Byrådssak 299/13. Ny praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO ESARK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådssak 299/13. Ny praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO ESARK-12-201301217-11"

Transkript

1 Byrådssak 299/13 Ny praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO LRS ESARK Hva saken gjelder: Fra 2008 endret Bergen kommune praksisen rundt oppsigelse/tap av barnehageplass og SFO-plass ved manglende betaling, og det praktiseres nå en ordning der manglende betaling ikke fører til tap av plassen. I private barnehager vil manglende betaling for barnehageplass føre til oppsigelse av plassen. Fram til 2008 førte økonomisk mislighold til oppsigelse av plassen. For de kommunale barnehagene var ordningen hjemlet i vedtektene, og ble gjort kjent for søkerne i bekreftelsen om mottatt søknad til barnehageplass i Bergen. Begrunnelsen og argumentasjonen for endringen i 2008 var at det ikke burde være slik at det enkelte barn skulle unngjelde for manglende betaling ved å ikke få beholde eller kunne tildeles en barnehage- eller SFO-plass. Datatilsynet mente dessuten at det var i strid med loven at registrerte opplysninger om økonomisk mislighold framkom i fagsystemet for opptak til barnehage. Varselet som framkom i systemet kunne også sees av de private barnehagene siden kommunale og private barnehager hadde og har - samordnet opptak til barnehage med felles fagsystem. I forbindelse med behandlingen av saken Rullering av tiltaksplan for full barnehagedekning 1,2,3 alle får bli med! (B-sak 229/08) ble det på denne bakgrunn fattet følgende vedtak: Opplysninger om økonomisk mislighold ved tildeling av barnehageplass vil bli fjernet. Vedtektene i kommunale barnehager justeres i forhold til denne endringen. En ser nå en rekke uheldige konsekvenser av dette vedtaket. Antallet misligholdte foreldrebetalinger har økt, og per august 2012 hadde Bergen kommune utestående nærmere 16 millioner i skyldig betaling for barnehage og SFO, fordelt på ca debitorer. Vel 1100 av disse er fortsatt aktive (har fortsatt barnehageplass) med en samlet gjeld på 9,3 millioner. For noen enkeltfamilier er skyldig beløp kommet opp i over kr, og disse vil ha få eller ingen muligheter for å gjøre opp for seg. I følge kemneren har kommunen få virkemidler for å få inn disse pengene, idet tradisjonell inkasso har liten effekt i slike saker. Når en ikke mister en barnehageplass/sfo-plass ved gjentagende manglende betaling, vil konsekvensen for mange familier være at de opparbeider seg betydelig gjeld til kommunen. Byrådet ønsker å iverksette tiltak for å hindre at familier på denne måten opparbeider seg betydelig gjeld til kommunen og settes i en situasjon som «gjeldsslaver». Betalingsanmerkninger vil henge ved foresatte i mange sammenhenger, og kan bl.a. hindre at de får lån, noe som påvirker en families økonomiske stilling og situasjon og igjen vil kunne gå ut over barnet. Bergen kommune vil gjeninnføre en ordning som fanger opp familier som ikke betaler for barnehageplass/sfo-plass. Hva ny ordning innebærer: 1

