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordelin!! Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

16 JAN JAN 2017

16 JAN JAN 2017 MOTTATT 'RISMKUMMUNE 16 JAN 217 19 JAN 217 mm KOMMUNE aksnr 1 [52:1 Kemnerkontoret for Fosen 5 --~ 712 Leksvik, den 16.1.217 Økonomisjef Ørland, Rissa, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik VEDRØRENDE ÅRSRAPPORT

Detaljer

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor Årsregnskap og årsrapport 2010 Skatteoppkreverkontor 1.1 Innledning/oppsummering 1.2 Organisering, ressurser og kompetanse 1.3 Intern kontroll 1.4 Diverse nøkkeltall 1.5 Skatteinngang 1.6 Betaling og regnskap

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND

SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND 0534 Gran 0533 Lunner 0532 Jevnaker Virksomhetsplan 2014 Side 1 av 11 1 INNLEDNING Skatteoppkreveren for Hadeland er skatteoppkrever for Gran, Lunner og Jevnaker kommune.

Detaljer

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i HJARTDAL kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune 1 Årsrapport for 2013 Skatteoppkreveren i Alta kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL Skatteoppkreveren i Hallingdal 1 HISTORIKK Skatteoppkreveren i Hallingdal er et samarbeid mellom Hallingdalskommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol

Detaljer

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014 I Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Stavanger kommune :. - 1 dj I pt e e * 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser 3 1.1.2 Organisering

Detaljer

Skatteoppkrevjaren i Skodje kommune

Skatteoppkrevjaren i Skodje kommune 1 Skatteoppkrevjaren si Årsmelding for 2008 2 1. Generelt om skatteoppkrevjaren si verksemd 1.1. Skatteoppkrevjarkontoret 1.1.1 Ressursar Fordeling av ressursar Talet på årsverk hjå SKO som kun er benyttet

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 232 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: SKATTEREGNSKAP HALVÅR

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 232 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: SKATTEREGNSKAP HALVÅR Saksfremlegg Saksnr.: 07/2245-1 Arkiv: 232 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: SKATTEREGNSKAP 2007-1. HALVÅR Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR

u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR DeresdatoArkivVår dato 21221. januar 2015 DeresreferanseVår referansesaksbehandler 2015/151Hilde Sveås Verran kommune Liavegen 1 7790 MALM Årsra pport og skatteregnskap

Detaljer

Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene. 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder

Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene. 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder Tema Konkursvurdering Erfaring - behandling av konkursbegjæringer

Detaljer

Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015

Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015 Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015 Høring - overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten Finansdepartementet har sendt på høring forslag om overføring av skatteoppkreverfunksjonen

Detaljer

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 1 7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 7.1. Innledning Ethvert korrekt kommunalt krav, det være seg faktura, termin på utlån eller andre krav skal betales til rett tid. Enkelte ganger oppstår imidlertid situasjoner

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Marit Rinnan Arkivsaknr.: 2013/1580-13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Kemneren i Ullensaker

Kemneren i Ullensaker 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Skatteoppkreveren i Vestnes kommune

Skatteoppkreveren i Vestnes kommune 1 Saksnr. (D6 O8 F12.2c,If 1/F,S.INILS i i :, Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Vestnes kommune Årsrapport år/dato:215/22.1.215 Skatteoppkreveren i Molde og Vestnes 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

Likvider 41 551 068 39 787 738. Sum -475 420 312-474 127 476. Fordelt til kommunen 102 720 141 104 268 780 Fordelt til Staten 166 500 996 168 598 218

Likvider 41 551 068 39 787 738. Sum -475 420 312-474 127 476. Fordelt til kommunen 102 720 141 104 268 780 Fordelt til Staten 166 500 996 168 598 218 Arsregnskap - kommune - sammendrag Utvalgskriterier: Komm nr: '1621', År: '2014', Hovedbokstype : 'k' Valgt àr Forrige àr Likvider 41 551 068 39 787 738 Skyldig skattekreditorene -1 271 291-345 546 Skyldig

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE ANGÅENDE OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN TIL SKATTEETATEN

HØRINGSUTTALELSE ANGÅENDE OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN TIL SKATTEETATEN Haugesund kommune Rådmannen Saksframlegg Dato: Saksnr: Løpenr: Arkivkode: 17.02.2015 2015/1209 7520/2015 203 Saksbehandler: Frode Thorseth Tlf: 52743140 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 04.03.15 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Styringsbrev Resultatkrav på innkrevings- og arbeidsgiverkontrollområdet.

Styringsbrev Resultatkrav på innkrevings- og arbeidsgiverkontrollområdet. Saksbehandler Deres dato Vår dato Berit Pettersen 30. januar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 77 75 13 25 2016/1125881 Skatteoppkreverne i Nordland, Troms og Finnmark Sendes per epost Styringsbrev

Detaljer

Innkalling Styremøte 12.02.2014 Side 1 av 5

Innkalling Styremøte 12.02.2014 Side 1 av 5 Innkalling Styremøte 12.02.2014 Side 1 av 5 Styret for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Tirsdag, 25. februar 2014 Sted: Kemneren i Follo, kl. 14.00 16.00 DAGSORDEN:

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13.

