Byrådssak 299/13. Ny praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO ESARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådssak 299/13. Ny praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO ESARK-12-201301217-11"

Transkript

1 Byrådssak 299/13 Ny praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO LRS ESARK Hva saken gjelder: Fra 2008 endret Bergen kommune praksisen rundt oppsigelse/tap av barnehageplass og SFO-plass ved manglende betaling, og det praktiseres nå en ordning der manglende betaling ikke fører til tap av plassen. I private barnehager vil manglende betaling for barnehageplass føre til oppsigelse av plassen. Fram til 2008 førte økonomisk mislighold til oppsigelse av plassen. For de kommunale barnehagene var ordningen hjemlet i vedtektene, og ble gjort kjent for søkerne i bekreftelsen om mottatt søknad til barnehageplass i Bergen. Begrunnelsen og argumentasjonen for endringen i 2008 var at det ikke burde være slik at det enkelte barn skulle unngjelde for manglende betaling ved å ikke få beholde eller kunne tildeles en barnehage- eller SFO-plass. Datatilsynet mente dessuten at det var i strid med loven at registrerte opplysninger om økonomisk mislighold framkom i fagsystemet for opptak til barnehage. Varselet som framkom i systemet kunne også sees av de private barnehagene siden kommunale og private barnehager hadde og har - samordnet opptak til barnehage med felles fagsystem. I forbindelse med behandlingen av saken Rullering av tiltaksplan for full barnehagedekning 1,2,3 alle får bli med! (B-sak 229/08) ble det på denne bakgrunn fattet følgende vedtak: Opplysninger om økonomisk mislighold ved tildeling av barnehageplass vil bli fjernet. Vedtektene i kommunale barnehager justeres i forhold til denne endringen. En ser nå en rekke uheldige konsekvenser av dette vedtaket. Antallet misligholdte foreldrebetalinger har økt, og per august 2012 hadde Bergen kommune utestående nærmere 16 millioner i skyldig betaling for barnehage og SFO, fordelt på ca debitorer. Vel 1100 av disse er fortsatt aktive (har fortsatt barnehageplass) med en samlet gjeld på 9,3 millioner. For noen enkeltfamilier er skyldig beløp kommet opp i over kr, og disse vil ha få eller ingen muligheter for å gjøre opp for seg. I følge kemneren har kommunen få virkemidler for å få inn disse pengene, idet tradisjonell inkasso har liten effekt i slike saker. Når en ikke mister en barnehageplass/sfo-plass ved gjentagende manglende betaling, vil konsekvensen for mange familier være at de opparbeider seg betydelig gjeld til kommunen. Byrådet ønsker å iverksette tiltak for å hindre at familier på denne måten opparbeider seg betydelig gjeld til kommunen og settes i en situasjon som «gjeldsslaver». Betalingsanmerkninger vil henge ved foresatte i mange sammenhenger, og kan bl.a. hindre at de får lån, noe som påvirker en families økonomiske stilling og situasjon og igjen vil kunne gå ut over barnet. Bergen kommune vil gjeninnføre en ordning som fanger opp familier som ikke betaler for barnehageplass/sfo-plass. Hva ny ordning innebærer: 1

2 Det foreslås å gjeninnføre plassoppsigelse ved manglende betaling fra 1. januar Det vil tilrettelegges for en lik praksis for barnehage- og SFO-plass, og vedtektene for de kommunale barnehagene og SFO vil bli endret i tråd med dette. Tap av plass grunnet manglende betaling er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages. Bergen kommune vil samarbeide med andre kommunale instanser, og gjeninnføringen vil bli sett i sammenheng med ulike virkemidler og ordninger knyttet til mislighold av foreldrebetaling, som inngåelse av nedbetalingsavtaler og informasjon om ulike offentlige støtteordninger m.v. Byrådsavdeling for barnehage og skole vil administrativt detaljere ordningen i samarbeid med Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing, Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap (Kemneren) og Byrådsavdeling for helse og omsorg (barnevernstjenesten). For gjelden på ca. 16 mill. som er opparbeidet før ordningen gjeninnføres, vil Bergen kommune fortsette gjeldsinnkreving overfor ikke-aktive kunder, det vil si de som ikke lengre har barn i barnehage/sfo. For foresatte som fremdeles har barn i barnehage/sfo - men skylder foreldrebetaling til Bergen kommune - vil det bli lagt til rette for en overgangsordning for håndtering av «gammel gjeld»: Utestående fordringer for barnehageplass/sfo opparbeidet før skal ikke få betydning for å beholde plassen eller for muligheten til å få ny barnehageplass i Bergen kommune, idet oppsigelse ved mislighold av betaling følger enkeltbarnet, ikke søsken. For den opparbeidete gjelden som skyldes manglende betaling for barnehage-/sfo-plass vil det bli lagt til rette for inngåelse av nedbetalingsavtale med kemneren. Når det gjelder betaling for barnehageplass/sfo-plass kan Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing ved NAV etter søknad, økonomisk behovsprøving og en konkret individuell vurdering gi tilskudd til å dekke slike utgifter eller sikre at ytelsen går til å dekke dette formålet. Det vil bli utarbeidet administrative retningslinjer hvor ordningen detaljeres nærmere, herunder samarbeidet med andre kommunale instanser. Det ble informert om saken på drøftingsmøte med organisasjonene Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyrets oppgaver og enekompetanse vedtatt av Bergen bystyre i møte , sak Vedtak i politiske enkeltsaker. Enkeltsaker som innebærer prinsipielle politiske avveininger. 2

3 Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bergen kommunen innfører oppsigelse av barnehageplass/plass i SFO med en måneds varsel ved mislighold av foreldrebetaling. Ny ordning trer i kraft fra 1.januar Foresatte til barn hvor det er mottatt oppsigelse av barnehage-/sfo-plass på grunn av manglende betaling, vil ikke kunne få tildelt barnehageplass/sfo-plass til dette barnet før gjelden er innfridd eller det er inngått betalingsavtale. 3. Det utarbeides en overgangsordning for håndtering av utestående fordringer/ gjeld som er opparbeidet før ordningen trer i kraft. 4. Det vil bli utarbeidet administrative retningslinjer hvor ordningen detaljeres nærmere, herunder samarbeidet med andre kommunale instanser. 5. Vedtektene for de kommunale barnehagene/sfo endres i tråd med denne saken. Dato: 31. oktober 2013 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Ragnhild Stolt-Nielsen Byrådsleder Harald Victor Hove byråd for barnehage og skole 3