2 Det foreslås å gjeninnføre plassoppsigelse ved manglende betaling fra 1. januar Det vil tilrettelegges for en lik praksis for barnehage- og SFO-plass, og vedtektene for de kommunale barnehagene og SFO vil bli endret i tråd med dette. Tap av plass grunnet manglende betaling er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages. Bergen kommune vil samarbeide med andre kommunale instanser, og gjeninnføringen vil bli sett i sammenheng med ulike virkemidler og ordninger knyttet til mislighold av foreldrebetaling, som inngåelse av nedbetalingsavtaler og informasjon om ulike offentlige støtteordninger m.v. Byrådsavdeling for barnehage og skole vil administrativt detaljere ordningen i samarbeid med Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing, Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap (Kemneren) og Byrådsavdeling for helse og omsorg (barnevernstjenesten). For gjelden på ca. 16 mill. som er opparbeidet før ordningen gjeninnføres, vil Bergen kommune fortsette gjeldsinnkreving overfor ikke-aktive kunder, det vil si de som ikke lengre har barn i barnehage/sfo. For foresatte som fremdeles har barn i barnehage/sfo - men skylder foreldrebetaling til Bergen kommune - vil det bli lagt til rette for en overgangsordning for håndtering av «gammel gjeld»: Utestående fordringer for barnehageplass/sfo opparbeidet før skal ikke få betydning for å beholde plassen eller for muligheten til å få ny barnehageplass i Bergen kommune, idet oppsigelse ved mislighold av betaling følger enkeltbarnet, ikke søsken. For den opparbeidete gjelden som skyldes manglende betaling for barnehage-/sfo-plass vil det bli lagt til rette for inngåelse av nedbetalingsavtale med kemneren. Når det gjelder betaling for barnehageplass/sfo-plass kan Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing ved NAV etter søknad, økonomisk behovsprøving og en konkret individuell vurdering gi tilskudd til å dekke slike utgifter eller sikre at ytelsen går til å dekke dette formålet. Det vil bli utarbeidet administrative retningslinjer hvor ordningen detaljeres nærmere, herunder samarbeidet med andre kommunale instanser. Det ble informert om saken på drøftingsmøte med organisasjonene Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyrets oppgaver og enekompetanse vedtatt av Bergen bystyre i møte , sak Vedtak i politiske enkeltsaker. Enkeltsaker som innebærer prinsipielle politiske avveininger. 2

3 Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bergen kommunen innfører oppsigelse av barnehageplass/plass i SFO med en måneds varsel ved mislighold av foreldrebetaling. Ny ordning trer i kraft fra 1.januar Foresatte til barn hvor det er mottatt oppsigelse av barnehage-/sfo-plass på grunn av manglende betaling, vil ikke kunne få tildelt barnehageplass/sfo-plass til dette barnet før gjelden er innfridd eller det er inngått betalingsavtale. 3. Det utarbeides en overgangsordning for håndtering av utestående fordringer/ gjeld som er opparbeidet før ordningen trer i kraft. 4. Det vil bli utarbeidet administrative retningslinjer hvor ordningen detaljeres nærmere, herunder samarbeidet med andre kommunale instanser. 5. Vedtektene for de kommunale barnehagene/sfo endres i tråd med denne saken. Dato: 31. oktober 2013 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Ragnhild Stolt-Nielsen Byrådsleder Harald Victor Hove byråd for barnehage og skole 3

4 Saksutredning: Historikk Fra 2008 endret Bergen kommune praksisen rundt oppsigelse/tap av barnehage- og SFO-plass ved manglende betaling, og praktiserer nå en ordning der manglende betaling ikke fører til tap av plassen. Begrunnelsen og argumentasjonen var at det ikke burde være slik at det enkelte barn skulle unngjelde for manglende betaling ved å ikke få beholde eller kunne tildeles en barnehage- eller SFO-plass. Private barnehager har imidlertid fortsatt i sine vedtekter at manglende betaling for barnehageplass fører til oppsigelse av plassen. Fram til 2008 førte økonomisk mislighold til oppsigelse av plassen. For de kommunale barnehagene var ordningen hjemlet i vedtektene, og ble gjort kjent for søkerne i bekreftelsen om mottatt søknad til barnehageplass i Bergen. I praksis var ordningen før 2008 slik at for søkere med utestående betaling for barnehage-/sfo-plass ble det lagt inn et varsel i fagsystemet. På bakgrunn av denne opplysningen ble det ikke tildelt kommunal plass til søkere med ubetalte barnehageregninger. Styrere/ ledere i barnehage og SFO hadde imidlertid ikke tilgang til detaljerte opplysninger om kundens/søkers utestående beløp. Varselet var bare knyttet opp til skyldig betaling for barnehageplass/sfo-plass og ikke til andre restanser, som kommunale avgifter. Varselet ble ikke lagret, det ble kjørt ukentlige oppdateringer og for de som betalte i mellomtiden, ville varselet forsvinne. Datatilsynet mente det var i strid med loven at registrerte opplysninger om økonomisk mislighold framkom i fagsystemet for opptak til barnehage. Varselet som framkom i systemet kunne også sees av de private barnehagene siden kommunale og private barnehager har samordnet opptak til barnehage med felles fagsystem. I forbindelse med behandlingen av saken Rullering av tiltaksplan for full barnehagedekning 1,2,3 alle får bli med! (B-sak 229/08) ble det på denne bakgrunn fattet følgende vedtak: Opplysninger om økonomisk mislighold ved tildeling av barnehageplass vil bli fjernet. Vedtektene i kommunale barnehager justeres i forhold til denne endringen. Bergen kommune valgte altså å endre praksisen der manglende betaling førte til plassoppsigelse, ved å fjerne opplysninger om økonomisk mislighold (varselet) i fagsystemet. Dagens situasjon En ser nå en rekke uheldige konsekvenser av dette vedtaket. Mens det på det tidspunkt ordningen ble vedtatt å gjelde fra (2008) kun var registrert fire aktive tilfeller av manglende betaling for barnehageplass til Bergen kommune, er antallet misligholdte foreldrebetalinger høsten 2012 økt til mer enn 2000 debitorer. Som tabellen viser hadde Bergen kommune høsten 2012 utestående nærmere 16 millioner i skyldig betaling for barnehage og SFO, der vel 1100 av disse fortsatt er aktive kunder (har barnehageplass). Den samlede gjelden til disse er på ca 9,3 millioner. For noen enkeltfamilier er skyldig beløp kommet opp i over kr, og disse vil ha få eller ingen muligheter for å gjøre opp for seg. Saldointervall Antall misligholdte foreldrebetalinger Total sum 4 Antall som fortsatt har barnehageplass (aktive) Total sum aktive Sum

