7. AVSKRIVING AV FORDRINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "7. AVSKRIVING AV FORDRINGER"

Transkript

1 1 7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 7.1. Innledning Ethvert korrekt kommunalt krav, det være seg faktura, termin på utlån eller andre krav skal betales til rett tid. Enkelte ganger oppstår imidlertid situasjoner der krav, tross gjentatte purringer og øvrige innfordringstiltak, ikke er innbetalt. I slike tilfeller kan det hende at en må konstatere at kravet ikke kan inndrives. Avskriving innebærer at kommuneregnskapet belastes med forventet tap på det aktuelle kravet. Innfordring skal ikke nødvendigvis avsluttes selv om det aktuelle kravet er avskrevet. Reglementet inneholder særskilte bestemmelser for endelig sletting av krav. Følgende krav omfattes av reglementet: Kortsiktige fordringer (ordinære fakturaer for eiendomsavgifter, foreldrebetaling for barnehage, hjemmehjelp, husleie m.m.) Videreutlån av Husbankmidler Utlån av egne midler Sosiale utlån omfattes foreløpig ikke av reglementet, ettersom det her gjenstår en del arbeid med etablere en lik innfordringspraksis for alle slike lån. I tillegg til avskriving og sletting av krav, inneholder reglementet også bestemmelser om betalingsordninger og ettergivelse av renter og gebyrer som ledd i betalingsordninger. Skattekrav omfattes ikke av de videre bestemmelser i reglementet. For slike krav gjelder de til enhver tid gjeldende regler slik de er fastsatt av Skattedirektoratet, Finansdepartementet eller annen overordnet faglig myndighet. Dersom ikke annet følger av særskilt vedtak, praktiseres i Søndre Land kommune full delegering i skattesaker til skatteutvalg og skatteoppkrever, så langt overordnede retningslinjer tillater Kortsiktige fordringer Generelt Krav som framstår som kortsiktige fordringer har som regel sin opprinnelse i fakturarer sendt gjennom kommunens EDB-baserte faktureringssystem. Systemet har rutiner for purringer og øvrige innfordringstiltak. Det forutsettes at relevante innfordringstiltak er forsøkt gjennomført før det reises spørsmål om avskriving av en fordring. Det er imidlertid ingen forutsetning at tvangsinnfordring er gjennomført for at spørsmål om avskriving skal kunne reises. I vurderingen av hvorvidt en fordring skal avskrives, skal et strengt skjønn legges til grunn. Eksempler på grunnlag for avskriving kan være: Skyldner er innvilget gjeldsordning Skyldners konkurs Nylig avholdt utleggsforretning hos skyldner med resultat «intet til utlegg» Kunnskap om skyldners økonomi, og kjennskap til at tidligere saker har resultert i sosiallån eller -bidrag.

2 2 Uttalelse fra sosialtjenesten om skyldners økonomi Avskrevne kortsiktige fordringer skal i bevillgningsregnskapet belastes egen utgiftskonto på det budsjettansvaret der inntekten tidligere er godskrevet Betalingsordninger, renter og gebyrer Ved utsending av purringer fra Søndre Land kommune beregnes purregebyr. I tillegg beregnes renter ved forsinket betaling av kommunale krav. Som ledd i betalingsordning har rådmannen fullmakt til å ettergi renter og gebyrer med til sammen inntil kr 1 000,-. Ettergivelse av krav på renter og gebyrer som i enkeltsak beløper seg til over kr 1 000,-, avgjøres av formannskapet. Formell sletting av krav på renter og gebyrer skal først finne sted når hovedstol er endelig oppgjort. Rådmannen har fullmakt til å foreta sletting av avskrevne krav på renter og gebyrer. Rådmannen har fullmakt til å avtale betalingsordninger for kortsiktige fordringer med varighet på inntil 12 måneder. Betalingsordninger med varighet utover 12 måneder, avgjøres av formannskapet Hovedstol - deler av hovedstol Rådmannen har fullmakt til å avskrive hovedstol eller deler av hovedstol av krav med inntil kr 5 000,-. Avskriving av krav på hovedstol eller deler av hovedstol som i enkeltsak beløper seg til over kr 5 000,-, avgjøres av formannskapet. Sletting av krav på hovedstol eller deler av hovedstol skal normalt ikke finne sted før 3 år etter at kravet er avskrevet. Vurderes skyldners situasjon dit hen at det vil være mulig å innfordre kravet, skal sletting ikke foretas selv om 3 år er gått siden avskriving. Dersom det er åpenbart at kravet ikke vil la seg innfordre, kan kravet slettes før 3 år er gått etter avskriving. Rådmannen har fullmakt til å foreta sletting av avskrevne krav på hovedstol eller deler av hovedstol Melding til kommunestyret Rådmannen holder oversikt over krav som i løpet av året er avskrevet. I forbindelse med framleggelse av årsregnskapet, utarbeides samleoppgave fordelt på typer av krav (eiendomsavgifter, foreldrebetaling for barnehage osv.) som er avskrevet. Av oppgaven skal framgå totale avskrevne beløp på hovedstol og på sum av renter og gebyrer, spesifisert på hvilken myndighet som har gjort vedtak om avskriving. Oppgaven skal framgå som en del av kommentarene til årsregnskapet. Tilsvarende utarbeides som vedlegg til årsregnskapet samleoppgave over krav som i løpet av året er slettet, spesifisert på typer av krav og år for avskriving Videreutlån av Husbankmidler Generelt

