SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING"

Transkript

1 SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING mellom Creno AS ( ) og Kunde (xxx xxx xxx) Innhold Generelle avtalevilkår Priser og betingelser for betalingsoppfølging

2 1. Generelle bestemmelser Creno AS og Oppdragsgiver har inngått avtale om samarbeid innefor inkasso. Samarbeidet reguleres av disse Standard Forretningsvilkår, sammen med eventuelle andre skriftlige avtaler mellom Creno AS og Oppdragsgiver. Oppdragsgiver plikter å benytte Creno AS som eksklusiv leverandør av inkassotjenester så lenge samarbeidet består. Creno AS plikter å inndrive Oppdragsgivers fordringer på best mulig måte. Creno AS plikter å gjennomføre sitt arbeide i tråd med lov av 13.mai 1988 nr 26 (Inkassoloven) med tilhørende forskrifter og rundskriv, herunder følge regler for god inkassoskikk ved gjennomføring av oppdraget. 2. Gjennomføring av oppdraget Creno AS har rett til, på oppdragsgivers vegne, å iverksette de tiltak som har naturlig sammenheng med inkassooppdraget, og som etter Creno AS sin vurdering er hensiktmessig for å få fordringen innbetalt. Som tiltak i så måte nevnes bl.a. forliksklage, begjæring om utlegg eller annen tvangsdekning. Creno AS kan videre inngå avtaler på oppdragsgivers vegne om avdragsordninger, sikkerhetsstillelser m.m. Creno AS kan overføre uløste saker til Creno Legal for overvåkning når Creno AS finner dette er hensiktsmessig, vurdert ut fra debitors betalingsevne og muligheten for å få løst saken. Creno AS har videre rett til å avslutte overvåkningssaker når dette vurderes som hensiktsmessig. 3. Behandling av oppdragsgivers midler Creno AS skal sette alle innbetalinger fra skyldner på egen konto for klientmidler. Creno AS vil utbetale innkasserte beløp til oppdragsgiver daglig, ukentlig eller månedlig. Renter på klientkonto tilfaller Creno AS. Samtidig med utbetalingen sender Creno AS remitteringsbilag med spesifisert fordeling av innfordret beløp. Slikt remitteringsbilag sendes elektronisk. Ved innbetaling fra skyldner dekkes først offentlige gebyrer. Deretter salær, hovedstol og renter i denne rekkefølge. 4. Priser Creno AS sine priser er bundet til rettsgebyret og forandres i takt med dette. Gjeldende priser følger av Økonomiske Betingelser Betalingsoppfølging, som følger som vedlegg til avtalen. Økonomiske Betingelser Betalingsoppfølging gjeldene fra avtaletidspunktet er akseptert av oppdragsgiver ved underskrift på denne avtalen. Oppdragiver er inneforstått med at inkassolovens 20 begrenser muligheten for å kreve skyldner for enkelte utlegg slik at disse ihht. Økonomiske Betingelser Betalingsoppfølging dekkes av oppdragsgiver. 5. Oppdragsgivers plikter Oppdragsgiver plikter å sende skyldner skiftlig varsel om at inkasso blir iverksatt straks kravet har forfalt til betaling. Dette gjelder med mindre det er avtalt med Creno AS at Creno AS skal sende slikt varsel. Et slikt inkassovarsel skal inneholde teksten Inkassovarsel med en minimumsfrist på 14 dager for å forhindre at inkasso blir iverksatt. Begrepet rettslig inkasso må ikke forekomme i et slikt inkassovarsel. Straks 14 dagers fristen i inkassovarselet er utløpt skal saken sendes til Creno AS. Purregebyret skal IKKE tillegges hovedstolen ved oversendelse til Creno AS.