5 I følge kemneren har kommunen få virkemidler for å få inn disse pengene, idet tradisjonell inkasso har liten effekt i slike saker. Når en ikke mister en barnehage- eller SFO-plass ved gjentagende manglende betaling, vil konsekvensen for mange familier være at de opparbeider seg betydelig gjeld til kommunen. Dette vil henge ved dem i mange sammenhenger. Familiene pådrar seg betalingsanmerkninger som hindrer at de får lån osv., noe som påvirker en families økonomiske stilling og situasjon og igjen vil kunne gå ut over barnet. Bergen kommune vil gjeninnføre en ordning som fanger opp familier som ikke betaler for barnehageplass/sfo-plass. Kemneren i Bergen opplyser også at mange av dem som har ubetalte regninger for barnehage-/sfo-plass mottar ytelser fra det offentlige til å dekke barnehageutgiftene. Slik ordningen nå er får det ikke som konsekvens at barnet mister plassen ved manglende betaling. Barnevernet betaler faktura for noen barn og da går faktura direkte til dem. Det er imidlertid et uttalt ønske fra barnevernets side at foresatte skal bli selvstendige i forhold til egen økonomi. Foresatte mottar derfor gjerne slike barnetilsynspenger til dekning av barnehage/sfo, og har selv ansvar for å betale regningen. Rutinene er videre at dersom de konkrete ytelsene /utbetalingene til f.eks bolig eller barnehage over en viss tid ikke blir brukt til formålet det er ment til, så skal sosialtjenesten gå over til en ordning med direkte betaling. Mottaker av ytelsen skal da ikke lenger få utbetalt beløpet, men pengene gå direkte til huseier, barnehage etc. Det er derfor viktig at byrådsavdeling for barnehage og skole - ved manglende betaling for en barnehage- eller SFO-plass - innskjerper varslingsrutinene overfor sosialtjenesten på dette punktet. Dette vil også gjelde private barnehageplasser, men dersom foresatte misligholder betaling til private barnehager blir plassen sagt opp. Dagens praksis i Bergen kommune Barnehage og SFO: 14 dager etter hovedforfall på faktura sendes 1. gangs purring fra lønns og regnskapssenteret. Denne har 14 dagers betalingsfrist samt tillegg for purring, dvs. purregebyr. 7 dager etter forfall på 1. gangs purring sendes varsel om inkasso. Denne har 14 dagers betalingsfrist, og det påbeløper igjen purregebyr. 7 dager etter forfall på inkassovarsel overføres kravet til Kemneren og deres fagsystem for inkasso. Det er da gått 56 dager fra hovedforfall på faktura. Kemneren sender kunden en betalingsoppfordring med 14 dagers betalingsfrist. Etter at denne fristen er ute sender de på nytt varsel om utlegg, dvs. varsel om at dersom kravet ikke blir betalt innen 14 dager så sendes saken til Namsfogden.. Som ordningen over viser er det kemneren som administrerer dagens inkassoordning. Det innebærer at dersom ikke familien selv tar kontakt med Kemneren for å finne løsning ved uteblitt betaling, så påføres regningen ytterligere gebyrer samtidig som nye regninger kommer til. Barnet fortsetter med å inneha plasstilbudet, og resultatet blir skyhøy gjeld for familien og tap for Bergen kommune. På grunn av at det per i dag ikke er anledning å si opp barnehage- og SFO-plass grunnet manglende betaling, er det ikke grunnlag for samhandling mellom Kemneren og sosialtjenesten i disse sakene. Hadde det vært snakk om oppsigelse av plass så ville sosialtjenesten blitt varslet og kunne da vurdert å stille garanti for utestående betaling. 5