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27.04. 2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

KONTROLLUTVALGET. Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad

KONTROLLUTVALGET. Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad Kontrollutvalgets medlemmer Torbjørn Øgle Rud Herbjørn Karlsen Marianne Lappegård Yngve Halvorsen Anne Grethe Mathisen Kopi av innkallingen sendes: Revisjon Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad

Detaljer

9IO JoJ joddejsjv. JUBAS! UeJeUW)I L r i .!. 3NflV JLAiO)I U3DNVAVIS. W.1r. . ii.. r I I. .II j. i li EIJS. I -;: i. .\It.

9IO JoJ joddejsjv. JUBAS! UeJeUW)I L r i .!. 3NflV JLAiO)I U3DNVAVIS. W.1r. . ii.. r I I. .II j. i li EIJS. I -;: i. .\It. JUBAS! UeJeUW)I 9IO JoJ joddejsjv 3NflV JLAiO)I U3DNVAVIS i. ii.. r.!.! li i il.ii j - h.l r i..2 : I.. I I i I. III 1 I I I IIKI i i I i I II.\It 4* I -;: i I W.1r i li EIJS i I li n 2 Innhold 1. Generelt

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

DELPROSJEKT ENHET KEMNER

DELPROSJEKT ENHET KEMNER INNHERRED SAMKOMMUNE DELPROSJEKT ENHET KEMNER Ivaretakelse av brukerperspektivet i ISK Bruk av servicekontorene. R a p p o r t f r a a r b e i d s g u p p e Sammendrag fra arbeidsgruppa: Gruppen har bestått

Detaljer

Arsrapport for

Arsrapport for 1 7//» Arsrapport for 2 1 6 Selkonunune Skatteoppkrevjaren Ottadalen i Årsrapport 216/ 18.1.217 Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret...

Detaljer

Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4

Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4 Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4 Representantskapet for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Fredag 25. april, kl. 11.00 11.50 Sted:

Detaljer

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn/ 15. september 2017 Berit Pettersen Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045/77751325 2012/157157 Skatteoppkreveren i Tana kommune

Detaljer

Kontrolirapport 2010 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i kommune

Kontrolirapport 2010 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i kommune Vedlegg sak 12/11 til KU 11.5.11 Skatteetaten Saksbehandlar Dykkar dato Vår dato Kjersti Hoptand Hotlup 15.02.2011 Direkte tif Dykkar referanse Vår referanse 55578464 2010/98730 Kommunestyret i Bømlo kommune

Detaljer

TID: Onsdag kl NB! Merk Møtedag STED: Møterom 2, Kommunehuset

TID: Onsdag kl NB! Merk Møtedag STED: Møterom 2, Kommunehuset GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Onsdag 14.03. 2007 kl. 09.00 NB! Merk Møtedag STED: Møterom 2, Kommunehuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel November 2008 - Opplag: 10.000 - Trykk: Aske Trykk AS (www.aske.no) RF-2025 B. Kontaktinformasjon Brønnøysundregistrene for spørsmål om organisasjonsnummer Postadresse: NO-8910 BRØNNØYSUND, NORGE Telefon:

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Vedlegg 2 KEMNEREN. Årsmelding 2006. Redegjørelse til skatteregnskapet. "Skatt og innfordring på ramme alvor"

Vedlegg 2 KEMNEREN. Årsmelding 2006. Redegjørelse til skatteregnskapet. Skatt og innfordring på ramme alvor Vedlegg 2 KEMNEREN Årsmelding 2006 Redegjørelse til skatteregnskapet "Skatt og innfordring på ramme alvor" Innledning Årsmeldingen presenterer, i likhet med tidligere år, hovedtall og resultater for 2006

Detaljer

Skatt nord. Gøril Heitmann. Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord

Skatt nord. Gøril Heitmann. Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord Skatt nord Gøril Heitmann Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord Kort om skatteoppkrevernes oppgaver Føring av skatteregnskap Innkreving av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, selskapsskatt, personskatt

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/477. Kommunestyret

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/477. Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/477 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 07.03.2016 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 07.03.2016 1. Saksprotokoll fra formannskapet 22.02.2016,

Detaljer

Årsrapport 2013. Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder

Årsrapport 2013. Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder Årsrapport 2013 Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder INNHOLDSOVERSIKT 1. INNLEDNING 1.1 Nøkkeltall for deltakende kommuner 3 2. ORGANISASJON 2.1 Organisasjonskart 4 3. RESSURSER 3.1 Tilgjengelige

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Rita Larsen 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018044 2017/72998 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/137-2 57653/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.06.2015 Stavanger