3 Eventuelle innsigelser fra skyldner mot kravet skal meddeles Creno AS sammen med eventuell annen informasjon av betydning for innfordringen. Omtvistede krav, hvor innsigelsen ikke er åpenbart ubegrunnet, er ikke gjenstand for inkassobehandling og oppdragsgiver må påregne å dekke Creno AS sitt salær ved oversendes av slike saker. Foreldede saker, og saker mot mindreårige, skal ikke sendes Creno AS for inkasso. Disse vil bli avsluttet og returnert, og Oppdragsgiver vil bli belastet med påløpte kostnader (utlegg og salær) Dersom Oppdragsgiver mottar betaling direkte fra skyldner etter at saken er oversendt Creno AS, plikter Oppdragsgiver å varsle Creno AS uten ugrunnet opphold. Creno AS vil da kreve skyldner for eventuelle resterende utestående, eller dersom kravet er fullt ut innfridd, utstede faktura til Oppdragsgiver for salær, gebyr, renter etc. i tråd med avtale/prismatrise. 6. Forskuttering av utlegg m.m Creno AS vil som hovedregel ikke forskuttere offentlige avgifter og gebyrer. I enkelte tilfeller kan det oppstå behov som tilsier at slik forskuttering vil skje. Creno AS har da rett til l fortløpende å be om innbetaling fra Oppdragsgiver av forskutterte utlegg/gebyr. Creno AS kan motregne egne forfalte krav mot oppdragsgiver i innkasserte midler tilhørende samme oppdragsgiver. 7. Endring i avtalen, oppsigelse m.m. Enhver endring i avtalen skal skje skriftlig. Creno AS har rett til å overdra avtalen til tredjepart uten samtykke fra Oppdragsgiver. Oppsigelse av avtalen kan skje gjensidig med 6 mnd skriftlig varsel. Ved oppsigelse kan Creno AS sluttføre alle oppdrag som er mottatt innen utløpet av oppsigelsesfristen. Dersom Creno AS velger å avslutte arbeidet med pågående saker ved utløpet av oppsigelsesfristen, skal Creno AS fakturere oppdragsgiver for påløpte salærer, provisjoner, gebyrer etc. 8. Force Majeure m.m Dersom det inntreffer forhold utenfor Creno AS sin kontroll, og som i alminnelighet regnes som force majeure, slik som f.eks., men ikke begrenset til, streik, lockout, brann, datateknisk sammenbrudd, opphører Creno AS sine plikter etter avtalen. Creno AS plikter om mulig å varsle Oppdragsgiver uten ugrunnet opphold. Dersom det inntreffer begivenheter, hendelser eller forhold som Creno AS for øvrig ikke har rådighet over, og som ligger utenfor Creno AS sin kontroll, herunder endringer i offentlige reguleringer inkludert endringer i rammebetingelser for inkassovirksomhet, herunder endringer i fortolkning eller praktisering av slike reguleringer, har Creno AS rett til å reforhandle avtalen med umiddelbar virkning. Dersom en hendelse som ovenfor nevnt øker Creno AS sine kostnader og /eller reduserer Creno AS sine inntekter ved å opprettholde denne avtalen, skal Creno AS innen rimelig tid varsle oppdragsgiver, og Oppdragsgiver skal etter oppgave/faktura fra Creno AS dekke opp Creno AS sin økte kostnad/reduserte inntekt som følge av endringen. Creno AS har rett til å endre sine arbeidsrutiner uavhengig av hva som er avtalt i denne avtalen. Dette som følge av slike endringer som beskrevet i denne bestemmelsen.

4 Diverse Partene aksepterer Trondheim som verneting for tvister som har sitt utspring i denne avtalen. Avtalen er opprettet i 2 to eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt. 10. Økonomiske betingelse betalingsoppfølging Generelle prisendringer skjer årlig i henhold til de enhver tid gjeldende satser fastsatt av finansdepartementet. Omkostninger tilknyttet ordinær saksbehandling kreves dekket av skyldner. Skyldner belastes med saksomkostninger ihht. gjeldende salærtabell. Ved manglende oppgjør eller andre spesielle forhold vil oppdragsgiver måtte dekke saksomkostninger, se nærmere spesifikasjon nedenfor. Pris og belastningsvilkår ved ordinær saksbehandling Registrering av sak Ved manuell registrering av sak belastes oppdragsgiver med kr 75,- pr. sak. Registrering via Creno24 eller fil belastes ikke Førinkasso Ved løst purresak tilfaller purregebyret Creno AS Betaling av hovedstol og renter Det er de samme regler som gjelder uavhengig av om betaling skjer til Creno AS eller direkte til oppdragsgiver. Innfordrede renter av hovedkrav og saksomkostninger tilfaller Creno AS Trekking av sak Dersom oppdragsgiver velger å trekke en sak som feilaktig er oversendt til inkasso, er dette kostnadsfritt de første 15 dagene etter oversendelse. Trekking etter 15 dager medfører belastning av påløpte salær og saksomkostninger. Overvåking Oppdrag som ikke lar seg løse ved ordinær inkassosaksbehandling legges til overvåking. Belastningsregler for overvåking saker er som følger: 10.3 Fullt oppgjør Ved delvis eller full innbetaling av kravet utbetaler Creno AS oppdragsgiver 50 % av innbetalt hovedstol og renter. Dekningsrekkefølge Ved delbetaling av krav vil innbetalingene dekke utestående slik: 1 - Offentlige utlegg 2 - Salærer 3 - Hovedstol 4 - Renter