6 Hva gjør andre kommuner Bergen kommune er med i et nettverk av til sammen ti storbyer, og en rundspørring blant de øvrige ni kommunene Oslo, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Fredrikstad, Bærum, Sandnes og Tromsø viser at samtlige har oppsigelse som virkemiddel for å få inn manglende betaling for barnehage- /SFO-plass, i kombinasjon med mulighet for nedbetalingsavtaler og offentlige støtteordninger. En kort gjengivelse av praksis i Oslo, Stavanger og Trondheim kommuner er tatt med som eksempler: Praksis i Oslo kommune I 12 i Forskrift om standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo kommune reguleres hvilke «vesentlige mislighold» som gir grunnlag for oppsigelse av en barnehageplass i Oslo, og blant disse er «ikke betalt oppholdsbetaling til tross for purring i henhold til betalingsrutinene». Plassen sies da opp med en måneds varsel. Videre sier vedtektene at «Barn av familier med utestående oppholdsbetaling fra kommunal barnehage eller aktivitetsskole (SFO) ikke blir tildelt barnehageplass før tidligere utestående oppholdsbetaling er oppgjort». Det gjøres unntak fra bestemmelsen for søkere med barnevernsvedtak. Praksis i Stavanger Stavanger kommune fakturerer forskuddsvis for perioden september til juli med forfall den første i hver måned. Dersom en regning ikke betales innen fristen sendes saken til inkasso og manglende betaling medfører at barnet mister plassen med en måneds varsel Overflytting/opptak til andre barnehager vurderes ikke ved manglende betaling. Stavanger har presisert i sine vedtekter at tap av barnehageplass grunnet manglende betaling ikke er et enkeltvedtak og ikke kan påklages. Praksis Trondheim kommune: Kommunen foretar opptak til kommunale barnehageplasser gjennom hele året, samt til private familiebarnehager. 16 dager etter forfallsdato sendes det ut et purre-/inkassovarsel. Forfall er ca. den 20. i måneden etter hovedforfall. Det blir beregnet purregebyr og forsinkelsesrente på kontingent. Styrer/enhetsleder sjekker hver månedlig restanseliste og undersøker om familien burde søkt om økonomisk moderasjon eller om Barne- og familietjenesten er involvert. Enhetsleder foretar en samtale med foresatt for å klarlegge evt. hjelpebehov innen forfallsdato på varselet. Saken oversendes inkasso ca. 3 uker etter forfallsdato, og det er kun reelle saker som sendes til inkasso. Oppvekstkontoret sender ut oppsigelse dersom saken ikke blir løst innen 30 dager. Det er en måneds oppsigelsesfrist. Utestående betaling gjelder hele familien, dvs. Trondheim kommune tildeler ikke ny barnehage- eller SFO-plass dersom gjelden ikke er innfridd (gjelder kun kommunale barnehager). Rett til barnehageplass innfris fra kommunens side, ved at det i tilbudsbrevet blir opplyst om at tilbudet gjelder dersom en ikke har utestående betaling til kommunen. Oppsigelse og rett til barnehageplass etter Barnehageloven 12 Å oppfylle barnehageretten vil si at alle barn som er ett år innen utgangen av august og som søker plass innen fristen, skal tilbys plass ved det årlige hovedopptaket med oppstart i august samme år. Bergen kommune har årlig oppfylt barnehageretten siden den ble innført fra Når Bergen kommune nå gjeninnfører plassoppsigelse ved manglende betaling, vil en oppfylle retten og sine forpliktelser ved å informere allerede i tilbudsbrev ved sentralt hovedopptak om følgende: «Barnehagetilbudet gjelder kun dersom utestående gjeld til kommunen er innfridd eller nedbetalingsavtale er inngått». (jfr Trondheim kommune). Vedtektene for de kommunale barnehagene i Bergen vil endres tilsvarende. Får den nye ordningen tilbakevirkende kraft? Når det gjelder det utestående beløpet på ca. 16 mill. knyttet til manglende betaling for barnehage- og SFO-plass, vil plassoppsigelse ikke ha noen effekt for «ikke-aktive» brukere, det vil si de som ikke lenger har barn i barnehage/sfo. Bergen kommune vil likevel fortsette gjeldsinnkreving overfor disse ikkeaktive kundene. 6