4 Saksutredning: Historikk Fra 2008 endret Bergen kommune praksisen rundt oppsigelse/tap av barnehage- og SFO-plass ved manglende betaling, og praktiserer nå en ordning der manglende betaling ikke fører til tap av plassen. Begrunnelsen og argumentasjonen var at det ikke burde være slik at det enkelte barn skulle unngjelde for manglende betaling ved å ikke få beholde eller kunne tildeles en barnehage- eller SFO-plass. Private barnehager har imidlertid fortsatt i sine vedtekter at manglende betaling for barnehageplass fører til oppsigelse av plassen. Fram til 2008 førte økonomisk mislighold til oppsigelse av plassen. For de kommunale barnehagene var ordningen hjemlet i vedtektene, og ble gjort kjent for søkerne i bekreftelsen om mottatt søknad til barnehageplass i Bergen. I praksis var ordningen før 2008 slik at for søkere med utestående betaling for barnehage-/sfo-plass ble det lagt inn et varsel i fagsystemet. På bakgrunn av denne opplysningen ble det ikke tildelt kommunal plass til søkere med ubetalte barnehageregninger. Styrere/ ledere i barnehage og SFO hadde imidlertid ikke tilgang til detaljerte opplysninger om kundens/søkers utestående beløp. Varselet var bare knyttet opp til skyldig betaling for barnehageplass/sfo-plass og ikke til andre restanser, som kommunale avgifter. Varselet ble ikke lagret, det ble kjørt ukentlige oppdateringer og for de som betalte i mellomtiden, ville varselet forsvinne. Datatilsynet mente det var i strid med loven at registrerte opplysninger om økonomisk mislighold framkom i fagsystemet for opptak til barnehage. Varselet som framkom i systemet kunne også sees av de private barnehagene siden kommunale og private barnehager har samordnet opptak til barnehage med felles fagsystem. I forbindelse med behandlingen av saken Rullering av tiltaksplan for full barnehagedekning 1,2,3 alle får bli med! (B-sak 229/08) ble det på denne bakgrunn fattet følgende vedtak: Opplysninger om økonomisk mislighold ved tildeling av barnehageplass vil bli fjernet. Vedtektene i kommunale barnehager justeres i forhold til denne endringen. Bergen kommune valgte altså å endre praksisen der manglende betaling førte til plassoppsigelse, ved å fjerne opplysninger om økonomisk mislighold (varselet) i fagsystemet. Dagens situasjon En ser nå en rekke uheldige konsekvenser av dette vedtaket. Mens det på det tidspunkt ordningen ble vedtatt å gjelde fra (2008) kun var registrert fire aktive tilfeller av manglende betaling for barnehageplass til Bergen kommune, er antallet misligholdte foreldrebetalinger høsten 2012 økt til mer enn 2000 debitorer. Som tabellen viser hadde Bergen kommune høsten 2012 utestående nærmere 16 millioner i skyldig betaling for barnehage og SFO, der vel 1100 av disse fortsatt er aktive kunder (har barnehageplass). Den samlede gjelden til disse er på ca 9,3 millioner. For noen enkeltfamilier er skyldig beløp kommet opp i over kr, og disse vil ha få eller ingen muligheter for å gjøre opp for seg. Saldointervall Antall misligholdte foreldrebetalinger Total sum 4 Antall som fortsatt har barnehageplass (aktive) Total sum aktive Sum

5 I følge kemneren har kommunen få virkemidler for å få inn disse pengene, idet tradisjonell inkasso har liten effekt i slike saker. Når en ikke mister en barnehage- eller SFO-plass ved gjentagende manglende betaling, vil konsekvensen for mange familier være at de opparbeider seg betydelig gjeld til kommunen. Dette vil henge ved dem i mange sammenhenger. Familiene pådrar seg betalingsanmerkninger som hindrer at de får lån osv., noe som påvirker en families økonomiske stilling og situasjon og igjen vil kunne gå ut over barnet. Bergen kommune vil gjeninnføre en ordning som fanger opp familier som ikke betaler for barnehageplass/sfo-plass. Kemneren i Bergen opplyser også at mange av dem som har ubetalte regninger for barnehage-/sfo-plass mottar ytelser fra det offentlige til å dekke barnehageutgiftene. Slik ordningen nå er får det ikke som konsekvens at barnet mister plassen ved manglende betaling. Barnevernet betaler faktura for noen barn og da går faktura direkte til dem. Det er imidlertid et uttalt ønske fra barnevernets side at foresatte skal bli selvstendige i forhold til egen økonomi. Foresatte mottar derfor gjerne slike barnetilsynspenger til dekning av barnehage/sfo, og har selv ansvar for å betale regningen. Rutinene er videre at dersom de konkrete ytelsene /utbetalingene til f.eks bolig eller barnehage over en viss tid ikke blir brukt til formålet det er ment til, så skal sosialtjenesten gå over til en ordning med direkte betaling. Mottaker av ytelsen skal da ikke lenger få utbetalt beløpet, men pengene gå direkte til huseier, barnehage etc. Det er derfor viktig at byrådsavdeling for barnehage og skole - ved manglende betaling for en barnehage- eller SFO-plass - innskjerper varslingsrutinene overfor sosialtjenesten på dette punktet. Dette vil også gjelde private barnehageplasser, men dersom foresatte misligholder betaling til private barnehager blir plassen sagt opp. Dagens praksis i Bergen kommune Barnehage og SFO: 14 dager etter hovedforfall på faktura sendes 1. gangs purring fra lønns og regnskapssenteret. Denne har 14 dagers betalingsfrist samt tillegg for purring, dvs. purregebyr. 7 dager etter forfall på 1. gangs purring sendes varsel om inkasso. Denne har 14 dagers betalingsfrist, og det påbeløper igjen purregebyr. 7 dager etter forfall på inkassovarsel overføres kravet til Kemneren og deres fagsystem for inkasso. Det er da gått 56 dager fra hovedforfall på faktura. Kemneren sender kunden en betalingsoppfordring med 14 dagers betalingsfrist. Etter at denne fristen er ute sender de på nytt varsel om utlegg, dvs. varsel om at dersom kravet ikke blir betalt innen 14 dager så sendes saken til Namsfogden.. Som ordningen over viser er det kemneren som administrerer dagens inkassoordning. Det innebærer at dersom ikke familien selv tar kontakt med Kemneren for å finne løsning ved uteblitt betaling, så påføres regningen ytterligere gebyrer samtidig som nye regninger kommer til. Barnet fortsetter med å inneha plasstilbudet, og resultatet blir skyhøy gjeld for familien og tap for Bergen kommune. På grunn av at det per i dag ikke er anledning å si opp barnehage- og SFO-plass grunnet manglende betaling, er det ikke grunnlag for samhandling mellom Kemneren og sosialtjenesten i disse sakene. Hadde det vært snakk om oppsigelse av plass så ville sosialtjenesten blitt varslet og kunne da vurdert å stille garanti for utestående betaling. 5