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2016/ 146486 Kommunestyret i Herøy kommune, postmottak@heroy.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato

é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato OttarJohnsen Vår dato 01_12_2o-15 Telefon Deres referanse Vár referanse 469 36277 2013/109573 Skatteoppkrevereni HALD " " ' Postboks 1006 Flåm' RD KOMMUNE >~,s"

Detaljer

Som personlig skatteyter er det endel informasjon som er viktig for deg å vite mer om:

Som personlig skatteyter er det endel informasjon som er viktig for deg å vite mer om: Som personlig skatteyter er det endel informasjon som er viktig for deg å vite mer om: - Penger tilgode ved skatteoppgjøret - Restskatt ved skatteoppgjøret - Klage på skatteoppgjøret - Lemping av skatt

Detaljer

Kontrolirapport 2011 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i 1219 Bomlo kommune

Kontrolirapport 2011 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i 1219 Bomlo kommune e Skatteetaten Saksbehandtar Dykkar dato Vår dato Oddmund Midtbø 20.02.2012 1 Vedlegg sak 13/12 til KU 21.3.12 Direkte tlf Dykkar referanse Vår referanse 55578424 2011/122423 Kommunestyret i Bomlo kommune

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Bjarte Madland FE - 026 15/104 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Høyring - overføring

Detaljer

Virksomhetsplan. Virksomhetsplan for Nordre Sunnmøre kemnerkontor, 2015 Side 1

Virksomhetsplan. Virksomhetsplan for Nordre Sunnmøre kemnerkontor, 2015 Side 1 Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan for Nordre Sunnmøre kemnerkontor, 2015 Side 1 1. KONTORETS ORGANISASJON OG RESSURSER 1.1 ORGANISASJONSKART OG RESSURSFORDELING Det er fra 1. oktober 2009 inngått avtale

Detaljer

Møte nr. 2/2012 SAKLISTE EVENTUELT REFERATSAKER/MELDINGAR

Møte nr. 2/2012 SAKLISTE EVENTUELT REFERATSAKER/MELDINGAR ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 2/2012 Kontrollutvalet i Hå VERT KALLA INNKALLES TIL MØTE 25. april 2012 KL. 12.00 I Møterom 3. etasje i rådhuset - liten sal Møtet er opent for publikum

Detaljer

1. GENERELT OM KEMNERENS VIRKSOMHET... 3

1. GENERELT OM KEMNERENS VIRKSOMHET... 3 Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse 1. GENERELT OM KEMNERENS VIRKSOMHET... 3 1.1 Kemnerkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 4 1.1.3 Ressurser og kompetanse... 5 1.2 Internkontroll...

Detaljer

Kemneren i Hemne Årsrapport og regnskap 2012

Kemneren i Hemne Årsrapport og regnskap 2012 Kemneren i Hemne Årsrapport og regnskap 2012 - 2 - Innhold ÅRSREGNSKAP... - 3 - Forklaring til årsregnskapet... - 4 - Likvider... - 4 - Skyldig skattekreditorene... - 4 - Skyldig andre... - 4 - Udisponibelt

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 KVINESDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Til kontrollutvalgets medlemmer

Detaljer

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2015/194598 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 3. april 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus - formannskapssalen. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets

Detaljer

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør Serviceerklæring Innhold 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør 7 Arv og gaver 8 Næringsdrivende Selvangivelse

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 14. Mars 2013 Møtetid: Kl. 14.15 Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 14.02.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 14.02.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus - Ordførers

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE 04/14 14/499 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE /14 14/303 SKATTEOPPKREVJARFUNKSJONEN I SKODJE KOMMUNE

Møteinnkalling SAKLISTE 04/14 14/499 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE /14 14/303 SKATTEOPPKREVJARFUNKSJONEN I SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset - kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2014 Tid: 17:00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Driftsegnskap desember 2016

Driftsegnskap desember 2016 Driftsegnskap desember 2016 Vestregionens Styringsgruppe Alle beløp i NOK Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Driftsinntekter Salgsinntekter 770 403 5 000 257 445 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-14/13737-1 91754/14 06.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

KONTROLLUTVALGET. Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad

KONTROLLUTVALGET. Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer Torbjørn Øgle Rud Herbjørn Karlsen Marianne Lappegård Yngve Halvorsen Anne Grethe Mathisen Kopi av innkallingen sendes: Revisjon Ordfører Øivind Sand Rådmann

Detaljer

SKODJE KOMMUNE ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR SKATTEOPPKREVJAREN

SKODJE KOMMUNE ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR SKATTEOPPKREVJAREN SKODJE KOMMUNE ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR SKATTEOPPKREVJAREN ÅR 2007 1. AVDELINGA SIN ORGANISASJON OG RESSURSER Skatterekneskapen for 2007 er avslutta pr 31.12.07. I samband med avlegging av rekneskapen

Detaljer