5 Utenlandsinkasso Kostnader for utenlandsinkasso varierer fra land til land. Pris og belastningsvilkår avtales særskilt. Kontakt eventuelt for ytterligere informasjon. Kredittopplysning Vi tilbyr kredittopplysning fra vår samarbeidsparter Experian i tre ulike pakkeløsninger. Pakke 1 30 søk kr 700,00 Pakke 2 60 søk kr 1 400,00 Pakke søk kr 2 000,00 30 søk 60 søk 100 søk Gjenpartsbrev Gjenpartsbrev belastes for tiden med kr. 7,40 pr. stk. Experian AS innrømmes mulighet til å øke prisen i kontrakt/avtaleperioden; dette pga. eventuelle endringer i rammevilkår fra Datatilsynet og/eller endringer i porto og pakkekostnader Avtalen varighet/ oppsigelse Avtalen med Experian løper i ett år fra kontrakten signeres. Avtalen fornyes deretter automatisk for ett år av gangen, med mulighet for oppsigelse senest 1 måned før ny avtaleperiode påbegynnes Øvrige betingelser Alle priser er i NOK eks. mva. Ekspedisjonsomkostninger kommer i tillegg til oppgitte priser. Prisjustering vil skje årlig med 30 dagers skriftlig varsel. Betalingsbetingelser er netto per 10 dager. Bruk av tjenestene faktureres månedlig etterskuddsvis. For markedsverktøy og standard integrasjonsløsninger faktureres beløpet i sin helhet ved kontraktsinngåelse. Avtalen forutsetter at Experian AS er hovedleverandør av kredittopplysninger til kunden. Øvrige priser Årsavgift Kr. 0,- Advokatbistand belastes iht. gjeldende satser, pt. kr 1450 pr/time Oppsøk, kr 850/time samt dekning av utlegg og km-godtgjørelse Spesialtilpassede rapporter, blir belastet etter medgått eller avtalt tid Interne kurs hos oppdragsgiver, etter avtale Datavask, etter avtale Konsulent-/rådgivningstjeneste, etter avtale Remittering Gjennomføres på oppgjorte inkassosaker : Dag Uke Mnd. Merverdiavgift Inkassovirksomhet er avgiftspliktig iht. lov om merverdiavgift. Fordringshaver faktureres mva. iht. gjeldende bestemmelser i lov og forskrift.

6 Fakturering Creno AS sender månedlig faktura for provisjon, merverdiavgift og eventuelle omkostninger/ utlegg som skal dekkes av oppdragsgiver. Betalingsbetingelser er 10 dager fra fakturadato. For Creno AS Bjarne Aas Farbu For Kunde

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning.

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning. Standardvilkår for INKASSOAVTALE mellom kunde og Kredeni AS - for tjenester levert av Kredeni AS, orgnr 914 153 131, med inkassobevilling i medhold av inkassoloven av 13.mai 1988 nr.2624 annet ledd, jf.

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013

Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013 Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013 1. Avtale om bemanningstjenester Det foretak som bestiller bemanningstjenester av Eterni, betegnes i det følgende som Avtale om leveranse av bemanningstjenester

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Tjenesteavtale Konsulentbistand

Tjenesteavtale Konsulentbistand Norproff Quality Management AS/Norproff AS E-post: postkasse@norporff.no Telefon: +47 4005 1110 Tjenesteavtale Konsulentbistand heretter kalt Avtalen Mellom Norproff QM AS (org.nr. 9861992259MVA) heretter

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Avtalebetingelser. INNHOLD Kapittel 1. Generelt 1.1 Virkeområde