6 Hva gjør andre kommuner Bergen kommune er med i et nettverk av til sammen ti storbyer, og en rundspørring blant de øvrige ni kommunene Oslo, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Fredrikstad, Bærum, Sandnes og Tromsø viser at samtlige har oppsigelse som virkemiddel for å få inn manglende betaling for barnehage- /SFO-plass, i kombinasjon med mulighet for nedbetalingsavtaler og offentlige støtteordninger. En kort gjengivelse av praksis i Oslo, Stavanger og Trondheim kommuner er tatt med som eksempler: Praksis i Oslo kommune I 12 i Forskrift om standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo kommune reguleres hvilke «vesentlige mislighold» som gir grunnlag for oppsigelse av en barnehageplass i Oslo, og blant disse er «ikke betalt oppholdsbetaling til tross for purring i henhold til betalingsrutinene». Plassen sies da opp med en måneds varsel. Videre sier vedtektene at «Barn av familier med utestående oppholdsbetaling fra kommunal barnehage eller aktivitetsskole (SFO) ikke blir tildelt barnehageplass før tidligere utestående oppholdsbetaling er oppgjort». Det gjøres unntak fra bestemmelsen for søkere med barnevernsvedtak. Praksis i Stavanger Stavanger kommune fakturerer forskuddsvis for perioden september til juli med forfall den første i hver måned. Dersom en regning ikke betales innen fristen sendes saken til inkasso og manglende betaling medfører at barnet mister plassen med en måneds varsel Overflytting/opptak til andre barnehager vurderes ikke ved manglende betaling. Stavanger har presisert i sine vedtekter at tap av barnehageplass grunnet manglende betaling ikke er et enkeltvedtak og ikke kan påklages. Praksis Trondheim kommune: Kommunen foretar opptak til kommunale barnehageplasser gjennom hele året, samt til private familiebarnehager. 16 dager etter forfallsdato sendes det ut et purre-/inkassovarsel. Forfall er ca. den 20. i måneden etter hovedforfall. Det blir beregnet purregebyr og forsinkelsesrente på kontingent. Styrer/enhetsleder sjekker hver månedlig restanseliste og undersøker om familien burde søkt om økonomisk moderasjon eller om Barne- og familietjenesten er involvert. Enhetsleder foretar en samtale med foresatt for å klarlegge evt. hjelpebehov innen forfallsdato på varselet. Saken oversendes inkasso ca. 3 uker etter forfallsdato, og det er kun reelle saker som sendes til inkasso. Oppvekstkontoret sender ut oppsigelse dersom saken ikke blir løst innen 30 dager. Det er en måneds oppsigelsesfrist. Utestående betaling gjelder hele familien, dvs. Trondheim kommune tildeler ikke ny barnehage- eller SFO-plass dersom gjelden ikke er innfridd (gjelder kun kommunale barnehager). Rett til barnehageplass innfris fra kommunens side, ved at det i tilbudsbrevet blir opplyst om at tilbudet gjelder dersom en ikke har utestående betaling til kommunen. Oppsigelse og rett til barnehageplass etter Barnehageloven 12 Å oppfylle barnehageretten vil si at alle barn som er ett år innen utgangen av august og som søker plass innen fristen, skal tilbys plass ved det årlige hovedopptaket med oppstart i august samme år. Bergen kommune har årlig oppfylt barnehageretten siden den ble innført fra Når Bergen kommune nå gjeninnfører plassoppsigelse ved manglende betaling, vil en oppfylle retten og sine forpliktelser ved å informere allerede i tilbudsbrev ved sentralt hovedopptak om følgende: «Barnehagetilbudet gjelder kun dersom utestående gjeld til kommunen er innfridd eller nedbetalingsavtale er inngått». (jfr Trondheim kommune). Vedtektene for de kommunale barnehagene i Bergen vil endres tilsvarende. Får den nye ordningen tilbakevirkende kraft? Når det gjelder det utestående beløpet på ca. 16 mill. knyttet til manglende betaling for barnehage- og SFO-plass, vil plassoppsigelse ikke ha noen effekt for «ikke-aktive» brukere, det vil si de som ikke lenger har barn i barnehage/sfo. Bergen kommune vil likevel fortsette gjeldsinnkreving overfor disse ikkeaktive kundene. 6