3 3 Videreutlån av Husbankmidler forvaltes av Lindorff AS på vegne av kommunen. Lindorff AS har systemer og rutiner for purring, og for melding til kommunen om lån som ikke betjenes i henhold til forutsetningene. Ved manglende innbetaling av lånetermin, mottar låntaker 2 purringer. Dersom innbetaling fortsatt mangler, gis lånet en særskilt statuskode. Når et lån har fått slik statuskode, er det opp til kommunen å avgjøre om lånet skal overføres til inkasso. Inkasso er en del av det totale systemet for låneforvaltning i Lindorff AS. Normalprosedyre er at misligholdte lån skal overføres til inkasso. Det hender imidlertid at spesielle forhold gjør at en unnlater å oversende til inkasso. Dette kan f.eks. gjelde lån der restansen er svært liten, eller der en er kjent med at låntaker er i en spesiell situasjon av helsemessig, sosial eller økonomisk karakter. Lån som er oversendt inkasso, og som fortsatt ikke blir betalt, gjøres normalt til gjenstand for ordinære innfordringstiltak. Det vil i ytterste konsekvens si at det fremmes begjæring om tvangssalg eller utlegg. Underveis i innfordringsprosessen er det imidlertid løpende kontakt mellom Lindorff AS og kommunen for å vurdere hvilke tiltak som er mest hensiktsmessig, også av hensyn til låntaker. Grunnlag for avskriving av videreutlånte Husbankmidler kan f.eks. være: Gjennomført tvangssalg uten dekning for kommunens krav, eller deler av krav Nylig avholdt utleggsforretning hos låntaker med «intet til utlegg» Betalingsordninger, renter og gebyrer/salærer Termingebyr, purregebyr og salærer tilfaller i sin helhet Lindorff AS som vederlag for forvaltning av kommunale lån. Ordinære renter samt renter som følge av forsinket betaling tilfaller kommunen. I og med at gebyrer og salærer ikke tilfaller kommunen, gir begrepene avskriving og sletting liten mening. Det er her eventuelt tale om at kommunen dekker gebyrer og salærer beregnet av Lindorff AS. Renter som følge av forsinket betaling av terminer på lån avskrives normalt ikke. Unntaket er ved avskriving av hovedstol da formannskapet avgjør avskriving av renter og dekking av gebyrer. Det er imidlertid muligheter for stopp i beregning av renter, jf. under. Rådmannen har følgende fullmakter vedr. betalingsavtaler, renter og gebyrer/salærer i forbindelse med innfordring av videreutlånte Husbankmidler: Myndighet til å legge restanse til lånesaldo Myndighet til å avtale avvikende terminlengder i forhold til opprinnelig forutsetning/standard Myndighet til å gi låntakere utsettelse med betaling av terminer Myndighet til å forlenge lånets løpetid med inntil 5 år Myndighet til å stoppe renteberegning for en periode på inntil 6 måneder Myndighet til å dekke beregnede gebyrer og salærer med inntil kr 3 000,- Betalingsavtaler som innebærer endringer og inndekking utover ovennevnte avgjøres av formannskapet.