7 For foresatte som fremdeles har barn i barnehage/sfo - men skylder foreldrebetaling til Bergen kommune - vil det bli lagt til rette for en overgangsordning for håndtering av «gammel gjeld»: Utestående fordringer for barnehageplass/sfo opparbeidet før skal ikke få betydning for å beholde plassen eller for muligheten til å få ny barnehageplass/sfo-plass i Bergen kommune; oppsigelse ved mislighold av betaling følger enkeltbarnet, ikke søsken. For den opparbeidete gjelden som skyldes manglende betaling for barnehage-/sfo-plass vil det bli lagt til rette for inngåelse av betalingsavtale med kemneren. Når det gjelder betaling for barnehageplass/sfo-plass kan Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing ved NAV etter søknad, økonomisk behovsprøving og en konkret individuell vurdering gi tilskudd til å dekke slike utgifter eller sikre at ytelsen går til å dekke dette formålet. Forslag til ny praksis ved mislighold av betaling for barnehage og SFO-plass i Bergen kommune Bergen kommunen gjeninnfører oppsigelse av barnehageplass/ plass i SFO ved mislighold av foreldrebetaling fra 1.januar Det vil tilrettelegges for en lik praksis for barnehage- og SFO-plass, og vedtektene for de kommunale barnehagene og SFO vil bli endret i tråd med dette. Foresatte til barn hvor det er mottatt oppsigelse av barnehage-/sfo-plass på grunn av manglende betaling, vil ikke kunne få tildelt barnehageplass/sfo-plass til dette barnet før gjelden er innfridd eller det er inngått betalingsavtale. Oppsigelse ved mislighold av betaling følger altså enkeltbarnet, ikke søsken. Det innebærer at dersom et barn blir sagt opp på grunn av manglende betaling, så får ikke dette barnet ny plass i barnehage eller SFO før gjelden er innfridd eller det er inngått nedbetalingsavtaler. Dersom nedbetalingsavtale misligholdes fører det til oppsigelse. Søsken kan få nye tilbud, og beholde barnehage eller SFO-plass de har. Byrådsavdeling for barnehage og skole ønsker å iverksette tiltak for å hindre at familier opparbeider seg betydelig gjeld og settes i en situasjon som «gjeldsslaver» på grunn av manglende betaling for barnehage- /SFO-plass. Bergen kommune vil sammen med gjeninnføring av plassoppsigelse ved manglende betaling for barnehageplass, legge opp til en praksis/et system som raskt fanger opp familier som ikke betaler for plassen. Forslag til ny praksis: 14 dager etter hovedforfall på faktura sendes 1. gangs purring. Denne har 14 dagers betalingsfrist. Når saken ikke løses 7 dager etter forfall på 1. gangs purring, sendes varsel om inkasso/oppsigelse. Denne har 14 dagers betalingsfrist. Samtidig sjekker styrer/enhetsleder hvem av barna det ikke er betalt for og om familien burde søkt om økonomisk moderasjon eller om andre instanser (eks. vis sosialetaten) er involvert i familien. Styrer/enhetsleder inviterer foresatte til en samtale for å få klarlagt evt. hjelpebehov. Foresatte har mulighet til å inngå nedbetalingsavtale med kemneren, (Det er kun Kemneren som pr. i dag kan inngå nedbetalingsavtaler) eller innfri hele det skyldige beløpet. 7 dager etter forfall på inkassovarsel overføres kravet til Kemneren. Fagavdelingen sender ut oppsigelse dersom saken ikke blir løst innen 3 uker. Oppsigelsestiden er en mnd. Hvis foresatte vil beholde plassen for sitt barn, forevises kvittering på forfalt beløp (hele restansen) til barnehage/sfo/fagavdelingen/kemneren innen oppsigelsesfristen som fremkommer i brevet. 7