7 For foresatte som fremdeles har barn i barnehage/sfo - men skylder foreldrebetaling til Bergen kommune - vil det bli lagt til rette for en overgangsordning for håndtering av «gammel gjeld»: Utestående fordringer for barnehageplass/sfo opparbeidet før skal ikke få betydning for å beholde plassen eller for muligheten til å få ny barnehageplass/sfo-plass i Bergen kommune; oppsigelse ved mislighold av betaling følger enkeltbarnet, ikke søsken. For den opparbeidete gjelden som skyldes manglende betaling for barnehage-/sfo-plass vil det bli lagt til rette for inngåelse av betalingsavtale med kemneren. Når det gjelder betaling for barnehageplass/sfo-plass kan Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing ved NAV etter søknad, økonomisk behovsprøving og en konkret individuell vurdering gi tilskudd til å dekke slike utgifter eller sikre at ytelsen går til å dekke dette formålet. Forslag til ny praksis ved mislighold av betaling for barnehage og SFO-plass i Bergen kommune Bergen kommunen gjeninnfører oppsigelse av barnehageplass/ plass i SFO ved mislighold av foreldrebetaling fra 1.januar Det vil tilrettelegges for en lik praksis for barnehage- og SFO-plass, og vedtektene for de kommunale barnehagene og SFO vil bli endret i tråd med dette. Foresatte til barn hvor det er mottatt oppsigelse av barnehage-/sfo-plass på grunn av manglende betaling, vil ikke kunne få tildelt barnehageplass/sfo-plass til dette barnet før gjelden er innfridd eller det er inngått betalingsavtale. Oppsigelse ved mislighold av betaling følger altså enkeltbarnet, ikke søsken. Det innebærer at dersom et barn blir sagt opp på grunn av manglende betaling, så får ikke dette barnet ny plass i barnehage eller SFO før gjelden er innfridd eller det er inngått nedbetalingsavtaler. Dersom nedbetalingsavtale misligholdes fører det til oppsigelse. Søsken kan få nye tilbud, og beholde barnehage eller SFO-plass de har. Byrådsavdeling for barnehage og skole ønsker å iverksette tiltak for å hindre at familier opparbeider seg betydelig gjeld og settes i en situasjon som «gjeldsslaver» på grunn av manglende betaling for barnehage- /SFO-plass. Bergen kommune vil sammen med gjeninnføring av plassoppsigelse ved manglende betaling for barnehageplass, legge opp til en praksis/et system som raskt fanger opp familier som ikke betaler for plassen. Forslag til ny praksis: 14 dager etter hovedforfall på faktura sendes 1. gangs purring. Denne har 14 dagers betalingsfrist. Når saken ikke løses 7 dager etter forfall på 1. gangs purring, sendes varsel om inkasso/oppsigelse. Denne har 14 dagers betalingsfrist. Samtidig sjekker styrer/enhetsleder hvem av barna det ikke er betalt for og om familien burde søkt om økonomisk moderasjon eller om andre instanser (eks. vis sosialetaten) er involvert i familien. Styrer/enhetsleder inviterer foresatte til en samtale for å få klarlagt evt. hjelpebehov. Foresatte har mulighet til å inngå nedbetalingsavtale med kemneren, (Det er kun Kemneren som pr. i dag kan inngå nedbetalingsavtaler) eller innfri hele det skyldige beløpet. 7 dager etter forfall på inkassovarsel overføres kravet til Kemneren. Fagavdelingen sender ut oppsigelse dersom saken ikke blir løst innen 3 uker. Oppsigelsestiden er en mnd. Hvis foresatte vil beholde plassen for sitt barn, forevises kvittering på forfalt beløp (hele restansen) til barnehage/sfo/fagavdelingen/kemneren innen oppsigelsesfristen som fremkommer i brevet. 7

8 Dersom foresatte ikke kan vise kvittering for innbetaling av utestående beløp, forbereder styrer/enhetsleder opptak av nytt barn. Foresatte må søke plass på nytt. Familie som har restanse kan tilbys ny plass dersom de har en løpende betalingsavtale med kemneren. Informasjon om foresatte med utestående betaling for kommunal barnehageplass vil i den nye ordningen ikke bli synlig for styrere i private barnehager. Ordningen vil detaljeres nærmere av administrasjonen. Blant annet må det klargjøres hvordan samarbeidet med Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing (BSBO), kemneren og barnevernstjenesten kan foregå. 8

Endring av praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO

Endring av praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO Byrådssak 57/15 Endring av praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO LRS ESARK-12-201301217-30 Hva saken gjelder: Bergen bystyre vedtok 27. november 2013 å gjeninnføre oppsigelse av barnehageplass

Detaljer

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 1 FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SKOLESJEFEN I RANA 2015 2 Lokal forskrift for skolefritidsordningene i Rana kommune. Hjemmel: Fastsatt av vedtak fattet i kommunestyret i Rana kommune 12.desember

Detaljer

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 1 FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SKOLESJEFEN I RANA 2013 2 Lokal forskrift for skolefritidsordningene i Rana kommune. Hjemmel: Fastsatt av vedtak fattet i kommunestyret i Rana kommune 12.12.

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2.Formål Barnehagene skal drives i

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

Forskrift om standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo kommune (barnehageforskriften), Oslo kommune, Oslo

Forskrift om standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo kommune (barnehageforskriften), Oslo kommune, Oslo Side 1 av 7 Utskrifts-logo Forskrift om standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo kommune (barnehageforskriften), Oslo kommune, Oslo Dato FOR-2011-05-10-532 Publisert II 2011 hefte 3 Ikrafttredelse

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 29.04.2006, HOK-sak 7/06 1. Hjemmel Med hjemmel i Lov av 17.07.1998 nr 61 Lov om grunnskolen og den videregåande

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010.

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010. Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010. Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, 28.04.2010, HOK-sak 14/10 1. Hjemmel Med hjemmel i Lov av 17.07.1998 nr 61 Lov

Detaljer

Byrådssak 118/15. Bybarnehagestandard for Bergen kommune ESARK-212-201314557-60

Byrådssak 118/15. Bybarnehagestandard for Bergen kommune ESARK-212-201314557-60 Byrådssak 118/15 Bybarnehagestandard for Bergen kommune LRS ESARK-212-201314557-60 Hva saken gjelder: Det har vært en betydelig vekst i antall barnehageplasser i Bergen kommune. I perioden 2003-2013 økte

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. oktober 2017 kl. 14.00 PDF-versjon 15. november 2017 25.10.2017 nr. 1676 Forskrift

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Side 1 av 5 Februar 2014 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland

Detaljer

VEDTEKTER SNILLET GÅRD FRILUFTSBARNEHAGE

VEDTEKTER SNILLET GÅRD FRILUFTSBARNEHAGE VEDTEKTER SNILLET GÅRD FRILUFTSBARNEHAGE Vedtektene for Snillet Gård Friluftsbarnehage ble først vedtatt 2006, med virkning fra 01.02.2006. Sist endret april 2016, med virkning fra 01.05.2016. 1. EIERFORHOLD

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass Byrådssak 57/16 Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass LRS ESARK-03-201600938-3 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Øyan barnehage as Telneset 2500 TYNSET. Tlf VEDTEKTER FOR ØYAN BARNEHAGE

Øyan barnehage as Telneset 2500 TYNSET. Tlf VEDTEKTER FOR ØYAN BARNEHAGE VEDTEKTER FOR ØYAN BARNEHAGE 1.FORMÅL «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling». Jfr.