4 4 Dersom lånets hovedstol er oppgjort har rådmannen fullmakt til å avskrive og slette restkrav på renter med inntil kr 1 000,-, samt til å dekke beregnede gebyrer og salærer med inntil kr 1 000, Hovedstol - deler av hovedstol Avskriving av hovedstol eller deler av hovedstol (som regel inklusive renter) avgjøres av formannskapet. Etter at lånet er avskrevet skal det normalt overføres til langtidsovervåking hos Lindorff AS. Langtidsovervåking innebærer at det jevnlig gjøres en vurdering av låntakers økonomi for å fastslå om gjenopptak av innfordring er mulig. Så lenge krav er undergitt langtidsovervåking, iverksettes også nødvendige tiltak for å sikre at kravet ikke foreldes. Sletting av avskrevne krav på videreutlånte Husbankmidler skjer normalt 5 år etter at avskriving har funnet sted, dersom gjenopptatt innfordring ikke har vært mulig i løpet av den perioden kravet har vært til langtidsovervåking. Vurderes låntakers situasjon dit hen at det vil være mulig å innfordre kravet, skal sletting ikke foretas selv om 5 år er gått siden avskriving. Dersom det er åpenbart at kravet ikke vil la seg innfordre, kan kravet slettes før 5 år er gått etter avskriving. Rådmannen har fullmakt til å foreta sletting av avskrevne krav Melding til kommunestyret Rådmannen holder oversikt over krav på videreutlånte Husbankmidler som i løpet av året er avskrevet. I forbindelse med framleggelse av årsregnskapet, utarbeides samleoppgave over krav som er avskrevet. Oppgaven skal framgå som en del av kommentarene til årsregnskapet. Tilsvarende utarbeides som vedlegg til årsregnskapet samleoppgave over krav som i løpet av året er slettet, spesifisert på år for avskriving Utlån av egne midler Generelt Utlån av egne midler forvaltes av Lindorff AS på vegne av kommunen. Lindorff AS har systemer og rutiner for purring, og for melding til kommunen om lån som ikke betjent i henhold til forutsetningene. Ved manglende innbetaling av lånetermin mottar låntaker 2 purringer. Dersom innbetaling fortsatt mangler, gis lånet en særskilt statuskode. Når et lån har fått slik statuskode, er det opp til kommunen å avgjøre om lånet skal overføres til inkasso. Inkasso er en del av det totale systemet for låneforvaltning i Lindorff AS. Normalprosedyre er at misligholdte lån skal overføres til inkasso. Det hender imidlertid at spesielle forhold gjør at en unnlater å oversende til inkasso. Dette kan f.eks. gjelde lån der restansen er svært liten, eller der en er kjent med at låntaker er i en spesiell situasjon av helsemessig, sosial eller økonomisk karakter. Lån som er oversendt inkasso, og som fortsatt ikke blir betalt, gjøres normalt til gjenstand for ordinære innfordringstiltak. Underveis i innfordringsprosessen er det imidlertid løpende kontakt mellom Lindorff AS og kommunen for å vurdere hvilke tiltak som er mest hensiktsmessig, også av hensyn til låntaker.

5 5 Grunnlag for avskriving av utlån av egne midler kan f.eks. være: Låntakers konkurs Søknad fra låntaker om hel eller delvis ettergivelse av gjeld Betalingsordninger, renter og gebyrer/salærer Termingebyr, purregebyr og salærer tilfaller i sin helhet Lindorff AS som vederlag for forvaltning av kommunale lån. Ordinære renter samt renter som følge av forsinket betaling tilfaller kommunen. I og med at gebyrer og salærer ikke tilfaller kommunen, gir begrepene avskriving og sletting liten mening. Det er her eventuelt tale om at kommunen dekker gebyrer og salærer beregnet av Lindorff AS. Renter som følge av forsinket betaling av terminer på lån avskrives normalt ikke. Unntaket er ved avskriving hovedstol da formannskapet avgjør avskriving av renter og dekking av gebyrer. Rådmannen har følgende fullmakter vedr. betalingsavtaler, renter og gebyrer/salærer i forbindelse med innfordring: Myndighet til å legge restanse til lånesaldo Myndighet til å avtale avvikende terminlengder i forhold til opprinnelig forutsetning/standard, dog ikke slik at lånets løpetid forlenges Myndighet til å gi låntakere utsettelse med betaling av terminer, dog ikke slik at lånets løpetid forlenges Betalingsavtaler som innebærer endringer utover ovennevnte avgjøres av formannskapet. Dersom lånets hovedstol er oppgjort har rådmannen fullmakt til å avskrive og slette restkrav på renter med inntil kr 1 000,-, samt til å dekke beregnede gebyrer og salærer med inntil kr 1 000, Hovedstol - deler av hovedstol Avskriving av hovedstol eller deler av hovedstol (som regel inklusive renter) avgjøres av formannskapet. Fordi denne typen lån normalt avskrives som følge av vedtak om ettergivelse i formannskapet, skjer sletting vanligvis samtidig. I enkelte tilfeller overføres imidlertid kravet til langtidsovervåking hos Lindorff AS. Eventuelt vedtak om overføring til langtidsovervåking, gjøres i forbindelse med avskrivingsvedtaket i formannskapet. I slike tilfeller gjøres også særskilt vedtak i det enkelte tilfelle vedr. vilkår for sletting Melding til kommunestyret Rådmannen holder oversikt over krav på utlån av egne milder som i løpet av året er avskrevet. I forbindelse med framleggelse av årsregnskapet, utarbeides samleoppgave over krav som er avskrevet. Oppgaven skal framgå som en del av kommentarene til årsregnskapet. Tilsvarende utarbeides som vedlegg til årsregnskapet samleoppgave over krav som i løpet av året er slettet, spesifisert på år for avskriving.