8 Dersom foresatte ikke kan vise kvittering for innbetaling av utestående beløp, forbereder styrer/enhetsleder opptak av nytt barn. Foresatte må søke plass på nytt. Familie som har restanse kan tilbys ny plass dersom de har en løpende betalingsavtale med kemneren. Informasjon om foresatte med utestående betaling for kommunal barnehageplass vil i den nye ordningen ikke bli synlig for styrere i private barnehager. Ordningen vil detaljeres nærmere av administrasjonen. Blant annet må det klargjøres hvordan samarbeidet med Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing (BSBO), kemneren og barnevernstjenesten kan foregå. 8

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Prosjektrapport : BO TRYGT E T PROSJEKT FOR Å FOREBYGGE OG BEKJEMPE BOSTEDSLØSHET

Prosjektrapport : BO TRYGT E T PROSJEKT FOR Å FOREBYGGE OG BEKJEMPE BOSTEDSLØSHET Prosjektrapport : BO TRYGT E T PROSJEKT FOR Å FOREBYGGE OG BEKJEMPE BOSTEDSLØSHET med fokus på redusering av begjæringer og utkastelser fra kommunale utleieboliger Hundvåg og Storhaug sosialkontor Januar2009

Detaljer

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp.

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp. Byrådssak 1143 /14 1 Startlån, nye retningslinjer for tildeling TRST ESARK-1522-201408750-4 Hva saken gjelder: Startlånet ble innført som erstatning for etableringslånet i 2003. Bergen kommune vedtok å

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE 2006 UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET...

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: 201200950-20 Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh:

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i Gran den 14.06.2012 Ksak 67/12 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Ansvar... 5 1.4 Opplæring/informasjon

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Sosiallån. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon

F R. Forvaltningsrevisjon. Sosiallån. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Sosiallån Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Lis-Ann Ødelien revisor Bærum

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 1 DRIFT Barnehagene eies av Skedsmo kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO EBT-14/15139-1 74935/14 08.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap Stavanger bystyre /

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Bergheim Barnehage SA med andelskapital...3 1 Navn og forretningssted...3 2 Formål...3 3 Andelshavere...3 4 Rettslig disposisjonsevne.

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 4 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

1 Innhold. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

1 Innhold. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Innhold 1 Innhold...1 2 Om årsmeldingen...2 2.1 Kort om Lånekassen...3 2.2 Direktøren har ordet: Enklere studenthverdag...4 2.3 Resultater i 2005...5 3 Fornyelsen er i gang...6 3.1 Lånekassens visjon...7

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, lille sal. 26.04.2006 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, lille sal. 26.04.2006 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, lille sal 26.04.2006 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Sosialtjenesten Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...1

Detaljer

Den norske legeforenings kommentarutgave. til

Den norske legeforenings kommentarutgave. til Den norske legeforenings kommentarutgave til Rammeavtale mellom Kommunenes Sentralforbund og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene (ASA 4310) For perioden 1.7.2011.

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 19. mai 2015: Vedtak i sak 244-2014. Klager: NN. Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt inkassovarslet, om adgangen til å beregne

Detaljer

Begjæringer og gjennomførte utkastelser. En komparativ studie av Norge og Sverige

Begjæringer og gjennomførte utkastelser. En komparativ studie av Norge og Sverige Begjæringer og gjennomførte utkastelser. En komparativ studie av Norge og Sverige I. INNLEDNING... 3 II. BAKGRUNN... 4 III. NORGE... 5 1. BEGJÆRINGER OG UTKASTELSER ET STORBYPROBLEM... 5 1.1. Situasjonen

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked

På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked Godkjent - Arbeidsgruppe Del rapport 3 Private leiemarked 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 2 METODE OG KILDEBRUK... 4 PROSJEKTETS MÅL...

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER (NB! Må leses i sammenheng med NTFs kommentarer til avtalen) Mellom tannlege...(heretter kalt praksisinnehaver) og tannlege...(heretter kalt leietaker), er det i dag

Detaljer

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 1. Innledning I det følgende vil vi komme med den årlige rapporteringen over klagestatistikk på telefonsalg, samt redegjøre for problemstillinger

Detaljer