Detaljer

Vedtekter Urtehagen barnehager AS

Vedtekter Urtehagen barnehager AS 1. Formål Vedtekter Urtehagen barnehager AS Formålet til Urtehagen barnehager AS er å drive trygge og pedagogisk gode barnehager med sikte på å bedre barns oppvekstvilkår. Urtehagen barnehager AS skal

Detaljer

Forskrift nr. 532 om standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo kommune (barnehageforskriften)

Forskrift nr. 532 om standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo kommune (barnehageforskriften) 1 SKOP 201403138 Sist rettet 04.07.2014 Forskrift 10.05.2011 nr. 532 om standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo kommune (barnehageforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Oslo bystyre 10.05.2011 med

Detaljer

Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage

Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. 1 Formål Formålet til Skomakergata gårds- og naturbarnehage er å drive en trygg og pedagogisk

Detaljer

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter.

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. 1. FORMÅL Barnehagene skal gi barn under opplæringspliktig

Detaljer

Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus

Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus Hjemmel: Fastsatt av Frogn kommunestyre (vedtaksdato) med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAK ARKIVERING FAKTURERING

RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAK ARKIVERING FAKTURERING RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAK ARKIVERING FAKTURERING TJENESTETILBUD BARNEHAGER SAUDA KOMMUNE INNHOLD 1. INFORMASJON SAMORDNET OPPTAK AV BARN KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER 1.1 Kommunens barnehagetilbud

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1. Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2. Formål Barnehagene skal drives

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA KOMMUNES BARNEHAGER. Visjon: Ansvar for hverandre. Ikrafttredelse

VEDTEKTER FOR SOLA KOMMUNES BARNEHAGER. Visjon: Ansvar for hverandre. Ikrafttredelse VEDTEKTER FOR SOLA KOMMUNES BARNEHAGER Visjon: Ansvar for hverandre. Ikrafttredelse 1.1.2018 1. Forvaltning Sola kommune er eier og ansvarlig for driften av kommunale barnehager. Utvalg for oppvekst og

Detaljer

VEDTEKTER FOR JULIUS BARNEHAGE A/S

VEDTEKTER FOR JULIUS BARNEHAGE A/S VEDTEKTER FOR JULIUS BARNEHAGE A/S Styret i Julius Barnehage AS har fastsatt vedtektene som gjelder for denne barnehagen. Vedtektene skal oppdateres årlig og redigeres ved behov. Følgende vedtekter gjeldene

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for kommunale barnehager

FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for kommunale barnehager FROLAND KOMMUNE Vedtekter for kommunale barnehager Gjeldende fra: 01.01.2018 Revisjonsansvarlig: Barnehagefaglig rådgiver Sist revidert: 26.01.2012 Vedtak i kommunestyret 08.02.2018 1 1 EIERFORHOLD De

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2013 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I TJELDSUND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I TJELDSUND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I TJELDSUND KOMMUNE. TJELDSUND KOMMUNES VEDTEKTER FOR BARNEHAGER 1. EIER Kanutten barnehage, Kongsvik barnehage og Ramsund barnehage eies av Tjeldsund kommune. 2. TILSYN Tjeldsund

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Januar 2016 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland Salamonsen.

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser justering av vedtekter SFO

Oppsummering av høringsuttalelser justering av vedtekter SFO Oppsummering av høringsuttalelser justering av vedtekter SFO Høringsfrist 01.10.15 Gakori skole Saken er tatt opp i rådsorganer og i SFO-foreldremøte. Det er ikke kommet noen innspill til endringer i det

Detaljer

VEDTEKTER FOR MØLLER BARNEHAGE.

VEDTEKTER FOR MØLLER BARNEHAGE. 1/6 VEDTEKTER FOR MØLLER BARNEHAGE. 1 FORMÅL Møller Barnehage forholder seg til Lov om Barnehager med endring av formålsparagraf av 5. des. 2008 1 Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for 1 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Lykkeliten Barnehage, Storlandet i henhold til Barnehageloven 7... 3 1 Eierforhold... 3 2 Formål... 3 3 Opptaksmyndighet... 3 4 Opptakskrets

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Toppen Barnehage i henhold til Barnehageloven 7 2 1 Eierforhold 2 2 Formål 2 3 Opptaksmyndighet 2 4 Opptakskrets og opptakskriterier 2 5 Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Detaljer

DUTTESTIEN FAMILIE BARNEHAGE. Vedtekter for Duttestien familie barnehage. Eierforhold. Bemanning

DUTTESTIEN FAMILIE BARNEHAGE. Vedtekter for Duttestien familie barnehage. Eierforhold. Bemanning DUTTESTIEN FAMILIE BARNEHAGE Vedtekter for Duttestien familie barnehage Eierforhold Eierform: Aksje selskap org.nr. 990 833 850 Eier: Merete Næss Adresse: Jørgen Hegstads veg 1, 7089 Heimdal Telefon: 98

Detaljer

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE Pr 01.01.14 1. ADRESSE / EIERFORHOLD Familiebarnehagens adresse er Løvsangerveien 15b., 4626 Kr. sand. Tlf: 380 12886 / 97 67 16 97 Barnehagen eies og drives av

Detaljer

VEDTEKTER VOLL GÅRDSBARNEHAGE AS

VEDTEKTER VOLL GÅRDSBARNEHAGE AS VEDTEKTER VOLL GÅRDSBARNEHAGE AS Innholdsfortegnelse 1 Eierforhold 3 2 Formål 3 3 Åpningstid og ferie 3 4 Bemanning 3 5 Opptakskriterier 3 6 Opptak/oppsigelse 4 7 Kontingent 4 8 Samarbeidsutval 9 Forsikring

Detaljer

Vedtekter Berg Familiebarnehage

Vedtekter Berg Familiebarnehage Vedtekter Berg Familiebarnehage Eierforhold Berg familiebarnehage er en privateid barnehage med inntil 10 plasser for barn i alderen 0-6 år. Eierform Eier er selvstendig næringsdrivende. Organisasjonsnummer:

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 1 2 1 Definisjon Med barnehage menes en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet på dagtid for barn under opplæringspliktig alder. 2 Eierforhold og virkeområde:

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur

RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE KOMMUNE Vedtatt av hovedkomiteen for oppvekst og kultur november 2014. KAPITTEL 1. INNLEDNING Alle barnehager skal i henhold

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYKEN KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR RØYKEN KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR RØYKEN KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av Kommunestyret 11.12.2008 1 VEDTEKTER FOR RØYKEN KOMMUNALE BARNEHAGER 1. INNLEDNING Barnehagene drives av Røyken kommune i samsvar med lov om barnehager