6 Endringer av reglementet Endringer av reglementet som vedrører rutiner for meldinger til kommunestyret, jf. pkt , og , må vedtas av kommunestyret. Øvrige endringer kan vedtas av formannskapet. Rådmannens delegerte myndighet i henhold til foranstående kan videredelegeres etter kommunelovens ordinære delegasjonsbestemmelser.

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 4 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Sosiallån. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon

F R. Forvaltningsrevisjon. Sosiallån. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Sosiallån Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Lis-Ann Ødelien revisor Bærum

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Økonomireglement Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx side 2 av 46 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET Bakgrunn Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 med tilhørende forskrifter

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE 2006 UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET...

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i Gran den 14.06.2012 Ksak 67/12 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Ansvar... 5 1.4 Opplæring/informasjon

Detaljer

1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6

1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6 2.1 INNLEDNING 6 2.2. ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 8 2.2.1 UTARBEIDELSE 8 2.2.1.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

Økonomireglement for Berg kommune

Økonomireglement for Berg kommune Økonomireglement for Berg kommune Vedtatt av Berg kommunestyre den 16.12.2008 i sak 85/08. Vedtaks-/endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato og/eller saksnummer Kommunestyret 16.12.08 sak 85/08 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rana Kommune, Økonomireglement. Økonomireglement. Side 1 av 42

Rana Kommune, Økonomireglement. Økonomireglement. Side 1 av 42 Økonomireglement Side 1 av 42 1. MÅLSETNINGER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 3 2. SYSTEMBESKRIVELSER... 4 2.1 Kommunens plansystem... 4 2.2 Økonomimodell... 7 2.3 Regnskapsprinsipper... 9 2.4 Økonomiorganisasjonen...

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08 Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT K-sak 08/220 den 12.03.08 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Formål 5 2. UTARBEIDELSE, FORDELING, BEHANDLING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 16. desember 2013 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven)

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Alta kommune Servicesenteret, Utlån- og tomter STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Vedtatt av Alta Formannskap den 28.02.13 PS 35/13 Innenfor gjeldende retningslinjer ytes STARTLÅN, opptatt

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010.

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. ÅS KOMMUNE ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. http://www.as.kommune.no/politisk-styring.125480.no.html Side 1 INNHOLD Side 1.

Detaljer

Fellesskriv til b delene

Fellesskriv til b delene lp Oslo kommune Byrådet O O Fellesskriv til b delene Til: Byrådsavdelingene og bydelene Fellesskriv nr.: 9/2003 Fra: Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester Saksnr.: 200106109-36 Saksbeh.: Mari

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 11.03.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA

NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA Vedtatt av Nordre Land kommunestyre den 11.12.01 Revidert 05.09.07, K-sak 048/07 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2. UTARBEIDELSE,

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet

Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet Kredittopplysningsbyrå AS 11/00252-7/MHN 30. november 2011 Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet Det vises til [selskapets] konsesjon til å behandle personopplysninger

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2

Detaljer

Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v.

Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. Rundskriv IK-25/96 fra Statens helsetilsyn Til: Landets kommuner Landets fylkesmenn 96/4966 30.9.1996 Saksområdet som dette rundskrivet handler om forvaltes

Detaljer