Avtalebetingelser. INNHOLD Kapittel 1. Generelt 1.1 Virkeområde Avtalebetingelser ORGNR: 946 665 630 KONTAKT: WebTeamet, v/ Svein T. Kristensen, Borggt. 14, 9406 Harstad - Tlf. 907 98347 DATO PUBLISERT: 16.09.2008 DATO ENDRET: 15.05.2009, 18.08.2010, 30.06.2011, 01.08.2013

Detaljer

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 1. Generelt. NetWorld Norway DA, organisasjonsnummer 997 790 5903 er leverandør

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ AVTALE OM ABONNEMENT PÅ FirmaSider Webplass Medieserver E-butikk E-post Domene mellom... heretter kalt Kunden og... heretter kalt Forhandleren Side 1 av 7 Abonnementsbetingelser 1. Generelt Abonnementbetingelsene

Detaljer

Generelle vilkår Internet Service Portfolio

Generelle vilkår Internet Service Portfolio Generelle vilkår Internet Service Portfolio Side 1 av 5 1. LEVERANSENS FORMÅL Avtalen inngås for å sikre Kunden en kostnadseffektiv og stabil leveranse av Tjenestene som er bestilt. I Tjenesten(e) inngår

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om (navn på anskaffelsen) er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn)

Detaljer

AVTALE BO- OG OMSORGSLØSNINGER FOR SÆRSKILTE BEBOERE. ALERIS UNGPLAN & BOI AS (heretter kalt oppdragstaker) Organisajonsnummer: 985 194 653

AVTALE BO- OG OMSORGSLØSNINGER FOR SÆRSKILTE BEBOERE. ALERIS UNGPLAN & BOI AS (heretter kalt oppdragstaker) Organisajonsnummer: 985 194 653 AVTALE BO- OG OMSORGSLØSNINGER FOR SÆRSKILTE BEBOERE ALERIS UNGPLAN & BOI AS (heretter kalt oppdragstaker) Organisajonsnummer: 985 194 653 OG UTLENDINGSDIREKTORATET (UDI) (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen)

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) Kunnskapsdepartementet Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) med bilag Februar 2012 1 Avtale om forsknings- og utredningsoppdrag Avtale om

Detaljer

OPTIMERAS STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES VAREKJØP

OPTIMERAS STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES VAREKJØP OPTIMERAS STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES VAREKJØP 2. UTGAVE 12/2012 1. PARTER I disse standard salgs-og leveringsbetingelser ( Standard salgsbetingelser ) er Optimera AS,

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor )

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor ) Versjon 1.1 mars 2014 Side 1 av 6 PhonectUC Tjenesteavtale Abonnements- og tjenesteavtale PhonectUC Tjenesteavtale består av følgende elementer: i) Avtalen, dvs. den til enhver tid gyldige bestilling (og

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

Søknadsskjema BAUHAUS bedrift med Visa Bedriftsansvar

Søknadsskjema BAUHAUS bedrift med Visa Bedriftsansvar Søknadsskjema BAUHAUS bedrift med Visa Bedriftsansvar Opplysninger om firmaet (vennligst bruk blokkbokstaver) Firmaets pregenavn på kortet (26 disposisjoner) Org. nummer: Firmaets navn: Kontaktperson i

Detaljer

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK ABONNEMENTSBETINGELSER FOR INTERNETT Generelle avtalevilkår for levering av bredbåndstjenester fra Phonect AS. Vilkårene kommer i tillegg til Avtalen og Abonnementsbetingelser. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 VILKÅR FOR BYGGEIERE 1. AVTALEFORHOLD Disse alminnelige leveringsvilkår ( vilkårene ) gjelder for de tjenester og ytelser som leveres av Mobilarm

Detaljer

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. 3. Gjennomføring av oppdraget ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Oppdraget Vi

Detaljer

AVTALE OM VEDLIKEHOLD OG PROGRAMSERVICE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM VEDLIKEHOLD OG PROGRAMSERVICE (heretter kalt Avtale) STANDARDAVTALE AVTALE OM VEDLIKEHOLD OG PROGRAMSERVICE (heretter kalt Avtale) MELLOM Orgnr 989 334 603 (heretter kalt Leverandøren) OG Rohkunborri nasjonalparkstyre Fylkesmannen i Troms Orgnr 974 772 124

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Rauma Energi Bredbånd

Detaljer