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. august 2010 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. august 2010 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

Vedtekter for Alba barnehagene Kystad Gård barnehage AS

Vedtekter for Alba barnehagene Kystad Gård barnehage AS Vedtekter for Alba barnehagene Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal ha opplysninger som er av betydning for foreldrenes

Detaljer

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Gamlebyen barnehage Urtehagen barnehage Grønland barnehage & Maurtua gårds og naturbarnehage Barna i fokus. Vi bidrar til en meningsfylt og minnerik barndom 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Gamlebyen barnehage Mosaikk barnehage Grønland barnehage Lille Grønland barnehage & Maurtua gårds og naturbarnehage Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk

Detaljer

Byrådssak 393/16. Justering av opptaksordning for barnehager i Bergen ESARK

Byrådssak 393/16. Justering av opptaksordning for barnehager i Bergen ESARK Byrådssak 393/16 Justering av opptaksordning for barnehager i Bergen ASKI ESARK-2257-201632597-1 Hva saken gjelder: Av økonomiplan for 2015-2018 fremgår det at parallelt med fremleggelsen av barnehagebruksplanen

Detaljer

Evaluering av årets opptak og forslag til justering av gjeldende opptaksordning barnehage

Evaluering av årets opptak og forslag til justering av gjeldende opptaksordning barnehage Dato: 28. oktober 2009 Byrådssak 420/09 Byrådet Evaluering av årets opptak og forslag til justering av gjeldende opptaksordning barnehage LRS SARK-2257-200813659-17 Hva saken gjelder: Bystyret vedtok høsten

Detaljer

VEDTEKTER FYKENVEIEN FAMILIEBARNEHAGE. Organisasjonsnr.: 986 612 718

VEDTEKTER FYKENVEIEN FAMILIEBARNEHAGE. Organisasjonsnr.: 986 612 718 VEDTEKTER FYKENVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Organisasjonsnr.: 986 612 718 Gjeldende fra og med 01.01.2016 Vedtekter Fykenveien familiebarnehage Side 1 Eierforhold Fykenveien familiebarnehage er en privateid

Detaljer

Barnehagen drives som et aksje selskap med en eier Else Marit Nilsen.

Barnehagen drives som et aksje selskap med en eier Else Marit Nilsen. VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAPET SKOGLYVEGEN BARNEHAGE 1. Navn Barnehagen navn er Skoglyvegen barnehage AS. Barnehagen drives som et aksje selskap med en eier Else Marit Nilsen. 2. Formål Barnehagens formål

Detaljer

Vedtekter for. familiebarnehage. Eierforhold Grisungen familiebarnehage er en privateid barnehage med 4 plasser for barn i alderen 0-3 år.

Vedtekter for. familiebarnehage. Eierforhold Grisungen familiebarnehage er en privateid barnehage med 4 plasser for barn i alderen 0-3 år. Vedtekter for Grisungen familiebarnehage Eierforhold Grisungen familiebarnehage er en privateid barnehage med 4 plasser for barn i alderen 0-3 år. Eierform Eier er selvstendig næringsdrivende. Eiers navn:

Detaljer

VEDTEKTER FOR DALGÅRDTUNET BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR DALGÅRDTUNET BARNEHAGE VEDTEKTER FOR DALGÅRDTUNET BARNEHAGE 1 Innhold VEDTEKTER FOR DALGÅRDTUNET BARNEHAGE... 1 1. EIERFORHOLD... 3 2. FORMÅL... 3 3. BARNEHAGENS ORGANER:... 3 4. OPPTAK OPPSIGELSE... 4 4.1 Overordnet målsetning:...

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKÅNLAND

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKÅNLAND 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKÅNLAND 1. Generelt 1.1 Eierforhold Barnehagene eies og drives av Skånland kommune i samsvar med lov av 17. juni 2005 nr. 64 (barnehageloven) med forskrifter

Detaljer

Vedtekter/Reglement for Márkománák samisk barnehage

Vedtekter/Reglement for Márkománák samisk barnehage Vedtekter/Reglement for Márkománák samisk barnehage 1. Eierforhold lov og regelverk Barnehagen drives av Várdobáiki AS. Barnehagene drives i samsvar med "Lov om barnehager og etter forskrifter og retningslinjer

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 13.2.2014 Reglene er gjeldende fra 1.1.2014. 1. FORMÅL Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE Vedtatt av Skaun Kommunestyre 25. mai 2011 1 Eierforhold Barnehagene eies og drives av Skaun kommune. Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager,

Detaljer

Vedtekter for barnehagene i Agdenes. Forslag

Vedtekter for barnehagene i Agdenes. Forslag Vedtekter for barnehagene i Agdenes Forslag Innhold Barnehageloven - Lov om barnehager... 3 1 Definisjon... 3 2 Eierforhold og virkeområde:... 3 3 Formål... 3 4 Samarbeidsutvalg og foreldreråd... 3 5 Opptaksmyndighet...

Detaljer

Vedtekter for. Ansvar: Eierne har administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen.

Vedtekter for. Ansvar: Eierne har administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen. Vedtekter for Eierforhold: Bekken Familiebarnehage er en privateid barnehage med inntil 10 plasser for barn i alderen 1-3 år. Vi tilbyr kun 100% plasser. Eieform: Eierne er selvstendig næringsdrivende

Detaljer

UNJÁRGGA OAHPPOGÁLDU/ NESSEBY OPPVEKSTSENTER Dálveluodda Varangerbotn VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN

UNJÁRGGA OAHPPOGÁLDU/ NESSEBY OPPVEKSTSENTER Dálveluodda Varangerbotn VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN UNJÁRGGA OAHPPOGÁLDU/ NESSEBY OPPVEKSTSENTER Dálveluodda 8 9840 Varangerbotn VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN Innhold 1 Formål... 3 2 Eierforhold... 3 3 Styringsverket i barnehagen... 3 Foreldreråd... 3 Møtefrekvens

Detaljer

VEDTEKTER FOR KYSTADHAUGEN FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR KYSTADHAUGEN FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR KYSTADHAUGEN FAMILIEBARNEHAGE Eierforhold Kystadhaugen familiebarnehage er en privateid barnehage som er godkjent for inntil 10 barn i alderen 0-6 år. Per i dag tilbyr vi kun plasser til

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune

VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune VEDTEKTER Vedtatt i Side 2 1. FORMÅL Herøy barnehage skal drives i samsvar med Lov om barnehager, rammeplan og de retningslinjer som fastsettes av Barne- og familiedepartementet, samt kommunale vedtak

Detaljer

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS.

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 1 Eierforhold Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 2 Formål Barnehagen er en pedagogisk virksomhet, og skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-

Detaljer

DUTTESTIEN BARNEHAGE AS

DUTTESTIEN BARNEHAGE AS DUTTESTIEN BARNEHAGE AS Vedtekter for Duttestien barnehage. Eierforhold Eierform: Aksje selskap org.nr. 995742187 Eier: Duttestien familiebarnehage AS, org.nr.: 990 83 3850. Daglig leder: Merete Næss Besøks

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

Barnehagevedtekter. for Nærsnes Barnehage SA i henhold til barnehageloven 7

Barnehagevedtekter. for Nærsnes Barnehage SA i henhold til barnehageloven 7 1 Eierforhold Barnehagevedtekter for Nærsnes Barnehage SA i henhold til barnehageloven 7 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012. Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Nærsnes

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORENINGEN AKTIVITETSSKOLEN SLEMDAL Vedtatt på årsmøte 19.5.2015. Sist endret 21.09.2015

VEDTEKTER FOR FORENINGEN AKTIVITETSSKOLEN SLEMDAL Vedtatt på årsmøte 19.5.2015. Sist endret 21.09.2015 VEDTEKTER FOR FORENINGEN AKTIVITETSSKOLEN SLEMDAL Vedtatt på årsmøte 19.5.2015. Sist endret 21.09.2015 1 RETNINGSLINJER Foreningen Aktivitetsskolen Slemdal (AKS) er foreldredrevet, og drives etter de retningslinjer

Detaljer

Gjeldende vedtekter for Vågan Kommunes barnehager vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst i møte

Gjeldende vedtekter for Vågan Kommunes barnehager vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst i møte Gjeldende vedtekter for Vågan Kommunes barnehager vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst i møte 23.04.2014 1. EIER Barnehagene eies og drives av Vågan kommune. Barnehager som ligger i eksisterende

Detaljer

Stjørdal kommune har 11 kommunale barnehager, 14 ordinære private barnehager og 11 familiebarnehager.

Stjørdal kommune har 11 kommunale barnehager, 14 ordinære private barnehager og 11 familiebarnehager. Barnehageplass Generelt Beskrivelse Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året du søker om barnehageplass. Dersom barnet fyller ett år i løpet

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 14.12.2011 Revidert Kommunestyret 05.09.2012 Revidert Kommunestyret 12.12.2012 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN

Detaljer

Vedtekter for Solstua barnehage

Vedtekter for Solstua barnehage Vedtekter for Solstua barnehage Eierforhold: Solstua barnehage er en privat barnehage, og eies av ITS SOLbarnehager AS. Formål: Barnehagen drives i samsvar med barnehagelovens 1, 2 og 3, og er en pedagogisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 1. Eierforhold og forvaltning 1.1 Eierforhold Vedtektene gjelder barnehager som eies og drives av

Detaljer

Vedtekter for Alba barnehagene Kystad Gård barnehage AS

Vedtekter for Alba barnehagene Kystad Gård barnehage AS Vedtekter for Alba barnehagene Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal ha opplysninger som er av betydning for foreldrenes

Detaljer

Vedtekter for Høtten Barnehage

Vedtekter for Høtten Barnehage Vedtekter for Høtten Barnehage Disse vedtektene gjelder for Høtten Barnehage i Måsøy kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagen, og annen informasjon som gjelder

Detaljer

VEDTEKTER. for kommunale barnehager i Lunner

VEDTEKTER. for kommunale barnehager i Lunner VEDTEKTER for kommunale barnehager i Lunner Tidligere vedtatt: K-sak 12.02.85, K-sak 46/86, Bn-sak 5/88, K-sak 32/89, 10/90, 13/91, 89/91, 95/93, 91/94, O/O-sak 5/95, 63/98, K-sak 3/99, O/O-sak 1/01, Utv.utv.

Detaljer

Velkommen til Gråtrostvegen familiebarnehage

Velkommen til Gråtrostvegen familiebarnehage Velkommen til Gråtrostvegen familiebarnehage Vedtekter 2012 Vedtekter for Gråtrostvegen Familiebarnehage 1. Eierforhold Gråtrostvegen familiebarnehage er en privateid barnehage med opptil 5 plasser for

Detaljer

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013 Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Agenda Hvordan unngå tap på fordringer? Inkassotrend i Norge Betalingsstatistikk på faktura Hvilke

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00964-1 Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00964-1 Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kommune SFO prosjekt og endring av vedtekter Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00964-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Rådmannens innstilling: Vedtektene for

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Intern korrespondanse Saksnr.: 200813659-24 Saksbehandler: LRS Emnekode: SARK-2257 Til: Fra: Anne-Marit Presterud Intern arbeidsgruppe ved BBS Dato:

Detaljer

- 1 - VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I NANNESTAD. Vedtatt av Nannestad kommunestyre 13.03.2006.

- 1 - VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I NANNESTAD. Vedtatt av Nannestad kommunestyre 13.03.2006. - 1 - VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I NANNESTAD Vedtatt av Nannestad kommunestyre 13.03.2006. 1 INNLEDNING Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Nannestad kommune. I lov om barnehager

Detaljer

Dette heftet gir informasjon til foreldre og foresatte som ønsker å søke barnehageplass i Steinkjer Kommune.

Dette heftet gir informasjon til foreldre og foresatte som ønsker å søke barnehageplass i Steinkjer Kommune. 1 Barnehageåret 2010/2011 NÅR DET SKAL SØKES OM PLASS I. Dette heftet gir informasjon til foreldre og foresatte som ønsker å søke barnehageplass i Steinkjer Kommune. er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet

Detaljer

Opprettet: Side 1 av 7

Opprettet: Side 1 av 7 . Opprettet: 29.05.2017 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR KVALVIKA BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE EIERFORHOLD:... 3 1 FORMÅL... 3 2 OPPTAK AV BARN... 3 2.1 Søknaden sendes:... 4 3 FORELDREBETALING/OPPSIGELSE...

Detaljer

VEDTEKTER FOR PERSSTUA FAMILIEBARNEHAGE AS

VEDTEKTER FOR PERSSTUA FAMILIEBARNEHAGE AS VEDTEKTER FOR PERSSTUA FAMILIEBARNEHAGE AS 1. Eierforhold Persstua familiebarnehage er en barnehage med 8 plasser fra 0-3 år. Familiebarnehagen drives i leide lokaler i en enebolig ved Nilsbyen. Eierne

Detaljer

NÅR DET SKAL SØKES OM PLASS I BARNEHAGE.

NÅR DET SKAL SØKES OM PLASS I BARNEHAGE. Barnehageåret 2014/2015 1 NÅR DET SKAL SØKES OM PLASS I. Dette heftet gir informasjon til foreldre og foresatte som ønsker å søke barnehageplass i Steinkjer Kommune. NB! Barn som har søkt om barnehageplass

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND IDRETTSBARNEHAGE AS.

VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND IDRETTSBARNEHAGE AS. VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND IDRETTSBARNEHAGE AS. 1. EIERFORHOLD Kristiansund Idrettsbarnehage AS er en privateid barnehage. 2. FORMÅL (jmf. Lov om barnehager) Selskapets formål er å drive og eie en barnehage.

Detaljer

Barnehagetilbudet i Alvdal Barnehagetilbudet i Alvdal er som følger: Alvdal barnehage, kommunal:

Barnehagetilbudet i Alvdal Barnehagetilbudet i Alvdal er som følger: Alvdal barnehage, kommunal: Innledning Denne informasjonsbrosjyren omhandler søknad om barnehageplass og behandlingen av disse. Tildelingen av barnehageplass følger barnehagelovens forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 1. EIERFORHOLD 2. FORMÅL 3. FORVALTNINGSMYNDIGHET 4. OPPTAKSMYNDIGHET 5. OPPTAKSKRETS 6.

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Toppen Barnehage i henhold til Barnehageloven 7 1 Eierforhold 2 Formål 3 Opptaksmyndighet 4 Opptakskrets og opptakskriterier 5 Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Detaljer

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 30 barnehage.skole@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119

Detaljer

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA 1 FORMÅL 1.1 Virkeområde Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen (SFO) ved Harstad Montessoriskole SA (HMSA). 1.2 Definisjon

Detaljer

Rutinehåndbok for barnehageopptak med IST Hypernet November 2014

Rutinehåndbok for barnehageopptak med IST Hypernet November 2014 Rutinehåndbok for barnehageopptak med IST Hypernet November 2014 Innhold TIDSPLAN FOR HOVEDOPPTAKET 2015... 2 KONTAKTPERSONER VED SPØRSMÅL:... 2 FORELDRE SOM HAR SPØRSMÅL OM BARNEHAGEOPPTAK SKAL HENVENDE

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR SKI KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR SKI KOMMUNES BARNEHAGER BARNEHAGESEKSJONEN Vedtatt av Ski kommunestyre 1. april 1998, siste gang endret 1. januar 2011 1 EIERFORHOLD OG ANSVAR FOR DRIFT 1.1 Eierforhold Vedtektene gjelder

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i kommunestyret 16.2.2016 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I IBESTAD 1 INNLEDNING Lov om barnehager av l. januar 2006, slår fast at enhver barnehage skal

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 12.12.2012 Revidert Kommunestyret 25.12.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN KOMMUNE 1 EIERFORHOLD Barnehagene

Detaljer

Barnehageplass i Vestvågøy kommune

Barnehageplass i Vestvågøy kommune Barnehageplass i Vestvågøy kommune Hvordan søke barnehageplass? Søknad om barnehageplass i private- og kommunale barnehager sendes til Forvaltningsenheten, Vestvågøy kommune. Det skal kun leveres ett skjema,

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Intern korrespondanse Saksnr.: 201212734-7 Saksbehandler: LRS Emnekode: BYST-20 Til: Fra: Bystyrets kontor Byrådet Dato: 28. november 2012 Svar på privat

Detaljer

Vedtekter. Der barna er i fokus! Gjelder for alle barnehager drevet av Spire & Gro Barnehagene AS. Gjeldende fra 1. mai 2014. Versjon 1 av 01.05.

Vedtekter. Der barna er i fokus! Gjelder for alle barnehager drevet av Spire & Gro Barnehagene AS. Gjeldende fra 1. mai 2014. Versjon 1 av 01.05. Vedtekter Gjeldende fra 1. mai 2014 Gjelder for alle barnehager drevet av Spire & Gro Barnehagene AS Versjon 1 av 01.05.2014 Der barna er i fokus! Innhold: 1. Eieform 2. Formål 3. Barnehagens samarbeidsutvalg

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Byrådssak 1505 /13 Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager KJHO ESARK-03-201300286-68 Hva saken

Detaljer

Vedtekter for Steinerbarnehagen i Ila, Trondheim, gjeldende fra

Vedtekter for Steinerbarnehagen i Ila, Trondheim, gjeldende fra Vedtekter for Steinerbarnehagen i Ila, Trondheim, gjeldende fra 15.03.2016 EIER Stiftelsen Steinerbarnehagen i Ila FORMÅL Barnehagen skal drives etter Rudolf Steiners pedagogiske prinsipper og i samsvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BERGEN RACKETSENTER AS

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BERGEN RACKETSENTER AS VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BERGEN RACKETSENTER AS BRS BARNEHAGENE 1 EIERFORHOLD BRS Barnehagene er private barnehager, som er avdelinger under Bergen Racketsenter AS. Disse barnehagene er: Senterhagen

Detaljer

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE SA. Avtale om disponering av barnehageplass i Ånnerudtoppen barnehage

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE SA. Avtale om disponering av barnehageplass i Ånnerudtoppen barnehage ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE SA Avtale om disponering av barnehageplass i Ånnerudtoppen barnehage AVTALE OM DISPONERING AV BARNEHAGEPLASS MELLOM: 1. Foresattes navn 2. Foresattes navn Adresse Postnr./Sted Adresse

Detaljer

Vedtekter Vardø barnehage

Vedtekter Vardø barnehage Vedtekter Vardø barnehage 1 Eierforhold Vardø kommunale barnehage eies og drives av Vardø kommune. Barnehagen drives i samsvar med barnehageloven og gjeldene forskrifter. 2 Administrasjon Barnehagen er

Detaljer